Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

Εγκύκλιος με θέμα διευκρινίσεις σχετικά με την διαασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων και των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στο δημόσιο σύστημα υγείας


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων και των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στο δημόσιο σύστημα υγείας.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31/05/2016
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Aρ. Πρωτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.39364
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Προς: Όπως ο Πίνακας Διανομής
Πληρ.:Χ.Παπαθανασίου
Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 10433
Τηλέφωνο: 2132161438,1460
Fax: 2105239238
e-mail: damy@moh.gov.gr      


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων και των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στο δημόσιο σύστημα υγείας.
ΣΧΕΤ.: 1.Το άρθρο 33 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/16).
2. Η υπ΄ αριθ. Α3(γ)/Γ.Π./οικ. 25132/2016 (ΦΕΚ 908/τ.Β΄/04-04-2016) Κ.Υ.Α.

Με την ανωτέρω σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίστηκαν τα κριτήρια και οι διαδικασίες πρόσβασης στο δημόσιο σύστημα ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης της χώρας για τους ανασφάλιστους και οικονομικά αδυνάμους πολίτες, Έλληνες και αλλοδαπούς. Δεδομένου ότι έχουν υποβληθεί ερωτήματα από υγειονομικές μονάδες του Υπουργείου μας σχετικά με την εφαρμογή της, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Όλοι οι πολίτες, Έλληνες και νόμιμα διαμένοντες αλλοδαποί, κάτοχοι ΑΜΚΑ, δικαιούνται πλήρους πρόσβασης σε όλες τις Δημόσιες Δομές Υγείας, συμπεριλαμβανομένων και των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων. Η πρόσβαση αυτή δεν εξαρτάται από την εξέταση από επιτροπές και δεν υπόκειται σε έλεγχο εισοδηματικών κριτηρίων. Οι παροχές που δικαιούνται οι ανασφάλιστοι από το
δημόσιο σύστημα υγείας βάσει της νέας κανονιστικής ρύθμισης, εξισούνται με τις παροχές που δικαιούνται οι ασφαλισμένοι και περιλαμβάνουν (ενδεικτικά) όλες τις νοσηλευτικές και διαγνωστικές υπηρεσίες, το δικαίωμα να προγραμματίσουν εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία και χειρουργεία, κ.α. Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: ΩΕ1Α465ΦΥΟ-6ΦΝ

2. Όσες από τις παραπάνω παροχές δικαιούνται δωρεάν οι ασφαλισμένοι, οι Δημόσιες Δομές Υγείας οφείλουν να τις παρέχουν δωρεάν και στους ανασφάλιστους χωρίς την υποχρέωση υποβολής δήλωσης αποδοχής χρεών. Οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων οφείλουν να καταγράφουν διακριτά τις ιατρικές και διαγνωστικές πράξεις, για τις οποίες τα Νοσοκομεία θα επιχορηγούνται από τον ΕΟΠΥΥ.

3. Προκειμένου πολίτες τρίτης χώρας, με νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στην Ελλάδα από δημόσια αρχή, να έχουν πρόσβαση στις παροχές της απόφασης πρέπει να κατέχουν ή να αποκτούν Α.Μ.Κ.Α.. Τα πρόσωπα της περίπτωσης γ της παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 (συμπεριλαμβανομένων των εγκύων γυναικών, των ανηλίκων, των πασχόντων από δυσίατα ή χρόνια νοσήματα κ.λ.π.) που δεν διαθέτουν Α.Μ.Κ.Α. ή αδυνατούν να εκδώσουν, πρέπει απαραιτήτως να κατέχουν κάρτα υγειονομικής περίθαλψης αλλοδαπού (Κ.Υ.Π.Α.) με τα δικαιολογητικά για την έκδοση της που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α.. Ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός με το κατά περίπτωση, ως άνω, δικαιολογητικό θα αιτείται την έκδοση Αριθμού υγειονομικής περίθαλψης αλλοδαπού από τα κατά τόπους Κ.Ε.Π., ενώ η χορήγηση της Κάρτας Υ.Π.Α. θα γίνεται από τις εντεταλμένες για το σκοπό αυτό υπηρεσίες των νοσοκομείων με 6/μηνη ισχύ, εκτός των εγκύων γυναικών που θα είναι ετήσια. Ανανέωση της κάρτας θα γίνεται από τα νοσοκομεία με την προσκόμιση σε αυτά των προβλεπόμενων δικαιολογητικών της παρ. 3 του άρθρου 3. Η διαδικασία χορήγησης Αριθμού Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Α.Υ.Π.Α.) από τα Κ.Ε.Π., καθορίζεται με Εγκύκλιο του αρμοδίου Υπουργείου της οποίας αναμένεται η έκδοση. Οσον αφορά τις κάρτες Υ.Π.Α., οι διοικήσεις των Υ.ΠΕ. θα ενημερωθούν το αμέσως προσεχές διάστημα για την παραλαβή των σχετικών εντύπων από το Εθνικό Τυπογραφείο.

4.Διευκρινίζεται ότι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι οποίοι δεν διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα (Η μόνιμη διαμονή αποδεικνύεται από λογαριασμό κοινής ωφέλειας και εκκαθαριστικό εφορίας), πρέπει να διαθέτουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας η οποία ως γνωστό παρέχει πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία, κρατική περίθαλψη κατά την προσωρινή διαμονή τους στην χώρα μας με χρέωση του αντίστοιχου εθνικού παρόχου υγείας της χώρας προέλευσης. Περαιτέρω διευκρινήσεις για την περίθαλψη υπηκόων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης δύναται να αναζητηθούν από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ, είτε από τον ίδιο τον οργανισμό

5. Η χορήγηση ιατρικών βοηθημάτων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού ή άλλων αναγκαίων σκευασμάτων, θα πραγματοποιείται από τα Νοσοκομεία και θα ισχύει ότι και για τους ασφαλισμένους του οργανισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα τόσο στο άρθρο 9 όσο και στο άρθρο 15 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Π.Υ.. Για τα μη προβλεπόμενα και αναφερόμενα σε αυτόν βοηθήματα και υλικά, το Νοσοκομείο θα υποβάλλει τα δικαιολογητικά του ασθενούς (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (εάν υπάρχει) ή Κάρτα Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού) στο Υπουργείο Υγείας μαζί με βεβαίωση του θεράποντος ιατρού, υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή του αρμοδίου τμήματος όπως και από τον Διευθυντή της ιατρικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) θα εκδίδεται Απόφαση του Υπουργού Υγείας. Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: ΩΕ1Α465ΦΥΟ-6ΦΝ

6. Η ιατρική και νοσηλευτική περίθαλψη καθώς και οι απαιτούμενες κλινικοεργαστηριακές και λοιπές εξετάσεις των δικαιούχων της ΚΥΑ παρέχεται σ' αυτούς μέσω των αντίστοιχων ιατρείων και εργαστηρίων όλων των Δημόσιων Δομών της παραγράφου 1 του α. 33 του ν. 4368/2016, και δεν δικαιούνται δωρεάν εξετάσεων σε εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα. Σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας νοσηλείας στις Δημόσιες Δομές Υγείας, παρέχεται η δυνατότητα νοσηλείας σε ιδιωτικές μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας σύμφωνα με το άρθρο 5, περ. ιβ της ΚΥΑ. Για την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής Απόφασης απαιτείται ιατρική βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον θεράποντα ιατρό, το Διευθυντή του αρμοδίου τμήματος και το Διευθυντή της ιατρικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου με στοιχεία της νόσου και περί μη δυνατότητας νοσηλείας και εκτέλεσης της συγκεκριμένες ιατρικής πράξης τόσο στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο όσο και σε άλλο Δημόσιο Νοσοκομείο της ευρύτερης περιοχής. Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση του ασθενούς, Α.Μ.Κ.Α ή Κ.Υ.Π.Α. φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (αν υπάρχει) θα υποβάλλονται στο Υπουργείο Υγείας για έκδοση Υπουργικής Απόφασης με χρέωση κρατικού τιμολογίου και εις βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

7. Οι ανασφάλιστοι που διαθέτουν ΑΜΚΑ ή νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής, ή Κ.Υ.Π.Α. δικαιούνται παροχή φαρμάκων με τις προϋποθέσεις συμμετοχής που ορίζονται στην Κ.Υ.Α. ενώ εξαιρούνται από οποιαδήποτε συμμετοχή μόνο οι δικαιούχοι των παρ. 2, 8 και 9 του άρθρου 6 αυτής. Φάρμακα υψηλού κόστους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν.4368/16, παρέχονται αποκλειστικά από τα φαρμακεία των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ. Επίσης δίνεται πλέον η δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των απαραίτητων φαρμάκων μέσα από το σύστημα της ΗΔΙΚΑ με μόνο τη χρήση του ΑΜΚΑ.

8. Σε περίπτωση ύπαρξης ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, τυχόν συμμετοχή του ασφαλισμένου στην δαπάνη νοσηλείας, βάσει του ισχύοντος συμβολαίου, θα βαρύνει τον ίδιο τον ασφαλισμένο και μόνο εφόσον υφίσταται σοβαρό πρόβλημα υγείας που δεν καλύπτεται από την ιδιωτική ασφάλιση, θα γίνεται χρήση των προβλεπόμενων περί ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων διατάξεων, τηρουμένων των σχετικών, στην Κ.Υ.Α., προϋποθέσεων. Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: ΩΕ1Α465ΦΥΟ-6ΦΝ

9. Για τις μη κοστολογημένες εξετάσεις της περίπτωσης β του άρθρου 5, εφαρμόζεται ό,τι και για τους ασφαλισμένους δικαιούχους του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του ΕΟΠΥΥ.

10. Ως έναρξη της ημερομηνίας άσκησης της δυνατότητας δωρεάν περίθαλψης με αναδρομική ισχύ σε περίπτωση προηγούμενης εισαγωγής για νοσηλεία, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. ιδ) του άρθρου 5, ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4368/2016, ήτοι η 21/2/2016 και εφεξής. Οσον αφορά τα οριζόμενα του άρθρου 8, παρ. 3 και σε περιπτώσεις που έχουν κατατεθεί αιτήσεις στους δήμους για έκδοση βιβλιαρίου ανασφαλίστου ή πιστοποιητικού κοινωνικής προστασίας για αναδρομική κάλυψη νοσηλείας για το διάστημα πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4368/16 τότε τα νοσήλια αυτά διαγράφονται δεδομένης της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν οι δήμοι προκειμένου να αναζητήσουν ποιες από τις εκκρεμείς αυτές αιτήσεις αφορούν νοσηλείες στο διάστημα πριν την 21/2/16. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απαλλαγή αυτή είναι η προσκόμιση στο νοσοκομείο του εγγράφου κατάθεσης της αίτησης με πρωτόκολλο της υπηρεσίας του δήμου (ημερομηνία κατάθεσης έως την 4/4/16).

11. Σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 1 της Κ.Υ.Α., οι υπηρεσίες Πρόνοιας των Δήμων που ασκούν αρμοδιότητες κοινωνικής προστασίας εξετάζουν τις αιτήσεις για δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη που κατατίθεται από τους δικαιούχους της παρ. 2Β και 8 του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. και εκδίδουν για τους ανωτέρω αποφάσεις παροχής δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης.

12. Σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 1, για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 2Β και 8 του άρθρου 6 απαιτείται η κατοχή Α.Μ.Κ.Α. ή Κ.Υ.Π.Α. και νομιμοποιητικών εγγράφων διαμονής. Δεδομένου όμως ότι σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 6 για την πιστοποίηση της πλήρωσης ή μη των οικονομικών κριτηρίων του αιτούντος απαιτείται η υποβολή φορολογικής δήλωσης, κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, δεν είναι απαραίτητη η κατοχή Κ.Υ.Π.Α. καθόσον, κατά βάσει, φορολογική δήλωση δεν υποβάλλεται από κατόχους της κάρτας αυτής.

13. Μέχρι την πλήρη σύσταση και λειτουργία των Γραφείων Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών, οι διοικήσεις των Νοσοκομείων οφείλουν να διευκολύνουν με κάθε πρόσφορο μέσο την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας των ανθρώπων που περιγράφονται στην περίπτωση γ της παραγράφου 2 του α. 33 του ν. 4368/2016 ως
δικαιούχοι ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Στα Νοσοκομεία που δεν λειτουργούν ακόμα ή δεν είναι επαρκώς στελεχωμένα τα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων, οι διοικητικά υπεύθυνοι των Νοσοκομείων θα πρέπει να ορίσουν άμεσα την Υπηρεσία του Νοσοκομείου που θα εξυπηρετεί τους δικαιούχους μέχρι την έναρξη λειτουργίας τους συμπεριλαμβανομένων εκείνων των οποίων η υγεία τους βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση ή δεν διαθέτουν συγγενικό περιβάλλον. Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: ΩΕ1Α465ΦΥΟ-6ΦΝ

14. Πέραν των αναφερομένων στην Κ.Υ.Α. ανασφάλιστων και αδύναμων πολιτών που δικαιούνται ελεύθερη και ανεμπόδιστη παροχή νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης, βάσει των όρων προϋποθέσεων και διαδικασιών της εν λόγω Κ.Υ.Α., οι μη ρητά αναφερόμενοι δικαιούχοι. Μολαταύτα, όλοι οι πολίτες, ανεξαρτήτως εθνικότητας, νομικού καθεστώτος ή κατοχής νομιμοποιητικών εγγράφων, οφείλουν να γίνονται δεκτοί στις πρωτοβάθμιες δομές υγείας και τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των Νοσοκομείων.

15. Τα ΤΕΠ των Νοσοκομείων της παρ. 1 του α. 33 του ν. 4368/2016 οφείλουν να κάνουν δεκτούς τους ασθενείς από παραπομπές που γίνονται με ευθύνη των ιατρών που παρέχουν υπηρεσίες στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών. Στους ασθενείς αυτούς, ανεξάρτητα από την κατοχή ΚΥΠΑ, παρέχονται δωρεάν η νοσηλεία, οι διαγνωστικές εξετάσεις και τα φάρμακα από τα φαρμακεία των νοσοκομείων, λόγω των έκτακτων συνθηκών που αντιμετωπίζει η χώρα. Το ίδιο ισχύει και όταν η διακομιδή γίνεται με ευθύνη του ΕΚΑΒ ή του ΕΚΕΠΥ. Τα περιστατικά αυτά θα πρέπει να καταγράφονται στα βιβλία που τηρούν τα εξωτερικά ιατρεία και το γραφείο κίνησης, και οι δαπάνες θα καταχωρούνται στις κατηγορίες «Ανασφάλιστοι Αλλοδαποί – Σειρά Δ» ή «Πρόσφυγες/Μετανάστες – Σειρά Ζ», ανάλογα με το νομικό τους καθεστώς, σύμφωνα με την ΓΔΟΥ/οικ.26083/7-4-2016 οδηγία του Υπουργείου Υγείας.

16. Λόγω αδυναμίας έγκαιρης προσαρμογής και προετοιμασίας των πληροφοριακών συστημάτων των συναρμοδίων υπηρεσιών, οι αναφερόμενες στο άρθρο 8 της ΚΥΑ προθεσμίες αναφορικά με τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη παρατείνονται έως 15/07/2016.

17. Θέματα μητρώου ανασφαλίστων – οικονομικά αδυνάμων πολιτών με ΑΜΚΑ ή ΚΥΠΑ, συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη και λοιπών ηλεκτρονικών εφαρμογών καταγραφής δικαιούχων αποτελούν αρμοδιότητα και ευθύνη της ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

Παρακαλούμε να καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια και να επιδείξετε την απαιτούμενη ευαισθησία για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πάντα με
πνεύμα συνεργασίας και σεβασμού απέναντι στους πολίτες. Οι αρμόδιοι φορείς, αποδέκτες της παρούσας, οφείλουν να αναρτήσουν στην ιστοσελίδα τους την εν λόγω εγκύκλιο για ενημέρωση των πολιτών. Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: ΩΕ1Α465ΦΥΟ-6ΦΝ


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Π. ΠΟΛΑΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
(με την παράκληση να ενημερωθούν οι εμπλεκόμενοι φορείς αρμοδιότητάς τους, όπου απαιτείται)
1. Γραφείο Αναπλ. Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κας Θ. Φωτίου
2. Γραφείο Αναπλ. Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κας Α.Αναγνωστοπούλου
3. Γραφείο Αναπλ. Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, κου. Ι. Μουζάλα
4. Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
Λ. Κηφισίας 39, 15123 Μαρούσι
5. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ)
Λεωφ. Συγγρού 101 και Λαγουμιτζή 40, Τ.Κ. 11745 Νέος Κόσμος, Αθήνα
6. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
Λεωφ. Μεσογείων 96, Τ.Κ. 11527, Αθήνα.
7. Υπουργείο Οικονομικών

Κ. Σερβίας 10, Τ.Κ. 10562, ΑΘΗΝΑ.
8. Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: ΩΕ1Α465ΦΥΟ-6ΦΝ
Σταδίου 27 Τ.Κ. 10183, ΑΘΗΝΑ.
9. Όλες τις Υ.ΠΕ. της χώρας.
10. Αρεταίειο Νοσοκομείο
Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 76, Τ.Κ. 11528, Αθήνα.
11. Αιγινήτειο Νοσοκομείο
Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 72, Τ.Κ. 11528, Αθήνα.Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφεία Γενικών Γραμματέων
4. Γραφείο Προϊσταμ. Γεν. Δ/νσης Διοικ. Υπηρεσιών
5. Γραφείο Προϊστ. Γεν. Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών
6. Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας
7. Δ/νση Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας
8. Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
9. Δ/νση Ψυχικής Υγείας

Οδηγός λειτουργίας και κώδικας δεοντολογίας του ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων μαθητών ΑΜΕΑ


ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑμΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Αρ. Πρωτ.: 87370
Ημερομ.: 30-5-2016
Ταχ. Δ/νση
:
Α. Παπανδρέου 37ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΤ.Κ. - Πόλη
:
151 80 - Μαρούσι

Ιστοσελίδα

:
http://www.minedu.gov.gr
 https://hfaistos.minedu.gov.gr


Πληροφορίες

Θ. Αστέρη
210-3442191
Π. Γκίκα
210-3442928

Ι. Τζιατζούλης
210-3442561
Κ. Παπαλεξάνδρου
210- 3442082
Κ. Κισκήρα
210-3442931

Μ. Παπαδημητρίου
210-3442929

ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑμΕΑ

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-13, με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ελληνικού Δημοσίου, ολοκλήρωσε το έργο «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Μητρώου Δεδομένων για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών και η αξιοποίηση του στην εκπαιδευτική διαδικασία» (Α.Π. 1,2, &3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013).

Στο πλαίσιο αυτού του έργου, το Υπουργείο Παιδείας καλεί:

Α) Τους/τις Διευθυντές/ντριες Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης Α/θμιας και Β/θμιας και τους/τις Διευθυντές/ντριες Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Γενικής Εκπαίδευσης στις οποίες έχουν ενταχθεί και λειτουργούν Τμήματα Ένταξης, προγράμματα παράλληλης στήριξης, Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, Σχολικού Νοσηλευτή ή/και παρέχεται ειδικός εξοπλισμός ή καταλλήλως προσαρμοσμένα σχολικά εγχειρίδια καθώς και τους/τις Προϊσταμένους/μένες ΚΕ.Δ.Δ.Υ. όλης της χώρας, να ενημερώσουν το προσωπικό Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με τη σχετική εγκύκλιο και να αναμείνουν νέα εγκύκλιο για τη γενικευμένη πλέον εφαρμογή του Μητρώου ΑμΕΑ, προκειμένου να το θέσουν σε εφαρμογή μετά τη βελτίωση της λειτουργίας του.

Β) Τους/τις Διευθυντές/ντριες των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων της χώρας να θέσουν σε πιλοτική εφαρμογή το Ηλεκτρονικό Μητρώο Δεδομένων για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών και η αξιοποίηση του στην εκπαιδευτική διαδικασία (εφεξής Μητρώο ΑμΕΑ) έως τη 30η Ιούνη 2016 σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν και να ενημερώσουν με τις παρατηρήσεις τους τη Διεύθυνση ΕΑΕ.

Σκοπός της πιλοτικής αυτής φάσης είναι η αναβάθμιση της ασφαλούς λειτουργίας, η βελτίωση
των διαδικασιών και η γενικευμένη εφαρμογή στο αμέσως επόμενο διάστημα.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. Ν. 1143/1981 - ΦΕΚ. 80 -A- 31-3-1981 'Περί Ειδ. Αγ., ειδ. επαγγ. εκπ/σης, απασχ. & κοινων. μέριμνας των αποκλιν. εκ του φυσιολ. ατόμων'
2. Το Π.Δ. 603/1982 (ΦΕΚ 117/1982 τ. Α΄) Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα το άρθρο 5 παρ. 5.
3. Ν. 1566/1985 - ΦΕΚ. 167 -A- 30-9-1985 'Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις'
4. Ν. 2817/2000 - ΦΕΚ. 78 -A- 14-3-2000 'Εκπαίδευση ατόμων με ειδ. εκπαιδευτικές ανάγκες
5. Την ΥΑ 4494_8-11-2001 (ΦΕΚ 1503/2001 τ. Β’) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΥ «Κανονισμός Λειτουργίας των ΚΔΑΥ» όπου περιγράφονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του προσωπικού των ΚΕΔΔΥ (πρώην ΚΔΑΥ) καθώς και το περιεχόμενο του αρχείου μαθητών.
6. Υ.Α. 102357/Γ6, ΦΕΚ 1319/2002 «Ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλους τους τύπους των σχολείων Ειδικής Αγωγής και τα Τμήματα Ένταξης»
7. Υ.Α. αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1, ΦΕΚ 1340/2002, «Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων»
8. Την Εγκύκλιο ΥΠΕΠΘ Γ6/15894/14.02.2006 «Φάκελοι ατομικών στοιχείων»
9. Ν. 3699/2008 – ΦΕΚ. 199 – Α – 2-10-2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» και συγκεκριμένα τα άρθρα 2-παρ3, άρθ. 3, τα άρθρα 6 και 8, 34 παρ. 1 και 35
10. Το υπ’ αριθμ. 8139/04-05-2011/ ΕΥΕ ΕΔ έγγραφο «Γνωστοποίηση τήρησης αρχείου/επεξεργασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της πράξης «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών και η αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική διαδικασία», το οποίο υποβλήθηκε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα., συνοδευόμενο από αίτημα παροχής αδείας ίδρυσης και λειτουργίας αρχείου με ευαίσθητα δεδομένα. .
11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΓΝ/ΕΞ/511-1/17-06-2011/ΑΠΔΠΧ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΑΡΘΡΟ 7 Ν.2472/97 (α/α Μητρώου Αδειών : 1048)
12. Την ΥΑ 27922/Γ6/2007 Απόφαση (ΦΕΚ 449/2007 τ. Α’ ) «Καθορισμός των ιδιαιτέρων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων α)του εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπηρετεί σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης) …εκπαίδευσης»
13. Ν. 4186/2013 – ΦΕΚ. 193-Α- 17-9-2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
14. Υ.Α. 17812/Γ6, ΦΕΚ 315/2014 «Νόμιμη σύσταση των ΕΔΕΑΥ και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών και συντονιστών αυτών».
15. Την Υ.Α. 19684/12-2-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΡΝ9-ΤΩΞ) για την πολιτική και τον κανονισμό ασφαλείας των πληροφοριακών συστημάτων του ΥΠΑΙΘ.
16. Τον Ν. 2472/1997 – Προστασία του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΜΕΑ

Β1. Περιεχόμενο Ηλεκτρονικού Μητρώου ΑμΕΑ:
Σε αυτό το πλαίσιο, στο συγκεκριμένο Ηλεκτρονικό Μητρώο ΑμΕΑ προβλέπεται να γίνεται καταχώριση βασικών ατομικών και δημογραφικών στοιχείων των μαθητών ΕΑΕ και κυρίως των στοιχείων που καταχωρίζονται στο έντυπο αρχείο και αφορούν:
α) στο κοινωνικό ιστορικό και στο ιστορικό ανάπτυξής τους,
β) στην ψυχολογική αξιολόγηση,
γ) στο εκπαιδευτικό ιστορικό και στην εκπαιδευτική αξιολόγηση,
δ) στις υπηρεσίες υποστήριξης των μαθητών καθώς και
ε) σε αξιολογήσεις όλων των εμπλεκομένων ειδικοτήτων (λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, παιδοψυχιάτρων, παιδιάτρων με εξειδίκευση, φυσικοθεραπευτών, σχολικών νοσηλευτών, εξειδικευμένων στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών, μουσικοθεραπευτών, ειδικού βοηθητικού προσωπικού).

Β2. Σκοπός του Ηλεκτρονικού Μητρώου ΑμΕΑ είναι:
 Η ηλεκτρονικοποίηση των αρχείων που τηρούνται για την παρακολούθηση της προόδου του μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς και η απλούστευση των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν για την εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Η γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των γονέων των μαθητών και όλων των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών κλάδων ΕΑΕ και η απλοποίηση των υπηρεσιών με τη μείωση της γραφειοκρατίας και της ανάγκης φυσικής παρουσίας και προσκόμισης δικαιολογητικών.
 Η υποστήριξη της σχολικής προόδου και η διασφάλιση της εξατομικευμένης και εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σύμφωνα με το καταγεγραμμένο ΕΠΕ του μαθητή.
 Ο εντοπισμός και συλλογή των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία καθώς και του είδους της υποστήριξης που αιτούνται στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας (παράλληλη στήριξη, Τ.Ε., Υποστηρικτική τεχνολογία κλπ)
 Η άμεση, έγκαιρη και κατάλληλη ανταπόκριση της Διεύθυνσης ΕΑΕ στις ανάγκες του κάθε μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση της πορείας εκπαίδευσης του.
 Η ορθολογικότερη διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και μη πόρων της Δημόσιας εκπαίδευσης και ΕΑΕ.
 Η συλλογή στατιστικών στοιχείων αναγκαίων:
o για τον σχεδιασμό και την υποστήριξη στην άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής ΕΑΕ σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο
o για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν για τη χώρα από την εφαρμογή διεθνών συμβάσεων (π.χ. πληροφορίες που ζητούνται από τα διεθνή όργανα OHE που παρακολουθούν την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης των Δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και προτείνουν καλές πρακτικές).

Β3. Εμπλεκόμενοι στη χρήση του Ηλεκτρονικού Μητρώου ΑμΕΑ:
βλ. Παράρτημα 1: Επεξηγηματικό έγγραφο για τους ρόλους των χρηστών

Όλοι/ες οι εμπλεκόμενοι/ες Εκπαιδευτικοί, Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. και τα στελέχη εκπαίδευσης που παρακολουθούν, εφαρμόζουν και υποστηρίζουν τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/ και αναπηρίες.
Το επίπεδο πρόσβασης όλων των εμπλεκομένων είναι αυτό που απαιτείται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων έχουν οι διευθυντές των σχολείων μόνον για τους μαθητές της σχολικής μονάδας ευθύνης τους, ενώ πρόσβαση σε επιμέρους, εξειδικευμένα στοιχεία των μαθητών έχουν οι επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων μόνον για τους μαθητές της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετούν.
Υπεύθυνος Φορέας Επεξεργασίας των δεδομένων του Μητρώου Δεδομένων έχει οριστεί η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα για κάθε μαθητή θα τηρούνται μέχρι την ολοκλήρωση της φοίτησής του στην εκάστοτε σχολική μονάδα του εκπαιδευτικού συστήματος και για διάστημα 2 ετών μετά την αποφοίτησή του.

Β4. Διασφάλιση προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων μαθητών ΑμΕΑ
βλ. Παράρτημα 2: Κώδικας Δεοντολογίας

Προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των μαθητών, το Υπουργείο Παιδείας:
α) Έχει εκπονήσει επιτυχώς μελέτη επικινδυνότητας, πολιτική ασφάλειας και σχέδιο ασφάλειας, σύμφωνα με τα οποία το Μητρώο έχει εγκριθεί ως «χαμηλής επικινδυνότητας».
β) Συνεργάζεται με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με την χορηγούμενη Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Αρχείου με Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα.
γ) Καθιερώνει, με την παρούσα εγκύκλιο, συγκεκριμένο εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής «Ηλεκτρονικό Μητρώο ΑμΕΑ» το οποίο έχει εγκριθεί με συγκεκριμένους Όρους Χορήγησης.

Εξ αυτού, προϋπόθεση πρόσβασης στο Μητρώο Δεδομένων έχει ορισθεί η έγγραφη και ηλεκτρονική αποδοχή από τους εκάστοτε Εξουσιοδοτημένους Χρήστες των όρων χρήσης του Μητρώου ΑμΕΑ καθώς και του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας για την προστασία των Ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του μητρώου ΑμΕΑ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εχεμύθεια των εμπλεκομένων.

Β5. Προϋποθέσεις καταχώρισης στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ΑμΕΑ
βλ. Παράρτημα 3Α: Έντυπο Ενημέρωσης και
Παράρτημα 3Β: Έντυπο Ενημέρωσης Γραπτής Συγκατάθεσης

Σε κάθε περίπτωση, η συλλογή και επεξεργασία όλων των παραπάνω δεδομένων επιτρέπεται υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι το υποκείμενο των δεδομένων ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του έχει δώσει τη γραπτή συγκατάθεσή του.
Σε αυτό το πλαίσιο, ζητείται από τους νόμιμους αντιπρόσωπους (γονείς ή κηδεμόνες) των μαθητών, η έγγραφη δήλωση συγκατάθεσής τους για την καταχώριση στο Μητρώο ΑμΕΑ των στοιχείων που τηρεί στο αρχείο του το Σχολείο ή το ΚΕΔΔΥ.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 τον ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50/τ. Α’/10-4-1997), η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΜΕΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

Γ1. Καθήκοντα Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ και Νηπιαγωγείων ΠΡΙΝ την εφαρμογή Μητρώου ΑμΕΑ
Παράρτημα 3Α: Έγγραφο Ενημέρωσης προς τους γονείς/κηδεμόνες και
Παράρτημα 3Β: Έγγραφο-συγκατάθεσης γονέων/κηδεμόνων μαθητών ΑμΕΑ

Oι Διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων και οι Προϊσταμένες/μενοι των Νηπιαγωγείων και των ΚΕΔΔΥ παρακαλούνται για τα εξής:

Να εισέλθουν στην ιστοσελίδα: https://hfaistos.minedu.gov.gr/να πλοηγηθούν και να ενημερωθούν πλήρως για τις υπηρεσίες και τον τρόπο λειτουργίας της.

Να ενημερώσουν όλο το προσωπικό για μια πρώτη επαφή με τον ιστότοπο.

Επισήμανση: Η πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο θα γίνεται με τον προσωπικό κωδικό που ο κάθε χρήστης έχει από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Αν κάποιος εξουσιοδοτημένος χρήστης δεν έχει προσωπικό κωδικό, θα πρέπει να αποκτήσει μέσω της διαδικασίας κτήσης προσωπικού κωδικού στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ, στη διεύθυνση https://myschool.sch.gr/.

Να ενημερώσουν ιδιαιτέρως τα εμπλεκόμενα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, του ΕΕΠ και ΕΒΠ, καθώς αυτοί θα είναι οι χρήστες του Μητρώου, για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

Να μελετήσουν τα επισυναπτόμενα παραρτήματα και, κυρίως, τον Πίνακα με τους Ρόλους Χρηστών στον οποίο φαίνονται τα δικαιώματα κάθε χρήστη ανά ειδικότητα και ανάλογα με το ρόλο του.

Να εξασφαλίσουν εγγράφως ότι ο κάθε εξουσιοδοτημένος χρήστης λαμβάνει γνώση του επισυναπτόμενου εγγράφου με τίτλο «Όροι Χρήσης Μητρώου ΑμεΑ και Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας» (βλ Παράρτ. 2) από το οποίο δεσμεύεται. Το εν λόγω έγγραφο θα τηρείται στο αρχείο της Σχολικής Μονάδας ευθύνης τους.

Να καλέσουν σε κατ’ ιδίαν ενημέρωση τους γονείς/ κηδεμόνες των μαθητών που:
-έχουν εγγραφεί στη ΣΜΕΑΕ ευθύνης τους
-παρακολουθούν Τμήματα Ένταξης
-έχουν έγκριση παροχής Παράλληλης Στήριξης
-έχουν έγκριση παροχής ΕΒΠ
-έχουν έγκριση παροχής ΕΕΠ
-έχουν έγκριση παροχής Σχολικού Νοσηλευτή
-έχουν υλοποιούμενη αίτηση για Ιδιώτη Συνοδό
-έχουν έγκριση για Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
και να τους προσκαλέσουν, εφόσον επιθυμούν την εγγραφή των μαθητών στο Μητρώο ΑμΕΑ, να δώσουν την έγγραφη συγκατάθεσή τους, υπογράφοντας το σχετικό έντυπο (βλ . Παραρτ.3)

Ειδικότερα για δομές ΣΜΕΑΕ, μπορούν να διοργανώσουν μια εκδήλωση ενημέρωσης που απευθύνεται στο σύνολο των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών της Σχολικής Μονάδας και να τους προσκαλέσουν, εφόσον επιθυμούν την εγγραφή των μαθητών στο Μητρώο ΑμΕΑ, να δώσουν την έγγραφη συγκατάθεσή τους, υπογράφοντας το σχετικό έντυπο (βλ . Παραρτ.3)

Χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων δεν θα μπορεί να γίνει καμία καταγραφή.

Η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων παραμένει στο αρχείο της Διεύθυνσης του Σχολείου, ενώ ένα αντίγραφο της παραμένει και στο αρχείο του μαθητή.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Σε όλες τις περιπτώσεις οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊστάμενοι/μένες διαβάζουν και δίνουν στους γονείς /κηδεμόνες των μαθητών ΕΑΕ το έγγραφο ενημέρωσης – παρουσίασης του Μητρώου ΑμΕΑ (βλ Παράρτ. 3Α: Έγγραφο Ενημέρωσης –Παρουσίασης Ηλεκτρονικού Μητρώου Δεδομένω μαθητών ΑμΕΑ προς τους γονείς/κηδεμόνες) παρέχοντάς τους τις όποιες σχετικές πληροφορίες. Στο έγγραφο αυτό επισυνάπτεται στο τέλος του το έντυπο της έγγραφης υπεύθυνης δήλωσης για τη συγκατάθεσή των γονέων /κηδεμόνων (βλ. Παράρτημα 3Α: Έγγραφο Ενημέρωσης– Παρουσίασης Ηλεκτρονικού Μητρώου Δεδομένων μαθητών ΑμΕΑ προς τους γονείς/κηδεμόνες και Παράρτημα 3Β: Έγγραφο-συγκατάθεσης γονέων/κηδεμόνων μαθητών ΑμΕΑ). Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: 77ΘΛ4653ΠΣ-4ΥΥ

Στην ενημέρωση αυτή θα πρέπει όλοι να σταθούν με ευαισθησία στις αγωνίες και τις απορίες των γονέων. Θα πρέπει να τονιστούν τα μέτρα προστασίας που έχουν ληφθεί και κυρίως η άδεια που έχει δοθεί από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Θα πρέπει να καταστεί σαφές στους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών ΕΑΕ ότι χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση τους δεν θα γίνει καμία καταχώριση στοιχείων του μαθητή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο καθώς επίσης ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.2472/1997, η συγκατάθεση τους μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα.


Γ2. Καθήκοντα λοιπών Εξουσιοδοτημένων Χρηστών ΠΡΙΝ την εφαρμογή Μητρώου ΑμΕΑ
Βλ. Παράρτημα 2: Όροι Χρήσης και Κώδικας Δεοντολογίας

Κάθε εξουσιοδοτημένος Χρήστης οφείλει να λάβει γνώση από τη Διεύθυνση της Σχολικής Μονάδας ή ΚΕΔΔΥ στο οποίο υπηρετεί του εγγράφου με τίτλο «Όροι Χρήσης Μητρώου ΑμΕΑ και Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας» (βλ. Παράρτ.: 2),να το μελετήσει και να το υπογράψει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑμΕΑ

βλ Παράρτημα 4Α: Εγχειρίδιο για το Μητρώο ΑμΕΑ κ τα Υποσυστήματά του
Παράρτημα 4Β: Εγχειρίδιο για την Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση μητρώου ΑμΕΑ

Ο/Η Διευθυντής/ντρια ή ο/η Προϊστάμενος/η εισέρχεται στο σύστημα από το σημείο ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ με τους κωδικούς του σχολείου του στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και αποδέχεται τους όρους χρήσης και τον κώδικα δεοντολογίας.

Ο/Η Διευθυντής/ντρια ή η/ο Προϊσταμένη/μενος της Σχολικής Μονάδας όταν έχει την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων τροφοδοτεί το Μητρώο με τα δημογραφικά στοιχεία των μαθητών του Σχολείου του τα οποία αντλεί από την ιστοσελίδα https://myschool.sch.gr.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι μαθητές ΑμΕΑ θα εμφανίζονται στο Μητρώο ΑμΕΑ όχι με το ονοματεπώνυμό τους αλλά με κωδικοποιημένο συνθηματικό.

Η ταυτοποίηση των προς καταχώριση μαθητών θα γίνεται από τα λοιπά δημογραφικά στοιχεία τους ή/και τον Α.Μ. της Σχολικής Μονάδας.


Ο κάθε εξουσιοδοτημένος χρήστης ενημερώνει τα πεδία στα οποία έχει πρόσβαση βάσει των καθηκόντων του και φροντίζει για την τακτική ενημέρωση των στοιχείων αυτών. Κατά τη χρήση μπορεί να συμβουλεύεται τα Εγχειρίδια Χρήσης στα οποία θα μπορεί να ανατρέξει και ηλεκτρονικά στον ιστότοπο https://hfaistos.minedu.gov.gr/.

Προσφέρεται επίσης η δυνατότητα να απευθύνει ερώτημα στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου που υπάρχει στην αρχική σελίδα της παρούσας εγκυκλίου.

Για παροχή διευκρινήσεων μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης μέσω του Υποσυστήματος ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ στην παρακάτω διεύθυνση: https://hfaistos.minedu.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=30και τα παρακάτω τηλέφωνα ως εξής:


Ι. Τζιατζούλης: 210-3442561 Ενημέρωση της ιστοσελίδας ΗΦΑΙΣΤΟΣ
Κ. Παπαλεξάνδρου: 210- 3442082 Μ. Παπαδημητρίου: 210-3443003
Κ. Κισκήρα: 210-3442931 hfaistos@minedu.gov.gr

Τo Μητρώο διαθέτει επίσης πεδίο ΣΥΧΝΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ στο οποίο μπορεί ο χρήστης να ανατρέχει για άμεση βοήθεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ https://hfaistos.minedu.gov.gr

Το περιβάλλον λειτουργίας του Μητρώου ΑμΕΑ έχει την ονομασία ΗΦΑΙΣΤΟΣ και είναι διαθέσιμο στον ασφαλή ιστότοπο https://hfaistos.minedu.gov.gr/.

Η πλατφόρμα ΗΦΑΙΣΤΟΣ λειτουργεί ως δίκτυο ενημέρωσης και πληροφόρησης των εκπαιδευτικών και των γονέων σε όλα τα θέματα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στα εξής πεδία:
Στοιχεία Σχολικών Μονάδων
Νομοθεσία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Σύνδεσμοι
Αναλυτικά Προγράμματα και Προγράμματα Εδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,
Εκπαιδευτικό Υλικό, e-yliko Ψηφιακή Μάθηση
Έρευνες
Προτάσεις
Επιστημονικά Άρθρα
Δράσεις

Η πλατφόρμα ΗΦΑΙΣΤΟΣ θα ενημερώνεται από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για όλα τα θέματα που αφορούν την εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς και με τις δράσεις των σχολείων που θα ανακοινώνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: 77ΘΛ4653ΠΣ-4ΥΥ hfaistos@minedu.gov.gr..

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ
Συνημμένα
Παράρτημα 1: Επεξηγηματικό έγγραφο για τους ρόλους των χρηστών
Παράρτημα 2: Όροι Χρήσης και Κώδικας Δεοντολογίας
Παράρτημα 3Α: Έγγραφο Ενημέρωσης προς τους γονείς/κηδεμόνες
Παράρτημα 3Β: Έγγραφο-συγκατάθεσης γονέων/κηδεμόνων μαθητών ΑμΕΑ
Παράρτημα 4Α: Εγχειρίδιο για το Μητρώο ΑμΕΑ κ τα Υποσυστήματα του
Παράρτημα 4Β: Εγχειρίδιο για την Ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση μητρώου ΑμΕΑ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:
Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Γραφείο Τύπου Υπουργού
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: 77ΘΛ4653ΠΣ-4ΥΥ
Γενική Διεύθυνση ΣΣΠΗΔ
Γενική Διεύθυνση Σπουδών ΠΕ & ΔΕ
Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕ & ΔΕ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕ & ΔΕ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων
ΠΡΟΪΣΤ. ΚΕΔΔΥ όλα της χώρα μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΕΠ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ι.Τ.Υ.Ε. –ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
 

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016

Από 27.5.2016 η παρακράτηση φόρου και εισφοράς αλληλεγγύης με βάση τις νέες κλίμακες


Από 27.5.2016 η παρακράτηση φόρου και εισφοράς αλληλεγγύης με βάση τις νέες κλίμακες
[30.05.2016]
Κοινοποιήθηκε η εγκύκλιος 1064/2016 σχετικά με τις μεταβολές ως προς τον υπολογισμό του  παρακρατούμενου φόρου και της παρακρατηθείσας ειδικής εισφοράς  αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μετά την  ψήφιση του ν.4387/2016 και του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας  δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες  διατάξεις».
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η παρακράτηση του  φόρου και της εισφοράς από τους μισθούς και τις συντάξεις με τις νέες  κλίμακες αρχίζει να πραγματοποιείται από την ημερομηνία δημοσίευσης του  ν.4389/2016. Συνεπώς, οι παρακρατήσεις φόρου και ειδικής εισφοράς  αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθούς και συντάξεις με βάση τις  προαναφερόμενες μεταβολές, διενεργούνται για μισθοδοσίες και συντάξεις  που εκκαθαρίζονται από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4389/2016  δηλαδή, από 27.5.2016 και μετά και δεν τίθεται θέμα αναδρομικής  παρακράτησής τους. Τα παρακρατηθέντα ποσά φόρου και ειδικής εισφοράς  αλληλεγγύης θα δηλωθούν στις ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος  φορολογικού έτους 2016, και θα συμψηφισθούν κατά την εκκαθάριση των  δηλώσεων αυτών που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.

Τελειώνοντας σας κάνουμε γνωστό ότι και μετά τους τελευταίους νόμους παραμένει το αφορολόγητο των μισθών, των συντάξεων και της πάγιας αντιμισθίας που καταβάλλεται σε αναπήρους με αναπηρία 80% και άνω.
Επίσης με το άρθρο 112 του τελευταίου νόμου 4387, προστέθηκε νέο άρθρο 43 α στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος, όπως και με το άρθρο 29 του νόμου 3986 και ορίζεται:
2. Από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω...
 

Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

Ερμηνευτική εγκύκλιος του άρθρου 31 του νόμου 4373 για τη χορήγηση αδείας μετ' αποδοχών στους εν ενεργεία αθλητές / αθλήτριες εθνικών και προεθνικών ομάδων καθώς και στους προπονητές / προπονήτριες αυτών


Ερμηνευτική εγκύκλιος του άρθρου 31, Ν. 4373/2016, για τη χορήγηση αδείας μετ’ αποδοχών στους εν ενεργεία αθλητές/ αθλήτριες εθνικών και προ- εθνικών ομάδων καθώς και στους προπονητές/ προπονήτριες αυτών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΎ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 15180 , ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ: Λ. ΒΑΡΒΕΡΗ ΤΗΛΈΦΩΝΟ : 213 131 6498 FAX : 213131 6985
E- MAIL : xstratou@gga.gov.gr
ΠΡΟΣ: - Όπως ο πίνακας αποδεκτών
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
ΘΕΜΑ: Ερμηνευτική εγκύκλιος του άρθρου 31, Ν. 4373/2016, για τη χορήγηση αδείας μετ’ αποδοχών στους εν ενεργεία αθλητές/ αθλήτριες εθνικών και προ- εθνικών ομάδων καθώς και στους προπονητές/ προπονήτριες αυτών.
Σας ενημερώνουμε ότι την 1η Απριλίου 2016 δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄49) ο Ν. 4373/2016 «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις», με τις διατάξεις του οποίου ρυθμίζεται μεταξύ άλλων, η δυνατότητα χορήγησης αδείας μετ’ αποδοχών στους εν ενεργεία αθλητές / αθλήτριες και προπονητές/ προπονήτριες αυτών.
Επισημαίνουμε ότι σκοπός της ανωτέρω διάταξης αποτελεί η διευκόλυνση των αθλητών / αθλητριών εθνικών και προ – εθνικών ομάδων καθώς και των προπονητών / προπονητριών αυτών για την καλύτερη προετοιμασία τους, προκειμένου να συμμετέχουν σε διεθνείς διοργανώσεις υψηλού επιπέδου – όπως αυτές διατυπώνονται στην υπόψη διάταξη - καθώς και σε αγώνες πρόκρισης για τη συμμετοχή τους στις ανωτέρω διοργανώσεις.
Ως εκ τούτου, η προβλεπόμενη άδεια που χορηγείται στους ανωτέρω καλύπτει το χρονικό διάστημα αφενός της διάρκειας διεξαγωγής των αγώνων, αφετέρου του αναγκαίου χρόνου για την καλύτερη προετοιμασία τους.
Σημειώνεται ότι στη περίπτωση (β) όπου απαιτείται επικυρωμένη βεβαίωση της οικείας Αθλητικής Ομοσπονδίας από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, το σχετικό αίτημα χορήγησης αδείας θα πρέπει να υποβάλλεται στη Γ.Γ.Α. με απόλυτη σαφήνεια και πλήρη αιτιολόγηση του απαραίτητου χρόνου προετοιμασίας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Σάββατο, 21 Μαΐου 2016

Σύνταξη στα 50 και οι πατέρες με ανήλικο δημόσιο


 Σύνταξη στα 50 και οι πατέρες με ανήλικο Δημόσιο
Δικαίωμα για σύνταξη στα 50 έχουν πλέον και οι άνδρες δημόσιοι υπάλληλοι με ανήλικο τέκνο αν έχουν θεμελιώσει την 25ετία πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2010. Τη σχετική απόφαση έλαβε η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που είχε διατάξει την άρση της διάκρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γονέων στο Δημόσιο.
Σύμφωνα με την απόφαση η διάταξη του άρθρου 56 παρ. 1 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα που θεσπίζει το 50ό έτος ως όριο ηλικίας για τη συνταξιοδότηση των γυναικών δημοσίων υπαλλήλων που είναι μητέρες με ανήλικα τέκνα ή ανίκανα παιδιά κατά ποσοστό 50% και άνω ή ανίκανο σύζυγο κατά ποσοστό 67%, εφόσον έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως τις 31.12.2010 θα πρέπει να επεκταθεί και στους άνδρες «για λόγους αποκατάστασης της ίσης μεταχείρισης των δύο φύλων».
Η απόφαση αναμένεται να φέρει ανατροπές στο συνταξιοδοτικό των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς μέχρι σήμερα δεν προβλεπόταν ευνοϊκό καθεστώς συνταξιοδότησης για τους άνδρες με ανήλικα τέκνα που είχαν θεμελιώσει δικαίωμα μέχρι το 2010. Αυτό που ίσχυε ήταν συνταξιοδότηση στα 53 με ανήλικο τέκνο για όσους συμπλήρωναν 25ετία το 2011 και σια 53 για θεμελίωση της 25ετίας το 2012.
Ήδη η ΠΟΕΔΗΝ έχει στείλει την επίμαχη απόφαση του ανώτατου δημοσιονομικού δικαστηρίου στο υπουργείο Οικονομικών ζητώντας την άμεση λήψη νομοθετικής πρωτοβουλίας, ώστε η επέκταση του ευνοϊκού καθεστώτος συνταξιοδότησης και για τους άνδρες να γίνει νόμος του κράτους.

Πηγή: Εφημερίδα «Η Αυγή»
 

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

Υπενθύμιση ορισμού εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων για την εφαρμογή του προγράμματος δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων.

 Υπενθύμιση ορισμού εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων για την εφαρμογή του προγράμματος δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 / 05 / 2016
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ.Πρ.Δ23/οικ.22892/1750
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣ :
ΤΜΗΜΑ: Α΄ Όλους τους Δήμους της χώρας
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29 (δια των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
Ταχ. Κώδ.: 101 82 με την παράκληση να ενημερώσουν
Τηλέφωνο: 210 5281152 άμεσα τους Δήμους χωρικής τους
Πληροφορίες: Σ. Καμπουρίδης αρμοδιότητας)
E-mail:  skampouridis@yeka.gr

ΘΕΜΑ: Υπενθύμιση ορισμού εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων για την εφαρμογή του προγράμματος δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων.

Σε συνέχεια της Αρ.Πρ.Δ23/οικ.17437/1366/13-04-2016 (ΑΔΑ: ΩΞ83465Θ1Ω-ΩΜΣ) εγκυκλίου μας, παρακαλούνται όσοι Δήμοι δεν έχουν ορίσει τους προβλεπόμενους στα άρθρα 4 παρ.3 και 7 παρ.4 της Κ.Υ.Α. εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους για την εφαρμογή του νέου προγράμματος δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων, να προχωρήσουν άμεσα τη σχετική διαδικασία και να αποστείλουν ηλεκτρονικά σε αρχείο excel τα στοιχεία τους στην Υπηρεσία μας στο e-mail  skampouridis@yeka.gr, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο.
Υπενθυμίζεται ότι η ανωτέρω διαδικασία ισχύει για όσους εκ των Δήμων ασκούν αρμοδιότητες κοινωνικής προστασίας και εφαρμόζουν το σχετικό πρόγραμμα δωρεάν περίθαλψης ανασφαλίστων. Για τους υπολοίπους ισχύει η δυνατότητα ανάληψης της αρμοδιότητας έως την 31/12/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του Ν.4257/2014 (Α΄ 93).
Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία χορήγησης δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης των ανασφαλίστων και οι ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού να μην μένουν ακάλυπτες λόγω διοικητικών δυσλειτουργιών.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

Αποσπάσεις Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.ε για το διδακτικό έτος 2016-2017 και Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017


 Αποσπάσεις Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε  για το διδακτικό έτος 2016-2017 και Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017
13-05-2016
Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των αποσπάσεων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017.
καλεί
τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που επιθυμούν να αποσπαστούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., να υποβάλουν αίτηση στις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας και στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της οργανικής τους θέσης από 18/5/2016 έως 31/5/2016.
Η Υπουργική Απόφαση:
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/78ΒΖ4653ΠΣ-ΛΟΟ_Eγκύκλιος_Αποσπάσεων_2016.pdf.
Η αίτηση:
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/ΑΙΤΗΣΗ_ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ_ΕΕΠ-ΕΒΠ_2016.doc.

Πηγή: http://www.minedu.gov.gr/
 

Εκδόθηκε η υπουργική απόφαση για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των υποψηφίων πανελλαδικών


 Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των υποψηφίων πανελλαδικών
   Εκδόθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής υποψηφίων που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις το ίδιο έτος κατά το οποίο αποφοιτούν από Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο και εξετάζονται πανελλαδικά σε άλλη σχολική μονάδα από αυτή στην οποία υπέβαλαν αίτηση − δήλωση.
Γενικές Προϋποθέσεις
Καθορίζεται για το έτος 2016 κατ’ αποκοπή αποζημίωση ύψους 350 ευρώ, για τους δικαιούχους του άρθρου 2 της ίδιας απόφασης. Η αποζημίωση του παρόντος άρθρου καταβάλλεται στον υποψήφιο που πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 της παρούσης εφόσον συμμετέχει στο σύνολο των δηλωμένων, στην αίτηση − δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις, μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Ομάδας Προσανατολισμού για τους υποψηφίους του Γενικού Λυκείου και μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Μαθημάτων Ειδικότητας για τους υποψηφίους του Επαγγελματικού Λυκείου αντίστοιχα, εξαιρουμένων των ειδικών μαθημάτων. Η αποζημίωση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν καταβάλλεται εάν το σύνολο των μαθημάτων εξεταστεί στις επαναληπτικές εξετάσεις.
Δικαιούχοι
Η αποζημίωση του άρθρου 1 καταβάλλεται προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που αποφοιτούν την τρέχουσα σχολική χρονιά εφόσον το σχολείο στο οποίο υπέβαλαν αίτηση − δήλωση δεν χρησιμοποιείται ως εξεταστικό κέντρο.
Ειδικότερα την αποζημίωση του άρθρου 1 δικαιούνται:
1. α) Οι υποψήφιοι του Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου που μετακινούνται, από τις σχολικές μονάδες της νησιωτικής Χώρας στις οποίες υπέβαλαν αίτηση − δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις προς άλλα Εξεταστικά Κέντρα της νησιωτικής ή ηπειρωτικής Χώρας. Η αποζημίωση του άρθρου 1 δεν καταβάλλεται εφόσον το Εξεταστικό Κέντρο λειτουργεί σε σχολική μονάδα εντός του ιδίου νησιού στο οποίο υπέβαλε αίτηση − δήλωση ο υποψήφιος και η απόσταση της νησιωτικής σχολικής μονάδας από το Εξεταστικό Κέντρο είναι μικρότερη των 120 χιλιομέτρων.
β) Οι υποψήφιοι του Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου που μετακινούνται από τη σχολική μονάδα της ηπειρωτικής Χώρας στην οποία κατέθεσαν αίτηση − δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις προς άλλη σχολική μονάδα της ηπειρωτικής Χώρας, η οποία λειτουργεί ως Εξεταστικό Κέντρο και η απόσταση μεταξύ των δύο σχολείων είναι μεγαλύτερη των 120 χιλιομέτρων.
2. α) Οι υποψήφιοι του Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που μετακινούνται, από τις σχολικές μονάδες της νησιωτικής Χώρας στις οποίες υπέβαλαν αίτηση − δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις προς τα Βαθμολογικά ή Ειδικά εξεταστικά κέντρα της νησιωτικής ή ηπειρωτικής Χώρας. Η αποζημίωση του άρθρου 1 δεν καταβάλλεται εφόσον το Βαθμολογικό ή Ειδικό Εξεταστικό κέντρο λειτουργεί σε σχολική μονάδα εντός του ιδίου νησιού, στο οποίο υπέβαλε αίτηση − δήλωση ο υποψήφιος, και η απόσταση της νησιωτικής σχολικής μονάδας στην οποία υπέβαλε αίτηση− δήλωση ο υποψήφιος από το Βαθμολογικό ή Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο είναι μικρότερη των 120 χιλιομέτρων.
β) Οι υποψήφιοι του Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που μετακινούνται, από τις σχολικές μονάδες της ηπειρωτικής Χώρας στις οποίες υπέβαλαν αίτηση –δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις προς τα Βαθμολογικά ή Ειδικά Εξεταστικά κέντρα της Ηπειρωτικής Χώρας που έχουν οριστεί για να εξεταστούν εφόσον η απόσταση μεταξύ της σχολικής μονάδας στην οποία υπέβαλε αίτηση− δήλωση ο υποψήφιος και του Βαθμολογικού ή Ειδικού Εξεταστικού κέντρου είναι μεγαλύτερη των 120 χιλιομέτρων.
Αίτηση − Δικαιολογητικά
Η αποζημίωση του άρθρου 1 της παρούσης καταβάλλεται από τις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας, μετά τη λήξη των εξετάσεων, κατόπιν αιτήσεως του υποψηφίου ή του νόμιμου κηδεμόνα του προς τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσω του Λυκείου στο οποίο υπέβαλε ο υποψήφιος αίτηση−δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση του Λυκείου αποφοίτησης από την οποία να προκύπτει το έτος αποφοίτησης του συγκεκριμένου υποψηφίου.
β) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας από την οποία να προκύπτει η χιλιομετρική απόσταση της έδρας του Εξεταστικού ή του Βαθμολογικού ή του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου από το σχολείο υποβολής της αίτησης − δήλωσης του υποψηφίου. Η παρούσα θα χορηγείται στον υποψήφιο από τη σχολική μονάδα υποβολής της αίτησης − δήλωσης.
γ) Βεβαίωση του προέδρου της Λυκειακής Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου ή του προέδρου της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου ή του προέδρου του Βαθμολογικού ή Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου για τις περιπτώσεις των υποψηφίων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από την οποία να προκύπτουν τα εξεταζόμενα μαθήματα, οι ημέρες και οι ημερομηνίες συμμετοχής του υποψηφίου στις εξετάσεις. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος εξετάστηκε σε κάποιο ή σε κάποια από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ομάδας Προσανατολισμού για τους υποψηφίους του Γενικού Λυκείου ή σε κάποιο ή κάποια από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Μαθημάτων Ειδικότητας για τους υποψηφίους του Επαγγελματικού Λυκείου, κατά την περίοδο των Επαναληπτικών εξετάσεων, προσκομίζει επιπλέον και τη βεβαίωση των Επαναληπτικών εξετάσεων, των αντίστοιχων προέδρων των επιτροπών των Εξεταστικών Κέντρων. Η παρούσα βεβαίωση δεν χορηγείται στον υποψήφιο εάν το σύνολο των μαθημάτων εξεταστεί στις επαναληπτικές εξετάσεις.
Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του άρθρου 3, υποβάλλονται στον αρμόδιο Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να προωθηθεί η διαδικασία έκδοσης τακτικού χρηματικού εντάλματος στο όνομα του γονέα ή του κηδεμόνα του υποψηφίου και σε βάρος του ΚΑΕ 0718 που εγγράφεται στον προϋπολογισμό των Περιφερειακών υπηρεσιών εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ φορέα 182 «Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».

Πηγή: http://www.minedu.gov.gr/

: «Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2016-2017 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017»

: «Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2016-2017 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Mαρούσι, 13-05-2016
Αρ.Πρωτ. 77111 / Δ3

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ &ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
email:  t08deab@minedu.gov.gr
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Φ. Λυμπεροπούλου, Ε.Καψιώτη
Τηλέφωνο: 2103442561, 2103442933
FAX: 210 3442193ΠΡΟΣ :


1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπ/σης
Έδρες τους
2. Διευθύνσεις Α΄θμιας και Β΄θμιας
Εκπαίδευσης
Έδρες τους
3. ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

ΚΟΙΝ:
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της χώρας
(δια των οικείων Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε.)
ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2016-2017 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017»

Το Υπουργείo Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των αποσπάσεων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017.
καλεί
τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που επιθυμούν να αποσπαστούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., να υποβάλουν αίτηση στις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της οργανικής τους θέσης από 18/05/2016 έως 31/05/2016.
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Οι ισχύουσες διατάξεις βάσει των οποίων πραγματοποιούνται οι αποσπάσεις είναι οι ακόλουθες:

 άρθρο 14, παρ. 12 του Π.Δ.1/2003 και άρθρο 24, παρ. 2 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄)
 άρθρο 46, παρ.1,εδαφ.στ. του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄)
 άρθρο 21,παρ.1 του Ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224/τ.Α΄),όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την
παρ. 5 του άρθρου 72 του Ν. 4316/2014(ΦΕΚ 270/τ.Α΄).
 άρθρο 17 παρ.4 του Ν.3649/2008 (ΦΕΚ 39/τ.Α΄).
 άρθρο 44Α παρ. 12 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄).
 άρθρο 93, παρ. 7 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄) και 182, παρ.10 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄)
 άρθρο 47 του Ν.2304/1995,παρ.3 άρθρου 50 του Ν.1756/1988 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 94 του Ν.4055/2012 και παρ.20 του άρθρου 19 του Ν.2386/1996.
άρθρο 8 του Π.Δ 56/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 91/2005 (ΦΕΚ 129/τ.Α΄),άρθρο 17 του ν.3402/2005(ΦΕΚ 258 τ.Α΄),αριθμ. 19 Απόφαση της 217ης /18.9.08 Ολομέλειας του Κεντρ. Συμβουλίου (ΚΕ.Σ.Υ.) της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: 78ΒΖ4653ΠΣ-ΛΟΟ
 άρθρο 52 του ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄).
 άρθρο 7 παρ.1 και 2 του ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄) και παρ.10 του Ν.4186/2013
( ΦΕΚ 193/τ.Α΄)
 άρθρο 31 παρ.1 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄)
 άρθρο 6 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α΄)
 άρθρο 3 και 13 της Υ.Α.4494/Γ6/01-11-2001(ΦΕΚ 1503/τ.Β΄) και την Υ.Α.28911/Γ6/12-03-2007
(ΦΕΚ 449/τ.Β΄).
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχουν όλα τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.,
με εξαίρεση
Α) όσους υπηρετούν με την υποχρέωση 10 ετούς παραμονής στην οργανική τους θέση και μέχρι τη συμπλήρωση αυτής από το ΦΕΚ μετάταξης τους, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.3528/2007.
Β) όσοι είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά την 31-08-2016.
Γ) όσους υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά τις 31-08-2016.
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Αποσπώνται κατά προτεραιότητα τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που υπάγονται στις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Aνήκουν στις περιπτώσεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 56/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 91/2005,του άρθρου 17 του ν.3402/2005 (δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία),της 19ης Απόφασης της 217ης/18.9.08 Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας( E.Hodgkin,no Hodgkin και Willebrand) .
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην ειδική κατηγορία μετάθεσης υπάγονται και οι πολύτεκνοι καθώς και τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ που τυγχάνουν γονείς δύο(2) αναπήρων τέκνων , με ποσοστό αναπηρίας 67% καθώς εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους (άρθρο 52, του ν. 4115/2013(Α΄24).
Προκειμένου για απόσπαση με υπαγωγή σε ειδική κατηγορία αρκεί γνωμάτευση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής και όχι αποκλειστικά δευτεροβάθμιας ή Κ.Ε.Π.Α., .
Στην περίπτωση που εκκρεμεί βεβαίωση του ΚΕ.Π.Α.(μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων απόσπασης),θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι θα προσκομιστεί η βεβαίωση, μόλις εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία και πάντως πριν την εξέταση των αιτήσεων αυτών από το ΚΥΣΕΕΠ.

2. Είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, της ΕΥΠ καθώς και του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης καθώς και θρησκευτικών λειτουργών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (ιερέων και διακόνων) που υπηρετούν ως διδάσκαλοι ή καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας και με οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση (παρ. 1 του άρθρου 21 ν. 2946/2001 ΦΕΚ 224/8-10-2001 τ.Α΄ όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 72 του Ν. 4316/14 και παρ. 4, άρθρο 17 του Ν.3649/2008).
3. Είναι εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι και μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων (άρθρο 93 παρ. 7 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.4071/2012, άρθρο 182 παρ. 10 του ν. 3852/2010 και άρθρο 46 παρ. 7 του Ν. 2413/1996). Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: 78ΒΖ4653ΠΣ-ΛΟΟ
4. δ)Είναι σύζυγοι δικαστικών λειτουργών και σύζυγοι του κύριου προσωπικού του ΝΣΚ (παρ. 3, άρθρου 47 ν. 2304/95, παρ. 3 άρθρου 50 ν.1756/1988 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 94 ν.4055/2012 και παρ. 20, άρθρου 19 ν.2386/1996).
5. Είναι σύζυγοι μελών ΔΕΠ (άρθρο 44Α παρ. 12α του ν. 4115/2013).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1. Μέλη του Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. που επιθυμούν απόσπαση για λόγους υγείας που δεν ανήκουν όμως στις περιπτώσεις της προηγούμενης ενότητας και υποβάλουν γνωμάτευση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, θα κριθούν από το ΚΥΣΕΕΠ κατά περίπτωση.
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ199Α) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 9 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013, απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση ΕΕΠ στις ειδικές σχολικές μονάδες κωφών και στις ειδικές σχολικές μονάδες τυφλών, ορίζεται επιπλέον των άλλων προσόντων και η πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας και της γραφής Braille αντίστοιχα. Μέχρι τη σύσταση της προβλεπόμενης από την παρ. 10 του ν. 4186/2013 Επιτροπής Πιστοποίησης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ( Ε . Ν . Γ. ) και της γραφής Braille από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), η επάρκεια των παραπάνω προσόντων θα πιστοποιείται από :α) τα αναγνωρισμένα κέντρα πιστοποίησης επάρκειας και διδασκαλίας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας με βεβαιώσεις επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας που χορηγούνται από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος και από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης μονάδας Αγωγής Κωφών του Πανεπιστημίου Πατρών και β) τα κέντρα πιστοποίησης επάρκειας και διδασκαλίας της γραφής Braille από την Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών: Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και Σχολή Τυφλών Βορείου Ελλάδος «Ο Ήλιος».

Επισήμανση: Δε θα γίνονται δεκτές και δε θα καταχωρισθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης από τις οποίες δεν αποδεικνύεται η πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας και της γραφής Braille.

* Στην περίπτωση που λειτουργικά κενά Ε.Ε.Π σε ΣΜΕΑΕ Κωφών παραμείνουν ακάλυπτα, εξαιτίας έλλειψης πιστοποιημένων στην Ελληνική Νοηματική μελών Ε.Ε.Π., όπως αυτή ορίζεται παραπάνω και για την εύρυθμη λειτουργία τους, τότε παρέχεται η δυνατότητα απόσπασης σε αυτές ,εκτιμώντας συναφή κριτήρια όπως, κύκλοι νοηματικής ,πρότερη εμπειρία σε δομές Κωφών κλπ., κατά την κρίση του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
1. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. αυτοπροσώπως, ή από εξουσιοδοτημένο για το λόγο αυτό άτομο, στην οργανική τους θέση ως εξής:
α. αν η οργανική τους θέση βρίσκεται σε ΣΜΕΑΕ, στην οικεία Διεύθυνση.
β. αν η οργανική τους θέση βρίσκεται σε ΚΕΔΔΥ στον Προϊστάμενο/η του ΚΕΔΔΥ.
2. Τα μέλη του ΕΕΠ και ΕΒΠ που υπηρετούν εκτός του νομού της οργανικής τους θέσης μπορούν, για τη διευκόλυνσή τους να αποστείλουν τις αιτήσεις τους, όπου αναφέρεται παραπάνω, ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή).
3. Το πλήθος των προτιμήσεων, ανέρχεται αθροιστικά σε έως δώδεκα(12) για ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ.
4. Τα στοιχεία που δηλώνονται στην απόσπαση έχουν την έννοια υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 1599/1986. Ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις, που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ιδίου νόμου. Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: 78ΒΖ4653ΠΣ-ΛΟΟ
5. Η αίτηση συνοδεύεται από βεβαίωση εκπαιδευτικής υπηρεσίας του/της Διευθυντή/ντριας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή Αναπλ. Προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ της οργανικής θέσης , στην οποία αναφέρεται για κάθε έτος ξεχωριστά η ημερομηνία ανάληψης και λήξης .

 Σημειώνεται ότι, μέχρι και το σχολικό έτος 2007 – 2008, ως η ημερομηνία έναρξης του διδακτικού έτους στις ΣΜΕΑΕ Α’/Θμιας Εκπαίδευσης θεωρείται η 11η Σεπτεμβρίου, με λήξη την 21η Ιουνίου του επόμενου έτους.
Από το σχολικό έτος 2008-2009 και εφεξής, ως ημερομηνία έναρξης του διδακτικού έτους θεωρείται η 1η Σεπτεμβρίου, με λήξη την 21η Ιουνίου του επόμενου έτους (παρ. 7, άρθρο 8 του ν.3699/2008).
Ως ημερομηνία έναρξης του διδακτικού έτους στις ΣΜΕΑΕ της Β’/θμιας Εκπαίδευσης θεωρείται η 1η Σεπτεμβρίου, με λήξη την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους.
Ως ημερομηνία έναρξης του σχολικού έτους στα ΚΕΔΔΥ θεωρείται η 1η Σεπτεμβρίου, με λήξη την 30η Αυγούστου του επόμενου έτους.

6. Τα μέλη Ε.Ε.Π. που θα αποσπαστούν στα ΚΕΔΔΥ οφείλουν να παραμείνουν στις θέσεις τους μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους δηλ. 31 Αυγούστου του επόμενου έτους.
7. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία των λόγων απόσπασης που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Διευκρινίζονται τα ακόλουθα σχετικά με τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι με τις αιτήσεις απόσπασης:
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄) καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών.
Επομένως, όπου αναφέρεται στις εγκυκλίους ότι απαιτείται υποβολή εγγράφων, πρέπει υποχρεωτικά να γίνονται δεκτά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αυτών.
Οι υπηρεσίες και οι φορείς στους οποίους κατατίθενται φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, έχουν την υποχρέωση διενέργειας δειγματοληπτικού ελέγχου, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των φωτοαντιγράφων που θα κατατεθούν.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. παρακαλούνται να αποστείλουν όλες τις υποβληθείσες στην Υπηρεσία τους αιτήσεις μαζί με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄ Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Παιδείας και Θρησκευμάτων του Υ.Π.Ε.Θ., το αργότερο μέχρι 10/06/2016, αφού διατυπώσουν την άποψή τους για την ικανοποίηση ή μη της αίτησης απόσπασης.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ
Εσωτερική διανομή
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Δ/νση Ειδικής Αγωγής


 

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2016

Ο νέος ασφαλιστικός και φορολογικός νόμος 4387 και οι αναπηρικές διατάξεις αυτού


Αγαπητοί φίλοι, αναρτώ σήμερα τις σχετικές με τους αναπήρους διατάξεις του νέου ασφαλιστικού και φορολογικού νόμου 4387 για την ενημέρωσή σας. Είναι ευνόητο πως η ερμηνεία των διατάξεων θα γίνει και με εγκυκλίους, τις οποίες θα παρακολουθήσουμε και θα αναρτήσουμε για την καλύτερη ενημέρωση όλων μας.
Μανώλης Μπασιάς
ΝΟΜΟΣ 4387/2016  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις
(ΦΕΚ Α' 85/12-05-2016)
Άρθρο 3
Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας
1. Συνιστάται Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας (Ε.ΣΥ.Κ.Α.) ως συμβουλευτικό όργανο των Υπουργείων Υγείας, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη χάραξη των εθνικών πολιτικών, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας. Όργανα του Ε.ΣΥ.Κ.Α. είναι ο Πρόεδρος, η Ολομέλεια και το Εκτελεστικό Συμβούλιο.
3. Το Ε.ΣΥ.ΚΑ. συγκροτείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Υγείας και αποτελείται από 21 μέλη:
ιστ. Έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), με τον αναπληρωτή του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ  
   Αρθρο 4. Υπαγωγή στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης των υπαλλήλων - λειτουργών του Δημοσίου, καθώς και των στρατιωτικών  
1. α. Από 1.1.2017 οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του  Δημοσίου, οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί της Βουλής, των  Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α' και β' βαθμίδας, οι ιερείς και οι υπάλληλοι των  εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και τα στελέχη των  Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, από την  έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό -  συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) που  συνιστάται με τις διατάξεις του άρθρου 51 και οι συντάξεις τους κανονίζονται και  καταβάλλονται με βάση τις ρυθμίσεις του παρόντος.
3. Οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων δεν έχουν εφαρμογή:
 α. για όσους από τα ανωτέρω πρόσωπα υπάγονται στις διατάξεις των νόμων  1897/1990 (Α'120) και 1977/1991 (Α'185),
 β. για όσους δικαιούνται πολεμική σύνταξη ή σύνταξη αναπήρου οπλίτη  ειρηνικής περιόδου ή σύνταξη Εθνικής Αντίστασης Ο.Γ.Α. ή ανασφάλιστου Αγωνιστή  Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 168/2007 (Α' 209), του  π.δ. 169/2007 (Α' 210) και των άρθρων 22 και 27 του ν. 1813/1988 (Α'243 ),
 ε. για όσους δικαιούνται σύνταξη λόγω ανικανότητας ή λόγω θανάτου που  προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας και ένεκα ταύτης,  σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 169/2007 σε συνδυασμό και με αυτές του π.δ.  168/2007.
 Τα ανωτέρω πρόσωπα εξακολουθούν να υπάγονται στο ασφαλιστικό -  συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου και οι συντάξεις τους κανονίζονται με βάση  τις ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου συνταξιοδοτικές  διατάξεις του Δημοσίου και καταβάλλονται από το Δημόσιο.
 Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή και για τα πρόσωπα στα  οποία μεταβιβάστηκε ή μεταβιβάζεται η σύνταξη των υπαγομένων σε αυτές προσώπων.  
   Αρθρο 7. Εθνική Σύνταξη  
1. Η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται από τον Ε.Φ.Κ.Α. σε όλους, όσοι θεμελιώνουν  δικαίωμα σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος ή ανικανότητας ή κατά μεταβίβαση, σύμφωνα  με τις οικείες διατάξεις.  
Η κατά τα  ανωτέρω μείωση δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με βάση τις  διατάξεις του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α' της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26  του π.δ. 169/2007 (Α' 210), είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε  αυτές, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και για όσα από τα πρόσωπα αυτά  συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του ν. 2084/1992 (Α' 165).  
3. Το ποσό της εθνικής σύνταξης μειώνεται αναλογικά στις περιπτώσεις καταβολής  μειωμένης σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Η  κατά τα ανωτέρω μείωση της εθνικής σύνταξης, προκειμένου για τους ασφαλισμένους  που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος, ανέρχεται σε 1/200 για κάθε  μήνα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους  συνταξιοδότησης.  
4. Στους συνταξιούχους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη λόγω ανικανότητας με  ποσοστό ανικανότητας από 67% έως και 79,99% χορηγείται το 75% της εθνικής  σύνταξης και με ποσοστό ανικανότητας από 50% έως και 66,99% χορηγείται το 50%  αυτής. Στους συνταξιούχους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη λόγω ανικανότητας με  ποσοστό ανικανότητας έως 49,99% χορηγείται το 40% της εθνικής σύνταξης. Στους  συνταξιούχους με ποσοστό ανικανότητας 80% και άνω χορηγείται το πλήρες ποσό της  εθνικής σύνταξης. Οι προσαρμογές αυτές δεν έχουν εφαρμογή για όσους  συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις που αναφέρονται στα πρόσωπα του τετάρτου  εδαφίου της περίπτωσης α' της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α'  210), είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές, όπως ισχύουν κάθε  φορά, καθώς και για όσα από τα πρόσωπα αυτά συνταξιοδοτούνται με βάση τις  διατάξεις του ν. 2084/1992 (Α'165).  
   Αρθρο 8. Ανταποδοτική σύνταξη  
1. Οι υπάλληλοι-λειτουργοί του Δημοσίου και οι στρατιωτικοί, οι οποίοι  θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος, ανικανότητας ή κατά  μεταβίβαση, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, δικαιούνται ανταποδοτικό μέρος  σύνταξης, που προκύπτει με βάση τις συντάξιμες αποδοχές της παραγράφου 2 του  παρόντος άρθρου, το χρόνο ασφάλισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 15 του παρόντος,  και τα κατ' έτος ποσοστά αναπλήρωσης, όπως αυτά προκύπτουν από τον πίνακα ο  οποίος ενσωματώνεται στην παράγραφο 4, σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων  παραγράφων.  
2. α. Ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους  σύνταξης κύριας ασφάλισης εξ ιδίου δικαιώματος, ανικανότητας ή κατά μεταβίβαση  λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου καθ' όλη τη  διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Ο μέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο  της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών δια του συνολικού χρόνου  ασφάλισής του. Ως σύνολο μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος νοείται το  άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ' όλη τη διάρκεια  του ασφαλιστικού του βίου. Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών  λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος,  προσαυξαυνόμενες κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, η οποία και υπολογίζεται από  την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με τις  προϋποθέσεις των διατάξεων του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α' της παρ. 1 των  άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007, είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε  αυτές, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές  πρόσωπα συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του ν. 612/1977 είτε με βάση τις  διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές και ισχύον κάθε φορά είτε με βάση τις  διατάξεις του ν. 2084/1992, ως συντάξιμες αποδοχές επί των οποίων θα υπολογιστεί  το ποσοστό αναπλήρωσης των 35 ετών λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των μηνιαίων  αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της συνολικής ασφάλισής του.
   Αρθρο 9. Προσωρινή σύνταξη  
3. Η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται κατ' απόλυτη προτεραιότητα στους δικαιούχους  που είναι άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και στους γονείς και νόμιμους  κηδεμόνες που προστατεύουν άτομα με αναπηρία ή σε όσους συνταξιοδοτούνται με  βάση τις διατάξεις του ν. 612/1977 είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε  αυτές και ισχύουν κάθε φορά, ή με βάση τις διατάξεις που αναφέρονται στα πρόσωπα  του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α' της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ.  169/2007 (Α'210) είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές, όπως  ισχύουν κάθε φορά.  
   Αρθρο 11. Σύνταξη αναπηρίας  
1. Μέχρι τη θέση σε ισχύ νομοθετικής ρύθμισης με αντικείμενο τη θέσπιση νέων,  ενιαίων κανόνων για όλους τους ασφαλισμένους, το Δημόσιο και οι λοιποί  εντασσόμενοι στον Ε.Φ. Κ. Α. φορείς, κλάδοι και τομείς, εξακολουθούν να  εξετάζουν τις αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω ανικανότητας ως προς τις  προϋποθέσεις απονομής σύνταξης, καθώς και να καταβάλλουν το επίδομα απολύτου  αναπηρίας, σύμφωνα με τις, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατάξεις της  συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, καθώς και τις γενικές και καταστατικές  διατάξεις των εντασσόμενων φορέων. Οι νέοι κανόνες πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή  έως τις 31.12.2016.  
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστάται Επιτροπή με αντικείμενο την επανεξέταση  των υφιστάμενων διατάξεων και τη θέσπιση νέων, ενιαίων κανόνων για όλες τις  συντάξεις αναπηρίας. Στην Επιτροπή αυτή συμμετέχει υποχρεωτικά και ένας (1)  εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).  
   Αρθρο 12. Σύνταξη λόγω θανάτου  
1. Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει το χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για τη συνταξιοδότησή του εξ ιδίου δικαιώματος ή ανικανότητας, δικαιούνται σύνταξη τα παρακάτω μέλη της οικογένειάς του:
Α. Ο επιζών σύζυγος, εφόσον έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά το χρόνο θανάτου του συνταξιούχου ή ασφαλισμένου. Σε περίπτωση που ο θάνατος έχει συμβεί προτού συμπληρωθεί το 55ο έτος ηλικίας του επιζώντος συζύγου τότε καταβάλλεται σε αυτόν σύνταξη για διάρκεια τριών (3) ετών. Εάν ο δικαιούχος συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά τη διάρκεια λήψης της σύνταξης, η καταβολή της διακόπτεται με τη συμπλήρωση της τριετίας και άρχεται εκ νέου με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν εφαρμόζονται εφόσον και για όσο χρόνο ο επιζών σύζυγος, κατά τον ως άνω χρόνο, έχει τέκνο ή τέκνα που υπάγονται στην παράγραφο 1 Β του παρόντος ή είναι ανίκανος για την άσκηση κάθε βιοποριστικής εργασίας κατά ποσοστό 67% και άνω.
Β. Τα νόμιμα τέκνα, τα νομιμοποιηθέντα, τα αναγνωρισθέντα, τα υιοθετηθέντα και όσα εξομοιώνονται με αυτά, με την προϋπόθεση ότι:
α) Είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Το όριο αυτό παρατείνεται μέχρι του 24ου έτους, εφόσον φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Κέντρα/Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης, ή
β) κατά το χρόνο του θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου είναι άγαμα και ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, εφόσον η ανικανότητά τους επήλθε πριν από την συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. Στην περίπτωση αυτή η σύνταξη εξακολουθεί να καταβάλλεται και μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας.
 γ) Εάν ο επιζών σύζυγος, κατά την ημερομηνία θανάτου, είναι ανάπηρος  σωματικά ή πνευματικά σε ποσοστό 67% και άνω, λαμβάνει ολόκληρη τη σύνταξη, για  όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναπηρία του, ανεξαρτήτως άλλων προϋποθέσεων.  
   Αρθρο 13. Ανώτατο όριο καταβολής σύνταξης  
1. Μέχρι 31.12.2018 αναστέλλεται η καταβολή κάθε ατομικής μηνιαίας σύνταξης των  προσώπων που είχαν ήδη καταστεί συνταξιούχοι μέχρι την έναρξη ισχύος του  παρόντος, κατά το μέρος που υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ. Για την  εφαρμογή του ανώτατου αυτού ορίου, λαμβάνονται υπόψη το καταβαλλόμενο ποσό  συνυπολογιζόμενης της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ και της  Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 (Α' 115), όπως  ισχύει, και των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α' 152),  όπως ισχύει.  
2. Κατά την ίδια περίοδο, το άθροισμα του καθαρού ποσού των συντάξεων των  παραπάνω προσώπων, που δικαιούται κάθε συνταξιούχος από οποιαδήποτε αιτία από το  Δημόσιο, Ν. Π.Δ.Δ. ή οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής  ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. Στον  υπολογισμό του ανώτατου ορίου καταβολής σύνταξης που αφορά στα άτομα με αναπηρία  ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών που έχουν μέλη τους άτομα με αναπηρία δεν  λαμβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως προνοιακά επιδόματα και επιδόματα αναπηρίας.  
3. Από 1.1.2019 καταβάλλεται το τυχόν υπερβάλλον ποσό που προκύπτει σε σχέση με  ανώτατο όριο των παραγράφων 1 και 2 και το νέο ύψος των συντάξεων όπως θα  προκύψει, σύμφωνα με την κατά το άρθρο 14 αναπροσαρμογή τους.  
   Αρθρο 20. Απασχόληση συνταξιούχων  
1. Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και όλων των  φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι  αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα  στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές  καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν  την ιδιότητα ή την δραστηριότητα. Για το διάστημα αυτό καταβάλλονται οι  ασφαλιστικές εισφορές για τον απασχολούμενο συνταξιούχο, κατά τα ειδικότερα  προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις του παρόντος νόμου.  
5. Οι συνταξιούχοι της παραγράφου 1 του παρόντος υποχρεούνται πριν αναλάβουν  εργασία ή αυτοαπασχοληθούν να δηλώσουν τούτο στον φορέα κύριας ασφάλισης του  Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και στο ΕΤΕΑ ή στον φορέα επικουρικής ασφάλισης από τον οποίο  συνταξιοδοτούνται. Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του  συνταξιούχου του ποσού που έπρεπε να του παρακρατηθεί, συμφώνως με το παρόν  άρθρο, κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του ή της αυτοαπασχόλησής του, που  επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο 4,56%, ο δε Ε.Φ.Κ.Α. δικαιούται να συμψηφίζει  το ποσό με μελλοντικές συντάξεις και μέχρι του ύψους του 1/4 της συντάξεως.   6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή για όσους θα αναλάβουν  εργασία ή θα αυτοαπασχοληθούν, γενικά, από την έναρξη ισχύος του παρόντος  νόμου και εντεύθεν, καθώς και για τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 4.
 Ειδικά, για τα πρόσωπα που ανέλαβαν εργασία ή αυτοαπασχόληση πριν τη  δημοσίευση του παρόντος νόμου δια-τηρούνται σε ισχύ και εξακολουθούν να ισχύουν  οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2676/1999, όπως αντικαταστάθηκε με το ν.  3863/2010, και ισχύει μέχρι την ημερομηνία έναρξης του παρόντος.  
7. Οι ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού διατάξεις της  συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, που αφορούν την απασχόληση των  συνταξιούχων, γενικά, δεν έχουν εφαρμογή για τα πρόσωπα της προηγούμενης  παραγράφου.  
Άρθρο 23
Ρυθμίσεις διαφόρων συνταξιοδοτικών θεμάτων
5. Για την εξαίρεση από τις μειώσεις των συντάξεων του άρθρου 11 του Ν. 3865/2010, της παρ. 14 του άρθρου 2 του Ν. 4002/2011, της παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν. 4024/2011 και του άρθρου 1 του Ν. 4051/2012 (Α' 40) που συνδέονται με πιστοποίηση ορισμένου ποσοστού αναπηρίας, γίνεται δεκτή και η γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).
Για την προσαύξηση της σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Β4 της παραγράφου Β' του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (α' 222) αρκεί και η γνωμάτευση των ανωτέρω υγειονομικών επιτροπών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  
   Αρθρο 27. Εφαρμογή κοινών κανόνων ασφαλισμένων στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα  
1. Σε εφαρμογή των ενιαίων κανόνων του Ε.Φ.Κ.Α. και των θεμελιωδών αρχών των  άρθρων 1 και 2, οι ρυθμίσεις των άρθρων 4 - 20 του Κεφαλαίου Β' εφαρμόζονται και  στους ασφαλισμένους των φορέων, τομέων κλάδων και λογαριασμών που εντάσσονται  στον Ε.Φ.Κ.Α. του άρθρου 53, με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων, ειδικών  ρυθμίσεων των άρθρων που ακολουθούν και με εξαίρεση των διατάξεων του Κεφαλαίου  Β' που, από τη φύση τους, ρυθμίζουν αποκλειστικά τη σχέση των δημοσίων ή  στρατιωτικών υπαλλήλων με την υπηρεσία τους.  
2. α. Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στην παράγραφο 4 του άρθρου 7, στους  συνταξιούχους που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα και λαμβάνουν μειωμένη  σύνταξη λόγω αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως και 79,99% χορηγείται το  75% της εθνικής σύνταξης, και με ποσοστό αναπηρίας από 50% έως και 66,99%  χορηγείται το 50% αυτής. Σε περίπτωση νέας κρίσης από τις αρμόδιες υγειονομικές  επιτροπές το ύψος της εθνικής σύνταξης αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω  και βάσει του νέου ποσοστού αναπηρίας. Οι προσαρμογές αυτές δεν έχουν εφαρμογή  σε όσους συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του ν. 612/1977 (Α' 164) είτε με  βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές και ισχύουν κάθε φορά.
 β. Σε όσους συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του ν. 612/1977 ή με βάση  διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτόν δεν εφαρμόζεται η πρόβλεψη για τη μείωση της  εθνικής σύνταξης της παρ. 2 του άρθρου 7, κατά την οποία η εθνική σύνταξη  μειώνεται κατά 1/40 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των σαράντα (40) ετών  διαμονής στην Ελλάδα, μεταξύ του 15ου έτους ηλικίας και του έτους, κατά το οποίο  συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης.
 γ. Το εξωϊδρυματικό επίδομα παραπληγίας τετραπληγίας χορηγείται στους  ασφαλισμένους, στους συνταξιούχους και στα μέλη των οικογενειών τους που πληρούν  τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις που ισχύουν κατά τη θέση σε  ισχύ του παρόντος νόμου.
 δ. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής και οι διαφορετικές ρυθμίσεις των  παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 7 εναρμονίζονται έως την 31.12.2016, σύμφωνα με  το άρθρο 11, για όλους τους αναπήρους που εργάζονται στο δημόσιο και τον  !!!τομέα.  
3. Τα εδάφια 1 και 2 της παρ. 3 του άρθρου 29 του α.ν. 1846/1951 σχετικά με το  επίδομα συζύγου, καθώς και κάθε αντίστοιχη ειδική, γενική και καταστατική  διάταξη των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών,  σύμφωνα με το άρθρο 53, δεν έχουν εφαρμογή για όσους καταθέσουν αίτηση  συνταξιοδότησης από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εντεύθεν. Για όσους  λαμβάνουν σύνταξη μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού το επίδομα συζύγου  εξακολουθεί να συγκαταβάλλεται με τη σύνταξη, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.  
4. Τα άρθρα 1 έως 4 του ν. 3863/2010 καταργούνται.  
   Αρθρο 28. Ανταποδοτική σύνταξη  
1. Οι ασφαλισμένοι κύριας ασφάλισης του Κεφαλαίου αυτού, οι οποίοι θεμελιώνουν  δικαίωμα σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, σύμφωνα με τις οικείες  διατάξεις, δικαιούνται ανταποδοτικό μέρος σύνταξης, που προκύπτει με βάση τις  συντάξιμες αποδοχές, όπως ορίζονται στο άρθρο αυτό, το χρόνο ασφάλισης, όπως  ορίζεται στο άρθρο 34, και τα κατ' έτος ποσοστά αναπλήρωσης υπολογιζόμενα επί  των συντάξιμων αποδοχών του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 8, σύμφωνα με τις  ειδικότερες ρυθμίσεις των επόμενων παραγράφων.  
2. Ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης  κύριας ασφάλισης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου λαμβάνονται υπόψη:
 α. Για τους μισθωτούς, ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου  καθ' όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Ο μέσος αυτός όρος υπολογίζεται  ως το πηλίκον της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου  δια του συνολικού χρόνου ασφάλισής του. Ως σύνολο μηνιαίων αποδοχών που έλαβε  ο ασφαλισμένος νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε  εισφορές, καθ' όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Για τον υπολογισμό των  συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε  ημερολογιακό έτος, προσαυξαυνόμενες κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, όπως προσδιορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
 Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης, για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές  πρόσωπα συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του ν. 612/1977 είτε με βάση τις  διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές και ισχύουν κάθε φορά είτε με βάση τις  διατάξεις του ν. 2084/1992, ως συντάξιμες αποδοχές, επί των οποίων θα  υπολογιστεί το ποσοστό αναπλήρωσης των 35 ετών, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος  των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια ασφάλισής του.
   Αρθρο 29. Προσωρινή σύνταξη  
1. Μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος,  καταβάλλεται στους δικαιούχους προσωρινή σύνταξη, το ύψος της οποίας  υπολογίζεται ως εξής:
 α. Για τους μισθωτούς το 50% του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών του  ασφαλισμένου κατά τους δώδεκα (12) μήνες ασφάλισης που προηγούνται της υποβολής  της αίτησης συνταξιοδότησης.
 β. Για τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους  ασφαλισμένους στον Ο.Γ.Α. , όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 39 και 40, το 50% του  μέσου μηνιαίου εισοδήματος των δώδεκα (12) τελευταίων μηνών ασφάλισης που  προηγούνται της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.
4. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης σύνταξης λόγω αναπηρίας, το ποσό της  προσωρινής σύνταξης, στο ύψος που διαμορφώνεται κατά τα ανωτέρω, μειώνεται  αντίστοιχα κατά τα ποσοστά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 27. Σε  περίπτωση υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, η προσωρινή σύνταξη,  όπως διαμορφώνεται με τις ανωτέρω διατάξεις, χορηγείται σε ποσοστό 50%. Το  ποσοστό αυτό επιμερίζεται μεταξύ των δικαιοδόχων, σύμφωνα με τα ποσοστά  επιμερισμού της σύνταξης.  
8. Η πράξη προσωρινής σύνταξης κατά τα ανωτέρω εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από  την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.  
10. Η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται κατ' απόλυτη προτεραιότητα στους  δικαιούχους που είναι άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και στους γονείς  και νόμιμους κηδεμόνες που προστατεύουν άτομα με αναπηρία ή για όσους  συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του ν. 612/1977 είτε με βάση τις  διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές και ισχύουν κάθε φορά, ή με βάση τις  διατάξεις που αναφέρονται στα πρόσωπα του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α' της  παραγράφου 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α' 210 ) είτε με βάση τις  διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές, όπως ισχύουν κάθε φορά.  
   Αρθρο 31. Ασφαλιστικές παροχές λόγω εργατικού ατυχήματος ή ατυχήματος εκτός εργασίας  
1. Οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξη αναπηρίας και τα μέλη της οικογένειάς  τους σύνταξη λόγω θανάτου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και ανεξαρτήτως  χρόνου ασφάλισης, αν η αναπηρία ή ο θάνατος οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή  ατύχημα κατά την απασχόληση. Για τη χορήγηση της σύνταξης του προηγούμενου  εδαφίου απαιτείται υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης από τον κατά τα ανωτέρω  δικαιούχο. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, η διαδικασία  αναγγελίας και διαπίστωσης του εργατικού ατυχήματος ή ατυχήματος κατά την  απασχόληση, το είδος της νόσου ανά επάγγελμα και κάθε άλλο σχετικό θέμα  καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και  Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με το εργατικό ατύχημα ή ατύχημα κατά την απασχόληση  εξομοιώνονται και οι επαγγελματικές ασθένειες. Μέχρι την έκδοση της απόφασης  αυτής εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού Ασθενείας του οικείου  φορέα κύριας ασφάλισης και για όσους ασφαλίζονται μετά την 1.1.2016 αυτές του  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.  
2. Επί αναπηρίας που οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια, το  ποσό της σύνταξης υπολογίζεται βάσει των άρθρων 7, 8 και 28. Σε καμία περίπτωση  το ποσό της σύνταξης του δικαιούχου δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που  αντιστοιχεί στο διπλάσιο ποσό της εθνικής σύνταξης, για είκοσι (20) έτη  ασφάλισης, στο ύψος που εκάστοτε διαμορφώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 7.  
3. Επί ατυχήματος εκτός εργασίας ή απασχόλησης, περί του οποίου κρίνουν τα  αρμόδια όργανα του Ε.Φ.Κ.Α., οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξη αναπηρίας και  τα μέλη της οικογένειάς τους σύνταξη λόγω θανάτου, αν έχουν πραγματοποιήσει το  μισό χρόνο ασφάλισης από αυτόν που απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη  συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο του άρθρου 11. Τα ίδια όργανα  προσδιορίζουν με αιτιολογημένη απόφασή τους, σε περίπτωση αμφισβήτησης, εάν το  ατύχημα ήταν εργατικό ή εκτός εργασίας. Έως την πλήρη έναρξη λειτουργίας του  Ε.Φ.Κ.Α., επί ατυχήματος εκτός εργασίας ή απασχόλησης, κρίνουν τα υφιστάμενα  αρμόδια όργανα ή επιτροπές των εντασσόμενων φορέων, τομέων, κλάδων και  λογαριασμών.  
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αν το ατύχημα συμβαίνει μετά  την έναρξη ισχύος του παρόντος.  
   Αρθρο 35. Εφάπαξ παροχή  
1. Από 1.1.2017 στην ασφάλιση του κλάδου εφάπαξ παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  υπάγονται υποχρεωτικά τα πρόσωπα που είχαν ήδη κατά την έναρξη ισχύος του  παρόντος νόμου υπαχθεί στην ασφάλιση των ταμείων, τομέων, κλάδων και  λογαριασμών, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν.  4052/2012 (Α' 41), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 76 του  παρόντος, καθώς και όσοι, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παρ. 4 του άρθρου 37  του ν. 4052/2012 όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 76 του παρόντος αναλαμβάνουν  εργασία ή απασχόληση ή αποκτούν ιδιότητα, η οποία, σύμφωνα με τις καταστατικές  διατάξεις των ως άνω ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, όπως ίσχυαν έως  την έναρξη ισχύος του παρόντος, δημιουργούσαν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση  για εφάπαξ παροχή των εν λόγω ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών.  
3. α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η εφάπαξ παροχή απονέμεται εφόσον ο  ασφαλισμένος έλαβε κύρια σύνταξη λόγω γήρατος ή οριστικής αναπηρίας και  συντρέχουν οι απαιτούμενες χρονικές προϋποθέσεις από τη νομοθεσία που διέπει το  τελευταίο από τα εντασσόμενα ταμεία, τομείς, κλάδους ή λογαριασμούς κατά την  ημερομηνία ένταξης ή, σε περίπτωση διακοπής της ασφάλισης πριν από την  ημερομηνία ένταξης, λαμβάνονται υπόψη οι χρονικές προϋποθέσεις από τη νομοθεσία  που διέπει το τελευταίο ταμείο, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό ασφάλισης στον οποίο  υπήρχε ασφάλιση και ισχύουν κατά την ημερομηνία ένταξης. Αν ο ασφαλισμένος  λαμβάνει σύνταξη από ταμείο, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό που χορηγεί  προσυνταξιοδοτική παροχή, απονέμεται η εφάπαξ παροχή, εφόσον ο ασφαλισμένος  έλαβε προσυνταξιοδοτική παροχή.
 Από την έναρξη ισχύος του παρόντος παύουν να ισχύουν οι καταστατικές  διατάξεις των ταμείων, τομέων, κλάδων ή λογαριασμών του άρθρου 75 του παρόντος  από τις οποίες προβλεπόταν ως προϋπόθεση για τη χορήγηση εφάπαξ παροχής η  προηγούμενη συνταξιοδότηση από φορέα επικουρικής ασφάλισης.
 Εάν ο ασφαλισμένος απεβίωσε μετά την έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης  (γήρατος ή αναπηρίας), η εφάπαξ παροχή χορηγείται, σύμφωνα με τις διατάξεις περί  κληρονομικής διαδοχής.
10. Η εφάπαξ παροχή καταβάλλεται κατ' απόλυτη προτεραιότητα σε όλους τους  δικαιούχους που είναι άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και στους γονείς  και νόμιμους κηδεμόνες που προστατεύουν άτομα με αναπηρία ή σε όσους  συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του ν. 612/1977 είτε με βάση τις  διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές και ισχύουν κάθε φορά, ή με βάση τις  διατάξεις που αναφέρονται στα πρόσωπα του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α' της  παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α' 210 ) είτε με βάση τις  διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και για όσους  λαμβάνουν επίδομα, σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 1140/1981, όπως ισχύει για τις  κύριες και επικουρικές συντάξεις.  
Άρθρο 48
Διατάξεις Μ.Τ.Π.Υ.
4. Η παρ. 4 του άρθρου 44 του Π.δ. 422/1981 (Α' 114), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ο χήρος/χήρα δικαιούται μέρισμα εφόσον έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά το χρόνο θανάτου του μετόχου. Εφόσον έχει συμπληρώσει το 52ο έτος της ηλικίας του/της κατά τον ως άνω χρόνο, δικαιούται μέρισμα για διάστημα τριών (3) ετών, μετά την πάροδο των οποίων η καταβολή μερίσματος αναστέλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του/της. Εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 52ο έτος της ηλικίας του/της κατά τον ως άνω χρόνο, δικαιούται μέρισμα για διάστημα τριών (3) ετών. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν εφαρμόζονται εφόσον και για όσο χρόνο ο χήρος/χήρα, κατά τον ως άνω χρόνο, έχει τέκνο ή τέκνα που υπάγονται στις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ή είναι ανίκανος για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω. Η καταβολή του μερίσματος παύει αν ο χήρος/χήρα τελέσει νέο γάμο.»
5. Η παρ. 5 του άρθρου 44 του Π.δ. 422/1981 (Α' 114), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Τα ορφανά τέκνα των μετόχων δικαιούνται μέρισμα, εφόσον είναι ανήλικα και άγαμα. Η ενηλικίωση επέρχεται με τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας.
Τα ορφανά τέκνα των μετόχων που φοιτούν σε ανώτατες και ανώτερες σχολές της ημεδαπής ή ισότιμες της αλλοδαπής, δικαιούνται μέρισμα μέχρι το τέλος των σπουδών τους και πάντως όχι πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον είναι άγαμα. Το μέρισμα καταβάλλεται με την προσκόμιση σε ετήσια βάση πιστοποιητικού της οικείας σχολής, από το οποίο προκύπτει η κανονική φοίτηση του σπουδαστή.»
6. Η παρ. 6 του άρθρου 44 του Π.δ. 422/1981 (Α' 114), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Με τα ανήλικα τέκνα εξομοιώνονται και τα ενήλικα άγαμα ορφανά, εφόσον είναι ανίκανα για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω.»
Η  παράγραφος 6 είχε ως εξής:
6. Προς ανήλικα τέκνα εξομοιούνται και τα ενήλικα άρρενα ορφανά, τα αποδεδειγμένως ως σωματικώς ή πνευματιθκώς ανίκανα.
7. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 45 του Π.δ. 422/1981 (Α' 114), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατ' εξαίρεση, αποκτούν δικαίωμα μερίσματος και τα ενήλικα τέκνα, εφόσον πληρούνται, ανάλογα με την περίπτωση, οι προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του προηγούμενου άρθρου.»
Το καταργούμενο εδάφιο είχε ως εξής:
«Κατ? εξαίρεση, αποκτούν δικαίωμα μερίσματος και τα ενήλικα άρρενα τέκνα ή αδέλφια, εφ? όσον πληρούνται, ανάλογα με την περίπτωση, οι προϋποθέσεις της παρ. 5 του προηγούμενου άρθρου».
10. Στο τέλος του άρθρου 4 του ν.1395/1983 (Α' 125), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή και στους υπαλλήλους - μετόχους του Μ.Τ.Π.Υ. που έχουν υποστεί μεταμόσχευση μυελού των οστών ή συμπαγών οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας και νεφροί), εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.»
Νόμου 1395
Αρθρο: 4
Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3620/2007 (Α΄ 276/11.12.2007).
"Οι υπαγόμενοι στο άρθρο 3 του ν. 2227/1994 μέτοχοι του Μ.Τ.Π.Υ. δικαιούνται να αναγνωρίσουν ως χρόνο πλασματικής συμμετοχής στο Ταμείο, τόσο χρόνο υπηρεσίας όσος αναλογεί στην απονεμηθείσα σε αυτούς σύνταξη προς απόληψη μερίσματος ανάλογου προς το χρόνο αυτόν. Το Δημόσιο επιβαρύνεται με πληρωμή κατ' έτος προς το Μ.Τ.Π.Υ. του ποσού της διαφοράς μεταξύ του επιπλέον καταβαλλόμενου μερίσματος και αυτού που προκύπτει από τα πραγματικά χρόνια ασφάλισής τους στο Ταμείο. Η αναπροσαρμογή των μερισμάτων όσων έχουν ήδη μερισματοδοτηθεί γίνεται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου στο Μ.Τ.Π.Υ. και τα οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την πρώτη του μήνα, κατά τον οποίο υποβάλλεται η σχετική αίτηση".

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 51
Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης -Σύσταση - Σκοπός
1. Συνιστάται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης», αποκαλούμενο στο εξής «Ε.Φ.Κ.Α.», το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έχει την έδρα του στην Αθήνα.
Από 1.1.2017, οπότε και αρχίζει η λειτουργία του ως φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης, εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α. αυτοδίκαια οι υφιστάμενοι φορείς κύριας κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τα άρθρα 53 επ. και ο Ε.Φ.Κ.Α. καθίσταται οιονεί καθολικός διάδοχος αυτών. Το Ν.Α.Τ. και ο Ο.Γ.Α. εξακολουθούν, και μετά την κατά τα ως άνω ένταξή τους, να διατηρούν αυτοτελή νομική προσωπικότητα για την άσκηση των μη ασφαλιστικών τους αρμοδιοτήτων. Ειδικά ως προς το Δημόσιο, περιέρχονται στον Ε.Φ.Κ.Α. οι εν γένει αρμοδιότητες που αφορούν στις συντάξεις του Δημοσίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 53, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του παρόντος.
2. Σκοπός του Ε.Φ.Κ.Α. είναι η κάλυψη των υπακτέων στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. προσώπων για τους ασφαλιστικούς κινδύνους που προβλέπονται από την οικεία νομοθεσία με την προβλεπόμενη στο νόμο αυτόν χορήγηση:
α. μηνιαίας κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου στους ασφαλισμένους ή/και στα μέλη της οικογενείας τους,
γ. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3863/2010 (Α' 115)
αναφορικά με τη σύσταση και τη λειτουργία του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) εξακολουθούν να εφαρμόζονται από τον Ε.Φ.Κ.Α..
Άρθρο 57
Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α.
1. Όργανα διοίκησης του Ε.Φ.Κ.Α. είναι: α) ο Διοικητής και β) το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).
4. Το Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. είναι ενδεκαμελές (11), συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου του Α.Ν. 1778/1951 (Α' 118) και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 37 του Ν. 2676/1999 (Α' 1), και αποτελείται από:
ε. Έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), με τον αναπληρωτή του,
  Αρθρο 92. Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ)  
1. Από 1.1.2016 και έως τις 31.12.2019 το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), το οποίο θεσπίσθηκε με το άρθρο 20 του ν. 2434/1996 (Α' 188), καθώς και με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα Ενίσχυσης των χαμηλοσυνταξιούχων», (Α'211), η οποία κυρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2453/1997 (Α'4), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καταβάλλεται αποκλειστικά σε ήδη συνταξιούχους, καθώς και σε δικαιούχους σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. κατ' άρθρο 53 οργανισμών κύριας ασφάλισης, καθώς και της Τράπεζας της Ελλάδος, εκτός των συνταξιούχων του ΟΓΑ των οποίων η συνταξιοδότηση αρχίζει πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για την καταβολή του επιδόματος πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, δεν απαιτείται η συμπλήρωση ορίου ηλικίας.
β. Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα τους από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα καταβαλλόμενα σε χρήμα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα, να μην υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο (7.972) ευρώ.
Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη αναπήρων, θυμάτων πολεμικής περιόδου και κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, θυμάτων τρομοκρατίας, καθώς και στα προνοιακά βοηθήματα.
γ. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων
(8.884) ευρώ.
δ. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των έντεκα χιλιάδων (11.000) ευρώ.
Τα παραπάνω ποσά, των περιπτώσεων β' , γ' και δ' , αφορούν εισοδήματα που δηλώθηκαν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.
ε. Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα να μην υπερβαίνει τα εξακόσια εξήντα τέσσερα (664) ευρώ.
Για κάθε έτος, αρχής γενομένης από 1.1.2017 και μέχρι 31.12.2019, εξετάζεται το καταβαλλόμενο ως ανωτέρω ποσό συντάξεων κατά το μήνα έκδοσης της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 4 ή το δικαιούμενο ποσό συντάξεων κατά τον πρώτο πλήρη μήνα συνταξιοδότησης, αν η συνταξιοδότηση χωρεί μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης.
4. Από 1.1.2017 και μέχρι 31.12.2019 και σε ετήσια βάση τα ποσά που αναφέρονται  στα εισοδηματικά κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, καθώς και τα ποσά  του επιδόματος που αναφέρονται στην παράγραφο 2, αναπροσαρμόζονται με κοινή  απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και  Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου τα ως άνω κριτήρια να βαίνουν κάθε έτος  μειούμενα, με σκοπό αντίστοιχη ετήσια εμπροσθοβαρή μείωση της δαπάνης της  παροχής μέχρι την ολοκληρωτική κατάργηση αυτής. Από 1.1.2020 η παροχή αυτή  καταργείται.  
   Αρθρο 93. Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερήλικων  
1. Στους ανασφάλιστους υπερήλικες και σε αυτούς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, καταβάλλεται από τον ΟΓΑ, επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α. Έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.
β. Δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται να λάβουν σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα, μεγαλύτερη από το κατωτέρω στην παράγραφο 3 πλήρες ποσό του επιδόματος.
Σε περίπτωση που η κατά τα ανωτέρω σύνταξη ή παροχή από δημόσιο φορέα που λαμβάνουν είναι μικρότερη από το επίδομα, δικαιούνται το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού της σύνταξης ή παροχής που λαμβάνουν από το επίδομα. Αν το ποσό που προκύπτει είναι μικρότερο από είκοσι (20) ευρώ δεν καταβάλλεται το επίδομα.
Σε περίπτωση μεταβολής του ποσού της σύνταξης ή της παροχής που λαμβάνουν από το εξωτερικό ή την Ελλάδα, αντίστοιχα, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να το δηλώσουν αμέσως, προκειμένου να τροποποιηθεί αναλόγως το ποσό του επιδόματος.
Για όσους λαμβάνουν σύνταξη ή άλλη παροχή από οποιοδήποτε φορέα του εξωτερικού, η νομισματική ισοτιμία λαμβάνεται υπόψη την 1 η εργάσιμη ημέρα του έτους κατά τη χορήγηση, την επαναχορήγηση ή την τροποποίηση του ποσού της παροχής που λαμβάνουν από τον αρμόδιο για την καταβολή αυτής φορέα, λόγω αλλαγής του ποσού της σύνταξης που λαμβάνουν από τον φορέα του εξωτερικού.
γ. Διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα δεκαπέντε (15) συνεχόμενα έτη πριν από την υποβολή της αίτησης για τη λήψη του επιδόματος ή δεκαπέντε (15) έτη μεταξύ του 17ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους, εκ των οποίων τα δέκα (10) συνεχόμενα πριν από την υποβολή της αίτησης και εξακολουθούν να διαμένουν στην Ελλάδα και μετά τη λήψη της παροχής.
δ. Το ποσό του επιδόματος καταβάλλεται πλήρες ή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση β' της παρ. 1 για όσους πληρούν αθροιστικά τα ανωτέρω κριτήρια και έχουν συμπληρώσει στη χώρα τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) πλήρη έτη διαμονής και μειώνεται κατά 1/35 για κάθε ένα (1) έτος που υπολείπεται των τριάντα πέντε (35) ετών διαμονής στη χώρα.
ε. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (4.320) ευρώ ή, στη περίπτωση εγγάμων, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (8.640) ευρώ.
2. Στο εισόδημα δεν υπολογίζονται:
α. Οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται  σε άτομα με αναπηρίες λόγω της αναπηρίας τους.
 β. Το διατροφικό επίδομα που χορηγείται στους πάσχοντες από χρόνια  νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και στους μεταμοσχευμένους.
4. Το πλήρες ποσό του μηνιαίου επιδόματος ανέρχεται σε τριακόσια εξήντα (360)  ευρώ και αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου  14 του παρόντος.  
7. Οι ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαμβάνουν ήδη, πριν από την έναρξη ισχύος του  παρόντος, παροχή από τον ΟΓΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1296/1982, όπως  τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4093/2012, εξακολουθούν να λαμβάνουν την  παροχή, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση διατάξεις του τελευταίου.  
   Αρθρο 96. Παροχές Ε.Τ.Ε.Α. - Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενων συντάξεων  
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος το άρθρο 42 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, η επικουρική σύνταξη των ασφαλισμένων στο Ε.Τ.Ε.Α. καθορίζεται ως εξής:
1. Το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης διαμορφώνεται με βάση: α) τα δημογραφικά δεδομένα, τα οποία στηρίζονται σε εγκεκριμένους πίνακες θνησιμότητας και β) το πλασματικό ποσοστό επιστροφής που θα εφαρμόζεται στις συνολικά καταβληθείσες εισφορές και το οποίο θα προκύπτει από την ποσοστιαία μεταβολή των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων.
2. Σε περίπτωση ελλειμμάτων λειτουργεί αυτόματος μηχανισμός εξισορρόπησης, ο οποίος αποκλείει απολύτως κάθε αναπροσαρμογή των συντάξεων. Κατά τη χρονική περίοδο αυξημένων εισφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97, οι συντάξεις δεν αναπροσαρμόζονται στην περίπτωση που, εάν αφαιρεθούν τα έξοδα από τα έσοδα του Ταμείου, το αποτέλεσμα είναι είτε αρνητικό είτε μικρότερο από το 0,5% των εισφορών, λαμβάνοντας υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία της προηγούμενης χρήσης.
4. Οι ήδη καταβαλλόμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου επικουρικές  συντάξεις αναπροσαρμόζονται με εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου,  εφόσον το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης του δικαιούχου υπερβαίνει το  ποσό των χιλίων τριακοσίων (1300) ευρώ. Τα ανωτέρω στοιχεία αποτυπώνονται από  την 1.1.2018 για κάθε ασφαλισμένο στο οικείο πληροφοριακό σύστημα. Για την  εφαρμογή του ορίου αυτού, λαμβάνεται υπόψη το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων  συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης και της Εισφοράς  Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 (Α' 115), όπως ισχύει,  και των παραγράφων 11, 12 και 13 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α' 152), όπως  ισχύει. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται, μετά την αναπροσαρμογή, το άθροισμα  κύριας και επικουρικής σύνταξης να μειωθεί πέραν του ανωτέρω ορίου των χιλίων  τριακοσίων (1.300) ευρώ, του υπερβάλλοντος ποσού καταβαλλομένου ως προσωπική  διαφορά.
Στον υπολογισμό του ανώτατου ορίου καταβολής σύνταξης που αφορά στα  άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών που έχουν μέλη τους άτομα  με αναπηρία δεν λαμβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας.  
Άρθρο 112
Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος
9. Στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) προστίθεται άρθρο 43Α ως εξής:
«Αρθρο 43Α
Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα
1. Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομίας. Για την επιβολή της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό.
2. Εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, η αποζημίωση για τη λύση ή καταγγελία της εργασιακής σχέσης της περίπτωσης ε' της παρ. 3 του άρθρου 12 και της περίπτωσης στ' της παρ. 1 του άρθρου 14.
6. Στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτούν οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό, οι συνταξιούχοι από φορείς κύριας ασφάλισης, οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες με σχέση μίσθωσης εργασίας πάνω από ένα (1) έτος στον ίδιο εργοδότη ή με σχέση μίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου, οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού που παρέχουν υπηρεσίες σε εμπορικά πλοία και με εξαίρεση τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, διενεργείται παρακράτηση από τους εργοδότες ή από τους φορείς που καταβάλλουν κύριες συντάξεις έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Η παρακράτηση διενεργείται κατά την καταβολή και υπολογίζεται με συντελεστή μετά από προηγούμενη αναγωγή του μισθού ή της σύνταξης ή του ημερομισθίου ή της αμοιβής που ορίζεται με άλλη βάση, σε ετήσιο καθαρό εισόδημα που ορίζεται στην παράγραφο 3.
7. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων δεν αφαιρείται από το συνολικό εισόδημα ούτε από το φόρο εισοδήματος.
11. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα, ενώ η παρακράτηση της εισφοράς από τους μισθούς και τις συντάξεις με τη νέα κλίμακα αρχίζει να πραγματοποιείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
12. Στο Παράρτημα του Ν. 4174/2013 οι λέξεις «Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Φυσικών Προσώπων (άρθρο 29 του Ν. 3986/2011)» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Φυσικών Προσώπων (άρθρο 29 του Ν. 3986/2011 και του άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013).»