Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

Ανανεώσεις εγκριτικών αποφάσεων ωφελούμενων του Προγράμματος Κατ’ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων

Η Δ/νση μας, προκειμένου να ανανεώσει τις εγκριτικές αποφάσεις συμμετοχής των ωφελούμενων του προγράμματος «Κατ' Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» για το έτος 2014 και να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των δικαιούχων, προχώρησε σε ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων τους (ΚΕΠΑ, ΓΓΠΣ κλπ).
Σας αποστέλλουμε συνημμένα καταστάσεις με τα πλήρη στοιχεία των (Όφελούμενων και δεδομένα τα οποία έχουν προκύψει από την ηλεκτρονική επεξεργασία.
Αναλυτικότερα, στις καταστάσεις εμφανίζονται:
1.      Ωφελούμενοι, των οποίων οι εγκριτικές αποφάσεις ανανεώνονται για το έτος 2014 και αφορούν:
     Ωφελούμενους των οποίων οι εγκριτικές αποφάσεις έληγαν 31/12/2013 και παρατάθηκαν έως 28/02/2014.
     Ωφελούμενους , των οποίων οι εγκριτικές αποφάσεις ήταν σε ισχύ την 01/01/2014 και δεν έχουν λήξει. Οι Αποφάσεις αυτές ανανεώνονται μέχρι την ημερομηνία λήξης τους.
2.      Ωφελούμενοι για τους οποίους δεν βρέθηκε εκκαθαρισμένη δήλωση του οικονομικού έτους 2013.
3.      Ωφελούμενοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την ανανέωση των αποφάσεων τους (πχ εμφανίζουν συνολικό ατομικό ετήσιο εισόδημα >7.715,65 € και συνολικό οικογενειακό εισόδημα >15.431,38).

Για τους ωφελούμενους της περίπτωσης 1,
η ανανέωση θα γίνει αυτόματα χωρίς περαιτέρω ενέργειες σας.
Για τους ωφελούμενους στους οποίους δεν βρέθηκε εκκαθαρισμένη δήλωση του οικονομικού έτους 2013 (περίπτωση 2),προκειμένου να ανανεωθεί η απόφαση τους από 01/03/2014, θα πρέπει να τους γνωστοποιήστε να προσκομίσουν έως 28/02/2014 Εκκαθαριστικό εφορίας οικονομικού έτους 2013, το οποίο θα μας διαβιβάσετε προκειμένου να ανανεωθούν οι αποφάσεις τους για το έτος 2014.
Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν αποτελεί
προστατευόμενο μέλος, έχει υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση (έντυπο ΕΙ). Συνεπώς δεν θα γίνονται δεκτές υπεύθυνες δηλώσεις περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης.
Για τους ωφελούμενους της περίπτωσης 3, η διακοπή γίνεται αυτοδίκαια.
Οι εγκριτικές αποφάσεις ορισμένου χρόνου που έχουν λήξει, δεν ανανεώνονται.
Οι ωφελούμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν εκ νέου στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση με κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.