Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Μαρούσι, 21-02-2014 Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.151/ 25401/Β6

 
15180-Μαρούσι http://www.minedu.gov.gr Σ. Πέλου, θ. Νικητοπούλου 210-3442651, 210-3442101 210-3442077
ΠΡΟΣ :
1.         Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης
2.         Δ/νσεις Δ. Ε.
3.         Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια (μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε.)
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.         Υπουργείο Υγείας Δ/νση Γραμματείας ΚΕΣΥ Μακεδονίας 8, Τ.Κ. 10433, Αθήνα
2.         Συνημμένος πίνακας Νοσοκομείων

Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. Φ.251/191912/Β6/12-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΨ9-ΖΧ6) εγκυκλίου μας, σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και επιθυμούν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/τΑ'/4-9-2009), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/ Α') και συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268-Α'), καλούνται να απευθυνθούν σε μία από TIC ειδικές επταμελείς επιτροπές, που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν το πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησής τους.
Συνεπώς, παρακαλούνται οι Διευθυντές όλων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να ενημερώσουν άμεσα τους υποψηφίους, που επιθυμούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ανωτέρω κατηγορία το ακαδημαϊκό έτος 2014¬2015, ότι ο χρόνος υποβολής των σχετικών δικαιολονητικών στα εν λόγω Νοσοκομεία είναι από Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 έως και Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014. αναρτώντας την παρούσα εγκύκλιο στον πίνακα ανακοινώσεων και καλώντας τους υποψηφίους να υπογράψουν σε ονομαστική κατάσταση ότι έλαβαν γνώση.
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της με αριθ. Φ.151/17897/Β6 (ΦΕΚ 358/τ.Β'/14- 02-2014) (ΑΔΑ: ΒΙΕΒ9-ΕΜΧ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης:
«Οι υποψήφιοι καταθέτουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά σε μία μόνο από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων του άρθρου 1 της παρούσης τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) Αίτηση
β) ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο οι οποίες φέρουν σφραγίδα από: I) Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ίίί) Καθηγητή Πανεπιστημίου ή Αναπληρωτή Καθηγητή και
γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.»

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ :
α) με μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ : 02) β) με κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία τουλάχιστον 67% (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΚΩΔΙΚΟΣ: 30) και γ) πάσχοντες από διάφορα σπάνια συγγενή, κληρονομικά ή επίκτητα σύνδρομα- νοσήματα όταν εκφράζονται με σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία τουλάχιστον 80% (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ: 68)
εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών χρειάζεται να καταθέσουν στις επιτροπές των Νοσοκομείων και πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας. (Όπως σας έχουμε ενημερώσει με την με αριθ. πρωτ. Φ.251/191912/Β6/12-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΨ9-ΖΧ6 εγκύκλιο μας).
Όσοι από τους ανωτέρω υποψήφιους α) β) και γ) έχουν ήδη υποβάλει αίτηση προς τα ΚΕΠΑ για έκδοση πιστοποιητικού αναπηρίας, αλλά δεν το έχουν αποκτήσει ακόμα, θα υποβάλουν προς τις επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων εμπρόθεσμη αίτηση με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Ταυτόχρονα, αντί για το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας καταθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρουν ότι έχουν υποβάλει αίτηση προς τα ΚΕΠΑ (σημειώνοντας τον αριθμ. πρωτ. της αίτησης) και ότι θα προσκομίσουν το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας, αμέσως μόλις το αποκτήσουν.
Επισημαίνεται ακόμη, ότι οι υποψήφιοι που έχουν ήδη αποκτήσει πιστοποιητικό διαπίστωσΓΚ τγκ πάθηση από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές κατά τα έτη 2010, 2011, 2012 και 2013, δεν χρειάΖεται να αποκτήσουν νέο πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησης.
Εξαιρούνται αποκλειστικά και μόνο Οί υποψήφιοι των οποίων στα πιστοποιητικά της πάθησής τους ανανράφονται οι κωδικοί 53 και 58, οι οποίοι θα πρέπει να προσέλθουν εκ νέου σε μια από τις επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων, εφόσον επιθυμούν να καταθέσουν μηχανογραφικό δελτίο με την ειδική κατηγορία τον Σεπτέμβριο 2014.
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τη με αριθ. Φ.151/17897/Β6(ΦΕΚ 358/τ.Β'/14-02-2014)(ΑΔΑ: ΒΙΕΒ9-ΕΜΧ) Κοινή Υπουργική Απόφαση από το σχολικό έτος 2014-2015 και εφεξής, οι υποψήφιοι θα καταθέτουν αιτήσεις προς τις επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσα στο μήνα Νοέμβριο κάθε έτους σε ημερομηνίες που θα ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ
Συνημμένα:
1.         Πίνακας παθήσεων
2.         Αίτηση και Πίνακας με τις επταμελείς Επιτροπές των 14 Νοσοκομείων Εσωτερική διανομή:
1.         Γραφεία κ.κ. Υπουργού, Υφυπουργού, Γεν. Γραμματέα
2.         Δ/νση Οργάνωσης & Διεξαγωγής Εξετάσεων (Τμήματα Α' και Β')
3.         Δ/νση Σπουδών Δ.Ε.
4.         Δ/νση Ειδικής Αγωγής
5.         Δ/νση Λειτουργικών Υποδομών Πληρ. και Νέων Τεχνολογιών
6.         Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
7.         Δ/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
8.         Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΩΔΙΚΟΙ       ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΕΕΣ
01        ΤΥΦΛΟΙ
02        ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 80%)
03        ΚΩΦΟΙ
04        ΚΩΦΑΛΑΛΟΙ
05        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
06        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
07        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
08        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΙΑ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ ΤΕΧΝΗΤΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ (SHUNT), ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤΙΕΣ, ΟΠΩΣ ΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗΣ ΚΥΣΤΗ ΜΕ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
09        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΥΪΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ DUCHENNE
10        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
11        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ (ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ, ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ)
12        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ του BUND CHIARI
13        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ του FABRY
14        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ, ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ)
15        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ
16        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
17        ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ Η ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ
18        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ - ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΗΞΕΩΣ
19        ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
20        ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΧΙΤΩΝΟΣ
21        ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ
22        ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΣ
23        ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ
24        ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ
25        ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
26        ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
27        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΝΕΑΝΙΚΟ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1
28        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ EVANS
29        ΠΟΛΥΜΕΤΑΓΓΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
30        ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΣΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
31        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΦΑΙΝΥΛΚΕΤΟΝΟΥΡΙΑ
32        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
33        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΡΡΥΘΜΟΓΟΝΟ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ,
34        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ GAUCHER
35        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΙΣΕΣ Η ΜΗ ΜΕ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 50ΜΜ HG
36        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΟΝΗΡΗ ΚΟΙΛΙΑ
37        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟ ΚΟΡΜΟ
38        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ (ΚΛΑΣΜΑ ΕΞΩΘΗΣΗΣ < 35%), ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ
39        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ
40        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ
41        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
42        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ BRUGADA
43        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ
44        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΓΛΥΚΟΓΟΝΙΑΣΕΙΣ
45        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ
46        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΥΛΑΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΟΠΛΑΣΙΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ
47        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ του CROHN
48        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ WILSON
49        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΝΕΥΡΙΝΩΜΑΤΩΣΗΣ (RECKLINGHAUSEN)

50        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ
51        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ ΥΠΟ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ Η/ΚΑΙ ΚΝΣ
52        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ
53        ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
54        ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΛΑΡΥΓΓΕΚΤΟΜΗ ΟΛΙΚΗ
55        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΡΑΝΙΟΦΑΡΥΓΓΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
56        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟ ΥΠΟ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΝΕΦΡΩΝ Η/ΚΑΙ ΚΝΣ Η/ΚΑΙ ΟΡΟΓΟΝΩΝ ΥΜΕΝΩΝ Η/ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΣ
57        ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΙΑ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ
58        ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
59        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
60        ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΟΛΙΚΗ ΠΡΩΚΤΟΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑ Η' ΥΦΟΛΙΚΗ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΜΕ ΕΙΛΕΟΠΡΩΚΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ Η' ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΛΕΕΙΚΗΣ ΝΕΟΛΗΚΥΘΟΥ
61        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ
62        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ KLIPPEL FEIL
63        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 14 ΕΤΩΝ ΠΑΡΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
64        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS) ΥΠΟ ΑΝΤΙΡΕΤΡΟΪΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
65        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ ΜΕ ΑΝΑΓΚΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΗ
66        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ ΥΠΟ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
67        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΥΠΟ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
68        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΠΑΝΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ Η ΕΠΙΚΤΗΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ - ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΤΑΝ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΔΟΥΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 80% ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
1) Π Ν Αλεξανδρούπολης, 6° χλμ Αλεξανδρούπολης Μάκρης, περιοχή Δραγάνα, Τ. Κ. 68100 (ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αρ. 35 του ν.3794/09) Γραμματέας Επιτροπής: κα Πηνελόπη Ανεστάκη Τηλ. 25510-76444 Αναπληρώτρια Γραμματέας : κα Μαρία Κεσουδάκη Τηλ. 25510-76422
2) ΠΓΝΟ «ΑΧΕΠΑ»
Στ. Κυριακίδη 1, θεσσαλονίκη,
Τ.Κ. 54636
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)          ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αρ. 35 του ν.3794/09) Γραμματέας Επιτροπής: κα Μαρία Περδίκη Τηλ. 2310-993486
3) ΓΝΟ «Παπαγεωργίου» Περιφερειακή Οδός - Νέα Ευκαρπία, θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 56403 (ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αρ. 35 του ν.3794/09) Γραμματέας Επιτροπής: κα Θεοδώρα Λιούζα, τηλ. 2313-323909 Αναπληρώτρια Γραμματέας : κα Αγγελική Ζάχου Τηλ. 2313-323909
4) ΓΝΟ «Ιπποκράτειο» Κωνσταντινουπόλεως49, θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54642 (ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)    ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αρ. 35 του ν.3794/09) Γραμματέας Επιτροπής: κα Ειρήνη Μοσχοπούλου
Τηλ. 2310-892634 Αναπληρώτρια Γραμματέας: κα Χριστίνα Σαχινίδου
5) ΠΓΝ Ιωαννίνων Λεωφ. Πανεπιστημίου (Σταύρου Νιάρχου), Ιωάννινα, Τ.Κ. 45500 (ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)          ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αρ. 35 του ν.3794/09) Γραμματέας Επιτροπής: κα Κυριακή Τσιλίκα Τηλ. 26510-99743
6) ΠΓΝΛ-Γ.Ν. Λάρισας Τ.Ο. 1425, Περιοχή Μεζούρλο, Λάρισα, Τ.Κ. 41110 (ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)          ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αρ. 35 του ν.3794/09) Γραμματέας Επιτροπής: κα. Ελευθερία Μαλισιώτου Τηλ. 2413-502774
7) ΠΓΝ Πατρών Ρίον Πατρών, Τ.Κ. 26504 (ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)            ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αρ. 35 του ν.3794/09) Γραμματέας Επιτροπής: κα Κρυσταλία Κιτσάκη
Τηλ. 2613-603993 Αναπληρώτρια Γραμματέας: κα Ευγενία Μαλαμή Τηλ. 2613-603407

8) ΠΓΝ Ηρακλείου Τ.Θ. 1352, Ηράκλειο, Τ.Κ. 71110 (ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)            ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αρ. 35 του ν.3794/09) Γραμματέας Επιτροπής : κα Μαρία Κλινάκη Αναπληρώτρια Γραμματέας : κα Χρυσαυγή Λαμπράκη Τηλ. 2810-392478
9) ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» Μεσογείων 154, Χολαργός, Τ.Κ. 11527 (ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)    ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αρ. 35 του ν.3794/09) Γραμματέας Επιτροπής: κα Εμμανουέλα Μανωλά Τηλ. 210-7776688-534
10)ΓΝΑ«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» ΕΕΣ Ερυθρού Σταυρού και Αθανασάκη 1, Αθήνα, Τ.Κ. 11526 (ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αρ. 35 του ν.3794/09) Γραμματέας Επιτροπής: κα. Αλίκη Χαλκιαδάκη Τηλ. 213-2068544 Αναπληρώτρια Γραμματέας: κα. Μαρία Γεωργίου Τηλ. 213-2068923 Υποβολή Δικαιολογητικών: Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.00-13.00
11) ΓΝΑ «Λαϊκό» Αγ. Θωμά 17, Αθήνα, Τ.Κ. 11527 (ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)            ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αρ. 35 του ν.3794/09) Γραμματέας Επιτροπής: κα Ιωάννα Καραστεργίου Τηλ. 210-7456227 Αναπληρώτρια Γραμματέας: κα Ελένη Αδαμοπούλου Τηλ. 210-7456431
12) ΓΝΑ «0 Ευαγγελισμός» Υψηλάντου 45-47, Αθήνα, Τ.Κ. 10676 (ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)    ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αρ. 35 του ν.3794/09) Γραμματέας Επιτροπής: κα Παρασκευή Ζερβού Τηλ. 213-2041209 Αναπληρώτρια Γραμματέας: κα Μαρία Παπακωνσταντοπούλου Τηλ. 213-2041308
13) ΓΝΝ «0 Αγιος Παντελεήμων»
ΓΝΔΑ «Αγ. Βαρβάρα» Δ. Μαντούβαλου 3, Νίκαια, Τ.Κ. 18454 (ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)    ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αρ. 35 του ν.3794/09) Γραμματέας Επιτροπής: κα Ζαφειρία Ζαΐμη Τηλ. 213-2077350
14) ΠΓΝ «Αττικόν» Ρίμινι 1, Χαϊδάρι, Τ.Κ. 12462 (ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)            ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αρ. 35 του ν.3794/09) Γραμματείς Επιτροπής: κα Ευαγγελία Ανδρουλιδάκη Τηλ. 210-5832355 & κα Μαρία Δαβίλλα Τηλ. 210-5832228 Αναπληρώτρια Γραμματέας: κα Ευαγγελία Παπουτσάκη Τηλ. 210-5831990

ΑΙΤΗΣΗ          ΠΡΟΣ
την Επταμελή Επιτροπή Πιστοποίησης Παθήσεων του Νοσοκομείου
Επώνυμο:        Παρακαλώ να μου χορηγήσετε Πιστοποιητικό με το οποίο θα βεβαιώνεται ότι λόγω της πάθησής μου επιτρέπεται η εισαγωγή μου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των ατόμων με σοβαρές παθήσεις, σε αριθμό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3794/09 (ΦΕΚ 156/Α/2009), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α') και συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268-Α').
Συνημμένα υποβάλλω:
1. Ιατρική Γνωμάτευση
Όνομα:           
Ονοματεπώνυμο πατέρα:       
Ονοματεπώνυμο μητέρας:     
Αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου:  
Εκδούσα αρχή:           
Χρονολογία γέννησης:           
Δ/νση κατοικίας(οδός -αριθμ.):          
Ταχυδρ. Κώδικας:      
           
Νομός - Πόλη:            2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
σταθερό:         
κινητό:            
Ηλεκτρονική δ/νσηίθ-ιτοϊΙ):   
ΘΕΜΑ: Χορήγηση πιστοποιητικού διαπίστωσης πάθησης για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των ατόμων με σοβαρές παθήσεις.           ... αιτ   
(υπογραφή)
           
Τόπος και ημερομηνία αίτησης