Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

Νόμος 4239 του 2014 ΚΕΠΑ: Επανασυγκροτείται το ειδικό σώμα των γιατρώνΣτην επανασυγκρότηση του ειδικού σώματος των γιατρών που στελεχώνουν τις υγειονομικές επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας προχωρά η διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να ομαλοποιηθεί η ροή εξέτασης των αιτήσεων πιστοποίησης αναπηρίας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με πρόσφατη νομοθετική διάταξη του νόμου 4239 οι γιατροί που ήταν ενταγμένοι στο Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ υπάγονται αυτοδίκαια σε αυτό, ώστε να παρέχουν τις υπηρεσίες τους συμμετέχοντας στις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ.
Η νομοθετική διάταξη προβλέπει επιπροσθέτως τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε περισσότερες υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ από αυτές στις οποίες συμμετείχαν έως τώρα ανά μήνα, ώστε να μειωθεί δραστικά ο χρόνος αναμονής των εκκρεμών αιτημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό για το διάστημα από σήμερα έως τις 28 Φεβρουαρίου έχουν προγραμματιστεί 540 επιτροπές για την εξέταση 11.734 αιτημάτων πιστοποίησης αναπηρίας, ενώ για το μήνα Μάρτιο 1.393 επιτροπές για την εξέταση 28.917 αιτημάτων.

Πηγή: Εφημερίδα «Μακεδονία»


Ακολούθως παραθέτουμε το άρθρο 11 του νόμου για την πλήρη ενημέρωσή σας.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 43
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4239
Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 11
1.Α) Οι ιατροί του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που είναι ενταγμένοι στο
Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών Αναπηρίας
ΚΕ.Π.Α. κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3863/
2010 (Α΄ 115), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις
των άρθρων 63 και 64 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88), εξακολουθούν να υπάγονται σε αυτό και να παρέχουν τις εξειδικευμένες υπηρεσίες τους για την απρόσκοπτη
λειτουργία των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. από
7.2.2014 έως 30.9.2014, ανεξάρτητα αν κατά το μεταβατικό αυτό διάστημα συνεχίσουν να υπηρετούν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή σε άλλο δημόσιο Υγειονομικό Σχηματισμό
(Ε.Σ.Υ.) ή επιλέξουν να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα
ή να απασχοληθούν στον ιδιωτικό τομέα ή έχουν τεθεί
σε καθεστώς διαθεσιμότητας.
Β) Ο περιορισμός του άρθρου 61 του ν. 4144/2013
(Α΄ 88) στις αποδοχές που δύναται να καταβάλλει μηνιαίως το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ σε κάθε ιατρό του Ειδικού Σώματος, ως αποζημίωση για τις παρασχεθείσες κατά
περίπτωση υπηρεσίες του, δεν ισχύει για το ανωτέρω
χρονικό διάστημα.
Γ) Τα έξοδα μετακίνησης των ιατρών του Ειδικού
Σώματος που θα μετακινούνται εκτός έδρας κατά το
ανωτέρω χρονικό διάστημα στα πλαίσια εκτέλεσης των
καθηκόντων τους ως Πρόεδροι ή μέλη των Υγειονομικών
Επιτροπών Αναπηρίας ΚΕ.Π.Α., θα καταβάλλονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 2685/1999 (Α΄ 35).