Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016

Οι αναπηρικές διατάξεις του νόμου 4386 του 2016 Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις


ΝΟΜΟΣ 4386 ΦΕΚ Β 83/11.05.2016
Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 62
Επέκταση του προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
   Η περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/ 2010 (Α' 71), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της από την περίπτωση γ' της παρ. 22 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (Α' 193) αντικαθίσταται ως εξής:
   «Με την κατοχή πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής)».
   Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την έναρξη ισχύος του ν. 4186/2013 (Α' 193).
Άρθρο 77
   Η αντιστοιχία Σχολών και Τμημάτων των ΑΕΙ που περιλαμβάνονται στην υπ' αριθμ. 139804/Β1/2014 υπουργική απόφαση που εκδόθηκε ως εξουσιοδότηση του ν. 4264/2014, άρθρο 53 παράγραφος 5, επεκτείνεται και ανάμεσα στα Τμήματα: Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας, Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
   Κατ' εξαίρεση όσοι φοιτητές και φοιτήτριες ΑΕΙ πάσχουν βάσει αποδεικτικών των ΚΕΠΑ με
αναπηρία τουλάχιστον 67%, δύνανται χωρίς περιορισμούς να μετεγγράφονται στην πόλη που ακολουθούν τη θεραπευτική τους αγωγή, στα αντίστοιχα τμήματα των Σχολών της ίδιας επιστημονικής ή γνωστικής κατεύθυνσης, που έχουν την ίδια διάρκεια σπουδών και στα οποία τα γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ που υπηρετούν σε αυτά, είναι κατά πλειοψηφία ίδια ή εξαιρετικώς συναφή μεταξύ τους, και επίσης λαμβάνοντας υπόψη τους τίτλους των αντίστοιχων Σχολών, Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων αυτών, καθώς και τα παρεχόμενα επαγγελματικά δικαιώματα, όπου αυτά υφίστανται.
 Ο Αλ. Μεϊκόπουλος για την επέκταση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο
Με υπουργική τροπολογία που ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής στο σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων επεκτάθηκε το πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θέμα για το οποίο είχε παρέμβει στο αρμόδιο Υπουργείο ο κ. Μεϊκόπουλος, προκειμένου να δοθεί λύση στην ανισότητα που υπήρχε ανάμεσα σε αποφοίτους Παιδαγωγικών Τμημάτων (Δημοτικής Εκπαίδευσης, Προσχολικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής).
Οριστική λύση δόθηκε στον αποκλεισμό που αντιμετώπιζε το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σχετικά με την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια των αποφοίτων του. Με υπουργική τροπολογία που ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής στο σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων επεκτάθηκε το πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θέμα για το οποίο είχε παρέμβει στο αρμόδιο Υπουργείο ο κ. Μεϊκόπουλος, προκειμένου να δοθεί λύση στην ανισότητα που υπήρχε ανάμεσα σε αποφοίτους Παιδαγωγικών Τμημάτων (Δημοτικής Εκπαίδευσης, Προσχολικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής).
Ειδικότερα, με την τροπολογία αυτή δίνεται λύση στο πρόβλημα απόδειξης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας των αποφοίτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που δημιουργήθηκε όταν, με τον νόμο 4186/2013 (αρ. 36 παρ. 22 περ. γ’) αντικαταστάθηκε ο νόμος 3848/2010 (αρ. 2 παρ. 3 περ. γ’), ο οποίος όριζε ότι η παιδαγωγική και διδακτική εμπειρία πιστοποιείται «…γ) με την κατοχή πτυχίου παιδαγωγικών τμημάτων Α.Ε.Ι….», οπότε και η αντικατάσταση του εδαφίου από τον νόμο 4186/2013 έγινε ως εξής: «Με την κατοχή πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμημάτων Εκπαίδευσης, Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής)».
Αυτή η αλλαγή είχε ως συνέπεια τον αποκλεισμό του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από την εν λόγω διάταξη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ανισότητα τόσο ανάμεσα σε αποφοίτους Παιδαγωγικών Τμημάτων (Δημοτικής Εκπαίδευσης, Προσχολικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής), αφού σε κάποιους παρέχονταν η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια με την κατοχή του πτυχίου Παιδαγωγικού Τμήματος, ενώ σε άλλους όχι, αλλά όσο και ανάμεσα στους αποφοίτους του ίδιου τμήματος (του Παιδαγωγικού Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) για τους οποίους πιστοποιούνταν η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια με την κατοχή του τίτλου σπουδών τους ανάλογα με το έτος εγγραφής τους και αναφορικά με την θέση σε ισχύ της ρύθμισης.
Έτσι λοιπόν με την τροπολογία που ψηφίστηκε, η προαναφερόμενη διάταξη αντικαταστάθηκε και γίνεται ρητή αναφορά στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, ώστε να αποδεικνύεται πλέον η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια όλων των αποφοίτων του Τμήματος. Επισημαίνουμε ότι το πανεπιστημιακό τμήμα Ειδικής Αγωγής που λειτουργεί στον Βόλο, προάγει την έρευνα και την εκπαίδευση για τον ευαίσθητο πληθυσμό των ατόμων με ειδικές ανάγκες παρέχοντας ένα πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα διδασκαλίας.

Πηγή: http://www.syriza.gr/