Κυριακή, 21 Ιουνίου 2015

Κωδικοί για την υποβολή των φορολογικών μας δηλώσεων


Επειδή βρισκόμαστε στην περίοδο υποβολής των φορολογικών μας δηλώσεων, παραθέτω τους σημαντικότερους κωδικούς προς υποβοήθηση των ενδιαφερόμενων αναπήρων.


Κωδικοί 905-906

Εγκύκλιος 1088 του 2015 για την ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών δηλώσεων

Εγκύκλιος 1088 του 2015 για την ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών δηλώσεων

Αναρτούμε σήμερα τμήματα από την εγκύκλιο της γενικής γραμματέως δημοσίων εσόδων, στην οποία εκτός των άλλων υπάρχουν και διατάξεις για την πιστοποίηση της αναπηρίας μας, που φέτος δεν αποδεικνύεται πλέον με χαρτιά της πρόνοιας, αλλά μόνο με αποφάσεις ΚΕΠΑ ή άλλων επιτροπών σύμφωνα με την εγκύκλιο.

Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων

ΝΟΜΟΣ 4322 ΦΕΚ Α 42/27.04.2015 
Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις. 

Αναρτώ σήμερα τις διατάξεις εκείνες του νέου ποινικού νόμου 4322 και την εισηγητική αυτού έκθεση που έχουν σχέση με τους αναπήρους.

Άρθρο 6   
4. Η παρ. 7 του άρθρου 105 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:  

Νέα κριτήρια στις λαϊκές: Ανανέωση αδειών και σε αναπήρους - τυφλούς συνταξιούχους


Ακόμη μια αλλαγή που έρχεται στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των λαϊκών αφορά την αποκατάσταση των δικαιωμάτων των συνταξιούχων πωλητών. Ενώ ο νόμος ορίζει ότι δεν δικαιούται να λάβει νέα άδεια ο επαγγελματίας πωλητής που συνταξιοδοτείται λόγω γήρατος ή αναπηρίας, εισάγεται εξαίρεση για όσους το προηγούμενο διάστημα πήραν σύνταξη λόγω αναπηρίας ή τυφλότητας.
Συντάκτης: Βασίλης Γεώργας.

Τι προβλέπεται για την παράλληλη στήριξη των μαθητών για το νέο έτοςΜέχρι τις 20 Οκτωβρίου  2015 θα πρέπει οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών να καταθέσουν αίτηση για την έγκριση και παροχή νέας παράλληλης στήριξης στο σχολείο φοίτησης όπου φοιτούν τα παιδιά τους. Μαζί με την αίτηση ο γονέας καταθέτει και γνωμάτευση του οικείου ΚΕΔΔΥ (Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών). Τονίζεται ότι αρμόδιο όργανο για την εισήγηση της παράλληλης στήριξης είναι αποκλειστικά το ΚΕΔΔΥ. Στη γνωμάτευση θα πρέπει να αναφέρονται και οι ώρες της παράλληλης στήριξης καθώς και αν αυτή θα γίνεται σε μόνιμη και καθημερινή βάση.
Σε έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας τονίζεται ότι στην περίπτωση που λειτουργεί τμήμα ένταξης στο σχολείο ή στην περιοχή υπάρχει Ειδικό Σχολείο τότε η γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδικότερη αιτιολογία, δηλαδή να εξειδικεύει τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή καθώς και τους λόγους για τους οποίους δεν κρίνεται κατάλληλη η ένταξη του μαθητή στο τμήμα ένταξης ή η φοίτησή του στο Ειδικό Σχολείο.

Η παράλληλη στήριξη των μαθητών παρέχεται μόνο από εκπαιδευτικό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι εγκεκριμένες αιτήσεις Παράλληλης Στήριξης προηγουμένων ετών, για μαθητές, που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, καθώς και για μαθητές με κάθε άλλη αναπηρία ή ειδική εκπαιδευτική ανάγκη, ανανεώνονται αυτόματα.

Το Υπουργείο σημειώνει στην εγκύκλιό του ότι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές (εμπρόθεσμές είναι οι αιτήσεις, οι οποίες έχουν στη γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ, στη βεβαίωση φοίτησης και στην αίτηση του γονέα ημερομηνία μέχρι και την 20η Οκτωβρίου 2015).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 2η: στη βεβαίωση φοίτησης να αναγράφεται η τάξη στην οποία θα φοιτήσει ο μαθητής το Σεπτέμβριο του 2015.

Σε περίπτωση διαφωνίας γονέα ή κηδεμόνα των μαθητών και οικείου ΚΕΔΔΥ, αποφασίζει η Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ ,της οποίας η απόφαση είναι οριστική και θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την ανανέωση αυτών των εγκεκριμένων αιτήσεων Παράλληλης Στήριξης είναι τα εξής:

α) Σχετική εισήγηση του οικείου ΚΕΔΔΥ και β )αίτηση με τη  σύμφωνη γνώμη του γονέα ή κηδεμόνα. Σε περίπτωση διαφωνίας γονέα ή κηδεμόνα των μαθητών και οικείου ΚΕΔΔΥ, αποφασίζει η Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ και η απόφαση είναι οριστική.

Σε περίπτωση διαφωνίας γονέα ή κηδεμόνα των μαθητών και οικείου ΚΕΔΔΥ, αποφασίζει η Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ και η απόφαση είναι οριστική.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους ο γονέας ή ο κηδεμόνας του μαθητή έχει την δυνατότητα με έγγραφη αίτησή του να ζητήσει την διακοπή της Παράλληλης Στήριξης την οποία ο Διευθυντής της οικείας σχολικής μονάδας οφείλει να διαβιβάσει στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης η οποία με την σειρά της ενημερώνει την Υπηρεσία μας.

Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οφείλουν να στείλουν στην Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ τις σχετικές εισηγήσεις των ΚΕΔΔΥ καθώς και τα στοιχεία των μαθητών, για τους οποίους ανανεώνεται η Παράλληλη Στήριξη το δυνατόν συντομότερα. Στα στοιχεία αυτά θα πρέπει να αναφέρεται απαραίτητα:

α) ο αριθμός πρωτοκόλλου της Υπουργικής Απόφασης έγκρισης του προηγούμενου έτους

β) η τάξη, στην οποία θα φοιτήσει ο μαθητής τον Σεπτέμβριο του 2015. Σημειώνεται ότι οι Επισημάνσεις 1) και 2) του Κεφαλαίου Α΄ «έγκριση νέας παράλληλης στήριξης» ισχύουν και για τις ανανεώσεις παράλληλων στηρίξεων.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Στήριξη σε μαθητές για θέματα αυτοεξυπηρέτησης (Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό)

Για θέματα αυτοεξυπηρέτησης, καθημερινής διαβίωσης και λειτουργικών διευκολύνσεων των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι διατάξεις του άρθρου 6 § 2 του ν.3699/2008(ΦΕΚ 199Α) προβλέπουν τη στήριξη από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.). Απαραίτητα δικαιολογητικά για έγκριση Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού:

1) Η αίτηση για έγκριση και παροχή στήριξης από Ε.Β.Π. σε μαθητές που χρειάζονται βοήθεια στην αυτοεξυπηρέτηση, υποβάλλεται στο σχολείο φοίτησης του μαθητή από τον γονέα ή κηδεμόνα του το διάστημα από την ημερομηνία εγγραφής έως και την λήξη του διδακτικού έτους 2015-2016 .

2) Με την αίτησή του για παροχή στήριξης από Ε.Β.Π., ο γονέας συνυποβάλλει γνωμάτευση από το οικείο ΚΕΔΔΥ ή ή από Δημόσιο Νοσοκομείο.

3) Οι ανωτέρω αιτήσεις, οι γνωματεύσεις καθώς και οι βεβαιώσεις εγγραφής ή φοίτησης, διαβιβάζονται από τη Δ/νση του σχολείου στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ , μέσω της αντίστοιχης Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης.

4) Δεν δύναται να εγκριθεί για τον ίδιο μαθητή ταυτόχρονα η παροχή παράλληλης στήριξης από εκπαιδευτικούς και στήριξης από Ε.Β.Π. 5) Σε περίπτωση που στο ίδιο σχολείο εγκριθεί στήριξη με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό για δύο μαθητές, τότε το ΚΕΔΔΥ με εισήγησή του θα μπορεί να προβλέπει την κάλυψη των αναγκών των μαθητών αυτών από το ίδιο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Στήριξη μαθητών από Σχολικό Νοσηλευτή.

Προβλέπεται επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013, η δυνατότητα Στήριξης μαθητών από Σχολικό Νοσηλευτή. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την έγκριση της Στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή είναι οι εξής:

1) Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή στο σχολείο φοίτησης,

2) Βεβαίωση εγγραφής ή φοίτησης του μαθητή στο σχολείο (θα πρέπει να αναφέρεται η τάξη, στην οποία θα φοιτήσει ο μαθητής τον Σεπτέμβριο του 2015)

3) Γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο.

Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται από τον Διευθυντή του Σχολείου στην Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., μέσω των αρμοδίων Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Στήριξη μαθητών από Ειδικό Βοηθό (που διαθέτει η οικογένεια του μαθητή) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 18 του άρθρου 28, του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193Α) η υποστήριξη του μαθητή μπορεί να υλοποιείται και από ειδικό βοηθό (ιδιώτη) που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του μαθητή, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή της Σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την έγκριση της Στήριξης των μαθητών από ειδικό βοηθό (ιδιώτη) είναι:

1) Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα προς τη Διεύθυνση του Σχολείου.

2)Οποιοδήποτε δικαιολογητικό κρίνει ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου εγγραφής ,τα οποία θα καταγραφούν σε πρακτικό.

3) Σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του Σχολείου φοίτησης και του Συλλόγου Διδασκόντων. Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο δεν τίθεται προθεσμία για την έγκριση της υποστήριξης από ειδικό Βοηθό και ο Διευθυντής του Σχολείου θα πρέπει να γνωστοποιεί την ύπαρξη του ειδικού βοηθού στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που υπάγεται το σχολείο φοίτησης του μαθητή.


Πηγή: http://www.news.gr/

Κοινοποιήστε το στο Facebook
twitter

Αρχή φόρμας
 Εκτύπωση
Τέλος φόρμας
Αρχή φόρμας
 Αποστολή με e-mail
Τέλος φόρμας
Αρχή φόρμας
 Αποθήκευση
Τέλος φόρμας

  Προηγούμενη σελίδα
  Αρχή Σελίδας

  Υποκατηγορίες
Αρχή φόρμας
Δελτία Τύπου
Τέλος φόρμας
Αρχή φόρμας
Ανακοινώσεις
Τέλος φόρμας
Αρχή φόρμας
Ο Τύπος έγραψε
Τέλος φόρμας
Αρχή φόρμας
Κοινοβουλευτικός έλεγχος
Τέλος φόρμας
Αρχή φόρμας
Ε.Σ.Α.με.Α.
Τέλος φόρμας
Αρχή φόρμας
Θέματα Αναπηρίας
Τέλος φόρμας
Αρχή φόρμας
Δείτε εδώ
Τέλος φόρμας

 Μενού
Αρχή φόρμας
Τέλος φόρμας

Αρχή φόρμας
Τέλος φόρμας
Αρχή φόρμας
Επικαιρότητα /
Τέλος φόρμας

Αρχή φόρμας
Τέλος φόρμας

Αρχή φόρμας
Τέλος φόρμας

Αρχή φόρμας
Τέλος φόρμας

Αρχή φόρμας
Τέλος φόρμας
Αρχή φόρμας
Τέλος φόρμας90911-15.pdf
Open parent document

table with 4 columns and 8 rows

Text Box comment
ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Βαθμός Προτεραιότητας
Signer's identity unknown
Signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Time: 2015.06.09 15:43:51 +03'00' Reason:  Location: Athens
Μαρούσι, 09 /06/2015
Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.
90911 /Δ3  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄   
Ταχ. Δ/νση
:
Α. Παπανδρέου 37
ΠΡΟΣ:
1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης όλης της Χώρας
2. Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης όλης τ όλης της Χώρας (μέσω των Περιφερειακών Δ/νσεων Α/θμια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης)
3. Σχολεία όλης της Χώρας(μέσω των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης)
4. Σχολικούς Συμβούλους Γενικής Αγωγής όλης της Χώρας (μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης)
5. Σχολικούς Συμβούλους Ειδικής Αγωγής όλης της Χώρας ( μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης)
6. ΚΕΔΔΥ όλης της Xώρας (μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ).  
Τ.Κ. – Πόλη
:
151 80 - Μαρούσι   
Πληροφορίες
:
Ε. Παναγιωτοπούλου   
email
Τηλέφωνο
:
:
t08dea1@minedu.gov.gr
  
t
08
dea
1@
minedu.gov.gr
210
-
344
2190,
2194
,2577,
210-3442929,2928   
Fax
:
2103442
193 
table end

ED
Θέμα : «Εγκύκλιος για την Παράλληλη Στήριξη μαθητών, την στήριξη μαθητών από Ειδικό Βοηθό, την
στήριξη μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται (Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό)και την στήριξη μαθητών από
Σχολικό Νοσηλευτή για το Διδακτικό Έτος 2015-2016 »
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΄
Παράλληλη στήριξη με εκπαιδευτικό
Για την παροχή Παράλληλης Στήριξης ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ,για το
διδακτικό έτος 2015-2016, και σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων των άρθρων 4 και 6 του νόμου 3699/2008
( ΦΕΚ 199/τΑ΄/ 2-10-2008) και του άρθρου 28 του νόμου 4186/2013(ΦΕΚ 193/τΑ΄/17-9-2013), ισχύουν τα εξής:
ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
list of 1 items
1) Η αίτηση για έγκριση και παροχή νέας παράλληλης στήριξης υποβάλλεται στο σχολείο φοίτησης του μαθητή
από το γονέα ή κηδεμόνα του το διάστημα από την ημερομηνία εγγραφής στο σχολείο μέχρι την 20η Οκτωβρίου
2015.
Text Box comment
ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ
list end
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1η: Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις, οι οποίες θα υποβληθούν, πριν την ημερομηνία πρώτης
εγγραφής του μαθητή ή της εγγραφής στην επόμενη τάξη.
list of 1 items
2) Με την αίτηση του για παροχή νέας παράλληλης στήριξης ο γονέας συνυποβάλλει γνωμάτευση του οικείου ΚΕΔΔΥ (οικείο ΚΕΔΔΥ εννοείται το ΚΕΔΔΥ της περιοχής
του σχολείου φοίτησης). Αρμόδιο όργανο για την εισήγηση παράλληλης στήριξης είναι αποκλειστικά το ΚΕΔΔΥ. Στη γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ θα πρέπει να αναφέρονται
και οι ώρες της παράλληλης στήριξης καθώς και αν αυτή θα γίνεται σε μόνιμη και καθημερινή βάση.
list end
3) Σε περίπτωση που στο σχολείο λειτουργεί τμήμα ένταξης ή στην περιοχή ευθύνης του ΚΕΔΔΥ υπάρχει Ειδικό
Σχολείο τότε η γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδικότερη αιτιολογία, δηλαδή να εξειδικεύει
τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή καθώς και τους λόγους για τους οποίους δεν κρίνεται κατάλληλη η
ένταξη του μαθητή στο τμήμα ένταξης ή η φοίτησή του στο Ειδικό Σχολείο.
4) Η Διεύθυνση του σχολείου διαβιβάζει( μέσω της αντίστοιχης Διεύθυνσης Εκπ/σης) τις υποβληθείσες αιτήσεις
μαζί με βεβαίωση εγγραφής ή φοίτησης κάθε μαθητή στο συγκεκριμένο σχολείο στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ , τμήμα Α΄ (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180, Μαρούσι ).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 2η : στη βεβαίωση φοίτησης να αναγράφεται η τάξη στην οποία θα φοιτήσει ο μαθητής το
Σεπτέμβριο του 2015.
Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές (εμπρόθεσμες είναι οι αιτήσεις, οι οποίες έχουν στη γνωμάτευση
του ΚΕΔΔΥ , στη βεβαίωση φοίτησης και στην αίτηση του γονέα ημερομηνία μέχρι και την 20η Οκτωβρίου 2015).
5) Η παράλληλη στήριξη των μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρέχεται μόνο από
εκπαιδευτικό (μόνιμο η αναπληρωτή )του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Σε περίπτωση διαφωνίας γονέα ή κηδεμόνα των μαθητών και οικείου ΚΕΔΔΥ, αποφασίζει η Δευτεροβάθμια
ΕΔΕΑ ,της οποίας η απόφαση είναι οριστική και θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη .
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Οι εγκεκριμένες αιτήσεις Παράλληλης Στήριξης προηγουμένων ετών, για μαθητές, που βρίσκονται στο
φάσμα του αυτισμού, καθώς και για μαθητές με κάθε άλλη αναπηρία ή ειδική εκπαιδευτική ανάγκη,
ανανεώνονται αυτόματα.
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την ανανέωση των εγκεκριμένων αιτήσεων Παράλληλης Στήριξης είναι τα
εξής:
1) Σχετική εισήγηση του οικείου ΚΕΔΔΥ
list of 1 items
2) Αίτηση με τη σύμφωνη γνώμη του γονέα ή κηδεμόνα.
list end
Σε περίπτωση διαφωνίας γονέα ή κηδεμόνα των μαθητών και οικείου ΚΕΔΔΥ, αποφασίζει η Δευτεροβάθμια
ΕΔΕΑ ,η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη και η απόφαση είναι οριστική.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, μαζί με τις εισηγήσεις του οικείου ΚΕΔΔΥ
και τις βεβαιώσεις φοίτησης των μαθητών, τις αποστέλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης
list of 1 items
 Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους ο γονέας ή ο κηδεμόνας του μαθητή έχει την δυνατότητα με έγγραφη αίτησή του να ζητήσει την διακοπή
της Παράλληλης Στήριξης την οποία ο Διευθυντής της οικείας σχολικής μονάδας οφείλει να διαβιβάσει στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης η οποία με την σειρά
της ενημερώνει την Υπηρεσία μας.
list end
list of 1 items
 Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οφείλουν να στείλουν στην Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ τις σχετικές
εισηγήσεις των ΚΕΔΔΥ καθώς και τα στοιχεία των μαθητών, για τους οποίους ανανεώνεται η Παράλληλη Στήριξη το δυνατόν συντομότερα. Στα στοιχεία αυτά θα πρέπει
να αναφέρεται απαραίτητα:
list end
α) ο αριθμός πρωτοκόλλου της Υπουργικής Απόφασης έγκρισης του προηγούμενου έτους
β) η τάξη, στην οποία θα φοιτήσει ο μαθητής τον Σεπτέμβριο του 2015.
Σημειώνεται ότι οι Επισημάνσεις 1) και 2) του Κεφαλαίου Α΄ «έγκριση νέας παράλληλης στήριξης» ισχύουν και
για τις ανανεώσεις παράλληλων στηρίξεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Στήριξη σε μαθητές για θέματα αυτοεξυπηρέτησης (Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό)
Για θέματα αυτοεξυπηρέτησης, καθημερινής διαβίωσης και λειτουργικών διευκολύνσεων των μαθητών με
αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι διατάξεις του άρθρου 6 § 2 του ν.3699/2008(ΦΕΚ 199Α)
προβλέπουν τη στήριξη από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό(Ε.Β.Π.).
Απαραίτητα δικαιολογητικά για έγκριση Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού:
1) Η αίτηση για έγκριση και παροχή στήριξης από Ε.Β.Π. σε μαθητές που χρειάζονται βοήθεια στην
αυτοεξυπηρέτηση, υποβάλλεται στο σχολείο φοίτησης του μαθητή από τον γονέα ή κηδεμόνα του το διάστημα από
την ημερομηνία εγγραφής έως και την λήξη του διδακτικού έτους 2015-2016 .
2) Με την αίτησή του για παροχή στήριξης από Ε.Β.Π., ο γονέας συνυποβάλλει γνωμάτευση από το οικείο ΚΕΔΔΥ ή
ή από Δημόσιο Νοσοκομείο.
3) Οι ανωτέρω αιτήσεις, οι γνωματεύσεις καθώς και οι βεβαιώσεις εγγραφής ή φοίτησης, διαβιβάζονται από τη
Δ/νση του σχολείου στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ , μέσω της αντίστοιχης
Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης.
4) Δεν δύναται να εγκριθεί για τον ίδιο μαθητή ταυτόχρονα η παροχή παράλληλης στήριξης από εκπαιδευτικούς και
στήριξης από Ε.Β.Π.
5) Σε περίπτωση που στο ίδιο σχολείο εγκριθεί στήριξη με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό για δύο μαθητές, τότε το
ΚΕΔΔΥ με εισήγησή του θα μπορεί να προβλέπει την κάλυψη των αναγκών των μαθητών αυτών από το ίδιο Ειδικό
Βοηθητικό Προσωπικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΄
Στήριξη μαθητών από Σχολικό Νοσηλευτή.
Προβλέπεται επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013, η δυνατότητα
Στήριξης μαθητών από Σχολικό Νοσηλευτή.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την έγκριση της Στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή είναι οι εξής:
1) Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή στο σχολείο φοίτησης,
2) Βεβαίωση εγγραφής ή φοίτησης του μαθητή στο σχολείο (θα πρέπει να αναφέρεται η τάξη, στην οποία θα
φοιτήσει ο μαθητής τον Σεπτέμβριο του 2015)
3) Γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο.
Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται από τον Διευθυντή του Σχολείου στην Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., μέσω των αρμοδίων Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Στήριξη μαθητών από Ειδικό Βοηθό (που διαθέτει η οικογένεια του μαθητή)
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 18 του άρθρου 28, του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193Α) η υποστήριξη του
μαθητή μπορεί να υλοποιείται και από ειδικό βοηθό (ιδιώτη) που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του μαθητή,
κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή της Σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την έγκριση της Στήριξης των μαθητών από ειδικό βοηθό (ιδιώτη) είναι:
1) Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα προς τη Διεύθυνση του Σχολείου.
2)Οποιοδήποτε δικαιολογητικό κρίνει ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου εγγραφής ,τα οποία
θα καταγραφούν σε πρακτικό.
3) Σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του Σχολείου φοίτησης και του Συλλόγου Διδασκόντων.
Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο δεν τίθεται προθεσμία για την έγκριση της υποστήριξης από ειδικό Βοηθό και
ο Διευθυντής του Σχολείου θα πρέπει να γνωστοποιεί την ύπαρξη του ειδικού βοηθού στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης
που υπάγεται το σχολείο φοίτησης του μαθητή.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
list of 1 items
1) Υποχρεούνται οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σχετικά με την παροχή παράλληλης στήριξης και οι
Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σχετικά με την παροχή Ε.Β.Π και Σχολικού Νοσηλευτή να
αποστείλουν πλήρη τον φάκελο του μαθητή (με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά).
list end
list of 1 items
2) Τρόπος αποστολής : οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να αποστέλλουν σε διαφορετικούς πίνακες, ομαδοποιημένα:
list end
α) τις νέες αιτήσεις για έγκριση παράλληλης στήριξης
και
β) τις ανανεώσεις των παράλληλων στηρίξεων
list of 1 items
3) Σε αλλαγή σχολικής βαθμίδας υποχρεωτικά (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό , Γυμνάσιο ) και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 ισχύει
ότι : « Όλες οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ και των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων για οποιονδήποτε λόγο, έχουν μόνιμη ισχύ. Κατ’ εξαίρεση, οι προτάσεις για κατάλληλο
πλαίσιο φοίτησης, για παροχή παράλληλης στήριξης, για κατ’ οίκον διδασκαλία, για παροχή ειδικού βοηθού, για καθορισμό εξατομικευμένου προγράμματος, καθώς
και αυτές που αφορούν σε αλλαγή σχολικής βαθμίδας, θα επανακαθορίζονται σε χρονικά διαστήματα, που θα προκύπτουν υποχρεωτικά με τη γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ.»

list end
α) Ως εκ τούτου σε όλες τις γνωματεύσεις παράλληλης στήριξης που αφορούν σε αλλαγή σχολικής βαθμίδας,
θα πρέπει να αναγράφεται ημερομηνία επαναξιολόγησης. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να ειδοποιηθούν
οι γονείς-κηδεμόνες από τα οικεία ΚΕΔΔΥ για τον χρόνο επαναξιολόγησης και οπωσδήποτε μέχρι την 20η -10-
2015.
β) Επίσης, θα πρέπει να ειδοποιηθούν οι γονείς-κηδεμόνες των μαθητών οι οποίοι έχουν γνωμάτευση
για παράλληλη στήριξη για τον χρόνο επαναξιολόγησης από τα οικεία ΚΕΔΔΥ.
list of 1 items
4) Σε περίπτωση που υπάρχει γνωμάτευση για παράλληλη στήριξη προηγούμενων ετών και δεν υπήρξε σχετικό αίτημα έγκρισής της - χωρίς να αφορά και ταυτόχρονη
αλλαγή σχολικής βαθμίδας - απαιτείται εισήγηση του ΚΕΔΔΥ παρόλο που συγκαταλέγεται στις «νέες παράλληλες στηρίξεις»
list end
list of 1 items
5) Όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, τα οποία αφορούν στο Πρόγραμμα Παράλληλης Στήριξης από εκπαιδευτικό και στο Πρόγραμμα Στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό
και στο Πρόγραμμα Στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν στο υποσέλιδο κάθε σελίδας του εγγράφου το λογότυπο του ΕΣΠΑ (Βλ. συνημμένο
έγγραφο). Σε αντίθετη περίπτωση, τα έγγραφα, χωρίς το συγκεκριμένο λογότυπο του ΕΣΠΑ, δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. Τα έγγραφα, τα οποία απαιτείται να φέρουν
το λογότυπο του ΕΣΠΑ είναι τα εξής:
list end
α) H αίτηση του γονέα
β) Η βεβαίωση φοίτησης
γ)Η εισήγηση του ΚΕΔΔΥ
δ)Το διαβιβαστικό του Σχολείου Φοίτησης του μαθητή
ε)Το διαβιβαστικό της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
στ)Το διαβιβαστικό της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
Text Box comment
ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
list of 1 items
1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
list end
list of 1 items
2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
list end
3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
3. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.
4. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε.
5. Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ και ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
6. Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ και ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε.
7. Ε.Υ.Ε.
8. Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Open parent document