Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

Οδηγός λειτουργίας και κώδικας δεοντολογίας του ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων μαθητών ΑΜΕΑ


ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑμΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Αρ. Πρωτ.: 87370
Ημερομ.: 30-5-2016
Ταχ. Δ/νση
:
Α. Παπανδρέου 37ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΤ.Κ. - Πόλη
:
151 80 - Μαρούσι

Ιστοσελίδα

:
http://www.minedu.gov.gr
 https://hfaistos.minedu.gov.gr


Πληροφορίες

Θ. Αστέρη
210-3442191
Π. Γκίκα
210-3442928

Ι. Τζιατζούλης
210-3442561
Κ. Παπαλεξάνδρου
210- 3442082
Κ. Κισκήρα
210-3442931

Μ. Παπαδημητρίου
210-3442929

ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑμΕΑ

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-13, με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ελληνικού Δημοσίου, ολοκλήρωσε το έργο «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Μητρώου Δεδομένων για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών και η αξιοποίηση του στην εκπαιδευτική διαδικασία» (Α.Π. 1,2, &3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013).

Στο πλαίσιο αυτού του έργου, το Υπουργείο Παιδείας καλεί:

Α) Τους/τις Διευθυντές/ντριες Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης Α/θμιας και Β/θμιας και τους/τις Διευθυντές/ντριες Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Γενικής Εκπαίδευσης στις οποίες έχουν ενταχθεί και λειτουργούν Τμήματα Ένταξης, προγράμματα παράλληλης στήριξης, Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, Σχολικού Νοσηλευτή ή/και παρέχεται ειδικός εξοπλισμός ή καταλλήλως προσαρμοσμένα σχολικά εγχειρίδια καθώς και τους/τις Προϊσταμένους/μένες ΚΕ.Δ.Δ.Υ. όλης της χώρας, να ενημερώσουν το προσωπικό Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με τη σχετική εγκύκλιο και να αναμείνουν νέα εγκύκλιο για τη γενικευμένη πλέον εφαρμογή του Μητρώου ΑμΕΑ, προκειμένου να το θέσουν σε εφαρμογή μετά τη βελτίωση της λειτουργίας του.

Β) Τους/τις Διευθυντές/ντριες των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων της χώρας να θέσουν σε πιλοτική εφαρμογή το Ηλεκτρονικό Μητρώο Δεδομένων για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών και η αξιοποίηση του στην εκπαιδευτική διαδικασία (εφεξής Μητρώο ΑμΕΑ) έως τη 30η Ιούνη 2016 σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν και να ενημερώσουν με τις παρατηρήσεις τους τη Διεύθυνση ΕΑΕ.

Σκοπός της πιλοτικής αυτής φάσης είναι η αναβάθμιση της ασφαλούς λειτουργίας, η βελτίωση
των διαδικασιών και η γενικευμένη εφαρμογή στο αμέσως επόμενο διάστημα.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. Ν. 1143/1981 - ΦΕΚ. 80 -A- 31-3-1981 'Περί Ειδ. Αγ., ειδ. επαγγ. εκπ/σης, απασχ. & κοινων. μέριμνας των αποκλιν. εκ του φυσιολ. ατόμων'
2. Το Π.Δ. 603/1982 (ΦΕΚ 117/1982 τ. Α΄) Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα το άρθρο 5 παρ. 5.
3. Ν. 1566/1985 - ΦΕΚ. 167 -A- 30-9-1985 'Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις'
4. Ν. 2817/2000 - ΦΕΚ. 78 -A- 14-3-2000 'Εκπαίδευση ατόμων με ειδ. εκπαιδευτικές ανάγκες
5. Την ΥΑ 4494_8-11-2001 (ΦΕΚ 1503/2001 τ. Β’) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΥ «Κανονισμός Λειτουργίας των ΚΔΑΥ» όπου περιγράφονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του προσωπικού των ΚΕΔΔΥ (πρώην ΚΔΑΥ) καθώς και το περιεχόμενο του αρχείου μαθητών.
6. Υ.Α. 102357/Γ6, ΦΕΚ 1319/2002 «Ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλους τους τύπους των σχολείων Ειδικής Αγωγής και τα Τμήματα Ένταξης»
7. Υ.Α. αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1, ΦΕΚ 1340/2002, «Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων»
8. Την Εγκύκλιο ΥΠΕΠΘ Γ6/15894/14.02.2006 «Φάκελοι ατομικών στοιχείων»
9. Ν. 3699/2008 – ΦΕΚ. 199 – Α – 2-10-2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» και συγκεκριμένα τα άρθρα 2-παρ3, άρθ. 3, τα άρθρα 6 και 8, 34 παρ. 1 και 35
10. Το υπ’ αριθμ. 8139/04-05-2011/ ΕΥΕ ΕΔ έγγραφο «Γνωστοποίηση τήρησης αρχείου/επεξεργασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της πράξης «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών και η αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική διαδικασία», το οποίο υποβλήθηκε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα., συνοδευόμενο από αίτημα παροχής αδείας ίδρυσης και λειτουργίας αρχείου με ευαίσθητα δεδομένα. .
11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΓΝ/ΕΞ/511-1/17-06-2011/ΑΠΔΠΧ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΑΡΘΡΟ 7 Ν.2472/97 (α/α Μητρώου Αδειών : 1048)
12. Την ΥΑ 27922/Γ6/2007 Απόφαση (ΦΕΚ 449/2007 τ. Α’ ) «Καθορισμός των ιδιαιτέρων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων α)του εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπηρετεί σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης) …εκπαίδευσης»
13. Ν. 4186/2013 – ΦΕΚ. 193-Α- 17-9-2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
14. Υ.Α. 17812/Γ6, ΦΕΚ 315/2014 «Νόμιμη σύσταση των ΕΔΕΑΥ και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών και συντονιστών αυτών».
15. Την Υ.Α. 19684/12-2-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΡΝ9-ΤΩΞ) για την πολιτική και τον κανονισμό ασφαλείας των πληροφοριακών συστημάτων του ΥΠΑΙΘ.
16. Τον Ν. 2472/1997 – Προστασία του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΜΕΑ

Β1. Περιεχόμενο Ηλεκτρονικού Μητρώου ΑμΕΑ:
Σε αυτό το πλαίσιο, στο συγκεκριμένο Ηλεκτρονικό Μητρώο ΑμΕΑ προβλέπεται να γίνεται καταχώριση βασικών ατομικών και δημογραφικών στοιχείων των μαθητών ΕΑΕ και κυρίως των στοιχείων που καταχωρίζονται στο έντυπο αρχείο και αφορούν:
α) στο κοινωνικό ιστορικό και στο ιστορικό ανάπτυξής τους,
β) στην ψυχολογική αξιολόγηση,
γ) στο εκπαιδευτικό ιστορικό και στην εκπαιδευτική αξιολόγηση,
δ) στις υπηρεσίες υποστήριξης των μαθητών καθώς και
ε) σε αξιολογήσεις όλων των εμπλεκομένων ειδικοτήτων (λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, παιδοψυχιάτρων, παιδιάτρων με εξειδίκευση, φυσικοθεραπευτών, σχολικών νοσηλευτών, εξειδικευμένων στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών, μουσικοθεραπευτών, ειδικού βοηθητικού προσωπικού).

Β2. Σκοπός του Ηλεκτρονικού Μητρώου ΑμΕΑ είναι:
 Η ηλεκτρονικοποίηση των αρχείων που τηρούνται για την παρακολούθηση της προόδου του μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς και η απλούστευση των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν για την εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Η γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των γονέων των μαθητών και όλων των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών κλάδων ΕΑΕ και η απλοποίηση των υπηρεσιών με τη μείωση της γραφειοκρατίας και της ανάγκης φυσικής παρουσίας και προσκόμισης δικαιολογητικών.
 Η υποστήριξη της σχολικής προόδου και η διασφάλιση της εξατομικευμένης και εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σύμφωνα με το καταγεγραμμένο ΕΠΕ του μαθητή.
 Ο εντοπισμός και συλλογή των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία καθώς και του είδους της υποστήριξης που αιτούνται στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας (παράλληλη στήριξη, Τ.Ε., Υποστηρικτική τεχνολογία κλπ)
 Η άμεση, έγκαιρη και κατάλληλη ανταπόκριση της Διεύθυνσης ΕΑΕ στις ανάγκες του κάθε μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση της πορείας εκπαίδευσης του.
 Η ορθολογικότερη διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και μη πόρων της Δημόσιας εκπαίδευσης και ΕΑΕ.
 Η συλλογή στατιστικών στοιχείων αναγκαίων:
o για τον σχεδιασμό και την υποστήριξη στην άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής ΕΑΕ σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο
o για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν για τη χώρα από την εφαρμογή διεθνών συμβάσεων (π.χ. πληροφορίες που ζητούνται από τα διεθνή όργανα OHE που παρακολουθούν την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης των Δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και προτείνουν καλές πρακτικές).

Β3. Εμπλεκόμενοι στη χρήση του Ηλεκτρονικού Μητρώου ΑμΕΑ:
βλ. Παράρτημα 1: Επεξηγηματικό έγγραφο για τους ρόλους των χρηστών

Όλοι/ες οι εμπλεκόμενοι/ες Εκπαιδευτικοί, Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. και τα στελέχη εκπαίδευσης που παρακολουθούν, εφαρμόζουν και υποστηρίζουν τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/ και αναπηρίες.
Το επίπεδο πρόσβασης όλων των εμπλεκομένων είναι αυτό που απαιτείται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων έχουν οι διευθυντές των σχολείων μόνον για τους μαθητές της σχολικής μονάδας ευθύνης τους, ενώ πρόσβαση σε επιμέρους, εξειδικευμένα στοιχεία των μαθητών έχουν οι επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων μόνον για τους μαθητές της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετούν.
Υπεύθυνος Φορέας Επεξεργασίας των δεδομένων του Μητρώου Δεδομένων έχει οριστεί η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα για κάθε μαθητή θα τηρούνται μέχρι την ολοκλήρωση της φοίτησής του στην εκάστοτε σχολική μονάδα του εκπαιδευτικού συστήματος και για διάστημα 2 ετών μετά την αποφοίτησή του.

Β4. Διασφάλιση προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων μαθητών ΑμΕΑ
βλ. Παράρτημα 2: Κώδικας Δεοντολογίας

Προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των μαθητών, το Υπουργείο Παιδείας:
α) Έχει εκπονήσει επιτυχώς μελέτη επικινδυνότητας, πολιτική ασφάλειας και σχέδιο ασφάλειας, σύμφωνα με τα οποία το Μητρώο έχει εγκριθεί ως «χαμηλής επικινδυνότητας».
β) Συνεργάζεται με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με την χορηγούμενη Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Αρχείου με Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα.
γ) Καθιερώνει, με την παρούσα εγκύκλιο, συγκεκριμένο εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής «Ηλεκτρονικό Μητρώο ΑμΕΑ» το οποίο έχει εγκριθεί με συγκεκριμένους Όρους Χορήγησης.

Εξ αυτού, προϋπόθεση πρόσβασης στο Μητρώο Δεδομένων έχει ορισθεί η έγγραφη και ηλεκτρονική αποδοχή από τους εκάστοτε Εξουσιοδοτημένους Χρήστες των όρων χρήσης του Μητρώου ΑμΕΑ καθώς και του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας για την προστασία των Ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του μητρώου ΑμΕΑ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εχεμύθεια των εμπλεκομένων.

Β5. Προϋποθέσεις καταχώρισης στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ΑμΕΑ
βλ. Παράρτημα 3Α: Έντυπο Ενημέρωσης και
Παράρτημα 3Β: Έντυπο Ενημέρωσης Γραπτής Συγκατάθεσης

Σε κάθε περίπτωση, η συλλογή και επεξεργασία όλων των παραπάνω δεδομένων επιτρέπεται υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι το υποκείμενο των δεδομένων ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του έχει δώσει τη γραπτή συγκατάθεσή του.
Σε αυτό το πλαίσιο, ζητείται από τους νόμιμους αντιπρόσωπους (γονείς ή κηδεμόνες) των μαθητών, η έγγραφη δήλωση συγκατάθεσής τους για την καταχώριση στο Μητρώο ΑμΕΑ των στοιχείων που τηρεί στο αρχείο του το Σχολείο ή το ΚΕΔΔΥ.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 τον ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50/τ. Α’/10-4-1997), η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΜΕΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

Γ1. Καθήκοντα Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ και Νηπιαγωγείων ΠΡΙΝ την εφαρμογή Μητρώου ΑμΕΑ
Παράρτημα 3Α: Έγγραφο Ενημέρωσης προς τους γονείς/κηδεμόνες και
Παράρτημα 3Β: Έγγραφο-συγκατάθεσης γονέων/κηδεμόνων μαθητών ΑμΕΑ

Oι Διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων και οι Προϊσταμένες/μενοι των Νηπιαγωγείων και των ΚΕΔΔΥ παρακαλούνται για τα εξής:

Να εισέλθουν στην ιστοσελίδα: https://hfaistos.minedu.gov.gr/να πλοηγηθούν και να ενημερωθούν πλήρως για τις υπηρεσίες και τον τρόπο λειτουργίας της.

Να ενημερώσουν όλο το προσωπικό για μια πρώτη επαφή με τον ιστότοπο.

Επισήμανση: Η πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο θα γίνεται με τον προσωπικό κωδικό που ο κάθε χρήστης έχει από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Αν κάποιος εξουσιοδοτημένος χρήστης δεν έχει προσωπικό κωδικό, θα πρέπει να αποκτήσει μέσω της διαδικασίας κτήσης προσωπικού κωδικού στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ, στη διεύθυνση https://myschool.sch.gr/.

Να ενημερώσουν ιδιαιτέρως τα εμπλεκόμενα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, του ΕΕΠ και ΕΒΠ, καθώς αυτοί θα είναι οι χρήστες του Μητρώου, για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

Να μελετήσουν τα επισυναπτόμενα παραρτήματα και, κυρίως, τον Πίνακα με τους Ρόλους Χρηστών στον οποίο φαίνονται τα δικαιώματα κάθε χρήστη ανά ειδικότητα και ανάλογα με το ρόλο του.

Να εξασφαλίσουν εγγράφως ότι ο κάθε εξουσιοδοτημένος χρήστης λαμβάνει γνώση του επισυναπτόμενου εγγράφου με τίτλο «Όροι Χρήσης Μητρώου ΑμεΑ και Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας» (βλ Παράρτ. 2) από το οποίο δεσμεύεται. Το εν λόγω έγγραφο θα τηρείται στο αρχείο της Σχολικής Μονάδας ευθύνης τους.

Να καλέσουν σε κατ’ ιδίαν ενημέρωση τους γονείς/ κηδεμόνες των μαθητών που:
-έχουν εγγραφεί στη ΣΜΕΑΕ ευθύνης τους
-παρακολουθούν Τμήματα Ένταξης
-έχουν έγκριση παροχής Παράλληλης Στήριξης
-έχουν έγκριση παροχής ΕΒΠ
-έχουν έγκριση παροχής ΕΕΠ
-έχουν έγκριση παροχής Σχολικού Νοσηλευτή
-έχουν υλοποιούμενη αίτηση για Ιδιώτη Συνοδό
-έχουν έγκριση για Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
και να τους προσκαλέσουν, εφόσον επιθυμούν την εγγραφή των μαθητών στο Μητρώο ΑμΕΑ, να δώσουν την έγγραφη συγκατάθεσή τους, υπογράφοντας το σχετικό έντυπο (βλ . Παραρτ.3)

Ειδικότερα για δομές ΣΜΕΑΕ, μπορούν να διοργανώσουν μια εκδήλωση ενημέρωσης που απευθύνεται στο σύνολο των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών της Σχολικής Μονάδας και να τους προσκαλέσουν, εφόσον επιθυμούν την εγγραφή των μαθητών στο Μητρώο ΑμΕΑ, να δώσουν την έγγραφη συγκατάθεσή τους, υπογράφοντας το σχετικό έντυπο (βλ . Παραρτ.3)

Χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων δεν θα μπορεί να γίνει καμία καταγραφή.

Η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων παραμένει στο αρχείο της Διεύθυνσης του Σχολείου, ενώ ένα αντίγραφο της παραμένει και στο αρχείο του μαθητή.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Σε όλες τις περιπτώσεις οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊστάμενοι/μένες διαβάζουν και δίνουν στους γονείς /κηδεμόνες των μαθητών ΕΑΕ το έγγραφο ενημέρωσης – παρουσίασης του Μητρώου ΑμΕΑ (βλ Παράρτ. 3Α: Έγγραφο Ενημέρωσης –Παρουσίασης Ηλεκτρονικού Μητρώου Δεδομένω μαθητών ΑμΕΑ προς τους γονείς/κηδεμόνες) παρέχοντάς τους τις όποιες σχετικές πληροφορίες. Στο έγγραφο αυτό επισυνάπτεται στο τέλος του το έντυπο της έγγραφης υπεύθυνης δήλωσης για τη συγκατάθεσή των γονέων /κηδεμόνων (βλ. Παράρτημα 3Α: Έγγραφο Ενημέρωσης– Παρουσίασης Ηλεκτρονικού Μητρώου Δεδομένων μαθητών ΑμΕΑ προς τους γονείς/κηδεμόνες και Παράρτημα 3Β: Έγγραφο-συγκατάθεσης γονέων/κηδεμόνων μαθητών ΑμΕΑ). Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: 77ΘΛ4653ΠΣ-4ΥΥ

Στην ενημέρωση αυτή θα πρέπει όλοι να σταθούν με ευαισθησία στις αγωνίες και τις απορίες των γονέων. Θα πρέπει να τονιστούν τα μέτρα προστασίας που έχουν ληφθεί και κυρίως η άδεια που έχει δοθεί από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Θα πρέπει να καταστεί σαφές στους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών ΕΑΕ ότι χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση τους δεν θα γίνει καμία καταχώριση στοιχείων του μαθητή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο καθώς επίσης ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.2472/1997, η συγκατάθεση τους μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα.


Γ2. Καθήκοντα λοιπών Εξουσιοδοτημένων Χρηστών ΠΡΙΝ την εφαρμογή Μητρώου ΑμΕΑ
Βλ. Παράρτημα 2: Όροι Χρήσης και Κώδικας Δεοντολογίας

Κάθε εξουσιοδοτημένος Χρήστης οφείλει να λάβει γνώση από τη Διεύθυνση της Σχολικής Μονάδας ή ΚΕΔΔΥ στο οποίο υπηρετεί του εγγράφου με τίτλο «Όροι Χρήσης Μητρώου ΑμΕΑ και Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας» (βλ. Παράρτ.: 2),να το μελετήσει και να το υπογράψει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑμΕΑ

βλ Παράρτημα 4Α: Εγχειρίδιο για το Μητρώο ΑμΕΑ κ τα Υποσυστήματά του
Παράρτημα 4Β: Εγχειρίδιο για την Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση μητρώου ΑμΕΑ

Ο/Η Διευθυντής/ντρια ή ο/η Προϊστάμενος/η εισέρχεται στο σύστημα από το σημείο ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ με τους κωδικούς του σχολείου του στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και αποδέχεται τους όρους χρήσης και τον κώδικα δεοντολογίας.

Ο/Η Διευθυντής/ντρια ή η/ο Προϊσταμένη/μενος της Σχολικής Μονάδας όταν έχει την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων τροφοδοτεί το Μητρώο με τα δημογραφικά στοιχεία των μαθητών του Σχολείου του τα οποία αντλεί από την ιστοσελίδα https://myschool.sch.gr.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι μαθητές ΑμΕΑ θα εμφανίζονται στο Μητρώο ΑμΕΑ όχι με το ονοματεπώνυμό τους αλλά με κωδικοποιημένο συνθηματικό.

Η ταυτοποίηση των προς καταχώριση μαθητών θα γίνεται από τα λοιπά δημογραφικά στοιχεία τους ή/και τον Α.Μ. της Σχολικής Μονάδας.


Ο κάθε εξουσιοδοτημένος χρήστης ενημερώνει τα πεδία στα οποία έχει πρόσβαση βάσει των καθηκόντων του και φροντίζει για την τακτική ενημέρωση των στοιχείων αυτών. Κατά τη χρήση μπορεί να συμβουλεύεται τα Εγχειρίδια Χρήσης στα οποία θα μπορεί να ανατρέξει και ηλεκτρονικά στον ιστότοπο https://hfaistos.minedu.gov.gr/.

Προσφέρεται επίσης η δυνατότητα να απευθύνει ερώτημα στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου που υπάρχει στην αρχική σελίδα της παρούσας εγκυκλίου.

Για παροχή διευκρινήσεων μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης μέσω του Υποσυστήματος ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ στην παρακάτω διεύθυνση: https://hfaistos.minedu.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=30και τα παρακάτω τηλέφωνα ως εξής:


Ι. Τζιατζούλης: 210-3442561 Ενημέρωση της ιστοσελίδας ΗΦΑΙΣΤΟΣ
Κ. Παπαλεξάνδρου: 210- 3442082 Μ. Παπαδημητρίου: 210-3443003
Κ. Κισκήρα: 210-3442931 hfaistos@minedu.gov.gr

Τo Μητρώο διαθέτει επίσης πεδίο ΣΥΧΝΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ στο οποίο μπορεί ο χρήστης να ανατρέχει για άμεση βοήθεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ https://hfaistos.minedu.gov.gr

Το περιβάλλον λειτουργίας του Μητρώου ΑμΕΑ έχει την ονομασία ΗΦΑΙΣΤΟΣ και είναι διαθέσιμο στον ασφαλή ιστότοπο https://hfaistos.minedu.gov.gr/.

Η πλατφόρμα ΗΦΑΙΣΤΟΣ λειτουργεί ως δίκτυο ενημέρωσης και πληροφόρησης των εκπαιδευτικών και των γονέων σε όλα τα θέματα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στα εξής πεδία:
Στοιχεία Σχολικών Μονάδων
Νομοθεσία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Σύνδεσμοι
Αναλυτικά Προγράμματα και Προγράμματα Εδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,
Εκπαιδευτικό Υλικό, e-yliko Ψηφιακή Μάθηση
Έρευνες
Προτάσεις
Επιστημονικά Άρθρα
Δράσεις

Η πλατφόρμα ΗΦΑΙΣΤΟΣ θα ενημερώνεται από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για όλα τα θέματα που αφορούν την εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς και με τις δράσεις των σχολείων που θα ανακοινώνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: 77ΘΛ4653ΠΣ-4ΥΥ hfaistos@minedu.gov.gr..

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ
Συνημμένα
Παράρτημα 1: Επεξηγηματικό έγγραφο για τους ρόλους των χρηστών
Παράρτημα 2: Όροι Χρήσης και Κώδικας Δεοντολογίας
Παράρτημα 3Α: Έγγραφο Ενημέρωσης προς τους γονείς/κηδεμόνες
Παράρτημα 3Β: Έγγραφο-συγκατάθεσης γονέων/κηδεμόνων μαθητών ΑμΕΑ
Παράρτημα 4Α: Εγχειρίδιο για το Μητρώο ΑμΕΑ κ τα Υποσυστήματα του
Παράρτημα 4Β: Εγχειρίδιο για την Ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση μητρώου ΑμΕΑ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:
Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Γραφείο Τύπου Υπουργού
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: 77ΘΛ4653ΠΣ-4ΥΥ
Γενική Διεύθυνση ΣΣΠΗΔ
Γενική Διεύθυνση Σπουδών ΠΕ & ΔΕ
Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕ & ΔΕ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕ & ΔΕ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων
ΠΡΟΪΣΤ. ΚΕΔΔΥ όλα της χώρα μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΕΠ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ι.Τ.Υ.Ε. –ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ