Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

Ανανεώσεις εγκριτικών αποφάσεων ωφελούμενων του Προγράμματος Κατ’ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων

Η Δ/νση μας, προκειμένου να ανανεώσει τις εγκριτικές αποφάσεις συμμετοχής των ωφελούμενων του προγράμματος «Κατ' Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» για το έτος 2014 και να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των δικαιούχων, προχώρησε σε ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων τους (ΚΕΠΑ, ΓΓΠΣ κλπ).
Σας αποστέλλουμε συνημμένα καταστάσεις με τα πλήρη στοιχεία των (Όφελούμενων και δεδομένα τα οποία έχουν προκύψει από την ηλεκτρονική επεξεργασία.
Αναλυτικότερα, στις καταστάσεις εμφανίζονται:
1.      Ωφελούμενοι, των οποίων οι εγκριτικές αποφάσεις ανανεώνονται για το έτος 2014 και αφορούν:
     Ωφελούμενους των οποίων οι εγκριτικές αποφάσεις έληγαν 31/12/2013 και παρατάθηκαν έως 28/02/2014.
     Ωφελούμενους , των οποίων οι εγκριτικές αποφάσεις ήταν σε ισχύ την 01/01/2014 και δεν έχουν λήξει. Οι Αποφάσεις αυτές ανανεώνονται μέχρι την ημερομηνία λήξης τους.
2.      Ωφελούμενοι για τους οποίους δεν βρέθηκε εκκαθαρισμένη δήλωση του οικονομικού έτους 2013.
3.      Ωφελούμενοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την ανανέωση των αποφάσεων τους (πχ εμφανίζουν συνολικό ατομικό ετήσιο εισόδημα >7.715,65 € και συνολικό οικογενειακό εισόδημα >15.431,38).

Για τους ωφελούμενους της περίπτωσης 1,
η ανανέωση θα γίνει αυτόματα χωρίς περαιτέρω ενέργειες σας.
Για τους ωφελούμενους στους οποίους δεν βρέθηκε εκκαθαρισμένη δήλωση του οικονομικού έτους 2013 (περίπτωση 2),προκειμένου να ανανεωθεί η απόφαση τους από 01/03/2014, θα πρέπει να τους γνωστοποιήστε να προσκομίσουν έως 28/02/2014 Εκκαθαριστικό εφορίας οικονομικού έτους 2013, το οποίο θα μας διαβιβάσετε προκειμένου να ανανεωθούν οι αποφάσεις τους για το έτος 2014.
Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν αποτελεί
προστατευόμενο μέλος, έχει υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση (έντυπο ΕΙ). Συνεπώς δεν θα γίνονται δεκτές υπεύθυνες δηλώσεις περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης.
Για τους ωφελούμενους της περίπτωσης 3, η διακοπή γίνεται αυτοδίκαια.
Οι εγκριτικές αποφάσεις ορισμένου χρόνου που έχουν λήξει, δεν ανανεώνονται.
Οι ωφελούμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν εκ νέου στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση με κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.Διευκρινίσεις αναφορικά με τις μετακινήσεις ζώων συντροφιάς με τη χρήση λεωφορείων ΔΧ των ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 101 91 Παπάγος Γ. Γεωργόπουλος 210-650 8458 ή 213130 8458 210 650 8451 ή 2131308451 g.georgopoulos@yme.gov.gr
2.
3.
ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Γεν. Δ/ντές Μεταφορών & Επικοινωνιών της επικράτειας (προς ενημέρωση των οικείων πειθαρχικών συμβουλίων των Δ/νσεων Μεταφορών βάσει του π.δ. 170/2003) Πανελλήνια Ομοσπονδία Αυτ/στών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.) Πειραιώς 4 104 31 Αθήνα Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.) Πειραιώς 4 10431 - Αθήνα

 
ΚΟΙΝ: 1. Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Υπ. Μεταφορών 2. Πανελλαδική Φιλοζωική & Περιβαλλοντική Ομοσπονδία
χρήση λεωφορείων ΔΧ των ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. ΣΧΕΤ.: Η Β/41804/4443/13.9.2011 εγκύκλιος μας (ΑΔΑ: 4Α861-ΒΩΟ)

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου και επειδή κατ' επανάληψη έχουν καταγγελθεί/διαπιστωθεί κρούσματα παραβίασης του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη διακίνηση των ζώων στα λεωφορεία ΔΧ των ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε., επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Όπως ρητώς ορίζεται στην παρ. ιδ' του άρθρου 15 του ν. 2963/2001, οι συγκοινωνιακοί φορείς και τα όργανα αυτών «απαγορεύουν τη μεταφορά ζώων, πλην των περιπτώσεων ζώων συνοδείας αναπήρων ή μικρών κατοικίδιων ζώων, που μεταφέρονται με τα κατάλληλα για το σκοπό αυτόν μέσα». Συνακόλουθα, απαγορεύεται κάθε μεταφορά οποιουδήποτε ζώου με τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ, πλην της ανωτέρω εξαίρεσης.
Βάσει της προαναφερόμενης εγκυκλίου, διευκρινιζόταν και εξειδικευόταν η εν λόγω εξαίρεση και παρέχονταν αναλυτικές οδηγίες.
Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τον νέο ορισμό του μικρού ζώου συντροφιάς στην παρ. ζ'του άρθρου 1 του ν. 4039/2012 (ΦΕΚ Α 15/2.2.2012), πλέον, επισημαίνεται ότι
στην ανωτέρω εξαίρεση εμπίπτουν τα μικρά κατοικίδια έως δέκα (10) κιλά (και όγι επτά κιλά, όπως αναφερόταν στην εγκύκλιο Β/41804/4443/13.9.2013 ειδικά σε ό,τι αφορά τη μεταφορά μικρών ζώων με τα υπεραστικά KTE/V). Κατά τα λοιπά, οι διαστάσεις των καλάθων μεταφοράς για τα κατοικίδια έως δέκα κιλά παραμένουν ως έχουν, βάσει της διάκρισης που ισχύει για τα αστικά (κάλαθοι διαστάσεων 50x40x70εκ.) και τα υπεραστικά (κάλαθοι διαστάσεων 50x40x35εκ.) ΚΤΕΛ. Τόσο τα μικρά κατοικίδια, όσο και τα ζώα συνοδείας αναπήρων μεταφέρονται υποχρεωτικά εντός του χώρου των επιβατών, συνοδεία των ιδιοκτητών τους και με τις προϋποθέσεις που η προαναφερόμενη εγκύκλιος θέτει.
Προς διευκόλυνση τυχόν επιβατών που σκοπεύουν να μεταφέρουν μικρά κατοικίδια, υπενθυμίζεται ότι τα ΚΤΕΛ υποχρεούνται να έχουν αναρτημένα τα συγκεκριμένα δρομολόγια (ελάχιστο ποσοστό επί των εκτελούμενων) στα οποία θα επιτρέπεται η μεταφορά των ζώων (επιτρεπτός περιορισμός δύο κατοικίδιων ανά λεωφορείο), αυστηρά και μόνο στην καμπίνα των επιβατών και πάντως σε καμία απολύτως περίπτωση στον χώρο αποσκευών (περιλαμβανομένης της περίπτωσης ζώων μέσα σε δέματα). Συναφώς, υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η μεταφορά ασυνόδευτων ζώων.
Τέλος, όπως επισημαινόταν και στην προηγούμενη εγκύκλιο, τονίζεται ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τα ως άνω, επιβάλλονται από το οικείο Πειθαρχικό Συμβούλιο του π.δ. 170/2003 (ΦΕΚ Α' 140) στις ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ οι προβλεπόμενες κυρώσεις της παρ.3 (η) του άρθρου 2 του ως άνω π.δ., ενώ σε περίπτωση υποτροπής, της παρ. 5 του ιδίου άρθρου. Σε οδηγούς ΛΔΧ ενταγμένων σε ΚΤΕΛ, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται προς τα ανωτέρω, εφαρμόζονται οι πειθαρχικές κυρώσεις του άρθρου 18 του π.δ. 246/2006 (ΦΕΚ Α'261), οι οποίες επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα των ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ α.α.
Γ. ΠΑΤΣΙΑΒΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Γεωργόπουλος Γιώργος
Εσωτερική Διανομή:
Α) Τμήμα Αστικών Συγκοινωνιών
Β) Τμήμα Υπεραστικών Συγκοινωνιών

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Μαρούσι, 21-02-2014 Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.151/ 25401/Β6

 
15180-Μαρούσι http://www.minedu.gov.gr Σ. Πέλου, θ. Νικητοπούλου 210-3442651, 210-3442101 210-3442077
ΠΡΟΣ :
1.         Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης
2.         Δ/νσεις Δ. Ε.
3.         Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια (μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε.)
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.         Υπουργείο Υγείας Δ/νση Γραμματείας ΚΕΣΥ Μακεδονίας 8, Τ.Κ. 10433, Αθήνα
2.         Συνημμένος πίνακας Νοσοκομείων

Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. Φ.251/191912/Β6/12-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΨ9-ΖΧ6) εγκυκλίου μας, σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και επιθυμούν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/τΑ'/4-9-2009), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/ Α') και συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268-Α'), καλούνται να απευθυνθούν σε μία από TIC ειδικές επταμελείς επιτροπές, που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν το πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησής τους.
Συνεπώς, παρακαλούνται οι Διευθυντές όλων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να ενημερώσουν άμεσα τους υποψηφίους, που επιθυμούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ανωτέρω κατηγορία το ακαδημαϊκό έτος 2014¬2015, ότι ο χρόνος υποβολής των σχετικών δικαιολονητικών στα εν λόγω Νοσοκομεία είναι από Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 έως και Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014. αναρτώντας την παρούσα εγκύκλιο στον πίνακα ανακοινώσεων και καλώντας τους υποψηφίους να υπογράψουν σε ονομαστική κατάσταση ότι έλαβαν γνώση.
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της με αριθ. Φ.151/17897/Β6 (ΦΕΚ 358/τ.Β'/14- 02-2014) (ΑΔΑ: ΒΙΕΒ9-ΕΜΧ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης:
«Οι υποψήφιοι καταθέτουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά σε μία μόνο από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων του άρθρου 1 της παρούσης τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) Αίτηση
β) ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο οι οποίες φέρουν σφραγίδα από: I) Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ίίί) Καθηγητή Πανεπιστημίου ή Αναπληρωτή Καθηγητή και
γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.»

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ :
α) με μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ : 02) β) με κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία τουλάχιστον 67% (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΚΩΔΙΚΟΣ: 30) και γ) πάσχοντες από διάφορα σπάνια συγγενή, κληρονομικά ή επίκτητα σύνδρομα- νοσήματα όταν εκφράζονται με σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία τουλάχιστον 80% (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ: 68)
εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών χρειάζεται να καταθέσουν στις επιτροπές των Νοσοκομείων και πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας. (Όπως σας έχουμε ενημερώσει με την με αριθ. πρωτ. Φ.251/191912/Β6/12-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΨ9-ΖΧ6 εγκύκλιο μας).
Όσοι από τους ανωτέρω υποψήφιους α) β) και γ) έχουν ήδη υποβάλει αίτηση προς τα ΚΕΠΑ για έκδοση πιστοποιητικού αναπηρίας, αλλά δεν το έχουν αποκτήσει ακόμα, θα υποβάλουν προς τις επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων εμπρόθεσμη αίτηση με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Ταυτόχρονα, αντί για το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας καταθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρουν ότι έχουν υποβάλει αίτηση προς τα ΚΕΠΑ (σημειώνοντας τον αριθμ. πρωτ. της αίτησης) και ότι θα προσκομίσουν το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας, αμέσως μόλις το αποκτήσουν.
Επισημαίνεται ακόμη, ότι οι υποψήφιοι που έχουν ήδη αποκτήσει πιστοποιητικό διαπίστωσΓΚ τγκ πάθηση από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές κατά τα έτη 2010, 2011, 2012 και 2013, δεν χρειάΖεται να αποκτήσουν νέο πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησης.
Εξαιρούνται αποκλειστικά και μόνο Οί υποψήφιοι των οποίων στα πιστοποιητικά της πάθησής τους ανανράφονται οι κωδικοί 53 και 58, οι οποίοι θα πρέπει να προσέλθουν εκ νέου σε μια από τις επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων, εφόσον επιθυμούν να καταθέσουν μηχανογραφικό δελτίο με την ειδική κατηγορία τον Σεπτέμβριο 2014.
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τη με αριθ. Φ.151/17897/Β6(ΦΕΚ 358/τ.Β'/14-02-2014)(ΑΔΑ: ΒΙΕΒ9-ΕΜΧ) Κοινή Υπουργική Απόφαση από το σχολικό έτος 2014-2015 και εφεξής, οι υποψήφιοι θα καταθέτουν αιτήσεις προς τις επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσα στο μήνα Νοέμβριο κάθε έτους σε ημερομηνίες που θα ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ
Συνημμένα:
1.         Πίνακας παθήσεων
2.         Αίτηση και Πίνακας με τις επταμελείς Επιτροπές των 14 Νοσοκομείων Εσωτερική διανομή:
1.         Γραφεία κ.κ. Υπουργού, Υφυπουργού, Γεν. Γραμματέα
2.         Δ/νση Οργάνωσης & Διεξαγωγής Εξετάσεων (Τμήματα Α' και Β')
3.         Δ/νση Σπουδών Δ.Ε.
4.         Δ/νση Ειδικής Αγωγής
5.         Δ/νση Λειτουργικών Υποδομών Πληρ. και Νέων Τεχνολογιών
6.         Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
7.         Δ/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
8.         Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΩΔΙΚΟΙ       ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΕΕΣ
01        ΤΥΦΛΟΙ
02        ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 80%)
03        ΚΩΦΟΙ
04        ΚΩΦΑΛΑΛΟΙ
05        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
06        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
07        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
08        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΙΑ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ ΤΕΧΝΗΤΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ (SHUNT), ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤΙΕΣ, ΟΠΩΣ ΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗΣ ΚΥΣΤΗ ΜΕ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
09        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΥΪΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ DUCHENNE
10        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
11        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ (ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ, ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ)
12        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ του BUND CHIARI
13        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ του FABRY
14        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ, ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ)
15        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ
16        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
17        ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ Η ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ
18        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ - ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΗΞΕΩΣ
19        ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
20        ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΧΙΤΩΝΟΣ
21        ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ
22        ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΣ
23        ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ
24        ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ
25        ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
26        ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
27        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΝΕΑΝΙΚΟ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1
28        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ EVANS
29        ΠΟΛΥΜΕΤΑΓΓΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
30        ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΣΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
31        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΦΑΙΝΥΛΚΕΤΟΝΟΥΡΙΑ
32        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
33        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΡΡΥΘΜΟΓΟΝΟ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ,
34        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ GAUCHER
35        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΙΣΕΣ Η ΜΗ ΜΕ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 50ΜΜ HG
36        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΟΝΗΡΗ ΚΟΙΛΙΑ
37        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟ ΚΟΡΜΟ
38        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ (ΚΛΑΣΜΑ ΕΞΩΘΗΣΗΣ < 35%), ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ
39        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ
40        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ
41        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
42        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ BRUGADA
43        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ
44        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΓΛΥΚΟΓΟΝΙΑΣΕΙΣ
45        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ
46        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΥΛΑΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΟΠΛΑΣΙΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ
47        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ του CROHN
48        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ WILSON
49        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΝΕΥΡΙΝΩΜΑΤΩΣΗΣ (RECKLINGHAUSEN)

50        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ
51        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ ΥΠΟ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ Η/ΚΑΙ ΚΝΣ
52        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ
53        ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
54        ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΛΑΡΥΓΓΕΚΤΟΜΗ ΟΛΙΚΗ
55        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΡΑΝΙΟΦΑΡΥΓΓΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
56        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟ ΥΠΟ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΝΕΦΡΩΝ Η/ΚΑΙ ΚΝΣ Η/ΚΑΙ ΟΡΟΓΟΝΩΝ ΥΜΕΝΩΝ Η/ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΣ
57        ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΙΑ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ
58        ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
59        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
60        ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΟΛΙΚΗ ΠΡΩΚΤΟΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑ Η' ΥΦΟΛΙΚΗ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΜΕ ΕΙΛΕΟΠΡΩΚΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ Η' ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΛΕΕΙΚΗΣ ΝΕΟΛΗΚΥΘΟΥ
61        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ
62        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ KLIPPEL FEIL
63        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 14 ΕΤΩΝ ΠΑΡΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
64        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS) ΥΠΟ ΑΝΤΙΡΕΤΡΟΪΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
65        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ ΜΕ ΑΝΑΓΚΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΗ
66        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ ΥΠΟ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
67        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΥΠΟ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
68        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΠΑΝΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ Η ΕΠΙΚΤΗΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ - ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΤΑΝ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΔΟΥΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 80% ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
1) Π Ν Αλεξανδρούπολης, 6° χλμ Αλεξανδρούπολης Μάκρης, περιοχή Δραγάνα, Τ. Κ. 68100 (ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αρ. 35 του ν.3794/09) Γραμματέας Επιτροπής: κα Πηνελόπη Ανεστάκη Τηλ. 25510-76444 Αναπληρώτρια Γραμματέας : κα Μαρία Κεσουδάκη Τηλ. 25510-76422
2) ΠΓΝΟ «ΑΧΕΠΑ»
Στ. Κυριακίδη 1, θεσσαλονίκη,
Τ.Κ. 54636
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)          ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αρ. 35 του ν.3794/09) Γραμματέας Επιτροπής: κα Μαρία Περδίκη Τηλ. 2310-993486
3) ΓΝΟ «Παπαγεωργίου» Περιφερειακή Οδός - Νέα Ευκαρπία, θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 56403 (ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αρ. 35 του ν.3794/09) Γραμματέας Επιτροπής: κα Θεοδώρα Λιούζα, τηλ. 2313-323909 Αναπληρώτρια Γραμματέας : κα Αγγελική Ζάχου Τηλ. 2313-323909
4) ΓΝΟ «Ιπποκράτειο» Κωνσταντινουπόλεως49, θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54642 (ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)    ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αρ. 35 του ν.3794/09) Γραμματέας Επιτροπής: κα Ειρήνη Μοσχοπούλου
Τηλ. 2310-892634 Αναπληρώτρια Γραμματέας: κα Χριστίνα Σαχινίδου
5) ΠΓΝ Ιωαννίνων Λεωφ. Πανεπιστημίου (Σταύρου Νιάρχου), Ιωάννινα, Τ.Κ. 45500 (ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)          ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αρ. 35 του ν.3794/09) Γραμματέας Επιτροπής: κα Κυριακή Τσιλίκα Τηλ. 26510-99743
6) ΠΓΝΛ-Γ.Ν. Λάρισας Τ.Ο. 1425, Περιοχή Μεζούρλο, Λάρισα, Τ.Κ. 41110 (ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)          ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αρ. 35 του ν.3794/09) Γραμματέας Επιτροπής: κα. Ελευθερία Μαλισιώτου Τηλ. 2413-502774
7) ΠΓΝ Πατρών Ρίον Πατρών, Τ.Κ. 26504 (ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)            ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αρ. 35 του ν.3794/09) Γραμματέας Επιτροπής: κα Κρυσταλία Κιτσάκη
Τηλ. 2613-603993 Αναπληρώτρια Γραμματέας: κα Ευγενία Μαλαμή Τηλ. 2613-603407

8) ΠΓΝ Ηρακλείου Τ.Θ. 1352, Ηράκλειο, Τ.Κ. 71110 (ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)            ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αρ. 35 του ν.3794/09) Γραμματέας Επιτροπής : κα Μαρία Κλινάκη Αναπληρώτρια Γραμματέας : κα Χρυσαυγή Λαμπράκη Τηλ. 2810-392478
9) ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» Μεσογείων 154, Χολαργός, Τ.Κ. 11527 (ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)    ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αρ. 35 του ν.3794/09) Γραμματέας Επιτροπής: κα Εμμανουέλα Μανωλά Τηλ. 210-7776688-534
10)ΓΝΑ«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» ΕΕΣ Ερυθρού Σταυρού και Αθανασάκη 1, Αθήνα, Τ.Κ. 11526 (ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αρ. 35 του ν.3794/09) Γραμματέας Επιτροπής: κα. Αλίκη Χαλκιαδάκη Τηλ. 213-2068544 Αναπληρώτρια Γραμματέας: κα. Μαρία Γεωργίου Τηλ. 213-2068923 Υποβολή Δικαιολογητικών: Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.00-13.00
11) ΓΝΑ «Λαϊκό» Αγ. Θωμά 17, Αθήνα, Τ.Κ. 11527 (ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)            ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αρ. 35 του ν.3794/09) Γραμματέας Επιτροπής: κα Ιωάννα Καραστεργίου Τηλ. 210-7456227 Αναπληρώτρια Γραμματέας: κα Ελένη Αδαμοπούλου Τηλ. 210-7456431
12) ΓΝΑ «0 Ευαγγελισμός» Υψηλάντου 45-47, Αθήνα, Τ.Κ. 10676 (ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)    ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αρ. 35 του ν.3794/09) Γραμματέας Επιτροπής: κα Παρασκευή Ζερβού Τηλ. 213-2041209 Αναπληρώτρια Γραμματέας: κα Μαρία Παπακωνσταντοπούλου Τηλ. 213-2041308
13) ΓΝΝ «0 Αγιος Παντελεήμων»
ΓΝΔΑ «Αγ. Βαρβάρα» Δ. Μαντούβαλου 3, Νίκαια, Τ.Κ. 18454 (ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)    ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αρ. 35 του ν.3794/09) Γραμματέας Επιτροπής: κα Ζαφειρία Ζαΐμη Τηλ. 213-2077350
14) ΠΓΝ «Αττικόν» Ρίμινι 1, Χαϊδάρι, Τ.Κ. 12462 (ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)            ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αρ. 35 του ν.3794/09) Γραμματείς Επιτροπής: κα Ευαγγελία Ανδρουλιδάκη Τηλ. 210-5832355 & κα Μαρία Δαβίλλα Τηλ. 210-5832228 Αναπληρώτρια Γραμματέας: κα Ευαγγελία Παπουτσάκη Τηλ. 210-5831990

ΑΙΤΗΣΗ          ΠΡΟΣ
την Επταμελή Επιτροπή Πιστοποίησης Παθήσεων του Νοσοκομείου
Επώνυμο:        Παρακαλώ να μου χορηγήσετε Πιστοποιητικό με το οποίο θα βεβαιώνεται ότι λόγω της πάθησής μου επιτρέπεται η εισαγωγή μου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των ατόμων με σοβαρές παθήσεις, σε αριθμό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3794/09 (ΦΕΚ 156/Α/2009), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α') και συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268-Α').
Συνημμένα υποβάλλω:
1. Ιατρική Γνωμάτευση
Όνομα:           
Ονοματεπώνυμο πατέρα:       
Ονοματεπώνυμο μητέρας:     
Αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου:  
Εκδούσα αρχή:           
Χρονολογία γέννησης:           
Δ/νση κατοικίας(οδός -αριθμ.):          
Ταχυδρ. Κώδικας:      
           
Νομός - Πόλη:            2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
σταθερό:         
κινητό:            
Ηλεκτρονική δ/νσηίθ-ιτοϊΙ):   
ΘΕΜΑ: Χορήγηση πιστοποιητικού διαπίστωσης πάθησης για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των ατόμων με σοβαρές παθήσεις.           ... αιτ   
(υπογραφή)
           
Τόπος και ημερομηνία αίτησης          

Γενικές Αρχές και Κανόνες Διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται μέσω ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 6 του ν.4002/2011 (Α180), όπως ισχύει.


ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμός: 93/2/28-1-2014 Έτος: 2014
ΦΕΚ: Β 205 20140204
Αρμόδιος Φορέας: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Τίτλος
Γενικές Αρχές και Κανόνες Διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται μέσω ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 6 του ν.4002/2011 (Α180), όπως ισχύει.

Εγκρίνουμε τις Γενικές Αρχές και τους Κανόνες Διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται μέσω ραδιοτηλεοπτικών και κάθε είδους τηλεπικοινωνιακών μέσων και την έκδοση σχετικής απόφασης, ως ακολούθως:
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (άρθρο 53 παράγραφος 6 του ν.4002/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
________________________________________

Αρθρο: 7

Τίτλος Αρθρου
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ ΙΙ.
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
7.1. Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να διαμορφώνει εκ των προτέρων γενικούς, κατανοητούς και δεσμευτικούς Κανόνες Διεξαγωγής του Τυχερού Παιγνίου και να τους δημοσιεύει/αναρτά στην ιστοσελίδα του.
7.2. Σε όλες τις μορφές εμπορικής επικοινωνίας των Τυχερών Παιγνίων, όπως μέσω διαφημιστικών μηνυμάτων ή μηνυμάτων τηλεπώλησης, συμπεριλαμβανομένων των ανακοινώσεων αυτοπροβολής, θα αναφέρονται, γραπτά ή/και προφορικά, τα παρακάτω:
α) Ότι πρόκειται για Τυχερό Παιχνίδι. β) Ότι απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων. γ) Η ιστοσελίδα στην οποία υπάρχουν οι Κανόνες Διεξαγωγής.
Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να ανακοινώνει την ιστοσελίδα του κάθε φορά και με τον ίδιο τρόπο που θέτει σε γνώση του κοινού το όνομα του Τυχερού Παιγνίου.
δ) Το ποσό της χρέωσης Συμμετοχής.
7.3. Στην περίπτωση που το Τυχερό Παίγνιο προβάλλεται μέσω τηλεοπτικού σταθμού και για την προστασία κοινωνικών ομάδων με ιδιαιτερότητες (κωφοί, τυφλοί), επιβάλλεται και η αναγραφή και η εκφώνηση όλων των αναφερομένων στην αμέσως παραπάνω παράγραφο.
7.4. Δεν επιτρέπονται δηλώσεις ανακριβείς ή ικανές να παραπλανήσουν ή αντιφατικές. Ιδίως δεν επιτρέπονται τέτοιου είδους δηλώσεις σχετικές με τη διάρκεια του Τυχερού Παιγνίου, το Κέρδος, τη λογική επίλυσής του, τον αριθμό των Παικτών, το βαθμό δυσκολίας του, καθώς και τους γενικούς όρους συμμετοχής και τη διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας/πιθανότητας να επιλεγεί κανείς.

Τελειώνων με το άρθρο 50 του νόμου 4002, που αναφέρεται στα τυχερά παίγνια.

Αρθρο: 50
Τίτλος Αρθρου
Παράβολα - Τέλη - Συμμετοχή του Δημοσίου στα έσοδα - Φόροι

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και του συναρμόδιου Υπουργού καθορίζεται μέρος των εσόδων αυτών του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους τουλάχιστον 20%, το οποίο προορίζεται για κοινωνικές πολιτικές, όπως η ενίσχυση μέτρων πολιτικής για άτομα με αναπηρία, για την καταπολέμηση της ανεργίας, για την απεξάρτηση από τα παίγνια, καθώς και για την απεξάρτηση από άλλες μορφές εθισμού, για τον αθλητισμό, για τον πολιτισμό, και για τους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού σχετικά με τις παραπάνω πολιτικές και τις διαδικαστικές ενέργειες που προβλέπονται στην περίπτωση ια' της παραγράφου 3 του άρθρου 28, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ.19 ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 11 του ν.4239/2014 (ΦΕΚ 43/τ.Α΄/ 20-2-2014)» οι ιατροί του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που είχαν ενταχθεί στο Ειδικό Σώμα Ιατρών Αναπηρίας εξακολουθούν να υπάγονται σε αυτό και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την απρόσκοπτη λειτουργία των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α.

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ.19

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 11 του ν.
4239/2014 (ΦΕΚ 43/τ.Α΄/ 20-2-2014)»


Σ
ας κοινοποιούμε για γνώση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.4239/2014 (ΦΕΚ 43/τ.Α΄), σύμφωνα με τις οποίες οι ιατροί του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που είχαν ενταχθεί στο Ειδικό Σώμα Ιατρών Αναπηρίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3863/2010, όπως ισχύουν μετά τη συμπλήρωσή τους με τις διατάξεις των άρθρων 63 και 64 του ν.4144/2013, εξακολουθούν να υπάγονται σε αυτό και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την απρόσκοπτη λειτουργία των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. από 7/2/2014 έως 30/9/2014, ανεξάρτητα αν κατά το μεταβατικό αυτό διάστημα συνεχίσουν να υπηρετούν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή σε άλλο δημόσιο Υγειονομικό Σχηματισμό (Ε.Σ.Υ.) ή επιλέξουν να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα ή να απασχοληθούν στον ιδιωτικό τομέα ή έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Επομένως, με την ανωτέρω ευθεία διάταξη νόμου ρυθμίζεται το θέμα της απρόσκοπτης συνέχισης λειτουργίας των ΚΕ.Π.Α. για το οριζόμενο σε αυτήν μεταβατικό διάστημα από 7/2-30/9/2014, με τη συμμετοχή στις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. των ιατρών που υπηρετούσαν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον ΕΟΠΥΥ μέχρι τις 17/2/2014 [ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του ν.4238/2014 (ΦΕΚ 38Α΄/17-2-2014) «Πρωτοβάθμιο Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» ] και είχαν ενταχθεί στο Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών Αναπηρίας, δεδομένης της επιτακτικής ανάγκης να διεκπεραιωθούν εντός ευλόγου χρόνου οι αναμονές που προέκυψαν από τη μη εξέταση των περιστατικών στη διάρκεια της τρίμηνης απεργίας των ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από 25/11/2013 έως 16/2/2014, αλλά και να μειωθεί δραστικά ο χρόνος αναμονής των εκκρεμών αιτημάτων που είχαν συσσωρευτεί καθ’ όλη την προηγούμενη χρονική περίοδο, αφού συνεκτιμηθεί και το γεγονός της δίμηνης επίσχεσης εργασίας (από 10/6/2013) στην οποία είχαν προβεί οι ιατροί του Ειδικού Σώματος της Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τη συμμετοχή τους στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α..

Επισημαίνεται στο σημείο αυτό ότι, με την ανωτέρω διάταξη για το μεταβατικό διάστημα από 7/2/2014-30/9/2014 παραμένει σε ισχύ η μέχρι 17/2/2014 προβλεπόμενη διαδικασία για την καταβολή από το Ίδρυμα στους ιατρούς του Ειδικού Σώματος των αποζημιώσεων ανά εξεταζόμενο περιστατικό που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3863/2010, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α΄), πλην όμως για το ανωτέρω χρονικό διάστημα παύει να ισχύει ο προβλεπόμενος από αυτές περιορισμός στις αποδοχές που κατέβαλε το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μηνιαίως σε κάθε ιατρό του Ειδικού Σώματος ως αποζημίωση για τις παρασχεθείσες κατά περίπτωση υπηρεσίες τους, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής τους σε περισσότερες Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ανά μήνα, για τους πολύ σοβαρούς λόγους που προαναφέραμε.[ παρ.1-β του άρθρου 11 του ν.4239/2014].

Επίσης, με δεδομένο το εξαιρετικό και το κατεπείγον της υφιστάμενης κατάστασης που καλείται να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί η Διοίκηση του Ιδρύματος προκειμένου οι υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. να επιτελέσουν το δύσκολο έργο τους, στην παρ.1-γ του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται ότι, τα έξοδα μετακίνησης των ιατρών του Ειδικού Σώματος, που θα μετακινούνται κατά το εν λόγω μεταβατικό διάστημα εκτός έδρας (του τόπου υπηρεσίας τους, ή του τόπου διαμονής τους ή του τόπου απασχόλησης ή άσκησης του ελεύθερου επαγγέλματός τους) θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν.2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄).

Τέλος, υπενθυμίζουμε τα με αρ.πρωτ.Γ32/23/14.2.2014 και Γ32/44/19.2.2014 Γενικά Έγγραφα της υπηρεσίας μας, καθώς και το με αρ.πρωτ.Γ31/433/2014/14.2.2014 Γενικό Έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικής και Στέγασης, με τα οποία δόθηκαν αντίστοιχα αναλυτικές οδηγίες σχετικά με: (α) τη λειτουργία των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. κατά το μεταβατικό διάστημα από 7/2/2014-30/9/2014 (αποφάσεις μετακίνησης, ειδοποιήσεις ιατρών του Ειδικού Σώματος, έκδοση φύλλων μετακίνησης, αποζημιώσεις μετακίνησης κ.λπ.), (β) την ενημέρωση των ιατρών του Ειδικού Σώματος για τη συμμετοχή τους στις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. και (γ) τα ακίνητα στα οποία στεγάζονταν οι Μονάδες Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Με ευθύνη των Δ/ντών όλων των Υποκ/των του Ιδρύματος, στην περιφερειακή ή τοπική αρμοδιότητα των οποίων διαμένουν ή έχουν την επαγγελματική έδρα τους οι ιατροί του Ειδικού Σώματος (σχετ. το με αρ. πρωτ. Γ32/23/14.2.2014 Γενικό έγγραφο), να κληθούν προκειμένου να παραλάβουν με υπογραφή αντίγραφο της παρούσας.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

Η κυβέρνηση πρέπει να επαναφέρει τις συντάξεις ανασφάλιστων υπερηλίκων που περιέκοψε με το τρίτο ΜνημόνιοΗ κυβέρνηση πρέπει να επαναφέρει τις συντάξεις ανασφάλιστων υπερηλίκων που περιέκοψε με το τρίτο Μνημόνιο

Τελευταία έχουν πέσει στην αντίληψή μου περιπτώσεις που σε ανάπηρους υπερήλικες κόπηκε  μια ελάχιστη σύνταξη που έπαιρναν από τον ΟΓΑ, λόγω των κριτηρίων που έθεσε ο μνημονιακός νόμος 4093. Τό πρόβλημα είναι εξαιρετικά έντονο και παρακαλούνται οι αρμόδιοι της Κυβέρνησης να το επιλύσουν αμέσως.

Μανώλης Μπασιάς.


Με το Νόμο 1296/12-10-1982 θεσπίστηκε η χορήγηση σύνταξης σε ανασφάλιστους υπερήλικες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, καθώς και σε ομογενείς, κυρίως από τη Βόρεια Ήπειρο και την πρώην ΕΣΣΔ. Με τη σύνταξη αυτή,  κατάφεραν να οργανώσουν τη ζωή τους, σημειωτέον δε ότι σήμερα οι περισσότεροι απ’ αυτούς είναι 75 – 80 ετών.

Η κυβέρνηση όμως με το Ν. 4093/2012 (τρίτο Μνημόνιο), έθεσε τρεις απαράδεκτες προϋποθέσεις, οι οποίες οδήγησαν στην κατάργηση ή μείωση χιλιάδων συντάξεων ανασφάλιστων υπερηλίκων: α. Να μη λαμβάνουν οι ίδιοι σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ανεξαρτήτως ποσού, β. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο τεκμαρτό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 4.320 ευρώ ή, στην περίπτωση εγγάμων, το ποσό των 8.640 ευρώ, γ. Να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα τα τελευταία είκοσι (20) έτη.

Από το νόμο δεν εξαιρέθηκε καμία σύνταξη, με αποτέλεσμα χιλιάδες ανασφάλιστοι υπερήλικες να καταδικάζονται στην απόλυτη φτώχεια και οικονομική εξαθλίωση ή να υποβάλλουν, απελπισμένοι, αίτηση παραίτησης από τις μικρότερες συντάξεις - ακόμα και από την τιμητική για τους αγώνες τους σύνταξη Εθνικής Αντίστασης - ή να ζητούν τη μείωση του επιδόματος αναπηρίας που λαμβάνουν, προκειμένου να μη ξεπεράσουν τα 4.320 ευρώ το χρόνο!  Επισημαίνουμε επίσης ότι το εισοδηματικό όριο των 4.320 ευρώ είναι χαμηλότερο από το όριο της φτώχειας, το οποίο για το 2012 ορίστηκε από την ΕΛΣΤΑΤ στα 7.178 ευρώ και ότι λαμβάνεται υπόψη το τεκμαρτό και όχι το πραγματικό εισόδημα, με αποτέλεσμα να περικόπτεται η σύνταξη σε υπερήλικες που έχουν ένα αυτοκίνητο ή ένα ακίνητο στο όνομά τους.

Παραθέτουμε την παράγραφο 5 της υποπαραγράφου ια του νόμου 4093 και τις διατάξεις του νόμου 1296 του 1982.

5. Από 1.1.2013 η μηνιαία σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων του ν. 1296/1982 (Α' 128), όπως ισχύει, καταβάλλεται, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις: 

α. Έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.  

β. Δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται οι ίδιοι σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ανεξαρτήτως ποσού,
και επίσης, σε περίπτωση εγγάμων, δεν λαμβάνει ο/η σύζυγός τους σύνταξη μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής, λόγω γήρατος, του άρθρου
4 του ν. 4169/1961.  

γ. Διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα τα τελευταία είκοσι (20) έτη πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση και εξακολουθούν να διαμένουν κατά
τη διάρκεια της συνταξιοδότησής τους.  

δ. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό
των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (4.320) ευρώ ή, στην περίπτωση εγγάμων, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο
ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (8.640) ευρώ.  

Εξαιρούνται της παροχής οι μοναχοί/ες οι οποίοι διαμένουν σε Ιερές Μονές και συντηρούνται από αυτές και όσοι εκτίουν ποινή φυλάκισης.  

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μετά γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ και του ΣΚΑ καθορίζονται τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται για την απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων που ορίζονται στις περιπτώσεις β' έως δ' της προηγούμενης παραγράφου, και η διαδικασία
ελέγχου των εισοδηματικών κριτηρίων, καθώς και οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε όσους υποβάλλουν ανακριβή στοιχεία.  

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δύνανται να αναπροσαρμόζονται τα ποσά που αναφέρονται στην περίπτωση
δ'.  

Εκκρεμείς αιτήσεις, καθώς και αιτήσεις που υποβάλλονται μέχρι 31.12.2012 κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος πλην του ορίου ηλικίας που ορίζεται
το 65ο έτος.  

Με τα κριτήρια που ορίζονται στις περιπτώσεις β' έως και δ' της παρούσας ρύθμισης, επανακρίνονται από 1.1.2013 και όσοι έχουν ήδη καταστεί συνταξιούχοι.  


ΝΟΜΟΣ 1296 1982 ΦΕΚ: Α 128 19821012
Τέθηκε σε ισχύ: 12.10.1982

Τίτλος
"Για την ασφάλιση ανασφαλίστων ομάδων".

 Αρθρο: 1

Σχόλια
α) Το πρώτο εδάφιο σε "...." της παρ. 2 τίθεται όπως αντικαθίσταται με το ν. 1745/87 άρθρο 11 παρ. 1. β) Τελευταίο σε "...." της παρ. 2 προστέθηκε με το ν. 1422/84 άρθρο 17 παρ. 2 γ) Το εντός " " προτελευταίο εδάφιο της περ. γ' της παρ. 2 του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε με την παρ. 13α του άρθρου 20 του Ν. 2556/1997 (Α' 270), ισχύει δε από 24.12.1997.


Κείμενο Αρθρου

1. Στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), δημιουργείται ειδικός λογαριασμός με τον τίτλο "ειδικός λογαριασμός συνταξιοδότησης ανασφάλιστων υπερήλικων" οικονομικά ανεξάρτητος από τους άλλους κλάδους ασφάλισης.

"2. Από το λογαριασμό αυτόν χορηγείται κάθε μήνα σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη σε Ελληνες υπήκοους και ομογενείς, που μένουν στην Ελλάδα με τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

α. Να έχουν συμπληρώσει το 68ο έτος της ηλικίας τους.

β. Να μη παίρνουν αυτοί και οι σύζυγοι τους στις περιπτώσεις ανδρογύνων, σύνταξη ή άλλο περιοδικό βοήθημα από οποιαδήποτε πηγή. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής η χορήγηση σύνταξης από τον ΟΓΑ στον ένα των συζύγων, στις περιπτώσεις ανδρογύνων, δεν αποτελεί εμπόδιο για τη συνταξιοδότηση του άλλου συζύγου ως υπερήλικα και

γ. Το ετήσιο ατομικό εισόδημα, στις περιπτώσεις ανδρογύνων, από εργασία τους ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή δεν ξεπερνά το ύψος των ετήσιων παροχών συντάξεων, δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδόματος αδείας που χορηγεί ο ΟΓΑ στον αγρότη ή το αγροτικό ζευγάρι. Οταν ο ένας από τους συζύγους παίρνει σύνταξη από τον ΟΓΑ, οι ετήσιες συντάξεις τους, όπως αυτές ορίζονται πιο πάνω, συμπεριλαμβάνονται στο οικογενειακό εισόδημα που θα συγκριθεί με τις ετήσιες συντάξεις που χορηγεί ο ΟΓΑ σε αγροτικό ζευγάρι, προκειμένου να κριθεί αν θα συνταξιοδοτηθεί ο άλλος των συζύγων, ως ανασφάλιστος υπερήλικας". "Κατ' εξαίρεση, δικαιούνται τη σύνταξη του παρόντος άρθρου τα πρόσωπα που παίρνουν τα ίδια ή και οι σύζυγοί τους, σε περίπτωση εγγάμων, σύνταξη ή άλλο περιοδικό βοήθημα από οποιαδήποτε πηγή μικρότερη από τη σύνταξη που χορηγεί ο Ο.Γ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4169/1961, υπό την προϋπόθεση ότι το ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό τους εισόδημα, από οποιαδήποτε πηγή, των συντάξεων συμπεριλαμβανομένων, δεν υπερβαίνει τις ετήσιες συντάξεις που χορηγεί ο Ο.Γ.Α. στον αγρότη ή το αγροτικό ζεύγος".

"Στην έννοια του περιοδικού βοηθήματος που αναφέρεται πιο πάνω δεν περιλαμβάνονται τα βοηθήματα ή άλλης μορφής οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε αναξιοπαθούντα πρόσωπα από τα ειδικά προγράμματα του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας ή οποιουδήποτε άλλου φορέα, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά".

3. Για τη συνταξιοδότηση και υγειονομική περίθαλψη των προσώπων αυτών επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός.

4. Η διοίκηση και η διαχείριση του Λογαριασμού ασκείται από το Δ.Σ. και τα αρμόδια όργανα του ΟΓΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του Οργανισμού αυτού.


 Αρθρο: 2


Σχόλια
Το όριο ηλικίας των 70 ετών της παρ. 1 έγινε 68ο με το ν. 1442/84 άρθρο 17 παρ. 1. και 65ο έτος ηλικίας με το ν. 2084/92 άρθρο 48 παρ. 8.


Κείμενο Αρθρου

1. Το ποσό της παραπάνω σύνταξης είναι το ίδιο με το ποσό που χορηγείται από τον ΟΓΑ στις διάφορες κατηγορίες συνταξιούχων σύμφωνα με τις διακρίσεις του άρθρου 5 του ν. 1469/1961 "Περί Γεωργικών, Κοινωνικών Ασφαλίσεων", όπως ισχύουν κάθε φορά. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής νοείται ως όριο ηλικίας το 70ό έτος.

Οι γυναίκες, σύζυγοι συνταξιούχων ανασφάλιστων υπερηλίκων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, δικαιούνται οι ίδιες και οι σύζυγοί τους, από 1.1.1983 το μηνιαίο ποσό της σύνταξης, που προβλέπεται κάθε φορά από την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Ν. 4169/1961, χωρίς να χρειάζεται η έκδοση απόφασης απονομής της σύνταξης για τις γυναίκες που συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν μέχρι 31.12.1982 το 70ό έτος της ηλικίας τους, οι οποίες θεωρούνται αυτοδικαίως συνταξιούχοι.

Σε περίπτωση που ο σύζυγος συνταξιούχου ανασφάλιστης υπερήλικης συνταξιοδοτηθεί από τον ΟΓΑ, το ποσό της σύνταξης της συζύγου του, που της χορηγήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 4169/1961, καθορίζεται στο ύψος που ορίζεται κάθε φορά από την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ίδιου Ν. 4169/1961.

2. Σε όσους χορηγείται σύνταξη σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο καθώς και στα μέλη της οικογένειάς τους, παρέχεται επιπλέον και υγειονομική περίθαλψη, που είναι ίδια με αυτή που παρέχεται στους ασφαλισμένους του Ο.Γ.Α. και με την ίδια διαδικασία.

 Αρθρο: 3

Σχόλια
- Η παρ. 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 άρθρου 69 Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α' 88/18.04.2013), με έναρξη ισχύος από 01.01.2013 σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου και νόμου.

Κείμενο Αρθρου

1. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για την απονομή της σύνταξης καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για τη λειτουργία του Λογαριασμού, θα οριστούν με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Γ.Α..

2. Για την απόδειξη της ηλικίας, την έναρξη καταβολής και διακοπής της σύνταξης, τη διαδικασία και τα όργανα απονομής αυτής, τις κυρώσεις και τα μέσα θεραπείας καθώς και για κάθε περίπτωση, που επηρεάζει τα δικαιώματα, που θεσπίζονται από τον παρόντα νόμο, εφαρμόζεται η νομοθεσία του Ο.Γ.Α..

3. Κατεξαίρεση, αν κατά την κρίση του οργάνου απονομής της σύνταξης, είναι δυσχερής η υποβολή από γυναίκες ή αλλοδαπούς ή ακαθόριστης υπηκοότητας πρόσωπα των αποδεικτικών στοιχείων της ηλικίας που ορίζονται από την νομοθεσία του Ο.Γ.Α., η ηλικία των πιο πάνω προσώπων καθορίζεται από το όργανο απονομής της σύνταξης, με την ίδια απόφαση που χορηγείται η σύνταξη, βάσει στοιχείων, που προκύπτουν από την αστυνομική ταυτότητα, παλαιά δημοτολόγια, διαβατήριο, πιστοποιητικό γέννησης ή βάπτισης ή από οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό μέσο.

«4. Αν ο/η σύζυγος του ανασφάλιστου υπερήλικα έχει κηρυχθεί σε αφάνεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ., δικαιούται σύνταξη, εφόσον έχει και τις λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση διάστασης, εφόσον η λύση του γάμου δεν έχει καταστεί οριστική, ο αιτών την παροχή κρίνεται με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους έγγαμους.»

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

Εξετάσεις για την εισαγωγή στη σχολή Καλών Τεχνών για υποψηφίους με σοβαρές παθήσεις

          

Τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες για τις ειδικές Εξετάσεις εισαγωγής σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%) καθορίζει με απόφαση του το υπουργείο Παιδείας.
Δικαίωμα συμμετοχής στις ειδικές εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και σε ποσοστό 5%, έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Λυκείου ή εξατάξιου ή επτατάξιου ή οκτατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

Ανακοίνωση ειδικών εξετάσεων

1. Οι ειδικές εξετάσεις για τη διαπίστωση των καλλιτεχνικών δεξιοτήτων των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις, για το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών διενεργούνται μεταξύ του χρονικού διαστήματος από 15 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου εκάστου έτους. Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, εκάστου έτους.

2. Η ανακοίνωση με τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (Α.Δ.Α) δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

Δικαιολογητικά, χρόνος και τόπος υποβολής τους

1. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, όπως αυτά καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, υποβάλλονται από τον υποψήφιο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκ-πρόσωπο του στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών και είναι τα εξής:
α) αίτηση συμμετοχής (έντυπο χορηγείται από την Γραμματεία),
β) τίτλος σπουδών,
γ) δύο (2) μικρές φωτογραφίες, τύπου αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου,
δ) πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης από τις επταμελείς επιτροπές έκδοσης πιστοποιητικών διαπίστωσης πάθησης για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά με Υπουργική Απόφαση,
ε) επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

2. Με την υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής ελέγχονται τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου σύμφωνα με την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο που επιδεικνύει στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος στερείται για οποιονδήποτε λόγο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, επιδεικνύει πιστοποιητικό του Δήμου ή της Κοινότητας που φέρει επικυρωμένη φωτογραφία του.

3. Σε κάθε υποψήφιο παραδίνεται πριν από τις εξετάσεις «Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου».

Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων

1. Οι ειδικές εξετάσεις διενεργούνται από Επταμελή Επιτροπή Εξετάσεων, από καθηγητές του Τμήματος, τα μέλη της οποίας ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και σε περίπτωση απουσίας ή έλλειψης του ο αρχαιότερος από τα μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων Καθηγητής (πρώτης βαθμίδας).

2. Δεν μπορεί να συμμετάσχει στην Επιτροπή Εξετάσεων όποιος έχει σύζυγο ή άλλο πρόσωπο, που συνδέεται μαζί με σχέση συγγένειας εξ΄ αίματος ή εξ΄ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού που εξετάζεται στις ειδικές εξετάσεις. Για τη μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής υπεύθυνη δήλωση στον Πρόεδρο της Επιτροπής.

3. Το λεπτομερές πρόγραμμα, η διάρκεια των εξετάσεων και οι υποχρεωτικές δοκιμασίες των υποψηφίων καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Εξετάσεων και γνωστοποιούνται το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων με δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

4. Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής Εξετάσεων εκτελεί ο Προϊστάμενος της Γραμματείας του Τμήματος Εικαστικών, της Σχολής Καλών Τεχνών και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, άλλος υπάλληλος που ορίζεται με απόφαση του Πρύτανη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

5. Η Επιτροπή Εξετάσεων έχει απαρτία όταν υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία.

6. Η Επιτροπή Εξετάσεων έχει τη γενική ευθύνη για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, καθορίζει τα θέματα, ορίζει τους επιτηρητές, επιλαμβάνεται και επιλύει οποιοδήποτε θέμα ανακύψει σχετικά με τις εξετάσεις, δίνει τις αναγκαίες οδηγίες, βαθμολογεί και καταρτίζει τον πίνακα με τη βαθμολογία όλων των εξετασθέντων.


Εισιτήριες δοκιμασίες

1. Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο Α΄ έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών εκτελούν ένα (1) έως δύο (2) εικαστικά έργα, από εκμαγείο ή εκ φυσικού προτύπου και προσκομίζουν φάκελο με σχετική εργασία, μέχρι κατ’ ανώτερο όριο 15 έργα την τελευταία ημέρα των εξετάσεων.βΟι υποψήφιοι που είναι τυφλοί και με μειωμένη οπτική οξύτητα σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, πρέπει να παραδώσουν απτικά έργα από διάφορα υλικά.

2. Η Επιτροπή Εξετάσεων ορίζει τον τρόπο, τον τόπο και την διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων.

3. Τα φύλλα χαρτιού, τα χαρτόνια, οι πινακίδες καθώς και όλα τα απαιτούμενα υλικά προσκομίζονται από τους υποψηφίους.

5. Από το σύνολο των έργων που εκτελεί κάθε υποψήφιος επιλέγει και παραδίδει στον επιτηρητή τα έργα του προς βαθμολόγηση.


Επιτηρητές Εξετάσεων

1. Ως επιτηρητές ορίζονται μέλη του διοικητικού προσωπικού της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών των κλάδων ΠΕ, TE και ΔΕ, ο αριθμός και η ορισμός των οποίων γίνεται από τον Πρύτανη.

2. Οι Επιτηρητές είναι υπεύθυνοι για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, τον έλεγχο και την επιτήρηση των διαγωνιζομένων.


Άρθρο 7
Έλεγχος προσέλευσης των υποψηφίων και τοποθέτησή τους

1. Κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να είναι παρών κατά την έναρξη των εξετάσεων. Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας του υποψηφίου λόγω ασθένειας, μπορεί να παρατείνεται η διάρκεια των εξετάσεων για αδιάλειπτο χρονικό διάστημα ίσο με τις ημέρες απουσίας.

2. Σε κάθε υποψήφιο αντιστοιχεί μια θέση.

3. Αλλαγή θέσεων μεταξύ των υποψηφίων επιτρέπεται μέσα στην ίδια αίθουσα μόνο μετά από κοινή συμφωνία και έγκριση του Επιτηρητή.

4. Κατά την είσοδο των εξεταζόμενων στις προκαθορισμένες αίθουσες ελέγχεται από τους επιτηρητές η ταυτότητα των εξεταζόμενων σύμφωνα με το «Δελτίο Ταυτότητας Υποψηφίων» και καταγράφεται η παρουσία κάθε υποψηφίου.


Άρθρο 8
Διεξαγωγή εξετάσεων

1. Ο υποψήφιος παραδίδει στον Επιτηρητή τα προς βαθμολόγηση έργα του καθώς και μικρό αδιαφανή φάκελο στον οποίο περιέχεται κάρτα με τα στοιχεία του και τον αριθμό των έργων του. Στη συνέχεια ο Επιτηρητής παρουσία του υποψηφίου ελέγχει τα στοιχεία του υποψηφίου, κλείνει και τους δυο φακέλους, επικολλά τον μικρό στο μεγαλύτερο και τους μονογράφει.

2. Αφού τελειώσουν οι δοκιμασίες ο Επιτηρητής συντάσσει πρακτικό στο οποίο αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο έγιναν οι εξετάσεις, τις ανωμαλίες που τυχόν σημειώθηκαν και τις τυχόν κυρώσεις που επιβλήθηκαν.


Πειθαρχία διαγωνιζομένων

1. Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση αξιοπρεπούς και κόσμιας συμπεριφοράς και πιστής τήρησης των υποδείξεων και των συστάσεων των Επιτηρητών.

2. Όποιος συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με άλλο άτομο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ή συμπεριφέρεται απρεπώς στους Επιτηρητές ή αρνείται να συμμορφωθεί με τις συστάσεις τους, και με τη διαγωγή του διαταράσσει την καλή λειτουργία και τάξη των εξετάσεων, αποβάλλεται από την αίθουσα και αποκλείεται από τις εξετάσεις με απόφαση της Επιτροπής Εξετάσεων.

3. Πάνω στο έργο του υποψηφίου που αποκλείεται σύμφωνα με τα ανωτέρω από τις εξετάσεις σημειώνεται από την Επιτροπή Εξετάσεων η αιτία του αποκλεισμού και ο βαθμός μηδέν (0).


Βαθμολόγηση των έργων

1. Κάθε μέλος της Επιτροπής Εξετάσεων βαθμολογεί με ένα ακέραιο αριθμό το σύνολο των έργων των υποψηφίων, σε κλίμακα από 1 έως 10, με άριστα το βαθμό δέκα (10) και βάση το βαθμό πέντε (5).

2. Μετά το τέλος της βαθμολόγησης και της εξαγωγής του γενικού βαθμού όλων των υποψηφίων η Επιτροπή Εξετάσεων καταρτίζει τον πίνακα με τη βαθμολογία όλων των εξετασθέντων.

3. Γενικός βαθμός του υποψηφίου είναι το άθροισμα των βαθμών που συγκέντρωσε από τα μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων, διαιρούμενο διά του αριθμού των μελών αυτής.

4. Ο υποψήφιος για να κριθεί για εισαγωγή πρέπει να έχει συγκεντρώσει γενικό βαθμό τουλάχιστον πέντε (5).

5. Η εισαγωγή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και μέχρι την κάλυψη του καθορισμένου αριθμού, που είναι σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων.

6. Οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει γενικό βαθμό ίσο με εκείνον του τελευταίου εισαγόμενου, εισάγονται ως υπεράριθμοι.

7. Επανεξέταση, αναβαθμολόγηση ή χορήγηση φωτοαντιγράφων ή φωτογραφιών των έργων του υποψηφίου δεν επιτρέπεται και η αξιολόγηση τους αφήνεται στην αντικειμενική και δίκαιη κρίση των μελών της Επιτροπής Εξετάσεων.


Έκδοση αποτελεσμάτων, πρόσκληση και διαδικασία εγγραφής

1. Το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ανακοινώνει τα αποτελέσματα στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, καλώντας τους επιτυχόντες να προσέλθουν στη Γραμματεία για εγγραφή εντός της προθεσμίας επτά (7) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης.

2. Εκείνοι που δεν μπορέσουν να ασκήσουν το δικαίωμα εγγραφής τους μέσα στην προθεσμία που έχει ορισθεί για το έτος αυτό λόγω αποδεδειγμένου ανυπέρβλητου κωλύματος, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής τους μόνο κατά το επόμενο έτος και μέσα στην προθεσμία που ορίζεται για το έτος αυτό.

3. Τα έργα των αποτυχόντων υποψηφίων παραμένουν στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών ένα εξάμηνο από την έκδοση των αποτελεσμάτων και ύστερα καταστρέφονται αφού συνταχθεί σχετική πράξη.


Πηγή: http://www.dikaiologitika.gr/
Ακολουθεί το ΦΕΚ

Αριθμ. Φ.151/17475/Β6/14 (ΦΕΚ 358 Β/14-02-2014) : Ειδικές Εξετάσεις περί εισαγωγής σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 έως 5 του Ν. 2525/1997 (Φ.Ε.Κ. 188/τ. Α΄/1997) «Ενιαίο Λύκειο, πρό¬σβαση των αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατά¬ξεις», όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄).
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156/τ. Α΄/2009) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 23 και 24 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. 193/τ. Α΄/2013) και την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ. Α΄/2013).
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ.151/2995/Β6/2010 (ΦΕΚ 55/τ. Β'/25.1.2010) Υπ. Απόφασης με τίτλο «Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τε¬χνών».
4. Τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη φύση του γνωστι¬κού αντικειμένου του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
5. Την έκφραση γνώμης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τε¬χνών (συνεδρία 31.10.2013) όπως αυτή επικυρώθηκε από τη Σύγκλητο (συνεδρία 14.11.2013).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 90595/05.07.2013 (Φ.Ε.Κ. 1667/τ. Β΄/05-07-13) απόφασης περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 ΦΕΚ 98-Α) κατ’ εφαρμογή της οποίας βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Δικαίωμα συμμετοχής στις ειδικές εξετάσεις
Δικαίωμα συμμετοχής στις ειδικές εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις στο Τμή¬μα Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και σε ποσοστό 5%, έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Λυκείου ή εξατάξιου ή επτατάξιου ή οκτατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 1 του αρ. 35 του Ν. 3794/2009 (Α΄ 156) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (Α΄ 268) και όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 2
Ανακοίνωση ειδικών εξετάσεων
1. Οι ειδικές εξετάσεις για τη διαπίστωση των καλλι¬τεχνικών δεξιοτήτων των υποψηφίων με σοβαρές πα¬θήσεις, για το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών διενεργούνται μεταξύ του χρονικού δια¬στήματος από 15 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου εκάστου έτους. Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Γραμματεία του Τμήματος Εικαστι¬κών Τεχνών κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτω¬βρίου, εκάστου έτους.
2. Η ανακοίνωση με τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτη¬σης (Α.Δ.Α) δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της Ανω¬τάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

Άρθρο 3
Δικαιολογητικά, χρόνος και τόπος υποβολής τους
1. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, όπως αυτά κα¬θορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, υποβάλλονται από τον υποψήφιο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκ¬πρόσωπο του στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών και είναι τα εξής:
α) αίτηση συμμετοχής (έντυπο χορηγείται από την Γραμματεία),
β) τίτλος σπουδών,
γ) δύο (2) μικρές φωτογραφίες, τύπου αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου,
δ) πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης από τις επτα¬μελείς επιτροπές έκδοσης πιστοποιητικών διαπίστωσης πάθησης για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαί¬δευση που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά με Υπουργική Απόφαση,
ε) επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυ¬τότητας.
2. Με την υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής ελέγχονται τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου σύμφω¬να με την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο που επιδεικνύει στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστι¬κών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος στερείται για οποι¬ονδήποτε λόγο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, επιδεικνύει πιστοποιητικό του Δήμου ή της Κοινότητας που φέρει επικυρωμένη φωτογραφία του.
3. Σε κάθε υποψήφιο παραδίνεται πριν από τις εξετά¬σεις «Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου».

Άρθρο 4
Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων
1. Οι ειδικές εξετάσεις διενεργούνται από Επταμελή Επιτροπή Εξετάσεων, από καθηγητές του Τμήματος, τα μέλη της οποίας ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος του Τμήμα¬τος Εικαστικών Τεχνών και σε περίπτωση απουσίας ή έλλειψης του ο αρχαιότερος από τα μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων Καθηγητής (πρώτης βαθμίδας).
2. Δεν μπορεί να συμμετάσχει στην Επιτροπή Εξετάσε¬ων όποιος έχει σύζυγο ή άλλο πρόσωπο, που συνδέεται μαζί με σχέση συγγένειας εξ' αίματος ή εξ' αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού που εξετάζεται στις ειδικές εξετάσεις. Για τη μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής υπεύθυνη δή¬λωση στον Πρόεδρο της Επιτροπής.
3. Το λεπτομερές πρόγραμμα, η διάρκεια των εξετά¬σεων και οι υποχρεωτικές δοκιμασίες των υποψηφίων καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Εξετάσεων και γνωστοποιούνται το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων με δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
4. Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής Εξετάσεων εκτελεί ο Προϊστάμενος της Γραμματείας του Τμήματος Εικαστικών, της Σχολής Καλών Τεχνών και σε περίπτω¬ση απουσίας ή κωλύματος αυτού, άλλος υπάλληλος που ορίζεται με απόφαση του Πρύτανη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
5. Η Επιτροπή Εξετάσεων έχει απαρτία όταν υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία.
6. Η Επιτροπή Εξετάσεων έχει τη γενική ευθύνη για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, καθορίζει τα θέματα, ορίζει τους επιτηρητές, επιλαμβάνεται και επιλύει οποιοδή¬ποτε θέμα ανακύψει σχετικά με τις εξετάσεις, δίνει τις αναγκαίες οδηγίες, βαθμολογεί και καταρτίζει τον πί¬νακα με τη βαθμολογία όλων των εξετασθέντων.

Άρθρο 5
Εισιτήριες δοκιμασίες
1. Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο Α΄ έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών εκτελούν ένα (1) έως δύο (2) εικαστικά έργα, από εκμαγείο ή εκ φυσικού προτύπου και προσκομίζουν φάκελο με σχετική εργασία, μέχρι κατ’ ανώτερο όριο 15 έργα την τελευταία ημέρα των εξετάσεων.
Οι υποψήφιοι που είναι τυφλοί και με μειωμένη οπτική οξύτητα σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατά¬ξεις, πρέπει να παραδώσουν απτικά έργα από διάφορα υλικά.
2. Η Επιτροπή Εξετάσεων ορίζει τον τρόπο, τον τόπο και την διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων.
3. Τα φύλλα χαρτιού, τα χαρτόνια, οι πινακίδες καθώς και όλα τα απαιτούμενα υλικά προσκομίζονται από τους υποψηφίους.
5. Από το σύνολο των έργων που εκτελεί κάθε υπο¬ψήφιος επιλέγει και παραδίδει στον επιτηρητή τα έργα του προς βαθμολόγηση.

Άρθρο 6
Επιτηρητές Εξετάσεων
1. Ως επιτηρητές ορίζονται μέλη του διοικητικού προ¬σωπικού της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών των κλά¬δων ΠΕ, TE και ΔΕ, ο αριθμός και η ορισμός των οποίων γίνεται από τον Πρύτανη.
2. Οι Επιτηρητές είναι υπεύθυνοι για την ομαλή διε¬ξαγωγή των εξετάσεων, τον έλεγχο και την επιτήρηση των διαγωνιζομένων.

Άρθρο 7
Έλεγχος προσέλευσης των υποψηφίων και τοποθέτησή τους
1. Κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να είναι παρών κατά την έναρξη των εξετάσεων. Σε περίπτωση δικαι¬ολογημένης απουσίας του υποψηφίου λόγω ασθένειας, μπορεί να παρατείνεται η διάρκεια των εξετάσεων για αδιάλειπτο χρονικό διάστημα ίσο με τις ημέρες απουσίας.
2. Σε κάθε υποψήφιο αντιστοιχεί μια θέση.
3. Αλλαγή θέσεων μεταξύ των υποψηφίων επιτρέπεται μέσα στην ίδια αίθουσα μόνο μετά από κοινή συμφωνία και έγκριση του Επιτηρητή.
4. Κατά την είσοδο των εξεταζόμενων στις προκαθο¬ρισμένες αίθουσες ελέγχεται από τους επιτηρητές η ταυτότητα των εξεταζόμενων σύμφωνα με το «Δελτίο Ταυτότητας Υποψηφίων» και καταγράφεται η παρουσία κάθε υποψηφίου.

Άρθρο 8
Διεξαγωγή εξετάσεων
1. Ο υποψήφιος παραδίδει στον Επιτηρητή τα προς βαθμολόγηση έργα του καθώς και μικρό αδιαφανή φά¬κελο στον οποίο περιέχεται κάρτα με τα στοιχεία του και τον αριθμό των έργων του.
Στη συνέχεια ο Επιτηρητής παρουσία του υποψηφίου ελέγχει τα στοιχεία του υποψηφίου, κλείνει και τους δυο φακέλους, επικολλά τον μικρό στο μεγαλύτερο και τους μονογράφει.
2. Αφού τελειώσουν οι δοκιμασίες ο Επιτηρητής συ¬ντάσσει πρακτικό στο οποίο αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο έγιναν οι εξετάσεις, τις ανωμαλίες που τυχόν σημειώθηκαν και τις τυχόν κυρώσεις που επιβλήθηκαν.

Άρθρο 9
Πειθαρχία διαγωνιζομένων
1. Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση αξιοπρεπούς και κό¬σμιας συμπεριφοράς και πιστής τήρησης των υποδεί¬ξεων και των συστάσεων των Επιτηρητών.
2. Όποιος συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με άλλο άτομο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ή συμπερι¬φέρεται απρεπώς στους Επιτηρητές ή αρνείται να συμ¬μορφωθεί με τις συστάσεις τους, και με τη διαγωγή του διαταράσσει την καλή λειτουργία και τάξη των εξετάσε¬ων, αποβάλλεται από την αίθουσα και αποκλείεται από τις εξετάσεις με απόφαση της Επιτροπής Εξετάσεων.
3. Πάνω στο έργο του υποψηφίου που αποκλείεται σύμφωνα με τα ανωτέρω από τις εξετάσεις σημειώνεται από την Επιτροπή Εξετάσεων η αιτία του αποκλεισμού και ο βαθμός μηδέν (0).

Άρθρο 10
Βαθμολόγηση των έργων
1. Κάθε μέλος της Επιτροπής Εξετάσεων βαθμολογεί με ένα ακέραιο αριθμό το σύνολο των έργων των υπο¬ψηφίων, σε κλίμακα από 1 έως 10, με άριστα το βαθμό δέκα (10) και βάση το βαθμό πέντε (5).
2. Μετά το τέλος της βαθμολόγησης και της εξαγωγής του γενικού βαθμού όλων των υποψηφίων η Επιτροπή Εξετάσεων καταρτίζει τον πίνακα με τη βαθμολογία όλων των εξετασθέντων.
3. Γενικός βαθμός του υποψηφίου είναι το άθροισμα των βαθμών που συγκέντρωσε από τα μέλη της Επι¬τροπής Εξετάσεων, διαιρούμενο διά του αριθμού των μελών αυτής.
4. Ο υποψήφιος για να κριθεί για εισαγωγή πρέπει να έχει συγκεντρώσει γενικό βαθμό τουλάχιστον πέντε (5).
5. Η εισαγωγή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και μέχρι την κάλυψη του καθορισμένου αριθμού, που είναι σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων.
6. Οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει γενικό βαθμό ίσο με εκείνον του τελευταίου εισαγόμενου, εισάγονται ως υπεράριθμοι.
7. Επανεξέταση, αναβαθμολόγηση ή χορήγηση φωτο¬αντιγράφων ή φωτογραφιών των έργων του υποψηφίου δεν επιτρέπεται και η αξιολόγηση τους αφήνεται στην αντικειμενική και δίκαιη κρίση των μελών της Επιτροπής Εξετάσεων.

Άρθρο 11
Έκδοση αποτελεσμάτων, πρόσκληση και διαδικασία εγγραφής
1. Το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ανακοινώνει τα αποτελέσματα στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, καλώντας τους επιτυχόντες να προσέλ¬θουν στη Γραμματεία για εγγραφή εντός της προθεσμίας επτά (7) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης.
2. Εκείνοι που δεν μπορέσουν να ασκήσουν το δικαί¬ωμα εγγραφής τους μέσα στην προθεσμία που έχει ορισθεί για το έτος αυτό λόγω αποδεδειγμένου ανυ¬πέρβλητου κωλύματος, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής τους μόνο κατά το επόμενο έτος και μέσα στην προθεσμία που ορίζεται για το έτος αυτό.
3. Τα έργα των αποτυχόντων υποψηφίων παραμένουν στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών ένα εξάμηνο από την έκδοση των αποτελεσμάτων και ύστερα καταστρέ¬φονται αφού συνταχθεί σχετική πράξη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 7 Φεβρουαρίου 2014           
Εξετάσεις για την εισαγωγή στην Καλών Τεχνών για υποψηφίους με σοβαρές παθήσεις
Τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες για τις ειδικές Εξετάσεις εισαγωγής σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%) καθορίζει με απόφαση του το υπουργείο Παιδείας.
Δικαίωμα συμμετοχής στις ειδικές εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και σε ποσοστό 5%, έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Λυκείου ή εξατάξιου ή επτατάξιου ή οκτατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι πάσχουν από σοβαρές παθήσεις


Ανακοίνωση ειδικών εξετάσεων

1. Οι ειδικές εξετάσεις για τη διαπίστωση των καλλιτεχνικών δεξιοτήτων των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις, για το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών διενεργούνται μεταξύ του χρονικού διαστήματος από 15 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου εκάστου έτους. Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, εκάστου έτους.

2. Η ανακοίνωση με τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (Α.Δ.Α) δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.


Δικαιολογητικά, χρόνος και τόπος υποβολής τους

1. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, όπως αυτά καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, υποβάλλονται από τον υποψήφιο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκ-πρόσωπο του στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών και είναι τα εξής:
α) αίτηση συμμετοχής (έντυπο χορηγείται από την Γραμματεία),
β) τίτλος σπουδών,
γ) δύο (2) μικρές φωτογραφίες, τύπου αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου,
δ) πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης από τις επταμελείς επιτροπές έκδοσης πιστοποιητικών διαπίστωσης πάθησης για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά με Υπουργική Απόφαση,
ε) επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

2. Με την υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής ελέγχονται τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου σύμφωνα με την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο που επιδεικνύει στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος στερείται για οποιονδήποτε λόγο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, επιδεικνύει πιστοποιητικό του Δήμου ή της Κοινότητας που φέρει επικυρωμένη φωτογραφία του.

3. Σε κάθε υποψήφιο παραδίνεται πριν από τις εξετάσεις «Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου».


Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων

1. Οι ειδικές εξετάσεις διενεργούνται από Επταμελή Επιτροπή Εξετάσεων, από καθηγητές του Τμήματος, τα μέλη της οποίας ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και σε περίπτωση απουσίας ή έλλειψης του ο αρχαιότερος από τα μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων Καθηγητής (πρώτης βαθμίδας).

2. Δεν μπορεί να συμμετάσχει στην Επιτροπή Εξετάσεων όποιος έχει σύζυγο ή άλλο πρόσωπο, που συνδέεται μαζί με σχέση συγγένειας εξ΄ αίματος ή εξ΄ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού που εξετάζεται στις ειδικές εξετάσεις. Για τη μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής υπεύθυνη δήλωση στον Πρόεδρο της Επιτροπής.

3. Το λεπτομερές πρόγραμμα, η διάρκεια των εξετάσεων και οι υποχρεωτικές δοκιμασίες των υποψηφίων καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Εξετάσεων και γνωστοποιούνται το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων με δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

4. Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής Εξετάσεων εκτελεί ο Προϊστάμενος της Γραμματείας του Τμήματος Εικαστικών, της Σχολής Καλών Τεχνών και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, άλλος υπάλληλος που ορίζεται με απόφαση του Πρύτανη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

5. Η Επιτροπή Εξετάσεων έχει απαρτία όταν υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία.

6. Η Επιτροπή Εξετάσεων έχει τη γενική ευθύνη για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, καθορίζει τα θέματα, ορίζει τους επιτηρητές, επιλαμβάνεται και επιλύει οποιοδήποτε θέμα ανακύψει σχετικά με τις εξετάσεις, δίνει τις αναγκαίες οδηγίες, βαθμολογεί και καταρτίζει τον πίνακα με τη βαθμολογία όλων των εξετασθέντων.


Εισιτήριες δοκιμασίες

1. Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο Α΄ έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών εκτελούν ένα (1) έως δύο (2) εικαστικά έργα, από εκμαγείο ή εκ φυσικού προτύπου και προσκομίζουν φάκελο με σχετική εργασία, μέχρι κατ’ ανώτερο όριο 15 έργα την τελευταία ημέρα των εξετάσεων.βΟι υποψήφιοι που είναι τυφλοί και με μειωμένη οπτική οξύτητα σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, πρέπει να παραδώσουν απτικά έργα από διάφορα υλικά.

2. Η Επιτροπή Εξετάσεων ορίζει τον τρόπο, τον τόπο και την διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων.

3. Τα φύλλα χαρτιού, τα χαρτόνια, οι πινακίδες καθώς και όλα τα απαιτούμενα υλικά προσκομίζονται από τους υποψηφίους.

5. Από το σύνολο των έργων που εκτελεί κάθε υποψήφιος επιλέγει και παραδίδει στον επιτηρητή τα έργα του προς βαθμολόγηση.


Επιτηρητές Εξετάσεων

1. Ως επιτηρητές ορίζονται μέλη του διοικητικού προσωπικού της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών των κλάδων ΠΕ, TE και ΔΕ, ο αριθμός και η ορισμός των οποίων γίνεται από τον Πρύτανη.

2. Οι Επιτηρητές είναι υπεύθυνοι για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, τον έλεγχο και την επιτήρηση των διαγωνιζομένων.


Άρθρο 7
Έλεγχος προσέλευσης των υποψηφίων και τοποθέτησή τους

1. Κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να είναι παρών κατά την έναρξη των εξετάσεων. Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας του υποψηφίου λόγω ασθένειας, μπορεί να παρατείνεται η διάρκεια των εξετάσεων για αδιάλειπτο χρονικό διάστημα ίσο με τις ημέρες απουσίας.

2. Σε κάθε υποψήφιο αντιστοιχεί μια θέση.

3. Αλλαγή θέσεων μεταξύ των υποψηφίων επιτρέπεται μέσα στην ίδια αίθουσα μόνο μετά από κοινή συμφωνία και έγκριση του Επιτηρητή.

4. Κατά την είσοδο των εξεταζόμενων στις προκαθορισμένες αίθουσες ελέγχεται από τους επιτηρητές η ταυτότητα των εξεταζόμενων σύμφωνα με το «Δελτίο Ταυτότητας Υποψηφίων» και καταγράφεται η παρουσία κάθε υποψηφίου.


Άρθρο 8
Διεξαγωγή εξετάσεων

1. Ο υποψήφιος παραδίδει στον Επιτηρητή τα προς βαθμολόγηση έργα του καθώς και μικρό αδιαφανή φάκελο στον οποίο περιέχεται κάρτα με τα στοιχεία του και τον αριθμό των έργων του. Στη συνέχεια ο Επιτηρητής παρουσία του υποψηφίου ελέγχει τα στοιχεία του υποψηφίου, κλείνει και τους δυο φακέλους, επικολλά τον μικρό στο μεγαλύτερο και τους μονογράφει.

2. Αφού τελειώσουν οι δοκιμασίες ο Επιτηρητής συντάσσει πρακτικό στο οποίο αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο έγιναν οι εξετάσεις, τις ανωμαλίες που τυχόν σημειώθηκαν και τις τυχόν κυρώσεις που επιβλήθηκαν.


Πειθαρχία διαγωνιζομένων

1. Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση αξιοπρεπούς και κόσμιας συμπεριφοράς και πιστής τήρησης των υποδείξεων και των συστάσεων των Επιτηρητών.

2. Όποιος συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με άλλο άτομο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ή συμπεριφέρεται απρεπώς στους Επιτηρητές ή αρνείται να συμμορφωθεί με τις συστάσεις τους, και με τη διαγωγή του διαταράσσει την καλή λειτουργία και τάξη των εξετάσεων, αποβάλλεται από την αίθουσα και αποκλείεται από τις εξετάσεις με απόφαση της Επιτροπής Εξετάσεων.

3. Πάνω στο έργο του υποψηφίου που αποκλείεται σύμφωνα με τα ανωτέρω από τις εξετάσεις σημειώνεται από την Επιτροπή Εξετάσεων η αιτία του αποκλεισμού και ο βαθμός μηδέν (0).


Βαθμολόγηση των έργων

1. Κάθε μέλος της Επιτροπής Εξετάσεων βαθμολογεί με ένα ακέραιο αριθμό το σύνολο των έργων των υποψηφίων, σε κλίμακα από 1 έως 10, με άριστα το βαθμό δέκα (10) και βάση το βαθμό πέντε (5).

2. Μετά το τέλος της βαθμολόγησης και της εξαγωγής του γενικού βαθμού όλων των υποψηφίων η Επιτροπή Εξετάσεων καταρτίζει τον πίνακα με τη βαθμολογία όλων των εξετασθέντων.

3. Γενικός βαθμός του υποψηφίου είναι το άθροισμα των βαθμών που συγκέντρωσε από τα μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων, διαιρούμενο διά του αριθμού των μελών αυτής.

4. Ο υποψήφιος για να κριθεί για εισαγωγή πρέπει να έχει συγκεντρώσει γενικό βαθμό τουλάχιστον πέντε (5).

5. Η εισαγωγή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και μέχρι την κάλυψη του καθορισμένου αριθμού, που είναι σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων.

6. Οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει γενικό βαθμό ίσο με εκείνον του τελευταίου εισαγόμενου, εισάγονται ως υπεράριθμοι.

7. Επανεξέταση, αναβαθμολόγηση ή χορήγηση φωτοαντιγράφων ή φωτογραφιών των έργων του υποψηφίου δεν επιτρέπεται και η αξιολόγηση τους αφήνεται στην αντικειμενική και δίκαιη κρίση των μελών της Επιτροπής Εξετάσεων.


Έκδοση αποτελεσμάτων, πρόσκληση και διαδικασία εγγραφής

1. Το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ανακοινώνει τα αποτελέσματα στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, καλώντας τους επιτυχόντες να προσέλθουν στη Γραμματεία για εγγραφή εντός της προθεσμίας επτά (7) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης.

2. Εκείνοι που δεν μπορέσουν να ασκήσουν το δικαίωμα εγγραφής τους μέσα στην προθεσμία που έχει ορισθεί για το έτος αυτό λόγω αποδεδειγμένου ανυπέρβλητου κωλύματος, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής τους μόνο κατά το επόμενο έτος και μέσα στην προθεσμία που ορίζεται για το έτος αυτό.

3. Τα έργα των αποτυχόντων υποψηφίων παραμένουν στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών ένα εξάμηνο από την έκδοση των αποτελεσμάτων και ύστερα καταστρέφονται αφού συνταχθεί σχετική πράξη.


Πηγή: http://www.dikaiologitika.gr/


Αριθμ. Φ.151/17475/Β6/14 (ΦΕΚ 358 Β/14-02-2014) : Ειδικές Εξετάσεις περί εισαγωγής σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 έως 5 του Ν. 2525/1997 (Φ.Ε.Κ. 188/τ. Α΄/1997) «Ενιαίο Λύκειο, πρό¬σβαση των αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατά¬ξεις», όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄).
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156/τ. Α΄/2009) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 23 και 24 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. 193/τ. Α΄/2013) και την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ. Α΄/2013).
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ.151/2995/Β6/2010 (ΦΕΚ 55/τ. Β'/25.1.2010) Υπ. Απόφασης με τίτλο «Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τε¬χνών».
4. Τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη φύση του γνωστι¬κού αντικειμένου του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
5. Την έκφραση γνώμης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τε¬χνών (συνεδρία 31.10.2013) όπως αυτή επικυρώθηκε από τη Σύγκλητο (συνεδρία 14.11.2013).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 90595/05.07.2013 (Φ.Ε.Κ. 1667/τ. Β΄/05-07-13) απόφασης περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 ΦΕΚ 98-Α) κατ’ εφαρμογή της οποίας βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Δικαίωμα συμμετοχής στις ειδικές εξετάσεις
Δικαίωμα συμμετοχής στις ειδικές εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις στο Τμή¬μα Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και σε ποσοστό 5%, έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Λυκείου ή εξατάξιου ή επτατάξιου ή οκτατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 1 του αρ. 35 του Ν. 3794/2009 (Α΄ 156) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (Α΄ 268) και όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 2
Ανακοίνωση ειδικών εξετάσεων
1. Οι ειδικές εξετάσεις για τη διαπίστωση των καλλι¬τεχνικών δεξιοτήτων των υποψηφίων με σοβαρές πα¬θήσεις, για το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών διενεργούνται μεταξύ του χρονικού δια¬στήματος από 15 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου εκάστου έτους. Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Γραμματεία του Τμήματος Εικαστι¬κών Τεχνών κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτω¬βρίου, εκάστου έτους.
2. Η ανακοίνωση με τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτη¬σης (Α.Δ.Α) δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της Ανω¬τάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

Άρθρο 3
Δικαιολογητικά, χρόνος και τόπος υποβολής τους
1. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, όπως αυτά κα¬θορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, υποβάλλονται από τον υποψήφιο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκ¬πρόσωπο του στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών και είναι τα εξής:
α) αίτηση συμμετοχής (έντυπο χορηγείται από την Γραμματεία),
β) τίτλος σπουδών,
γ) δύο (2) μικρές φωτογραφίες, τύπου αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου,
δ) πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης από τις επτα¬μελείς επιτροπές έκδοσης πιστοποιητικών διαπίστωσης πάθησης για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαί¬δευση που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά με Υπουργική Απόφαση,
ε) επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυ¬τότητας.
2. Με την υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής ελέγχονται τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου σύμφω¬να με την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο που επιδεικνύει στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστι¬κών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος στερείται για οποι¬ονδήποτε λόγο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, επιδεικνύει πιστοποιητικό του Δήμου ή της Κοινότητας που φέρει επικυρωμένη φωτογραφία του.
3. Σε κάθε υποψήφιο παραδίνεται πριν από τις εξετά¬σεις «Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου».

Άρθρο 4
Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων
1. Οι ειδικές εξετάσεις διενεργούνται από Επταμελή Επιτροπή Εξετάσεων, από καθηγητές του Τμήματος, τα μέλη της οποίας ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος του Τμήμα¬τος Εικαστικών Τεχνών και σε περίπτωση απουσίας ή έλλειψης του ο αρχαιότερος από τα μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων Καθηγητής (πρώτης βαθμίδας).
2. Δεν μπορεί να συμμετάσχει στην Επιτροπή Εξετάσε¬ων όποιος έχει σύζυγο ή άλλο πρόσωπο, που συνδέεται μαζί με σχέση συγγένειας εξ' αίματος ή εξ' αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού που εξετάζεται στις ειδικές εξετάσεις. Για τη μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής υπεύθυνη δή¬λωση στον Πρόεδρο της Επιτροπής.
3. Το λεπτομερές πρόγραμμα, η διάρκεια των εξετά¬σεων και οι υποχρεωτικές δοκιμασίες των υποψηφίων καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Εξετάσεων και γνωστοποιούνται το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων με δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
4. Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής Εξετάσεων εκτελεί ο Προϊστάμενος της Γραμματείας του Τμήματος Εικαστικών, της Σχολής Καλών Τεχνών και σε περίπτω¬ση απουσίας ή κωλύματος αυτού, άλλος υπάλληλος που ορίζεται με απόφαση του Πρύτανη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
5. Η Επιτροπή Εξετάσεων έχει απαρτία όταν υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία.
6. Η Επιτροπή Εξετάσεων έχει τη γενική ευθύνη για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, καθορίζει τα θέματα, ορίζει τους επιτηρητές, επιλαμβάνεται και επιλύει οποιοδή¬ποτε θέμα ανακύψει σχετικά με τις εξετάσεις, δίνει τις αναγκαίες οδηγίες, βαθμολογεί και καταρτίζει τον πί¬νακα με τη βαθμολογία όλων των εξετασθέντων.

Άρθρο 5
Εισιτήριες δοκιμασίες
1. Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο Α΄ έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών εκτελούν ένα (1) έως δύο (2) εικαστικά έργα, από εκμαγείο ή εκ φυσικού προτύπου και προσκομίζουν φάκελο με σχετική εργασία, μέχρι κατ’ ανώτερο όριο 15 έργα την τελευταία ημέρα των εξετάσεων.
Οι υποψήφιοι που είναι τυφλοί και με μειωμένη οπτική οξύτητα σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατά¬ξεις, πρέπει να παραδώσουν απτικά έργα από διάφορα υλικά.
2. Η Επιτροπή Εξετάσεων ορίζει τον τρόπο, τον τόπο και την διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων.
3. Τα φύλλα χαρτιού, τα χαρτόνια, οι πινακίδες καθώς και όλα τα απαιτούμενα υλικά προσκομίζονται από τους υποψηφίους.
5. Από το σύνολο των έργων που εκτελεί κάθε υπο¬ψήφιος επιλέγει και παραδίδει στον επιτηρητή τα έργα του προς βαθμολόγηση.

Άρθρο 6
Επιτηρητές Εξετάσεων
1. Ως επιτηρητές ορίζονται μέλη του διοικητικού προ¬σωπικού της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών των κλά¬δων ΠΕ, TE και ΔΕ, ο αριθμός και η ορισμός των οποίων γίνεται από τον Πρύτανη.
2. Οι Επιτηρητές είναι υπεύθυνοι για την ομαλή διε¬ξαγωγή των εξετάσεων, τον έλεγχο και την επιτήρηση των διαγωνιζομένων.

Άρθρο 7
Έλεγχος προσέλευσης των υποψηφίων και τοποθέτησή τους
1. Κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να είναι παρών κατά την έναρξη των εξετάσεων. Σε περίπτωση δικαι¬ολογημένης απουσίας του υποψηφίου λόγω ασθένειας, μπορεί να παρατείνεται η διάρκεια των εξετάσεων για αδιάλειπτο χρονικό διάστημα ίσο με τις ημέρες απουσίας.
2. Σε κάθε υποψήφιο αντιστοιχεί μια θέση.
3. Αλλαγή θέσεων μεταξύ των υποψηφίων επιτρέπεται μέσα στην ίδια αίθουσα μόνο μετά από κοινή συμφωνία και έγκριση του Επιτηρητή.
4. Κατά την είσοδο των εξεταζόμενων στις προκαθο¬ρισμένες αίθουσες ελέγχεται από τους επιτηρητές η ταυτότητα των εξεταζόμενων σύμφωνα με το «Δελτίο Ταυτότητας Υποψηφίων» και καταγράφεται η παρουσία κάθε υποψηφίου.

Άρθρο 8
Διεξαγωγή εξετάσεων
1. Ο υποψήφιος παραδίδει στον Επιτηρητή τα προς βαθμολόγηση έργα του καθώς και μικρό αδιαφανή φά¬κελο στον οποίο περιέχεται κάρτα με τα στοιχεία του και τον αριθμό των έργων του.
Στη συνέχεια ο Επιτηρητής παρουσία του υποψηφίου ελέγχει τα στοιχεία του υποψηφίου, κλείνει και τους δυο φακέλους, επικολλά τον μικρό στο μεγαλύτερο και τους μονογράφει.
2. Αφού τελειώσουν οι δοκιμασίες ο Επιτηρητής συ¬ντάσσει πρακτικό στο οποίο αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο έγιναν οι εξετάσεις, τις ανωμαλίες που τυχόν σημειώθηκαν και τις τυχόν κυρώσεις που επιβλήθηκαν.

Άρθρο 9
Πειθαρχία διαγωνιζομένων
1. Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση αξιοπρεπούς και κό¬σμιας συμπεριφοράς και πιστής τήρησης των υποδεί¬ξεων και των συστάσεων των Επιτηρητών.
2. Όποιος συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με άλλο άτομο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ή συμπερι¬φέρεται απρεπώς στους Επιτηρητές ή αρνείται να συμ¬μορφωθεί με τις συστάσεις τους, και με τη διαγωγή του διαταράσσει την καλή λειτουργία και τάξη των εξετάσε¬ων, αποβάλλεται από την αίθουσα και αποκλείεται από τις εξετάσεις με απόφαση της Επιτροπής Εξετάσεων.
3. Πάνω στο έργο του υποψηφίου που αποκλείεται σύμφωνα με τα ανωτέρω από τις εξετάσεις σημειώνεται από την Επιτροπή Εξετάσεων η αιτία του αποκλεισμού και ο βαθμός μηδέν (0).

Άρθρο 10
Βαθμολόγηση των έργων
1. Κάθε μέλος της Επιτροπής Εξετάσεων βαθμολογεί με ένα ακέραιο αριθμό το σύνολο των έργων των υπο¬ψηφίων, σε κλίμακα από 1 έως 10, με άριστα το βαθμό δέκα (10) και βάση το βαθμό πέντε (5).
2. Μετά το τέλος της βαθμολόγησης και της εξαγωγής του γενικού βαθμού όλων των υποψηφίων η Επιτροπή Εξετάσεων καταρτίζει τον πίνακα με τη βαθμολογία όλων των εξετασθέντων.
3. Γενικός βαθμός του υποψηφίου είναι το άθροισμα των βαθμών που συγκέντρωσε από τα μέλη της Επι¬τροπής Εξετάσεων, διαιρούμενο διά του αριθμού των μελών αυτής.
4. Ο υποψήφιος για να κριθεί για εισαγωγή πρέπει να έχει συγκεντρώσει γενικό βαθμό τουλάχιστον πέντε (5).
5. Η εισαγωγή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και μέχρι την κάλυψη του καθορισμένου αριθμού, που είναι σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων.
6. Οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει γενικό βαθμό ίσο με εκείνον του τελευταίου εισαγόμενου, εισάγονται ως υπεράριθμοι.
7. Επανεξέταση, αναβαθμολόγηση ή χορήγηση φωτο¬αντιγράφων ή φωτογραφιών των έργων του υποψηφίου δεν επιτρέπεται και η αξιολόγηση τους αφήνεται στην αντικειμενική και δίκαιη κρίση των μελών της Επιτροπής Εξετάσεων.

Άρθρο 11
Έκδοση αποτελεσμάτων, πρόσκληση και διαδικασία εγγραφής
1. Το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ανακοινώνει τα αποτελέσματα στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, καλώντας τους επιτυχόντες να προσέλ¬θουν στη Γραμματεία για εγγραφή εντός της προθεσμίας επτά (7) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης.
2. Εκείνοι που δεν μπορέσουν να ασκήσουν το δικαί¬ωμα εγγραφής τους μέσα στην προθεσμία που έχει ορισθεί για το έτος αυτό λόγω αποδεδειγμένου ανυ¬πέρβλητου κωλύματος, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής τους μόνο κατά το επόμενο έτος και μέσα στην προθεσμία που ορίζεται για το έτος αυτό.
3. Τα έργα των αποτυχόντων υποψηφίων παραμένουν στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών ένα εξάμηνο από την έκδοση των αποτελεσμάτων και ύστερα καταστρέ¬φονται αφού συνταχθεί σχετική πράξη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 7 Φεβρουαρίου 2014