Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

ΝΟΜΟΣ 3868 2010 ΣΚΥΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΤΥΦΛΩΝ

ΝΟΜΟΣ 3868 2010 ΦΕΚ: Α 129 20100803

Σας κάνουμε γνωστό ότι με το άρθρο 32 του νέου νόμου 4238 προστέθηκε εδάφιο στο νόμο 3868 σχετικά με τους σκύλους οδηγούς των τυφλών. Αναρτούμε ολόκληρη την παράγραφο 7 του νόμου 3868 του 2010, όπως διαμορφώθηκε μετά την τροποποίησή της.
Μανώλης Μπασιάς.

Νόμος 3868 του 2010

Τίτλος
Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Αρθρο: 16
Τίτλος Αρθρου
Ρυθμίσεις για θέματα πρόνοιας
7.
α) Κάθε τυφλός ή άτομο με αναπηρία δικαιούται να συνοδεύεται από σκύλο βοηθείας κατά την επίσκεψη του σε δημόσιες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, την πρόσβαση και παραμονή του σε δημόσιους χώρους ή χώρους συνάθροισης κοινού και τη χρησιμοποίηση των μέσων μαζικής μεταφοράς.
β) Κάθε τυφλός ή άτομο με αναπηρία δικαιούται να συνοδεύεται από σκύλο βοηθείας κατά την επίσκεψη του σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπ' όψιν των περιορισμών που τίθενται με την υπ' αριθμό Υ1γ/Γ.Π./οικ.94643 απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1384 Β73.8.2007), η οποία συμπληρώνει και τροποποιεί την υπ' αριθμό Α1 β/8577/1983 υγειονομική διάταξη (ΦΕΚ 526 Β 7 24.9.1983). γ) Οι ανωτέρω διατάξεις υπερισχύουν κάθε αντίθετης διάταξης του κανονισμού που αφορά την κατοχή ζώων.

Νέα προσθήκη με νόμο 4238 του 2014
Άρθρο 32

Σκύλοι οδηγοί τυφλών   

Στην περίπτωση γ' της παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 3868/2010 (Α' 129) προστίθεται εδάφιο ως εξής:   

«Η δυνατότητα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της παρούσας παραγράφου ισχύουν και για τους σκύλους
που βρίσκονται στη διαδικασία εκπαίδευσης, ως σκύλοι βοηθείας - σκύλοι οδηγοί τυφλών ή σκύλοι βοηθοί ατόμων με αναπηρίες.»

δ) Ως σκύλος βοηθείας ορίζεται ο εκπαιδευμένος σκύλος οδηγός τυφλού και ο σκύλος βοηθός ατόμων με αναπηρίες.

ε) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ή άλλου συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι σχετικά με την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των σκύλων βοηθείας.

Κατά την εισηγητική έκθεση του νόμου 4238
Άρθρο 32 Σκύλοι Οδηγοί Τυφλών
Οι σκύλοι που βρίσκονται στη διαδικασία εκπαίδευσης ως σκύλοι βοηθείας - σκύλοι οδηγοί τυφλών ή σκύλοι βοηθοί ατόμων με αναπηρίες, μέχρις ότου εκπαιδευτούν και αποκτήσουν τα σχετικά παραστατικά - έγγραφα που πιστοποιούν την εκπαίδευσή τους, κρίνεται αναγκαίο να έχουν τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους και υπηρεσίες προκειμένου να προετοιμαστούν κατάλληλα για το σκοπό αυτό. Η έως σήμερα διαδικασία δημιουργεί προβλήματα στην εκπαίδευση των σκύλων, γεγονός που καθυστερεί την απόκτηση δεξιοτήτων και επομένως την προετοιμασίας τους για το διάστημα που διεθνώς απαιτείται (18 μήνες), ώστε να παραδοθούν στο χρήστη, τυφλό ή ανάπηρο.
Μέχρις ότου εκδοθεί η σχετική Κ.Υ.Α. που προβλέπεται από την περίπτωση ε) της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του ν.3868/2010 που θα ρυθμίζει λεπτομερέστερα τους ειδικότερους όρους σχετικά με την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των σκύλων βοηθείας, κρίνεται απαραίτητη η συμπλήρωση του εν λόγω άρθρου προς διευκόλυνση των διαδικασιών εκπαίδευσης των σκύλων βοηθείας στην Ελλάδα.

Άρθρο 33

Αξιοποίηση ζώων σε προγράμματα πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης   

1. Σε προγράμματα και δράσεις πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης προβλημάτων σωματικής, ψυχικής και νοητικής υγείας σε επίπεδο παροχής Π.Φ.Υ., δύναται να αξιοποιούνται ζώα συντροφιάς και κατοικίδια ζώα, καθώς και σκύλοι βοηθείας.   

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις,
ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός, το είδος των προγραμμάτων, τα είδη και τα κριτήρια επιλογής των διαφόρων τύπων των διαφόρων ζώων που συμμετέχουν στα προγράμματα,
οι διαδικασίες έγκρισης, οργάνωσης, λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που σχετίζεται με τα προγράμματα, τις υπηρεσίες και τους φορείς που τα
αναπτύσσουν. 

Κατά την εισηγητική έκθεση του νόμου

Άρθρο 33
Αξιοποίηση Ζώων σε Προγράμματα Πρόληψης, Θεραπείας και Αποκατάστασης
Η θεραπευτική προσέγγιση με τη βοήθεια των ζώων είναι εφαρμοσμένη θεραπευτική μέθοδος που χρησιμοποιεί τα ζώα για να λύσει ή να βελτιώσει καθημερινά ή χρόνια ανθρώπινα προβλήματα. Περιλαμβάνει την παρουσία ενός ζώου στο άμεσο περιβάλλον (ιδιωτικό ή δημόσιο) ενός άτομου ή μιας ομάδας. Κύρια χαρακτηριστικά της είναι ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι για κάθε άτομο ή ομάδα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Η εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων γίνεται από εξειδικευμένα άτομα - ιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους, κτηνιάτρους και με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων εθελοντών. Η επικουρική συμβολή στη θεραπευτική παρέμβαση των ζώων σε συγκριμένες δραστηριότητες αφορά τη δυνατότητα βοήθειας με την παρουσία μετά από επιλογή, ειδικά εκπαιδευμένων ζώων.
Σκοπός είναι να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των συγκεκριμένων ομάδων, όπως είναι για παράδειγμα οι τυφλοί ή οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα και άτομα με ψυχονοητικές διαταραχές.