Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014

Διαθεσιμότητα: Τι ισχύει για τους δημοσίους υπαλλήλους με αναπηρία Νόμος 4250 άρθρο 41


Διαθεσιμότητα: Τι ισχύει για τους δημοσίους υπαλλήλους με αναπηρία
Νόμος 4250 άρθρο 41

Καμία μεταβολή στην υπηρεσιακή κατάσταση υπαλλήλου, που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, δεν επέρχεται μέχρι την προσκόμιση του πιστοποιητικού αναπηρίας από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που δίνει διευκρινίσεις για το θέμα αυτό.

Όπως αναφέρεται από το υπουργείο, «με γνώμονα την τήρηση της αρχής της χρηστής διοίκησης και την ανάγκη προστασίας ευπαθών ομάδων, επισημαίνεται ότι, σε υπάλληλο, ο οποίος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα δυνάμει του ν.4172/2013, όπως ισχύει, και έχει καταθέσει αίτηση στα ΚΕΠΑ για έκδοση ή ανανέωση του πιστοποιητικού αναπηρίας, εντός του χρονικού διαστήματος της διαθεσιμότητας και εντός της παράτασης αυτής, βάσει των οριζομένων, στο αρ.40 του ν.4250/2014, δεν επέρχεται καμία μεταβολή στην υπηρεσιακή του κατάσταση, μέχρι την προσκόμιση του ως άνω πιστοποιητικού στην Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού, στην οποία κατείχε οργανική θέση και εφόσον πιστοποιείται ότι το ποσοστό αναπηρίας είναι 67% και άνω».

Επίσης, σημειώνεται ότι δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός υπαλλήλων του δημοσίου (ή σύζυγοι ή τέκνα αυτών) έχει αιτηθεί να εξεταστεί από τις αρμόδιες Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας ή να ανανεώσει τυχόν παλαιότερα πιστοποιητικά, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ζητά τα σχετικά αιτήματα να εξεταστούν κατ” απόλυτη προτεραιότητα.


Πηγή: http://www.madata.gr/


Η απόφαση του Υπουργού Διοικητικής ΜεταΡΡύθμισης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει ως εξής:


ΘΕΜΑ: « Διευκρινίσεις για τους υπαλλήλους σε διαθεσιμότητα που αναμένουν πιστοποιητικό αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α.»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα Πληροφορίες: 213 1313 275, 201, 250, 253
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΛΙΑΛΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 12 Μαΐου 2014
Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/οικ. 11805
ΠΡΟΣ :
Όπως πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: « Διευκρινίσεις για τους υπαλλήλους σε διαθεσιμότητα που αναμένουν πιστοποιητικό αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α.»
Σχετικά με το θέμα της έκδοσης ή ανανέωσης πιστοποιητικού αναπηρίας από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α), προκειμένου υπάλληλος να εξαιρεθεί, δυνάμει των διατάξεων του ν. 4250/2014, από το καθεστώς της διαθεσιμότητας διευκρινίζονται τα κάτωθι:
Με γνώμονα την τήρηση της αρχής της χρηστής διοίκησης και την ανάγκη προστασίας ευπαθών ομάδων, επισημαίνεται ότι, σε υπάλληλο, ο οποίος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα δυνάμει του ν.4172/2013, όπως ισχύει, και έχει καταθέσει αίτηση στα ΚΕ.Π.Α. για έκδοση ή ανανέωση του πιστοποιητικού αναπηρίας, εντός του χρονικού διαστήματος της διαθεσιμότητας, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις του ν.4172/2013, όπως ισχύει καθώς και εντός της παράτασης αυτής, βάσει των οριζομένων, στο αρ.40 του ν.4250/2014, δεν επέρχεται καμία μεταβολή στην υπηρεσιακή του κατάσταση, μέχρι την προσκόμιση του ως άνω πιστοποιητικού στην Δ/νση Διοικητικού/Προσωπικού, στην οποία κατείχε οργανική θέση και εφόσον πιστοποιείται ότι το ποσοστό αναπηρίας είναι 67% και άνω.
Τέλος, δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός υπαλλήλων του Δημοσίου (ή σύζυγοι ή τέκνα αυτών) έχει αιτηθεί να εξετασθεί από τις αρμόδιες Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας ή να ανανεώσει τυχόν παλαιότερα πιστοποιητικά, με σκοπό την άμεση και κατά προτεραιότητα εξέταση των αιτημάτων αυτών, υπενθυμίζεται το υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΙΠΙΑΑ/Β.2/2/οικ. /6/8/2013 της Υπηρεσίας μας προς την Α/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ του Υπουργείου Εργασίας ,προκειμένου τα σχετικά αιτήματα να εξετασθούν κατ' απόλυτη προτεραιότητα.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Άρθρο 41

Επιγενόμενες εξαιρέσεις διαθεσιμότητας   Υπάλληλος ο οποίος τέθηκε σε διαθεσιμότητα, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 80, 81, 82 και 93 και των κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 90 κοινών υπουργικών αποφάσεων του ν. 4172/2013 (Α' 167), εξαιρείται του μέτρου και μετατάσσεται ή μεταφέρεται αυτοδικαίως σε κενές ή συνιστώμενες με την απόφαση μετάταξης ή μεταφοράς του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου διοίκησης προσωποπαγείς θέσεις, κλάδου ή ειδικότητας αντίστοιχες ή παρεμφερείς με το βασικό τίτλο σπουδών που κατέχουν ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας στο φορέα προέλευσης ή σε τυχόν διάδοχο φορέα, εφόσον κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητάς του και μέχρι την έκδοση των πινάκων διάθεσης στους νέους φορείς υποδοχής υπήχθη σε μία από τις κάτωθι κατηγορίες:   α. υπάλληλος με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α' 229), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3454/2006 (Α' 75), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 1910/1944, συνοικούν με αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτωμένων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει,   β. υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ, και συνοικεί με αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%,   γ. υπάλληλος ο οποίος αιτία θανάτου συζύγου ασκεί κατ' αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου, που συνοικεί με αυτόν και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ.

   Σε περίπτωση μετάταξης ή μεταφοράς σε κενή θέση εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου οργάνου διοίκησης.

Τελειώνω με το άρθρο 42 του νόμου 4250

ΝΟΜΟΣ 4250/ΦΕΚ Α 74/26.03.2014
Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις.
Άρθρο 41
Επιγενόμενες εξαιρέσεις διαθεσιμότητας
   Υπάλληλος ο οποίος τέθηκε σε διαθεσιμότητα, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 80, 81, 82 και 93 και των κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 90 κοινών υπουργικών αποφάσεων του ν. 4172/2013 (Α' 167), εξαιρείται του μέτρου και μετατάσσεται ή μεταφέρεται αυτοδικαίως σε κενές ή συνιστώμενες με την απόφαση μετάταξης ή μεταφοράς του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου διοίκησης προσωποπαγείς θέσεις, κλάδου ή ειδικότητας αντίστοιχες ή παρεμφερείς με το βασικό τίτλο σπουδών που κατέχουν ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας στο φορέα προέλευσης ή σε τυχόν διάδοχο φορέα, εφόσον κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητάς του και μέχρι την έκδοση των πινάκων διάθεσης στους νέους φορείς υποδοχής υπήχθη σε μία από τις κάτωθι κατηγορίες:

  α. υπάλληλος με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α' 229), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3454/2006 (Α' 75), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 1910/1944, συνοικούν με αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτωμένων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει,
  β. υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ, και συνοικεί με αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%,
   γ. υπάλληλος ο οποίος αιτία θανάτου συζύγου ασκεί κατ' αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου, που συνοικεί με αυτόν και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ.
   Σε περίπτωση μετάταξης ή μεταφοράς σε κενή θέση εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου οργάνου διοίκησης.

  

Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 178 του ν.4261/2014 (Α,107) Χορήγηση επιδόματος ασθένειας στο προσωπικό του Κράτους, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που ασφαλίζεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παροχές ασθένειας σε χρήμα, και υπάγεται ως προς τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών στις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10 Πληροφορίες : Α. Καραμπλιάνη Τηλέφωνο : 210 3368101 Φαξ : 210 3368105
Αθήνα, 12-5-2014
Αρ. Πρωτ: Φ.40021/10079/393
Προς: ΙΚΑ ΕΤΑΜ
α. Γραφείο Διοικητή
β. Γεν. Διεύθυνση Ασφ/κών Υπηρεσιών
Αγ. Κων/νου 8, Τ. Κ. 102 41, Αθήνα

 
Θέμα: Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 178 του ν.4261/2014 (Α,107)
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 107/Α/5-5-2014 δημοσιεύθηκε ο ν.4261/201, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 178 του οποίου, ρυθμίζεται το θέμα χορήγησης επιδόματος ασθένειας στο προσωπικό του Κράτους, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που ασφαλίζεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παροχές ασθένειας σε χρήμα, και υπάγεται ως προς τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών στις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα.
Συγκριμένα, με τις ανωτέρω διατάξεις προστίθεται παράγραφος 3 στο άρθρο 35 του α.ν. 1846/1951 (Α,179) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ορίζεται ότι, το ως άνω προσωπικό δικαιούται επίδομα ασθένειας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μόνο στην περίπτωση που έχει γίνει περικοπή των αποδοχών του για τις ημέρες απουσίας λόγω ασθένειας. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης του εκκαθαριστή των αποδοχών του υπαλλήλου, στην οποία να αναφέρεται η περικοπή των αποδοχών, προκειμένου να χορηγηθεί το επίδομα ασθένειας από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
Με την ανωτέρω ρύθμιση διασφαλίζεται ότι, τα σχετικά ποσά δεν καταβάλλονται στους δικαιούχους παράλληλα και από το Δημόσιο, μέσω των αποδοχών τους και από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσω της επιδότησης ασθένειας. Με τον τρόπο αυτό απαλλάσσονται, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το Δημόσιο από το σχετικό διοικητικό κόστος και επιτυγχάνεται, σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης των υπαλλήλων, χωρίς να περιορίζονται ή να καταργούνται σε καμία περίπτωση τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Δρ. ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΕΔΟΥΛΗ

Εγκύκλιος ΙΚΑ αριθμός 38 του 2014 ΕΚΑΣ και ανάπηροι


Εγκύκλιος ΙΚΑ αριθμός 38 του 2014
ΕΚΑΣ και ανάπηροι


 «Α. Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 01/01/2014.
Β. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρ. 8 παρ. 1 του ν. 4237/2014. Σχετ: Η Εγκύκλιος 33/2013 και το 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046 e-mail: diefpar@ika.gr
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 .5.2014
Αριθ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Σ48/36    ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΑΡ.: 38
ΠΡΟΣ:
Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α'
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.    Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε. Δ/νση: Λειτουργίας
& Υποστήριξης Εφαρμογών Υποδ/νση: Ειδικών Εφαρμογών Τμήμα: Εθν. Μητρ. Συντάξεων Λαγουμιτζή 40 Ν. Κόσμος 11745 ΑΘΗΝΑ
2.    Γενική Δ/νση Πληροφορικής Δ/νση Εκμετάλλευσης
Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών (Συντάξεις) Πατησίων 12 10677ΑΘΗΝΑ
3.    Ο.Π.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Επιχειρησιακή Ομάδα Παροχών Πατησίων 12
10677 ΑΘΗΝΑ
4.    Από ένα αντίτυπο σε κάθε υπάλληλο των Τμημάτων Πληρωμών Συντάξεων

 
ΘΕΜΑ: «Α. Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 01/01/2014.
Β. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρ. 8 παρ. 1 του ν. 4237/2014. Σχετ: Η Εγκύκλιος 33/2013 και το Σ48/119/20.11.2013 Γενικό Έγγραφο.
Α. Σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. Φ. 11321/36369/2308/28.2.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕΚΛ-Χ63) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια χορήγησης του Ε.ΚΑ.Σ. για το τρέχον έτος και τα ποσά του
επιδόματος αυτού, καθώς και τη γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθ. 8 παρ. 1 του ν. 4237/2014 (ΦΕΚ 36/τ. Α'/12.2.2014).
Κατόπιν των ανωτέρω, σε συνέχεια των οδηγιών του ως άνω εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
α) Δεδομένου ότι το εισοδηματικό κριτήριο που περιορίζει στα 850,00 € το ποσό της καταβαλλόμενης ακαθάριστης μηνιαίας κύριας και επικουρικής σύνταξης ή του αθροίσματος των καταβαλλόμενων συντάξεων ελέγχεται κατά το μήνα ανάρτησης του εγγράφου της Γ.Γ.Κ.Α. στη Διαύγεια, δηλαδή αφορά τη σύνταξη του μήνα που προπληρώνεται κατά το ανωτέρω χρονικό σημείο, ο έλεγχος αυτός για το έτος 2014 θα γίνει στη σύνταξη μηνός Μαρτίου, ενώ στις περιπτώσεις των ασφαλισμένων που θα καταστούν συνταξιούχοι από την 1/3/2014 και μετά, το ανωτέρω κριτήριο θα εξεταστεί κατά τον πρώτο πλήρη μήνα συνταξιοδότησής τους.
β) Ειδικά για την κατηγορία των συνταξιούχων που φέρουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και προκειμένου να επιτευχθεί απόλυτη ταύτιση των στοιχείων που διαθέτει στο αρχείο της η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. με το αρχείο ΚΕ.Π.Α., ώστε να αποκλειστεί η πιθανότητα να χορηγηθεί το Ε.Κ.Α.Σ. σε συνταξιούχους με μικρότερο ποσοστό αναπηρίας από το ανωτέρω, έχει αποσταλεί αρχείο από την Επιχειρησιακή Ομάδα Παροχών του Ο.Π.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., στο οποίο εμφανίζονται οι περιπτώσεις των ανωτέρω συνταξιούχων οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί για το ποσοστό αναπηρίας τους από τα ΚΕ.Π.Α., καθώς και για το σχετικό χρονικό διάστημα που η αναπηρία τους αφορά το τρέχον έτος.
Επομένως, το Ε.Κ.Α.Σ. θα πρέπει για το έτος 2014 να χορηγηθεί στους εν λόγω συνταξιούχους από το μήνα που φέρουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80% και για όσους μήνες ισχύει το ίδιο ποσοστό. Όσον αφορά τον έλεγχο αυτό έχει δοθεί οδηγία στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. να προβεί παράλληλα σε μηνιαίο έλεγχο για την πιθανή επαναχορήγηση του επιδόματος από την πρώτη του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο οι συνταξιούχοι συμπληρώνουν το 65° έτος της ηλικίας τους και ανεξαρτήτως ύπαρξης του ανωτέρω ποσοστού αναπηρίας, όπως και σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις συνταξιούχων στους οποίους έχει διακοπεί το Ε.Κ.Α.Σ. σε κάποιο μήνα, εντός του τρέχοντος έτους, λόγω μη συμπλήρωσης του ανωτέρω ορίου ηλικίας.
γ) Σας πληροφορούμε ότι για τους δικαιούχους του επιδόματος με αναπηρία τουλάχιστον 80%, στους οποίους είχε διακοπεί το Ε.Κ.Α.Σ. από 1/1/2014 λόγω της μη συμπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 8 του ν. 4237/2014, έχει καθοριστεί έκτακτη πληρωμή του Ε.Κ.Α.Σ. στις 15/5/2014. Οι δικαιούχοι αυτής της κατηγορίας κατά την ανωτέρω ημερομηνία θα λάβουν τυχόν αναδρομικά ποσά Ε.Κ.Α.Σ. τρέχοντος έτους και το επίδομα μηνός Μαΐου 2014. Στις 29.5.2014 θα λάβουν το Ε.Κ.Α.Σ. μηνός Ιουνίου και τη σύνταξη του ίδιου μήνα. Στους υπόλοιπους συνταξιούχους τα ποσά Ε.Κ.Α.Σ. που δικαιούνται (τυχόν αναδρομικά ποσά ΕΚΑΣ τρέχοντος έτους και επίδομα μηνός Ιουνίου 2014) θα χορηγηθούν κατά την τακτική πληρωμή των συντάξεων, την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, μαζί με τη σύνταξη μηνός Ιουνίου 2014.
Όσον αφορά ειδικά την κατηγορία των συνταξιούχων για τους οποίους δεν υπάρχει ασφαλής ένδειξη στο αρχείο της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ότι φέρουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%, διευκρινίζεται ότι δε θα συμπεριληφθούν στο αρχείο της έκτακτης πληρωμής. Στις περιπτώσεις αυτές, η πληρωμή του Ε.Κ.Α.Σ. για το έτος 2014 θα γίνει από τα υποκαταστήματα κατά περίπτωση, μετά τον έλεγχο της ειδικής αυτής προϋπόθεσης από τη σχετική γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών. Για το σκοπό αυτό θα σας διατεθούν από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. οι σχετικές ονομαστικές καταστάσεις.
δ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου χορήγησης του Ε.Κ.Α.Σ. από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και τη συσχέτιση του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου με το αρχείο συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με τη χορήγηση της σύνταξης και του Ε.Κ.Α.Σ. μηνός Ιουνίου 2014 επήλθαν οι ακόλουθες μεταβολές στο αρχείο δικαιούχων του Ε.Κ.Α.Σ. του έτους 2013:
1.    Η χορήγηση του επιδόματος συνεχίζεται κατά το τρέχον έτος σε 167.831 δικαιούχους (με τα ποσά που προβλέπονται στις κλίμακες καθώς και με το ποσό των 30 ευρώ).
2.    Επαναχορηγείται σε 15.495 συνταξιούχους.
3.    Χορηγείται για πρώτη φορά σε 12.571 συνταξιούχους.
Επομένως, με βάση το αρχείο της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., το Ε.Κ.Α.Σ. χορηγείται συνολικά σε 195.897 συνταξιούχους.
Ο ατομικός έλεγχος των συνταξιούχων που ανήκουν στις περιπτώσεις διακοπής με κωδικούς 01-19, θα πρέπει να γίνει από τις υπηρεσίες πληρωμής συντάξεων λαμβάνοντας υπόψη τα νόμιμα δικαιολογητικά. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. θα διαθέσει σχετικό αρχείο στις υπηρεσίες σας.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου θα πρέπει άμεσα να αποσταλούν στη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης τα δελτία μεταβολών των συνταξιούχων ώστε να οριστικοποιηθεί εγκαίρως το αρχείο δικαιούχων του ΕΚΑΣ για το τρέχον έτος και να χορηγηθούν στους δικαιούχους τυχόν διαφορές ποσών ΕΚΑΣ λόγω αλλαγής κλίμακας, αναδρομικά από 1/1/2014.
Β. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
α) Εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο 33/2013, ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος, ως προς τα ποσά που χορηγούνται και αυτά που λαμβάνονται υπόψη για τον έλεγχο των εισοδηματικών κριτηρίων (ενότητες Α έως Ε). Επίσης, υπενθυμίζονται οι οδηγίες της παρ. 3 του ανωτέρω σχετικού Γενικού Εγγράφου (περ. α' έως ι').
β) Εξακολουθεί να ισχύει η οδηγία περί αναζήτησης των τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Ε.Κ.Α.Σ. που αφορούν το χρονικό διάστημα από 1/1/2014 μέχρι την ημερομηνία νόμιμης διακοπής του, σε μηνιαίες δόσεις των 80,00 €. Το έργο αυτό έχει ανατεθεί στην Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.
γ) Υπενθυμίζεται ότι το Ε.Κ.Α.Σ. χορηγείται αποκλειστικά στα πρόσωπα που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις ως «συνταξιούχοι» των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και ως εκ τούτου αποκλείονται οι «επιδοματούχοι» του εξωιδρυματικού επιδόματος του άρθ. 42 του ν. 1140/81, όπως ισχύει.
Συν/κά: 1 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α.
2 σελ. Φ.Ε.Κ. (671, 675)
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

 

 

Ένταξη στα ΚΕΠ α της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα λογαριασμού της εργατικής εστίας και β υποβολής αίτησης στο οικιακό κοινωνικό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας.


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1172

Αποφάσεις δύο

1. Ένταξη στα ΚΕΠ της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα Λογαριασμού
Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) αρμοδιότητας ΟΓΑ και διανομής των αντίστοιχων Δελτίων και

2. ‘Καθορισμός  
της διοικητικής διαδικασίας υποβολής αίτησης για  
ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία διεκπεραιώνεται και μέσω  
των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)’ ...........

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/22/9512 (1)
Ένταξη στα ΚΕΠ της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα Λογαριασμού
Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) αρμοδιότητας ΟΓΑ και διανομής των αντίστοιχων Δελτίων και κατάργηση
των κοινών υπουργικών αποφάσεων υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Ε/4439/2?3?2006 (ΦΕΚ 280/Β/2006) και υπ’ αριθ.
ΔΙΑΔΠ/Ε/21954/2?11?2005 (ΦΕΚ 1602/Β/2005).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ? ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.
Της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102/Α΄/01.05.2002), όπως ισχύει.
3.
Της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α΄/09.03.1999).
7 Μαΐου 2014
4.
Του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους – Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/Α΄/11.06.1986).
9.
Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3050/2002 (ΦΕΚ 214/Α/13.9.2002) Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν σήμερα.
10.
Την υπ’ αριθ. Φ10034/2196/59 (ΦΕΚ 760/Β/2014) κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονομικών με την οποία καθορίστηκαν τα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2014.
11.
Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη.
12.
Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του ΟΓΑ/ ΛΑΕ, αποφασίζουμε:

1.
Εντάσσεται στα ΚΕΠ η διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής δικαιούχων στα προγράμματα παροχών του ΟΓΑ – ΛΑΕ και η διαδικασία διανομής των αντίστοιχων Δελτίων
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του Ν. 3013/2002 όπως ισχύει.
2. Επί του ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης εντάσσονται
οι ακόλουθες παροχές:
α. Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού.
β. Πρόγραμμα Ιαματικού Τουρισμού.
γ. Πρόγραμμα Εκδρομών (Τριήμερων, Διήμερων, Μονοήμερων).
δ. Πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων.
ε. Πρόγραμμα δωρεάν παροχής δελτίων εισιτηρίων
θεάτρων.
3.
Η υποβολή των αιτήσεων και η διανομή των αντίστοιχων Δελτίων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω διασύνδεσης του συστήματος «ΕΡΜΗΣ – ΚΕΠ», το οποίο υποστηρίζει
την παραγωγική λειτουργία των ΚΕΠ, με τη μηχανογραφική εφαρμογή του ΟΓΑ.
4.
Ο ΟΓΑ σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΔΙΜΗΔ (ΥΑΠ) θα προβεί στις απαραίτητες παρεμβάσεις στα συστήματά του και θα υλοποιήσει τις απαιτούμενες
υπηρεσίες διαδικτύου (web services) από την πλευρά του για να διασυνδεθεί και διαλειτουργήσει με το σύστημα ΕΡΜΗΣ?ΚΕΠ, ώστε να διασφαλιστεί το ενιαίο περιβάλλον
λειτουργίας των υπαλλήλων των ΚΕΠ, τα θέματα ασφάλειας και η τήρηση των απαραίτητων στοιχείων στο σύστημα ΕΡΜΗΣ?ΚΕΠ, η παραγωγή αναφορών και στατιστικών,
αλλά και γενικότερα η παρακολούθηση των υποθέσεων που διεκπεραιώνονται μέσω των ΚΕΠ. Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε αλλαγή από την πλευρά του ΟΓΑ θα πρέπει
να γίνεται σε συμφωνία με την ΥΑΠ ώστε να γίνονται έγκαιρα οι απαραίτητες παρεμβάσεις στο σύστημα ΕΡΜΗΣ?ΚΕΠ.
5.
Οι ανωτέρω διαδικασίες, ηλεκτρονικής συμπλήρωσης αίτησης και διανομής Δελτίων να ενεργοποιούνται κατόπιν αποστολής από την Δ/νση Αγροτικής Εστίας του
ΟΓΑ προς τη Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ της αντίστοιχης Υπουργικής απόφασης για τα προγράμματα του έτους , συνοδευόμενης με όλες τις απαραίτητες
οδηγίες για τη διεκπεραίωση από τα ΚΕΠ. Η αποστολή των ανωτέρω εγγράφων πραγματοποιείται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης υποβολής
των ηλεκτρονικών αιτήσεων και διανομής των Δελτίων αντίστοιχα.
6.
Η υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Ε/4439/2?3?2006 (ΦΕΚ 280/Β/2006) κοινή υπουργική απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/3/10757/17?4?2008 (ΦΕΚ 675
τ.Β΄) και ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ15/15/οικ.12625/24?6?2011 (ΦΕΚ 1507/Β/2011) κοινές υπουργικές αποφάσεις καταργείται.
7.
Η υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Ε/21954/2?11?2005 (ΦΕΚ 1602/Β/2005) καταργείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Απριλίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Αριθ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/25/10404 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΟΛ/ΚΕΠ/Φ15/62/21658/
12.10.2010 απόφαση (ΦΕΚ 1644/τ. Β΄/14.10.2010) των
Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Περιβάλλοντος, Ενέρ?
γειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα ‘Καθορισμός
της διοικητικής διαδικασίας υποβολής αίτησης για
ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ηλεκτρικής
ενέργειας, η οποία διεκπεραιώνεται και μέσω των
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)’.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ?
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1.
Της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002
«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102/Α΄/01.05.2002), όπως ισχύει.
3.
Της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α΄/09.03.1999).
4.
Του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους – Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/Α΄/11.06.1986).
13.
Την υπ’ αριθ. Δ5?ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010 από? φαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί εφαρμογής του Κοινωνικού Οικιακού
Τιμολογίου (ΦΕΚ 1403/τ. Β΄/06.09.2010) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
14.
Την υπ’ αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/29/οικ. 28005/24.12.2010 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέρ? γειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, περί καθορισμού της διαδικασίας υποβολής και ελέγχου στοιχείων που υποβάλλουν οι αιτούντες για την ένταξή τους στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο
(ΦΕΚ Β΄ 2015/27.12.2010)
15.
Την υπ’ αριθ. Δ5?ΗΛ/Β/Φ1.21/12112/20.06.2013 απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί των κατηγοριών, κριτηρίων και
διαδικασίας ένταξης Πελατών στους Ευάλωτους Πελάτες (ΦΕΚ Β΄ 1521/21.06.2013), όπως κάθε φορά ισχύει.
16.
Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη.
17.
Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιείται η από 20.10.2010 κοινή απόφαση των
Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας υποβολής αίτησης για ένταξη στο
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας, η
οποία διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπη?
ρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)» (ΦΕΚ 1644/τ. Β΄/14.10.2010), όπως
ισχύει, ως ακολούθως:
Η παράγραφος 1 της ως άνω απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η υποβολή αίτησης για ένταξη στο Κοινωνικό Οικι?
ακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) και στο Μητρώο των Ευάλωτων
Πελατών που προβλέπεται στις υπουργικές αποφάσεις με ΑΠ Δ5?ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010 και Δ5?ΗΛ/Β/
Φ1.21/12112/20.06.2013 αντίστοιχα, όπως αυτές ισχύουν,
μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυ?
πηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η υποβολή αιτήσεων μέσω
των ΚΕΠ ξεκινά από τη δημοσίευση της παρούσας κατά
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 εκάστης εκ των δύο ως
άνω αποφάσεων. Τα ΚΕΠ είναι αρμόδια αποκλειστικά και
μόνο για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αυτής και σε
καμία περίπτωση για την παρακολούθηση της πορείας
των σχετικών αιτήσεων. Ακύρωση υποβληθείσας αίτησης μέσω των ΚΕΠ είναι δυνατή μόνον σε περίπτωση
λανθασμένης υποβολής των στοιχείων της αίτησης που
έχει υποβληθεί σε ΚΕΠ.».
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 της ως άνω
απόφασης, καταργείται.
Η παράγραφος 6 της ως άνω απόφασης, καταργείται
και η αρίθμηση των παραγράφων που ακολουθούν από
7.
και 8., γίνεται 6. και 7. αντίστοιχα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Μαΐου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Πανελλαδικές εξετάσεις μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
 ΤΜΗΜΑ Β’ 
                                                                    ΜΑΡΟΥΣΙ    12   - 5  -2014
                                                               Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτ.                                
                                                                       Φ.251/ 73346   /Β6
                                                              ΕΠΕΙΓΟΝ   -----
Ταχ. Δ/νση:  Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
email: t01ode2@minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Κ. Ντούτσου
Τηλέφωνο: 210-34.42.684,
                     210-34.42.099
FAX: 210-34.42.098

 
 


                                                                                           ΠΡΟΣ: 1) Περιφερειακούς Δ/ντες Εκπαίδευσης
                                                                                                         2) Διευθυντές Δ/νσεων ΔΕ
                                                                                                         3) Προέδρους Βαθμολογικών  και Ειδικών Εξεταστικών
                                                                                                              Κέντρων                                                                                      
                                                                                                             (δια των Δ/ντών των Δ/νσεων Δ.Ε. )                                                                                           
                                                                                                         4)Προέδρους των Επιτροπών Εξέτασης
                                                                                                             (δια των Δ/ντών των Δ/νσεων Δ.Ε.)                                                                                                      


ΘΕΜΑ:  Πανελλαδικές εξετάσεις μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

ΣΧΕΤ:  1. Φ.251/15808 /B6/5-2-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΡ39-ΥΑ8) εγκύκλιος
            2. Φ.252/54840 /B6/8-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ39-ΚΗΣ) εγκύκλιος
     
 Η εξέταση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199Α΄) γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.253/155439/Β6(ΦΕΚ 2544 Β΄/30-12-2009) Υπουργικής Απόφασης. Με την παρούσα εγκύκλιο θεωρούμε σκόπιμο να περιγράψουμε με σύντομο τρόπο τις βασικές πτυχές  της διαδικασίας της προφορικής εξέτασης των εξεταζόμενων μαθητών-αποφοίτων και να επισημάνουμε ορισμένα σημεία της, προκειμένου να ενισχυθεί η αντικειμενικότητα της εξέτασης. 
Οι προαναφερόμενες διατάξεις που προβλέπουν τον τρόπο και τη διαδικασία εξέτασης των  μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν εφαρμογή για :
 α)τους μαθητές και αποφοίτους των ΓΕΛ όσον αφορά στα μαθήματα που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο καθώς και τα ειδικά μαθήματα για τα οποία έχουν δηλώσει εξέταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
 β)τους μαθητές και αποφοίτους των ΕΠΑΛ (Ομάδα Β) για τα μαθήματα  που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο σε κοινά θέματα με τους υποψηφίους των ΓΕΛ σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου α της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της Υπουργικής Απόφασης Φ.253/27456/Β6 (ΦΕΚ 493/2009 τ. Α)  καθώς και τα ειδικά μαθήματα για τα οποία έχουν δηλώσει εξέταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Παρακαλούμε τους Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να μεριμνήσουν με δική τους ευθύνη να δοθεί αντίγραφο της παρούσας εγκυκλίου σε όλους τους Προέδρους των επιτροπών εξέτασης των μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προκειμένου να ενημερώσουν με ευθύνη τους  όλα τα μέλη των επιτροπών αυτών για την πιστή εφαρμογή της.
Για την αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης διευκρινίζεται ότι η αναφερόμενη διαδικασία εξέτασης των μαθητών και αποφοίτων  με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αφορά μόνο στον τρόπο πανελλαδικής εξέτασης των μαθητών της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ για την λήψη του απολυτηρίου και της Βεβαίωσης Πρόσβασης, των  αποφοίτων των Λυκείων για τη λήψη της Βεβαίωσης Πρόσβασης, των κατόχων απολυτηρίου των ΕΠΑΛ (ομάδα Β) για την λήψη της Βεβαίωσης Πρόσβασης καθώς και την εξέταση των παραπάνω υποψηφίων στα ειδικά μαθήματα και δε συνδέεται με κανένα τρόπο με τις διατάξεις που αφορούν την εισαγωγή των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για τους οποίους ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 35 του ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄/4-9-2009). 

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

1. Όπως είναι γνωστό οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση, ανάλογα με τις δυνατότητές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.253/155439/Β6(ΦΕΚ 2544 Β΄/30-12-2009) Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα:

α) Όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της περίπτωσης (i) του εδαφίου β  και του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του άρθρου μόνου της αριθμ. Φ.253/155439/Β6(ΦΕΚ 2544 Β΄/30-12-2009) Υπουργικής Απόφασης εξετάζονται ΜΟΝΟ γραπτά στο ίδιο εξεταστικό κέντρο στο οποίο εξετάζονται και οι μαθητές του Λυκείου στο οποίο φοιτούν, βάσει των διατάξεων του εδαφίου γ της παραγράφου 3 του άρθρου μόνου της αριθμ. Φ.253/155439/Β6(ΦΕΚ 2544 Β΄/30-12-2009) Υπουργικής Απόφασης και   τις οδηγίες που περιέχονται  στην ανωτέρω 1 σχετική εγκύκλιό μας.
Συγκεκριμένα εξετάζονται μόνο γραπτά οι μαθητές που:
i) έχουν σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω
ii) παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός)
               iii) παρουσιάζουν προβλήματα επιληψίας
               iv) παρουσιάζουν το φάσμα αυτισμού
                -Η υπαγωγή στις  περιπτώσεις (i) έως (iii) πιστοποιείται με  γνωμάτευση της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής (Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας) σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας.
            περίπτωση (iv)  πιστοποιείται με γνωμάτευση που χορηγείται από  το οικείο ΚΕΔΔΥ (πρώην ΚΔΑΥ) ή Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, στην οποία πρέπει να αναγράφεται ο γραπτός τρόπος εξέτασης.
 Για τη διαδικασία πιστοποίησης και την ισχύ των γνωματεύσεων των παραπάνω περιπτώσεων ισχύουν όσα έχουν αναφερθεί στην ανωτέρω 1 σχετική εγκύκλιό μας.

β) Όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου α και της περίπτωσης (ii) του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου μόνου της αριθμ. Φ.253/155439/Β6(ΦΕΚ 2544 Β΄/30-12-2009) Υπουργικής Απόφασης εξετάζονται προφορικά στα Βαθμολογικά Κέντρα (ή τα παραρτήματα των Βαθμολογικών Κέντρων) ή τα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα βάσει των διατάξεων των εδαφίων α και β της παραγράφου 3 στο άρθρο ΜΟΝΟ της αριθμ. Φ.253/155439/Β6(ΦΕΚ 2544 Β΄/30-12-2009) Υπουργικής Απόφασης και των οδηγιών που περιέχονται  στις ανωτέρω 1, 2 σχετικές εγκυκλίους μας.
         Συγκεκριμένα εξετάζονται προφορικά μόνο οι εξεταζόμενοι που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:
i) είναι τυφλοί, σύμφωνα με το ν.958/79 (ΦΕΚ 191 Α) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%,
ii) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή που συνδέεται με τα άνω άκρα,
iii) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,
iv) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή,
v) παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία,  δυσορθογραφία  και
νi) παρουσιάζουν το φάσμα αυτισμού
-Η υπαγωγή στις  περιπτώσεις (i) έως (iv) πιστοποιείται με σχετικές γνωματεύσεις, όπως περιγράφονται στην ανωτέρω 1 σχετική εγκύκλιό μας.
 -Η υπαγωγή στην περίπτωση (v) πιστοποιείται με γνωμάτευση που χορηγείται από το οικείο ΚΕΔΔΥ (πρώην ΚΔΑΥ) ή Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο.
  περίπτωση (vi) πιστοποιείται με γνωμάτευση που χορηγείται από  το οικείο ΚΕΔΔΥ (πρώην ΚΔΑΥ) ή Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, στην οποία πρέπει να αναγράφεται ο προφορικός τρόπος εξέτασης.
Για τη διαδικασία πιστοποίησης και την ισχύ των γνωματεύσεων των παραπάνω περιπτώσεων ισχύουν όσα έχουν αναφερθεί στην ανωτέρω 1 σχετική εγκύκλιό μας.
                γ) Σύμφωνα με την αριθ. 11586/Γ6/2011 (ΦΕΚ 262 Β΄) Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής, οι μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας, εξετάζονται προφορικά εφόσον έχουν υποβάλει γνωμάτευση ότι έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση. Η γνωμάτευση, στην οποία πρέπει να αναφέρεται η διάρκεια ισχύος της και ο χρόνος επαναξιολόγησης του μαθητή, χορηγείται από το οικείο ΚΕΔΔΥ ή τα πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας  Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, ύστερα από προσκόμιση είτε ιατρικής βεβαίωσης Δημοσίου Νοσοκομείου, που κοινοποιήθηκε σε δικαστικές αρχές σε περίπτωση κακοποίησης του μαθητή λόγω γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή ενδοοικογενειακής βίας, είτε βεβαίωσης από δικαστική αρχή ή εισαγγελέα ανηλίκων, σε περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς.   
            Δεν γίνονται δεκτές οι γνωματεύσεις οι οποίες αναφέρουν αναπηρίες ή μαθησιακές ή συναισθηματικές  δυσκολίες διαφορετικές από εκείνες που αναγράφονται στις προαναφερόμενες  περιπτώσεις.
 Κανένας άλλος και για οποιονδήποτε άλλο λόγο (υγείας κ.λ.π) δεν επιτρέπεται να εξετάζεται προφορικά.

2. Όσοι μαθητές και απόφοιτοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εμπίπτουν στις  διατάξεις των εδαφίων α και β της παραγράφου 3 του άρθρου ΜΟΝΟ της αριθμ. Φ.253/155439/Β6 (ΦΕΚ 2544 Β΄/30-12-2009) Υπουργικής Απόφασης για προφορική εξέταση εξετάζονται:
α) στο οικείο Βαθμολογικό Κέντρο που λειτουργεί στη Διεύθυνση Δ.Ε. (ή στο Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο που μπορεί να λειτουργεί ως παράρτημα του Βαθμολογικού Κέντρου και ο χώρος λειτουργίας του ορίζεται με απόφαση του οικείου Δ/ντή Δ.Ε.) που ανήκει οργανικά το σχολείο φοίτησής τους ενώπιον  της επιτροπής εξέτασης που συγκροτεί για το σκοπό αυτό ο Πρόεδρος του Βαθμολογικού Κέντρου, σύμφωνα με το εδάφιο α  της παραγράφου 3 στο άρθρο ΜΟΝΟ της αριθμ. Φ.253/155439/Β6(ΦΕΚ 2544 Β΄/30-12-2009) Υπουργικής Απόφασης.
β) Στις Διευθύνσεις Δ.Ε., στις οποίες  θα λειτουργήσει Βαθμολογικό Κέντρο αλλά οι εξεταζόμενοι είναι περισσότεροι από ογδόντα (80) συγκροτείται Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο για τους υπεράριθμους υποψηφίους (άνω των 80). Οι πρώτοι 80 υποψήφιοι εξετάζονται στο Β.Κ., ενώ οι υπεράριθμοι (άνω των 80) θα εξεταστούν στο Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο. Στις Δ/νσεις Δ.Ε. όπου λειτουργούν δύο (2) Βαθμολογικά Κέντρα, εφόσον οι εξεταζόμενοι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ανά Διεύθυνση Δ.Ε. είναι περισσότεροι από 160, τότε οι πρώτοι 80 εξετάζονται στο πρώτο Β.Κ. της Δ/νσης, οι επόμενοι 80 εξετάζονται στο δεύτερο Β.Κ. της Δ/νσης και για τους υπεράριθμους ορίζεται Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο. Για το συγκεκριμένο Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο ορίζεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή της Δ/νσης Δ.Ε. ο χώρος λειτουργίας του και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξέτασης, από τους έχοντες τα προβλεπόμενα για τους Προέδρους Βαθμολογικών Κέντρων προσόντα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξέτασης ορίζει τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής, το γραμματέα και το βοηθό γραμματέα όπου απαιτείται, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του εδαφίου α της παραγράφου 3 στο άρθρο ΜΟΝΟ της αριθμ. Φ.253/155439/Β6(ΦΕΚ 2544 Β΄/30-12-2009 Υπουργικής Απόφασης).
                   γ) Στις Διευθύνσεις Δ.Ε. στις οποίες δε θα λειτουργήσει Βαθμολογικό Κέντρο ορίζεται Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο με απόφαση του οικείου Διευθυντή της Δ/νσης Δ.Ε. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξέτασης, από τους έχοντες τα προβλεπόμενα για τους Προέδρους Βαθμολογικών Κέντρων προσόντα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξέτασης  ορίζει τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής, το γραμματέα και το βοηθό γραμματέα όπου απαιτείται εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του εδαφίου α της παραγράφου 3 στο άρθρο ΜΟΝΟ της αριθμ. Φ.253/155439/Β6 (ΦΕΚ 2544 Β΄/30-12-2009) Υπουργικής Απόφασης.
                   Στις Δ/νσεις, στις οποίες λειτουργούν περισσότερα από ένα κέντρα Εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά γίνεται με απόφαση του οικείου Δ/ντή Δ.Ε. κατά Λύκειο προέλευσης.

3. ι) Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γνωστοποιούν στους Διευθυντές των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ (για τα μαθήματα γενικής παιδείας και επιλογής της ομάδας Β) της περιοχής ευθύνης τους  τον χώρο λειτουργίας του Βαθμολογικού κέντρου ή του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου κατά περίπτωση, στον οποίο θα εξετασθούν οι προφορικά εξεταζόμενοι μαθητές και απόφοιτοι του σχολείου τους.
 ιι) Οι Διευθυντές των Λυκείων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β) οφείλουν να ενημερώσουν προσωπικά  κάθε προφορικά εξεταζόμενο του Λυκείου τους για τον χώρο εξέτασής του και να αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στον πίνακα ανακοινώσεων του Λυκείου.
                 ιιι) Διευκρινίζεται ότι στα Βαθμολογικά Κέντρα των ΓΕΛ ή στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα των ΓΕΛ κατά περίπτωση θα εξετασθούν προφορικά και οι μαθητές των ΕΠΑΛ (ομάδας Β) μόνο στα μαθήματα γενικής παιδείας και επιλογής  (σε κοινά θέματα με τους μαθητές των ΓΕΛ) και όχι στα μαθήματα ειδικότητας.  Οι μαθητές αυτοί των ΕΠΑΛ (ομάδα Β) τα μαθήματα ειδικότητας θα τα εξετασθούν στα Βαθμολογικά Κέντρα ή στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα που θα ορισθούν για την ομάδα Α των ΕΠΑΛ.
Επίσης για τη σωστή ενημέρωση των μαθητών των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ (ομάδα Β) που θα εξετασθούν προφορικά στα Βαθμολογικά  ή στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα πρέπει στο δελτίο εξεταζομένου να αναγράφεται το Βαθμολογικό ή το Ειδικό εξεταστικό Κέντρο εξέτασής τους.
 Ειδικά για τους μαθητές των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β) που εξετάζονται προφορικά επειδή το Βαθμολογικό ή το Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο εξέτασής τους θα είναι διαφορετικό για τα μαθήματα γενικής παιδείας και επιλογής και διαφορετικό για τα μαθήματα ειδικότητας στο δελτίο εξεταζομένου θα αναγράφεται το Βαθμολογικό ή τo Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο μαθημάτων γενικής παιδείας και επιλογής και το Βαθμολογικό ή τo Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο των μαθημάτων ειδικότητας. 

    4.         Για την υλοποίηση των διαδικασιών αυτών  οι Διευθυντές των Λυκείων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδα Β) αφού έλεγξαν τις σχετικές γνωματεύσεις για τη νομιμότητα βάσει των ισχυουσών διατάξεων, έχουν ήδη αποστείλει κατάσταση στην οικεία ΕΕΔΔΕ με τους εξεταζομένους που υπέβαλαν εμπρόθεσμα τη σχετική αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για προφορική εξέταση.
          Στην κατάσταση αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία εξεταζόμενου, ο κωδικός αριθμός του, τα εξεταζόμενα μαθήματα γενικής παιδείας και επιλογής (για τους μαθητές των ΕΠΑΛ ομάδα Β), η κατεύθυνση και τα μαθήματα γενικής παιδείας και επιλογής ( για τους μαθητές των ΓΕΛ) καθώς και τα τυχόν ειδικά μαθήματα στα οποία έχει δηλώσει να εξεταστεί. Επίσης στην κατάσταση θα αναγράφεται το Λύκειο προέλευσης του εξεταζόμενου, δηλαδή το Γενικό Λύκειο ή το ΕΠΑΛ (Ομάδα Β) καθώς και ο λόγος της προφορικής εξέτασής του.

       5.   Μαζί με την κατάσταση (Λυκείου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ομάδα Β), στην οποία θα αναγράφονται τα παραπάνω στοιχεία,  αποστέλλεται στην ΕΕΔΔΕ και αντίγραφο της σχετικής γνωμάτευσης κατά περίπτωση. Η ΕΕΔΔΕ ελέγχει  τις γνωματεύσεις για τη νομιμότητά τους βάσει των ισχυουσών διατάξεων. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοροποίησης της ΕΕΔΔΕ  σχετικά με τη νομιμότητα των γνωματεύσεων, η ΕΕΔΔΕ έρχεται σε συνεννόηση με το οικείο Λύκειο σχετικά με την ισχύ της γνωμάτευσης.
                 Αφού συγκεντρωθούν από την ΕΕΔΔΕ τα στοιχεία από όλα τα Λύκεια, καταχωρούνται όλοι οι εξεταζόμενοι (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ομάδα Β) σε  καταστάσεις  ανά Βαθμολογικό ή Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο. Στις καταστάσεις αυτές αναγράφονται όλα τα αναφερόμενα στοιχεία που περιλαμβάνουν οι καταστάσεις των Λυκείων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ομάδα Β).
       6.  Αντίγραφο της παραπάνω κατάστασης, στην οποία αναγράφεται και ο λόγος της προφορικής εξέτασης, αποστέλλεται στον Πρόεδρο της Επιτροπής του Βαθμολογικού Κέντρου ή του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου, ο οποίος συγκροτεί τις οικείες επιτροπές από καθηγητές – βαθμολογητές σύμφωνα με τα εδάφια α και β της παραγράφου 3 στο άρθρο ΜΟΝΟ της αριθμ. Φ.253/155439/Β6(ΦΕΚ 2544 Β΄/30-12-2009) Υπουργικής Απόφασης κατά προτίμηση από αυτούς που έχουν ανάλογη εμπειρία στην εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.Β. ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
                      
 Όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις για προφορική εξέταση επειδή, λόγω της υφιστάμενης φυσικής αδυναμίας τους (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, φάσμα αυτισμού, κινητική αδυναμία άνω άκρων ή προβλήματα στην όραση), αδυνατούν να εκφράσουν γραπτά τις γνώσεις τους, τους παρέχεται η ευκαιρία να τις διατυπώσουν προφορικά.  Κατά τα λοιπά η εξέτασή τους δεν διαφέρει από την εξέταση των υπολοίπων που εξετάζονται γραπτά. Έτσι λοιπόν αυτοί εξετάζονται στα ίδια θέματα με το ίδιο πρόγραμμα και την ίδια διάρκεια εξέτασης με αυτούς που εξετάζονται γραπτά.
Ειδικά ως προς την συνολική διάρκεια εξέτασης των εξεταζομένων προφορικά, πρέπει να διασαφηνιστεί ότι στη συνολική διάρκεια της προφορικής εξέτασης συμπεριλαμβάνεται
α) ο χρόνος προετοιμασίας, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες, όπως για όλους τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, μετά την παρέλευση του οποίου οι υποψήφιοι κλείνουν τα τετράδια και περιμένουν να κληθούν από την επιτροπή
β) μετά την παρέλευση του τρίωρου χρόνου προετοιμασίας ή όταν κάποιος υποψήφιος (πριν την παρέλευση του τρίωρου) δηλώσει έτοιμος για αξιολόγηση, ξεκινάει ο χρόνος αξιολόγησης-βαθμολόγησης. Η επιτροπή έχει την δυνατότητα, εφόσον από την πορεία αξιολόγησης-βαθμολόγησης του εξεταζομένου διαπιστώσει ότι έχει βάση το αίτημά του για παράταση του χρόνου αξιολόγησης-βαθμολόγησης, να του παρέχει αυτή την παράταση χρόνου για εύλογο διάστημα (έως 30 λεπτά), η οποία συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη της αξιολόγησης-βαθμολόγησης του κάθε εξεταζόμενου και την εκτίμηση της επιτροπής.
Όσον αφορά τη διαδικασία της εξέτασης, επισημαίνουμε ότι οι εξεταζόμενοι μαθητές εισέρχονται στις αίθουσες εξέτασης την ίδια ώρα που εισέρχονται και οι λοιποί εξεταζόμενοι στα εξεταστικά κέντρα, τους χορηγείται το τετράδιο και αναγράφουν τα ατομικά τους στοιχεία στους οικείους χώρους (αν αδυνατούν από μόνοι τους βοηθούνται από τους επιτηρητές). Μετά τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας και της ορθής αναγραφής των ατομικών στοιχείων, αυτά καλύπτονται από τους επιτηρητές με αδιαφανές αυτοκόλλητο ώστε να καθίσταται ανώνυμο το κάθε τετράδιο.
 Στο κάθε τετράδιο πριν την έναρξη της εξέτασης επικολλώνται άμεσα δύο (2) αυτοκόλλητα αριθμητήρια στις ειδικές θέσεις της εξωτερικής πλευράς του τετραδίου. Οι τρεις πρώτοι αριθμοί του αυτοκόλλητου αριθμητηρίου αντιστοιχούν στον κωδικό της επιτροπής εξέτασης, ακολουθούν οι επτά αριθμοί που αντιστοιχούν στον κωδικό Λυκείου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) και ακολουθεί ο αύξων αριθμός τετραδίου  κατά ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο που  θα σας αποσταλεί.
Αμέσως μετά τη λήψη των θεμάτων ο Πρόεδρος της επιτροπής μεριμνά:
α) για τη διανομή αντιγράφου των θεμάτων σε κάθε εξεταζόμενο, οπότε αρχίζει και ο χρόνος έναρξης της εξέτασης. Ο επιτηρητής μπορεί να αναγνώσει τα θέματα αν ζητηθεί από τον εξεταζόμενο. Είναι αυτονόητο ότι οι διατάξεις για τις υποχρεώσεις των εξεταζομένων ισχύουν και για τους μαθητές αυτούς από την στιγμή που θα εισέλθουν στο εξεταστικό κέντρο και μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασής τους. Την ευθύνη για την τήρηση της τάξης και της ομαλότητας διεξαγωγής της εξέτασης για όσο χρόνο οι εξεταζόμενοι μελετούν τα θέματα και προετοιμάζονται για να παρουσιαστούν στην επιτροπή έχουν οι επιτηρητές κατά την διάρκεια της εξέτασης. Η ευθύνη αυτή βαρύνει την επιτροπή. Η αρμοδιότητα τυχόν επιβολής στους εξεταζομένους των προβλεπομένων πειθαρχικών ποινών  ανήκει στην Επιτροπή Εξέτασης, στην οποία αναφέρουν οι επιτηρητές οποιοδήποτε πρόβλημα ήθελε ανακύψει.
β) για την συγκέντρωση των βαθμολογητών  και αναβαθμολογητών – μελών της επιτροπής του κάθε μαθήματος πριν την έναρξη της εξέτασης και αμέσως μετά την λήψη των θεμάτων, προκειμένου να συζητήσουν και να ομογενοποιήσουν  την κρίση τους ώστε να επιτύχουν σύγκλιση των απόψεων τους για τις ζητούμενες απαντήσεις. Η επιτροπή δηλαδή λειτουργεί κατά ανάλογο τρόπο που λειτουργεί και η ομάδα βαθμολογητών στο Βαθμολογικό Κέντρο. Με αυτό τον τρόπο όλοι οι εξεταστές θα είναι προετοιμασμένοι όταν θα προσέλθουν οι εξεταζόμενοι ενώπιόν τους για την προφορική εξέταση   και η κρίση τους θα είναι πιο αντικειμενική και άμεση.
Στους εξεταζόμενους παρέχεται  ο χρόνος προετοιμασίας, ο οποίος είναι τουλάχιστον ίσος με το χρόνο δυνατής αποχώρησης και δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις ώρες, προκειμένου να μελετήσουν,  να κατανοήσουν τα θέματα και να  κρατήσουν, εφόσον το επιθυμούν, σημειώσεις  στο τετράδιο τους για να τις χρησιμοποιήσουν όταν θα προσέλθουν στην επιτροπή προκειμένου να εξεταστούν. Όταν  είναι έτοιμοι ή όταν παρέλθει ο τρίωρος χρόνος προετοιμασίας, προσέρχεται ο κάθε ένας ξεχωριστά  στην  αίθουσα όπου παρευρίσκονται τα μέλη της Επιτροπής Εξέτασης. Στην αίθουσα αυτή παρευρίσκονται υποχρεωτικά τα τρία μέλη (οι δύο βαθμολογητές και ο τρίτος βαθμολογητής) και δυνητικά, εφόσον ο αριθμός των επιτροπών το επιτρέπει, ο Πρόεδρος ή ο γραμματέας της επιτροπής ή και οι δύο.
          Επίσης στην Επιτροπή μπορεί να παρίσταται και ένας (1) Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή ο Προϊστάμενος του οικείου ΚΕΔΔΥ ή εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ο οποίος υπηρετεί στο ΚΕΔΔΥ, για την παροχή διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων σε θέματα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, όταν ζητηθεί από την επιτροπή.
Ο εξεταζόμενος αναπτύσσει προφορικά στα τρία μέλη – εξεταστές τις απαντήσεις του στα θέματα, με όποια σειρά επιθυμεί. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των απαντήσεών του μπορεί να συμβουλεύεται τις σημειώσεις του στο τετράδιο. Στην περίπτωση που επιθυμεί να απαντήσει γραπτά σε κάποια ερωτήματα, εκφράζει αυτή την επιθυμία του στους βαθμολογητές, όταν προσέρχεται ενώπιον της επιτροπής, και το δηλώνει εγγράφως στο γραπτό του δοκίμιο, ώστε οι σχετικές απαντήσεις να αξιολογηθούν γραπτά και όχι προφορικά. Η γραπτή δήλωση του υποψηφίου υπογράφεται από τους εξεταστές και τον πρόεδρο της επιτροπής. Όταν ολοκληρώσει την εξέτασή του παραδίδει το τετράδιο  στον Πρόεδρο ή στον γραμματέα της επιτροπής και αποχωρεί από την αίθουσα και το Εξεταστικό Κέντρο. Ο Πρόεδρος της επιτροπής παραδίδει αμέσως και πριν από την είσοδο άλλου εξεταζόμενου το τετράδιο στον πρώτο βαθμολογητή, ο οποίος αναγράφει το συνολικό βαθμό και την αναλυτική βαθμολογία που έδωσε στον εξετασθέντα και υπογράφει στις οικείες θέσεις. Στη συνέχεια παραδίδει το γραπτό στον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα, ο οποίος, αφού επικαλύψει με αδιαφανές αυτοκόλλητο τον βαθμό του πρώτου βαθμολογητή, δίνει το γραπτό στον δεύτερο βαθμολογητή, ο οποίος ακολουθεί την ίδια διαδικασία με τον πρώτο.
Μετά την παράδοση του γραπτού από τον δεύτερο βαθμολογητή, ο πρόεδρος αποκαλύπτει τους βαθμούς του πρώτου και εφόσον στον τελικό βαθμό υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη των δώδεκα μονάδων, επικαλύπτει τους βαθμούς και των δύο βαθμολογητών και παραδίδει το γραπτό στον τρίτο βαθμολογητή (αναβαθμολογητή) για την προβλεπόμενη αναβαθμολόγηση.
Για τη διαδικασία αναγραφής των επιμέρους βαθμολογιών και του συνολικού βαθμού στον ειδικό χώρο του τετραδίου του εξεταζόμενου ακολουθούνται οι ίδιες οδηγίες που αναφέρονται στην εγκύκλιό μας που αφορά στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ - Ομάδα Β΄ (ανωτέρω 2 σχετική εγκύκλιος).
Σημειώνεται ότι οι εξεταστές κατά την διάρκεια της εξέτασης μπορούν να κρατούν σημειώσεις για να βοηθηθούν στη σωστή αξιολόγηση του εξεταζόμενου, όμως πρέπει με ευθύνη των ίδιων και του Προέδρου της επιτροπής να μην λαμβάνει γνώση κανένα από τα άλλα δύο μέλη – εξεταστές των σημειώσεων αυτών  και του βαθμού που δίνει τελικά. Ο κάθε εξεταστής καταστρέφει με ευθύνη του τις σημειώσεις που τυχόν κράτησε  αμέσως μόλις ολοκληρώσει την αξιολόγησή του. Απαγορεύεται επίσης κατηγορηματικά να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία με ευθύ ή έμμεσο τρόπο στον εξεταζόμενο ή σε οποιονδήποτε τρίτο σχετικά με την αξιολόγηση και τη βαθμολογία του εξεταζόμενου.
Αυτονόητο είναι επίσης ότι απαγορεύεται η είσοδος στο εξεταστικό κέντρο  οποιουδήποτε άλλου προσώπου εκτός των επιτηρητών, των μελών της επιτροπής εξέτασης, του ιατρού και του Συμβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή του Προϊσταμένου του οικείου ΚΕΔΔΥ ή του εκπαιδευτικού Δ.Ε. ο οποίος υπηρετεί στο ΚΕΔΔΥ που μπορεί να παρίσταται στην Επιτροπή για την παροχή διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων σε θέματα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.
                                                         Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΣΧΕΔΙΑ-ΜΟΥΣΙΚΗ)

                Οι εξεταζόμενοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις εξετάζονται στο τυχόν ειδικό μάθημα στο οποίο έχουν δηλώσει εξέταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9  της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/ (ΦΕΚ 1538 Β/10-12-2002) Yπουργικής Aπόφασης, οι οποίες αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου  7 στο άρθρο ΜΟΝΟ της αριθμ. Φ. 253/27465/Β6 (ΦΕΚ 493Β/18-3-2009) Yπουργικής Aπόφασης. Για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αυτών σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
 1. Τόπος εξέτασης:  Για την εξέταση των  υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα ειδικά μαθήματα θα ακολουθήσει άλλη αναλυτική εγκύκλιος
2. Οργάνωση της εξέτασης
                Για την έγκαιρη και σωστή οργάνωση της εξέτασης στα ειδικά μαθήματα, οι  Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γνωστοποιούν το αργότερο μέχρι τέλος Μαΐου στον Πρόεδρο του οικείου Βαθμολογικού Κέντρου Ειδικών Μαθημάτων ή στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων, (αν πρόκειται για ειδικό μάθημα που εξετάζεται από την ΚΕΕΜ), συγκεντρωτική κατάσταση κατά Διεύθυνση Δ.Ε. των εξεταζομένων που ανήκουν στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ αρμοδιότητάς τους. Η κατάσταση περιλαμβάνει  τα ατομικά στοιχεία και τον κωδικό του εξεταζομένου και συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής γνωμάτευσης  κατά περίπτωση.
         Η εξέταση, των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα ειδικά μαθήματα διενεργείται γραπτά ή προφορικά ή γραπτά και προφορικά από την οικεία επιτροπή εξέτασης κατά τον ίδιο χρόνο και με το ίδιο πρόγραμμα, με τον οποίο διενεργούνται οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα και πάνω στα ίδια θέματα, στα οποία εξετάζονται οι υπόλοιποι υποψήφιοι. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διαδικασίες που αναφέρονται στο κεφάλαιο Β της παρούσας.
                                                                               
Δ.ΓΕΝΙΚΕΣ  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
 Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει κατά τη διάρκεια της εξέτασης να αντιμετωπίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να ξεχνούν αν είναι δυνατό τα προσωπικά τους προβλήματα που προέρχονται από την «ιδιαιτερότητά τους» και έτσι να είναι σε σωστή ψυχολογική κατάσταση για να αποδώσουν σύμφωνα με τις γνώσεις και τις ικανότητές τους.
  Υπάρχουν εξεταζόμενοι των οποίων οι παθήσεις γίνονται οπτικά αντιληπτές όπως είναι η κινητική αναπηρία, υπάρχουν όμως και εξεταζόμενοι που παρουσιάζουν δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, φάσμα αυτισμού, των οποίων όμως η πάθηση δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή  αφού δεν συνδέεται με εξωτερικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Μερικές φορές μάλιστα ίσως να παρασύρουν με την εμφάνισή τους και να δημιουργούν αμφιβολία για το κατά πόσο χρειάζονται πραγματικά ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Για το λόγο αυτό θα αναφερθούμε εκτενέστερα σ’ αυτή την κατηγορία των εξεταζομένων για ενημέρωση των μελών των επιτροπών.
                 Οι εξεταζόμενοι αυτοί είναι άτομα με κανονική νοημοσύνη αλλά παρουσιάζουν ειδικές δυσκολίες στη μάθηση, οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στην ανάγνωση και τη γραφή. Τα κύρια συμπτώματα της δυσλεξίας είναι  η αργή και με πολλά λάθη ανάγνωση - πολλές φορές άλλα βλέπουν και άλλα διαβάζουν – η υπερβολική ανορθογραφία και δυσανάγνωστη γραφή, καθώς και η δυσκολία απόδοσης με συνεχή λόγο του περιεχομένου του αντικειμένου στο οποίο εξετάζονται. Πολύ συχνά οι δυσλεκτικοί παρουσιάζουν και διάσπαση προσοχής.
                Τα άτομα αυτά όταν αντιμετωπίζονται σωστά από ψυχοσυναισθηματική και διδακτική άποψη, σταδιακά ξεπερνούν τις δυσκολίες τους και εξελίσσονται ικανοποιητικά επιτυγχάνοντας πολλές φορές υψηλά μαθησιακά και ακαδημαϊκά επιτεύγματα.
          Η προφορική εξέταση αντικαθιστά για τα άτομα αυτά την γραπτή, μόνο ως διαδικασία αξιολόγησής τους, δεδομένου ότι οι δυσλεκτικοί  είναι δύσκολο να διατυπώσουν γραπτά τις σκέψεις τους και τα διανοήματά τους.  ΄Εχουν  βέβαια το δικαίωμα κατά το στάδιο της προετοιμασίας του θέματος να χρησιμοποιούν πρόχειρο, όπου θα καταγράφουν τις σκέψεις τους και στη συνέχεια να αναπτύσσουν προφορικά τις απαντήσεις τους. Επίσης δικαιούνται στην περίπτωση που επιθυμούν να απαντήσουν γραπτά σε κάποια ερωτήματα, αυτά να αξιολογούνται κατά τη βαθμολόγηση.
Κατά την  εξέταση  οι εξεταστές  επιβάλλεται να επιδιώκουν τη διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας και να υποδεικνύουν στον εξεταζόμενο τυχόν λάθη που δεν οφείλονται σε έλλειψη της απαιτούμενης γνώσης αλλά είναι δυσλεκτικά συμπτώματα π.χ. όταν ο εξεταζόμενος λύνει άσκηση μαθηματικών ή χημείας, ο εξεταστής μπορεί να υποδεικνύει τυχόν αναριθμητισμό, τον οποίο ο ίδιος ο εξεταζόμενος διορθώνει, ώστε να προλαμβάνεται η δημιουργία σύγχυσης, η οποία θα οδηγήσει σε λάθος αποτέλεσμα. Αν στην απάντηση κάποιου θέματος απαιτείται γραφική παράσταση και ο υποψήφιος αδυνατεί να γράψει, ο εξεταστής μπορεί να σχεδιάσει τη γραφική παράσταση καθ΄ υπόδειξη του εξεταζόμενου.  Όταν ο εξεταζόμενος καλείται να απαντήσει σε θέματα όπως είναι η Ιστορία, η Βιολογία κ.λ.π., εφόσον ο εξεταστής διαπιστώνει ότι ο εξεταζόμενος  αδυνατεί να αποδώσει το εξεταζόμενο αντικείμενο με συνεχή λόγο, μπορεί να τον εξετάσει με την υποβολή ερωτήσεων, οι οποίες θα τον διευκολύνουν στην διατύπωση των γνώσεων αλλά δεν θα πρέπει να είναι τέτοιας μορφής που θα υποδεικνύουν την απάντηση. Αν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των θεμάτων ή κατά τη διάρκεια της εξέτασης ο εξεταζόμενος ζητήσει την ανάγνωση κάποιου θέματος, τότε ο επιτηρητής ή ο εξεταστής αντίστοιχα θα μπορούσε να επαναλάβει άλλη μία φορά την ανάγνωση κάποιου θέματος.
Επισημαίνεται ότι η ιδιαίτερη μεταχείριση των εξεταζόμενων δε συνιστά σε καμία περίπτωση επιεική αξιολόγηση ή άλλης μορφής ιδιαίτερη μεταχείριση, αλλά σκοπεύει μόνο στην παροχή της δυνατότητας να εξωτερικεύσουν  τις γνώσεις, τις οποίες λόγω της πάθησης αυτής αδυνατούν να εξωτερικεύσουν με το γραπτό λόγο. Είναι αυτονόητο ότι, όλοι οι συμμετέχοντες στην επιτροπή εξέτασης των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν επιτρέπεται να συμπεριφέρονται  περιφρονητικά ή απαξιωτικά έναντι των εξεταζόμενων.


Εσωτερική διανομή:                                                                                                                       Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
1. Γραφ. κου Υπουργού
2. Γραφ. κου Υφυπουργού
3. Γραφ. κου Γεν. Γραμματέα
4. Δ/νση Ειδικής Αγωγής                                                                                                      ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ
5. Δ/νση Σπουδών Β/θμιας Εκπ/σης                                              
6. Δ/νση Εκκλ/κης Εκπ/σης
7. Δ/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
8. Δ/νση Οργ. και Διεξ. Εξετάσεων Τμήμα Β΄