Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016

Απόφαση Υφυπουργού Πετρόπουλου με θέμα γνωστοποίηση διατάξεων του νόμου 4411 για φάρμακα

Απόφαση Υφυπουργού Πετρόπουλου
ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του ν.4411/2016 (Α’142)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13)
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ :Σταδίου 29
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ :10110 Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2103368101
ΦΑΞ :2103368105
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Ελ. Γεωργούντζου
E-MAIL :asfasth@ypakp.gr
ΑΘΗΝΑ, 8 / 8 /2016 Η ταυτότητα του υπογράφοντος είναι άγνωστηΥπεγράφη από INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Χρόνος: 2016.08.09 12:55:10 +03'00' Αιτία: Θέση: Athens
Αρ. Πρ. Φ. 80000 / οικ.36222 / 1398


ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους φορείς Κύριας & Επικουρικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υ.Π.Ε.Κ.Α.Α.
2. Υπουργείο Υγείας
α. Γραφείο κ. Υπουργού
β. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Αριστοτέλους 17
101 87 Αθήνα
3. Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
α. Γραφείο κ. Προέδρου
β. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Αποστόλου Παύλου 12
151 23 Μαρούσι
4. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Λεωφ. Συγγρού 101 & Λαγουμιτζή 40
11745 Νέος Κόσμος
Υπόψη: κας Αθηνά Τριανταφυλλίδη


ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του ν.4411/2016 (Α’142)

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 142/τ.Α’/3-8-2016 δημοσιεύτηκε ο ν.4411/2016 με τίτλο «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται μέσω Συστημάτων Υπολογιστών – Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης – πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ρυθμίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις».
Σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού πρώτου του ανωτέρω νόμου απαλλάσσονται από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη όσοι στερούνται την παροχή ΕΚΑΣ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 92 του ν.4387/2016 (Α’85), όπως ισχύει. Η διάταξη αυτή ισχύει από την 1η Αυγούστου 2016 και μέχρι την τελική κατάργηση του ΕΚΑΣ, δηλαδή την 1/1/2020.
Κατόπιν των ανωτέρω η υπ’ αρ. Φ.80000/οικ.28939/1153/30-6-2016 εγκύκλιος παύει να ισχύει από 1/8/2016 και παρακαλούμε για την ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών προκειμένου οι συνταξιούχοι, που με βάση το άρθρο 92 του ν.4387/2016 παύουν να είναι δικαιούχοι ΕΚΑΣ, να λαμβάνουν τα φάρμακα χωρίς συμμετοχή στη δαπάνη φαρμακευτικής περίθαλψης για τους ίδιους , και τα προστατευόμενα μέλη οικογενείας τους.

Εσωτερική διανομή
1. Γραφείο Υφυπουργού
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Κ.Α.
3. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Κ.Α.
4. Όλες τις Δ/νσεις της Γ.Δ.Κ.Α. (και το Αυτ/λές Τμήμα Επαγγελματικής Ασφ.)
5. Δ/νση Υποστήριξης Ανθρ. Δυναμικού & Υπηρεσιών (Δ9)
Τμήμα Γραμ. και Ενημ. του Πολίτη (ΙΡΙΔΑ)
6. Δ/νση ΚΑΜΑ, Τμήμα Ασφάλισης Ασθένειας, Μητρότητας & κατ’ Οίκον Φροντίδας
Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αναστάσιος Πετρόπουλος