Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2012

Ενδιαφέρουσες νομικές διατάξεις.

Του Μανώλη Μπασιά

1
Μειωμένο πρόστιμο αυθαιρέτων σε άτομα με βαριές αναπηρίες

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως φεκ 24α του 2012 ο νόμος 4042, στο άρθρο 70 του οποίου περιελήφθη διάταξη
για δραστική μείωση προστίμων αυθαιρέτων για τυφλούς με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, καθώς και για άτομα με βαριές κινητικές αναπηρίες με ποσοστό αναπηρίας επίσης από 80% και άνω.Τα άτομα αυτά θα καταβάλλουν μόνο το 15% του Ενιαίου Ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται από το παράρτημα του σχετικού νόμου 4014/2011. 
Το ίδιο μειωμένο πρόστιμο  ( 15% του ενιαίου ειδικού προστίμου),  θα καταβάλλουν και τα πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τα παραπάνω χαρακτηριστικά αναπηρίας.
Όποιος ενδιαφέρεται για το κείμενο του νόμου μπορεί να το παραλάβει από τις υπηρεσίες του Φάρου Τυφλών.


Παραθέτουμε αυτούσιο το άρθρο του νόμου

Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24 Α/13-2-2012) : Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και δια­χείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Άρθρο 70
Τυφλοί με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω και πρόσωπα, που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, καθώς και πρόσωπα, που επιβαρύνονται φορολογικά από πρό­σωπα με τις παραπάνω ιδιότητες για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του ν. 4014/2011 καταβάλουν ποσοστό 15 % του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμ­φωνα με το Παράρτημα του ν. 4014/2011. Για την υπα­γωγή των παραπάνω προσώπων στο άρθρο 24 του ν. 4014/2011 υποβάλλονται επιπλέον των όσων ορίζο­νται στο άρθρο 24 του ν. 4014/2011 και τα δικαιολογητι­κά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων του πρώτου εδαφίου, καθώς και ο τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου στο οποίο βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση. Το ποσοστό της αναπηρίας πιστοποιείται από βε­βαίωση/γνωμάτευση, που έχει εκδοθεί από αρμόδια δη­μόσια αρχή.
2
Εξαίρεση τυφλών από μειώσεις κυρίων και επικουρικών συντάξεων.
Δεν μειώνεται το επίδομα απολύτου αναπηρίας του νόμου 1140

ΝΟΜΟΣ 4051 ΦΕΚ 40/Α/29.2.2012
Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012.
Γράφω τμήμα από την Εισηγητική έκθεση του νόμου 4051.
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 6, προβλέπεται η μείωση, από 1.1.2012, και κατά ποσοστό 12%, του ποσού των κύριων συντάξεων άνω των 1.300,00 ευρώ, που χορηγούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος και τους φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 6, προβλέπονται από 1.1.2012, ποσοστιαίες μειώσεις στα καταβαλλόμενα ποσά συντάξεων από τα επικουρικά ταμεία.
Στο πλαίσιο, πάντως, της κοινωνικής μέριμνας για τις πλέον ευπαθείς κατηγορίες συνταξιούχων, με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 προβλέπεται ότι από τη μείωση του παρόντος άρθρου, εξαιρούνται οι κατηγορίες συνταξιούχων που είχαν, ομοίως, εξαιρεθεί από την παρακράτηση της παραγράφου 2, του άρθρου 2, του ν. 4024/2011, δηλαδή οι συνταξιούχοι αναπηρίας ή γήρατος, που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα ή το επίδομα απολύτου αναπηρίας.
Επιπλέον, με τις διατάξεις της παραγράφου 3, του άρθρου 42, του ν. 1140/1981, προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος λόγω αναπηρίας, στους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας ή θανάτου, καθώς και στους συνταξιούχους λόγω γήρατος που είναι τυφλοί, εφόσον χρήζουν διαρκώς της συμπαράστασης ετέρου προσώπου. Στην περίπτωση αυτή, το ποσοστό της προσαύξησης αντιστοιχεί στο 50% της καταβαλλόμενης σύνταξης, με ανώτατο καταβλητέο ποσό το 20πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη. Με σκοπό, λοιπόν, την προστασία του εισοδήματος αυτών των ιδιαίτερα ευαίσθητων κατηγοριών ασφαλισμένων και συνταξιούχων, με την παράγραφο 6 του άρθρου 6, λαμβάνεται μέριμνα ούτως ώστε, τόσο το καταβαλλόμενο εξωιδρυματικό επίδομα, όσο και το τιθέμενο ανώτατο όριο προσαύξησης λόγω απολύτου αναπηρίας, να παγώσουν στο ύψος των ποσών που έχουν προσδιοριστεί με βάση το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά την 31.12.2011.
3 Εκλογική νομοθεσία.
  
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 26
Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων
της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών
Άρθρο 83
Τρόπος ψηφοφορίας
3.
Εκλογείς, που από σωματική αδυναμία δεν μπορούν να κάνουν τα πιο πάνω, έχουν το δικαίωμα για το σκοπό αυτό να απευθυνθούν στον αντιπρόσωπο της δικαστικής
αρχής ή σε μέλος της εφορευτικής επιτροπής, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τους βοηθήσουν.
4
Επιδόματα.
Γράφω απόσπασμα από το Παρόν της Κυριακής 18.3.2012.

Ηλεκτρονική παγίδα για «μαϊμού» επιδόματα
Της Eλένης Πετροπούλου
«Παγίδα» τεσσάρων σημείων έστησε το υπουργείο Yγείας στην απογραφή των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων, προκειμένου να εντοπίσει τους πολίτες που λαμβάνουν παρανόμως επιδόματα. H απογραφή, η οποία ολοκληρώθηκε χθες, κρύβει δυσάρεστες εκπλήξεις για τους «μαϊμού» δικαιούχους, οι οποίοι σύντομα θα κληθούν να επιστρέψουν τα επιδόματα που δεν δικαιούνταν. Aπό τη δαγκάνα δεν θα ξεφύγουν και όσοι πολίτες λαμβάνουν επιδόματα ενώ διαθέτουν υψηλά εισοδήματα και περιουσία. Παράλληλα, θα κοπούν και οι ....παράνομες συναλλαγές μεταξύ δικαιούχων και υπαλλήλων υπηρεσιών που χορηγούν τα επιδόματα, αφού πλέον η καταβολή θα γίνεται μέσω του τραπεζικού λογαριασμού των δικαιούχων και όχι στα γραφεία των υπηρεσιών!

Εξορθολογισμός του συστήματος
Στόχος του υπουργείου είναι ο εξορθολογισμός του συστήματος καταβολής προνοιακών επιδομάτων, καθώς κάθε χρόνο δίνονται συνολικά 6 δισ. ευρώ σε περισσότερους από 1.200.000 δικαιούχους από όλους τους φορείς. Σύμφωνα, μάλιστα, με τις πλέον μετριοπαθείς εκτιμήσεις, τουλάχιστον το 4% των προνοιακών επιδομάτων, που δίνονται στη χώρα μας, πηγαίνει σε λογαριασμούς μη δικαιούχων. Αυτό σημαίνει ότι από τα 6,2 δισ. ευρώ που δίνονται κάθε χρόνο για προνοιακά επιδόματα στην Eλλάδα, τουλάχιστον τα 250 εκατομμύρια ευρώ καταβάλλονται παράνομα.Σύμφωνα με τον υφυπουργό, ο έλεγχος που ξεκινά άμεσα είναι αυστηρός και θα γίνει σε τέσσερα επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, στο δελτίο απογραφής οι δικαιούχοι συμπλήρωσαν:

  • Tο AΦM. Mε το στοιχείο αυτό, διευκρινίζει ο κ. Mπόλαρης θα γίνει διασταύρωση των φορολογικών και οικονομικών δυνατοτήτων των δικαιούχων, ώστε να λαμβάνουν επιδόματα όσοι έχουν πραγματική ανάγκη.
  • Tο AMKA. Θα καταδείξει εάν ο συγκεκριμένος δικαιούχος λαμβάνει και άλλα επιδόματα και το είδος των επιδομάτων αυτών. Στη συνέχεια θα γίνει «ενοποίηση» των επιδομάτων, ώστε να παρέχεται ένα μόνο επίδομα.
  • Tον αριθμό του δελτίο ταυτότητας. Θα πιαστούν στη «φάκα» όσοι εισπράττουν επιδόματα παράνομα χρησιμοποιώντας πλαστά πιστοποιητικά ή στοιχεία ατόμων που πλέον δεν βρίσκονται εν ζωή.
  • Tον τραπεζικό λογαριασμό. Πρόκειται για εκείνο το στοιχεία που, όπως διευκρινίζει ο κ. Mπόλαρης, θα «κόψει» τις ύποπτες συναλλαγές. Oυσιαστικά, το υπουργείο... κόβει τη χρηματοδότηση των δήμων για τα επιδόματα, τα οποία θα χορηγεί απευθείας μέσω των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.
Kαταλήγοντας ο υφυπουργός τονίζει ότι η απογραφή που ολοκληρώθηκε χθες είναι το πρώτο βήμα για τη δημιουργία του μητρώου δικαιούχων. H αλλαγή στον τρόπο χορήγησης των προνοιακών επιδομάτων είναι το δεύτερο βήμα. Tο υπουργείο Yγείας, σε συνεργασία με το υπουργείο Eργασίας, θα συγκροτήσει μία κεντρική υπηρεσία πιστοποίησης αναπηρίας, στην οποία θα υπάγονται όλες οι επιτροπές που θα πιστοποιούν την αναπηρία των δικαιούχων. Mέχρι σήμερα, προνοιακά επιδόματα δίνουν τρία υπουργεία και οι εποπτευόμενοι φορείς τους, Yγείας, Eργασίας και Oικονομικών, αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση. Mάλιστα, υπολογίζεται ότι κάθε μήνα σε όλους τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας -κυρίως δήμους και νομαρχίες- υποβάλλονται για εξέταση 15.000 αιτήματα, εκ των οποίων εγκρίνεται περίπου το 70%.

Περίληψη νομικών διατάξεων που ενδιαφέρουν τους τυφλούς και γενικά τους αναπήρους.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Είναι έντονη η ανησυχία όλων μας παρακολουθώντας τις εξελίξεις του τελευταίου καιρού. Τα αλλεπαλληλα φορολογικά μέτρα και οι περικοπές μισθών, συντάξεων και επιδομάτων έχουν προσλάβει πλέον μορφή χιονοστιβάδας. Κάθε μήνα ο κάθε εργαζόμενος και συνταξιούχος μετρά τις απώλειες στο μισθό και τη σύνταξή του. Οι διορισμοί και αυτών ακόμα των επιτυχόντων στο διαγωνισμό του νόμου 2643 το 2008 έχουν παγώσει. Για νεότερους άνεργους κανείς λόγος δεν γίνεται. Όλες αυτές οι καταστάσεις με τη συνδρομή και της αναπηρίας καθιστούν τη θέση των αναπήρων δραματική.

Αναφέρομαι σήμερα περιληπτικά σε μερικούς νόμους που ενδιαφέρουν τους αναπήρους ελπίζοντας πως θα μπορέσω προσεχώς να τους δημοσιεύσω αναλυτικά σε χωριστό τευχίδιο για να τους έχουν οι ενδιαφερόμενοι.

1 Σημαντική είναι η εξαίρεση των αναπήρων από τις περικοπές των κυρίων συντάξεων με τον τελευταίο νόμο 4024. Με τον ίδιο επίσης νόμο οι αναπηροι εξαιρούνται από την εργασιακή εφεδρεία. Δεν εξαιρούνται όμως από τις περικοπές των επικουρικών συντάξεων.

2 Επίσης με το νόμο 3986 και το άρθρο 29 παρ. 3 μετά την τελευταία τροποποίησή του τα πάσης φύσεως εισοδήματα των ολικά τυφλών και των βαριά κινητικά αναπήρων 80 τοις 100 και άνω απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης που θα επιβάλλεται για εισοδήματα άνω των 12 χιλιάδων που προκύπτουν κατά τις διαχειριστικές χρήσεις 2010 έως και 2014 και δηλώνονται με τις δηλώσεις των αντίστοιχων οικονομικών ετών 2011 - 2015.
Επειδή οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν εξευρίσκονται από τα στοιχεία που επεξεργάζεται η ΓΓΠΣ (γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων), προκειμένου οι φορολογούμενοι αυτοί να εξαιρεθούν από την καταβολή της ειδικής εισφοράς, μετά τη λήψη του εκκαθαριστικού σημειώματος θα υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αίτηση για νέα εκκαθάριση.

Επίσης οι τυφλοί κλπ, που απαλλασσονται από τα τέλη κυκλοφορίας, απαλλάσσονται και από την έκτακτη εισφορά στα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτουν από την κυριότητα ή κατοχή επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης άνω των χιλίων εννιακοσίων είκοσι εννέα κυβικών εκατοστών.
Ως προς τα τέλη κυκλοφορίας οι ολικά τυφλοί απαλλάσσονται και πληρώνουν μόνο 5 ΕΥΡω που αποτελεί το κόστος παραγωγής και διάθεσης
Του σήματος.

Δεν απαλλάσσονται όμως από το τέλος επιτηδεύματος οι τυφλοί κλπ ελεύθεροι επαγγελματίες, που φέτος είναι 300 και από του χρόνου 500 ΕΥΡΩ.


3 Ενιαίο τέλος ακινήτων
Πολλές συζητήσεις έχουν γίνει αν υπαγόμαστε στο μειωμένο τέλος ακινήτων. Όσοι ενημερώνονται από την τηλεόραση προσπαθούν να με πείσουν ότι απαλλάσσομαι. Εγώ όμως που εξέτασα 100 περίπου περιπτώσεις διαπίστωσα ότι απ’ αυτούς ένας μικρός μόνο αριθμός έχει τύχει της απαλλαγής. Όλοι μας στείλαμε τα τηλεφωνικά μηνύματα που μας ζήτησε το υπουργείο. Στις 2 Δεκεμβρίου εκδόθηκε και η πολυαναμενόμενη εγκύκλιος από την οποία προέκυψαν τα εξής.

Με την εγκύκλιο αυτή διευρύνονται οι κατηγορίες αναπήρων που, όπως λένε,  υπόκεινται στο μειωμένο τέλος των 50 λεπτών.
Η διακοπή επίσης της ηλεκτροδότησης αναστέλλεται, εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι υγείας στο πρόσωπο του χρήστη του ακινήτου για το οποίο επιβλήθηκε το ειδικό τέλος ή στο πρόσωπο ατόμου που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει φορολογικά, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΚΦΕ, και αποδεικνύεται ότι η διακοπή του ρεύματος θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία τους (όπως π.χ. όταν ο χρήστης υποστηρίζεται μηχανικά)

Ως προς εμάς η μειωμένη χρέωσή μας, πα΄ρα τις πομπώδεις δηλώσεις περί εξαίρεσής μας,  ισχύει μόνο για την κύρια κατοικία μας εφόσον ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία σε μας, και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος και η προηγούμενη εγκύκλιος, εφόσον δηλαδή το σύνολο της ακίνητης περιουσίας μας με βάση τα στοιχεία ακινήτων του 2008 δεν υπερβαίνει τις 150.000 ΕΥΡω, που προσαυξάνεται κατά 10.000 για κάθε προστατευόμενο τέκνο, ή η τιμή ζώνης της κατοικίας μας δεν υπερβαίνει τις 3.000 ΕΥΡΩ και εφόσον η κατοικία μας δεν υπερβαίνει τα 120 μέτρα που προσαυξάνονται κατά 20 μέτρα για κάθε προστατευόμενο παιδί και μέχρι τα 200 μέτρα.

4 Σημαντικές είναι οι εξαιρέσεις των τυφλών και άλλων βαριά αναπήρων τόσο από την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων το παλαιό ΛΑΦΚΑ στις κύριες συντάξεις όσο και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης στις επικουρικές συντάξεις, που περικόπτουν σημαντικά τις συντάξεις των μη εξαιρούμενων συνταξιούχων.

5 Ως προς τα πρόστιμα των αυθαιρέτων.
με το νέο νόμο 4014 καθιερώνεται, όπως λένε,  κοινωνικό κριτήριο δηλαδή , προβλέπεται μείωση των προστίμων κατά 50 τοις εκατό, Όταν το αυθαίρετο κτίσμα είναι κύρια και μοναδική κατοικία ανθρώπων με αναπηρία 67% και άνω και έχουν ατομικό εισόδημα έως 8.000 ευρώ και οικογενειακό έως 12.000 ευρώ.
Κα΄τα τα ως άνω, Το κοινωνικό κριτήριο έχουν αμεα που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης:
Α Να πρόκειται για την κύρια και μοναδική τους κατοικία,
Β  να έχουν Ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και
γ να μην υπερβαίνουν τις 8 χιλιάδες ΕΥΡΩ ατομικό εισόδημα και τις 12 χιλιάδες ΕΥΡΩ οικογενειακό εισόδημα.
Μάλιστα κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 11 του παραρτήματος της εγκυκλίου 13 του 2011 το κοινωνικό κριτήριο υπάρχει και όταν ο ιδιοκτήτης έχει μέλος της οικογένειας αμεα.

Τόσο αυτή η διάταξη, όσο και οι παρόμοια για τα μειωμένα τιμολόγια της ΔΕΗ που επίσης βάζουν τόσο χαμηλά κριτήρια είναι μόνο και μόνο για λόγους εντυπωσιασμού και άνευ αξίας, αφού θα επωφεληθούν ελάχιστοι μόνο συνάδελφοί μας λόγω των χαμηλών εισοδηματικών κριτηρίων και οι πολλοί, παρα την αναπηρία τους, θα μείνουν απ’ έξω.

6 Ιδιαίτερα μας προβληματίζει το ζήτημα των επιδομάτων πρόνοιας ύστερα και από τον τελευταίο νόμο 4025 που με το άρθρο 18 αυτού συνιστά μητρώο δικαιούχων κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων στο οποίο καταχωρούνται τα επιδόματα απόλυτης αναπηρίας, τα επιδόματα πρόνοιας κλπα. Όλα αυτά σε συνδυασμό με την πληρωμή μόνο του 40 τοις 100 των επιδομάτων που επιχειρήθηκε το Νοέμβριο και ευτυχώς ανακλήθηκε και με την πολλή κακή οικονομική κατάσταση δημιουργούν σε όλους μας ανησυχία.

Μάλιστα κατά το άρθρο 46 του ίδιου νόμου Οι δικαιούχοι όλων των επιδομάτων αναπηρίας και λοιπών επιδομάτων πρόνοιας, ιδίως πάσχοντες από συγγενή αιμορραγική διάθεση, πάσχοντες από ανοσοεπάρκεια,
τυφλά άτομα, εξετάζονται υποχρεωτικά από την οικεία Υγειονομική Επιτροπή, ως προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος. 
Και να φαντασθεί κανείς πως λίγους μήνες πριν μας εξανάγκασαν να περάσουμε πάλι για εξετάσεις από τα δημόσια νοσοκομεία. Τι θα γίνει με εκείνους που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Ας εντοπίσουν τους ανάπηρους μαημούδες και ας αφήσουν ήσυχους τους αληθινούς αναπήρους.

7 Διαρκώς διαπιστώνουμε πλαφόν στους μισθούς και στις συντάξεις, που ολοένα και χαμηλώνει περισσότερο, με αποτέλεσμα όλοι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι κάθε μέρα να βυθίζονται εισοδηματικά και να καθίστανται φτωχότεροι.
Και πάλι όμως όλους αυτούς προσπαθούν να μας τους παρουσιάσουν προνομιούχους σε συγκρισή με τους ανέργους που πολλαπλασιάζονται καθημερινά και η θέση τους είναι δραματική.

8        Εκδόθηκε η εγκύκλιος 1246 του υπ. Οικονομικών για την παρακράτηση φόρων και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το έτος 2012, που ορίζει τα εξής: 
9        με τις διατάξεις της περ.θ' της παρ.5 του άρθρου 6 του ΚΦΕ απαλλάσσονται από τη φορολογία οι μισθοί, συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, σε ποσοστό που υπερβαίνει το 80%.
Συνεπώς, κατά την καταβολή μισθών, συντάξεων και πάγιας αντιμισθίας στους πιο πάνω δικαιούχους, δεν θα παρακρατείται φόρος εισοδήματος.
Επίσης η ως άνω εγκύκλιος ορίζει:
 Δεν διενεργείται παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Στους μισθούς, συντάξεις και πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό και άνω.

9 Εκείνο, αγαπητοί συνάδελφοι,  που είναι απολύτως απαραίτητο αυτή τη στιγμή, είναι η διατήρηση της ενότητας και αγωνιστικότητας μας και η συσπείρωση όλων γύρω από την ομοσπονδία και τους συλλόγους μας, ώστε να διατηρήσουμε τα δικαιώματά μας που κατακτήσαμε με μακροχρόνιους αγώνες,  και κυρίως το αφορολόγητό και τα επιδόματά μας που λόγω της πολιτικής των συνεχών περικοπών και της οικονομικής στενότητας απειλούνται άμεσα.

Αγαπητοί συνάδελφοι, τελειώνω με το σύνθημα της πορείας μας της 5 Δεκεμβρίου <οι κανονισμοί τους είναι καρμανιόλα, αν δεν αγωνιστούμε θα μας τα πάρουν όλα>.