Κυριακή, 21 Ιουνίου 2015

Νέα κριτήρια στις λαϊκές: Ανανέωση αδειών και σε αναπήρους - τυφλούς συνταξιούχους


Ακόμη μια αλλαγή που έρχεται στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των λαϊκών αφορά την αποκατάσταση των δικαιωμάτων των συνταξιούχων πωλητών. Ενώ ο νόμος ορίζει ότι δεν δικαιούται να λάβει νέα άδεια ο επαγγελματίας πωλητής που συνταξιοδοτείται λόγω γήρατος ή αναπηρίας, εισάγεται εξαίρεση για όσους το προηγούμενο διάστημα πήραν σύνταξη λόγω αναπηρίας ή τυφλότητας.
Συντάκτης: Βασίλης Γεώργας.


Νέα παράταση παίρνει η «αναδιάρθρωση» των λαϊκών αγορών, με την κυβέρνηση να προωθεί τροπολογία που παρατείνει μέχρι τον Οκτώβριο του 2015 την κατάθεση δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών στις λαϊκές αγορές, εξασφαλίζοντας έτσι «δουλειά» σε όσους κινδύνευαν να χάσουν τη δυνατότητα πώλησης προϊόντων.

Παράλληλα ο υπουργός Οικονομίας αποκτά το δικαίωμα να καθορίσει με απόφασή του και έπειτα από διαβούλευση νέα κριτήρια για την κατανομή των θέσεων, λαμβάνοντας υπόψη του την παλαιότητα κατοχής της άδειας και κοινωνικούς λόγους.

Στην ίδια τροπολογία προβλέπεται σημαντική αύξηση των εσόδων που αντλούν οι περιφέρειες από πιστώσεις των προϋπολογισμών τους για την ενίσχυση ανέργων, πολυτέκνων, απόρων, αναπήρων, ηλικιωμένων και άλλων ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Συγκεκριμένα το ποσοστό αυξάνεται σε 25% από 10% επί των εσόδων και η οικονομική ενίσχυση αφορά αποκλειστικά την κάλυψη αναγκών με είδη που πωλούνται στις λαϊκές αγορές.

Αύξηση από το 2% στο 5% επιβάλλεται και στο ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος που αποδίδουν οι Ομοσπονδίες Λαϊκών Αγορών της Αττικής για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών.


Εξαιρέσεις.

Ακόμη μια αλλαγή που έρχεται στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των λαϊκών αφορά την αποκατάσταση των δικαιωμάτων των συνταξιούχων πωλητών.

Ενώ ο νόμος ορίζει ότι δεν δικαιούται να λάβει νέα άδεια ο επαγγελματίας πωλητής που συνταξιοδοτείται λόγω γήρατος ή αναπηρίας, εισάγεται εξαίρεση για όσους το προηγούμενο διάστημα πήραν σύνταξη λόγω αναπηρίας ή τυφλότητας.

Με την τροπολογία προωθούνται αλλαγές και στη διοικητική διάρθρωση των υπηρεσιών που «τρέχουν» το ΕΣΠΑ καθώς και στον αναπτυξιακό νόμο. Συγκεκριμένα, παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 η προθεσμία προσκόμισης σύμβασης τραπεζικού δανείου για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο του 2011, σε μια προσπάθεια να κερδηθεί χρόνος μέχρι να αποκατασταθεί η ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα.

Πηγή: «Η εφημερίδα των συντακτών»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 51
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4328
Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσι?
μότητα της «Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.»
και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές» (Α ' 35) και άλλες
διατάξεις .

Άρθρo 3
8.
Η παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 4264/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4.
Δεν δικαιούται νέας άδειας ο επαγγελματίας πωλητής ο οποίος μεταβιβάζει την άδειά του, καθώς και ο επαγγελματίας πωλητής που συνταξιοδοτείται λόγω γήρατος
ή αναπηρίας.
Εξαιρούνται οι επαγγελματίες πωλητές της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ως και όσοι κατέχουν άδεια κατά τη διάταξη της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του παρόντος νόμου, που είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί λόγω αναπηρίας ή τυφλότητας ενώ κατείχαν άδεια επαγγελματία πωλητή, κατά την έκδοση του παρόντος νόμου.
Οι άδειες του προηγούμενου εδαφίου
διατηρούνται σε ισχύ.