Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

«Εγκύκλιος έναρξης του Προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2015-2016»


«Εγκύκλιος έναρξης του Προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2015-2016»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Βαθ. Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Μαρούσι, 29-02-2016
Αρ. Πρωτ. 35150/ Δ2

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Μαρούσι, Τ.Κ. 15180
Πληροφορίες : Μποφυλάτος Σταύρος
Θανασουλοπούλου Ε.
Αργυροπούλου Αικ.
Τηλέφωνο : 210-3442227
210-3443010
Fax   : 210-3443390
e-mail:   sde_tmd@minedu.gov.gr

ΠΡΟΣ:
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ Π.Ε. & Δ.Ε.
2. Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
3. ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
(ΜΕΣΩ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιος έναρξης του Προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2015-2016»

Σε συνέχεια των υπ’ αριθμ. 30544/Δ2/22-02-2016 (ΑΔΑ: ΩΕΞ54653ΠΣ-ΧΨΒ), 34641/Δ2/26-02-2016 (ΑΔΑ: 62ΩΓ4653ΠΣ-ΥΦΒ) εγκυκλίων και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 201980/Δ2/10-12-2015 (ΦΕΚ 2737 τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση, όπως ισχύει, καλούνται:
1. Όλες οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.), μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων (Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 14.00) και μέχρι την Τρίτη 1 Μαρτίου 2016, να προβούν στην επιλογή των διδασκόντων που θα απασχοληθούν στο Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Η επιλογή των διδασκόντων γίνεται από το αρχείο των αιτήσεων της κάθε Δ.Δ.Ε., σύμφωνα με την παράγραφο 17 της υπ’ αριθμ. 201980/Δ2/10-12-2015 (ΦΕΚ 2737 τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει και με βάση τις ανάγκες της κάθε Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, όπως αυτές καθορίζονται στον πίνακα ΣΚΕΔ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Π.Ε. & Δ.Ε. Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: 7ΔΤΙ4653ΠΣ-ΙΧΤ
Στη συνέχεια, η κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι υποχρεωμένη α) να αναρτήσει άμεσα έως την Τρίτη 1 Μαρτίου 2016, ώρα 12.00 τους πίνακες με τα ονόματα όλων των αιτούντων (να επισημαίνονται τα ονόματα των επιλεγέντων) σε εμφανές σημείο καθώς και στην ιστοσελίδα της,
β) να αναρτήσει πίνακα όπου θα αποτυπώνεται η κατανομή ειδικοτήτων – ωρών ανά ΣΚΕΔ (επισυναπτόμενο 2 ως υπόδειγμα)
Ταυτόχρονα, να ενημερωθούν οι μαθητές για την έναρξη του προγράμματος από τις οικείες σχολικές μονάδες τους και να καταρτιστεί ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων.

1.1. Με βάση τα παραπάνω, οι επιλεγέντες, αφού ενημερωθούν για την σειρά κατάταξής τους από τον αναρτημένο πίνακα οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Δ.Δ.Ε. την Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016, ώρα 09.00, με σκοπό να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε ΣΚΕΔ ή ομάδα ΣΚΕΔ (επισυναπτόμενο 1).
Στη συνέχεια, οι Δ.Δ.Ε. προχωρούν στις τοποθετήσεις των επιλεγέντων ανά ΣΚΕΔ ή ομάδα ΣΚΕΔ, εκδίδουν τις σχετικές αποφάσεις και υπογράφονται οι συμβάσεις εργασίας.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη παράγραφο 17 της υπ’ αριθμ. 201980/Δ2/10-12-2015 (ΦΕΚ 2737 τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει, «17. Οι διδάσκοντες στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης και με βάση την κείμενη νομοθεσία για την απασχόληση εκπαιδευτικών, με αμοιβές που αντιστοιχούν σε εκείνες των ωρομισθίων εκπαιδευτικών ή/και αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου, με χρήση των μορίων τους στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών…».
Οδηγίες παρέχονται στον Οδηγό Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου για το σχολικό έτος 2015-2016 της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Β/βάθμια Εκπαίδευση» (ΑΔΑ: 64Γ44653ΠΣ-6ΨΞ), ο οποίος σας έχει αποσταλεί.
1.2. Η σειρά πρόσληψης των υποψηφίων διδασκόντων για το πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, ανά ειδικότητα, και η τοποθέτηση τους ανά ΣΚΕΔ ή ομάδα ΣΚΕΔ θα καθορίζεται βάσει της σειράς κατάταξης τους στους οικείους ενιαίους πίνακες και σύμφωνα με τους όρους της Υπουργικής Απόφασης 201980/Δ2/10-12-2015 (ΦΕΚ 2737 τ.Β΄), όπως ισχύει. Δηλαδή, ο υποψήφιος διδάσκων ο οποίος είναι πρώτος στην κατάσταση επιλεγέντων επιλέγει πρώτος σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί από την αντίστοιχη Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης.
1.3. Η μη παρουσίαση ενός επιλεγέντα υποψηφίου σε μία Δ.Δ.Ε. ή η παραίτησή του μετά την υπογραφή της σύμβασης δεν επιφέρει κάποια ποινή σχετικά με τη θέση του στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών.
1.4. Σε όσες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ο αριθμός των αιτήσεων των υποψηφίων διδασκόντων που υποβλήθηκαν δεν επαρκεί για τη λειτουργία των ΣΚΕΔ, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπ’ αριθμ. 30544/Δ2/22-02-2016 (ΑΔΑ: ΩΕΞ54653ΠΣ-ΧΨΒ) εγκυκλίου, τότε, με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του προγράμματος, ο Δ/ντής της οικείας Δ.Δ.Ε. δύναται να κάνει χρήση της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με τις δεύτερες αναθέσεις σε ήδη επιλεγέντες διδάσκοντες, με την προϋπόθεση οι συνολικές ώρες των διδασκόντων να μην υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο του εκάστοτε κλάδου-ειδικότητας (φιλόλογοι 15 ώρες, μαθηματικοί 12 ώρες, φυσικοί 15 ώρες, χημικοί 15 ώρες,). Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: 7ΔΤΙ4653ΠΣ-ΙΧΤ
1.5. Οι τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016 παρουσιάζονται στα αντίστοιχα ΣΚΕΔ, προχωρούν σε ανάληψη υπηρεσίας, και αρχίζει η διδασκαλία των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΣΚΕΔ.

2. Η σύναψη των συμβάσεων έργου των Υπευθύνων Σ.Κ.Ε.Δ. που θα απασχοληθούν στην οικεία Δ.Δ.Ε. στο πλαίσιο της πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Β/βάθμια εκπαίδευση», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 201980/Δ2/10-12-2015 (ΦΕΚ 2737 τ.Β΄) Υ.Α., όπως ισχύει, λαμβάνει χώρα την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016.

Οδηγίες σχετικά με τη σύναψη των συμβάσεων παρέχονται στον Οδηγό Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου για το σχολικό έτος 2015-2016 της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Β/βάθμια Εκπαίδευση» (ΑΔΑ: 64Γ44653ΠΣ-6ΨΞ) ο οποίος σας έχει αποσταλεί.
3. Ως ημερομηνία έναρξης του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας ορίζεται η Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν την όλη διαδικασία.

Το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Β/βάθμια Εκπαίδευση» στους ΑΠ 6, 8 & 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Επισυναπτόμενα:
1) ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
2) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ – ΩΡΩΝ ΑΝΑ ΣΚΕΔ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)


Εσωτ. Διανομή:
1) Γραφείο Υπουργού
2) Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3) Γενική Δ/νση Σπουδών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: 7ΔΤΙ4653ΠΣ-ΙΧΤ
4) Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.
5) Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Δ.Ε./ Τμήμα Α΄
6) Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Τομέας Παιδείας/ Μονάδα Β1
7) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: 7ΔΤΙ4653ΠΣ-ΙΧΤ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)


ΠΡΟΣ(1):
Δ.Δ.Ε…………
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2):

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου
(Εmail):

ΚΛΑΔΟΣ

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 1. ΔΕΝ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΩ ΣΕ ΑΛΛΗ Δ.Δ.Ε ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2015-2016 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΙΘΜ. 201980/Δ2/10-12-2015 (ΦΕΚ 2737 τ.Β΄) Υ.Α. ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ TO ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 30544/Δ2/22-02-2016 (ΑΔΑ: ΩΕΞ54653ΠΣ-ΧΨΒ) ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠ.Π.Ε.Θ.


2. ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΩ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ Σ.Κ.Ε.Δ. ή ΟΜΑΔΕΣ ΣΚΕΔ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε…………………………….: Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: 7ΔΤΙ4653ΠΣ-ΙΧΤ
A/A
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΚΕΔ ή ΟΜΑΔΑΣ ΣΚΕΔ

A/A
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΚΕΔ ή ΟΜΑΔΑΣ ΣΚΕΔ
1


16

2


17

3


18

4


19

5


20

6


21

7


22

8


23

9


24

10


25

11


26

12


27

13


28

14


29

15


30(4)

Ημερομηνία: ……….20……

Ο – Η Δηλ.(Υπογραφή)(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.