Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016

Από 27.5.2016 η παρακράτηση φόρου και εισφοράς αλληλεγγύης με βάση τις νέες κλίμακες


Από 27.5.2016 η παρακράτηση φόρου και εισφοράς αλληλεγγύης με βάση τις νέες κλίμακες
[30.05.2016]
Κοινοποιήθηκε η εγκύκλιος 1064/2016 σχετικά με τις μεταβολές ως προς τον υπολογισμό του  παρακρατούμενου φόρου και της παρακρατηθείσας ειδικής εισφοράς  αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μετά την  ψήφιση του ν.4387/2016 και του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας  δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες  διατάξεις».
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η παρακράτηση του  φόρου και της εισφοράς από τους μισθούς και τις συντάξεις με τις νέες  κλίμακες αρχίζει να πραγματοποιείται από την ημερομηνία δημοσίευσης του  ν.4389/2016. Συνεπώς, οι παρακρατήσεις φόρου και ειδικής εισφοράς  αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθούς και συντάξεις με βάση τις  προαναφερόμενες μεταβολές, διενεργούνται για μισθοδοσίες και συντάξεις  που εκκαθαρίζονται από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4389/2016  δηλαδή, από 27.5.2016 και μετά και δεν τίθεται θέμα αναδρομικής  παρακράτησής τους. Τα παρακρατηθέντα ποσά φόρου και ειδικής εισφοράς  αλληλεγγύης θα δηλωθούν στις ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος  φορολογικού έτους 2016, και θα συμψηφισθούν κατά την εκκαθάριση των  δηλώσεων αυτών που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.

Τελειώνοντας σας κάνουμε γνωστό ότι και μετά τους τελευταίους νόμους παραμένει το αφορολόγητο των μισθών, των συντάξεων και της πάγιας αντιμισθίας που καταβάλλεται σε αναπήρους με αναπηρία 80% και άνω.
Επίσης με το άρθρο 112 του τελευταίου νόμου 4387, προστέθηκε νέο άρθρο 43 α στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος, όπως και με το άρθρο 29 του νόμου 3986 και ορίζεται:
2. Από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω...