Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016

Σύσταση και λειτουργία κέντρων κοινότητας στους Δήμους με το άρθρο 4 του νέου νόμου 4368


Σύσταση και λειτουργία κέντρων κοινότητας στους Δήμους
με το άρθρο 4 του νόμου 4368
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 21
 21 Φεβρουαρίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4368
Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου
και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 4
1. Σε κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης α ́ βαθμού δύναται να συστήνεται και να λειτουργεί «Κέντρο Κοινότητας».
Σκοπός του Κέντρου Κοινότητας είναι η υποστήριξη
του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης α ́ βαθμού σε
συνεργασία με την οικεία Κοινωνική Υπηρεσία στην
εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην
ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας.
2. Κάθε Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί ενδεικτικώς με
τις κάτωθι αρμοδιότητες:
α. Πληροφόρηση των πολιτών ως προς τα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης, που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο (π.χ. «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα»).
β. Υποστήριξη στη διαδικασία ένταξης των πολιτών στα ανωτέρω προγράμματα.
γ. Πληροφόρηση των πολιτών ως προς το Πρόγραμμα του «Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους», κοινωνικές δομές και υπηρεσίες, που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
δ. Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες
υπηρεσίες που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της
περιοχής λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας», π.χ.
Κοινωνικοί Ξενώνες Αστέγων, Συμβουλευτικά Κέντρα
και Ξενώνες Φιλοξενίας για γυναίκες θύματα βίας, Κοι−
νωνικά Φροντιστήρια, Δομές Ψυχικής Υγείας, Δομές
για ΑμεΑ, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, Προγράμματα για Ηλικιωμένους, Προγράμματα για Ρομά, Προγράμματα για Μετανάστες κ.λπ..
ε. Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε υπηρεσίες απασχόλησης για την ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης,
επιμορφωτικά σεμινάρια.
στ. Συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας προς
ένταξη των ανέργων.
3. Στους απευθυνόμενους στο Κέντρο Κοινότητας
θα μπορούν να παρέχονται υπηρεσίες, που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική τους ένταξη. Ενδεικτικώς
αναφέρονται οι κάτωθι υπηρεσίες:
α. Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού κ.α..
β. Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης
σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες.
γ. Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και
μαθησιακής στήριξης παιδιών προσχολικής και σχολικής
ηλικίας, σε συνάφεια με τα προγράμματα εκπαίδευσης, που υλοποιούνται (εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μαθησιακή υποστήριξη, παροχή γευμάτων, υποστήριξη
σχολικού περιβάλλοντος κ.α.).
δ. Προγράμματα για συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών για νέους, π.χ. επαγγελματικός προσανατολισμός για εφήβους, βελτίωση δεξιοτήτων, πολιτισμικές δραστηριότητες, προγράμματα νεανικής συμμετοχής και στήριξης, σε συνεργασία με το Συνήγορο του Παιδιού
και άλλες υπηρεσίες και δομές.
ε. Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο, όπως: οργάνωση ομάδων γειτονιάς για την ανάληψη κοινοτικών πρωτοβουλιών και την ενεργοποίηση των πολιτών, διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων προληπτικής ιατρικής
και συνθηκών υγιεινής διαβίωσης, δικτύωση με φορείς
της τοπικής κοινωνίας (σχολεία, πολιτιστικοί σύλλογοι,
επαγγελματικοί φορείς κ.λπ.) για μεικτές πρωτοβουλίες
δράσεων για την τοπική ανάπτυξη, την καταπολέμηση
της σχολικής διαρροής κ.α..
στ. Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την
κοινωνική ένταξη, ειδικότερα (αλλά όχι αποκλειστικά)
για μαθητές ΑμεΑ, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες,
Ρομά και μετανάστες.
ζ. Παροχή ενημερωτικής συνδρομής για θέματα νομικού χαρακτήρα σε σχέση με τις παρεχόμενες δυνατότητες, όργανα, διαδικασίες στο πλαίσιο της κοινωνικής
προστασίας.
η. Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού και συγκέντρωση
αγαθών.
4. Ωφελούμενοι από τη δράση των Κέντρων Κοινότητας είναι πολίτες, που κατοικούν στον τόπο λειτουργίας των ως άνω Δομών και κατά προτεραιότητα οι
ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο
Εισόδημα», καθώς και άτομα και οικογένειες, που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά, που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού,
μετανάστες, άτομα με αναπηρία, Ρομά και γενικότερα
ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως περιγράφονται στο
«Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη».
Αναλόγως των ιδιαιτέρων τοπικών αναγκών και περιστάσεων, η δράση κάθε Κέντρου Κοινότητας δύναται να οριοθετείται προς όφελος μίας ή περισσοτέρων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται οι υπόλοιπες.
5. Ως φορείς υλοποίησης των Κέντρων Κοινότητας
ορίζονται οι δήμοι.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι
λειτουργικές και κτιριακές προδιαγραφές των Κέντρων
Κοινότητας, η στελέχωση και η διαδικασία ελέγχου αυτών, οι πόροι, εθνικοί ή κοινοτικοί, χρηματοδότησης των
ως άνω Δομών, καθώς και κάθε άλλο λεπτομερειακό ή
τεχνικό ζήτημα για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του
παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης
των ως άνω Δομών από πόρους των ΕΔΕΤ, εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες και το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014− 2020.

Εισηγητική έκθεση του άρθρου
Άρθρο 4
Με την προτεινόμενη ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προγραμματίζεται και ενισχύεται η ενεργός συμμετοχή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού στην εφαρμογή της κοινωνικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο. Η συνταγματικώς κατοχυρωμένη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων από
τους Δήμους αποκτά με την παρούσα ρύθμιση μία κοινωνική διάσταση άκρως ουσιαστική και επίκαιρη ενόψει των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης.
Η παρεχόμενη στους Δήμους δυνατότητα σύστασης και λειτουργίας «Κέντρων Κοινότητας», ήτοι Δομών κοινωφελούς χαρακτήρα και ανθρωπιστικού προορισμού, επιδιώκει την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες. Αναγνωρίζεται στους Δήμους η ευχέρεια να συμμετέχουν ενεργά και αποτελεσματικά στη χάραξη τοπικών πολιτικών και δράσεων κοινωνικής προστασίας. Λόγω αρμοδιότητας και εγγύτητας προς τις ανάγκες των πολιτών και, ιδιαιτέρως, των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση διαθέτει την υποδομή να διαχειριστεί κατά τρόπο αποτελεσματικό και επωφελή για τους κοινωνικά αδύναμους το έργο των Κέντρων Κοινότητας.
 Υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού από τις δομές των «Κέντρων Κοινότητας» των Δήμων
Σπύρος Χρ. Παπαχαρίσης, Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Φλώρινας.
Με το άρθρο 4, του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/τΑ/21-2-2016) είναι δυνατή ή ίδρυση από τους Δήμους «Κέντρων Κοινότητας» με πολλαπλό πλαίσιο λειτουργίας, παρέχοντας στους δημότες τους υπηρεσίες μεταξύ των οποίων και υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού.
1. Σε κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού δύναται να συστήνεται και να λειτουργεί «Κέντρο Κοινότητας».
Σκοπός του Κέντρου Κοινότητας είναι η υποστήριξη του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού σε συνεργασία με την οικεία Κοινωνική Υπηρεσία στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας.
2. Κάθε Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί ενδεικτικώς με τις κάτωθι αρμοδιότητες:
α. Πληροφόρηση των πολιτών ως προς τα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης, που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο (π.χ. «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα»).
β. Υποστήριξη στη διαδικασία ένταξης των πολιτών στα ανωτέρω προγράμματα.
γ. Πληροφόρηση των πολιτών ως προς το Πρόγραμμα του «Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους», κοινωνικές δομές και υπηρεσίες, που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
δ. Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες υπηρεσίες που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας», π.χ. Κοινωνικοί Ξενώνες Αστέγων, Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας για γυναίκες θύματα βίας, Κοινωνικά Φροντιστήρια, Δομές Ψυχικής Υγείας, Δομές για ΑμεΑ, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, Προγράμματα για Ηλικιωμένους, Προγράμματα για Ρομά, Προγράμματα για Μετανάστες κ.λπ..
ε. Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε υπηρεσίες απασχόλησης για την ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια.
στ. Συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας προς ένταξη των ανέργων.
3. Στους απευθυνόμενους στο Κέντρο Κοινότητας θα μπορούν να παρέχονται υπηρεσίες, που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική τους ένταξη. Ενδεικτικώς αναφέρονται οι κάτωθι υπηρεσίες:
α. Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού κ.α..
β. Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες.
γ. Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε συνάφεια με τα προγράμματα εκπαίδευσης, που υλοποιούνται (εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μαθησιακή υποστήριξη, παροχή γευμάτων, υποστήριξη σχολικού περιβάλλοντος κ.α.).
δ. Προγράμματα για συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών για νέους, π.χ. επαγγελματικός προσανατολισμός για εφήβους, βελτίωση δεξιοτήτων, πολιτισμικές δραστηριότητες, προγράμματα νεανικής συμμετοχής και στήριξης, σε συνεργασία με το Συνήγορο του Παιδιού και άλλες υπηρεσίες και δομές.
ε. Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο, όπως: οργάνωση ομάδων γειτονιάς για την ανάληψη κοινοτικών πρωτοβουλιών και την ενεργοποίηση των πολιτών, διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων προληπτικής ιατρικής και συνθηκών υγιεινής διαβίωσης, δικτύωση με φορείς της τοπικής κοινωνίας (σχολεία, πολιτιστικοί σύλλογοι, επαγγελματικοί φορείς κ.λπ.) για μεικτές πρωτοβουλίες δράσεων για την τοπική ανάπτυξη, την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής κ.α..
στ. Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη, ειδικότερα (αλλά όχι αποκλειστικά) για μαθητές ΑμεΑ, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, Ρομά και μετανάστες.
ζ. Παροχή ενημερωτικής συνδρομής για θέματα νομικού χαρακτήρα σε σχέση με τις παρεχόμενες δυνατότητες, όργανα, διαδικασίες στο πλαίσιο της κοινωνικής προστασίας.
η. Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού και συγκέντρωση αγαθών.
4. Ωφελούμενοι από τη δράση των Κέντρων Κοινότητας είναι πολίτες, που κατοικούν στον τόπο λειτουργίας των ως άνω Δομών και κατά προτεραιότητα οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», καθώς και άτομα και οικογένειες, που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά, που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, μετανάστες, άτομα με αναπηρία, Ρομά και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη». Αναλόγως των ιδιαιτέρων τοπικών αναγκών και περιστάσεων, η δράση κάθε Κέντρου Κοινότητας δύναται να οριοθετείται προς όφελος μίας ή περισσοτέρων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται οι υπόλοιπες.
5. Ως φορείς υλοποίησης των Κέντρων Κοινότητας ορίζονται οι δήμοι.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι λειτουργικές και κτιριακές προδιαγραφές των Κέντρων Κοινότητας, η στελέχωση και η διαδικασία ελέγχου αυτών, οι πόροι, εθνικοί ή κοινοτικοί, χρηματοδότησης των ως άνω Δομών, καθώς και κάθε άλλο λεπτομερειακό ή τεχνικό ζήτημα για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης των ως άνω Δομών από πόρους των ΕΔΕΤ, εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες και το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014− 2020.
Σπύρος Παπαχαρίσης | Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Φλώρινας.

Πηγή: http://srv-dide.flo.sch.gr/