Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014

Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ΕΠΑΛ (Ομάδα Α' ) και μαθημάτων ειδικότητας (Ομάδα Β' ) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έτους 2014Μαρούσι, 12 - 05 -2014
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝ. ΚΑΙ ΔΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'

 
Αρ. πρωτοκόλλου: Φ. 151/73342 /Β6

 
: Α. Παπανδρέου 37 : 15180 Μαρούσι : www.minedu.gov.gr : Γ. Νταραγιάννης, I. Χριστοφαρεϊζη Σ. Πέλου
Ταχ. Δ /νση Τ.Κ.- Πόλη Ιστοσελίδα Πληροφορίες
Τηλέφωνα
FAX
: 2103442696, 2103442100, 2103442651 :2103442077
ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ : 1) Περιφ. Δ/ντές Εκπ/σης
2)         Δ/νσεις Δ. Ε
3)         Προέδρους      Βαθμολογικών Κέντρων ΕΠΑΛ και Προέδρους Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων υποψηφίων με αναπηρίες
και ειδικές εκπ/κές ανάγκες (Με τη φροντίδα των Δ/νσεων Β/θμιας Εκπ/σης)

 
ΣΧΕΤ.: Οι με αριθμ. Φ.251/15808/Β6/5-02-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΡ39-ΥΑ8) και Φ.151/65591/Β6/29-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙ0Ρ9-ΙΞΞ) εγκύκλιοι μας


Για την εξέταση των υποψηφίων με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΕΠΑΛ (Ομάδα Α') και ΕΠΑΛ (Ομάδα Β') για τα μαθήματα ειδικότητας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12 της με αριθμ. Φ. 151/22071/Β6/2009 (ΦΕΚ 373-Β'/3.3.2009) Υ.Α. όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 της με αριθμ. Φ.151/2996/Β6/2010 (ΦΕΚ 55-Β'/25.01.2010) Υ.Α., του άρθρου 5 της με αριθμ. Φ.151/24463/Β6/2009 (ΦΕΚ 422-Β'/9.3.2009) Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθ. Φ151/39470/Β6/2010 (ΦΕΚ 529-Β'/27.4.2010) και Φ.151/41773/Β6/2012 (ΦΕΚ 1289-B'/H.4.2012) Κ.Υ.Α. και τις διατάξεις της με αριθμ. 11586/Γ6 (ΦΕΚ 262-Β'/17.02.2011) Υπ. Απόφασης της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής.
Όπως είναι γνωστό υπάρχουν δύο τρόποι εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση ανάλογα με τις δυνατότητες τους. Ειδικότερα:
α) Εξετάζονται γραπτά οι υποψήφιοι:
i) που έχουν σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω
ii) που παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός)
iii) που παρουσιάζουν προβλήματα επιληψίας
Αν για τις ανωτέρω αναπηρίες υπάρχει γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής που έχει εκδοθεί πριν την 1/9/11 και είναι σε ισχύ, τότε αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να γίνει δεκτή. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί σχετική γνωμάτευση τα μεν προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), σε ποσοστό 67% και πάνω και επιληψίας πιστοποιούνται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα δε προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμό) από τα ΚΕΔΔΥ.

β) Εξετάζονται προφορικά κατόπιν αίτησής τους οι υποψήφιοι που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:
i) είναι τυφλοί, σύμφωνα με το ν.958/79 (ΦΕΚ 191 Α') ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%,

ii)         έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή που συνδέεται με τα άνω άκρα,
iii)         πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,
iv)        πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή,
v) παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία. Όταν οι υποψήφιοι της περίπτωσης αυτής επιθυμούν να απαντήσουν και γραπτά σε κάποια ερωτήματα, αυτά αξιολογούνται κατά τη βαθμολόγηση,
vi) παρουσιάζουν σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας.
Αν για τις αναπηρίες i) ii) και iii) υπάρχει γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής που έχει εκδοθεί πριν την 1/9/11 και είναι σε ισχύ, τότε αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να γίνει δεκτή. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί σχετική γνωμάτευση οι ανωτέρω αναπηρίες πιστοποιούνται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Η αναφερόμενη στην περίπτωση iv) πιστοποιείται από πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή από νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή από Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του υποψηφίου, η οποία φέρει σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου, από την οποία να προκύπτει η αδυναμία του μαθητή να συμμετάσχει σε γραπτή εξέταση. Στη γνωμάτευση, εκτός από το κάταγμα ή την προσωρινή βλάβη, πρέπει να πιστοποιείται ρητώς η αδυναμία χρήσης του άνω άκρου για γραφή και να αναγράφεται το χρονικό διάστημα ισχύος της γνωμάτευσης, το οποίο πρέπει να συμπίπτει με την περίοδο των εξετάσεων.
Η υπαγωγή στην περίπτωση v) πιστοποιείται με γνωμάτευση που χορηγείται από τα οικεία ΚΕΔΔΥ (πρώην ΚΔΑΥ) ή από τα αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, στην οποία θα αναγράφεται η ειδική μαθησιακή δυσκολία του μαθητή ή του αποφοίτου ο τρόπος εξέτασης καθώς και χρόνος επαναξιολόγησής του.
Η υπαγωγή στην περίπτωση vi) πιστοποιείται με γνωμάτευση η οποία χορηγείται από τα οικεία ΚΕΔΔΥ (πρώην ΚΔΑΥ) ή από τα αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, ύστερα από προσκόμιση είτε ιατρικής βεβαίωσης Δημόσιου Νοσοκομείου, που κοινοποιήθηκε σε δικαστικές αρχές, σε περίπτωση κακοποίησης του μαθητή λόγω γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή ενδοοικογενειακής βίας είτε βεβαίωσης από δικαστική αρχή ή εισαγγελέα ανηλίκων, σε περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς, στην οποία θα αναφέρεται η διάρκεια ισχύος και θα αναγράφεται ο χρόνος επαναξιολόγησης του μαθητή.

v)οι υποψήφιοι με φάσμα αυτισμού εξετάζονται i) γραπτά ή ii) προφορικά.
Για τις περιπτώσεις αυτές απαιτείται γνωμάτευση που χορηγείται από τα οικεία ΚΕΔΔΥ (πρώην ΚΔΑΥ) ή από τα αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, τα οποία γνωματεύουν και εισηγούνται τον τρόπο εξέτασης των υποψηφίων, ο οποίος μπορεί να είναι προφορικός ή γραπτός.
Γνωματεύσεις που έχουν λήξει κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013-14 γίνονται δεκτές για τις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους αυτού.
Οι υποψήφιοι που υπάγονται στις περιπτώσεις της παραγράφου (α) και στην περίπτωση i της παραγράφου (γ) (δηλ. γραπτή εξέταση), εξετάζονται στο εξεταστικό κέντρο που έχει οριστεί και για τους υποψηφίους του ΕΠΑΛ στο οποίο φοιτούν. Η εξέταση των υποψηφίων αυτών γίνεται σε ξεχωριστή αίθουσα και ο χρόνος εξέτασης μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Επιτροπής του εξεταστικού κέντρου. Τα γραπτά τους συγκεντρώνονται μαζί με τα γραπτά των λοιπών υποψηφίων και διαβιβάζονται για βαθμολόγηση στο οικείο Β.Κ.
Οι υποψήφιοι που υπάγονται στις περιπτώσεις της παραγράφου (β) και στην περίπτωση ii της παραγράφου (γ), (δηλαδή προφορική εξέταση) θα εξεταστούν στα οικεία Βαθμολογικά Κέντρα και στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Ε.Κ.) σύμφωνα με την κατανομή στον πίνακα που επισυνάπτεται.
Στο γραπτό δοκίμιο κάθε εξεταζομένου σημειώνεται ο τρόπος εξέτασης του υποψηφίου και υπογράφεται από τους εξεταστές και τον Πρόεδρο της Επιτροπής.
Η Επιτροπή εξέτασης του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου ή του Βαθμολογικού Κέντρου αποτελείται
από:
i. Τον Πρόεδρο ή ένα μέλος της Επιτροπής του οικείου Β.Κ ή τον Πρόεδρο του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου (Ε.Ε.Κ), ως Πρόεδρο.
ii.          Δύο (2) εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δ.Ε. ΕΠΑΛ για κάθε εξεταζόμενο μάθημα από αυτούς που το δίδαξαν ένα τουλάχιστον σχολικό έτος κατά την τελευταία τριετία ως εξεταστές-βαθμολογητές. Σε περίπτωση έλλειψης εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθηγητές TEE ή Γενικού Λυκείου της ίδιας ή άλλης Δ/νσης Εκπ/σης.
iii.         Ένα (1) Σχολικό Σύμβουλο ή εκπαιδευτικό λειτουργό Δ.Ε., με βαθμό τουλάχιστον Δ', της ίδιας ή συγγενούς με το εξεταζόμενο μάθημα ειδικότητας ως εξεταστή - τρίτο βαθμολογητή. Ο καθηγητής πρέπει να έχει διδάξει το εξεταζόμενο μάθημα κατά το τελευταίο σχολικό έτος.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται εκπαιδευτικός λειτουργός Δ.Ε. ή διοικητικός υπάλληλος.
Με απόφαση του Προέδρου της επιτροπής του Ε.Ε.Κ. ή του Β.Κ. μπορούν να ορίζονται μέχρι εννέα (9) υπάλληλοι από το εκπαιδευτικό ή διοικητικό προσωπικό για την επικουρία του Ε.Ε.Κ. ή του Β.Κ. και δύο (2) άτομα βοηθητικό προσωπικό (επιστάτης-καθαρίστρια).
Στην Επιτροπή μπορεί να παρίσταται και ένας (1) Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή ο Προϊστάμενος του οικείου ΚΕΔΔΥ ή εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ο οποίος υπηρετεί στο ΚΕΔΔΥ, για την παροχή διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων σε θέματα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, όταν ζητηθεί από την επιτροπή.
Στο χώρο λειτουργίας της Επιτροπής εξέτασης παρευρίσκεται σχολίατρος ή άλλος ιατρός του δημοσίου ή ιδιώτης ιατρός, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη μετά από εισήγηση του οικείου Διευθυντή Διεύθυνσης Δ.Ε. για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης των εξεταζομένων. Ο οριζόμενος ιατρός οφείλει να είναι παρών μισή τουλάχιστον ώρα πριν από την έναρξη των εξετάσεων και να παραμείνει σε όλη τη διάρκεια των εξετάσεων.
Τα μέλη και η γραμματεία της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Προέδρου Β.Κ ή του Ε.Ε.Κ.
Σε περίπτωση που οι εξεταζόμενοι είναι περισσότεροι από πέντε (5) σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να αυξάνει τον αριθμό των εξεταστών - βαθμολογητών ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων και τα μαθήματα στα οποία προσέρχονται να εξεταστούν.
Επισημαίνεται ότι οι εξεταστές - βαθμολογητές θα παραλάβουν κωδικό σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αποσταλούν από τη Διεύθυνση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων. Επίσης η καταχώριση της βαθμολογίας θα γίνεται στο Ε.Ε.Κ., με τη διαδικασία που προβλέπεται στο κεφάλαιο 9 της με αριθ. Φ.151/65591/Β6/29-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙ0Ρ9-ΙΞΞ) εγκυκλίου μας με θέμα: «Πανελλήνιες εξετάσεις ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Α') και υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Β') στα μαθήματα ειδικότητας, έτους 2014»
Με απόφαση του Δ/ντή Δ.Ε ορίζεται ο απαραίτητος αριθμός επιτηρητών για τους υποψηφίους που εξετάζονται στα Βαθμολογικά ή στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα.
Οι κωδικοί αριθμοί των Επιτροπών εξέτασης έχουν προσδιοριστεί από την Υπηρεσία μας και σας γνωστοποιούνται με συνοδευτική κατάσταση.
Παρακαλούνται οι Δ/ντές Δ.Ε αφού ελέγξουν τις σχετικές γνωματεύσεις που υπέβαλαν οι υποψήφιοι για τη νομιμότητα βάσει των ισχυουσών διατάξεων, να αποστείλουν κατάσταση και αντίγραφα γνωματεύσεων στα οικεία Βαθμολογικά Κέντρα που λειτουργούν και ως Εξεταστικά Κέντρα Υποψηφίων με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα τα οποία σας έχουν ήδη γνωστοποιηθεί.
Συγκεκριμένα, αντίγραφο της παραπάνω κατάστασης, στην οποία θα αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου, ο κωδικός αριθμός, η ειδικότητα και ο λόγος της προφορικής εξέτασης καθώς και αντίγραφα γνωματεύσεων αποστέλλονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής του Βαθμολογικού Κέντρου ή στον πρόεδρο της Επιτροπής του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου, ο οποίος συγκροτεί τις οικείες επιτροπές από εξεταστές - βαθμολογητές κατά προτίμηση από αυτούς που έχουν ανάλογη εμπειρία στην εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες .
Για τη σωστή ενημέρωση των υποψηφίων που θα εξεταστούν προφορικά στα Β.Κ ή στα Ε.Κ.Κ. πρέπει να αναγράφεται στο δελτίο εξεταζομένου το Β.Κ ή το Ε.Ε.Κ εξέτασής του.
Οι Δ/ντές Δ.Ε οφείλουν να ενημερώσουν τους υποψήφιους για το χώρο εξέτασής τους και να αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση.
Για τη διακίνηση των γραπτών δοκιμίων από τα Ε.Ε.Κ. προς τα Βαθμολογικά Κέντρα θα σταλεί ξεχωριστή εγκύκλιος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις για προφορική μόνο εξέταση επειδή, λόγω της υφιστάμενης φυσικής αδυναμίας τους (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, φάσμα αυτισμού, κινητική αδυναμία άνω άκρων ή προβλήματα στην όραση), αδυνατούν να εκφράσουν γραπτά τις γνώσεις τους, τους παρέχεται η ευκαιρία να τις διατυπώσουν προφορικά. Κατά τα λοιπά η εξέτασή τους δεν διαφέρει από την εξέταση των λοιπών που εξετάζονται γραπτά. Οι υποψήφιοι αυτοί εξετάζονται στα ίδια θέματα με το ίδιο πρόγραμμα και την ίδια διάρκεια εξέτασης με αυτούς που εξετάζονται γραπτά.
Ειδικά ως προς την συνολική διάρκεια εξέτασης των εξεταζομένων προφορικά, πρέπει να διασαφηνιστεί ότι στη συνολική διάρκεια της προφορικής εξέτασης συμπεριλαμβάνεται
α) ο χρόνος προετοιμασίας ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες, όπως για όλους τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, μετά την παρέλευση του οποίου οι υποψήφιοι κλείνουν τα τετράδια και περιμένουν να κληθούν από την επιτροπή
β) μετά την παρέλευση του τρίωρου χρόνου προετοιμασίας ή όταν κάποιος υποψήφιος (πριν την παρέλευση του τρίωρου) δηλώσει έτοιμος για αξιολόγηση, ξεκινάει ο χρόνος αξιολόγησης βαθμολόγησης. Η επιτροπή έχει τη δυνατότητα, εφόσον από την πορεία αξιολόγησης-βαθμολόγησης του εξεταζομένου διαπιστώσει ότι έχει βάση το αίτημά του για παράταση του χρόνου αξιολόγησης- βαθμολόγησης, να του παρέχει αυτή την παράταση χρόνου για εύλογο διάστημα (έως 30 λεπτά), η οποία συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη της αξιολόγησης-βαθμολόγησης του κάθε εξεταζόμενου και την εκτίμηση της επιτροπής.
Όσον αφορά τη διαδικασία της εξέτασης επισημαίνουμε ότι οι εξεταζόμενοι μαθητές εισέρχονται στις αίθουσες εξέτασης την ίδια ώρα που εισέρχονται και οι λοιποί εξεταζόμενοι στα εξεταστικά κέντρα, τους χορηγείται το τετράδιο και αναγράφουν τα ατομικά τους στοιχεία στους οικείους χώρους (αν αδυνατούν από μόνοι τους βοηθούνται από τους επιτηρητές). Μετά τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας και της ορθής αναγραφής των ατομικών στοιχείων, αυτά καλύπτονται από τους επιτηρητές με αδιαφανές αυτοκόλλητο ώστε να καθίσταται ανώνυμο το κάθε τετράδιο.
Αμέσως μετά τη λήψη των θεμάτων ο Πρόεδρος της επιτροπής μεριμνά: α) για τη διανομή αντιγράφου των θεμάτων σε κάθε εξεταζόμενο, οπότε αρχίζει και ο χρόνος έναρξης της εξέτασης. Ο επιτηρητής μπορεί να αναγνώσει τα θέματα αν ζητηθεί από τον εξεταζόμενο. Είναι αυτονόητο ότι οι διατάξεις για τις υποχρεώσεις των εξεταζομένων ισχύουν και για τους υποψήφιους αυτούς από τη στιγμή που θα εισέλθουν στο εξεταστικό κέντρο και μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασής τους. Την ευθύνη για την τήρηση της τάξης και της ομαλότητας διεξαγωγής της εξέτασης για όσο χρόνο οι εξεταζόμενοι μελετούν τα θέματα και προετοιμάζονται για να παρουσιαστούν στην επιτροπή έχουν οι επιτηρητές και η επιτροπή κατά τη διάρκεια της εξέτασής τους. Η αρμοδιότητα τυχόν επιβολής στους εξεταζομένους των προβλεπομένων πειθαρχικών ποινών ανήκει στην Επιτροπή Εξέτασης, στην οποία αναφέρουν οι επιτηρητές οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν ανακύψει.
β) για τη συγκέντρωση των βαθμολογητών και αναβαθμολογητών - μελών της Επιτροπής του κάθε μαθήματος πριν την έναρξη της εξέτασης και αμέσως μετά τη λήψη των θεμάτων, προκειμένου να συζητήσουν και να ομογενοποιήσουν την κρίση τους ώστε να επιτύχουν σύγκλιση των απόψεων τους για τις ζητούμενες απαντήσεις. Η Επιτροπή δηλαδή λειτουργεί κατά ανάλογο τρόπο που λειτουργεί και η ομάδα βαθμολογητών στο Βαθμολογικό Κέντρο. Με αυτό τον τρόπο όλοι οι εξεταστές θα είναι προετοιμασμένοι όταν θα προσέλθουν οι εξεταζόμενοι ενώπιον τους για την προφορική εξέταση και η κρίση τους θα είναι πιο αντικειμενική και άμεση.
Στους εξεταζόμενους παρέχεται ο χρόνος προετοιμασίας, ο οποίος είναι τουλάχιστον ίσος με το χρόνο δυνατής αποχώρησης και δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις ώρες, προκειμένου να μελετήσουν, να κατανοήσουν τα θέματα και να κρατήσουν, εφόσον το επιθυμούν, σημειώσεις στο τετράδιο τους για να τις χρησιμοποιήσουν όταν θα προσέλθουν στην Επιτροπή. Όταν είναι έτοιμοι ή όταν παρέλθει ο τρίωρος χρόνος προετοιμασίας, προσέρχεται ο κάθε ένας ξεχωριστά στην αίθουσα όπου παρευρίσκονται τα μέλη της Επιτροπής Εξέτασης. Στην αίθουσα αυτή παρευρίσκονται υποχρεωτικά τα τρία μέλη (οι δύο βαθμολογητές και ο τρίτος βαθμολογητής) και δυνητικά, εφόσον ο αριθμός των Επιτροπών το επιτρέπει, ο Πρόεδρος ή ο Γραμματέας της Επιτροπής ή και οι δύο.
Επίσης στην Επιτροπή μπορεί να παρίσταται και ένας (1) Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή ο Προϊστάμενος του οικείου ΚΕΔΔΥ ή εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ο οποίος υπηρετεί στο ΚΕΔΔΥ, για την παροχή διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων σε θέματα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, όταν ζητηθεί από την επιτροπή.
Ο εξεταζόμενος αναπτύσσει προφορικά στα τρία μέλη - εξεταστές τις απαντήσεις του στα θέματα, με όποια σειρά επιθυμεί. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των απαντήσεών του μπορεί να συμβουλεύεται τις σημειώσεις του στο τετράδιο.
Στην περίπτωση που επιθυμεί να απαντήσει και γραπτά σε κάποια ερωτήματα, εκφράζει αυτή την επιθυμία του στους βαθμολογητές, όταν προσέρχεται ενώπιον της Επιτροπής, και το δηλώνει εγγράφως στο γραπτό του δοκίμιο, ώστε οι σχετικές απαντήσεις να αξιολογηθούν γραπτά και όχι προφορικά. Η γραπτή δήλωση του υποψηφίου υπογράφεται από τους εξεταστές και τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Όταν ολοκληρώσει την εξέτασή του παραδίδει το τετράδιο στον Πρόεδρο ή στον Γραμματέα της Επιτροπής και αποχωρεί από την αίθουσα και το Εξεταστικό Κέντρο. Ο Πρόεδρος ή ο Γραμματέας της επιτροπής παραδίδει αμέσως και πριν από την είσοδο άλλου εξεταζόμενου το τετράδιο στον πρώτο βαθμολογητή, ο οποίος αναγράφει το βαθμό που έδωσε στον εξετασθέντα και υπογράφει στις οικείες θέσεις. Στη συνέχεια παραδίδει το γραπτό στον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα, ο οποίος, αφού επικαλύψει με αδιαφανές αυτοκόλλητο το βαθμό του πρώτου βαθμολογητή, δίνει το γραπτό στο δεύτερο βαθμολογητή, ο οποίος ακολουθεί την ίδια διαδικασία με τον πρώτο.
Μετά την παράδοση του γραπτού από το δεύτερο βαθμολογητή, αποκαλύπτεται ο βαθμός του πρώτου και, εφόσον υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη των δώδεκα μονάδων, επικαλύπτονται οι βαθμοί και των δύο βαθμολογητών και παραδίδει το γραπτό στον τρίτο βαθμολογητή (αναβαθμολογητή) για την προβλεπόμενη αναβαθμολόγηση. Ακολουθεί η καταχώρηση της βαθμολογίας στο Ε.Ε.Κ. με το ειδικό λογισμικό.
Τονίζεται δε, ότι είναι αναγκαίο οι βαθμολογητές να έχουν υπόψη τους τα εξής : Στα τετράδια θα αναγράφεται εκτός από το συνολικό βαθμό και η αναλυτική βαθμολογία, όπως αυτή κατανέμεται στα θέματα από την Κεντρική Επιτροπή σύμφωνα με το υπόδειγμα ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΒαθΜΟΛΟΓΙΑΣ κατά μάθημα που θα αποστέλλεται από την ΚΕΕ κάθε μέρα εξέτασης. Το έντυπο αυτό θα διανέμεται σε όλους τους βαθμολογητές, οι οποίοι για τα κουτάκια που αντιστοιχούν σε ερώτημα θα συμπληρώνουν βαθμό [και μηδέν (0)] και στο στέλεχος και στο απόκομμα, ενώ τα κουτάκια, τα οποία δεν αντιστοιχούν σε ερώτημα θα μένουν κενά.
Σημειώνεται ότι οι εξεταστές κατά την διάρκεια της εξέτασης μπορούν να κρατούν σημειώσεις για να διευκολύνονται στη σωστή αξιολόγηση του εξεταζόμενου, όμως πρέπει με ευθύνη των ίδιων και του Προέδρου ή της Γραμματείας της επιτροπής να μην λαμβάνει γνώση κανένα από τα άλλα δύο μέλη - εξεταστές των σημειώσεων αυτών και του βαθμού που δίνει τελικά. Ο κάθε εξεταστής καταστρέφει με ευθύνη του τις σημειώσεις που τυχόν κράτησε αμέσως μόλις ολοκληρώσει την αξιολόγησή του. Απαγορεύεται επίσης να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία στον εξεταζόμενο ή σε οποιονδήποτε τρίτο σχετική με τη βαθμολογία της εξέτασης. Αυτονόητο είναι επίσης ότι απαγορεύεται η είσοδος στο εξεταστικό κέντρο οποιουδήποτε άλλου προσώπου εκτός των επιτηρητών, των μελών της επιτροπής εξέτασης και του ιατρού.


ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει κατά τη διάρκεια της εξέτασης να αντιμετωπίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να ξεχνούν αν είναι δυνατό τα προσωπικά τους προβλήματα που προέρχονται από την «ιδιαιτερότητά τους» και έτσι να είναι σε σωστή ψυχολογική κατάσταση για να αποδώσουν σύμφωνα με τις γνώσεις και τις ικανότητες τους.
Υπάρχουν εξεταζόμενοι των οποίων οι παθήσεις γίνονται οπτικά αντιληπτές όπως είναι η κινητική αναπηρία, υπάρχουν όμως και εξεταζόμενοι που παρουσιάζουν δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, φάσμα αυτισμού, των οποίων όμως η πάθηση δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή αφού δεν συνδέεται με εξωτερικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Μερικές φορές μάλιστα ίσως να παρασύρουν με την εμφάνισή τους και να δημιουργούν αμφιβολία για το κατά πόσο χρειάζονται πραγματικά ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Για το λόγο αυτό θα αναφερθούμε εκτενέστερα σ' αυτή την κατηγορία των εξεταζομένων για ενημέρωση των μελών των επιτροπών .
Οι εξεταζόμενοι αυτοί είναι άτομα με κανονική νοημοσύνη αλλά παρουσιάζουν ειδικές δυσκολίες στη μάθηση, οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στην ανάγνωση και τη γραφή. Τα κύρια συμπτώματα της δυσλεξίας είναι η αργή και με πολλά λάθη ανάγνωση - πολλές φορές άλλα βλέπουν και άλλα διαβάζουν - η υπερβολική ανορθογραφία και δυσανάγνωστη γραφή, καθώς και η δυσκολία απόδοσης με συνεχή λόγο του περιεχομένου του αντικειμένου στο οποίο εξετάζονται. Πολύ συχνά οι δυσλεκτικοί παρουσιάζουν και διάσπαση προσοχής .
Τα άτομα αυτά όταν αντιμετωπίζονται σωστά από ψυχοσυναισθηματική και διδακτική άποψη, σταδιακά ξεπερνούν τις δυσκολίες τους και εξελίσσονται ικανοποιητικά επιτυγχάνοντας πολλές φορές υψηλά μαθησιακά και ακαδημαϊκά επιτεύγματα .
Η προφορική εξέταση αντικαθιστά, για τα άτομα αυτά, τη γραπτή μόνο ως διαδικασία αξιολόγησής τους, δεδομένου ότι οι δυσλεκτικοί αδυνατούν να διατυπώσουν γραπτά τις σκέψεις τους και τα διανοήματά τους. Έχουν βέβαια το δικαίωμα κατά το στάδιο της προετοιμασίας του θέματος να χρησιμοποιούν πρόχειρο όπου θα καταγράφουν τις σκέψεις τους και στη συνέχεια να αναπτύσσουν προφορικά τις απαντήσεις τους .
Κατά την εξέταση οι εξεταστές επιβάλλεται να επιδιώκουν τη διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας και να υποδεικνύουν στον εξεταζόμενο τυχόν λάθη που δεν οφείλονται σε έλλειψη της απαιτούμενης γνώσης αλλά είναι δυσλεκτικά συμπτώματα π.χ. όταν ο εξεταζόμενος λύνει άσκηση μαθηματικών ή χημείας, ο εξεταστής μπορεί να υποδεικνύει τυχόν αναριθμητισμό, τον οποίο ο ίδιος ο εξεταζόμενος διορθώνει, ώστε να προλαμβάνεται η δημιουργία σύγχυσης, η οποία θα οδηγήσει σε λάθος αποτέλεσμα.
Επισημαίνεται ότι η ιδιαίτερη μεταχείριση των εξεταζομένων δεν συνιστά σε καμία περίπτωση επιεική αξιολόγηση ή άλλης μορφής ιδιαίτερη μεταχείριση, αλλά σκοπεύει μόνο στην παροχή της δυνατότητας να εξωτερικεύσουν τις γνώσεις, τις οποίες λόγω της πάθησης αυτής αδυνατούν να εξωτερικεύσουν με το γραπτό λόγο.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ
Συνοδευτικά:
1)Πίνακας κατανομής υποψηφίων 2(Κατάσταση με κωδικούς Εσωτερική διανομή: 1.Γραφ. κ. Υπουργού
2.         κ. Υφυπουργού κ. Κεδίκογλου
3.         κ. Γεν. Γραμματέα
4.         Δ/νση   Ειδικής Αγωγής
5.         Δ/νση   Σπουδών Β/θμιας Εκπ/σης
6.         Δ/νση   Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
7.         Δ/νση   Λειτουργ.Υποδ.Πληροφ.& Νέων Τεχν/γιών
8.         ΓΕΠΟ
9.         Δ/νση   Οργ. καιΔιεξ. Εξετάσεων Τμήμα Α'