Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016

Πότε απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από την πολεοδομία


  Πότε απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας από την Πολεοδομία
 ζ) Κατασκευή ανελκυστήρα σύμφωνα για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων Πότε απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας από την Πολεοδομία

Της ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ,
Τοπογράφου - Πολεοδόμου Μηχανικού
baklatsi@yahoo.gr
Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές αλλαγές στον τομέα Έκδοσης των Αδειών Δόμησης και της Εκτέλεσης Οικοδομικών Εργασιών, που έχουν δημιουργήσει απορίες και σύγχυση σε πολλούς ενδιαφερόμενους για το πότε χρειάζεται Άδεια Δόμησης ή σε ποιές περιπτώσεις χρειάζεται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας ή απλή Έγγραφη Ενημέρωση για μικροεπισκευές-ανακαινίσεις «μερεμέτια», εργασίες περίφραξης - περιτοίχισης. Αποτέλεσμα αυτών είναι από άγνοια να γίνονται καταγγελίες και να έχουν περιπέτειες με την Πολεοδομία, το ΙΚΑ και την Αστυνομία.
Για πολλές εργασίες ο ιδιοκτήτης μπορεί να βγάλει Άδεια Εργασιών Μικρής Κλίμακας όπως:
α) Δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή μετά από έγγραφο της αρμόδιας Αρχαιολογικής υπηρεσίας.
β) Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών για ειδικές ομάδες πληθυσμού.
γ) Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα.
δ) Γεωτρήσεις νερού σε ιδιόκτητα οικόπεδα.
ε) Γεωτεχνικές έρευνες, χωρίς εργασίες αντιστήριξης.
στ) Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών που συνοδεύεται με πιστοποιητικό στατικής επάρκειας.
ζ) Κατασκευή ανελκυστήρα σύμφωνα για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων.
η) Κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή τις Ζ.Ο.Ε. που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών, της αρχαιολογίας κλπ.
θ) Υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.
ι) Τοποθέτηση ικριωμάτων. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται κατάθεση Σχεδίου και Φακέλου ασφάλειας και υγείας του και δήλωση ανάληψης της ευθύνης από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου.
ια) Τοποθέτηση εργοταξιακών οικιακών.
ιβ) Εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών – εκροών.
ιγ) Εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, προκατασκευασμένων δεξαμενών αερίου καυσίμου σε πρατήρια καυσίμων.
ιδ) Εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων
ιε) Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων.
ιστ) Κατασκευή πέργκολας σε ισόγειους ακάλυπτους χώρους ή στον περιβάλλοντα ακάλυπτο χώρο ή στην πρασιά ή στο δώμα ή στους ανοιχτούς εξώστες ή σε βεράντες ισογείων και ορόφων.
ιζ) Τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας 50 τ.μ., τύπου compact που δεν απαιτείται για την εγκατάστασή τους τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα και με και εφόσον δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από ένα (1,00) μέτρο για την τοποθέτησή της και τηρείται η απαιτούμενη φύτευση του υποχρεωτικώς ακάλυπτου χώρου.
ιη) Τοποθέτηση κεραιών.
ιθ) Εσωτερικές διαρρυθμίσεις, εφόσον δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.
κ) Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών.
κα) Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, εφόσον δεν αλλοιώνονται οι όψεις.
κβ) Συντήρηση, επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων.
κγ) Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό, γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και η περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή (όπως συρματόπλεγμα) σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές. Επίσης, επιτρέπεται οριοθέτηση με πασσάλους των κορυφών οικοπέδου ή γηπέδου.
κδ) Κατασκευή αγροτικής λιθόκτιστης αποθήκης στα καλλιεργούμενα αγροκτήματα, με επιφάνεια μέχρι δεκαπέντε (15) τετραγωνικά μέτρα μετά από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας.
κε) Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών.
κζ) Αντικατάσταση στέγης, στις ίδιες διαστάσεις, χωρίς μεταβολή στον όγκο και χωρίς αύξηση στο τελικό ύψος του κτιρίου και της στέγης.
Προσοχή. Η άδεια μικρής κλίμακας μπορεί να εκδοθεί μόνο για νομίμως υφιστάμενα, δηλαδή αυτά που έχουν χτιστεί προ του έτους 1955 ή έχουν Οικοδομική Άδεια ή ήταν αυθαίρετα που έχουν τακτοποιηθεί /νομιποιηθεί. Επίσης την εν λόγω άδεια μπορούν να λάβουν και που έχουν εξαιρεθεί οριστικά της κατεδάφισης βάσει παλαιότερων διατάξεων.
Η έκδοση της Άδειας γίνεται από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση όμως χρειάζεται σφραγίδα και υπογραφή αρμόδιου Μηχανικού.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σχετίζονται με το είδος των εργασιών που πρόκειται να υλοποιηθούν καθώς και το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου. Σε κάθε περίπτωση όμως απαιτούνται:
1) Αίτηση του ιδιοκτήτη,
2) Στοιχεία Νομιμότητας του κτηρίου π.χ. Οικοδομική Άδεια, περαίωση με Ν. 4178/13, Βεβαίωση μηχανικού για κτίσμα προ του έτους 1955,
3) Τοπογραφικό,
4)Τεχνική Έκθεση Μηχανικού,
5) Βεβαίωση όπου υπάρχει κτηματολόγιο,
6) Φωτογραφίες του ακινήτου,
7) Συναίνεση του διαχειριστή όταν οι εργασίες αφορούν όψεις ή κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικίας και άλλες εγκρίσεις αρμόδιων υπηρεσιών (Δασαρχείου, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής για τους παραδοσιακούς οικισμούς του Πηλίου κτλ) όπου αυτές απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις, κατά περίπτωση.
Ο χρόνος έκδοσης της Άδειας είναι περίπου τρεις με τέσσερις μέρες από την στιγμή που κατατεθεί στην υπηρεσία δόμησης ο πλήρης φάκελος με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Τέλος το κόστος ποικίλει ανάλογα με  το είδος της εργασίας που πρόκειται να υλοποιηθεί κι αυτό γιατί από το είδος των εργασιών εξαρτώνται και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται. Επομένως θα πρέπει πρώτα ο ενδιαφερόμενος να έρθει σε επικοινωνία με μηχανικό ο οποίος θα τον ενημερώσει για την εργασία που θα απαιτηθεί για την κατάθεση όλων των δικαιολογητικών.
Επίσης θα πρέπει να γνωρίζει ο ιδιοκτήτης ότι απαιτείται να πληρώσει στο ΙΚΑ και τα οικοδομικά ένσημα που υπολογίζονται ανάλογα με τις εργασίες που θα γίνουν.
Πηγή: Ταχυδρόμος Μαγνησίας