Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016

Δυνατότητα των Δήμων να χορηγούν μείωση ή απαλλαγή από τους δημοτικούς φόρους και τέλη, κατά το νέο νόμο 4368.


 

Δυνατότητα των Δήμων να χορηγούν μείωση ή απαλλαγή από τους δημοτικούς φόρους και τέλη,

κατά το νέο νόμο 4368

Πρώτα παραθέτω την εισηγητική έκθεση του άρθρου.

 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 13, διευρύνεται η κατά τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) προβλεπόμενη δυνατότητα των Δήμων να χορηγούν μείωση ή απαλλαγή από τους δημοτικούς φόρους και τέλη, ώστε να συμπεριληφθούν οι τρίτεκνοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες και οι μακροχρόνια άνεργοι, καθώς και οι δικαιούχοι των μέτρων αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης του ν. 4320/2015 (Α1 29), ανάλογα και με τις πραγματικές οικονομικές τους δυνάμεις. Με την ίδια ρύθμιση, τροποποιείται η παράγραφος 12 του άρθρου 10 του ν. 4071/2012 (Α' 85) περί των κοινωνικών τιμολογίων των ΔΕΥΑ, ώστε : α) αφενός να αποσαφηνιστεί ότι το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διάταξης είναι ευρύτερο αυτού του άρθρου 202 παρ. 3 του ν. 3463/2006 (Α' 114) και β) αφετέρου να δοθεί στις ΔΕΥΑ η δυνατότητα να χορηγούν μειωμένο τιμολόγιο ή μείωση/απαλλαγή από τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης σε νέους επαγγελματίες κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας των επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεών τους.

 

Το κείμενο του άρθρου 13 του νόμου 4368 έχει ως εξής:

Άρθρο 13

Απαλλαγή από δημοτικά τέλη και φόρους

1. Η παρ. 3 του άρθρο 202 του ν. 3463/2006 (Α ́ 114)

αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή

τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους,

τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω

οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία,

καθώς και τους δικαιούχους του πρώτου Κεφαλαίου

του ν. 4320/2015 (Α ́ 29), όπως εκάστοτε αυτοί ορίζονται με τις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 5 του ίδιου νόμου. Με την ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται

και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως

άνω μείωσης ή απαλλαγής. Η επίπτωση στα έσοδα του

Δήμου που προκύπτει από τη λήψη της απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρούσας αποτυπώνεται υποχρεωτικά και λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση του

προϋπολογισμού του έτους εφαρμογής της, σύμφωνα

με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία συ−

μπεριλαμβανομένων και των οικογενειών που έχουν

στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, σε περίπτωση

λήψης εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη το

πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των

αναγκών αναπηρίας. Στο εισοδηματικό κριτήριο που

αφορά στην ανωτέρω κοινωνική ομάδα θα πρέπει να

υπολογίζεται μόνο το φορολογητέο εισόδημα, ώστε να

μην προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα,

επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και

μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.) τα οποία

είναι αφορολόγητα.»