Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

Ορισμός ειδικού νοσηλίου - τροφείου για τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες.

Ορισμός ειδικού νοσηλίου - τροφείου για τις Στέγες

Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες.

Δημοσιεύω σήμερα την απόφαση για το νοσήλιο και τροφείο

των στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης.
Με την απόφαση αυτή ορίζεται το νοσήλιο - τροφείο που θα

καταβάλλουν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί για τα Άτομα με

Αναπηρίες τα οποία διαβιούν σε Στέγες Υποστηριζόμενης

Διαβίωσης, ανά ημέρα.
Επίσης παραθέτω το άρθρο 30 του νόμου 2072, όπως αυτό

ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του.
Μανώλης Μπασιάς

1 Απόφαση για νοσήλιο - τροφείο.

Αριθ. Δ29α/Φ.ΘΕΣΜ./ΓΠ26275/1048/14 (ΦΕΚ 172 Β/30-01-2014) 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 2072/1992 «Ρύθμιση

επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών

κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες

διατάξεις» (ΦΕΚ 125/Α΄), όπως έχει αντικατασταθεί με το

άρθρο 22 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄)

και τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.

3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31/Α΄).
2. Τις διατάξεις του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού

Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

236/Α΄).
12.  Την αριθ. Π3β/Φ.ΓΕΝ/ΓΠοικ.3394/10-1-2007 Κοινή

Υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών,

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Προϋποθέσεις ίδρυσης και

λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με

Αναπηρίες που χαρακτηρίζονται από νοητική υστέρηση» (ΦΕΚ

74/Β΄).
13. Την αριθ. Γ4α/Φ.201/1791/1998 κοινή υπουργική απόφαση

των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών

Ασφαλίσεων και Υγείας-Πρόνοιας «Προϋποθέσεις ίδρυσης και

λειτουργίας Στέγης Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με

Ειδικές Ανάγκες (ΦΕΚ 517/Β΄) και τη
διορθωτική της «Διορθώσεις σφαλμάτων στην απόφαση:

Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Στέγης Αυτόνομης

Διαβίωσης Ατόμων με Ειδικές ανάγκες» (ΦΕΚ 579/Β΄).
16.  Την ανάγκη εξασφάλισης της βιωσιμότητας των ΣΥΔ για

ΑμεΑ, οι οποίες ιδρύθηκαν στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013.
17. Τις προτάσεις των Φορέων που λειτουργούν ΣΥΔ για ΑμεΑ.
18.  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας

απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 7.000.000 ευρώ

περίπου, η οποία θα καλυφθεί αρχικά από το Π.Δ.Ε. (0938)

και στη συνέχεια, μετά το τέλος της χρηματοδότησης των

φορέων, από τον προϋπολογισμό των οικείων ασφαλιστικών

οργανισμών,
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το νοσήλιο - τροφείο που θα καταβάλλουν οι

ασφαλιστικοί οργανισμοί για τα Άτομα με Αναπηρίες τα οποία

διαβιούν σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, ανά ημέρα,

άτομο και είδος αναπηρίας ως εξής:

1. Για τα Άτομα με ελαφριά και μέση νοητική υστέρηση ή

άλλη αναπηρία (με ανεπτυγμένο βαθμό αυτονομίας και

αυτοεξυπηρέτησης) για τα οποία δεν απαιτείται υψηλού

βαθμού υποστήριξη εκ μέρους του Φορέα, το ύψος του

ημερήσιου νοσηλίου - τροφείου ορίζεται στο ποσό των

σαράντα (40) ευρώ το άτομο.

2.  Για τα Άτομα με βαρεία νοητική υστέρηση, αυτισμό,

εγκεφαλική παράλυση, κινητικές ή πολλαπλές αναπηρίες (με

περιορισμένο βαθμό αυτονομίας και αυτοεξυπηρέτησης) για τα

οποία απαιτείται υψηλού βαθμού υποστήριξη εκ μέρους του

Φορέα, το ύψος του ημερήσιου νοσηλίου - τροφείου ορίζεται

στο ποσό των εβδομήντα (70) ευρώ το άτομο.

3. Ο αριθμός, το είδος της αναπηρίας, ο βαθμός αυτονομίας

των κατοίκων των ΣΥΔ περιλαμβάνονται στον Κανονισμό

Λειτουργίας τους.
Στον Κανονισμό Λειτουργίας των ΣΥΔ περιλαμβάνονται επίσης

και η φύση και συχνότητα των παρεχομένων Υπηρεσιών

Υποστήριξης, καθώς και ο αριθμός των μελών της Ομάδας

Υποστήριξης κάθε Σ.Υ.Δ.

4. Το ανωτέρω νοσήλιο-τροφείο χορηγείται και για τα Άτομα

με Αναπηρίες τα οποία διαβιούν σε Στέγες Αυτόνομης

Διαβίωσης οι οποίες λειτουργούσαν νομίμως πριν την έκδοση

της αριθ. Π3β/Φ.ΓΕΝ/ΓΠοικ.3394/10-1-2007 (ΦΕΚ 74/Β΄)

κοινής υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1

της ίδιας απόφασης.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2014


Τελειώνω με το άρθρο 30 του νόμου 2072, όπως ισχύει

σήμερα, σε εκτέλεση του οποίου έχει εκδοθεί η προεκτεθείσα

απόφαση και οι αναφερόμενες σ' αυτήν άλλες αποφάσεις.

Ευχόμαστε ο νόμος αυτός να υλοποιηθεί για όλες τις

αναπηρίες, όχι μόνο για νοητική υστέρηση και να βοηθήσει

στη στέγαση πολλών αναπήρων, που έχουν ανάγκη προστασίας.

2 ΝΟΜΟΣ 2072 Έτος: 1992 ΦΕΚ: Α 125 19920723

Τίτλος
Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και

ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και

άλλες διατάξεις.

 Αρθρο: 30
Ημ/νία: 02.03.2011
Ημ/νία Ισχύος: 23.07.1992

Τίτλος Αρθρου
Στέγες αυτόνομης διαβίωσης για άτομα με ειδικές ανάγκες

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο

22 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81/4.4.2005). - Η παρ. 5

προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3918/2011 (Α΄

31/2.3.2011).

Κείμενο Αρθρου

"1. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και

Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζονται οι όροι, οι

προϋποθέσεις, η διαδικασία, το απαραίτητο προσωπικό και οι

πόροι για την ίδρυση και λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης

Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία ("Σ.Υ.Δ.ΑμεΑ"), είτε για το

σύνολο των Ατόμων με Αναπηρία είτε για κατηγορίες τούτων,

όπως άτομα με νοητική υστέρηση, προς το σκοπό της πρόληψης

της ιδρυματοποίησης των Ατόμων με Αναπηρία.

2. Οι φορείς που μπορούν να ιδρύουν και να λειτουργούν

Σ.Υ.Δ. και να παρέχουν τις υπηρεσίες υποστήριξης και την

όλη οργάνωση και επίβλεψη των Σ.Υ.Δ. ("Φορείς") είναι είτε

φυσικά πρόσωπα είτε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού

δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα.

3. Οι Φορείς υποχρεούνται να έχουν άδεια λειτουργίας

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως φορείς παροχής

οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών.

4. Οι Σ.Υ.Δ. ιδρύονται και λειτουργούν με σκοπό την

εξασφάλιση μόνιμης διαβίωσης και κατοικίας στα Άτομα με

Αναπηρία που διαβιούν σε αυτές. Οι Σ.Υ.Δ. αποτελούν

υποχρεωτικά μικρές μονάδες. Οι Σ.Υ.Δ. διαμερίσματα

προορίζονται για τη διαβίωση ενός έως τεσσάρων ΑμεΑ ενώ οι

Σ.Υ.Δ. οικοτροφεία προορίζονται για τη διαβίωση έως εννέα

ΑμεΑ. Η αρχιτεκτονική και ο εξοπλισμός των Σ.Υ.Δ. δεν

είναι ενιαίος αλλά διαφέρει ανάλογα με την αναπηρία των

ΑμεΑ που θα διαβιώσουν σε αυτές."

«5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και

Οικονομικών, καθορίζεται το ύψος του νοσηλίου - τροφείου

που καταβάλλεται στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

Ατόμων με Αναπηρία από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.»