Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

Εξαίρεση τιμών φίλτρων τεχνητού νεφρού από τοπαρατηρητήριο τιμών και καθορισμός της τιμής τους.

Εξαίρεση τιμών φίλτρων τεχνητού νεφρού από το
Παρατηρητήριο Τιμών και καθορισμός της τιμής τους.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου
498
26 Φεβρουαρίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Aριθ. 1191
Εξαίρεση τιμών φίλτρων τεχνητού νεφρού από το
Παρατηρητήριο Τιμών και καθορισμός της τιμής τους.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.1. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 90 του «Κώδικα
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/
2005 (Α ́ 98), όπως ισχύει σήμερα.
1.2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε−
τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις» (Α ́ 29), όπως ισχύει σήμερα.
1.3. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α ́ 116).
1.4. Τις διατάξεις του Π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας» (Α ́ 173).
1.5. Τις διατάξεις της Υ5/27.01.2015 απόφασης του Πρω−
θυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Β ́ 204).
2.1. Τις διατάξεις της περίπτωσης (ιζ) του άρθρου 3
του Ν. 3580/2007 (Α ́ 134) «Προμήθειες Φορέων επο−
πτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως αυτός ισχύει
σήμερα.
2.2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
13 του Ν. 3918/2011 (Α ́ 31) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο
σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως αυτός ισχύει
σήμερα, ιδίως μετά την τροποποίηση του άρθρου αυτού
με τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4368/2016 (Α ́ 21)
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και
άλλες διατάξεις».
2.3. Τις διατάξεις της 8/2010 απόφασης της Υπουρ−
γού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β ́ 777)
«Όροι και κανόνες λειτουργίας και προϋποθέσεις του
Παρατηρητηρίου Τιμών όλων των ειδών του άρθρου 10
του Ν. 3580/2007».
3.1. Το υπ’ αριθ. 1164/24.2.2016 έγγραφο της Ε.Π.Υ. στο
οποίο αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: «....Είδος
«ΦΙΛΤΡΑ LOW FLUX (IN VITRO KUF<20ml/mmHg/h/1.0
m2) ME ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ > = 1,5 m2\» − Κωδικός
Παρατηρητηρίου 30.1.3.1: Η τρέχουσα τιμή του Παρατη−
ρητηρίου Τιμών για το είδος αυτό ανέρχεται στα 16,3
ευρώ. Η τιμή αυτή αναρτήθηκε στις 8.1.2016 κατόπιν του
27589 και από 18.5.2015 αιτήματος του Γενικού Νοσο−
κομείου Χανίων. Η τιμή των 16,3 ευρώ αντικατέστησε
την προηγουμένη τιμή του Παρατηρητήριου Τιμών που
ανήρχετο στα 21 ευρώ και είχε αναρτηθεί στις 24.2.2014,
με αποτέλεσμα τη μείωση της τιμής στο ανωτέρω εί−
δος κατά 4,70 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό
μείωσης 22,38%. 2. Είδος «ΦΙΛΤΡΑ HIGH FLUX (IN VITRO
KUF>20ml/mmHg/h/1.0 m2) ME ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ
> = 1,5m2\» − Κωδικός Παρατηρητηρίου 30.1.6.1: Η τρέ−
χουσα τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών για το είδος
αυτό ανέρχεται στα 28 ευρώ και είχε αναρτηθεί στις
29.11.2013. Η τιμή προς ανάρτηση ανέρχεται στα 21,8
ευρώ κατόπιν του 27590 και από 18.5.2015 αιτήματος
του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, με αποτέλεσμα, σε
περίπτωση ανάρτησης, τη μείωση της τιμής στο ανω−
τέρω είδος κατά 6,20 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε
ποσοστό μείωσης 22,14%...».
3.2. Το υπ’ αριθ. 270/25.2.2016 έγγραφο του Προέδρου
του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Γραμματέως
του Πανελληνίου Συλλόγου Προμηθευτών Υλικών Τεχνη−
τού Νεφρού (ΠΑ.Σ.Π.Υ.Τ.Ε.Ν.) προς τον Υπουργό Υγείας
και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, σύμφωνα με το
οποίο η πλειοψηφία των μελών του εν λόγω συλλόγου
αποδέχεται, κατόπιν της διαπραγμάτευσης που προ−
ηγήθηκε μεταξύ των Υπουργών και του ΠΑ.Σ.Π.ΥΤ.Ε.Ν.,
τιμή των φίλτρων τεχνητού νεφρού Low Flux επιφανείας
>1,5 m2 στα 18,9 ευρώ και τιμή των φίλτρων τεχνητού
νεφρού High Flux για όλες τις επιφάνειες στα 23,8 ευρώ.
3.3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Εξαιρούμε, για λόγους δημοσίου συμφέροντος και
κάλυψης ζωτικών λειτουργικών αναγκών των δημοσίων
νοσοκομείων, την ανάρτηση τιμής στο Παρατηρητή−
ριο Τιμών για το είδος «ΦΙΛΤΡΑ LOW FLUX (IN VITRO
KUF<20ml/mmHg/h/1.0 m2) ME ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ
>=1,5m2\» − Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών 30.1.3.1» και
για το είδος «ΦΙΛΤΡΑ HIGH FLUX (IN VITRO KUF>20ml/
6661
6662
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
mmHg/h/1.0 m2) ME ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ > = 1,5m2\» −
Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών 30.1.6.1.».
2. Καθορίζουμε την τιμή για όλη την επικράτεια για
το είδος «ΦΙΛΤΡΑ LOW FLUX (IN VITRO KUF<20ml/
mmHg/h/1.0 m2) ME ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ >=1,5m2\» −
Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών 30.1.3.1» στα 18,9 ευρώ
και για το είδος «ΦΙΛΤΡΑ HIGH FLUX (IN VITRO KUF>20ml/
mmHg/h/1.0 m2) ME ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ > = 1,5m2\» −
Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών 30.1.6.1.» στα 23,8 ευρώ.
Οι τιμές αυτές ισχύουν έως την ολοκλήρωση κεντρικού
διαγωνισμού ή των διαγωνισμών των νοσοκομείων για
την προμήθεια των εν λόγω ειδών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
*02004982602160002*