Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4237 Επαναχορήγηση του ΕΚΑΣ Για αναπήρους με αναπηρία άνω του 80% και παράταση για αναπηρικές συντάξεις και για όλα τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας (προνοιακά, βαριάς αναπηρίας, εξωιδρυματικό, απολύτου αναπηρίας κ.λπ.) μέχρι 30 Απριλίου 2014
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 36
Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 8
1.
Η περίπτωση 6 της υποπαραγράφου ΙΑ.4 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (A΄ 222), όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:
«Από 1.1.2014, το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του
άρθρου 34 του ν. 3996/2011 (A΄ 170), Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.), καταβάλλεται
στους συνταξιούχους γήρατος, αναπηρίας και θανάτου,
με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.
Ειδικά για τα παιδιά που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου
του γονέα τους, καθώς και για τους ανάπηρους με
ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, το Ε.Κ.Α.Σ. καταβάλλεται χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση του
παραπάνω ορίου ηλικίας.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι
διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3996/2011.»
2.
Στο άρθρο 66 του ν. 4144/2013 (A΄ 88), η ισχύς του οποίου παρατάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4224/2013 (A΄ 288), προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

Αναρτούμε ολόκληρο το άρθρο 16 ως ισχύει μετά τις δύο τροποποιήσεις του από τους νόμους 4224 και 4237.ΝΟΜΟΣ 4144 2013 ΦΕΚ: Α 88 20130418

Αρθρο: 66
Τίτλος Αρθρου
Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης
Σχόλια
***Η ισχύς της παρούσας διάταξης ΠΑΡΑΤάθηκε από τη λήξη της (: 31.10.2013) μέχρι τις 28.02.2014, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 16 του ν.4224/2013 (ΦΕΚ Α΄288/31.12.2013).
Τώρα παρατείνεται μέχρι 30 Απριλίου 2014 με το νόμο 4237.

Στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας παρατείνεται για ένα εξάμηνο, με το ίδιο ποσό που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη λήξη του δικαιώματος, υπό την προϋπόθεση ότι για το δικαίωμα αυτό είχαν κριθεί από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
Εάν μετά τη γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α., κριθεί ότι αυτοί οι ασφαλισμένοι δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας ή φέρουν μικρότερο ποσοστό αναπηρίας, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα, δια συμψηφισμού, με μηνιαία παρακράτηση 20% από τις τυχόν χορηγούμενες συνταξιοδοτικές παροχές, ενώ στην περίπτωση που δεν χορηγούνται παροχές, αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..
Η ισχύς της διάταξης αυτής λήγει την 31.10.2013. (***βλ. σχόλια)

Η νέα διάταξη του νόμου 4237
επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας (προνοιακά, βαριάς αναπηρίας, εξωιδρυματικό, απολύτου
αναπηρίας κ.λπ.) ενώ για τον ίδιο χρόνο παρατείνεται
η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όσων εμπίπτουν στο
παρόν άρθρο. Για τα πρόσωπα του ανωτέρω εδαφίου,
η οριζόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4224/2013
(A΄ 288) προθεσμία της 28.2.2014 παρατείνεται μέχρι
30.4.2014.»