Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014

Δυνατότητα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος γονέων αναπήρων τέκνων, συζύγων και αδελφών αναπήρων.Δυνατότητα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος γονέων αναπήρων τέκνων, συζύγων και αδελφών αναπήρων.

Του Μανώλη Μπασιά

Αναρτώ σήμερα τρεις εγκυκλίους του ΙΚΑ που αναφέρονται στη δυνατότητα συνταξξιοδότησεις γονέων, συζύγων και αδελφών αναπήρων.

1
ΙΚΑ εγκύκλιος 70 2011
Δυνατότητα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος γονέων αναπήρων τέκνων, συζύγων και αδελφών αναπήρων.
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρ. 37 του Ν. 3996/2011.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 Αθήνα, 13/09/2011
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
 Αρ.Πρωτ.: Σ40/140

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 70

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ:
Δυνατότητα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος γονέων αναπήρων τέκνων, συζύγων και αδελφών αναπήρων. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρ. 37 του Ν. 3996/2011.

Σχετ.: α) Οι με αριθ. 87/2004, 9/2007, 19/2007 και 50/2008 Εγκύκλιοι, β) Τα Σ40/44/23.5.2007 & Σ40/19/25.2.2010 Γενικά Έγγραφα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρ . 37 παρ. 1 του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α΄170).

Με την παρ. 1 της κοινοποιούμενης διάταξης του νόμου αυτού αντικαθίσταται η παρ. 4 του αρθρ. 5 του Ν. 3232/2004, όπως αυτή ίσχυε μετά την αντικατάστασή της με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 61 του Ν. 3518/2006, τη συμπλήρωσή της με τις διατάξεις του άρθρ. 53 του Ν. 3518/2006 και την προσθήκη του άρθρου 140 του Ν. 3655/2008 που σας είχαν κοινοποιηθεί με τα ως άνω σχετικά και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή της.

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
Με την κοινοποιούμενη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα σε γονέα ανάπηρου τέκνου, σύζυγο ή αδελφό ανάπηρου ατόμου, ασφαλισμένο σε φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, να συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος, ανεξάρτητα από όριο ηλικίας και από την ημερομηνία της υπαγωγής του στην ασφάλιση, εφόσον έχει πραγματοποιήσει 7.500 ημέρες εργασίας (χρόνος πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης) και δεν έχει καταστεί συνταξιούχος οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου ή δε θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης, ακόμα και στην περίπτωση που δεν το έχει ασκήσει, από οποιονδήποτε ασφ/κό φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο.

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:
1. ΣΥΖΥΓΟΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
Γι αυτούς θα πρέπει να συντρέχουν επιπλέον των γενικών προϋποθέσεων οι εξής προϋποθέσεις αθροιστικά:
α. Το ανάπηρο άτομο (έτερος σύζυγος) θα πρέπει να φέρει ποσοστό αναπηρίας 80%.
β. Το ανάπηρο άτομο θα πρέπει να μην εργάζεται κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης του συζύγου, χωρίς να ενδιαφέρει αν συνταξιοδοτείται,
γ. Ο γάμος να μην έχει λυθεί και να έχει διάρκεια τουλάχιστον 10 ετών πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.
2. ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
Οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά, εκτός των γενικών προϋποθέσεων, για τη συνταξιοδότηση γονέα ανάπηρου τέκνου είναι οι εξής:
α. Το τέκνο πρέπει:
• να είναι άγαμο και ανάπηρο με ποσοστό 67% και άνω
• να μην εργάζεται και
• να μη νοσηλεύεται σε ίδρυμα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου δημόσιου φορέα
β. Ο έτερος γονέας πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης του γονέα που ασκεί το δικαίωμα :
• να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 2.400 ημέρες ή 8 έτη πραγματικής ασφάλισης σε φορείς κύριας ασφάλισης ή /και το δημόσιο, εκ των οποίων οι 600 ημέρες ή τα 2 έτη να έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 4 χρόνια
• να εργάζεται
• να μη λαμβάνει και να μην έχει θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης από οποιονδήποτε ασφ/κο οργανισμό ή το δημόσιο
• να έχει υποβάλει υπεύθυνη δήλωση προς τον ασφ/κό του φορέα ή του φορείς που είναι ασφαλισμένος ότι δεν έχει ασκήσει, ούτε προτίθεται να ασκήσει στο μέλλον το δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις προϋποθέσεις της διάταξης αυτής.

`Ασκηση Δικαιώματος
Στην περίπτωση λύσης του γάμου των γονέων του ανήλικου ανάπηρου τέκνου, το δικαίωμα ασκείται από τον γονέα που έχει την επιμέλεια με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
Η επιμέλεια που ασκείται από τον ένα γονέα κατόπιν συναινετικού διαζυγίου δεν αρκεί για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, αλλά απαιτείται να έχει δοθεί στο διαζευγμένο γονέα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Αστικό Κώδικα. Αυτή η απαίτηση δικαιολογείται λόγω των εξαιρετικά ευνοϊκότερων προϋποθέσεων συνταξιοδότησης των εν λόγω προσώπων έναντι των λοιπών ασφαλισμένων.
Στην περίπτωση λύσης του γάμου των γονέων ενήλικου ανάπηρου τέκνου το δικαίωμα ασκείται από τον γονέα που είχε την επιμέλεια όσο το παιδί ήταν ανήλικο, εφόσον η λύση του γάμου επήλθε πριν την ενηλικίωσή του.
Στην περίπτωση δε που η λύση του γάμου επήλθε μετά την ενηλικίωση του παιδιού, το δικαίωμα ασκείται από έναν από τους δύο γονείς κατόπιν δικής τους συμφωνίας και εφόσον τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις που τίθενται στην παρούσα διάταξη.
Σε κάθε άλλη περίπτωση το δικαίωμα ασκείται από το γονέα του ενήλικου τέκνου που έχει τεθεί δικαστικός συμπαραστάτης με αμετάκλητη δικαστική απόφαση λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας του παιδιού.

3. ΑΔΕΛΦΟΙ/ΕΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
Οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά, εκτός των γενικών προϋποθέσεων της παρ. Α, για τη συνταξιοδότηση αδελφού αναπήρου είναι οι εξής:
α. Ο ανάπηρος αδελφός πρέπει:
• να είναι άγαμος και ανάπηρος με ποσοστό 67% και άνω
• να μην εργάζεται
• να μη νοσηλεύεται σε ίδρυμα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου δημόσιου φορέα και
• να συνοικεί αποδεδειγμένα και να βαρύνει οικονομικά τον αδελφό που θα συνταξιοδοτηθεί, για τουλάχιστον μία 5ετία από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.
Η συνοίκηση και η οικονομική επιβάρυνση αποδεικνύονται από τα έντυπα ΕΙ της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλε ο αδελφός που βαρύνεται κατά τα τελευταία 5 οικονομικά έτη που προηγούνται του χρόνου υποβολής της αίτησης.
β. Ο αδελφός που θα συνταξιοδοτηθεί με αυτές τις διατάξεις πρέπει:
• να έχει τεθεί δικαστικός συμπαραστάτης του ανάπηρου αδελφού με αμετάκλητη δικαστική απόφαση λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας αυτού για τουλάχιστον μία 5ετία από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.
Επισημαίνεται ότι στη περίπτωση που γι οποιονδήποτε λόγο παύσει μετά τη συνταξιοδότηση η δικαστική συμπαράσταση ή διακοπεί η συνοίκηση, η σύνταξη θα διακοπεί από την ημερομηνία της παύσης ή της διακοπής αντίστοιχα και θα επαναχορηγηθεί σε περίπτωση που συντρέξουν εκ νέου όλες οι προϋποθέσεις της παρούσας διάταξης.
γ. Οι γονείς των αδελφών θα πρέπει να μην βρίσκονται στη ζωή ή να είναι ανάπηροι και οι δύο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Γ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΕΑΜ
Όπως προαναφέραμε, οι κοινοποιούμενες διατάξεις ισχύουν και εφαρμόζονται και στους ασφαλισμένους σε φορείς επικουρικής ασφάλισης. Επομένως, ασφαλισμένος του ΕΤΕΑΜ, που έχει πραγματοποιήσει 7500 ημέρες (πραγματικής ή προαιρετικής) ασφάλισης και έχει συνταξιοδοτηθεί από το ΙΚΑ -ΕΤΑΜ ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης με αυτές τις διατάξεις, θεμελιώνει δικαίωμα σε πλήρη σύνταξη ανεξαρτήτως ηλικίας και χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, χωρίς βέβαια να αποκλείεται η συνταξιοδότηση με τις χρονικές προϋποθέσεις που ορίζει το καταστατικό του ΕΤΕΑΜ σε συνδυασμό με το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν.3232/04. Σε αυτή την περίπτωση, το ποσό της σύνταξης θα μειώνεται, εφόσον ο συνταξιούχος δεν έχει συμπληρώσει το 55° έτος της ηλικίας του (άρθρο 8 παρ. 2 του Π.Δ. 995/80)

Δ. ΧΡΟΝΟΙ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ
Για τη συμπλήρωση των 7500 ημερών λαμβάνεται υπόψη χρόνος πραγματικής ή / και προαιρετικής ασφάλισης.
Δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση του χρόνου αυτού με άλλους αναγνωριζόμενους χρόνους παρά μόνο με:
α) το χρόνο στρατιωτικής θητείας που αναγνωρίζεται κατόπιν εξαγοράς κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 1358/1983 (συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας),
β) το χρόνο γονικής άδειας ανατροφής παιδιών του άρθρ. 6 του Ν. 1483/1984 που αναγνωρίζεται κατόπιν εξαγοράς κατά τα οριζόμενα στην παρ. 18 του άθρ. 10 του Ν. 3863/2010, όπως ισχύει κάθε φορά, και
γ) τον προβλεπόμενο από την ΕΓΣΣΕ χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας.

Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
α) Ο γονέας, σύζυγος ή αδελφός ανάπηρου ατόμου που επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί με τις προϋποθέσεις της διάταξης αυτής, θα πρέπει να μην έχει καταστεί ήδη συνταξιούχος οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου, επίσης δε να μη θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης σε οποιονδήποτε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το δημόσιο, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν έχει ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα.
Στην περίπτωση που συντρέχει η αμέσως προηγούμενη κατάσταση στο πρόσωπο του γονέα, συζύγου ή αδελφού αναπήρου, αυτός δε μπορεί, σε καμία περίπτωση, να κάνει χρήση των ευνοϊκών προϋποθέσεων αυτής προκειμένου να θεμελιώσει δικαίωμα σε δεύτερη σύνταξη (ούτε και εντός 6μήνου από την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης από τον πρώτο φορέα που τίθεται ως θετική προϋπόθεση στην παρ. 6 του άρθρ. 19 του Ν. 2150/93).
β) Στην περίπτωση που το ανάπηρο άτομο, παιδί, αδελφός ή σύζυγος, μετά τη συνταξιοδότηση του ετέρου προσώπου (γονέα, συζύγου ή αδελφού), εργαστεί ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος, τότε ο γονέας, σύζυγος ή αδελφός που λαμβάνει τη σύνταξη με τη παρούσα διάταξη υποχρεούται να δηλώσει την εργασία του ανάπηρου ατόμου στο φορέα συνταξιοδότησής του.
Συνέπεια αυτού είναι η αναστολή της σύνταξης για όσο χρονικό διάστημα εργάζεται το ανάπηρο άτομο και η επαναχορήγησή της μετά τη διακοπή της εργασίας.

ΣΤ. ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Το ποσό της σύνταξης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που θα χορηγηθεί στο γονέα, σύζυγο ή αδελφό πρέπει να είναι τουλάχιστον όσο το πλήρες κατώτατο όριο σύνταξης λόγω γήρατος που χορηγεί το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ζ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Η Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε. προς την οποία κοινοποιείται η παρούσα εγκύκλιος παρακαλείται όπως χορηγήσει ιδιαίτερη Νομική βάση για τους Αδελφούς ανάπηρων ατόμων που θα συνταξιοδοτηθούν με τη παρούσα διάταξη.
Προκείμενου δε να ελέγχεται αν συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις που θέτει η διάταξη, πρέπει να αποστέλλονται κάθε έτος από την Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε. καταστάσεις των εν λόγω συνταξιούχων ανά υποκατάστημα.
Τα αρμόδια τμήματα Πληρωμών Συντάξεων για την εξακρίβωση της συνδρομής των προϋποθέσεων οφείλουν να ζητούν από τους ενδιαφερόμενους τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι δεν έχει μεσολαβήσει εργασία του αναπήρου, εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας κ.ο.κ., παράλληλα δε σε συνεργασία με τα Τμήματα Μητρώου του Υποκαταστήματος είναι δυνατόν να ελέγχεται από το Αρχείο των Ασφαλισμένων το αν έχει ασφάλιση το ανάπηρο άτομο και ως εκ τούτου να διαπιστώνεται και με άλλον τρόπο η τυχόν εργασία αυτού.

Η. ΙΣΧΥΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Η παρούσα διάταξη ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, ήτοι από 5.8.2011.
Στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης εμπίπτουν και οι ασφαλισμένοι που έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης με την προϋφιστάμενη νομοθετική ρύθμιση ως γονείς ή σύζυγοι αναπήρων, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εφόσον δεν έχει εκδοθεί γι αυτούς οριστική απόφαση συνταξιοδότησης.
Επομένως ανεξάρτητα αν η αίτηση συνταξιοδότησης υπεβλήθη πριν τις 5.8.2011 (έναρξη ισχύος του νόμου), αυτή θα κριθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει η κοινοποιούμενη διάταξη, εφόσον εξακολουθεί εκκρεμής και μετά την 5.8.2011.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

2
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ ΑΡΙΘ. 23/2012
Δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρ. 37 παρ. 1 του Ν. 3996/2011 (συντ/ση λόγω γήρατος γονέων, αδελφών, συζύγων αναπήρων) σε αιτήσεις που υποβλήθηκαν έως τις 4.8.2011» Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρ. 138 παρ. ΣΤ του Ν. 4052/2012 ( ΦΕΚ Α ΄41/1.3.2012)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 Αθήνα, 14/3/2012

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
 Αρ.Πρωτ.: Σ40/86

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 23

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ:
Δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρ. 37 παρ. 1 του Ν. 3996/2011 (συντ/ση λόγω γήρατος γονέων, αδελφών, συζύγων αναπήρων) σε αιτήσεις που υποβλήθηκαν έως τις 4.8.2011» Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρ. 138 παρ. ΣΤ του Ν. 4052/2012 ( ΦΕΚ Α ΄41/1.3.2012)

Σχετ.: Η με αριθ. 70/13.9.2011 Εγκύκλιος.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρ . 138 παρ. ΣΤ του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α΄ 41/1.3.2012).
Με την παρ. ΣΤ της ανωτέρω διάταξης του νόμου αυτού, η περ. στ της παρ. 4 του άρθρ. 5 του Ν. 3232/2004 (ΦΕΚ Α΄ 48), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρ. 37 του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α΄170), αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε. Κατόπιν της νέας ανωτέρω διάταξης σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή της:
1. Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη διάταξη η παρ. 1 του άρθρ. 37 του Ν. 3996/2011 , όπως αυτή σας είχε κοινοποιηθεί με την εγκ. 70/2011, δεν εφαρμόζεται στις αιτήσεις συνταξιοδότησης που είχαν υποβληθεί μέχρι και τις 4.8.2011.
2. Αποφάσεις απορριπτικές που είχαν εκδοθεί επί αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος γονέων ανάπηρων τέκνων, αδελφών ή συζύγων αναπήρων ατόμων που είχαν υποβληθεί έως 4.8.2011, θα πρέπει να ανακληθούν αυτοδίκαια.
3. Τα τμήματα απονομής συντάξεων θα πρέπει να επανεξετάσουν τα σχετικά αιτήματα κρίνοντάς τα σύμφωνα με το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς, δηλ. σύμφωνα με το άρθρ. 5 παρ. 4 του Ν. 3232/2004 .

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΔΟΝΤΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

3
Διευκρινίσεις για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος γονέων με ανάπηρο τέκνο.
 Αρ.Πρωτ.: Σ40/30/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 Αθήνα, 31/1/2014

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
 Αρ.Πρωτ.: Σ40/30

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ:
Διευκρινίσεις για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος γονέων με ανάπηρο τέκνο.

Σχετ.: α) Εγκύκλιοι ΙΚΑ 70/2011 , 23/2012 και 44/2012 εγκύκλιοι , β) Γενικά έγγραφα Δ/νσης Παροχών Σ40/88/16.3.2012 & Σ40/295/14.11.2012 .

Με τα ανωτέρω σχετικά κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρ. 37 του Ν.3996/2011 , όπως αυτές ισχύουν από 5.8.2011 ( άρθρ. 26 παρ. 8 Ν. 4075/2012 ) σε αντικατάσταση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρ. 5 του Ν.3232/2004 και δόθηκαν ερμηνευτικές οδηγίες.
Με το Σ40/295/14.11.2012 Γενικό έγγραφο διευκρινίστηκαν συγκεκριμένα θέματα σχετικά με την συνταξιοδότηση γονέων, συζύγων και αδελφών αναπήρων.
Ειδικότερα, στην παρ. Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ και στην σελίδα 5 εδ. α΄ του ανωτέρω εγγράφου, αναφέρεται ότι το δικαίωμα συνταξιοδότησης με την εν λόγω διάταξη σε περίπτωση λύσης του γάμου των γονέων με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, όταν το τέκνο είναι ανήλικο κατά την αίτηση συνταξιοδότησης, ασκείται από τον γονέα που έχει την επιμέλεια με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και όχι κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των πρώην συζύγων συνεπεία συναινετικού διαζυγίου.
Με το παρόν, προς αποφυγή παρερμηνειών, διευκρινίζεται περαιτέρω ότι στις περιπτώσεις αυτές κατά τις οποίες ο γάμος έχει λυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 1441 Α.Κ. (συναινετικό διαζύγιο), προκειμένου να κριθεί το δικαίωμα συνταξιοδότησης, με βάση τις εν λόγω διατάξεις, θα ζητείται η αμετάκλητη δικαστική απόφαση ( της συναινετικής λύσης του γάμου), στην οποία θα πρέπει να εμπεριέχεται η επικύρωση της έγγραφης συμφωνίας των διαζευγμένων σχετικά με την επιμέλεια των τέκνων.
Συνεπώς, το δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις εν λόγω διατάξεις μπορεί να ασκηθεί από τον γονέα που έχει την επιμέλεια του τέκνου, βάσει της έγγραφης συμφωνίας των διαζευγμένων στην περίπτωση συναινετικού διαζυγίου, η οποία εμπεριέχεται υποχρεωτικά στην δικαστική απόφαση (άρθρ. 1441 Α.Κ.) συναινετικής λύσης του γάμου και αποτελεί εκτελεστό τίτλο.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Χ. ΓΔΟΝΤΑΚΗ