Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

Εξαίρεση τιμών φίλτρων τεχνητού νεφρού από τοπαρατηρητήριο τιμών και καθορισμός της τιμής τους.

Εξαίρεση τιμών φίλτρων τεχνητού νεφρού από το
Παρατηρητήριο Τιμών και καθορισμός της τιμής τους.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου
498
26 Φεβρουαρίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Aριθ. 1191
Εξαίρεση τιμών φίλτρων τεχνητού νεφρού από το
Παρατηρητήριο Τιμών και καθορισμός της τιμής τους.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.1. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 90 του «Κώδικα
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/
2005 (Α ́ 98), όπως ισχύει σήμερα.
1.2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε−
τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις» (Α ́ 29), όπως ισχύει σήμερα.
1.3. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α ́ 116).
1.4. Τις διατάξεις του Π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας» (Α ́ 173).
1.5. Τις διατάξεις της Υ5/27.01.2015 απόφασης του Πρω−
θυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Β ́ 204).
2.1. Τις διατάξεις της περίπτωσης (ιζ) του άρθρου 3
του Ν. 3580/2007 (Α ́ 134) «Προμήθειες Φορέων επο−
πτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως αυτός ισχύει
σήμερα.
2.2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
13 του Ν. 3918/2011 (Α ́ 31) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο
σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως αυτός ισχύει
σήμερα, ιδίως μετά την τροποποίηση του άρθρου αυτού
με τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4368/2016 (Α ́ 21)
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και
άλλες διατάξεις».
2.3. Τις διατάξεις της 8/2010 απόφασης της Υπουρ−
γού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β ́ 777)
«Όροι και κανόνες λειτουργίας και προϋποθέσεις του
Παρατηρητηρίου Τιμών όλων των ειδών του άρθρου 10
του Ν. 3580/2007».
3.1. Το υπ’ αριθ. 1164/24.2.2016 έγγραφο της Ε.Π.Υ. στο
οποίο αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: «....Είδος
«ΦΙΛΤΡΑ LOW FLUX (IN VITRO KUF<20ml/mmHg/h/1.0
m2) ME ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ > = 1,5 m2\» − Κωδικός
Παρατηρητηρίου 30.1.3.1: Η τρέχουσα τιμή του Παρατη−
ρητηρίου Τιμών για το είδος αυτό ανέρχεται στα 16,3
ευρώ. Η τιμή αυτή αναρτήθηκε στις 8.1.2016 κατόπιν του
27589 και από 18.5.2015 αιτήματος του Γενικού Νοσο−
κομείου Χανίων. Η τιμή των 16,3 ευρώ αντικατέστησε
την προηγουμένη τιμή του Παρατηρητήριου Τιμών που
ανήρχετο στα 21 ευρώ και είχε αναρτηθεί στις 24.2.2014,
με αποτέλεσμα τη μείωση της τιμής στο ανωτέρω εί−
δος κατά 4,70 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό
μείωσης 22,38%. 2. Είδος «ΦΙΛΤΡΑ HIGH FLUX (IN VITRO
KUF>20ml/mmHg/h/1.0 m2) ME ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ
> = 1,5m2\» − Κωδικός Παρατηρητηρίου 30.1.6.1: Η τρέ−
χουσα τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών για το είδος
αυτό ανέρχεται στα 28 ευρώ και είχε αναρτηθεί στις
29.11.2013. Η τιμή προς ανάρτηση ανέρχεται στα 21,8
ευρώ κατόπιν του 27590 και από 18.5.2015 αιτήματος
του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, με αποτέλεσμα, σε
περίπτωση ανάρτησης, τη μείωση της τιμής στο ανω−
τέρω είδος κατά 6,20 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε
ποσοστό μείωσης 22,14%...».
3.2. Το υπ’ αριθ. 270/25.2.2016 έγγραφο του Προέδρου
του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Γραμματέως
του Πανελληνίου Συλλόγου Προμηθευτών Υλικών Τεχνη−
τού Νεφρού (ΠΑ.Σ.Π.Υ.Τ.Ε.Ν.) προς τον Υπουργό Υγείας
και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, σύμφωνα με το
οποίο η πλειοψηφία των μελών του εν λόγω συλλόγου
αποδέχεται, κατόπιν της διαπραγμάτευσης που προ−
ηγήθηκε μεταξύ των Υπουργών και του ΠΑ.Σ.Π.ΥΤ.Ε.Ν.,
τιμή των φίλτρων τεχνητού νεφρού Low Flux επιφανείας
>1,5 m2 στα 18,9 ευρώ και τιμή των φίλτρων τεχνητού
νεφρού High Flux για όλες τις επιφάνειες στα 23,8 ευρώ.
3.3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Εξαιρούμε, για λόγους δημοσίου συμφέροντος και
κάλυψης ζωτικών λειτουργικών αναγκών των δημοσίων
νοσοκομείων, την ανάρτηση τιμής στο Παρατηρητή−
ριο Τιμών για το είδος «ΦΙΛΤΡΑ LOW FLUX (IN VITRO
KUF<20ml/mmHg/h/1.0 m2) ME ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ
>=1,5m2\» − Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών 30.1.3.1» και
για το είδος «ΦΙΛΤΡΑ HIGH FLUX (IN VITRO KUF>20ml/
6661
6662
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
mmHg/h/1.0 m2) ME ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ > = 1,5m2\» −
Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών 30.1.6.1.».
2. Καθορίζουμε την τιμή για όλη την επικράτεια για
το είδος «ΦΙΛΤΡΑ LOW FLUX (IN VITRO KUF<20ml/
mmHg/h/1.0 m2) ME ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ >=1,5m2\» −
Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών 30.1.3.1» στα 18,9 ευρώ
και για το είδος «ΦΙΛΤΡΑ HIGH FLUX (IN VITRO KUF>20ml/
mmHg/h/1.0 m2) ME ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ > = 1,5m2\» −
Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών 30.1.6.1.» στα 23,8 ευρώ.
Οι τιμές αυτές ισχύουν έως την ολοκλήρωση κεντρικού
διαγωνισμού ή των διαγωνισμών των νοσοκομείων για
την προμήθεια των εν λόγω ειδών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
*02004982602160002*
 

«Εγκύκλιος έναρξης του Προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2015-2016»


«Εγκύκλιος έναρξης του Προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2015-2016»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Βαθ. Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Μαρούσι, 29-02-2016
Αρ. Πρωτ. 35150/ Δ2

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Μαρούσι, Τ.Κ. 15180
Πληροφορίες : Μποφυλάτος Σταύρος
Θανασουλοπούλου Ε.
Αργυροπούλου Αικ.
Τηλέφωνο : 210-3442227
210-3443010
Fax   : 210-3443390
e-mail:   sde_tmd@minedu.gov.gr

ΠΡΟΣ:
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ Π.Ε. & Δ.Ε.
2. Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
3. ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
(ΜΕΣΩ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιος έναρξης του Προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2015-2016»

Σε συνέχεια των υπ’ αριθμ. 30544/Δ2/22-02-2016 (ΑΔΑ: ΩΕΞ54653ΠΣ-ΧΨΒ), 34641/Δ2/26-02-2016 (ΑΔΑ: 62ΩΓ4653ΠΣ-ΥΦΒ) εγκυκλίων και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 201980/Δ2/10-12-2015 (ΦΕΚ 2737 τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση, όπως ισχύει, καλούνται:
1. Όλες οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.), μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων (Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 14.00) και μέχρι την Τρίτη 1 Μαρτίου 2016, να προβούν στην επιλογή των διδασκόντων που θα απασχοληθούν στο Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Η επιλογή των διδασκόντων γίνεται από το αρχείο των αιτήσεων της κάθε Δ.Δ.Ε., σύμφωνα με την παράγραφο 17 της υπ’ αριθμ. 201980/Δ2/10-12-2015 (ΦΕΚ 2737 τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει και με βάση τις ανάγκες της κάθε Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, όπως αυτές καθορίζονται στον πίνακα ΣΚΕΔ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Π.Ε. & Δ.Ε. Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: 7ΔΤΙ4653ΠΣ-ΙΧΤ
Στη συνέχεια, η κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι υποχρεωμένη α) να αναρτήσει άμεσα έως την Τρίτη 1 Μαρτίου 2016, ώρα 12.00 τους πίνακες με τα ονόματα όλων των αιτούντων (να επισημαίνονται τα ονόματα των επιλεγέντων) σε εμφανές σημείο καθώς και στην ιστοσελίδα της,
β) να αναρτήσει πίνακα όπου θα αποτυπώνεται η κατανομή ειδικοτήτων – ωρών ανά ΣΚΕΔ (επισυναπτόμενο 2 ως υπόδειγμα)
Ταυτόχρονα, να ενημερωθούν οι μαθητές για την έναρξη του προγράμματος από τις οικείες σχολικές μονάδες τους και να καταρτιστεί ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων.

1.1. Με βάση τα παραπάνω, οι επιλεγέντες, αφού ενημερωθούν για την σειρά κατάταξής τους από τον αναρτημένο πίνακα οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Δ.Δ.Ε. την Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016, ώρα 09.00, με σκοπό να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε ΣΚΕΔ ή ομάδα ΣΚΕΔ (επισυναπτόμενο 1).
Στη συνέχεια, οι Δ.Δ.Ε. προχωρούν στις τοποθετήσεις των επιλεγέντων ανά ΣΚΕΔ ή ομάδα ΣΚΕΔ, εκδίδουν τις σχετικές αποφάσεις και υπογράφονται οι συμβάσεις εργασίας.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη παράγραφο 17 της υπ’ αριθμ. 201980/Δ2/10-12-2015 (ΦΕΚ 2737 τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει, «17. Οι διδάσκοντες στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης και με βάση την κείμενη νομοθεσία για την απασχόληση εκπαιδευτικών, με αμοιβές που αντιστοιχούν σε εκείνες των ωρομισθίων εκπαιδευτικών ή/και αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου, με χρήση των μορίων τους στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών…».
Οδηγίες παρέχονται στον Οδηγό Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου για το σχολικό έτος 2015-2016 της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Β/βάθμια Εκπαίδευση» (ΑΔΑ: 64Γ44653ΠΣ-6ΨΞ), ο οποίος σας έχει αποσταλεί.
1.2. Η σειρά πρόσληψης των υποψηφίων διδασκόντων για το πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, ανά ειδικότητα, και η τοποθέτηση τους ανά ΣΚΕΔ ή ομάδα ΣΚΕΔ θα καθορίζεται βάσει της σειράς κατάταξης τους στους οικείους ενιαίους πίνακες και σύμφωνα με τους όρους της Υπουργικής Απόφασης 201980/Δ2/10-12-2015 (ΦΕΚ 2737 τ.Β΄), όπως ισχύει. Δηλαδή, ο υποψήφιος διδάσκων ο οποίος είναι πρώτος στην κατάσταση επιλεγέντων επιλέγει πρώτος σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί από την αντίστοιχη Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης.
1.3. Η μη παρουσίαση ενός επιλεγέντα υποψηφίου σε μία Δ.Δ.Ε. ή η παραίτησή του μετά την υπογραφή της σύμβασης δεν επιφέρει κάποια ποινή σχετικά με τη θέση του στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών.
1.4. Σε όσες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ο αριθμός των αιτήσεων των υποψηφίων διδασκόντων που υποβλήθηκαν δεν επαρκεί για τη λειτουργία των ΣΚΕΔ, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπ’ αριθμ. 30544/Δ2/22-02-2016 (ΑΔΑ: ΩΕΞ54653ΠΣ-ΧΨΒ) εγκυκλίου, τότε, με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του προγράμματος, ο Δ/ντής της οικείας Δ.Δ.Ε. δύναται να κάνει χρήση της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με τις δεύτερες αναθέσεις σε ήδη επιλεγέντες διδάσκοντες, με την προϋπόθεση οι συνολικές ώρες των διδασκόντων να μην υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο του εκάστοτε κλάδου-ειδικότητας (φιλόλογοι 15 ώρες, μαθηματικοί 12 ώρες, φυσικοί 15 ώρες, χημικοί 15 ώρες,). Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: 7ΔΤΙ4653ΠΣ-ΙΧΤ
1.5. Οι τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016 παρουσιάζονται στα αντίστοιχα ΣΚΕΔ, προχωρούν σε ανάληψη υπηρεσίας, και αρχίζει η διδασκαλία των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΣΚΕΔ.

2. Η σύναψη των συμβάσεων έργου των Υπευθύνων Σ.Κ.Ε.Δ. που θα απασχοληθούν στην οικεία Δ.Δ.Ε. στο πλαίσιο της πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Β/βάθμια εκπαίδευση», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 201980/Δ2/10-12-2015 (ΦΕΚ 2737 τ.Β΄) Υ.Α., όπως ισχύει, λαμβάνει χώρα την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016.

Οδηγίες σχετικά με τη σύναψη των συμβάσεων παρέχονται στον Οδηγό Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου για το σχολικό έτος 2015-2016 της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Β/βάθμια Εκπαίδευση» (ΑΔΑ: 64Γ44653ΠΣ-6ΨΞ) ο οποίος σας έχει αποσταλεί.
3. Ως ημερομηνία έναρξης του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας ορίζεται η Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν την όλη διαδικασία.

Το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Β/βάθμια Εκπαίδευση» στους ΑΠ 6, 8 & 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Επισυναπτόμενα:
1) ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
2) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ – ΩΡΩΝ ΑΝΑ ΣΚΕΔ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)


Εσωτ. Διανομή:
1) Γραφείο Υπουργού
2) Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3) Γενική Δ/νση Σπουδών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: 7ΔΤΙ4653ΠΣ-ΙΧΤ
4) Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.
5) Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Δ.Ε./ Τμήμα Α΄
6) Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Τομέας Παιδείας/ Μονάδα Β1
7) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: 7ΔΤΙ4653ΠΣ-ΙΧΤ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)


ΠΡΟΣ(1):
Δ.Δ.Ε…………
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2):

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου
(Εmail):

ΚΛΑΔΟΣ

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 1. ΔΕΝ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΩ ΣΕ ΑΛΛΗ Δ.Δ.Ε ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2015-2016 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΙΘΜ. 201980/Δ2/10-12-2015 (ΦΕΚ 2737 τ.Β΄) Υ.Α. ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ TO ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 30544/Δ2/22-02-2016 (ΑΔΑ: ΩΕΞ54653ΠΣ-ΧΨΒ) ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠ.Π.Ε.Θ.


2. ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΩ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ Σ.Κ.Ε.Δ. ή ΟΜΑΔΕΣ ΣΚΕΔ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε…………………………….: Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: 7ΔΤΙ4653ΠΣ-ΙΧΤ
A/A
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΚΕΔ ή ΟΜΑΔΑΣ ΣΚΕΔ

A/A
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΚΕΔ ή ΟΜΑΔΑΣ ΣΚΕΔ
1


16

2


17

3


18

4


19

5


20

6


21

7


22

8


23

9


24

10


25

11


26

12


27

13


28

14


29

15


30(4)

Ημερομηνία: ……….20……

Ο – Η Δηλ.(Υπογραφή)(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016

Σύσταση και λειτουργία κέντρων κοινότητας στους Δήμους με το άρθρο 4 του νέου νόμου 4368


Σύσταση και λειτουργία κέντρων κοινότητας στους Δήμους
με το άρθρο 4 του νόμου 4368
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 21
 21 Φεβρουαρίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4368
Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου
και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 4
1. Σε κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης α ́ βαθμού δύναται να συστήνεται και να λειτουργεί «Κέντρο Κοινότητας».
Σκοπός του Κέντρου Κοινότητας είναι η υποστήριξη
του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης α ́ βαθμού σε
συνεργασία με την οικεία Κοινωνική Υπηρεσία στην
εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην
ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας.
2. Κάθε Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί ενδεικτικώς με
τις κάτωθι αρμοδιότητες:
α. Πληροφόρηση των πολιτών ως προς τα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης, που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο (π.χ. «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα»).
β. Υποστήριξη στη διαδικασία ένταξης των πολιτών στα ανωτέρω προγράμματα.
γ. Πληροφόρηση των πολιτών ως προς το Πρόγραμμα του «Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους», κοινωνικές δομές και υπηρεσίες, που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
δ. Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες
υπηρεσίες που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της
περιοχής λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας», π.χ.
Κοινωνικοί Ξενώνες Αστέγων, Συμβουλευτικά Κέντρα
και Ξενώνες Φιλοξενίας για γυναίκες θύματα βίας, Κοι−
νωνικά Φροντιστήρια, Δομές Ψυχικής Υγείας, Δομές
για ΑμεΑ, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, Προγράμματα για Ηλικιωμένους, Προγράμματα για Ρομά, Προγράμματα για Μετανάστες κ.λπ..
ε. Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε υπηρεσίες απασχόλησης για την ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης,
επιμορφωτικά σεμινάρια.
στ. Συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας προς
ένταξη των ανέργων.
3. Στους απευθυνόμενους στο Κέντρο Κοινότητας
θα μπορούν να παρέχονται υπηρεσίες, που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική τους ένταξη. Ενδεικτικώς
αναφέρονται οι κάτωθι υπηρεσίες:
α. Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού κ.α..
β. Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης
σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες.
γ. Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και
μαθησιακής στήριξης παιδιών προσχολικής και σχολικής
ηλικίας, σε συνάφεια με τα προγράμματα εκπαίδευσης, που υλοποιούνται (εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μαθησιακή υποστήριξη, παροχή γευμάτων, υποστήριξη
σχολικού περιβάλλοντος κ.α.).
δ. Προγράμματα για συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών για νέους, π.χ. επαγγελματικός προσανατολισμός για εφήβους, βελτίωση δεξιοτήτων, πολιτισμικές δραστηριότητες, προγράμματα νεανικής συμμετοχής και στήριξης, σε συνεργασία με το Συνήγορο του Παιδιού
και άλλες υπηρεσίες και δομές.
ε. Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο, όπως: οργάνωση ομάδων γειτονιάς για την ανάληψη κοινοτικών πρωτοβουλιών και την ενεργοποίηση των πολιτών, διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων προληπτικής ιατρικής
και συνθηκών υγιεινής διαβίωσης, δικτύωση με φορείς
της τοπικής κοινωνίας (σχολεία, πολιτιστικοί σύλλογοι,
επαγγελματικοί φορείς κ.λπ.) για μεικτές πρωτοβουλίες
δράσεων για την τοπική ανάπτυξη, την καταπολέμηση
της σχολικής διαρροής κ.α..
στ. Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την
κοινωνική ένταξη, ειδικότερα (αλλά όχι αποκλειστικά)
για μαθητές ΑμεΑ, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες,
Ρομά και μετανάστες.
ζ. Παροχή ενημερωτικής συνδρομής για θέματα νομικού χαρακτήρα σε σχέση με τις παρεχόμενες δυνατότητες, όργανα, διαδικασίες στο πλαίσιο της κοινωνικής
προστασίας.
η. Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού και συγκέντρωση
αγαθών.
4. Ωφελούμενοι από τη δράση των Κέντρων Κοινότητας είναι πολίτες, που κατοικούν στον τόπο λειτουργίας των ως άνω Δομών και κατά προτεραιότητα οι
ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο
Εισόδημα», καθώς και άτομα και οικογένειες, που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά, που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού,
μετανάστες, άτομα με αναπηρία, Ρομά και γενικότερα
ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως περιγράφονται στο
«Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη».
Αναλόγως των ιδιαιτέρων τοπικών αναγκών και περιστάσεων, η δράση κάθε Κέντρου Κοινότητας δύναται να οριοθετείται προς όφελος μίας ή περισσοτέρων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται οι υπόλοιπες.
5. Ως φορείς υλοποίησης των Κέντρων Κοινότητας
ορίζονται οι δήμοι.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι
λειτουργικές και κτιριακές προδιαγραφές των Κέντρων
Κοινότητας, η στελέχωση και η διαδικασία ελέγχου αυτών, οι πόροι, εθνικοί ή κοινοτικοί, χρηματοδότησης των
ως άνω Δομών, καθώς και κάθε άλλο λεπτομερειακό ή
τεχνικό ζήτημα για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του
παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης
των ως άνω Δομών από πόρους των ΕΔΕΤ, εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες και το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014− 2020.

Εισηγητική έκθεση του άρθρου
Άρθρο 4
Με την προτεινόμενη ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προγραμματίζεται και ενισχύεται η ενεργός συμμετοχή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού στην εφαρμογή της κοινωνικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο. Η συνταγματικώς κατοχυρωμένη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων από
τους Δήμους αποκτά με την παρούσα ρύθμιση μία κοινωνική διάσταση άκρως ουσιαστική και επίκαιρη ενόψει των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης.
Η παρεχόμενη στους Δήμους δυνατότητα σύστασης και λειτουργίας «Κέντρων Κοινότητας», ήτοι Δομών κοινωφελούς χαρακτήρα και ανθρωπιστικού προορισμού, επιδιώκει την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες. Αναγνωρίζεται στους Δήμους η ευχέρεια να συμμετέχουν ενεργά και αποτελεσματικά στη χάραξη τοπικών πολιτικών και δράσεων κοινωνικής προστασίας. Λόγω αρμοδιότητας και εγγύτητας προς τις ανάγκες των πολιτών και, ιδιαιτέρως, των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση διαθέτει την υποδομή να διαχειριστεί κατά τρόπο αποτελεσματικό και επωφελή για τους κοινωνικά αδύναμους το έργο των Κέντρων Κοινότητας.
 Υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού από τις δομές των «Κέντρων Κοινότητας» των Δήμων
Σπύρος Χρ. Παπαχαρίσης, Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Φλώρινας.
Με το άρθρο 4, του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/τΑ/21-2-2016) είναι δυνατή ή ίδρυση από τους Δήμους «Κέντρων Κοινότητας» με πολλαπλό πλαίσιο λειτουργίας, παρέχοντας στους δημότες τους υπηρεσίες μεταξύ των οποίων και υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού.
1. Σε κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού δύναται να συστήνεται και να λειτουργεί «Κέντρο Κοινότητας».
Σκοπός του Κέντρου Κοινότητας είναι η υποστήριξη του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού σε συνεργασία με την οικεία Κοινωνική Υπηρεσία στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας.
2. Κάθε Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί ενδεικτικώς με τις κάτωθι αρμοδιότητες:
α. Πληροφόρηση των πολιτών ως προς τα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης, που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο (π.χ. «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα»).
β. Υποστήριξη στη διαδικασία ένταξης των πολιτών στα ανωτέρω προγράμματα.
γ. Πληροφόρηση των πολιτών ως προς το Πρόγραμμα του «Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους», κοινωνικές δομές και υπηρεσίες, που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
δ. Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες υπηρεσίες που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας», π.χ. Κοινωνικοί Ξενώνες Αστέγων, Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας για γυναίκες θύματα βίας, Κοινωνικά Φροντιστήρια, Δομές Ψυχικής Υγείας, Δομές για ΑμεΑ, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, Προγράμματα για Ηλικιωμένους, Προγράμματα για Ρομά, Προγράμματα για Μετανάστες κ.λπ..
ε. Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε υπηρεσίες απασχόλησης για την ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια.
στ. Συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας προς ένταξη των ανέργων.
3. Στους απευθυνόμενους στο Κέντρο Κοινότητας θα μπορούν να παρέχονται υπηρεσίες, που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική τους ένταξη. Ενδεικτικώς αναφέρονται οι κάτωθι υπηρεσίες:
α. Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού κ.α..
β. Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες.
γ. Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε συνάφεια με τα προγράμματα εκπαίδευσης, που υλοποιούνται (εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μαθησιακή υποστήριξη, παροχή γευμάτων, υποστήριξη σχολικού περιβάλλοντος κ.α.).
δ. Προγράμματα για συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών για νέους, π.χ. επαγγελματικός προσανατολισμός για εφήβους, βελτίωση δεξιοτήτων, πολιτισμικές δραστηριότητες, προγράμματα νεανικής συμμετοχής και στήριξης, σε συνεργασία με το Συνήγορο του Παιδιού και άλλες υπηρεσίες και δομές.
ε. Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο, όπως: οργάνωση ομάδων γειτονιάς για την ανάληψη κοινοτικών πρωτοβουλιών και την ενεργοποίηση των πολιτών, διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων προληπτικής ιατρικής και συνθηκών υγιεινής διαβίωσης, δικτύωση με φορείς της τοπικής κοινωνίας (σχολεία, πολιτιστικοί σύλλογοι, επαγγελματικοί φορείς κ.λπ.) για μεικτές πρωτοβουλίες δράσεων για την τοπική ανάπτυξη, την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής κ.α..
στ. Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη, ειδικότερα (αλλά όχι αποκλειστικά) για μαθητές ΑμεΑ, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, Ρομά και μετανάστες.
ζ. Παροχή ενημερωτικής συνδρομής για θέματα νομικού χαρακτήρα σε σχέση με τις παρεχόμενες δυνατότητες, όργανα, διαδικασίες στο πλαίσιο της κοινωνικής προστασίας.
η. Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού και συγκέντρωση αγαθών.
4. Ωφελούμενοι από τη δράση των Κέντρων Κοινότητας είναι πολίτες, που κατοικούν στον τόπο λειτουργίας των ως άνω Δομών και κατά προτεραιότητα οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», καθώς και άτομα και οικογένειες, που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά, που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, μετανάστες, άτομα με αναπηρία, Ρομά και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη». Αναλόγως των ιδιαιτέρων τοπικών αναγκών και περιστάσεων, η δράση κάθε Κέντρου Κοινότητας δύναται να οριοθετείται προς όφελος μίας ή περισσοτέρων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται οι υπόλοιπες.
5. Ως φορείς υλοποίησης των Κέντρων Κοινότητας ορίζονται οι δήμοι.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι λειτουργικές και κτιριακές προδιαγραφές των Κέντρων Κοινότητας, η στελέχωση και η διαδικασία ελέγχου αυτών, οι πόροι, εθνικοί ή κοινοτικοί, χρηματοδότησης των ως άνω Δομών, καθώς και κάθε άλλο λεπτομερειακό ή τεχνικό ζήτημα για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης των ως άνω Δομών από πόρους των ΕΔΕΤ, εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες και το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014− 2020.
Σπύρος Παπαχαρίσης | Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Φλώρινας.

Πηγή: http://srv-dide.flo.sch.gr/

Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016

Δυνατότητα των Δήμων να χορηγούν μείωση ή απαλλαγή από τους δημοτικούς φόρους και τέλη, κατά το νέο νόμο 4368.


 

Δυνατότητα των Δήμων να χορηγούν μείωση ή απαλλαγή από τους δημοτικούς φόρους και τέλη,

κατά το νέο νόμο 4368

Πρώτα παραθέτω την εισηγητική έκθεση του άρθρου.

 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 13, διευρύνεται η κατά τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) προβλεπόμενη δυνατότητα των Δήμων να χορηγούν μείωση ή απαλλαγή από τους δημοτικούς φόρους και τέλη, ώστε να συμπεριληφθούν οι τρίτεκνοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες και οι μακροχρόνια άνεργοι, καθώς και οι δικαιούχοι των μέτρων αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης του ν. 4320/2015 (Α1 29), ανάλογα και με τις πραγματικές οικονομικές τους δυνάμεις. Με την ίδια ρύθμιση, τροποποιείται η παράγραφος 12 του άρθρου 10 του ν. 4071/2012 (Α' 85) περί των κοινωνικών τιμολογίων των ΔΕΥΑ, ώστε : α) αφενός να αποσαφηνιστεί ότι το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διάταξης είναι ευρύτερο αυτού του άρθρου 202 παρ. 3 του ν. 3463/2006 (Α' 114) και β) αφετέρου να δοθεί στις ΔΕΥΑ η δυνατότητα να χορηγούν μειωμένο τιμολόγιο ή μείωση/απαλλαγή από τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης σε νέους επαγγελματίες κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας των επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεών τους.

 

Το κείμενο του άρθρου 13 του νόμου 4368 έχει ως εξής:

Άρθρο 13

Απαλλαγή από δημοτικά τέλη και φόρους

1. Η παρ. 3 του άρθρο 202 του ν. 3463/2006 (Α ́ 114)

αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή

τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους,

τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω

οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία,

καθώς και τους δικαιούχους του πρώτου Κεφαλαίου

του ν. 4320/2015 (Α ́ 29), όπως εκάστοτε αυτοί ορίζονται με τις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 5 του ίδιου νόμου. Με την ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται

και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως

άνω μείωσης ή απαλλαγής. Η επίπτωση στα έσοδα του

Δήμου που προκύπτει από τη λήψη της απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρούσας αποτυπώνεται υποχρεωτικά και λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση του

προϋπολογισμού του έτους εφαρμογής της, σύμφωνα

με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία συ−

μπεριλαμβανομένων και των οικογενειών που έχουν

στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, σε περίπτωση

λήψης εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη το

πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των

αναγκών αναπηρίας. Στο εισοδηματικό κριτήριο που

αφορά στην ανωτέρω κοινωνική ομάδα θα πρέπει να

υπολογίζεται μόνο το φορολογητέο εισόδημα, ώστε να

μην προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα,

επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και

μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.) τα οποία

είναι αφορολόγητα.»

 

Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016

Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69 Α΄)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 29-9-2015
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,    ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  KAI     ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Αρ.Πρωτ.:    Δ24α/Φ./ΓΠ.οικ42890/804
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ    Α.Μ.Ε.Α.

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΘΕΜΑ:
Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69 Α΄)
Σας  γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 69, τεύχος Α΄/2.7.2015 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4331/2015  «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της  λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), καταπολέμηση της  εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις».
Στα  πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας και ειδικότερα επί των άρθρων 1, 3, 8, 9 και 13  του ανωτέρω νόμου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
`Αρθρο 1
Με  το άρθρο 1 του ανωτέρω νόμου «Ένταξη στα προνοιακά προγράμματα οικονομικής  ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία» αντικαθίσταται το  άρθρο 46 του Ν. 4025/2011 (Α΄ 228) ως εξής:
1. Όσοι ενδιαφέρονται να  ενταχθούν στα προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία,  καθώς και οι δικαιούχοι των οποίων η ισχύς των γνωματεύσεων ή πιστοποιητικών  αναπηρίας έχει λήξει, εξετάζονται υποχρεωτικά από 1.9.2011 για την πιστοποίηση  του βαθμού αναπηρίας τους από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. για τη  χορήγηση ή την παράταση οικονομικής ενίσχυσης ή άλλης προνοιακής παροχής.
Η εξέταση αποτελεί  προϋπόθεση για τη χορήγηση ή την παράταση οικονομικής ενίσχυσης ή άλλης  προνοιακής παροχής.
Για την ένταξη στα  προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία γίνονται δεκτές  και οι γνωματεύσεις της Α.ΣΥ.Ε. ή της Α.Ν.Υ.Ε. ή της Α.Α.Υ.Ε. ή της Ανώτατης  Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας ή της Ανώτατης Υγειονομικής  Επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος σε ισχύ που έχουν εκδοθεί από τους  αιτούντες για άλλη αιτία, εφόσον πληρούνται με βάση αυτές οι ιατρικές  προϋποθέσεις του κατά περίπτωση αιτούμενου προνοιακού προγράμματος οικονομικής  ενίσχυσης.
2. Από 1.10.2015 η  διαδικασία ένταξης στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία,  όπως αυτή προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, πραγματοποιείται από τη  δημοσίευση του παρόντος στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως μέσω των Δήμων και  των ΚΕ.Π.Α. ως εξής:
α) Υποβάλλεται αίτηση του  ενδιαφερομένου με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά στο Δήμο μόνιμης  διαμονής του, άλλως σε περίπτωση που δεν υπάρχει μόνιμη διαμονή, αρμόδιος  καθίσταται ο Δήμος που εδρεύει στην έδρα της οικείας περιφέρειας.
β) Μέσα σε τριάντα (30)  ημέρες από την υποβολή της αίτησης ο Δήμος ενημερώνει τον αιτούντα εάν πληροί ή  όχι τις προϋποθέσεις με βάση τα απαιτούμενα διοικητικά έγγραφα, όπως αυτά  προβλέπονται από τη νομοθεσία που διέπει την αντίστοιχη παροχή ένταξής τους σε  ένα ή περισσότερα από αυτά.
γ) Σε περίπτωση που ο αιτών  είτε δεν ανταποκριθεί στην υποχρέωση συμπλήρωσης των ελλειπόντων στοιχείων κατά  το εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος είτε δεν πληροί τις προβλεπόμενες  προϋποθέσεις ένταξής του σε πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης εκδίδεται  διοικητική πράξη απόρριψης του σχετικού αιτήματος από τον Προϊστάμενο της  Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μόνιμης κατοικίας ή του Δήμου που  εδρεύει στην έδρα της οικείας περιφέρειας αντίστοιχα.
δ) Εφόσον κριθεί ότι ο  αιτών πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις παραπέμπεται στην αρμόδια Υγειονομική  Επιτροπή με τυποποιημένο Ειδικό Σημείωμα (παραπεμπτικό), στο οποίο αναγράφονται  αναλυτικά οι απαιτούμενες ανά παροχή ιατρικές προϋποθέσεις.
ε) Η διαδικασία υποβολής  αιτήματος για την ένταξη στα προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων  με Αναπηρία ολοκληρώνεται με την υποβολή σχετικής αίτησης στα ΚΕ.Π.Α. βάσει του  ανωτέρου ειδικού σημειώματος παραπομπής του β΄ εδαφίου της παραγράφου 2 του  παρόντος και την εξέταση του αιτούντος από την οικεία Υγειονομική Επιτροπή. Η  προνοιακή παροχή ή η οικονομική ενίσχυση χορηγείται από την ημερομηνία υποβολής  της σχετικής αίτησης στο Δήμο.
στ) Η διαδικασία ένταξης σε  ένα ή περισσότερα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία  ολοκληρώνεται με την προσκόμιση από τον αιτούντα στην αρμόδια υπηρεσία χορήγησης  αυτών της «Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας» από τα  ΚΕ.Π.Α..
ζ) Κατά την προσκόμιση της  «Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας» από τον  ενδιαφερόμενο οι αρμόδιες υπηρεσίες θα διενεργούν υποχρεωτικά έλεγχο, με  ανάκτηση αυτής μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
3. Από 1.10.2015 η  διαδικασία παράτασης των προνοιακών παροχών καθορίζεται ως εξής:
α) Η καταβολή της  οικονομικής ενίσχυσης στα `Ατομα με Αναπηρία διακόπτεται αυτοδικαίως από την  επομένη της ημερομηνίας λήξης της ισχύουσας γνωμάτευσης.
β) Η αρμόδια υπηρεσία  χορήγησης των προνοιακών παροχών υποχρεούται τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη  ισχύος της προηγούμενης γνωμάτευσης να ειδοποιεί εγγράφως τους δικαιούχους για  επανυποβολή του αιτήματος χορήγησης των προνοιακών παροχών, κατά την ίδια ως  άνω διαδικασία.
γ) Η έναρξη καταβολής της  προνοιακής ενίσχυσης στην περίπτωση της παράτασης χορήγησης των προνοιακών  παροχών εκκινεί από την επομένη της λήξης της προηγούμενης παροχής του επιδόματος  μόνο στην περίπτωση που ο δικαιούχος υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία  λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης, άλλως η καταβολή της παροχής άρχεται από  της αιτήσεώς του στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
4. Οι αρμόδιες υπηρεσίες  χορήγησης των προνοιακών παροχών δύνανται αυτεπάγγελτα ή κατ΄ εντολή της  Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας να διενεργούν τακτικούς ή έκτακτους επανελέγχους  διοικητικής ή και ιατρικής φύσεως των καταβαλλόμενων οικονομικών ενισχύσεων. Αν  από τους ελέγχους διαπιστωθεί ότι καταβλήθηκαν ή καταβάλλονται αχρεωστήτως ποσά  οικονομικών ενισχύσεων σε μη δικαιούχους, οι αρμόδιες υπηρεσίες προβαίνουν σε  αναζήτηση αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ή στο συμψηφισμό τους με  τυχόν καταβαλλόμενα ποσά στο ίδιο πρόσωπο για άλλη προνοιακή παροχή.
5. Με απόφαση του Υπουργού  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται επιμέρους  θέματα εφαρμογής του παρόντος, τυποποιούνται τα σχετικά έγγραφα, εναρμονίζεται  η ορολογία των απαιτούμενων ιατρικών προϋποθέσεων για καθεμία από τις  προνοιακές παροχές με την ορολογία του εκάστοτε ισχύοντος Ενιαίου Πίνακα  Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, όπως και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα  ιατρικής φύσης ζητήματα χορήγησης των προνοιακών παροχών.»
Α)  Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του ανωτέρω άρθρου, από 1.9.2011  προϋπόθεση για την χορήγηση ή την παράταση οικονομικής ενίσχυσης από τα  προνοιακά προγράμματα Ατόμων με Αναπηρία, είναι η εξέταση για την πιστοποίηση  του βαθμού αναπηρίας από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α.
Στην  ίδια παράγραφο διευκρινίζεται ότι για την ένταξη στα προνοιακά προγράμματα  οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία , γίνονται δεκτές και οι γνωματεύσεις  της Α.ΣΥ.Ε. ή της Α.Ν.Υ.Ε. ή της Α.Α.Υ.Ε. ή της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής  της Ελληνικής Αστυνομίας ή της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πυροσβεστικού  Σώματος σε ισχύ που έχουν εκδοθεί από τους αιτούντες για άλλη αιτία, εφόσον  πληρούνται με βάση αυτές οι ιατρικές προϋποθέσεις του κατά περίπτωση αιτούμενου  προνοιακού προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης.
Β)  Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ανωτέρω άρθρου από 1.10.2015  τροποποιούνται και ορίζονται εκ νέου οι διαδικασίες που πραγματοποιούνται μέσω  των Δήμων και των ΚΕ.Π.Α. για την ένταξη στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης  Ατόμων με Αναπηρία.
Επισημαίνεται  ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου, για την εφαρμογή των ανωτέρω  διαδικασιών, όπως αυτές ορίζονται στις αναφερόμενες διατάξεις, προβλέπεται η  έκδοση Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης με την οποία θα ρυθμίζονται τα επιμέρους θέματα εφαρμογής και θα  τυποποιούνται τα σχετικά έγγραφα (π.χ. παραπεμπτικό).
Μέχρι την έκδοση της  ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης ισχύουν οι διαδικασίες όπως αυτές προβλέπονται από  τις μέχρι σήμερα κείμενες διατάξεις περί χορήγησης των προνοιακών επιδομάτων για  τα άτομα με αναπηρία.
Γ)  Με τις διατάξεις ακολούθως της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, καθορίζεται και η  διαδικασία παράτασης των προνοιακών παροχών όπως θα ισχύει από 1.10.2015.
Επισημαίνεται  ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του `Αρθρου 9 του νόμου «Παράταση χορήγησης  αναπηρικής σύνταξης» αντικαθίσταται το  άρθρο 66 του Ν. 4144/2013 , όπως ίσχυε , και παρατείνεται για ένα  εξάμηνο, η καταβολή , εκτός των συντάξεων αναπηρίας και όλων των προνοιακών  επιδομάτων που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές  επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των δικαιούχων.
Η  ισχύς του άρθρου αυτού για όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του  λήγει στις 31.12.2015.
`Αρθρο 3
Σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ανωτέρω νόμου « Κατάργηση παραβόλου για την  εξέταση σε ΚΕ.Π.Α. για ανασφάλιστους και αιτούντες προνοιακών επιδομάτων  αναπηρίας» από την δημοσίευση του νόμου καταργείται η υποχρέωση καταβολής  παραβόλου για την εξέταση από Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή  ΚΕ.Π.Α., εκτός των ανασφαλίστων και των απόρων και για όσους ζητούν τη χορήγηση  προνοιακού επιδόματος αναπηρίας καθώς και για τυχόν επανεξετάσεις ήδη χορηγηθέντων  προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας.
Στο ανωτέρω δε άρθρο  αναφέρεται επίσης ότι: « Οι υπηρεσίες χορήγησης προνοιακών παροχών αποδίδουν,  στο τέλος κάθε εξαμήνου, απολογιστικά στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. το σύνολο των  οφειλομένων ποσών για τα παραπεμπόμενα από αυτές περιστατικά που εξετάζονται  από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α., βάσει σχετικών καταστάσεων που τους  γνωστοποιούνται από τα αρμόδια ΚΕ.Π.Α..»
`Αρθρο 8
Με  το άρθρο 8 του ανωτέρω νόμου «Αντικατάσταση του όρου «τυφλότητα» με τον  ειδικότερο όρο «αναπηρία όρασης» το άρθρο 1 της κ.υ.α. Δ29α/Φ.32/ Γ.Π.οικ.10806/529  (Β΄ 1189) αντικαθίσταται ως εξής:
«Το  δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 της υπ΄ αριθμ. Π4γ/Φ.421/Φ.422/Φ.423/Φ.221/οικ. 6286/1997  κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση κ.υ.α. καταβολής των επιδομάτων στα τυφλά-κωφάλαλα-βαριά  νοητικά καθυστερημένα άτομα και ανασφάλιστα τετραπληγικά - παραπληγικά  ακρωτηριασμένα» αντικαθίσταται ως εξής: «Γνωμάτευση Κέντρου Πιστοποίησης  Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) όπου θα πιστοποιείται η οπτική αναπηρία - αναπηρία όρασης  με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω».
Επισημαίνεται  ότι στις συγκεκριμένες γνωματεύσεις δεν απαιτείται να αναγράφεται ο όρος  «τυφλότητα» άλλα μόνο το ποσοστό της οπτικής αναπηρίας - αναπηρίας όρασης.
`Αρθρο 13
Σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 13 του νόμου « Περιπτώσεις συνδρομής σε ΑμεΑ  παροχών αναπηρίας και αμοιβών για την ένταξη στην απασχόληση»
«Τα `Ατομα με Αναπηρία  (ΑμεΑ) τα οποία συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της  απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης ή/και εργάζονται σε Κοινωνικές  Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 (Κοιν.Σ.Επ.) και λαμβάνουν  επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή  παροχή, δεν χάνουν αυτές τις παροχές αλλά συνεχίζουν να τις εισπράττουν  ταυτόχρονα και αθροιστικά με την αποζημίωση από τη συμμετοχή τους στα  προγράμματα αυτά ή / και την αμοιβή τους από την απασχόληση στην Κοιν.Σ.Επ.. »
Προηγούμενες  εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με τις ανωτέρω  διατάξεις του νόμου , παύουν να ισχύουν.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

 

εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στις πανελλαδικές


 Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στις πανελλαδικές
Με τις διατάξεις του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), ρυθμίζονται τα θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.
15/02/2016
Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στις πανελλαδικές
Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2016 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου ως και την Δευτέρα 29  Φεβρουαρίου.

Υπενθυμίζεται  ότι όλοι οι ως άνω  μαθητές και απόφοιτοι (υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (δυσλεξία, αναπηρίες στα άνω άκρα, προβλήματα όρασης κλπ.) που εξετάζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία  προφορικά κατά  περίπτωση, πρέπει ως τις 29 Φεβρουαρίου να υποβάλουν και σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Λύκειό τους.

Με την ευκαιρία υπενθυμίζουμε ότι στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, αναρτάται πληροφοριακό υλικό,  οι κατά περίπτωση σχετικές εγκύκλιοι, υποδείγματα κλπ. που περιγράφουν πλήρως τις διαδικασίες των πανελλαδικών εξετάσεων.
Για τη σχετική εγκύκλιο πατήστε εδώ:
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/2016_2_15_Φ_251_25335_A5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΦΥΣ_ΑΔΥΝΑΤΩΝ_ΓΕΛ_ΕΠΑΛ_2016_1.pdf
Η εγκύκλιος ακολουθεί.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Ταχ. Δ/νση: Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
email: t01ode2@minedu.gov.gr
Πληροφορίες: (για ΓΕ.Λ.) Ε. Γκούφας , Δ. Τσόλκα
Τηλέφωνα: 210-3442099, 210-3442072
(για ΕΠΑ.Λ,) Θ. Γραμμένου, Μ. Κολλαϊτη
Τηλέφωνα: 210-3442100, 210-3442661
FAX: 210-3442098
Μαρούσι 15-2-2016
Αρ. Πρωτ.
Φ.251/ 25335 /Α5
Βαθμός Προτερ.
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ:
1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, Έδρες τους
2. Διευθυντές των Δ/νσεων Δ.Ε.( Έδρες τους)
3.΄Ολα τα Γενικά Λύκεια, ΕΠΑ.Λ. και τα Λύκεια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (δια των Δ/νσεων Δ.Ε.)
4. ΚΕΔΔΥ (δια των Δ/νσεων Δ.Ε.)
5. ΚΕΣΥΠ (δια των Δ/νσεων Δ.Ε.)
ΘΕΜΑ: Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2016, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Με τις διατάξεις του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), ρυθμίζονται τα θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.
Σύμφωνα με τις αριθ. Φ.253/155439/Β6/16-12-2009 (ΦΕΚ 2544 Β΄), Φ.151/2996/Β6/13-1-2010 (ΦΕΚ 55 Β΄), αριθ.11586/Γ6/28-1-11(ΦΕΚ 262 Β΄) και Φ.151/17557/Α5/2-2-2016 (ΦΕΚ 290 Β΄) Υπουργικές Αποφάσεις, καθορίζεται ο τρόπος εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.
Σε εφαρμογή αυτών, με την παρούσα εγκύκλιο, σας ενημερώνουμε για τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, καθώς και τη διαδικασία χορήγησης των γνωματεύσεων που αφορούν:
α) στους υποψηφίους (μαθητές τελευταίας τάξης και αποφοίτους), οι οποίοι θα υποβάλουν αίτηση-δήλωση για να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων για εισαγωγή στις σχολές ή τα τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το παλαιό ή το νέο σύστημα εισαγωγής.
β) στους υποψηφίους (μαθητές τελευταίας τάξης και αποφοίτους), οι οποίοι θα υποβάλουν αίτηση-δήλωση για να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. για εισαγωγή σε σχολές ή τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το παλαιό ή το νέο σύστημα εισαγωγής.

Β. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΚΕΔΔΥ ΚΑΙ ΙΠΔ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Β1. ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
Οι υποψήφιοι με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, εξετάζονται προφορικά κατόπιν αίτησής τους.
Επίσης προφορικά εξετάζονται οι μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας, εφόσον υποβάλουν γνωμάτευση ότι έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση. Στην περίπτωση αυτή, η γνωμάτευση χορηγείται από το οικείο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ) ή τα Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα (ΙΠΔ) άλλων Υπουργείων, ύστερα από προσκόμιση είτε ιατρικής βεβαίωσης Δημόσιου Νοσοκομείου, που κοινοποιήθηκε σε δικαστικές αρχές, σε περίπτωση κακοποίησης του μαθητή λόγω γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή ενδοοικογενειακής βίας, είτε βεβαίωσης από δικαστική αρχή ή εισαγγελέα ανηλίκων, σε περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς. Τυχόν γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί από τα ΚΕΔΔΥ ή τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα χωρίς την παραπάνω διαδικασία και ισχύουν, πρέπει να επαναξιολογηθούν κατά τα ανωτέρω.
Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες των υποψηφίων διερευνώνται και διαπιστώνονται από τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ) και από τα Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα (ΙΠΔ) άλλων Υπουργείων.

Β2. ΑΥΤΙΣΜΟΣ
Οι υποψήφιοι με φάσμα αυτισμού εξετάζονται γραπτά ή προφορικά. Τα ΚΕΔΔΥ ή τα ΙΠΔ γνωματεύουν και εισηγούνται τον τρόπο εξέτασης υποψηφίων με φάσμα αυτισμού, ο οποίος μπορεί να είναι προφορικός ή γραπτός. Εφόσον εισηγηθούν τον προφορικό τρόπο εξέτασης οι υποψήφιοι εξετάζονται μόνο προφορικά.

Β3. ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΚΕΔΔΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
Όλες οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ και των ΙΠΔ για οποιοδήποτε λόγο έχουν μόνιμη ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 17 του αρ. 28 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄/17-9-2013) εφόσον βρίσκονταν σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του ως άνω Νόμου.
Τα ΚΕΔΔΥ, τα οποία χορηγούν τις γνωματεύσεις των προαναφερομένων μαθησιακών δυσκολιών, λειτουργούν στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το Λύκειο φοίτησης του μαθητή.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄) και της παραγράφου 14 του άρθρου 28 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όταν υπάρχει διάσταση απόψεων είτε προσωπική είτε μεταξύ των γνωματεύσεων των ΚΕΔΔΥ και των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων (ΙΠΔ) για τον μαθητή υπερισχύει η γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ και οι γονείς ή κηδεμόνες δύνανται να προσφύγουν στη Δευτεροβάθμια Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ) της οποίας η απόφαση είναι οριστική. Η Δευτεροβάθμια Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ) εδρεύει σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Σχετικές πληροφορίες για τα παραπάνω μπορείτε να αναζητήσετε από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που είναι η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (τηλ. 210-3442190, 3442577). Ο σχετικός πίνακας με τα στοιχεία των ΚΕΔΔΥ βρίσκεται αναρτημένος στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ http://www.minedu.gov.gr στο σύνδεσμο “Ειδική Αγωγή \ ΚΕΔΔΥ ΕΔΕΑΥ”.

Γ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Οι υποψήφιοι με τις παρακάτω αναπηρίες εξετάζονται προφορικά. Οι αναφερόμενες αναπηρίες πιστοποιούνται σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας Υγειονομικής Επιτροπής.
Συγκεκριμένα εξετάζονται προφορικά οι υποψήφιοι οι οποίοι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:
i) είναι τυφλοί, σύμφωνα με το Ν. 958/79 (ΦΕΚ 191 Α) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% .
ii) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα,
iii) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,
iν) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή.
Για τις ανωτέρω αναπηρίες των περιπτώσεων (i), (ii) και (iii) απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί σχετική γνωμάτευση οι αναφερόμενες αναπηρίες πιστοποιούνται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (βλ. παρ. ΣΤ1)
Για την περίπτωση (iν), οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν στο Λύκειό τους πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από: i) Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή iii)Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του υποψηφίου, η οποία φέρει σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου, από την οποία προκύπτει η αδυναμία του υποψηφίου να συμμετάσχει σε γραπτή εξέταση. Στη γνωμάτευση, εκτός από το κάταγμα ή την προσωρινή βλάβη, πρέπει να πιστοποιείται ρητώς η αδυναμία χρήσης του άνω άκρου για γραφή και να αναγράφεται το χρονικό διάστημα ισχύος της γνωμάτευσης, το οποίο πρέπει να συμπίπτει με την περίοδο των εξετάσεων. Οι υποψήφιοι αυτοί αμέσως μόλις τους προκύψει το κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή, θα πρέπει να προσκομίσουν στο Λύκειό τους τη σχετική γνωμάτευση του Νοσοκομείου ή του Δημόσιου Κέντρου Υγείας μαζί με σχετική αίτηση.

Δ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΤΑ ΚΕΔΔΥ Ή ΤΑ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Οι υποψήφιοι που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω και όσοι παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμό) καθώς και προβλήματα επιληψίας, εξετάζονται γραπτά.
Για τα προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω καθώς και για τα προβλήματα επιληψίας απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί σχετική γνωμάτευση, τα αναφερόμενα προβλήματα πιστοποιούνται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (βλ. παρ. ΣΤ1) και τα προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός) από τα ΚΕΔΔΥ.
Επίσης γραπτά εξετάζονται οι υποψήφιοι με φάσμα αυτισμού για τους οποίους τα ΚΕΔΔΥ ή τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα έχουν γνωματεύσει και εισηγηθεί τον γραπτό τρόπο εξέτασης (βλ. και παρ. Β2).

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ
Οι γνωματεύσεις που χορηγούνται κατά περίπτωση από τις Υγειονομικές Επιτροπές, καθώς και οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ ή των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων υποβάλλονται από τους υποψηφίους με σχετική αίτηση στο Λύκειο (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) κατάθεσης της αίτησης-δήλωσης συμμετοχής τους στις πανελλαδικές εξετάσεις μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2016.
Ειδικά οι γνωματεύσεις που θα ισχύσουν μετά την απόφαση της Δευτεροβάθμιας ΕΔΕΑ, μπορούν να υποβάλλονται στα οικεία Λύκεια μέχρι τέλος Μαρτίου 2016.
Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά ισχύουν και για τα τυχόν ειδικά μαθήματα στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ, δηλαδή η υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών αφορά υποχρεωτικά και τις πανελλαδικές εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων.

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1. Επισημαίνεται ότι οι αποφάσεις χορήγησης ποσοστών αναπηρίας για τις οποίες απαιτείται πιστοποίηση από ΚΕΠΑ και έχουν εκδοθεί πριν την 1-9-2011 από τις Α/θμιες Υγειονομικές Επιτροπές των νομαρχιών, της περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, μπορούν να χρησιμοποιούνται για κάθε νόμιμη χρήση, εφόσον εξακολουθούν να είναι σε ισχύ (επ΄ αόριστον αν πρόκειται για επ΄ αόριστον κρίση ή άλλως μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους) χωρίς να απαιτείται οι υποψήφιοι να εξετάζονται εκ νέου από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ. Αν για τις ανωτέρω αναπηρίες υπάρχει πιστοποιητικό αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ, το οποίο είναι σε ισχύ κατά το έτος υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου (εν προκειμένω οποτεδήποτε μέσα στο έτος 2016), δεν απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να εξετάζονται εκ νέου από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕΠΑ. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει πιστοποιητικό σε ισχύ, τότε οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση σε οποιοδήποτε σημείο ΚΕΠΑ τους εξυπηρετεί. Για τη διαδικασία πιστοποίησης από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕΠΑ οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΙΚΑ, www.ika.gr. Προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα, οι υποψήφιοι πρέπει να τονίζουν στη γραμματεία του ΚΕΠΑ, ότι η αίτησή τους πρέπει να καταχωρηθεί ηλεκτρονικά με θέμα εγγράφου κωδικός 013 «αίτημα για πανελλαδικές εξετάσεις».
2. Τονίζεται ότι δεν θα γίνονται δεκτές από τα Λύκεια οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ ή των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων ή των Υγειονομικών Επιτροπών, οι οποίες αναφέρονται σε αναπηρίες ή σε ειδικές μαθησιακές δυσκολίες των υποψηφίων διαφορετικές από εκείνες που αναγράφονται στις Υπουργικές Αποφάσεις που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Α της παρούσας εγκυκλίου.
3. Αιτήσεις και δικαιολογητικά που θα υποβληθούν μετά τις παραπάνω κατά περίπτωση προθεσμίες δεν θα γίνονται δεκτά, εκτός από απρόβλεπτες και έκτακτες περιπτώσεις.
4. Όσοι υποψήφιοι με αναπηρία ή με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες θα εξετασθούν στις πανελλαδικές εξετάσεις προφορικά, η εξέτασή τους θα γίνει μόνο στα Βαθμολογικά Κέντρα ή στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα. Επίσης, όσοι υποψήφιοι έχουν σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω, προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός) ή προβλήματα επιληψίας εξετάζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις γραπτά στα εξεταστικά κέντρα που εξετάζονται και οι υπόλοιποι μαθητές του Λυκείου. Με τον ίδιο τρόπο θα εξετασθούν και οι υποψήφιοι με φάσμα αυτισμού για τους οποίους τα ΚΕΔΔΥ ή τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα έχουν εισηγηθεί τον γραπτό τρόπο εξέτασης. Η εξέταση των υποψηφίων αυτών γίνεται σε ξεχωριστή αίθουσα και ο χρόνος εξέτασής τους μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Λυκειακής Επιτροπής ή της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου.
5. Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές των Γενικών Λυκείων, των ΕΠΑΛ, των Λυκείων της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και κάθε άλλος φορέας στον οποίο κοινοποιείται η εγκύκλιος αυτή, πρέπει να μεριμνήσουν για την ανάρτησή της στους οικείους πίνακες των ανακοινώσεων για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου. Ειδικότερα οι Διευθυντές των Λυκείων πρέπει να ενημερώσουν όλους τους μαθητές της τελευταίας τάξης υπογράφοντας και σε ονομαστική κατάσταση ότι έλαβαν γνώση.
Για την καλύτερη και έγκυρη ενημέρωση των μαθητών, θα πρέπει να ορισθεί σε κάθε Λύκειο από ένας καθηγητής, στον οποίο θα απευθύνονται οι μαθητές προκειμένου να πληροφορούνται για τα θέματα που αναφέρονται στην εγκύκλιο.
6. Τέλος με νέα εγκύκλιο που θα σας αποσταλεί θα σας ενημερώσουμε για την διαδικασία αποστολής των γνωματεύσεων των υποψηφίων που θα εξεταστούν πανελλαδικά στα Βαθμολογικά και τα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ
Εσωτερική Διανομή:
1.Γραφ. κ. Γεν. Γραμματέα
2. Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
3. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
4. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
5. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
6. Γενική Διεύθυνση Στρατ. Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης
7. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τμήμα Δ΄
8. Δ/νση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, Τμήμα Α΄

Πηγή: http://www.minedu.gov.gr/


 

Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2016

Ο νόμος 4356 του 2015 και οι διατάξεις αυτού που έχουν σχέση με τους αναπήρους


Ο νόμος 4356 και οι αναπηρικές διατάξεις αυτού

Του ΜανώληΜπασιά

 

Πρώτα παραθέτω τμήματα από την εισηγητική έκθεση του νόμου

 

Με το άρθρο 15 συνιστάται το «Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας» ως συμβουλευτικό-γνωμοδοτικό όργανο για τη διευκόλυνση της διαβούλευσης και της συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών επί θεμάτων πρόληψης και καταπολέμησης του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας.

Με το άρθρο 16 ορίζεται η σύνθεση του ανωτέρω συμβουλίου, στο οποίο μετέχει και εκπρόσωπος της ΕΣΑΜΕΑ

Με το άρθρο 17 προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου α) για την εναρμόνιση με διεθνείς και ευρωπαϊκούς κανόνες και με πρακτικές, και β) για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών σε όλο το φάσμα της Διοίκησης με σκοπό την αποτελεσματικότερη προστασία ατόμων και ομάδων που στοχοποιούνταιλόγω φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, κοινωνικής προέλευσης, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου ή αναπηρίας.

Ειδικότερα, για την συντεταγμένη αντιμετώπιση του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας από την Πολιτεία προβλέπεται η εκπόνηση εθνικού σχεδίου δράσης με σαφείς ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες, το οποίο θα αναπτύσσεται στα ακόλουθα στάδια: α) ιεράρχηση προτεραιοτήτων και κοστολόγηση, β) παρακολούθηση και επικαιροποίηση, και γ) αξιολόγηση. Τέλος, προβλέπεται και η δημοσιοποίηση του ετήσιου απολογισμού δράσης του Συμβουλίου με την υποβολή του έως το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους στον Πρόεδρο της Βουλής.

 

Η διάταξη του άρθρου 21 διαμορφώνεται κατάλληλα, ώστε να μην υπάγονται σε αυτήν αποκλειστικά δράστες που ενεργούν με κίνητρο το μίσος, αλλά και όταν με οποιοδήποτε άλλο κίνητρο επιλέγουν το θύμα εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, είτε επειδή το θεωρούν κοινωνικά ευάλωτο, είτε επειδή από προκατάληψη θεωρούν ότι φέρει κάποιες ιδιαίτερες κοινωνικές ιδιότητες.Η νομοτεχνική διατύπωση του εγκλήματος με ρατσιστικά χαρακτηριστικά έφερε ως κεντρικό ειδοποιό στοιχείο την διαθετική έννοια του «μίσους», έννοια που παρέπεμπε στην εσωτερική- ψυχική κατάσταση του θύματος και ως εκ τούτου δεν ήταν εμπειρικά αισθητή. Το γεγονός αυτό δημιουργούσε αποδεικτικές δυσχέρειες και προφανώς συνέβαλλε στην σπανιότητα εφαρμογής. Με την παρούσα διάταξη επιχειρείται μια νομοτεχνική διατύπωση που εστιάζει στο αντικειμενικό και αντιληπτό γεγονός της επιλογής-στοχοποίησης του θύματος εξαιτίας των ειδικότερων χαρακτηριστικών του, όπως αυτά απαριθμούνται περιοριστικά στη διάταξη, είτε τα φέρει πράγματι το θύμα, είτε νομίζει ο δράστης ότι τα φέρει.

 

Με το άρθρο 23 επιχειρείται η ρύθμιση των ειδικών περιπτώσεων κατά τις οποίες η υφ' όρον απόλυση κατ' άρθρο 110Α Π.Κ. δεν στηρίζεται σε μόνιμη αναπηρία, αλλά σε προσωρινή. Διαμορφώνεται για το σκοπό αυτό ένα ειδικότερο διαδικαστικό πλαίσιο, με το οποίο: α) αφενός εξυπηρετούνται οι ανάγκες και τα δικαιώματα του κρατουμένου, ιδίως ως προς τα στοιχεία της θεώρησης του χρόνου που μεσολαβεί από την απόλυση υφ' όρον ως πραγματικού χρόνου έκτισης της ποινής και ως προς τη λήξη της διαδικασίας επανεξετάσεων της αναπηρίας και διακρίβωσης των σχετικών προϋποθέσεων με την περάτωση του χρονικού διαστήματος του άρθρου 109 Π.Κ. και, παραλλήλως, β) τίθενται όροι διασφάλισης ότι η δικαστική κρίση θα μπορεί να παρακολουθεί την πορεία της υγείας του αιτούντος και υφ' όρον απολυθέντος (μέσα από τις επανεξετάσεις του) και να διατηρείται σε συνεχή αντιστοιχία με αυτή· στοιχείο που αναβαθμίζει νομοθετικά το ρόλο του δικαστή σε αυτές τις περιπτώσεις.

 

Η έννομη τάξη της χώρας μας τιμωρεί ήδη τη διακριτική μεταχείριση κατά τη συναλλακτική διάθεση υπηρεσιών και αγαθών με τις διατάξεις του Ν. 3304/2005. Με τη διάταξη του άρθρου 29, επεκτείνεται η ποινική προστασία του ατόμου απέναντι σε φαινόμενα καταφρονητικής του μεταχείρισης μέσω του αποκλεισμού του από παροχές αγαθών και υπηρεσιών, λόγω χαρακτηριστικών φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκείας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου. Η επέκταση της ποινικής προστασίας στο πεδίο της εθελοντικής- ανθρωπιστικής προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών κρίνεται αναγκαία, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις, ο καταφρονητικού χαρακτήρα αποκλεισμός δεν απομειώνει απλώς την κοινωνική παράσταση του θύματος αλλά υποδηλώνει την άρνηση της ίδιας της ανθρώπινής του ιδιότητας, ταπεινώνοντας έτσι το θύμα αλλά και προπαγανδίζοντας στο κοινωνικό σύνολο την αντίληψη ότι υπάρχουν ζωές απογυμνωμένες από την ιδιότητα του προσώπου, ζωές δηλαδή ανάξιες για τροφή ή για θεραπεία. Τη διάταξη αφορά μόνο ο αποκλεισμός από παροχές υπηρεσιών και αγαθών, ο οποίος εμφανίζεται αντικειμενικά ως έμπρακτη καταφρόνηση του θύματος. Το στοιχείο της καταφρόνησης, συνεπώς, δεν αρκεί να ενυπάρχει ως ενδιάθετη κατάσταση , στις υποκειμενικές προθέσεις και τα κίνητρα του δράστη, αλλά πρέπει να χαρακτηρίζει το αντικειμενικό νόημα της πράξης του αποκλεισμού .Να συνάγεται δηλαδή από τις περιστάσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης η έμπρακτη ταπείνωση του θύματος.

 

 

Ακολουθούν οι σχετικές με αναπήρους διατάξεις του νόμου 4356

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑΣ

 

Αρθρο: 15

Τίτλος Αρθρου

Σύσταση

Συνιστάται συλλογικό συμβουλευτικό - γνωμοδοτικό όργανο υπό την ονομασία «Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας», το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (εφεξής Συμβούλιο).

 

Αρθρο: 16

Τίτλος Αρθρου

Σύνθεση

1. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αποτελείται από τα εξής μέλη με τους αναπληρωτές τους: α. Τον Γενικό Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Πρόεδρο, β. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αρμοδιότητα σε θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής, γ. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δ. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών,

ε. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στ. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ζ. έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας,

η. έναν εκπρόσωπο του Συμβουλίου Ενταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων, θ. έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ι. έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ια. έναν εκπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ιβ. δύο εκπροσώπους του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, ιγ. έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, ιδ. έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών, ιε. έναν εκπρόσωπο του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας. ιστ. έναν εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.), ιζ. έναν εκπρόσωπο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.).

2. Τακτικά και αναπληρωματικά μέλη ορίζονται από τους αρμόδιους Υπουργούς και φορείς, με γνώμονα την εξειδίκευσή τους σε θέματα καταπολέμησης του ρατσισμού ή τις αρμοδιότητές τους. Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. και ο αναπληρωτής του ορίζονται από τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. και προέρχονται από υπηρεσία αρμόδια για τη δίωξη της ρατσιστικής βίας. Η θητεία των μελών είναι τριετής.

3. Με απόφαση της Ολομέλειας μπορούν εντός του Συμβουλίου να λειτουργούν Επιτροπές για την επεξεργασία ειδικότερων θεμάτων.

4. Σε κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου προσκαλείται και συμμετέχει, με εκπρόσωπό του, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Συνήγορος του Πολίτη, ο οποίος δύναται οποτεδήποτε, με αμετάκλητη δήλωσή του προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, να καταστεί εφεξής πλήρες μέλος αυτού με δικαίωμα ψήφου.

 

Αρθρο: 17

Τίτλος Αρθρου

Αρμοδιότητες

1. Το Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Το σχεδιασμό πολιτικών πρόληψης και καταπολέμησης του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας προς διασφάλιση της προστασίας ατόμων και ομάδων που στοχοποιούνται λόγω φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, κοινωνικής προέλευσης, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου ή χαρακτηριστικών φύλου. β. Την επίβλεψη της εφαρμογής της νομοθεσίας κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και της συμμόρφωσής της με το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο. γ. Την προώθηση και το συντονισμό της δράσης των εμπλεκόμενων φορέων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών στα ζητήματα αυτά.

2. Το Συμβούλιο ιδίως:

α. Εκπονεί μελέτες, εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες και συστάσεις και προτείνει μέτρα για την πρόληψη και καταπολέμηση του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας και της διοικητικής πρακτικής προς τις διατάξεις του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου και τις συστάσεις των διεθνών οργανισμών. β. Σχεδιάζει και προτείνει πολιτικές κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας για όλο το φάσμα της κυβερνητικής πολιτικής και της δημόσιας διοίκησης και αναπτύσσει πρωτοβουλίες για την προώθηση της εταιρικής - κοινωνικής ευθύνης των νομικών προσώπων για τα ως άνω θέματα. γ. Μεριμνά για την προώθηση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, της ισότητας και του σεβασμού της ετερότητας μέσα από την τυπική εκπαίδευση. δ. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την επιμόρφωση δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, υπηρετούντων στα σώματα ασφαλείας και υπαλλήλων υπηρεσιών και φορέων του στενού και του ευρύτερου δημοσίου τομέα σε θέματα αντιμετώπισης του ρατσισμού και της ρατσιστικής βίας. ε. Συγκεντρώνει και αξιοποιεί στατιστικά στοιχεία σχετικά με το ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία. Οι αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες υποχρεούνται να παρέχουν τα αιτούμενα στοιχεία. στ. Προωθεί την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ρατσιστικής βίας, καθώς και την ενίσχυση των μηχανισμών καταγραφής του φαινομένου. ζ. Μεριμνά για την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα φαινόμενα του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας μέσα από τα ΜΜΕ, καθώς και για την καταγραφή και αντιμετώπιση της ρητορικής του μίσους στο δημόσιο λόγο. η. Συντάσσει Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά του Ρατσισμού, παρακολουθεί συστηματικά την εφαρμογή του και μεριμνά για την τακτική επικαιροποίησή του. Συντάσσει ετήσιο απολογισμό δράσης, ο οποίος υποβάλλεται έως το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους στον Πρόεδρο της Βουλής.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ

Άρθρο 21

   Το άρθρο 81Α του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

«Aρθρο 81Α

Έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά

   Εάν από τις περιστάσεις προκύπτει ότι έχει τελεστεί έγκλημα κατά παθόντος, η επιλογή του οποίου έγινε λόγω των χαρακτηριστικών φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής γενεαλογικών καταβολών, θρησκείας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου το πλαίσιο ποινής διαμορφώνεται ως εξής:

   α) Στην περίπτωση πλημμελήματος, που τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα (1) έτος, το κατώτερο όριο της ποινής αυξάνεται στους έξι (6) μήνες και το ανώτερο όριο αυτής στα δύο (2) έτη. Στις λοιπές περιπτώσεις πλημμελημάτων το κατώτερο όριο ποινής αυξάνεται κατά ένα (1) έτος.

   β) Στην περίπτωση κακουργήματος, που το προβλεπόμενο πλαίσιο ποινής ορίζεται σε πέντε (5) έως δέκα (10) έτη, το κατώτερο όριο ποινής αυξάνεται κατά δύο (2) έτη. Στις λοιπές περιπτώσεις κακουργημάτων το κατώτερο όριο ποινής αυξάνεται κατά τρία (3) έτη.

   γ) Στην περίπτωση εγκλήματος, που τιμωρείται με χρηματική ποινή, το κατώτερο όριο αυτής διπλασιάζεται.

   Σε περίπτωση μετατροπής της ποινής φυλάκισης που έχει επιβληθεί κατά τα παραπάνω, το ποσό της μετατροπής δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το διπλάσιο του κατώτατου ορίου του προβλεπόμενου ποσού μετατροπής.»

Άρθρο 23

   Η παρ. 4 του άρθρου 110Α του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

   «4. Η διακρίβωση των προηγούμενων προϋποθέσεων γίνεται μετά από αίτηση του κρατούμενου από το συμβούλιο πλημμελειοδικών ή, στην περίπτωση κρατούμενου που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης, από το συμβούλιο εφετών. Ο εισαγγελέας, μετά την υποβολή της αίτησης, διατάσσει ειδική πραγματογνωμοσύνη για τη διακρίβωση των προϋποθέσεων των προηγούμενων παραγράφων και την πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας, αν αυτό δεν έχει βεβαιωθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). Η κατά τα άνω ειδική πραγματογνωμοσύνη ή η βεβαίωση από το ΚΕ.Π.Α. υποβάλλεται από τον εισαγγελέα στο αρμόδιο συμβούλιο μαζί με την πρότασή του. Κατά του βουλεύματος του συμβουλίου εφετών μπορεί να ασκηθεί αναίρεση. Οι λεπτομέρειες σχετικά με την ως άνω ειδική πραγματογνωμοσύνη καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Υγείας. Η ειδική πραγματογνωμοσύνη ή η βεβαίωση του ΚΕ.Π.Α. υποχρεωτικά προσδιορίζουν εάν η αναπηρία είναι μόνιμη ή πρόσκαιρη και αναφέρουν στην περίπτωση της πρόσκαιρης αναπηρίας τον χρόνο διάρκειάς της και το ποσοστό της. Εάν πρόκειται για πρόσκαιρη αναπηρία ο αρμόδιος εισαγγελέας υποβάλλει ένα (1) μήνα πριν τη λήξη του προσδιοριζόμενου χρόνου αναπηρίας στο αρμόδιο συμβούλιο την πρότασή του για την επανεξέταση της, χορηγηθείσας απόλυσης υπό όρο. Για τον λόγο αυτό δύο (2) μήνες πριν τη συμπλήρωση του χρόνου της προσδιορισθείσας αναπηρίας διατάσσει ειδική πραγματογνωμοσύνη είτε παραπομπή στο αρμόδιο ΚΕ.Π.Α. για την εκ νέου διακρίβωση των προϋποθέσεων για την πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας. Εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων διατάσσεται η συνέχιση της εκτέλεσης της ποινής. Ο χρόνος που μεσολάβησε από την απόλυση υπό όρο λογίζεται ως πραγματικός χρόνος έκτισης της ποινής. Η επανεξέταση της αναπηρίας και η διακρίβωση των προϋποθέσεων του άρθρου αυτού περατώνεται στο χρονικό διάστημα που προβλέπει το άρθρο 109.»

Άρθρο 29

   Μετά το άρθρο 361Α του Ποινικού Κώδικα προστίθεται άρθρο 361Β ως εξής:

«Αρθρο 361Β

   1. Όποιος προμηθεύει αγαθά ή προσφέρει υπηρεσίες ή αναγγέλλει με δημόσια πρόσκληση την παροχή ή προμήθεια αυτών αποκλείοντας από καταφρόνηση πρόσωπα λόγω των χαρακτηριστικών φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκείας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.

   2. Εάν στην πράξη της προηγούμενης παραγράφου συμμετείχαν δύο (2) ή περισσότεροι επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) έως είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ.»

 

Τελειώνοντας παραθέτω ολόκληρο το άρθρο 110 α του ποινικού κώδικα όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το νόμο 4356.

 

Αρθρο: 110Α

Σχόλια

- Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 4322/2015 (Α΄ 42/27.4.2015). - H παρ. 4 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4356/2015 ΦΕΚ Α 181/24.12.2015.

Κείμενο Αρθρου

«1. Η απόλυση υπό όρο χορηγείται ανεξαρτήτως της συνδρομής των προϋποθέσεων των άρθρων 105 και 106, εφόσον ο κατάδικος νοσεί από σύνδρομο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας ή από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και υποβάλλεται σε τακτική αιμοκάθαρση ή από ανθεκτική φυματίωση ή είναι τετραπληγικός ή έχει υποστεί μεταμόσχευση ήπατος, μυελού και καρδιάς ή πάσχει από κακοήθη νεοπλάσματα τελικού σταδίου ή από κίρρωση του ήπατος με αναπηρία άνω του εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή από γεροντική άνοια έχοντας υπερβεί το ογδοηκοστό (80ο) έτος της ηλικίας.

2. Η απόλυση χορηγείται, ανεξαρτήτως της συνδρομής των προϋποθέσεων των άρθρων 105 και 106 και στις πιο κάτω περιπτώσεις, που έχει επιβληθεί πρόσκαιρη στερητική της ελευθερίας ποινή: α) στους κατάδικους με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω εφόσον κρίνεται ότι η παραμονή τους στο κατάστημα κράτησης καθίσταται ιδιαίτερα επαχθής λόγω αδυναμίας αυτοεξυπηρέτησης και β) στους κατάδικους με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω. Σε περίπτωση πρόσκαιρης κάθειρξης, απαιτείται να έχει εκτιθεί με οποιονδήποτε τρόπο το ένα πέμπτο της ποινής.

3. Σε περίπτωση ισόβιας κάθειρξης ο κρατούμενος που έχει ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω αν έχει εκτίσει με οποιονδήποτε τρόπο πέντε (5) έτη στην περίπτωση που το έγκλημα του δεν ενέχει ανθρωποκτονία, ή δέκα (10) έτη σε κάθε άλλη περίπτωση, εκτίει το υπόλοιπο της ποινής του στην κατοικία του, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 56 παρ. 3. Στην περίπτωση αυτή δύναται να επιβληθεί ηλεκτρονική επιτήρηση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 283Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Επίσης, είναι δυνατή η επιβολή όρων κατά ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 100 παράγραφοι 2 και 3 του Ποινικού Κώδικα.

«4. Η διακρίβωση των προηγούμενων προϋποθέσεων γίνεται μετά από αίτηση του κρατούμενου από το συμβούλιο πλημμελειοδικών ή, στην περίπτωση κρατούμενου που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης, από το συμβούλιο εφετών. Ο εισαγγελέας, μετά την υποβολή της αίτησης, διατάσσει ειδική πραγματογνωμοσύνη για τη διακρίβωση των προϋποθέσεων των προηγούμενων παραγράφων και την πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας, αν αυτό δεν έχει βεβαιωθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). Η κατά τα άνω ειδική πραγματογνωμοσύνη ή η βεβαίωση από το ΚΕ.Π.Α. υποβάλλεται από τον εισαγγελέα στο αρμόδιο συμβούλιο μαζί με την πρότασή του. Κατά του βουλεύματος του συμβουλίου εφετών μπορεί να ασκηθεί αναίρεση. Οι λεπτομέρειες σχετικά με την ως άνω ειδική πραγματογνωμοσύνη καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Υγείας. Η ειδική πραγματογνωμοσύνη ή η βεβαίωση του ΚΕ.Π.Α. υποχρεωτικά προσδιορίζουν εάν η αναπηρία είναι μόνιμη ή πρόσκαιρη και αναφέρουν στην περίπτωση της πρόσκαιρης αναπηρίας τον χρόνο διάρκειάς της και το ποσοστό της. Εάν πρόκειται για πρόσκαιρη αναπηρία ο αρμόδιος εισαγγελέας υποβάλλει ένα (1) μήνα πριν τη λήξη του προσδιοριζόμενου χρόνου αναπηρίας στο αρμόδιο συμβούλιο την πρότασή του για την επανεξέταση της, χορηγηθείσας απόλυσης υπό όρο. Για τον λόγο αυτό δύο (2) μήνες πριν τη συμπλήρωση του χρόνου της προσδιορισθείσας αναπηρίας διατάσσει ειδική πραγματογνωμοσύνη είτε παραπομπή στο αρμόδιο ΚΕ.Π.Α. για την εκ νέου διακρίβωση των προϋποθέσεων για την πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας. Εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων διατάσσεται η συνέχιση της εκτέλεσης της ποινής. Ο χρόνος που μεσολάβησε από την απόλυση υπό όρο λογίζεται ως πραγματικός χρόνος έκτισης της ποινής. Η επανεξέταση της αναπηρίας και η διακρίβωση των προϋποθέσεων του άρθρου αυτού περατώνεται στο χρονικό διάστημα που προβλέπει το άρθρο 109.»

5. Με την επιφύλαξη των άρθρων 107 και 108, η απόλυση υπό όρο κατά τις παραγράφους 1 και 2 σημειώνεται στο Ποινικό Μητρώο του καταδίκου, χορηγείται μόνο μια φορά και επεκτείνεται αυτοδικαίως σε όλες τις συντρέχουσες στην έκτιση ποινές, για τις οποίες μπορεί να καθοριστεί συνολική ποινή κατ' άρθρο 551 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

6. Η καταδίκη κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας για πράξη που τελέστηκε πριν την έναρξη της έκτισης της ποινής, για την οποία χορηγήθηκε η απόλυση υπό όρο, δεν επιφέρει την ανάκληση της απόλυσης.

7. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, εκτός της επιβολής ισόβιας κάθειρξης, δύναται να επιβληθεί μόνο ο όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Ανάκληση απόλυσης για παραβίαση όρου δεν χωρεί όταν αυτή προκλήθηκε από λόγους υγείας.

8. Σε όσους απολύονται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν χωρεί προσωποκράτηση.»

 

 

Αρθρο: 110Β

Τίτλος Αρθρου

"Απόλυση καταδίκων υπό τον όρο του κατ' οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση

Σχόλια

- Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παρ. Α του άρθρου 1 του ν. 4205/2013 (Α΄ 242/6.11.2013). - Τα εντός " " εδ. στο τέλος της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ με την παρ. 11 του άρθρου 19 του ν. 4267/2014 (Α΄ 137/12.6.2014).

Κείμενο Αρθρου

1. Όσοι καταδικάσθηκαν σε ποινή στερητική της ελευθερίας, μπορούν, κατόπιν αιτήσεώς τους, να απολυθούν υπό τον όρο του κατ' οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 283Α Κ.Π.Δ., εφόσον έχουν εκτίσει:

α) προκειμένου για πρόσκαιρη κάθειρξη, τα 2/5 της ποινής τους, β) προκειμένου για ισόβια κάθειρξη, τουλάχιστον 14 έτη.

Στην περίπτωση που συντρέχουν σωρευτικά περισσότερες ποινές, ο κατάδικος πρέπει να έχει εκτίσει το άθροισμα των τμημάτων των ποινών που προβλέπονται στις περιπτώσεις α' και β'. Σε κάθε περίπτωση ο κατάδικος μπορεί να απολυθεί, εάν έχει εκτίσει 17 έτη, ακόμη και όταν το παραπάνω άθροισμα υπερβαίνει το όριο αυτό.

Ως ποινή που εκτίθηκε θεωρείται αυτή που υπολογίστηκε ευεργετικά κατά το ν. 2058/1952. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε καταδίκους για τα κακουργήματα των άρθρων 22 και 23 του ν. 4139/ 2013, των άρθρων 134, 187, 187Α, 336, 338, 339 παράγραφος 1, περιπτώσεις α' και β', 342 παράγραφοι 1 και 2, 348Α παράγραφος 4, 351Α παράγραφοι 1, περιπτώσεις α' και β' και 3, 380 παράγραφοι 1, εδάφιο δεύτερο και 2 και 299 παράγραφος 1, εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, επιβλήθηκε ισόβια κάθειρξη. «Με εξαίρεση τις πράξεις των άρθρων 134 και 187Α, η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή σε καταδίκους των πράξεων του εδαφίου αυτού, αν πάσχουν από νοσήματα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω. Η διακρίβωση της αναπηρίας γίνεται, μετά από αίτηση του καταδίκου, από το αρμόδιο συμβούλιο πλημμελειοδικών, το οποίο διατάσσει ειδική πραγματογνωμοσύνη, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 110Α του Ποινικού Κώδικα.»

...