Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016

Πότε απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από την πολεοδομία


  Πότε απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας από την Πολεοδομία
 ζ) Κατασκευή ανελκυστήρα σύμφωνα για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων Πότε απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας από την Πολεοδομία

Της ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ,
Τοπογράφου - Πολεοδόμου Μηχανικού
baklatsi@yahoo.gr
Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές αλλαγές στον τομέα Έκδοσης των Αδειών Δόμησης και της Εκτέλεσης Οικοδομικών Εργασιών, που έχουν δημιουργήσει απορίες και σύγχυση σε πολλούς ενδιαφερόμενους για το πότε χρειάζεται Άδεια Δόμησης ή σε ποιές περιπτώσεις χρειάζεται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας ή απλή Έγγραφη Ενημέρωση για μικροεπισκευές-ανακαινίσεις «μερεμέτια», εργασίες περίφραξης - περιτοίχισης. Αποτέλεσμα αυτών είναι από άγνοια να γίνονται καταγγελίες και να έχουν περιπέτειες με την Πολεοδομία, το ΙΚΑ και την Αστυνομία.
Για πολλές εργασίες ο ιδιοκτήτης μπορεί να βγάλει Άδεια Εργασιών Μικρής Κλίμακας όπως:
α) Δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή μετά από έγγραφο της αρμόδιας Αρχαιολογικής υπηρεσίας.
β) Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών για ειδικές ομάδες πληθυσμού.
γ) Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα.
δ) Γεωτρήσεις νερού σε ιδιόκτητα οικόπεδα.
ε) Γεωτεχνικές έρευνες, χωρίς εργασίες αντιστήριξης.
στ) Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών που συνοδεύεται με πιστοποιητικό στατικής επάρκειας.
ζ) Κατασκευή ανελκυστήρα σύμφωνα για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων.
η) Κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή τις Ζ.Ο.Ε. που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών, της αρχαιολογίας κλπ.
θ) Υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.
ι) Τοποθέτηση ικριωμάτων. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται κατάθεση Σχεδίου και Φακέλου ασφάλειας και υγείας του και δήλωση ανάληψης της ευθύνης από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου.
ια) Τοποθέτηση εργοταξιακών οικιακών.
ιβ) Εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών – εκροών.
ιγ) Εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, προκατασκευασμένων δεξαμενών αερίου καυσίμου σε πρατήρια καυσίμων.
ιδ) Εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων
ιε) Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων.
ιστ) Κατασκευή πέργκολας σε ισόγειους ακάλυπτους χώρους ή στον περιβάλλοντα ακάλυπτο χώρο ή στην πρασιά ή στο δώμα ή στους ανοιχτούς εξώστες ή σε βεράντες ισογείων και ορόφων.
ιζ) Τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας 50 τ.μ., τύπου compact που δεν απαιτείται για την εγκατάστασή τους τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα και με και εφόσον δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από ένα (1,00) μέτρο για την τοποθέτησή της και τηρείται η απαιτούμενη φύτευση του υποχρεωτικώς ακάλυπτου χώρου.
ιη) Τοποθέτηση κεραιών.
ιθ) Εσωτερικές διαρρυθμίσεις, εφόσον δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.
κ) Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών.
κα) Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, εφόσον δεν αλλοιώνονται οι όψεις.
κβ) Συντήρηση, επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων.
κγ) Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό, γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και η περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή (όπως συρματόπλεγμα) σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές. Επίσης, επιτρέπεται οριοθέτηση με πασσάλους των κορυφών οικοπέδου ή γηπέδου.
κδ) Κατασκευή αγροτικής λιθόκτιστης αποθήκης στα καλλιεργούμενα αγροκτήματα, με επιφάνεια μέχρι δεκαπέντε (15) τετραγωνικά μέτρα μετά από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας.
κε) Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών.
κζ) Αντικατάσταση στέγης, στις ίδιες διαστάσεις, χωρίς μεταβολή στον όγκο και χωρίς αύξηση στο τελικό ύψος του κτιρίου και της στέγης.
Προσοχή. Η άδεια μικρής κλίμακας μπορεί να εκδοθεί μόνο για νομίμως υφιστάμενα, δηλαδή αυτά που έχουν χτιστεί προ του έτους 1955 ή έχουν Οικοδομική Άδεια ή ήταν αυθαίρετα που έχουν τακτοποιηθεί /νομιποιηθεί. Επίσης την εν λόγω άδεια μπορούν να λάβουν και που έχουν εξαιρεθεί οριστικά της κατεδάφισης βάσει παλαιότερων διατάξεων.
Η έκδοση της Άδειας γίνεται από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση όμως χρειάζεται σφραγίδα και υπογραφή αρμόδιου Μηχανικού.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σχετίζονται με το είδος των εργασιών που πρόκειται να υλοποιηθούν καθώς και το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου. Σε κάθε περίπτωση όμως απαιτούνται:
1) Αίτηση του ιδιοκτήτη,
2) Στοιχεία Νομιμότητας του κτηρίου π.χ. Οικοδομική Άδεια, περαίωση με Ν. 4178/13, Βεβαίωση μηχανικού για κτίσμα προ του έτους 1955,
3) Τοπογραφικό,
4)Τεχνική Έκθεση Μηχανικού,
5) Βεβαίωση όπου υπάρχει κτηματολόγιο,
6) Φωτογραφίες του ακινήτου,
7) Συναίνεση του διαχειριστή όταν οι εργασίες αφορούν όψεις ή κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικίας και άλλες εγκρίσεις αρμόδιων υπηρεσιών (Δασαρχείου, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής για τους παραδοσιακούς οικισμούς του Πηλίου κτλ) όπου αυτές απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις, κατά περίπτωση.
Ο χρόνος έκδοσης της Άδειας είναι περίπου τρεις με τέσσερις μέρες από την στιγμή που κατατεθεί στην υπηρεσία δόμησης ο πλήρης φάκελος με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Τέλος το κόστος ποικίλει ανάλογα με  το είδος της εργασίας που πρόκειται να υλοποιηθεί κι αυτό γιατί από το είδος των εργασιών εξαρτώνται και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται. Επομένως θα πρέπει πρώτα ο ενδιαφερόμενος να έρθει σε επικοινωνία με μηχανικό ο οποίος θα τον ενημερώσει για την εργασία που θα απαιτηθεί για την κατάθεση όλων των δικαιολογητικών.
Επίσης θα πρέπει να γνωρίζει ο ιδιοκτήτης ότι απαιτείται να πληρώσει στο ΙΚΑ και τα οικοδομικά ένσημα που υπολογίζονται ανάλογα με τις εργασίες που θα γίνουν.
Πηγή: Ταχυδρόμος Μαγνησίας

Κυριακή, 14 Αυγούστου 2016

Έως το 2020 τα «αντισταθμιστικά» για τους 160.000 που έχασαν το ΕΚΑΣ


 Έως το 2020 τα «αντισταθμιστικά» για τους 160.000 που έχασαν το ΕΚΑΣ
ΑΝΤΡΙAΝΑ ΒΑΣΙΛA.
Δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη θα έχουν έως το 2020 οι 160.000 χαμηλοσυνταξιούχοι που έχασαν στο τέλος Ιουνίου το ΕΚΑΣ.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο που υπεγράφη από τον υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τάσο Πετρόπουλο, η απαλλαγή από τη συμμετοχή στα φάρμακα σε ποσοστό 10% ισχύει από την 1η Αυγούστου 2016 και μέχρι την τελική κατάργηση του ΕΚΑΣ, δηλαδή την 1/1/2020.
Οι «χαμένοι» χαμηλοσυνταξιούχοι θα έχουν δωρεάν πρόσβαση στα συνταγογραφημένα φάρμακα, έναντι 25% που πληρώνουν οι υπόλοιποι συνταξιούχοι.
Όπως αναφέρει η εγκύκλιος, «παρακαλούμε για την ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών προκειμένου οι συνταξιούχοι, που με βάση το άρθρο 92 του ν. 4387/2016 παύουν να είναι δικαιούχοι ΕΚΑΣ, να λαμβάνουν τα φάρμακα χωρίς συμμετοχή στη δαπάνη φαρμακευτικής περίθαλψης για τους ίδιους και τα προστατευόμενα μέλη οικογενείας τους».
Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, τα πέντε αντισταθμιστικά μέτρα ενίσχυσης για τους χαμένους του ΕΚΑΣ που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός θα εφαρμοστούν με τις συντάξεις Σεπτεμβρίου, αλλά θα ισχύουν αναδρομικά από την 1η Αυγούστου.
Εκτός από την δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη, προβλέπεται:
• Όσοι χάνουν πάνω από 30 ευρώ από το ΕΚΑΣ απαλλάσσονται από την εισφορά υπέρ υγείας 6%, η οποία επιβάλλεται στη σύνταξή τους από το περασμένο καλοκαίρι.
• Όσοι χάνουν από 115 ευρώ και άνω εντάσσονται κατ΄ εξαίρεση στο πρόγραμμα της προπληρωμένης μηνιαίας Κάρτας Αλληλεγγύης, που θα αντιστοιχεί σε αγορές ύψους περίπου στο 1/3 της απολεσθείσας παροχής. Δηλαδή, όσοι χάνουν τα 115 ευρώ θα δικαιούνται κάρτα για αγορές τροφίμων 38 ευρώ μηνιαίως, ενώ όσοι έχασαν τα 230 ευρώ θα παίρνουν κάρτα 76 ευρώ.
• Οι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80% θα συνεχίσουν να λαμβάνουν παροχή αντίστοιχη του ΕΚΑΣ που έχασαν.
• Ισόποση παροχή θα παίρνει επίσης ένας από τους δύο συζύγους (αυτός με το χαμηλότερο εισόδημα) στις περιπτώσεις ζευγαριών συνταξιούχων που έχασαν και οι δύο το επίδομα.
Οι παροχές θα συμψηφιστούν και με τα αναδρομικά του ΕΚΑΣ που πρέπει να επιστρέψουν οι συνταξιούχοι έως το τέλος του έτους.

Πηγή: Εφημερίδα «Το ποντίκι»
@@@
 

Υπουργική απόφαση για χορήγηση κάρτας μετακίνησης σε άτομα με αναπηρία


 Υπουργική απόφαση για χορήγηση κάρτας μετακίνησης σε άτομα με αναπηρία
Τη χορήγηση δελτίου Μετακίνησης σε άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2016, ενέκριναν με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) τους, οι αναπληρωτές υπουργοί Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης Θ. Φωτίου και Οικονομικών Γ. Χουλιαράκης.
Σύμφωνα με την απόφαση, στα άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, παρέχεται:
Δωρεάν μετακίνηση με τα αστικά μέσα Μαζικής Μεταφοράς στις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλονίκης και σε όλες τις Περιφέρειες όπου διαθέτουν αστικά μέσα μεταφοράς.
Το δικαίωμα της μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ.
Δείτε το πλήρες κείμενο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης:
Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ24α/Φ. 11/ΓΠοικ. 36017/780/ 2.8.2016 (Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2016)
Αριθμ. Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.36017/780 (ΦΕΚ Β’ 2456/9-8-2016)
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 22 και 25 του Ν. 2072/1992 (Α’ 125).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
3. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 71 του Ν.3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (Α’ 212).
5. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 283 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
6. Τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 6 του Ν. 3920/2011 (ΦΕΚ 33, τ.Α’), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129, τΑ’) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και δημοσιονομικών στόχων και διαβρωτικών μεταρρυθμίσεων».
7. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθμ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθμ. 1107/70 (ΕΕ L315 της 3.12.2007).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 29).
9. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α’ 194).
10. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α’ 180).
11. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/6123/29.3.2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί χορήγησης δελτίου μετακίνησης ΑμεΑ με τα μέσα μαζικής, συγκοινωνίας» (Β’ 410).
12. Την αριθμ. Α-59909/4404/18.1.2016 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής και τύπων κομίστρου μετακίνησης στην περιοχή αρμοδιότητας ΟΑΣΑ Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.), καθώς επίσης και καθορισμός ενεργειών και θεσμικών, οργανωτικών, λειτουργικών και διοικητικών μέτρων για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής» (Β’ 126/2016).
13. Την αριθμ. 45788/3552/5.8.2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός κομίστρων του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης ΡΑΣ.Θ.) (Β’ 2283).
14. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/22988/4.9.2007 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κατάργηση της υποβολής του συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας ή ενός εκ των λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ύδρευσης, Κινητής Τηλεφωνίας που εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου, που απαιτούνται ως δικαιολογητικά στη διαδικασία χορήγησης δελτίου μετακίνησης ΑμεΑ στα μέσα μαζικής μεταφοράς και αντικατάστασή τους από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει» (Β’ 1781).
15. Την αριθμ. Β οικ.69088/4971/15/12.11.2015 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. της χώρας» (Β’ 2498/2015).
16. Την αριθμ. Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971/30.11.2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015» (Β’ 2621 ).
17. Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α’).
18. Την αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2168/9-10-2015 τ.Β’) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη.
19. Την αριθμ. Υ28/8.10.2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2168/9-10-2015, τ.Β) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου»,
20. Την απόφαση του ΣτΕ 445/1998 περί αναστολής ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης Γ4γ/Φ.11/οικ. 1579/98 για τα μέλη του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών.
21. Το αριθμ. οικ. 18542/24/20.4.2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
22. Την αριθμ. Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.13988/240/24.3.2016 Απόφαση Έγκρισης Δέσμευσης Πίστωσης (ΑΔΑ: ΩΡΟ- Φ465Θ1Ω-86Ρ).
23. Την αριθμ. οικ. 14634/3232/30.3.2016 απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης (ΑΔΑ: Ψ41Φ465Θ1Ω-ΗΦΠ).
24. Την αριθμ. οικ.25614/176/6.6.2016 εισήγηση της προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
25. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται κατά το τρέχον οικονομικό έτος, σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού δαπάνη, ύψους δεκαεννέα εκατομμυρίων εκατόν δεκαοκτώ χιλιάδων εννιακοσίων επτά ευρώ (19.118.907,00) για την οποία έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Φ. 33-220, ΚΑΕ 2733), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Στα Άτομα με Αναπηρίες:
• Ελληνικής υπηκοότητας, • υπηκόους των Κρατών – Μελών της Ε. Ε. καθώς και υπήκοοι Κρατών – Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.), • υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.δ. 4017/59 (Α’ 246), • υπηκόους κρατών εκτός Ε. Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, • αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (Ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α’ 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (A.N. 389/1968, ΦΕΚ Α’ 125), εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, παρέχεται το δικαίωμα της μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ.
2. Στα Άτομα με Αναπηρίες: • Ελληνικής υπηκοότητας, • υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. καθώς και υπήκοοι Κρατών-Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.), • υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.δ. 4017/1959 (Α’ 246), • υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, • αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (Ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α’ 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (A.N. 389/1968, ΦΕΚ Α’ 125), εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των είκοσι τριών χιλιάδων (23.000) ευρώ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των είκοσι εννέα χιλιάδων (29.000) ευρώ, (το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των 29.000 ΕΥΡΩ προσαυξάνεται με 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω), παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης και εφόσον διαμένουν μόνιμα:
α) στην Περιφέρεια Αττικής, με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας στην περιοχή αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ. [Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε],
β) στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΘ,
γ) και στις λοιπές Περιφερειακές Ενότητες της χώρας με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας των Αστικών ΚΤΕΛ του Νομού τους.
Το ύψος του εισοδήματος αποδεικνύεται με την προσκόμιση φωτοαντιγράφου του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης του φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2014. Οι ολικά τυφλοί (Ν. 958/1979, Α’191) εξαιρούνται των εισοδηματικών κριτηρίων, όπως ορίζονται ως άνω, σύμφωνα με την αρ. 445/98 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ και λαμβάνουν δελτίο μετακίνησης ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους.
Η χορήγηση δελτίου μετακίνησης σε άτομα με αναπηρίες προσδιορίζεται ως υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος καθώς εξυπηρετεί την κοινωνική ανάγκη διευκόλυνσης της μετακίνησης και κατ’ επέκταση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία.
Άρθρο 2
1. Το Δελτίο Μετακίνησης για όσους είναι μόνιμοι κάτοικοι των κατά περίπτωση Περιφερειακών Ενοτήτων, χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών καθώς και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της χώρας. Το Δελτίο Μετακίνησης ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται κατά την έκδοσή του, δηλ. για το έτος 2016 και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος (2017) απαιτείται για να εκδοθεί η νέα κοινή υπουργική απόφαση για τη χορήγησή του.
2. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν στην Υπηρεσία γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών σε ισχύ (του Π.δ/τος 611/77 (Α’ 198), του άρθρου 166 του Ν. 2683/1999 (A’ 19), των άρθρων 165 και 167 του Ν.3528/2007 (Α’ 26), του Ι.Κ.Α., των Ενόπλων Δυνάμεων κ.λπ. καθώς και των Υγειονομικών Επιτροπών του άρθρου 6 του Ν. 3863/2010 (Α’ 115) (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) στην οποία θα αναγράφεται απαραίτητα το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο πρέπει να είναι τουλάχιστον 67%.
3. Όσοι λαμβάνουν σύνταξη επ’ αόριστον με απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού φορέα (απόφαση η οποία έχει εκδοθεί βάσει γνωματεύσεως Υγειονομικής Επιτροπής και στην οποία αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω) δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης χωρίς να απαιτείται η έκδοση πρόσθετης γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής.
4. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση (επίδομα) από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων ή των Περιφερειών δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης χωρίς γνωμάτευση Υγειονομικών Επιτροπών.
5. Οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ. με δείκτη νοημοσύνης 30 (τριάντα) και κάτω δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης και για τους συνοδούς τους.
Άρθρο 3
Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνάπτει συμβάσεις με τους αρμόδιους συγκοινωνιακούς φορείς για την έκπτωση 50% ή τη δωρεάν μετακίνηση των δικαιούχων Ατόμων με Αναπηρίες.
Με τις συμβάσεις αυτές καθορίζονται στο πλαίσιο των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον κρατικό προϋπολογισμό:
α) Οι υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας που πρέπει να εκπληρώνουν οι συγκοινωνιακοί φορείς, οι υποχρεώσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλων αρμόδιων φορέων.
β) Η διάρκεια ισχύος των δελτίων μετακίνησης των ΑμεΑ.
γ) Ο μηχανισμός υπολογισμού της αποζημίωσης, η οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος παροχής της δημόσιας υπηρεσίας, οι παράμετροι για τον υπολογισμό της και αφού έχουν γίνει όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
δ) Η πρόβλεψη αναθεώρησης της αποζημίωσης προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο υπερβάλλοντος ποσού.
ε) Η υποχρέωση τήρησης χωριστού λογαριασμού εσόδων και εξόδων για τις δραστηριότητές τους που συνδέονται με την παροχή δημόσιας υπηρεσίας.
στ) Ο τρόπος, η διαδικασία και τα απαιτούμενα σε κάθε περίπτωση δικαιολογητικά καταβολής της αποζημίωσης στους συγκοινωνιακούς φορείς.
ζ) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τη διάθεση και χρήση των καρτών μετακίνησης και τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Αυγούστου 2016
Οι Αναπληρωτές Υπουργοί
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ
Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Πηγή: http://www.aftodioikisi.gr/
Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016

Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών Εγκύκλιος με ΘΕΜΑ: ΧΟρήγηση προσωρινής σύνταξης με τις νέες διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4387/2016


Απόφαση Υφυπουργού Πετρόπουλου με θέμα γνωστοποίηση διατάξεων του νόμου 4411 για φάρμακα

Απόφαση Υφυπουργού Πετρόπουλου
ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του ν.4411/2016 (Α’142)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13)
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ :Σταδίου 29
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ :10110 Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2103368101
ΦΑΞ :2103368105
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Ελ. Γεωργούντζου
E-MAIL :asfasth@ypakp.gr
ΑΘΗΝΑ, 8 / 8 /2016 Η ταυτότητα του υπογράφοντος είναι άγνωστηΥπεγράφη από INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Χρόνος: 2016.08.09 12:55:10 +03'00' Αιτία: Θέση: Athens
Αρ. Πρ. Φ. 80000 / οικ.36222 / 1398


ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους φορείς Κύριας & Επικουρικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υ.Π.Ε.Κ.Α.Α.
2. Υπουργείο Υγείας
α. Γραφείο κ. Υπουργού
β. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Αριστοτέλους 17
101 87 Αθήνα
3. Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
α. Γραφείο κ. Προέδρου
β. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Αποστόλου Παύλου 12
151 23 Μαρούσι
4. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Λεωφ. Συγγρού 101 & Λαγουμιτζή 40
11745 Νέος Κόσμος
Υπόψη: κας Αθηνά Τριανταφυλλίδη


ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του ν.4411/2016 (Α’142)

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 142/τ.Α’/3-8-2016 δημοσιεύτηκε ο ν.4411/2016 με τίτλο «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται μέσω Συστημάτων Υπολογιστών – Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης – πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ρυθμίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις».
Σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού πρώτου του ανωτέρω νόμου απαλλάσσονται από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη όσοι στερούνται την παροχή ΕΚΑΣ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 92 του ν.4387/2016 (Α’85), όπως ισχύει. Η διάταξη αυτή ισχύει από την 1η Αυγούστου 2016 και μέχρι την τελική κατάργηση του ΕΚΑΣ, δηλαδή την 1/1/2020.
Κατόπιν των ανωτέρω η υπ’ αρ. Φ.80000/οικ.28939/1153/30-6-2016 εγκύκλιος παύει να ισχύει από 1/8/2016 και παρακαλούμε για την ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών προκειμένου οι συνταξιούχοι, που με βάση το άρθρο 92 του ν.4387/2016 παύουν να είναι δικαιούχοι ΕΚΑΣ, να λαμβάνουν τα φάρμακα χωρίς συμμετοχή στη δαπάνη φαρμακευτικής περίθαλψης για τους ίδιους , και τα προστατευόμενα μέλη οικογενείας τους.

Εσωτερική διανομή
1. Γραφείο Υφυπουργού
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Κ.Α.
3. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Κ.Α.
4. Όλες τις Δ/νσεις της Γ.Δ.Κ.Α. (και το Αυτ/λές Τμήμα Επαγγελματικής Ασφ.)
5. Δ/νση Υποστήριξης Ανθρ. Δυναμικού & Υπηρεσιών (Δ9)
Τμήμα Γραμ. και Ενημ. του Πολίτη (ΙΡΙΔΑ)
6. Δ/νση ΚΑΜΑ, Τμήμα Ασφάλισης Ασθένειας, Μητρότητας & κατ’ Οίκον Φροντίδας
Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αναστάσιος Πετρόπουλος
 

Εγκύκλιος Υφυπουργού Πετρόπουλου Θέμα: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 44 του ν.4387/2016

Εγκύκλιος Υφυπουργού Πετρόπουλου
Θέμα: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 44 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/12-5-2016)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Τμήμα Ασφάλισης Ασθένειας, Μητρότητας & κατ’ Οίκον Φροντίδας
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 101 10
Πληροφορίες : Δήμητρα Παραμύθη
Τηλέφωνο : 210 3368106
Φαξ : 210 3368105Αθήνα, 8-8-2016

Αρ. Πρωτ: Φ.10070/οικ.23637/977

Προς: 1. Όλους τους φορείς Κύριας & Επικουρικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
2. Υπουργείο Υγείας
α. Γραφείο κ. Υπουργού
β. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Αριστοτέλους 17, 101 87 Αθήνα
3. Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
α. Γραφείο κ. Προέδρου
β. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Αποστόλου Παύλου 12,
151 23 Μαρούσι
4. Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. 
Χαλκοκονδύλη 56, 104 32 Αθήνα
5. Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ.
Θεοφάνους 19-21, 115 23 Αθήνα
6. Τ.Ε.Α.-Ε.Α.Π.Α.Ε.
Πατησίων 48, 106 82 Αθήνα
7. Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.
Χρήστου Λαδά 1, 105 61 Αθήνα
8. Τ.Α.Π.Ι.Λ.Τ.Α.Τ.
Ευπόλιδος 8, 105 51 Αθήνα
9. Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Τράπεζας Αμέρικαν Εξπρές
Λεωφ. Κηφισίας 226, 152 31 Χαλάνδρι
10. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Λεωφ. Συγγρού 101 & Λαγουμιτζή 40
117 45 Νέος Κόσμος
Υπόψη: κ. Αθηνάς ΤριανταφυλλίδηΘέμα: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 44 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/12-5-2016)
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 85 τεύχος Α΄/12-5-2016, δημοσιεύθηκε ο νόμος 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
Με το άρθρο 44 αυτού καθορίζεται με ενιαίο τρόπο ο υπολογισμός των εισφορών υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων που καλύπτονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αντικαθιστώντας τις διατάξεις της παρ. 31 του άρθρου 1 του Ν. 4334/2015 (Α΄ 80), η οποία με τις διατάξεις της περίπτωσης 2, υποπαράγραφος Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α΄94) αναριθμήθηκε σε παρ. 30.


Ειδικότερα:

1. i. Από 1/7/2016 η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθενείας σε είδος των συνταξιούχων που καλύπτονται για παροχές σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθορίζεται σε ποσοστό 6%, και υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύνταξης αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως ισχύει και των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152).
ii. Σε περίπτωση συρροής περισσότερων της μίας κύριων συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο, το ως άνω ποσοστό ύψους 6% υπολογίζεται στο άθροισμα των καταβαλλόμενων συντάξεων, ανεξαρτήτως αιτίας (από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., ή οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης), συμπεριλαμβανομένων: 
α) της ειδικής προσαύξησης των συνταξιούχων του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.,
β) της προσαύξησης των μονοσυνταξιούχων του Τ.Σ.Α.Υ.
iii. Στην περίπτωση κατά την οποία οι συνταξιούχοι λαμβάνουν σύνταξη (κύρια και τυχόν επικουρική) και αποδοχές από μισθωτή εργασία ή από άσκηση επαγγέλματος ή απασχόλησης, καταβάλλεται το προβλεπόμενο ως ανωτέρω ποσοστό εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης επί των συντάξεων που λαμβάνουν, καθώς και το προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη επί των πάσης φύσεως αποδοχών των μισθωτών ή το προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς ασφαλισμένου για τους ελεύθερους επαγγελματίες και ανεξάρτητα απασχολούμενους επί της ασφαλιστικής κατηγορίας που υπάγονται έως 31/12/2016 ή επί του ασφαλιστέου εισοδήματός τους από 1/1/2017 και εφεξής.
iv. Ως καταβαλλόμενο ποσό κύριας σύνταξης, επί του οποίου υπολογίζεται η ως άνω εισφορά υγειονομικής περίθαλψης, θεωρείται: 
α) Για τις καταβαλλόμενες, κατά την 12/5/2016 συντάξεις, καθώς και για όσες εφαρμόζονται ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης οι προγενέστερες του ν. 4387/2016 διατάξεις, ως καταβαλλόμενο ποσό επί του οποίου υπολογίζεται η εισφορά 6% ορίζεται το ακαθάριστο ποσό σύνταξης μετά των πάσης φύσεως προσαυξήσεων (επίδομα τέκνων, συζύγου), επιδόματος απόλυτης αναπηρίας ή εξωϊδρυματικού επιδόματος, ειδικής προσαύξησης ΤΣΜΕΔΕ και της προσαύξησης μονοσυνταξιούχων ΤΣΑΥ, μετά την αφαίρεση όλων των κρατήσεων και πριν τον υπολογισμό του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ).
β) Για τις συντάξεις που θα υπολογιστούν με βάση τον νέο τρόπο υπολογισμού του ν.4387/2016 (δηλαδή θα αποτελούνται από το άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων των άρθρων 30 και 94 του ν.4387/2016 και προσωπική διαφορά) συμπεριλαμβανομένου του επιδόματος απόλυτης αναπηρίας και του εξωϊδρυματικού επιδόματος, ως καταβαλλόμενο ποσό επί του οποίου υπολογίζεται η εισφορά 6% ορίζεται το συνολικό ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους ποσών. Από το συνολικό αυτό ακαθάριστο ποσό αφαιρούνται τα ποσά της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων του άρθρου 38 του ν.3863/2010, όπως ισχύει και του άρθρου 44, παρ. 11 και 12 του ν.3986/2011, όπως ισχύει, καθώς και τα ποσά που αντιστοιχούν στις κρατήσεις των νόμων: ν.3865/2010 (άρθρο 11) και ν. 4002/2011 (άρθρο 2 παρ. 13 και 14) και πριν τον υπολογισμό του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ).
v. Στις ως άνω περιπτώσεις ii και iii η παρακράτηση και απόδοση της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. γίνεται ως εξής: 
Έκαστος φορέας ασφάλισης παρακρατεί από την καταβαλλόμενη σύνταξη και αποδίδει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. την εισφορά, όπως αυτή προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα. Σε περίπτωση που ο συνταξιούχος λαμβάνει συγχρόνως και αποδοχές από μισθωτή εργασία ή από άσκηση επαγγέλματος ή απασχόληση, η παρακράτηση και απόδοση της εισφοράς υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που αντιστοιχεί στις εν λόγω αποδοχές γίνεται
από τον υπόχρεο καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, όπως κατά περίπτωση ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.
2. i. Από 1/1/2016 παρακρατείται εισφορά 6% υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τις επικουρικές συντάξεις, των συνταξιούχων που καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπολογιζόμενης επί του καταβαλλόμενου ποσού επικουρικής σύνταξης αφού αφαιρεθεί το ποσό που αντιστοιχεί στην Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης της παρ. 13 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152).
Ως καταβαλλόμενο ποσό επικουρικής σύνταξης, επί του οποίου υπολογίζεται η εν λόγω εισφορά, θεωρείται:
α) Για τις καταβαλλόμενες κατά την 12/5/2016 συντάξεις και τις καταβλητέες συντάξεις, για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση έως 31/12/2014.
 Έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναπροσαρμογής των συντάξεων, βάσει του άρθρου 96 του ν.4387/2016, ως καταβαλλόμενο ποσό ορίζεται το ακαθάριστο ποσό σύνταξης μετά την αφαίρεση των ποσών που αντιστοιχούν στις κρατήσεις των νόμων ν.3986/2011 (άρθρο 44 παρ. 13), ν.4024/2011 (άρθρο 2, παρ. 3 και 4), ν.4051/2012 (άρθρο 6, παρ.2-5), ν.4052/2012 (άρθρο 42, παρ.1) και ν.4093/2012 (παρ. ΙΑ5, περ.1) πριν τον υπολογισμό του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ).
 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναπροσαρμογής των συντάξεων, βάσει του άρθρου 96 του ν.4387/2016, ως καταβαλλόμενο ποσό ορίζεται το αναπροσαρμοσμένο ποσό σύνταξης που προκύπτει αφαιρουμένου του ποσού της ειδικής εισφοράς συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης του άρθρου 44, παρ. 13 του ν.3986/2011, όπως ισχύει, πριν τον υπολογισμό του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ).
β) Για συντάξεις, για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση συνταξιοδότησης από 1/1/2015 και μετά, ως καταβαλλόμενο ποσό ορίζεται το ακαθάριστο ποσό σύνταξης αφαιρουμένου του ποσού της ειδικής εισφοράς συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης του άρθρου 44, παρ. 13 του ν.3986/2011, όπως ισχύει.»
ii. Σε περίπτωση συρροής περισσότερων, της μίας επικουρικής, συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο, το ως άνω ποσοστό ύψους 6% υπολογίζεται στο άθροισμα των καταβαλλόμενων επικουρικών συντάξεων, και αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης της παρ. 13 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152). Έκαστος φορέας επικουρικής ασφάλισης παρακρατεί από την καταβαλλόμενη επικουρική σύνταξη και αποδίδει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. την εισφορά, όπως αυτή προκύπτει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω περίπτωση i. 
iii. Τα Ταμεία επαγγελματικής υποχρεωτικής ασφάλισης του άρθρου 36 του ν.4052/2012 (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε., Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ., Τ.Ε.Α.-Ε.Α.Π.Α.Ε. και Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.), καθώς και τα Ταμεία Αλληλοβοηθείας (Τ.Α.Π.Ι.Λ.Τ.Α.Τ. και Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Τράπεζας Αμέρικαν Εξπρές, κ.λπ.), των οποίων οι συνταξιούχοι δικαιούνται και λαμβάνουν παροχές ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οφείλουν να παρακρατούν από τις καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις και να αποδίδουν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. την προβλεπόμενη εισφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ως άνω περιπτώσεις i και ii. 
3. Οι εν λόγω διατάξεις δεν εφαρμόζονται σε συνταξιούχους εξ ιδίου δικαιώματος ή θανάτου (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) καθώς και σε απασχολούμενους συνταξιούχους οι οποίοι υπάγονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε φορείς εκτός του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και για τους οποίους εξακολουθούν να ισχύουν τα προβλεπόμενα από τους οικείους Κανονισμούς.
4. Διευκρινίζεται ότι επί των Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης ηλικιωμένων και υπερηλίκων του άρθρου 91, καθώς και επί των επιδομάτων τέκνων της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.4387/2016 (αφορά τις συντάξεις που θα υπολογιστούν με βάση το νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης) δεν γίνεται παρακράτηση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης. Ομοίως, το Επίδομα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Κλάδου Ασθένειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 92.
5. Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού πρώτου του ν.4411/2016 (Α’142), από 1/8/2016 έως 31/12/2016, απαλλάσσονται από την παρακράτηση εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη όλοι όσοι απώλεσαν άνω των τριάντα (30) ευρώ μηνιαίως της παροχής Ε.Κ.Α.Σ..
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών σας για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων.
Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Υφυπουργού Κ.Α.
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Κ.Α.
3. Γραφείο Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Κ.Α.
4. Γραφείο Προϊσταμένης Γ.Δ.Υ.
5. Όλες τις Διευθύνσεις Γ.Γ.Κ.Α. και το Αυτοτελές Τμήμα Επαγγελματικής Ασφάλισης
6. Ι.Ρ.Ι.Δ.Α.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ


 

Εγκύκλιος ΟΓΑ με θέμα«Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων»

Εγκύκλιος ΟΓΑ με θέμα
«Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5/8/2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Α΄ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Πατησίων 30
101 70 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο: 2131519.158, 236,247,262,336 FAX: 210.38.42.046
& 210.38.22.344 Ηλεκτρ. Διεύθυνση: www.oga.gr
ΠΡΟΣ:
1) Τους υπαλλήλους των Τμημάτων Ασφάλισης και Παροχών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Υποκαταστημάτων Ο.Γ.Α. 2) Τους Ανταποκριτές του Ο.Γ.Α.
ΚΟΙΝ.:
Στους αποδέκτες του Πίνακα Διανομής
ΘΕΜΑ: «Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων»
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Α Ρ Ι Θ. 7/2016.
Γενικά:
Μετά την ψήφιση των διατάξεων του άρθρου 93 του Ν. 4387/2016 , «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α/85/12.5.2016), την σχετική Κ.Υ.Α. Φ10034/24237/655 (ΦΕΚ Β΄ 2401/3-8-2016), που αφορούν στο επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων και το Π.Δ. 78/1998 «Καταστατικό Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών» (ΦΕΚ Α/ 72/7.4.98), κρίναμε σκόπιμο να εκδώσουμε την παρούσα εγκύκλιο, στην οποία αναφέρονται οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγησή του, καθώς και σχετικές διευκρινίσεις .
Ο Οργανισμός δημιούργησε «φόρμα» στην εφαρμογή των Ανταποκριτών μέσω της οποίας θα εκτυπώνεται με προσυμπληρωμένα στοιχεία και θα υποβάλλεται η αίτηση για τη χορήγηση του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων».
Η πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή είναι δυνατή μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΟΓΑ www.oga.gr και της εφαρμογής «Ανταποκριτές ΟΓΑ».
Η «φόρμα» της Αίτησης-Δήλωσης Χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, θα συμπληρώνεται από τον Ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου κατοικίας του/της αιτούντα/σας, στον οποίο θα προσκομίζoνται και όλα τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.
Η Αίτηση – Δήλωση Χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 το Ν. 1599/1986 και του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 και
επισύρει τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύουν.
Επισημαίνουμε ότι, σε κάθε περίπτωση, η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ θα προβαίνει στη χορήγηση ή μη του επιδόματος, αφού εξετάσει τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με τον φυσικό φάκελο, καθώς και τα στοιχεία που τυχόν προκύψουν από αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών.
Α. Προϋποθέσεις (παρ. 1)
1.
Στους ανασφάλιστους υπερήλικες και σε αυτούς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, καταβάλλεται από τον ΟΓΑ, επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:
-
Έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.
-Δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται να λάβουν σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα, μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό του μηνιαίου επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων.
Σε περίπτωση που η κατά τα ανωτέρω σύνταξη ή παροχή που λαμβάνουν από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, είναι μικρότερη από το επίδομα, δικαιούνται το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού της σύνταξης ή παροχής που λαμβάνουν από το επίδομα. Αν το ποσό που προκύπτει είναι μικρότερο από είκοσι (20) ευρώ δεν καταβάλλεται το επίδομα.
Σε περίπτωση μεταβολής του ποσού της σύνταξης ή της παροχής που λαμβάνουν από το εξωτερικό ή την Ελλάδα, αντίστοιχα, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να το δηλώσουν αμέσως, προκειμένου να τροποποιηθεί αναλόγως το ποσό του επιδόματος.
Για όσους λαμβάνουν σύνταξη ή άλλη παροχή από οποιοδήποτε φορέα του εξωτερικού, η νομισματική ισοτιμία λαμβάνεται υπόψη την 1η εργάσιμη ημέρα του έτους κατά τη χορήγηση, την επαναχορήγηση ή την τροποποίηση του ποσού της παροχής που λαμβάνουν από τον αρμόδιο για την καταβολή αυτής φορέα, λόγω αλλαγής του ποσού της σύνταξης που λαμβάνουν από τον φορέα του εξωτερικού.
-Διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα: 1) δεκαπέντε (15) συνεχόμενα έτη πριν από την υποβολή της αίτησης για τη λήψη του επιδόματος, 2) ή δεκαπέντε (15) έτη μεταξύ του 17ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους, εκ των οποίων τα δέκα (10) συνεχόμενα πριν από την υποβολή της αίτησης και εξακολουθούν να διαμένουν στην Ελλάδα και μετά τη λήψη της παροχής.
Το ποσό του επιδόματος καταβάλλεται πλήρες ή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 για όσους πληρούν αθροιστικά τα ανωτέρω κριτήρια και έχουν συμπληρώσει στη χώρα τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) πλήρη έτη διαμονής και μειώνεται κατά 1/35 για κάθε ένα (1) έτος που υπολείπεται των τριάντα πέντε (35) ετών διαμονής στη χώρα.
-Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (4.320) ευρώ ή, στη περίπτωση εγγάμων, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα
(8.640)
ευρώ.
3
-Εξαιρούνται της παροχής οι μοναχοί/ές, οι οποίοι διαμένουν σε Ιερές Μονές και συντηρούνται από αυτές και όσοι εκτίουν ποινή στερητικής της ελευθερίας.
-Εξαιρούνται επίσης οι ανασφάλιστοι υπερήλικες και αυτοί που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, εφόσον ο/η σύζυγος λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή μεγαλύτερη από την παροχή.
Στο εισόδημα δεν υπολογίζονται:
α. Οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρίες λόγω της αναπηρίας τους. β. Το διατροφικό επίδομα που χορηγείται στους πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και στους μεταμοσχευμένους. γ. Το επίδομα ανεργίας. δ. Η διατροφή που καταβάλλεται σε ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο.
Περιουσιακά κριτήρια.
α. Ακίνητη περιουσία: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του αιτούντος, σύμφωνα με τα ανωτέρω το επίδομα, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των ενενήντα χιλιάδων (90.000) ευρώ.
β. Κινητή περιουσία: Το τεκμήριο αντικειμενικής δαπάνης της κινητής περιουσίας του αιτούντος (επιβατικά ΙΧ, ΜΧ αυτοκίνητα ή και δίκυκλα) δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της, το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.
Οι προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 93 του Ν. 4387/2016 πρέπει να πληρούνται αθροιστικά. Αν ο/η αιτών/ούσα δεν πληροί μια από τις προϋποθέσεις που τίθενται από τον ανωτέρω νόμο, αποκλείεται από τη λήψη ή τη συνέχιση της καταβολής της παροχής, παρέλκει δε η αναζήτηση των λοιπών δικαιολογητικών και ο έλεγχος των λοιπών προϋποθέσεων.
Β. Δικαιολογητικά.
1) Αίτηση στο ειδικό έντυπο του ΟΓΑ «ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ», η οποία συμπληρώνεται από τον Ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου κατοικίας, πρωτοκολλείται, εκτυπώνεται, υπογράφεται από τον/ην αιτούντα/ούσα και τον Ανταποκριτή του ΟΓΑ και αποστέλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ, μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
2) Ταυτότητα - οικογενειακή κατάσταση.
2.1
Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς ή Διαβατηρίου του αιτούντα.
2.2
Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατο). Οι αλλοδαποί, που δεν έχουν οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλουν δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικογενειακή τους κατάσταση (πρόσφατο). Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης στην αντίστοιχη περίπτωση.
2.3
Διαζευκτήριο ή διαζύγιο σε περίπτωση πολιτικού γάμου, εφόσον ο αιτών είναι διαζευγμένος ή τη λύση του συμφώνου, στην αντίστοιχη περίπτωση.
3) Έλεγχος εισοδηματικού κριτηρίου και ακίνητης και κινητής περιουσίας.
3.1.
Φωτοαντίγραφου του εντύπου Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας φορολογικής αρχής, του φορολογικού έτους, που προηγείται εκείνου που υποβάλλεται η αίτηση χορήγησης του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων.
3.2.
Φωτοαντίγραφο του εντύπου «Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων – Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου Ν. 4223/2013» (εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης).
4) Ασφάλιση, συνταξιοδότηση, λήψη προνοιακών παροχών.
4.1
Η ασφάλιση, η συνταξιοδότηση από φορέα (ελληνικό ή ξένο) κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή η λήψη προνοιακής παροχής από την Ελλάδα, αποδεικνύεται με βεβαίωση του αρμόδιου φορέα. Ειδικότερα απαιτείται η υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητικών ανά κατηγορία. α) Για όσους είναι συνταξιούχοι. Βεβαίωση στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο χρόνος έναρξης της συνταξιοδότησης και το μηνιαίο ποσό της σύνταξης που λαμβάνει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων. Οι συνταξιούχοι ελληνικών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), θα πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση για το αν λαμβάνουν ή δικαιούνται επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.). Οι ίδιες ως άνω βεβαιώσεις θα προσκομίζονται και για τον/ην σύζυγο ή το άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης, σε περίπτωση εγγάμων ή σύναψης συμφώνου συμβίωσης όταν αυτός/ή είναι συνταξιούχος ασφαλιστικού φορέα ή του Δημοσίου, της Ελλάδας ή του εξωτερικού, καθώς και πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα του φορέα συνταξιοδότησης, από το οποίο να προκύπτει το ποσό της μηνιαίας σύνταξης που λαμβάνει ο/η σύζυγος ή το άλλο μέρος του συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση χηρείας, υποβάλλεται και βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα, εφ’ όσον ο/η θανών/ούσα ήταν ασφαλισμένος/η ή συνταξιούχος, στην οποία αναφέρεται αν ο/η χήρος/α δικαιούται σύνταξη θανάτου. β) Για όσους είναι ασφαλισμένοι. Όσοι έχουν χρόνο ασφάλισης σε χώρα του εξωτερικού, απαιτείται η υποβολή πρόσφατης βεβαίωσης, του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα της αλλοδαπής, από την οποία να προκύπτει ο χρόνος ασφάλισής τους, καθώς και αν δικαιούνται ή λαμβάνουν σύνταξη από τη χώρα αυτή. Οι βεβαιώσεις που εκδίδονται από αλλοδαπούς φορείς, πρέπει να είναι αρμοδίως επικυρωμένες και επίσημα μεταφρασμένες.
γ)Για όσους λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα. Πρόσφατη βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία χορήγησης παροχών πρόνοιας, του οικείου Δήμου ή άλλου αρμόδιου φορέα, από την οποία να προκύπτει αν ο/η αιτών/ούσα λαμβάνει οποιοδήποτε επίδομα και σε καταφατική περίπτωση, το είδος των επιδομάτων, το μηνιαίο ποσό και η χρονική διάρκεια χορήγησης. Σε περίπτωση εγγάμων ή σύναψης συμφώνου συμβίωσης, τη βεβαίωση αυτή θα προσκομίζουν και οι δύο σύζυγοι ή και τα δύο μέρη του συμφώνου συμβίωσης. Όσοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης προσκομίζουν τα ίδια δικαιολογητικά με τους εγγάμους.
5) Απόδειξη χρόνου διαμονής στην Ελλάδα. Για τον έλεγχο της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα υποβάλλονται, αναλόγως, ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τη νόμιμη και μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα:
5.1.
Βεβαίωση της αρμόδιας δημοτικής αρχής, για τη μόνιμη κατοικία, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 279 του Ν. 3463/2006, το άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 2647/1998, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 3242/2004, όπως ισχύουν σήμερα.
5.2.
Αντίγραφα των εντύπων Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή θεωρημένα εκκαθαριστικά σημειώματα ή των εντύπων Ε9.
5.3.
Φωτοαντίγραφα όλων των σελίδων του/των διαβατηρίου/ων, της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, εφόσον πρόκειται για πολίτες και άλλων χωρών.
5.4.
Πιστοποιητικό μετοικεσίας.
5.5.
Βεβαίωση ελληνικού ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει αναλυτικά ο χρόνος ασφάλισή του.
5.6.
Αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.
5.7.
Μισθωτήριο συμβόλαιο, με μισθωτή τον/ην αιτούντα/ούσα ή το/τη σύζυγο του, κατατεθειμένο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σε περίπτωση που φιλοξενείται από συγγενείς α΄ ή β΄ βαθμού, αντίγραφο αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φιλοξενούντος, που να το αποδεικνύει. Σε περίπτωση που ο/η αιτών/ούσα φιλοξενείται από συγγενείς α΄ ή β΄ βαθμού, δεν θα λαμβάνεται υπόψη τροποποιητική φορολογική δήλωση του ατόμου που τον/την φιλοξενεί, για την απόδειξη της μόνιμης και νόμιμης παραμονής των αιτούντων στην Ελλάδα, αν η φιλοξενία δεν έχει δηλωθεί στην αρχική φορολογική δήλωσή του/ης.
5.8.
Βεβαίωση από την αρμόδια περιφερειακή διεύθυνση του ΟΑΕΔ, από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών για την καταβολή του εφ΄ άπαξ επιδόματος ομογενών ή επιδόματος ανεργίας.
5.9.
Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία καταβολής παροχών πρόνοιας, του οικείου Δήμου, από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα επιδότησης κατά το οποίο ο αιτών τυχόν ελάμβανε ή λαμβάνει επίδομα στεγαστικής συνδρομής.
5.10.
Λογαριασμοί ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευσης κλπ).
5.11.
Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο στοιχείο από το οποίο προκύπτει η μόνιμη και νόμιμη διαμονή και εγκατάσταση στην Ελλάδα.
6) Υπεύθυνη δήλωση.
6.1.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνει ότι, σε περίπτωση μεταβολής του ποσού της σύνταξης ή του επιδόματος που λαμβάνει, ή που θα χορηγηθεί, από άλλο ασφαλιστικό φορέα ή το Δημόσιο, της Ελλάδας ή του εξωτερικού, στον/ην ίδιο/α ή/και στο/η σύζυγο ή το άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης, θα το δηλώσει άμεσα στον ΟΓΑ. Στην περίπτωση αυτή, οι βεβαιώσεις των αρμόδιων φορέων, που θα αναφέρουν τη μεταβολή ή τη χορήγηση άλλης παροχής, αρμοδίως επικυρωμένες και επίσημα μεταφρασμένες, θα κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΓΑ ή τον Ανταποκριτή του ΟΓΑ. Επίσης να δηλώνει ότι, για οποιαδήποτε μεταβολή στην προσωπική και οικογενειακή του/ης κατάσταση ή απουσία του/ης στο εξωτερικό θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία του ΟΓΑ ή τον Ανταποκριτή του ΟΓΑ. (τυποποιημένη υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτεται μετά τα παραρτήματα).
7) Καταθετικός λογαριασμός. Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ., με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον/ην αιτούντα/ούσα, από την οποία να προκύπτει ευκρινώς ο αριθμός «ΙΒΑΝ».
8) Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή δικαιολογητικό κρίνουν τα αρμόδια όργανα του ΟΓΑ ότι απαιτείται για την απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων για τη χορήγηση της παροχής.
Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 4387/2016, με τους εγγάμους εξομοιώνονται πλήρως οι αντισυμβαλλόμενοι στο σύμφωνο συμβίωσης του Ν. 4356/2015 (Α΄ 181) ως προς κάθε κοινωνικοασφαλιστικό δικαίωμα, παροχή, υποχρέωση ή περιορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή της εν γένει κοινωνικοασφαλιστικής και προνοιακής νομοθεσίας. Συνεπώς όπου αναφέρεται ο/η σύζυγος, εννοεί και το άλλο μέρος/τον
αντισυμβαλλόμενο σε περίπτωση που ο/η αιτών/ούσα έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και προσκομίζει τα ίδια δικαιολογητικά με τους εγγάμους.
Τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται, πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την υποβολή της αίτησης-δήλωσης.
Οι βεβαιώσεις που εκδίδονται από αλλοδαπούς φορείς, πρέπει να είναι αρμοδίως επικυρωμένες και επίσημα μεταφρασμένες. Ειδικότερα για τους ομογενείς από την Αλβανία η βεβαίωση του Αλβανικού φορέα πρέπει να είναι θεωρημένη από τον ασφαλιστικό φορέα της Αλβανίας και το προξενείο της Ελλάδας στην χώρα αυτή.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που ο/η αιτών/ούσα διέμενε σε χώρες (π.χ. Γεωργία, Κιργιζία κλπ) και περιοχές (π.χ. Οσετία, Απχαζία κλπ) της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, από τις οποίες, η έκδοση βεβαιώσεων ασφαλιστικών φορέων του εξωτερικού για την ασφάλιση ή τη συνταξιοδότηση, είναι ιδιαίτερα δυσχερής, λόγω έκτακτων γεγονότων ή ιδιαίτερων κοινωνικοπολιτικών συνθηκών, τότε είναι δυνατόν να γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την ασφάλιση ή τη συνταξιοδότηση από το εξωτερικό των αιτούντων και των συζύγων τους.
Ο νόμος ορίζει (παρ. 10) ότι εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του άρθρου 69 του Ν. 4144/2013, σύμφωνα με τις οποίες, εφόσον η λύση του γάμου δεν έχει καταστεί οριστική (δεν έχει εκδοθεί διαζύγιο ή λύση του συμφώνου συμβίωσης), ο/η αιτών/ούσα κρίνεται με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους εγγάμους. Στην περίπτωση αυτή αν ο/η αιτών/ούσα δηλώσει ότι βρίσκεται σε διάσταση, απαιτούνται υποχρεωτικά, η αντίστοιχη φορολογική δήλωση (Ε1), το εκκαθαριστικό σημείωμα και το έντυπο «Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων – Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου Ν. 4223/2013» (εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης), του/ης εν διαστάσει συζύγου. Σε περίπτωση που ο/η εν διαστάσει σύζυγος λαμβάνει σύνταξη, απαιτείται πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων ή βεβαίωση του φορέα συνταξιοδότησης (ελληνικού ή αλλοδαπού), από την οποία να προκύπτει το μηνιαίο ποσό σύνταξης που λαμβάνει ο/η εν διαστάσει σύζυγος και η ημερομηνία έναρξής της. Αν εκδοθεί διαζύγιο, μετά την υποβολή της αίτησης, ο/η αιτών/ούσα κρίνεται ως διαζευγμένος και το επίδομα χορηγείται από την 1η του επόμενου μήνα που η δικαστική απόφαση του διαζυγίου, καταστεί τελεσίδικη, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις.
Γ. Επισημάνσεις-Διευκρινίσεις:
1.
Με το άρθρο 93 του Ν. 4387/2016, δημιουργείται μια νέα παροχή-επίδομα για τους ανασφάλιστους υπερήλικες, η οποία χορηγείται σε όλους όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο αυτό, ανεξαρτήτως εθνικότητας.
Το πλήρες ποσό του μηνιαίου επιδόματος ανέρχεται σε τριακόσια εξήντα (360) ευρώ το έτος 2016 και αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του Ν. 4387/2016 (παρ. 4).
Το επίδομα δεν υπόκειται σε κράτηση για τον Κλάδο Υγείας. Όσοι λάβουν το επίδομα και δεν καλύπτονται για παροχές υγείας από τυχόν άλλη παροχή που λαμβάνουν, μπορούν να έχουν πρόσβαση στις Δημόσιες Δομές Υγείας (ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη), με τη χρήση του ΑΜΚΑ, σύμφωνα με το Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α΄ / 21/21.2.2016).
2.
Το επίδομα χορηγείται σε όσους: α) δεν λαμβάνουν σύνταξη από την Ελλάδα ή το εξωτερικό μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό του μηνιαίου επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ήτοι 360 ευρώ μηνιαίως, το έτος 2016, β) δεν δικαιούνται σύνταξη από άλλο φορέα (ελληνικό ή του εξωτερικού), μεγαλύτερη από 360 ευρώ
μηνιαίως γ) δεν λαμβάνουν άλλη ασφαλιστική παροχή ή άλλο/α προνοιακό/ά επίδομα/τα από την Ελλάδα, μεγαλύτερο/α των 360 ευρώ μηνιαίως.
Με το Α.Π. Φ 10034/21469/512/5.8.2013 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ως ανασφάλιστοι θεωρούνται όσοι δεν ασφαλίστηκαν ποτέ σε κανένα φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το Δημόσιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ή ασφαλίστηκαν για χρονικό διάστημα που δεν επαρκεί για τη συμπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων απονομής σύνταξης.
Συνεπώς όσοι έχουν δέκα πέντε (15) έτη ή τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) ημέρες ασφάλισης σε ελληνικούς φορείς ασφάλισης (ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, ΕΤΑΑ κλπ), είτε αυτοτελώς, είτε με διαδοχική ασφάλιση, είτε στα πλαίσια των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης που έχει υπογράψει η Ελλάδα με άλλες χώρες, αλλά δεν την έχουν λάβει για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. λόγω οφειλών κλπ), επειδή θα ελάμβαναν σύνταξη μεγαλύτερη από 360,00 ευρώ μηνιαίως, τότε η αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων θα απορρίπτεται.
Στις περιπτώσεις αιτούντων την παροχή, που δικαιούνται άλλη σύνταξη από την Ελλάδα ή το εξωτερικό (π.χ. σύνταξη χηρείας), αλλά δεν την έχουν λάβει και δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί το μηνιαίο ποσό αυτής, αν δεν υποβάλλουν πρώτα σχετική αίτηση στον αρμόδιο φορέα, αλλά αυτή μπορεί να είναι μικρότερη των 360,00 ευρώ μηνιαίως, θα δίνεται 6μηνη προθεσμία (η προθεσμία αυτή τίθεται εξάλλου για την προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών που ζητούνται) για να προσκομίσουν βεβαίωση για το ύψος της σύνταξης που δικαιούνται, προκειμένου να τους χορηγηθεί η διαφορά του ποσού. Αν δεν προσκομίσουν τη βεβαίωση αυτή μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, η αίτηση θα απορρίπτεται, με την αιτιολογία ότι ο/η αιτών/ούσα δεν προσκόμισε τα δικαιολογητικά που του/της ζητήθηκαν εντός 6μήνου, σύμφωνα με το άρθρο το άρθρο 25 παρ. 5 του Π.Δ/τος 78/1998.
3.
Σε περίπτωση που ο/η αιτών/ούσα ή ο/η σύζυγός της/ου λαμβάνει σύνταξη από το εξωτερικό, η σύνταξη αυτή μετατρέπεται σε ευρώ, σύμφωνα με το Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος και Ξένων Τραπεζογραμματίων ελληνικών τραπεζών, κατά την 1η εργάσιμη μέρα του έτους χορήγησης, επαναχορήγησης ή τροποποίησης του ποσού της σύνταξης που λαμβάνουν από το εξωτερικό (παρ.1β) Για τη μετατροπή ποσών συντάξεων εξωτερικού, οι ισοτιμίες που ισχύουν κατά την 1η εργάσιμη μέρα του 2016 (04.01.2016), είναι αυτές που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ.
4.
Εισοδηματικό κριτήριο (παρ. 2).
α). Η υποβολή φορολογικής δήλωσης για όσους αιτούνται το επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων είναι υποχρεωτική, ανεξάρτητα αν δεν έχουν υποχρέωση υποβολής από τον φορολογικό νόμο.
Για τον καθορισμό του ετήσιου ατομικού (4.320 ευρώ) ή οικογενειακού (8.640 ευρώ) εισοδήματος (φορολογητέου, απαλλασσόμενου ή φορολογούμενου με ειδικό τρόπο), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 93, δεν υπολογίζονται οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρίες λόγω της αναπηρίας τους (χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία Πρόνοιας των Δήμων), το διατροφικό επίδομα που χορηγείται στους πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και στους μεταμοσχευμένους (χορηγείται από τις Περιφέρειες), το επίδομα ανεργίας και η διατροφή που καταβάλλεται σε ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο. Τα επιδόματα αυτά εξαιρούνται από το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, αν τα λαμβάνει τόσο ο/η αιτών/ούσα , όσο και ο/η σύζυγος του/ης.
Όταν τα παραπάνω επιδόματα δηλώνονται στη φορολογική δήλωση θα αφαιρούνται, από το ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα. Δεν αφαιρούνται από το ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, άλλα προνοιακά επιδόματα, όπως το στεγαστικό επίδομα, το επίδομα ομογενών κλπ.
Επισημαίνεται ότι, όσοι λαμβάνουν σύνταξη/εις από το εξωτερικό και δεν την δηλώνουν στη φορολογική δήλωση που υποβάλλουν στην Ελλάδα, το συνολικό ετήσιο ποσό που λαμβάνουν ως σύνταξη/εις από το εξωτερικό (μετά τον υπολογισμό της/ους σε ευρώ), θα συνυπολογίζεται στο ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, επειδή δεν περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 93 του Ν. 4387/2016. Για τον ίδιο λόγο, στο οικογενειακό εισόδημα συνυπολογίζεται και η σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα ή το επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων που λαμβάνει ο/η σύζυγος του/ης αιτούντα/σας.
5.
Μόνιμη και νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα (παρ. γ )
Για την απόδειξη της νόμιμης και μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα, απαιτείται ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη σχετική παράγραφο της υπουργικής απόφασης, τα οποία συνεκτιμούνται με τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.
6.
Ακίνητη περιουσία (παρ. 3 α).
Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας προκύπτει από το άθροισμα των ποσών που αναγράφονται στο έντυπο «Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων – Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου Ν. 4223/2013» (εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης), στο οποίο καταγράφεται η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας, ανά ακίνητο. Δυνατότητα εκτύπωσης του εντύπου αυτού υπάρχει και σε περίπτωση που δεν υπάρχει ακίνητη περιουσία (με μηδενικό περιεχόμενο), για το λόγο αυτό, θα αναζητείται πάντα από τους αιτούντες.
Επισημαίνεται ότι, για το όριο των ενενήντα χιλιάδων (90.000) ευρώ, που δεν πρέπει να υπερβαίνει η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας, προκειμένου να χορηγηθεί το επίδομα, θα λαμβάνεται υπόψη η αξία της ακίνητης περιουσίας μόνο του/ης αιτούντος/ούσας, όπως προκύπτει από την εκτύπωση: «Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων – Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου Ν. 4223/2013» και δεν θα συνυπολογίζεται η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του/ης συζύγου ή του/ης εν διαστάσει συζύγου ή του άλλου μέρους συμφώνου συμβίωσης, στις αντίστοιχες περιπτώσεις.
7.
Κινητή περιουσία (παρ. 3 β).
Το τεκμήριο αντικειμενικής δαπάνης της περιουσίας (επιβατικά ΙΧ, ΜΧ αυτοκίνητα ή και δίκυκλα), προκύπτει από τον ΠΙΝΑΚΑ 5 της φορολογικής δήλωσης (Ε1), και το συνολικό ποσό αυτής, από το άθροισμα των επιμέρους ποσών που αναφέρονται στον αντίστοιχο κωδικό και αφορούν τον/την αιτούντα/ούσα.
8.
Έναρξη καταβολής επιδόματος (παρ.5).
Ο χρόνος έναρξης καταβολής της παροχής θα είναι η 1η του επόμενου μήνα της υποβολής της αίτησης-δήλωσης. Αν αποδειχθεί ότι ο/η αιτών/ούσα συμπληρώνει την απαιτούμενη νόμιμη και μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα σε χρόνο μεταγενέστερο της υποβολής της αίτησηςδήλωσης, το επίδομα χορηγείται από την πρώτη του επόμενου μήνα που ο/η αιτών/ούσα συμπληρώνει την μόνιμη και νόμιμη 15ετή συνεχή πριν την υποβολή της αίτησης ή την 15ετή μεταξύ του 17ου και 67ου έτους της ηλικίας τους, από την οποία 10ετή συνεχή πριν την υποβολή της αίτησης.
Στην παρ. 5 του άρθρου 93, ορίζεται ότι, οι εκκρεμείς αιτήσεις για χορήγηση σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα, σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας (δηλαδή μέχρι και την κρίση του οργάνου ενστάσεων του ΟΓΑ), κατά τη δημοσίευση του Ν. 4387/2016 (12.5.2016) εξετάζονται με τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
9.
Υπολογισμός μηνιαίου ποσού επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 93 του Ν. 4387/2016. (παρ. 1)
Το πλήρες ποσό του επιδόματος θα χορηγείται, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 93 του Ν. 4387/2016, σε όσους έχουν 35 έτη και άνω μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα και δεν λαμβάνουν άλλη σύνταξη από την Ελλάδα ή το εξωτερικό ή άλλο/α προνοιακό/ά επίδομα/τα από την Ελλάδα.
Για τον υπολογισμό του μηνιαίου ποσού επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων που θα χορηγείται, θα αφαιρείται από το πλήρες ποσό (360 ευρώ το έτος 2016), οποιαδήποτε άλλη σύνταξη ή προνοιακό επίδομα, ακόμα και εκείνα που δεν υπολογίζονται στο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, σύμφωνα με την παρ. 2.
Το πλήρες ποσό του επιδόματος μειώνεται ανάλογα αν ο/η αιτών/ούσα λαμβάνει άλλη σύνταξη από την Ελλάδα ή το εξωτερικό ή προνοιακό/ά επίδομα/τα από την Ελλάδα ή και τα δύο και ανάλογα τα έτη διαμονής στην Ελλάδα, ως εξής:
-Αν αποδειχθεί ότι ο ο/η αιτών/ούσα διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα 35 έτη και άνω και λαμβάνει άλλη σύνταξη από την Ελλάδα ή το εξωτερικό ή άλλο προνοιακό επίδομα από την Ελλάδα (ακόμα και αυτά που δεν υπολογίζονται στο ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 93), θα λάβει ως μηνιαίο ποσό επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων από τον ΟΓΑ, τη διαφορά που προκύπτει από το πλήρες ποσό του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ήτοι 360 ευρώ μηνιαίως, μείον το μηνιαίο προνοιακό επίδομα από την Ελλάδα ή μείον την άλλη σύνταξη που λαμβάνει από την Ελλάδα ή το εξωτερικό (360 ευρώ – άλλη σύνταξη ή άλλο προνοιακό επίδομα, σε ευρώ).
-Αν αποδειχθεί ότι διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα 34 έτη και κάτω και δεν λαμβάνει άλλη σύνταξη από την Ελλάδα ή το εξωτερικό ή άλλο προνοιακό επίδομα από την Ελλάδα, το ποσό του μηνιαίου επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων που θα λάβει, θα προκύπτει από το γινόμενο του ποσού των 360 ευρώ, επί το κλάσμα, που ο αριθμητής του είναι τα έτη διαμονής στην Ελλάδα και ο παρονομαστής είναι το 35 (360 Χ έτη διαμονής στην Ελλάδα / 35).
-Αν αποδειχθεί ότι διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα 34 έτη και κάτω και λαμβάνει άλλη σύνταξη από την Ελλάδα ή το εξωτερικό ή άλλο προνοιακό επίδομα από την Ελλάδα, το ποσό που θα λάβει ως μηνιαίο επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, θα προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ του ποσού των 360 ευρώ, μείον την άλλη σύνταξη ή μείον το άλλο προνοιακό επίδομα, επί το κλάσμα που ο αριθμητής του είναι τα έτη διαμονής στην Ελλάδα και ο παρονομαστής είναι το 35 (360 ευρώ -άλλη σύνταξη ή άλλο προνοιακό επίδομα, σε ευρώ Χ έτη διαμονής στην Ελλάδα / 35).
-
Αν ο/η αιτών/ούσα λαμβάνει άλλη σύνταξη και άλλο προνοιακό επίδομα από την Ελλάδα, το άθροισμα των οποίων είναι μικρότερο από το πλήρες ποσό του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ήτοι μικρότερο από 360 ευρώ), θα λάβει ως μηνιαίο επίδομα από τον ΟΓΑ, τη διαφορά που προκύπτει από το ποσό των 360 ευρώ, μείον το μηνιαίο προνοιακό επίδομα, μείον την άλλη σύνταξη (360 ευρώ – άλλη σύνταξη -άλλο προνοιακό επίδομα, σε ευρώ) και στις περιπτώσεις που αποδειχθεί ότι η μόνιμη και νόμιμη
διαμονή του/ης στην Ελλάδα, είναι μικρότερη από 35 έτη, επί το κλάσμα, με αριθμητή τα έτη διαμονής και παρονομαστή το 35 (360 ευρώ – άλλη σύνταξη -άλλο προνοιακό επίδομα Χ έτη διαμονής στην Ελλάδα / 35).
-Αν το τελικό ποσό που θα προκύψει μετά την αφαίρεση του ποσού της/ων σύνταξης/εων ή προνοιακής/ών παροχής/ών που λαμβάνουν από το πλήρες ποσό του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, είναι μικρότερο από 20 ευρώ μηνιαίως, δεν καταβάλλεται (παρ. 1β), συνεπώς η αίτηση για χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, θα απορρίπτεται.
10.
Επανέλεγχος, προαναγγελία διακοπής, αναστολή καταβολής του επιδόματος.
Η διενέργεια επανελέγχου, προαναγγελίας διακοπής, αναστολής καταβολής του επιδόματος πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 και 56 του Π.Δ/τος 78/1998 «Καταστατικό Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών».
11.
Συνταξιούχοι ανασφάλιστοι υπερήλικες
Οι ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαμβάνουν ήδη, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, παροχή από τον ΟΓΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1296/1982, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4093/2012, εξακολουθούν να λαμβάνουν την παροχή, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση διατάξεις του Ν. 4387/2016 (παρ. 7).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ
Συνημμένα:
-Παράρτημα διατάξεων
-Παράρτημα ισοτιμιών
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ω Ν
Ν. 4387/2016
«Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικούσυνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄85/12.5.2016)
Άρθρο 16
Δικαίωμα αντισυμβαλλόμενου συμφώνου συμβίωσης
Με τους εγγάμους εξομοιώνονται πλήρως οι αντισυμβαλλόμενοι στο σύμφωνο συμβίωσης του Ν. 4356/2015 (Α΄ 181) ως προς κάθε κοινωνικοασφαλιστικό δικαίωμα, παροχή, υποχρέωση ή περιορισμό, σύμφωνα με τις διατάξει του παρόντος νόμου ή της εν γένει κοινωνικοασφαλιστικής και προνοιακής νομοθεσίας.
Άρθρο 93
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερήλικων
1.
Στους ανασφάλιστους υπερήλικες και σε αυτούς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, καταβάλλεται από τον ΟΓΑ, επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α. Έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.
β. Δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται να λάβουν σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα, μεγαλύτερη από το κατωτέρω στην παράγραφο 3 πλήρες ποσό του επιδόματος.
Σε περίπτωση που η κατά τα ανωτέρω σύνταξη ή παροχή από δημόσιο φορέα που λαμβάνουν είναι μικρότερη από το επίδομα, δικαιούνται το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού της σύνταξης ή παροχής που λαμβάνουν από το επίδομα. Αν το ποσό που προκύπτει είναι μικρότερο από είκοσι (20) ευρώ δεν καταβάλλεται το επίδομα.
Σε περίπτωση μεταβολής του ποσού της σύνταξης ή της παροχής που λαμβάνουν από το εξωτερικό ή την Ελλάδα, αντίστοιχα, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να το δηλώσουν αμέσως, προκειμένου να τροποποιηθεί αναλόγως το ποσό του επιδόματος.
Για όσους λαμβάνουν σύνταξη ή άλλη παροχή από οποιοδήποτε φορέα του εξωτερικού, η νομισματική ισοτιμία λαμβάνεται υπόψη την 1η εργάσιμη ημέρα του έτους κατά τη χορήγηση, την επαναχορήγηση ή την τροποποίηση του ποσού της παροχής που λαμβάνουν από τον αρμόδιο για την καταβολή αυτής φορέα, λόγω αλλαγής του ποσού της σύνταξης που λαμβάνουν από τον φορέα του εξωτερικού.
γ. Διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα δεκαπέντε (15) συνεχόμενα έτη πριν από την υποβολή της αίτησης για τη λήψη του επιδόματος ή δεκαπέντε (15) έτη μεταξύ του 17ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους, εκ των οποίων τα δέκα (10) συνεχόμενα πριν από την υποβολή της αίτησης και εξακολουθούν να διαμένουν στην Ελλάδα και μετά τη λήψη της παροχής.
δ. Το ποσό του επιδόματος καταβάλλεται πλήρες ή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 για όσους πληρούν αθροιστικά τα ανωτέρω κριτήρια και έχουν συμπληρώσει στη χώρα τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) πλήρη έτη διαμονής και μειώνεται κατά 1/35 για κάθε ένα (1) έτος που υπολείπεται των τριάντα πέντε (35) ετών διαμονής στη χώρα.
ε. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (4.320) ευρώ ή, στη περίπτωση εγγάμων, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα
(8.640)
ευρώ.
στ. Εξαιρούνται της παροχής οι μοναχοί/ες, οι οποίοι διαμένουν σε Ιερές Μονές και συντηρούνται από αυτές και όσοι εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας.
ζ. Εξαιρούνται επίσης οι ανασφάλιστοι υπερήλικες και αυτοί που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, εφόσον ο/η σύζυγος λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή μεγαλύτερη από την παροχή.
2.
Στο εισόδημα δεν υπολογίζονται:
α. Οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρίες λόγω της αναπηρίας τους.
β. Το διατροφικό επίδομα που χορηγείται στους πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και στους μεταμοσχευμένους.
γ. Το επίδομα ανεργίας.
δ. Η διατροφή που καταβάλλεται σε ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο.
3.
Περιουσιακά κριτήρια.
α. Ακίνητη περιουσία:
Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του αιτούντος, σύμφωνα με τα ανωτέρω το επίδομα δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των ενενήντα χιλιάδων (90.000) ευρώ.
β. Κινητή περιουσία:
Το τεκμήριο αντικειμενικής δαπάνης της κινητής περιουσίας του αιτούντος (επιβατικά ΙΧ, ΜΧ αυτοκίνητα ή και δίκυκλα) δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της, το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.
4.
Το πλήρες ποσό του μηνιαίου επιδόματος ανέρχεται σε τριακόσια εξήντα (360) ευρώ και αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του παρόντος.
5.
Η ως άνω παροχή καταβάλλεται σε μηνιαία βάση για όσους δικαιούχους κάνουν αίτηση από την 1η του επόμενου της υποβολής της αίτησης μήνα. Εκκρεμείς αιτήσεις σε οποιοδήποτε στάδιο διοικητικής διαδικασίας, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, εξετάζονται με τις προϋποθέσεις του παρόντος.
6.
Ποσά συντάξεων που εισπράχθηκαν μέχρι τη διακοπή της παροχής του ανασφάλιστου υπερήλικα, όπως προβλέπονταν από τις διατάξεις της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου ΙΑ.6. της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 δεν αναζητούνται.
7.
Οι ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαμβάνουν ήδη, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, παροχή από τον ΟΓΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1296/1982, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4093/2012, εξακολουθούν να λαμβάνουν την παροχή, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση διατάξεις του τελευταίου.
8.
Κατά της απόφασης περί απονομής ή μη του παρόντος επιδόματος επιτρέπεται ένσταση ενώπιον του οργάνου εξέτασης ενστάσεων του άρθρου 40 του π.δ. 78/1998 (Α΄ 72), εντός προθεσμίας τριών μηνών, που αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης στον αιτούντα.
Το ως άνω όργανο εξετάζει την ένσταση και κατά νόμο και κατ’ ουσίαν και υποχρεούται να αποφανθεί μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της.
9.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται τα δικαιολογητικά, η διαδικασία καταβολής της παροχής, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
10.
Οι ρυθμίσεις του άρθρου 69 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) εφαρμόζονται και στην παρούσα ρύθμιση.
…………………………………………………………………………………………………………….
ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. Φ10034/24237/655 Καθορισμός δικαιολογητικών και λοιπών αναγκαίων λεπτομερειών για την καταβολή του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων.
Άρθρο 1 Χρόνος υποβολής αίτησης.
1.
Το δικαίωμα υποβολής της αίτησης αρχίζει το μήνα συμπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας του αιτούντα ή και αργότερα. Η ημερομηνία έναρξης καταβολής του επιδόματος είναι η 1η του επόμενου μήνα, από την υποβολή της αίτησης.
2.
Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Για την υποβολή αίτησης για χορήγηση επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, απαιτείται η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Αιτήσεις που δεν
14
συνοδεύονται από την απαιτούμενη φορολογική δήλωση και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα δεν εξετάζονται.
3.
Αρμόδια υπηρεσία του ΟΓΑ. Αρμόδια υπηρεσία για την εξέταση των αιτήσεων για χορήγηση του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, είναι το Τμήμα Α6 Συντάξεων Επιζώντων και Ανασφάλιστων Υπερηλίκων της Κεντρικής Υπηρεσίας και το Τμήμα Ασφάλισης και Παροχών των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του ΟΓΑ.
Άρθρο 2 Δικαιολογητικά.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων χορήγησης του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων για όσους υποβάλλουν αίτηση, μετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 93 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ/Α' 85/12.5.2016), είναι τα ακόλουθα: 1) Αίτηση στο ειδικό έντυπο του ΟΓΑ «ΑΙΤΗΣΗ -ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ», η οποία υποβάλλεται, ηλεκτρονικά, στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου κατοικίας, εκτυπώνεται, υπογράφεται και αποστέλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ, μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 2) Ταυτότητα - οικογενειακή κατάσταση.
2.1
Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς ή Διαβατηρίου του αιτούντα και του/της συζύγου σε περίπτωση εγγάμων ή του συντρόφου σε περίπτωση σύναψης συμφώνου συμβίωσης.
2.2
Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Οι αλλοδαποί, που δεν έχουν οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλουν δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικογενειακή τους κατάσταση ή ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης στην αντίστοιχη περίπτωση.
2.3
Διαζευκτήριο ή διαζύγιο σε περίπτωση πολιτικού γάμου, εφόσον ο αιτών είναι διαζευγμένος ή τη λύση του συμφώνου, για όσους είχαν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. 3) Ασφάλιση, συνταξιοδότηση, λήψη προνοιακών παροχών.
3.1
Η ασφάλιση, η συνταξιοδότηση σε φορέα (ελληνικό ή ξένο) κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή η λήψη προνοιακής παροχής από την Ελλάδα, αποδεικνύεται με βεβαίωση του αρμόδιου φορέα. Ειδικότερα απαιτείται η υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητικών ανά κατηγορία. α) Για όσους είναι συνταξιούχοι. Βεβαίωση στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο χρόνος έναρξης της συνταξιοδότησης και το μηνιαίο ποσό της σύνταξης που λαμβάνει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων. Οι συνταξιούχοι ελληνικών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και του Δημοσίου, θα πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση για το αν λαμβάνουν ή δικαιούνται επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.). Σε περίπτωση που είναι έγγαμος και ο/η σύζυγος του/της είναι συνταξιούχος ασφαλιστικού φορέα ή του Δημοσίου, της Ελλάδας ή του εξωτερικού, πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα του φορέα από το οποίο να προκύπτει το ποσό της μηνιαίας σύνταξης που λαμβάνει ο/η σύζυγος. Επίσης βεβαίωση από τον αρμόδιο ελληνικό ασφαλιστικό φορέα, από την οποία να προκύπτει αν λαμβάνει επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.). Σε περίπτωση χηρείας, υποβάλλει βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα, που ήταν ασφαλισμένος ή συνταξιούχος ο θανών σύζυγος στην οποία αναφέρεται αν ο χήρος δικαιούται σύνταξη θανάτου. β) Για όσους είναι ασφαλισμένοι. Όσοι έχουν χρόνο ασφάλισης σε χώρα του εξωτερικού, απαιτείται η υποβολή πρόσφατης βεβαίωσης, του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα της αλλοδαπής, από την οποία να προκύπτει ο χρόνος ασφάλισής τους, καθώς και αν δικαιούνται ή λαμβάνουν σύνταξη από τη χώρα αυτή.
Οι βεβαιώσεις που εκδίδονται από αλλοδαπούς φορείς, πρέπει να είναι αρμοδίως επικυρωμένες και επίσημα μεταφρασμένες. Η βεβαίωση ασφάλισης σε ελληνικούς φορείς και το Δημόσιο δύναται να αναζητείται αυτεπάγγελτα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που η έκδοση βεβαιώσεων ασφαλιστικών φορέων του εξωτερικού για την ασφάλιση ή τη συνταξιοδότηση, είναι ιδιαίτερα δυσχερής, λόγω έκτακτων γεγονότων ή ιδιαίτερων κοινωνικοπολιτικών συνθηκών, όπως αυτά πιστοποιούνται με βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, τότε είναι δυνατόν να γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την ασφάλιση ή τη συνταξιοδότηση από το εξωτερικό των αιτούντων και των συζύγων τους. γ) Για όσους λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα. Πρόσφατη βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία χορήγησης παροχών πρόνοιας, του οικείου Δήμου ή άλλου αρμόδιου φορέα, από την οποία να προκύπτει το είδος των επιδομάτων, το μηνιαίο ποσό και η χρονική διάρκεια χορήγησης. Σε περίπτωση εγγάμων ή συμβιούντων, τη βεβαίωση αυτή θα προσκομίζουν και οι δύο σύζυγοι. Όσοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης προσκομίζουν τα ίδια δικαιολογητικά με τους εγγάμους. 4) Απόδειξη χρόνου διαμονής στην Ελλάδα. Για τον έλεγχο της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα υποβάλλονται, αναλόγως, ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τη νόμιμη και μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα:
4.1.
Βεβαίωση της αρμόδιας δημοτικής αρχής, για τη μόνιμη κατοικία, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 279 του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114), το άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 2647/1998 (Α΄ 237), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 3242/2004 (Α΄ 102), όπως ισχύουν σήμερα.
4.2.
Αντίγραφα των εντύπων Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή θεωρημένα εκκαθαριστικά σημειώματα ή των εντύπων Ε9.
4.3.
Φωτοαντίγραφα όλων των σελίδων του/των διαβατηρίου/ων, της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, εφόσον πρόκειται για πολίτες και άλλων χωρών.
4.4.
Πιστοποιητικό μετοικεσίας.
4.5.
Βεβαίωση ελληνικού ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει αναλυτικά ο χρόνος ασφάλισής του.
4.6.
Αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.
4.7.
Μισθωτήριο συμβόλαιο, με μισθωτή το δικαιούχο ή τον/τη σύζυγό του, κατατεθειμένο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Τεύχος Β’ 2401/03.08.2016 ή σε περίπτωση που φιλοξενείται από συγγενείς α' ή β' βαθμού, αντίγραφο αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φιλοξενούντος, που να το αποδεικνύει. 4.8. Βεβαίωση από την αρμόδια περιφερειακή διεύθυνση του ΟΑΕΔ, από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών για την καταβολή του εφ' άπαξ επιδόματος ομογενών ή επιδόματος ανεργίας.
4.9.
Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία καταβολής παροχών πρόνοιας, του οικείου Δήμου, από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα επιδότησης κατά το οποίο ο αιτών τυχόν ελάμβανε ή λαμβάνει επίδομα στεγαστικής συνδρομής.
4.10.
Λογαριασμοί ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευσης κλπ).
4.11.
Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο στοιχείο από το οποίο προκύπτει η μόνιμη διαμονή και εγκατάσταση στην Ελλάδα. 5) Υπεύθυνες δηλώσεις. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνει ότι, σε περίπτωση μεταβολής του ποσού της σύνταξης ή του επιδόματος που λαμβάνουν ή που θα τους χορηγηθεί από άλλο ασφαλιστικό φορέα ή το Δημόσιο, της Ελλάδας ή του εξωτερικού, θα το δηλώσουν άμεσα στον ΟΓΑ. Σε περίπτωση μεταβολής του ποσού της σύνταξης ή του επιδόματος που λαμβάνουν ή που θα τους χορηγηθεί οι επιδοματούχοι ανασφάλιστοι υπερήλικες από άλλο ασφαλιστικό φορέα ή το Δημόσιο, της Ελλάδας ή του εξωτερικού, οι βεβαιώσεις των αρμόδιων φορέων, που θα αναφέρουν τη μεταβολή αυτή, αρμοδίως επικυρωμένες και
επίσημα μεταφρασμένες, θα πρέπει να κατατίθενται, στο αρμόδιο Τμήμα της Κεντρικής Υπηρεσίας ή του Περιφερειακού Υποκαταστήματος του ΟΓΑ.
6.
Καταθετικός λογαριασμός. Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ., με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον/ην αιτούντα/ούσα, από την οποία να προκύπτει ο αριθμός «ΙΒΑΝ».
7.
Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή δικαιολογητικό κρίνουν τα αρμόδια όργανα του ΟΓΑ ότι απαιτείται για την απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων για τη χορήγηση της παροχής. Η μη προσκόμιση δικαιολογητικών, με ευθύνη του αιτούντα, για χρόνο μεγαλύτερο του εξαμήνου αποτελεί λόγο απόρριψης της αίτησης χορήγησης του επιδόματος.
Άρθρο 3 Έλεγχος εισοδηματικού κριτηρίου.
Ο έλεγχος του εισοδηματικού κριτηρίου πραγματοποιείται με βάση τα εισοδήματα, όπως αυτά προκύπτουν από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους, που προηγείται εκείνου που υποβάλλεται η αίτηση για χορήγηση επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας φορολογικής αρχής. Απαιτείται η υποβολή φωτοαντίγραφου του εντύπου Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας φορολογικής αρχής, του φορολογικού έτους, που προηγείται εκείνου που υποβάλλεται η αίτηση χορήγησης του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων. Στο ατομικό και στο οικογενειακό εισόδημα, συνυπολογίζονται τα ποσά που έχει εισπράξει ή που δικαιούται να εισπράξει ο ίδιος και ο/η σύζυγος του/της για έγγαμους και για όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, από βοηθήματα, οικονομικές ενισχύσεις ή άλλες συντάξεις ή επιδόματα, εκτός των εξαιρέσεων που ρητά αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 93 του Ν. 4387/2016. Ακόμα, συνυπολογίζεται κάθε άλλο εισόδημα και έσοδο που δεν έχει δηλωθεί, ακόμα και αν απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο ή δεν υπάρχει από το νόμο υποχρέωση δήλωσής του. Όταν ο/η σύζυγος λαμβάνει ήδη σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα ή Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, οι ετήσιες συντάξεις του ή το ετήσιο επίδομα συνυπολογίζονται στο οικογενειακό εισόδημα, προκειμένου να κριθεί, αν ο άλλος σύζυγος ή το άλλο μέρος του συμφώνου συμβίωσης, θα λάβει την παροχή, δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 93 του Ν. 4387/2016. Το ποσό του καταβαλλόμενου επιδόματος στους ανασφάλιστους υπερήλικες από ίδιο δικαίωμα, δε λαμβάνεται υπόψη κατά την εξέταση της συνδρομής των προϋποθέσεων για τη συνέχιση καταβολής του επιδόματος. Ο έλεγχος του εισοδηματικού κριτηρίου δύναται να γίνεται από τον ΟΓΑ και με ηλεκτρονική διασταύρωση σε συνεργασία με την αρμόδια φορολογική αρχή.
Άρθρο 4 Έλεγχος ακίνητης περιουσίας.
Για τον έλεγχο της αξίας της ακίνητης περιουσίας απαιτείται η υποβολή του εντύπου «Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων -Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου Ν. 4223/2013 (Α 287)» (εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης), στο οποίο καταγράφεται η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας.
Άρθρο 5
Οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 93 του Ν. 4387/2016, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά. Εφόσον ο αιτών ή ο επιδοματούχος δεν πληροί μία από τις προϋποθέσεις που
τίθενται από τον ανωτέρω νόμο, αποκλείεται από τη λήψη ή τη συνέχιση της καταβολής της παροχής, παρέλκει δε η αναζήτηση των λοιπών δικαιολογητικών. Από το μηνιαίο ποσό του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, αφαιρούνται, σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 93 του Ν. 4387/2016, και τα προνοιακά επιδόματα που δεν υπολογίζονται στο εισόδημα, σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, δηλαδή οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρίες λόγω της αναπηρίας τους, το διατροφικό επίδομα που χορηγείται στους πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και στους μεταμοσχευμένους καθώς και το επίδομα ανεργίας. Η διενέργεια επανελέγχου, προαναγγελίας διακοπής, αναστολής καταβολής του επιδόματος πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 και 56 του Π.δ/τος 78/1998 (Α΄ 72). Η νομισματική ισοτιμία που λαμβάνεται υπόψη, για τον υπολογισμό του ποσού του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, είναι αυτή που ισχύει, σύμφωνα με το Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος και Ξένων Τραπεζογραμματίων ελληνικών τραπεζών, κατά την 1η εργάσιμη μέρα του έτους απονομής, επανελέγχου ή τροποποίησης του ποσού της σύνταξης αυτής. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΓΑ, δύνανται να προβαίνουν σε ηλεκτρονικούς ελέγχους και διασταυρώσεις στοιχείων σε όλα τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά αρχεία, που τηρούν δεδομένα τα οποία σχετίζονται ειδικά με το επίδομα. Η διαδικασία υποβολής της αίτησης και εξέτασης αυτής, δύναται να γίνεται ηλεκτρονικά. Για την υλοποίηση των διατάξεων δίνεται άδεια απευθείας διασύνδεσης των υπηρεσιών του ΟΓΑ με τα πληροφοριακά συστήματα «ΑΤΛΑΣ» «ΗΛΙΟΣ» και «ΕΣΕΠΣ» που τηρεί η ΗΔΙΚΑ.
…………………………………………………………………………………………………………….
Ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»
(ΦΕΚ Α΄ 88/18.4.2013)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Άρθρο 69 Ανασφάλιστοι υπερήλικες
1.
Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1296/1982 (Α 128), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4.
Αν ο/η σύζυγος του ανασφάλιστου υπερήλικα έχει κηρυχθεί σε αφάνεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ., δικαιούται σύνταξη, εφόσον έχει και τις λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος νόμου.
Σε περίπτωση διάστασης, εφόσον η λύση του γάμου δεν έχει καταστεί οριστική, ο αιτών την παροχή κρίνεται με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους έγγαμους.»
2.
Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1.1.2013.
…………………………………………………………………………………………………….
Π.Δ. 78/1998 «Καταστατικό Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών» (ΦΕΚ Α΄ 72/7.4.1997)
ΑΡΘΡΟ 25
Εξέταση των δικαιολογητικών-Έκδοση αποφάσεων
1.
Το κατά το άρθρο 23 του Καταστατικού αυτού, αρμόδιο Όργανο για την απονομή των συντάξεων, εξετάζει την αίτηση, η οποία υποβλήθηκε και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν αυτή. Αν διαπιστώσει, ότι τα ανωτέρω στοιχεία δεν έχουν συμπληρώσει ορθώς ή ότι είναι ελλιπή ή δημιουργούνται, κατά την ελεύθερη κρίση του, αμφιβολίες για την αλήθεια των βεβαιουμένων, δύναται να ζητήσει από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο τα δικαιολογητικά, τα οποία λείπουν ή κάθε άλλο στοιχείο ως και από τις αρμόδιες δημόσιες, δημοτικές ή άλλες αρχές, οι οποίες υποχρεούνται σε απάντηση, κάθε πληροφορία χρήσιμη για τη συμπλήρωση ή επαλήθευση των στοιχείων του φακέλου ή την άρση των αμφιβολιών και αντιφάσεων. …………………………………………………………………………………………………………….
2.
Όταν συμπληρωθεί πλήρως ο συνταξιοδοτικός φάκελος σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, στην περίπτωση δε που απαιτείται και απόφαση και υπάρχει στο φάκελο, το αρμόδιο για την απονομή των συντάξεων Όργανο πρώτου βαθμού εκτιμά ελεύθερα τα νομικά και πραγματικά περιστατικά, δύναται δε να λάβει υπόψη του κάθε έγγραφο στοιχείο, δεσμεύεται δε μόνο από εκείνα που υποβλήθηκαν για την απόδειξη της ηλικίας και των αποφάσεων των αρμοδίων, κατά το Καταστατικό αυτό, Υγειονομικών Επιτροπών και τελικά εκδίδει εγκριτική ή απορριπτική απόφαση.
3.
Η απόφαση η οποία εκδίδεται, υπογράφεται από το αρμόδιο για την απονομή των συντάξεων Όργανο πρώτου βαθμού, πρέπει δε να αναφέρονται σ` αυτή τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντα, ο αύξων αριθμός αυτής και στη μεν εγκριτική το μηνιαίο ποσό της σύνταξης, ο χρόνος ασφάλισης, η ασφαλιστική κατηγορία και η χρονολογία έναρξης της συνταξιοδότησης, στη δε απορριπτική τα έγγραφα στοιχεία, τα οποία λήφθηκαν υπόψη και η αιτιολογία της απόρριψης της αίτησης για συνταξιοδότηση.
4.
Απόσπασμα της εγκριτικής απόφασης και αντίγραφο της απορριπτικής απόφασης, κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό αυτό για την επίδοση εγγράφων στοιχείων.
5.
Αν το αρμόδιο για την απονομή των συντάξεων Όργανο πρώτου βαθμού ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο τα δικαιολογητικά, τα οποία λείπουν ή άλλη πληροφορία χρήσιμη για τη συμπλήρωση του φακέλου, τότε θέτει σ` αυτόν εξάμηνη προθεσμία για την προσκόμιση των στοιχείων που ζητούνται. Αν παρέλθει άπρακτη η εξάμηνη προθεσμία, η αίτηση για την απονομή της σύνταξης απορρίπτεται……………………….
ΑΡΘΡΟ 55
Αναστολή καταβολής σύνταξης
1.
Η καταβολή των συντάξεων, προσαυξήσεων ή επιδομάτων αναστέλλεται : α)……β)……γ)….…δ) Αν ο συνταξιούχος ανασφάλιστος υπερήλικας, απουσιάζει στο εξωτερικό………ε)………..
2.
Η αναστολή της καταβολής των συντάξεων γίνεται μετά από εντολή του αρμοδίου για την απονομή των συντάξεων Οργάνου εκτός των περιπτώσεων που ο συνταξιούχος υπέβαλε αίτηση για συνταξιοδότηση από άλλη πηγή ή το παιδί που λαμβάνει σύνταξη λόγω θανάτου
γονέα του δεν υποβάλλει τη σχετική βεβαίωση σπουδών, οπότε η εντολή δίδεται από τον Προϊστάμενο του αρμοδίου τμήματος μεταβολών.
ΑΡΘΡΟ 56
Διακοπή καταβολής παροχών συντάξεων
1.
Οι πάσης φύσεως και κατηγορίας παροχές συντάξεων διακόπτονται :
α) Την 1η του επόμενου μήνα του θανάτου ή της κήρυξης σε αφάνεια με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, του συνταξιούχου ή επιδοματούχου. Σε περίπτωση διακοπής λόγω αφάνειας, η σύνταξη ή το επίδομα επαναχορηγείται από την 1η του μήνα εμφάνισης του άφαντου και πάντως όχι πέραν των έξι μηνών από της υποβολής της σχετικής αίτησης για την επαναχορήγηση.
β) …………γ) Την 1η του επόμενου μήνα κατά τον οποίο ο συνταξιούχος του ΟΓΑ, ή ο συνταξιούχος ανασφάλιστος υπερήλικας έλαβε σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, κατά την έννοια του εδαφίου δ` της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 4169/1961, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά και της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 1287/1982. Αν ο ενδιαφερόμενος παύσει να λαμβάνει τη σύνταξη από την άλλη πηγή η σύνταξη η οποία διακόπηκε, επαναχορηγείται κατόπιν αίτησης αυτού και αρχίζει να καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου μήνα της διακοπής της σύνταξης από την άλλη πηγή, εάν η αίτηση έχει υποβληθεί μέσα σε έξι μήνες από της διακοπής αυτής, διαφορετικά από την πρώτη του μήνα, κατά τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση……
2.
Διακοπές κατά κατηγορία συντάξεων.
α)……β)…..γ)……δ) Η σύνταξη που χορηγείται κατά τις διατάξεις του Ν. 1296/1982 σε ανασφάλιστους υπερήλικες διακόπτεται :
δα. Από την πρώτη του επόμενου έτους εκείνου, κατά το οποίο ο συνταξιούχος και σε περίπτωση ανδρογύνων ο ένας από τους συζύγους απέκτησε εισοδήματα μεγαλύτερα από εκείνα, που ορίζονται από το Νόμο, κάθε φορά, για τη συνταξιοδότηση από τον ΟΓΑ των ανασφάλιστων υπερηλίκων. Σε περίπτωση που εκλείψει ο ανωτέρω λόγος διακοπής, η σύνταξη επαναχορηγείται από την πρώτη του επόμενου έτους, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου και εφόσον η αίτηση αυτή υποβληθεί μέσα στο έτος αυτό, διαφορετικά από την πρώτη του έτους κατά το οποίο θα υποβληθεί η αίτηση.
δβ. Από την πρώτη του επόμενου μήνα εκείνου που ο συνταξιούχος υποβάλλει δήλωση παραίτησης από το δικαίωμα λήψης της σύνταξης.
3.
Η διακοπή των συντάξεων γίνεται μετά από εντολή του αρμοδίου για την απονομή των συντάξεων Οργάνου, εκτός των περιπτώσεων της διακοπής λόγω θανάτου του συνταξιούχου, συνταξιοδότησης από άλλη πηγή και αυτών που αναφέρονται ανωτέρω στην παράγραφο 2α του παρόντος άρθρου οπότε η εντολή δίδεται από τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος μεταβολών.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
ΠΡΟΣ(1):
ΤΟΝ ΟΓΑ
   
Ο – Η Όνομα:
 
Επώνυμο:
  
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
   
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
   
Ημερομηνία γέννησης(2):
   
Τόπος Γέννησης:
   
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
 
Τηλ:
  
Τόπος Κατοικίας:
 
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
  
Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail):
  
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
1.
ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΟΓΑ Ή ΤΟΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΟΓΑ.
2.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΕΠΙΔΟΜΑ Ή ΣΥΝΤΑΞΗ, Ή ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ή ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΩ ΕΓΩ ΄Η/ΚΑΙ Ο/Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΟΥ, Ή Ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ, ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Ή ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ή ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΟΓΑ Ή ΤΟΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΟΓΑ. (4).
Ημερομηνία: ……….20……
Ο – Η Δηλ.
(Υπογραφή)
(1)
Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2)
Αναγράφεται ολογράφως.
(3)
«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4)
Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
1.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
-
Γραφείο κ. Υπουργού
-
Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
-
Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Κοιν. Ασφαλίσεων
-
Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης
-
Δ/νση Ασφάλισης Αγροτών και Ανασφάλιστων Ομάδων
-
Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Σταδίου 29
105 59 ΑΘΗΝΑ
2.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
-
Γραφείο Υπουργού
Σταδίου 27 & Δραγατσανίου 2
101 83 ΑΘΗΝΑ
-
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης
-
Δ/νση Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας
Βασ. Σοφίας 15
106 74 ΑΘΗΝΑ
3.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
-Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
Καραγιώργη Σερβίας 10
105 62 ΑΘΗΝΑ
4.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
-
Γραφείο Υφυπουργού
Βασ. Σοφίας 1
106 71 ΑΘΗΝΑ
5.
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ι.Κ.Α.)
Διοίκηση
Αγίου Κωνσταντίνου 8
102 41 ΑΘΗΝΑ
6.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)
Διοίκηση
Σατωβριάνδου 25
104 31 ΑΘΗΝΑ
7.
ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Ν.Α.Τ.)
Διοίκηση
Εθνικής Αντιστάσεως 1
185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
8.ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)
Πρόεδρο Ε.Τ.Α.Α.
Μάρνη 22
104 33 ΑΘΗΝΑ
9.
Η.ΔΙ.ΚΑ. ΑΕ
Λαγουμιτζή 40
117 45 ΑΘΗΝΑ
10.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ (ΠΟΕ-ΟΤΑ)
Καρόλου 24
104 37 ΑΘΗΝΑ
11.
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Χαλκοκονδύλη 17
104 32 ΑΘΗΝΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
-
Γραμματεία Διοίκησης
-
Γραφείο κ. Υποδιοικητή
-
Γενική Δ/νση Ασφάλισης
-
Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης
-
Κλάδο Α΄ Συντάξεων
-
Κλάδους και Υπηρεσίες
-
Όλο το Προσωπικό του ΟΓΑ

Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας δημοσίων εσόδων με θέμα Χρονική διάρκεια των γνωματεύσεων αναπηρίας που εκδίδονται από τα ΚΕΠΑ

Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας δημοσίων εσόδων με θέμα
Χρονική διάρκεια των γνωματεύσεων αναπηρίας που εκδίδονται από τα ΚΕΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 3375317-8
FAX : 210 3375001

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2016
Αριθ. Πρωτ: ΔΕΑΦ Α 1118203 ΕΞ 2016

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

514px-Coat_of_arms_of_Greece_svg

ΘΕΜΑ: Χρονική διάρκεια των γνωματεύσεων αναπηρίας που εκδίδονται από τα ΚΕΠΑ

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το ως άνω θέμα, σας επισημαίνουμε τα κάτωθι:

1. Με τις διατάξεις της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ίδιου ως άνω νόμου ορίζεται ότι απαλλάσσονται από το φόρο οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%).
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α’ του άρθρου 17 του ν. 4172/2013, πρόσθετη μείωση φόρου ποσού διακοσίων (200)ευρώ προβλέπεται για τον φορολογούμενο και τα εξαρτώμενα μέλη του, τα οποία είναι πρόσωπα με τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) αναπηρία βάσει γνωμάτευσης του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή της Ανώτατης του Στρατού Υγειονομικής Υπηρεσίας (Α.Σ.Υ.Ε.) για την πιστοποίηση αναπηρίας. Δε λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία.
3. Περαιτέρω, με τις ΠΟΛ. 1088/2015 και 1041/2016 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων¸ όπως ισχύουν, καθορίστηκαν, μεταξύ άλλων, τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίζονται από τους φορολογούμενους για την πιστοποίηση της αναπηρίας και τη χορήγηση των ως άνω φορολογικών ελαφρύνσεων/απαλλαγών για τα φορολογικά έτη 2014 και 2015 αντίστοιχα, στα οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι γνωματεύσεις των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α).
Σημειωτέον, στις προαναφερθείσες Αποφάσεις διευκρινίστηκε ότι προκειμένου να γίνονται δεκτές οι γνωματεύσεις αναπηρίας, θα πρέπει να διαπιστώνεται και να βεβαιώνεται ρητά σε αυτές το ποσοστό της αναπηρίας του προσώπου που αφορούν, καθώς και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η εν λόγω αναπηρία, ενώ σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι σε ισχύ για το φορολογικό έτος για το οποίο ο ενδιαφερόμενος αιτείται την εφαρμογή των οικείων διατάξεων.
4. Σε συνέχεια των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος προσώπων με αναπηρία, παρατηρείται σε εκδοθείσα από τα ΚΕ.Π.Α. γνωμάτευση ότι η κρίση για τη διάρκεια της αναπηρίας δεν αφορά στο σύνολο των μηνών του φορολογικού έτους, ο φορολογούμενος θα τύχει της ανάλογης φορολογικής ελάφρυνσης ή απαλλαγής για ολόκληρη τη χρήση, καθόσον από τη φορολογική νομοθεσία δεν προβλέπεται ο επιμερισμός αυτής (της φορολογικής ελάφρυνσης/απαλλαγής) στους μήνες της χρήσης.


Ακριβές αντίγραφο Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γ. Πιτσιλής
Τμήματος Διοίκησης
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Αποδέκτες Πίνακα Β΄(εκτός του αριθμού 2 αυτού)
2. Κεντρική Υπηρεσία ΣΔΟΕ και Περιφερειακές Διευθύνσεις
3. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε.
4. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε.)
5. Δ/νση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών – Τμήμα Β’

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Αποδέκτες Πινάκων Α΄, ΣΤ’, Η΄,Ι’, ΙΒ’, ΙΔ’, ΙΣΤ’, ΙΘ’, ΚΑ’, ΚΒ’
2. Ειδικό Νομικό Γραφείο Φορολογίας
3. ΠΟΕ – Δ.Ο.Υ.
4. Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων
5. Περιοδικό «Φορολογική Επιθεώρηση»
6. Σύλλογο Εργαζομένων Δ.Ο.Υ. όλης της Χώρας
7. Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης – Λ. Κηφισίας 1 – 11523 ΑΘΗΝΑ
8. Γραφείο κ. Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
9. Γενική Γραμματεία Πρόνοιας, Σολωμού 60 και Πατησίων, 104 32, Αθήνα
10. Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41, Ηλιούπολη
11. Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών, Όθωνος Σταθάτου 37-39, 11145, Αθήνα
12. Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών, Όθωνος Σταθάτου 37-39, 11145, Αθήνα Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: 7Ω6ΣΗ-Υ9Τ
13. Εθνική Γενική Συνομοσπονδία Αναπήρων & Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος, Πινδάρου 6, Αθήνα, Τ.Κ. 10671
14. Ένωση Αναπήρων-Θυμάτων Στρατιωτικών Υπαξιωματικών-Οπλιτών Στρατού Ξηράς-Αέρος-Θαλάσσης Θεσ/κης, Βασ. Ηρακλείου 26, Τ.Κ. 54624
15. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Γενική Δ/νση Μισθών και Συντάξεων, Κάνιγγος 29, 10682, Αθήνα
16. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Αγ. Κωνσταντίνου 8, 102 41, Αθήνα
17. ΟΓΑ – Πατησίων 30 και Καποδιστρίου, 101 70, Αθήνα
18. ΟΑΕΕ, Ακαδημίας 22, 106 71, Αθήνα
19. ΕΤΑΑ, Μάρνη 22, 104 33, Αθήνα
20. ΤΑΥΤΕΚΩ, Πατησίων 54, 106 82, Αθήνα
21. ΝΑΤ, Εθνικής Αντίστασης 1, 185 31, Πειραιάς


ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού Οικονομικών
2. Γραφείο κ. Αν. Υπουργού Οικονομικών
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμ. Δημοσίων Εσόδων
4. Γραφείο κ. Αναπλ. Γεν. Δ/ντή Φορολογικής Διοίκησης
5. Γραφεία κ.κ. Γενικών Δ/ντών
6. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας
7. Δ/νση Νομικής Υποστήριξης της Γ.Γ.Δ.Ε.
8. Γρ. κ. Δ/ντή Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας
9. Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας - Τμ. Α΄(2 )- Φακ.Τεκ. (1)