Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2016

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΑναθεώρηση του κώδικα Δεοντολογίας Χειρισμός δανειοληπτών που εντάσσονται σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες

ΤΡΑΠΕΖΑ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ
Αναθεώρηση  του  κώδικα  Δεοντολογίας  του 
Ν. 4224/2013.
Χειρισμός δανειοληπτών που εντάσσονται σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
2 Αυγούστου 2016
ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 2376 25843
(Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω σφάλματος στην ημερομηνία απόφασης)
25844
Τεύχος Β’ 2376/02.08.2016
         ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.απόφ.    195/1/29.07.2016  
Αναθεώρηση  του  κώδικα  Δεοντολογίας  του 
Ν. 4224/2013.

Β. Χειρισμός δανειοληπτών που εντάσσονται σε κοι-
νωνικά ευπαθείς ομάδες
1.α) Το ίδρυμα οφείλει να υιοθετήσει πολιτική χειρισμού δανειοληπτών με ειδικά προβλήματα υγείας (όπως
όρασης, ακοής, βαριάς ή μακροχρόνιας ασθένειας, νοητικών προβλημάτων) που αιτιολογούν εναλλακτικούς
τρόπους επικοινωνίας, ενσωματώνοντας στην πολιτική
του σχετικά κριτήρια.
β) Στο πλαίσιο αυτό, το ίδρυμα που κατά το Στάδιο
1 ή 2 της Δ.Ε.Κ. λαμβάνει τη σχετική πληροφόρηση και
τεκμηρίωση από δανειολήπτη οφείλει να προσαρμόζει
αναλόγως τον τρόπο επικοινωνίας μαζί του.
2. Σε συνεργάσιμο δανειολήπτη για τον οποίο τεκμη-
ριώνεται ιδιαίτερη οικονομική δυσχέρεια, ήτοι εισόδημα
μικρότερο από το ελάχιστο επίπεδο των «ευλόγων δαπα-
νών διαβίωσης» και απουσία ρευστοποιήσιμων περιου-
σιακών στοιχείων δικών του, της συζύγου ή των τέκνων
του, πλην της κατοικίας, στην οποία ο δανειολήπτης δια-
μένει και η αντικειμενική αξία της οποίας δεν υπερβαίνει
το ποσό των ευρώ εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000),
το ίδρυμα προτείνει, στο αντίστοιχο Στάδιο της Δ.Ε.Κ.:
α) λύση μακροχρόνιας ρύθμισης. Για το χρονοδιάγραμ-
μα και το ύψος των καταβλητέων δόσεων, λαμβάνονται
υπόψη όλοι οι προφανείς παράγοντες που μπορεί ευλό-
γως να επηρεάσουν την ικανότητα αποπληρωμής του
δανειολήπτη (όπως τυχόν υψηλό ποσοστό αναπηρίας)
ή, αν έχει εξεταστεί αλλά έχει αποκλειστεί τέτοια λύση
ως μη «κατάλληλη»,
 β) πρόταση οριστικής διευθέτησης, συνεκτιμώντας για
την επιλογή της και στην περίπτωση αυτή τα ειδικά χα-
ρακτηριστικά του δανειολήπτη και ιδίως αν παράλληλα
με την οικονομική δυσχέρεια συντρέχουν προβλήμα-
τα υγείας. Σε περίπτωση που η σχετική λύση οριστικής
διευθέτησης περιλαμβάνει εκποίηση της κατοικίας με
εκτιμώμενη,  από  πιστοποιημένο  εκτιμητή,  τιμή  ρευ-
στοποίησης μικρότερη της οφειλής, η λύση προβλέπει
διευκόλυνση αποπληρωμής της εναπομένουσας οφει-
λής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 της Οδηγίας
2014/17/ΕΕ, όπως εξηγείται και στο σημείο 27 του προ-
οιμίου της και ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία.

 ΝΟΜΟΣ 4224 2013
ΦΕΚ: Α 2882013 1231
Τέθηκε σε ισχύ: 31.12.2013
Αρθρο: 1
Τίτλος Αρθρου
Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
Σχόλια
- Το εντός " " εδάφιο στο τέλος της παρ. 2 ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ με την παρ. 1 άρθρου 12 Ν. 4281/2014 (Α' 160/8.8.2014). - Η παρ. 4 ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ με την παρ. 2 άρθρου 12 Ν. 4281/2014 (Α' 160/8.8.2014).
Κείμενο Αρθρου
2. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος εκδίδεται Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών, ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή το αργότερο στις 31.12.2014.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διατάξεις σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνου, τις διαδικασίες αξιολόγησης της δυνατότητας αποπληρωμής, δεσμευτικούς κανόνες συμπεριφοράς των τραπεζών με σαφή χρονοδιαγράμματα, όρους επικοινωνίας μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων και δανειστών, και σε αυτές θα αξιοποιούνται οι ορισμοί του «συνεργάσιμου δανειολήπτη» και των «εύλογων δαπανών διαβίωσης», των οποίων θα γίνεται χρήση κατά τη λήψη αποφάσεων των τραπεζών σχετικά με παροχή λύσεων/αναδιαρθρώσεων δανείων που βρίσκονται σε καθυστέρηση πληρωμής. «Οι οφειλέτες δεν επιβαρύνονται από τους δανειστές με οποιαδήποτε χρέωση σε σχέση με την εξέταση των αιτημάτων τους για υπαγωγή στις διατάξεις του Κώδικα, τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των ρυθμίσεων και εν γένει τις υπηρεσίες που αφορούν στην εφαρμογή του Κώδικα. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου καταλαμβάνουν τα υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων και τα χρηματοδοτικά ιδρύματα του άρθρου 3 παρ. 1 σημείο 22 του ν. 4261/2014 (Α' 107/5.5.2014).»
3. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του διαμεσολαβεί μεταξύ δανειστών και οφειλετών, με σκοπό τη ρύθμιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ιδίως αναφορικά με θέματα που άπτονται της εφαρμογής του Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών της παραγράφου 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία της μεσολάβησης του Συνηγόρου του Καταναλωτή μεταξύ πιστωτών και οφειλετών και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
«4. Η Τράπεζα της Ελλάδος παρακολουθεί και ελέγχει:
α) τον τρόπο εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας και
β) την πλήρη και αποτελεσματική θέσπιση συστημάτων. Στο πλαίσιο αυτό δύναται να απαιτεί από τους δανειστές τη λήψη των απαραίτητων κατά την κρίση της διορθωτικών μέτρων και να επιβάλει τις κατά το νόμο και το Καταστατικό της (άρθρο 55Α) κυρώσεις: α) σε περίπτωση συστηματικής μη εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας και β) στις περιπτώσεις διαπίστωσης αδυναμιών των συστημάτων. Σε κάθε περίπτωση η Τράπεζα της Ελλάδος δεν επιλαμβάνεται της επίλυσης των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ δανειστών και οφειλετών από την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας.»