Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

: «Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2016-2017 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017»

: «Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2016-2017 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Mαρούσι, 13-05-2016
Αρ.Πρωτ. 77111 / Δ3

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ &ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
email:  t08deab@minedu.gov.gr
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Φ. Λυμπεροπούλου, Ε.Καψιώτη
Τηλέφωνο: 2103442561, 2103442933
FAX: 210 3442193ΠΡΟΣ :


1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπ/σης
Έδρες τους
2. Διευθύνσεις Α΄θμιας και Β΄θμιας
Εκπαίδευσης
Έδρες τους
3. ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

ΚΟΙΝ:
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της χώρας
(δια των οικείων Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε.)
ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2016-2017 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017»

Το Υπουργείo Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των αποσπάσεων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017.
καλεί
τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που επιθυμούν να αποσπαστούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., να υποβάλουν αίτηση στις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της οργανικής τους θέσης από 18/05/2016 έως 31/05/2016.
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Οι ισχύουσες διατάξεις βάσει των οποίων πραγματοποιούνται οι αποσπάσεις είναι οι ακόλουθες:

 άρθρο 14, παρ. 12 του Π.Δ.1/2003 και άρθρο 24, παρ. 2 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄)
 άρθρο 46, παρ.1,εδαφ.στ. του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄)
 άρθρο 21,παρ.1 του Ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224/τ.Α΄),όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την
παρ. 5 του άρθρου 72 του Ν. 4316/2014(ΦΕΚ 270/τ.Α΄).
 άρθρο 17 παρ.4 του Ν.3649/2008 (ΦΕΚ 39/τ.Α΄).
 άρθρο 44Α παρ. 12 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄).
 άρθρο 93, παρ. 7 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄) και 182, παρ.10 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄)
 άρθρο 47 του Ν.2304/1995,παρ.3 άρθρου 50 του Ν.1756/1988 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 94 του Ν.4055/2012 και παρ.20 του άρθρου 19 του Ν.2386/1996.
άρθρο 8 του Π.Δ 56/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 91/2005 (ΦΕΚ 129/τ.Α΄),άρθρο 17 του ν.3402/2005(ΦΕΚ 258 τ.Α΄),αριθμ. 19 Απόφαση της 217ης /18.9.08 Ολομέλειας του Κεντρ. Συμβουλίου (ΚΕ.Σ.Υ.) της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: 78ΒΖ4653ΠΣ-ΛΟΟ
 άρθρο 52 του ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄).
 άρθρο 7 παρ.1 και 2 του ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄) και παρ.10 του Ν.4186/2013
( ΦΕΚ 193/τ.Α΄)
 άρθρο 31 παρ.1 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄)
 άρθρο 6 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α΄)
 άρθρο 3 και 13 της Υ.Α.4494/Γ6/01-11-2001(ΦΕΚ 1503/τ.Β΄) και την Υ.Α.28911/Γ6/12-03-2007
(ΦΕΚ 449/τ.Β΄).
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχουν όλα τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.,
με εξαίρεση
Α) όσους υπηρετούν με την υποχρέωση 10 ετούς παραμονής στην οργανική τους θέση και μέχρι τη συμπλήρωση αυτής από το ΦΕΚ μετάταξης τους, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.3528/2007.
Β) όσοι είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά την 31-08-2016.
Γ) όσους υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά τις 31-08-2016.
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Αποσπώνται κατά προτεραιότητα τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που υπάγονται στις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Aνήκουν στις περιπτώσεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 56/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 91/2005,του άρθρου 17 του ν.3402/2005 (δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία),της 19ης Απόφασης της 217ης/18.9.08 Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας( E.Hodgkin,no Hodgkin και Willebrand) .
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην ειδική κατηγορία μετάθεσης υπάγονται και οι πολύτεκνοι καθώς και τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ που τυγχάνουν γονείς δύο(2) αναπήρων τέκνων , με ποσοστό αναπηρίας 67% καθώς εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους (άρθρο 52, του ν. 4115/2013(Α΄24).
Προκειμένου για απόσπαση με υπαγωγή σε ειδική κατηγορία αρκεί γνωμάτευση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής και όχι αποκλειστικά δευτεροβάθμιας ή Κ.Ε.Π.Α., .
Στην περίπτωση που εκκρεμεί βεβαίωση του ΚΕ.Π.Α.(μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων απόσπασης),θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι θα προσκομιστεί η βεβαίωση, μόλις εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία και πάντως πριν την εξέταση των αιτήσεων αυτών από το ΚΥΣΕΕΠ.

2. Είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, της ΕΥΠ καθώς και του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης καθώς και θρησκευτικών λειτουργών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (ιερέων και διακόνων) που υπηρετούν ως διδάσκαλοι ή καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας και με οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση (παρ. 1 του άρθρου 21 ν. 2946/2001 ΦΕΚ 224/8-10-2001 τ.Α΄ όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 72 του Ν. 4316/14 και παρ. 4, άρθρο 17 του Ν.3649/2008).
3. Είναι εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι και μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων (άρθρο 93 παρ. 7 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.4071/2012, άρθρο 182 παρ. 10 του ν. 3852/2010 και άρθρο 46 παρ. 7 του Ν. 2413/1996). Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: 78ΒΖ4653ΠΣ-ΛΟΟ
4. δ)Είναι σύζυγοι δικαστικών λειτουργών και σύζυγοι του κύριου προσωπικού του ΝΣΚ (παρ. 3, άρθρου 47 ν. 2304/95, παρ. 3 άρθρου 50 ν.1756/1988 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 94 ν.4055/2012 και παρ. 20, άρθρου 19 ν.2386/1996).
5. Είναι σύζυγοι μελών ΔΕΠ (άρθρο 44Α παρ. 12α του ν. 4115/2013).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1. Μέλη του Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. που επιθυμούν απόσπαση για λόγους υγείας που δεν ανήκουν όμως στις περιπτώσεις της προηγούμενης ενότητας και υποβάλουν γνωμάτευση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, θα κριθούν από το ΚΥΣΕΕΠ κατά περίπτωση.
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ199Α) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 9 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013, απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση ΕΕΠ στις ειδικές σχολικές μονάδες κωφών και στις ειδικές σχολικές μονάδες τυφλών, ορίζεται επιπλέον των άλλων προσόντων και η πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας και της γραφής Braille αντίστοιχα. Μέχρι τη σύσταση της προβλεπόμενης από την παρ. 10 του ν. 4186/2013 Επιτροπής Πιστοποίησης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ( Ε . Ν . Γ. ) και της γραφής Braille από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), η επάρκεια των παραπάνω προσόντων θα πιστοποιείται από :α) τα αναγνωρισμένα κέντρα πιστοποίησης επάρκειας και διδασκαλίας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας με βεβαιώσεις επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας που χορηγούνται από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος και από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης μονάδας Αγωγής Κωφών του Πανεπιστημίου Πατρών και β) τα κέντρα πιστοποίησης επάρκειας και διδασκαλίας της γραφής Braille από την Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών: Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και Σχολή Τυφλών Βορείου Ελλάδος «Ο Ήλιος».

Επισήμανση: Δε θα γίνονται δεκτές και δε θα καταχωρισθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης από τις οποίες δεν αποδεικνύεται η πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας και της γραφής Braille.

* Στην περίπτωση που λειτουργικά κενά Ε.Ε.Π σε ΣΜΕΑΕ Κωφών παραμείνουν ακάλυπτα, εξαιτίας έλλειψης πιστοποιημένων στην Ελληνική Νοηματική μελών Ε.Ε.Π., όπως αυτή ορίζεται παραπάνω και για την εύρυθμη λειτουργία τους, τότε παρέχεται η δυνατότητα απόσπασης σε αυτές ,εκτιμώντας συναφή κριτήρια όπως, κύκλοι νοηματικής ,πρότερη εμπειρία σε δομές Κωφών κλπ., κατά την κρίση του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
1. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. αυτοπροσώπως, ή από εξουσιοδοτημένο για το λόγο αυτό άτομο, στην οργανική τους θέση ως εξής:
α. αν η οργανική τους θέση βρίσκεται σε ΣΜΕΑΕ, στην οικεία Διεύθυνση.
β. αν η οργανική τους θέση βρίσκεται σε ΚΕΔΔΥ στον Προϊστάμενο/η του ΚΕΔΔΥ.
2. Τα μέλη του ΕΕΠ και ΕΒΠ που υπηρετούν εκτός του νομού της οργανικής τους θέσης μπορούν, για τη διευκόλυνσή τους να αποστείλουν τις αιτήσεις τους, όπου αναφέρεται παραπάνω, ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή).
3. Το πλήθος των προτιμήσεων, ανέρχεται αθροιστικά σε έως δώδεκα(12) για ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ.
4. Τα στοιχεία που δηλώνονται στην απόσπαση έχουν την έννοια υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 1599/1986. Ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις, που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ιδίου νόμου. Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: 78ΒΖ4653ΠΣ-ΛΟΟ
5. Η αίτηση συνοδεύεται από βεβαίωση εκπαιδευτικής υπηρεσίας του/της Διευθυντή/ντριας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή Αναπλ. Προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ της οργανικής θέσης , στην οποία αναφέρεται για κάθε έτος ξεχωριστά η ημερομηνία ανάληψης και λήξης .

 Σημειώνεται ότι, μέχρι και το σχολικό έτος 2007 – 2008, ως η ημερομηνία έναρξης του διδακτικού έτους στις ΣΜΕΑΕ Α’/Θμιας Εκπαίδευσης θεωρείται η 11η Σεπτεμβρίου, με λήξη την 21η Ιουνίου του επόμενου έτους.
Από το σχολικό έτος 2008-2009 και εφεξής, ως ημερομηνία έναρξης του διδακτικού έτους θεωρείται η 1η Σεπτεμβρίου, με λήξη την 21η Ιουνίου του επόμενου έτους (παρ. 7, άρθρο 8 του ν.3699/2008).
Ως ημερομηνία έναρξης του διδακτικού έτους στις ΣΜΕΑΕ της Β’/θμιας Εκπαίδευσης θεωρείται η 1η Σεπτεμβρίου, με λήξη την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους.
Ως ημερομηνία έναρξης του σχολικού έτους στα ΚΕΔΔΥ θεωρείται η 1η Σεπτεμβρίου, με λήξη την 30η Αυγούστου του επόμενου έτους.

6. Τα μέλη Ε.Ε.Π. που θα αποσπαστούν στα ΚΕΔΔΥ οφείλουν να παραμείνουν στις θέσεις τους μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους δηλ. 31 Αυγούστου του επόμενου έτους.
7. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία των λόγων απόσπασης που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Διευκρινίζονται τα ακόλουθα σχετικά με τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι με τις αιτήσεις απόσπασης:
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄) καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών.
Επομένως, όπου αναφέρεται στις εγκυκλίους ότι απαιτείται υποβολή εγγράφων, πρέπει υποχρεωτικά να γίνονται δεκτά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αυτών.
Οι υπηρεσίες και οι φορείς στους οποίους κατατίθενται φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, έχουν την υποχρέωση διενέργειας δειγματοληπτικού ελέγχου, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των φωτοαντιγράφων που θα κατατεθούν.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. παρακαλούνται να αποστείλουν όλες τις υποβληθείσες στην Υπηρεσία τους αιτήσεις μαζί με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄ Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Παιδείας και Θρησκευμάτων του Υ.Π.Ε.Θ., το αργότερο μέχρι 10/06/2016, αφού διατυπώσουν την άποψή τους για την ικανοποίηση ή μη της αίτησης απόσπασης.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ
Εσωτερική διανομή
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Δ/νση Ειδικής Αγωγής