Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014

ενδιαφέροντες για αναπήρους κωδικοί στην δήλωση εισοδήματος

Κυριακή 06 Ιουλίου 2014 Αρχική Φορολογία εισοδήματος Κλίμακα Ενδιαφέροντες κωδικοί στη δήλωση εισοδήματος

Είναι υποχρεωτική πλέον η αναγραφή των εισοδημάτων που απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο Και σ’ αυτά τα εισοδήματα υπολογίζεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης ΕΚΤΟΣ εξαιρέσεων.

Στον ίδιο πίνακα γράφονται επίσης και εκείνα τα εισοδήματα που μειώνουν τα τεκμήρια.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στα αναγραφόμενα ποσά των κωδικών 659-660-653-654-667-668 θα υπολογισθεί ειδική εισφορά αλληλεγγύης (άρθρο 29 Ν. 3986/11).

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Πως συμπληρώνεται...

Κωδικοί 659-660

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ όλα τα έσοδα που αποκτήσατε μέσα στο 2013.

Γράψτε τα χρηματικά ή τα πραγματικά έσοδα που αποκτήσατε το 2013, τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο (εισόδημα από πράξεις REPOS, αναπηρικές συντάξεις, συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης που φορολογούνται μόνο στην αλλοδαπή, σύνταξη και επιδόματα πολύτεκνης μητέρας, κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α., μερίσματα ημεδαπών και αλλοδαπών ναυτιλιακων εταιριών κ.τ.λ.).

Στους κωδικούς αυτούς γράφουμε και το επίδομα πολύτεκνης μητέρας και του τρίτου παιδιού.

Κωδικοί 667-668

Γράψτε τους τόκους καταθέσεων σας από τις Ελληνικές Τράπεζες. Στην υποβολή της δήλωσης ηλεκτρονικά ανοίγει «παράθυρο» για να επιβεβαιώσετε ή να τροποποιήσετε τα ποσά που έχουν στείλει στο TAXIS τα αρμόδια πιστωτικά ιδρύματα. Για τα ποσά που θα αναγράψετε σ’ αυτούς τους κωδικούς θα υπολογιστεί ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι τόκοι καταθέσεων ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ από το 1ο ευρώ (ισχύει μέχρι τη σύνταξη του οδηγού).

Κωδικοί 657-658

Γράψτε τα εισοδήματα που αποκτήσατε το 2013, τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο και απαλλάσσονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011 της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.


Σε αυτούς τους κωδικούς γράφετε το διατροφικό επίδομα, το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται σύνταξη τυφλών και γενικά προσώπων που βρίσκονται σε κατάσταση απόλυτης αναπηρίας. Οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία ολικά τυφλών και κινητικά αναπήρων σε ποσοστό πάνω από 80%, τα επιδόματα λουτροθεραπείας, εισπνευσοθεραπείας, αεροθεραπείας, ενεσοθεραπείας κ.λπ., αποζημιώσεις λόγω διακοπής της εργασίας (αρθρο 14 παρ.1 Ν. 2238/94), το εφάπαξ (αρθρο 45 παρ. 4 περ. γ΄ Ν.2238/94), οι αμοιβές των υπαλλήλων της ΕΕ για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 2ου εδαφίου του άρθρου 13 του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών της ΕΕ της 8-4-1965 (όπως ισχύει σήμερα) καθώς επίσης και οι αμοιβές των προσώπων που αναφέρονται στην ΠΟΛ 1014/22-2-2010.


ΠΡΟΣΟΧΗ


Τυχόν φόρος που έχει παρακρατηθεί για τα αναγραφόμενα παραπάνω απαλλασσόμενα εισοδήματα ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ, και στους κωδικούς 657-658 γράφονται τα ποσά μείον τον φόρο που παρακρατήθηκε.


ΠΡΟΣΟΧΗ


Τα επιδόματα - βοηθήματα αποτελούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ εισόδημα, ακόμη κι αν απαλλάσσονται της φορολογίας, δηλώνονται, βάσει των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 62 του ΚΦΕ, υποχρεωτικά στον κωδικό 659 - 660 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1), και συνεπώς υπόκεινται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις του ΚΦΕ (άρθρο 6 παρ. 5) αποτελούν εισόδημα απάλλασσόμμενο της φορολογίας μεταξύ άλλων, το εξωιδρυματικό επίδομα, το επίδομα πολυτέκνων, το ΕΚΑΣ, το επίδομα επικίνδυνης εργασίας.


Αντίθετα, όσα επιδόματα - βοηθήματα δεν φέρουν τα απαραίτητα γενικά εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, δίδονται ως κοινωνική παροχή για την αντιμετώπιση και κάλυψη συγκεκριμένων ειδικών αναγκών στις οποίες υποβάλλονται ευπαθείς ομάδες φορολογουμένων, δίδονται χωρίς αντάλλαγμα παροχής εργασίας, χωρίς να αποτελούν καρπό περιουσιακών στοιχείων, και συνεπώς δεν τίθεται θέμα επιβολής εισφοράς. Παραδείγματα επιδομάτων που σύμφωνα με τη θέση της Διοίκησης δεν αποτελούν εισόδημα, είναι το διατροφικό επίδομα, το επίδομα τυφλότητας, τα επιδόματα λουτροθεραπείας, εισπνευσοθεραπείας, αεροθεραπείας, ενεσοθεραπείας κ.λπ.


Έγινε δεκτό από το Υπουργείο Οικονομικών ότι τα επιδόματα λουτροθεραπείας, εισπνευσοθεραπείας, αεροθεραπείας και ενεσοθεραπείας που καταβάλλουν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα ταμεία υγείας στους δικαιούχους ασφαλισμένους, δεν υπάγονται σε φόρο εισοδήματος και δεν εμφανίζονται στις βεβαιώσεις
αποδοχών, καθόσον δεν φέρουν τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος.

Επίσης το προνοιακό επίδομα τυφλότητας αποτελεί προσωπική κοινωνική παροχή που δίδεται για την κάλυψη των ειδικών δαπανών στις οποίες υπόκεινται τα τυφλά άτομα, λόγω της αναπηρίας τους και ως εκ τούτου δεν αποτελεί εισόδημα γιατί δε φέρει τα απαραίτητα γενικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος.

Επίσης το διατροφικό επίδομα που δίνεται στους νεφροπαθείς, καθώς στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών, δεν αποτελεί εισόδημα, γιατί δε φέρει τα απαραίτητα γενικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, αφού δεν θεωρείται ούτε αντάλλαγμα παροχής εργασίας, ούτε καρπό περιουσιακών στοιχείων, αλλά κοινωνική παροχή για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών της αναπηρίας των εν λόγω ατόμων.

Με μια σειρά Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων εγκρίθηκε η εφαρμογή προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης σε συγκεκριμένες ομάδες ατόμων με αναπηρία. Πιο συγκεκριμένα, με τις αριθ. ΥΑ Γ4/Φ12/οικ. 1930 (ΦΕΚ 724 Β/1982), ΥΑ Γ4α/Φ224/οικ. 1434 (ΦΕΚ 441 Β/1984, ΥΑ Γ4/Φ. 167/2073 (ΦΕΚ 640 Β/1982), ΥΑ Γ4α/Φ225/161 (ΦΕΚ 108 Β/1989), Δ36/423 (ΦΕΚ 306 Β/1973) αποφάσεις, όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις τους καταβάλλεται, μηνιαία οικονομική ενίσχυση σε άτομα με βαριά νοητική υστέρηση, με εγκεφαλική παράλυση, με συγγενή αιμολυτική αναιμίαή αιμορραγική διάθεση, με βαριά αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω (τα οποία δεν εμπίπτουν σε κάποιο από τα ειδικά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης της Πρόνοιας), και σε κωφάλαλα άτομα αντίστοιχα, για την αντιμετώπιση των πρόσθετων δαπανών συντήρησης και περίθαλψής τους, καθώς και για την κάλυψη, εν γένει, των ειδικών αναγκών που προκύπτουν εξαιτίας της αναπηρίας τους.

Με τις ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της εκάστοτε πιο πάνω οικονομικής ενίσχυσης, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναγνώριση ενός πάσχοντα ως δικαιούχου αυτής. Ειδικότερα, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία εκτός των άλλων, δηλώνονται:

α) ότι η παρεχόμενη οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιηθεί για τις ατομικές ανάγκες του ανάπηρου ατόμου,

β) ότι το συγκεκριμένο άτομο δε λαμβάνει, για την ίδια αιτία, κάποια οικονομική παροχή από οποιαδήποτε άλλη πηγή της ημεδαπής ή αλλοδαπής (δημόσιο, ασφαλιστικό οργανισμό κλπ) ίση ή μεγαλύτερη από την οικονομική ενίσχυση που ορίζεται με τις εν λόγω υπουργικές αποφάσεις (αν τους δίνεται μικρότερη καταβάλλεται η διαφορά) και γ) ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση (είτε ο ίδιος ο ενισχυόμενος, είτε όποιος άλλος ορίζεται ως υπεύθυνος) να ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία χορήγησης της πιο πάνω οικονομικής ενίσχυσης στην περίπτωση εισαγωγής και περίθαλψης του ανάπηρου ατόμου σε ίδρυμα ή νοσοκομείο, λήψης άλλης οικονομικής ενίσχυσης (δεν είναι δυνατή η λήψη δύο διαφορετικών βοηθημάτων για την ίδια αιτία) ή θανάτου (σημειώνεται ότι δικαιούχος των εν λόγω δικαιωμάτων είναι αποκλειστικά και μόνο το άτομο με την αναπηρία και ως εκ τούτου σε περίπτωση θανάτου αυτού η χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης διακόπτεται, καθόσον πρόκειται για δικαίωμα, σε παροχή, αμεταβίβαστο).

Επιπλέον, με τις πιο πάνω υπουργικές αποφάσεις και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω προνοιακά επιδόματα χορηγούνται σε άτομα που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, προβλέπεται ότι σε περίπτωση απουσίας στο εξωτερικό για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης διακόπτεται.

Τα επιδόματα που καταβάλλονται στα ανωτέρω άτομα με ειδικές ανάγκες (άτομα με νοητική υστέρηση, με εγκεφαλική παράλυση, με μεσογειακή αναιμία - αιμορροφιλία, με βαριά αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, καθώς και σε κωφάλαλα πρόσωπα), βάσει των ανωτέρω ΚΥΑ, δεν συγκεντρώνουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, το οποίο ορίζεται ως το περιοδικό αποτέλεσμα από την εκμετάλλευση μιας διαρκούς πηγής, η οποία συνίσταται είτε σε κεφάλαιο (ακίνητα, τίτλοι κλπ), είτε σε εργασία είτε και στα δύο (εμπορική επιχείρηση κλπ) (σχετ. Πολ 1081/2001, με την οποία κοινοποιήθηκε η αριθ. 626/2000 γνωμοδότηση του ΝΣΚ), αλλά αντίθετα συνιστούν κοινωνικές - προνοιακές παροχές, μη ανταποδοτικού χαρακτήρα, οι οποίες αντικρίζουν τις πρόσθετες δαπάνες που τους δημιουργεί η πάθηση τους. Ως εκ τούτου, δεν τίθεται θέμα επιβολής εισφοράς ειδικής αλληλεγγύης επί των ποσών των επιδομάτων που καταβάλλονται στους πιο πάνω δικαιούχους.

Απόφαση Δ12Α 1085250/02-06-2014 Οδηγίες σχετικά με τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) οικονομικού έτους 2014 για τα άτομα με αναπηρία
Απόφαση Δ12Α 1070051 /05-05-2014 Φορολογική μεταχείριση του επιδόματος τριτέκνων και πολυτέκνων που χορηγείται με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.4141/2013.
Απόφαση Δ12Α 1070068 ΕΞ 2014/05-05-2014 Απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 Απόφαση Δ12Α 1065996/28-04-2014 Υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (οικονομικό έτος 2014)
Δείτε όλες τις Αποφάσεις / Εγκυκλίους

Αριθ. πρωτ.: Δ12Α 1085250 ΕΞ 2.6.2014
Οδηγίες σχετικά με τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) οικονομικού έτους 2014 για τα άτομα με αναπηρία

Αθήνα, 02 / 06 / 2014
Αριθ.Πρωτ: Δ12Α 1085250 ΕΞ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3375317-8
ΦΑΞ: 210 3375001

2. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
(Δ.ΗΛΕ.Δ.)
ΤΜΗΜΑ Α’
Ταχ. Δ/νση: Χανδρή 1 και Θεσ/κης, Μοσχάτο, 18346
Τηλέφωνο: 2104802202
ΦΑΞ: 210 4802219

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Οδηγίες σχετικά με τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) οικονομικού έτους 2014 για τα άτομα με αναπηρία.

Σας γνωρίζουμε ότι τα πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί ή παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε ποσοστό το ογδόντα τοις εκατό (80%) θα τύχουν απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος της περ. θ’ της παρ.5 του αρ. 6 του ν. 2238/1994 για τους μισθούς, τις συντάξεις και την πάγια αντιμισθία τους, καθώς και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης της παρ. 2 του αρ.29 του ν. 3986/2011 για όλα τα εισοδήματά τους, εφόσον συμπληρώσουν τους κωδικούς 905-906 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και με την προϋπόθεση ότι η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (εφεξής Δ.ΗΛΕ.Δ) έχει την πληροφορία για την παραπάνω αναπηρία.

Επίσης, τα πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες με ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) ακριβώς, θα απαλλαχθούν από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης της παρ. 2 του αρ.29 του ν. 3986/2011, όπως αυτή (η παρ. 2) τροποποιήθηκε με την περ. β’ της παρ. 5 του αρ. 38 του ν. 4024/2011 (σχετ. και η ΠΟΛ.1232/21.11.2011 εγκύκλιο), εφόσον συμπληρώσουν τους κωδικούς 913-914 της δήλωσης και υπάρχει ομοίως η σχετική πληροφορία στη Δ.ΗΛΕ.Δ.

Σε διαφορετική περίπτωση και μετά από σχετικό μήνυμα κατά την ηλεκτρονική υποβολή, θα πρέπει να αποσταλεί η βεβαίωση αναπηρίας με συστημένη επιστολή στη Δ.ΗΛΕ.Δ, προκειμένου να ενημερωθεί το αρχείο της.

Τα παραπάνω ισχύουν ακόμα και αν ο εκάστοτε υπόχρεος εργοδότης των ανωτέρω προσώπων έχει αποστείλει ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων, στο οποίο οι αποδοχές, οι συντάξεις και τα επιδόματά τους εμφανίζονται ως εισοδήματα υποκείμενα σε φόρο.

Επισημαίνουμε ότι εάν η δήλωση έχει υποβληθεί οριστικά και έχει εκκαθαριστεί με λάθος στοιχεία, χωρίς την απαλλαγή της αναπηρίας, η διόρθωση θα γίνει με υποβολή ηλεκτρονικής τροποποιητικής δήλωσης για να συμπληρωθούν οι κωδικοί 905-906, 913-914 κατά περίπτωση και να αποσταλεί, εφόσον απαιτείται, η σχετική βεβαίωση αναπηρίας στη Δ.ΗΛΕ.Δ..Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Θ. Θεοχάρης

Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1070068 ΕΞ 5.5.2014
Απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α) εφάπαξ παροχής με τίτλο «Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας»

Αθήνα, 5 Μαΐου 2014
Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1070068 ΕΞ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ. : 101 84
Τηλέφωνο : 210 3375315-7
FAX : 210 3375001

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α) εφάπαξ παροχής με τίτλο «Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας».

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ. γ΄ της παραγρ. 4 του άρθρου 45 του ΚΦΕ, δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο, μεταξύ άλλων, η παροχή που καταβάλλεται εφάπαξ από τα ταμεία προνοίας και τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους ασφαλισμένους και τις οικογένειες τους, το εφάπαξ βοήθημα που παρέχεται σε δημόσιους υπαλλήλους και βοηθητικό προσωπικό λόγω εθελουσίας εξόδου από την υπηρεσία με παραίτηση, καθώς και τα εφάπαξ βοηθήματα, που χορηγούνται σύμφωνα με τους ν. 4153/1961 (ΦΕΚ 45 Α'), α.ν. 513/1968 (ΦΕΚ 186 Α'), ν. 103/1975 (ΦΕΚ 167 Α') και ν. 303/1976 (ΦΕΚ 94 Α').

2. Με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 ορίζεται ότι, για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων, εξαιρούνται και δεν προσμετρούνται τα εισοδήματα της περιπτ. γ΄ της παραγρ. 4 του άρθου 45 του ΚΦΕ.

3. Με την 250/1996 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών, κρίθηκε ότι το εφάπαξ βοήθημα που καταβάλλει το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού στα παιδιά των ενεργών μετόχων του ή μερισματούχων του, για την δημιουργία ή την ενίσχυση της οικογενειακής ή της επαγγελματικής αυτοτέλειάς τους, δεν θεωρείται εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο σύμφωνα με την περιπτ. γ’ της παραγρ. 4 του άρθρου 45 του ΚΦΕ. Ανάλογη εφαρμογή έγινε και για το εφάπαξ βοήθημα που καταβάλλει το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας στα παιδιά των ενεργών μετόχων του ή μερισματούχων του (σχετ. 1027628/539/Α0012/22.3.2002 έγγραφο).

4. Συνεπώς, από τα ανωτέρω γίνεται δεκτό ότι η εφάπαξ παροχή με τίτλο «Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας» δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες σύμφωνα με την 250/1996 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, δεν υπόκεινται σε φόρο, σύμφωνα με την περιπτ. γ΄ της παραγρ. 4 του άρθρου 45 του ΚΦΕ και συνεπώς δεν υπάγεται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του 2013.


Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης α.α.
Α. Γράψα

Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1070051 ΕΞ 5.5.2014
Φορολογική μεταχείριση του επιδόματος τριτέκνων και πολυτέκνων που χορηγείται με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.4141/2013

Αθήνα, 5 Μαΐου 2014
Αρ. Πρωτ.:Δ12Α 1070051 ΕΞ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ. : 101 84
Πληροφορίες : Κ. Παναγοπούλου
Τηλέφωνο : 210 3375317, 318
FAX : 210 3375001

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση του επιδόματος τριτέκνων και πολυτέκνων που χορηγείται με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.4141/2013.

ΣΧΕΤ: Το αριθ. πρωτ. Δ27/οικ.13419/463/28.04.2014 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο ανωτέρω έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης 7 της υποπαραγράφου Β2 του ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85Α’/07.04.2014) από 01.01.2013 και μετά το ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων του άρθρου 40 του ν.4141/2013 δεν προσμετράται στο καθαρό ετήσιο, οικογενειακό εισόδημα και απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος. Επιπλέον, απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων της υποπαραγράφου ΙΑ2 της παραγράφου ΙΑ του ν.4093/2012 και το ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων του άρθρου 40 του ν.4141/2013, από την έναρξη χορήγησής τους.

Περαιτέρω, σας πληροφορούμε ότι η υπηρεσία μας δεν είναι αρμόδια για να σας απαντήσει αναφορικά με το εάν το εν λόγω επίδομα υπόκειται ή όχι σε οποιασδήποτε μορφής κράτηση.


Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α/α
Α. ΓΡΑΨΑ


ΙΚΑ Εγκύκλιος 46 / 2014 Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για σύνταξη από την 1η Ιουλίου
Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για σύνταξη από την 1η Ιουλίου

Ηλεκτρονικά θα γίνεται η υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση από τους ασφαλισμένους του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ - ΕΤΑΜ), από την 1η Ιουλίου του 2014.
Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιος του Ιδρύματος, από την ημερομηνία αυτή καθίσταται υποχρεωτική, η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας, για όλους τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ - τ. ΕΤΕΑΜ).
Η διαδικασία αφορά τόσο την κύρια όσο και την επικουρική σύνταξη, ενώ εξαιρούνται από αυτή, οι ασφαλισμένοι στα ταμεία που εντάχθηκαν στο ΙΚΑ, οι ασφαλισμένοι του ταμείου του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΤΑΠ-ΔΕΗ) και του Ταμείου Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών και Συνεταιριστικών Οργανώσεων (τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ)
Εκτός από αυτές τις κατηγορίες ασφαλισμένων, οι οποίοι θα συνεχίσουν να υποβάλλουν τις έντυπες αιτήσεις, λόγω της διατήρησης αυτόνομων μηχανογραφικών συστημάτων στα Ταμεία ασφάλισής τους, θα εξακολουθήσει να ισχύει και η δυνατότητα υποβολής της έντυπης αίτησης συνταξιοδότησης (Σ3) για τις περιπτώσεις απονομής ή μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου, δεδομένου ότι για τη μετάβαση στην ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης λόγω θανάτου προαπαιτείται η ολοκλήρωση της διαδικασίας απογραφής των έμμεσων μελών, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.
Μέσω του συστήματος αυτού, οι υποψήφιοι συνταξιούχοι θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθούν ηλεκτρονικά την πορεία της αίτησης συνταξιοδότησης και γενικά αποκτούν άμεση πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που παρέχει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σχετικά με τη συνταξιοδότησή τους. Έτσι περιορίζεται δραστικά η προσέλευση στα Υποκαταστήματα και βελτιώνεται η παραγωγικότητα των υπαλλήλων, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής σύνταξης.
Η διαδικασία για την υποβολή της αίτησης
Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες»/«Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς ασφαλισμένους/συνταξιούχους»/«Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης», με δύο τρόπους:
α) Με πιστοποίηση μέσω TAXISNET από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πιστοποίηση Ασφαλισμένου μέσω TAXISNET», διαδικασία που δεν απαιτεί προσέλευση σε Υποκατάστημα του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ για παραλαβή κλειδαρίθμου, παρά μόνο στην περίπτωση αδυναμίας πιστοποίησης.
β) Με πιστοποίηση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, διαδικασία που προϋποθέτει προσέλευση σε Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παραλαβή κλειδαρίθμου.
Παράλληλα, θα εξακολουθήσει να λειτουργεί η ηλεκτρονική υπηρεσία πιστοποίησης των ασφαλισμένων που ήδη διαθέτουν κλειδάριθμο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και επιθυμούν να τη χρησιμοποιήσουν.
Στην εγκύκλιο επισημαίνεται, ότι σε κάθε περίπτωση η ηλεκτρονική υπηρεσία της ιστοσελίδας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθοδηγεί τους ασφαλισμένους με συγκεκριμένες οδηγίες για τα βήματα της διαδικασίας πιστοποίησης, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες που απαιτούνται για την υποστήριξη του συστήματος ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης και από τα Κ.Ε.Π.
Online

Ακολούθως παραθέτουμε όλη την εγκύκλιο του ΙΚΑ

IKA 46-14.pdf
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 27 .6. 2014
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Γ32 /18 ΑΡ. 46
Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215185
e-mail : diefpar@ika.gr
ΠΡΟΣ:
1. Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α΄
2. Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Διεύθυνση Εκμετάλλευσης
Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών
Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 Αθήνα
2. Ο.Π.Σ.
Επιχειρησιακή Ομάδα Παροχών
Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 Αθήνα
3. Από ένα αντίτυπο σε κάθε υπάλληλο των υπηρεσιών
συντάξεων
Θ Ε Μ Α: «Υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος
ή αναπηρίας από 1 Ιουλίου 2014.»
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 095/185/15.10.2012 έγγραφο της Επιχειρησιακής Ομάδας Παροχών της
Διοίκησης Έργων Προγράμματος Εκσυγχρονισμού.
1. Με το Γενικό Έγγραφο Γ32/13/2.5.2014 καθορίστηκαν και αναλύθηκαν, μεταξύ άλλων, οι
βασικοί άξονες δράσης για την υλοποίηση του οργανωτικού σχεδιασμού που αποσκοπεί στην
επιτάχυνση των απονομών συντάξεων. Ο τρίτος βασικός άξονας συνίσταται στην οργάνωση της
εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων, ιδίως μέσω των δυνατοτήτων που
παρέχονται από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Σύμφωνα λοιπόν με το ανωτέρω οργανωτικό πλαίσιο, όπως είχε προαναγγελθεί, η υποβολή
ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας καθίσταται υποχρεωτική για
όλους τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ)1 από την 1η Ιουλίου 2014.
1 (με εξαίρεση τους ασφαλισμένους στα ενταχθέντα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμεία που αναφέρονται στον Πίνακα 2 της
Εγκυκλίου 1/2013, τους ασφαλισμένους στο ΤΑΠ-ΔΕΗ, καθώς και στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του τ.
ΤΣΕΑΠΓΣΟ)
ΑΔΑ: 673Π4691ΩΓ-ΞΔΛ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.06.27 14:45:25
EEST
Reason:
Location: Athens
Σελίδα 2 από 3

Μέσω του συστήματος αυτού οι υποψήφιοι συνταξιούχοι θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να
παρακολουθούν ηλεκτρονικά την πορεία της αίτησης συνταξιοδότησης και γενικά αποκτούν άμεση
πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που παρέχει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σχετικά με τη συνταξιοδότησή τους. Έτσι περιορίζεται δραστικά η προσέλευση στα
Υποκαταστήματα και βελτιώνεται η παραγωγικότητα των υπαλλήλων, απαραίτητη προϋπόθεση για
την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής σύνταξης.
Εκτός από τις ανωτέρω εξαιρούμενες κατηγορίες ασφαλισμένων, οι οποίοι θα συνεχίσουν να
υποβάλλουν τις έντυπες αιτήσεις, λόγω της διατήρησης αυτόνομων μηχανογραφικών συστημάτων
στα Ταμεία ασφάλισής τους, θα εξακολουθήσει να ισχύει και η δυνατότητα υποβολής της έντυπης
αίτησης συνταξιοδότησης (Σ3) για τις περιπτώσεις απονομής ή μεταβίβασης σύνταξης λόγω
θανάτου, δεδομένου ότι για τη μετάβαση στην ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης λόγω θανάτου
προαπαιτείται η ολοκλήρωση της διαδικασίας απογραφής των έμμεσων μελών, η οποία βρίσκεται σε
εξέλιξη.
Επίσης, τόσο για λόγους επιείκειας, προκειμένου οι ασφαλισμένοι να προσαρμοστούν στη νέα
διαδικασία κατά το μεταβατικό στάδιο, όσο και επειδή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διασύνδεση
όλων των μηχανογραφικών συστημάτων που θα επέτρεπαν την αυτόματη ενσωμάτωση των
πληροφοριών που αντλούνται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ώστε να καταργηθεί πλήρως η
κατάθεσή τους στο υποκατάστημα, θα πρέπει να γίνονται δεκτές και οι έντυπες αιτήσεις
συνταξιοδότησης (Σ1 ή Σ2).
2. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Από 1 Ιουλίου 2014 η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης από τους
ασφαλισμένους που επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας θα γίνεται μέσω
της ιστοσελίδας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή «Ηλεκτρονικές
υπηρεσίες»/«Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς ασφαλισμένους/συνταξιούχους»/«Ηλεκτρονική υποβολή
αίτησης συνταξιοδότησης», με δύο τρόπους:
α) Με πιστοποίηση μέσω TAXISNET από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πιστοποίηση
Ασφαλισμένου μέσω TAXISNET», διαδικασία που δεν απαιτεί προσέλευση σε Υποκατάστημα του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ για παραλαβή κλειδαρίθμου, παρά μόνο στην περίπτωση αδυναμίας πιστοποίησης.
β) Με πιστοποίηση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, διαδικασία που προϋποθέτει προσέλευση σε Υποκατάστημα
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παραλαβή κλειδαρίθμου.
Παράλληλα, θα εξακολουθήσει να λειτουργεί η ηλεκτρονική υπηρεσία πιστοποίησης των
ασφαλισμένων που ήδη διαθέτουν κλειδάριθμο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και επιθυμούν να τη
χρησιμοποιήσουν.
Σε κάθε περίπτωση η ανωτέρω ηλεκτρονική υπηρεσία της ιστοσελίδας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθοδηγεί
τους ασφαλισμένους με συγκεκριμένες οδηγίες για τα βήματα της διαδικασίας πιστοποίησης.
Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες που απαιτούνται για την υποστήριξη του συστήματος
ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης και από τα Κ.Ε.Π.
3. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Η ηλεκτρονική εφαρμογή για την ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης θα υποστηρίζει τους
ασφαλισμένους με οδηγίες για την ορθή συμπλήρωσή της.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις οδηγίες του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, οι ασφαλισμένοι,
μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, θα πρέπει εντός 30 ημερών να καταθέσουν τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά (εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην κατηγορία των αυτεπαγγέλτως
αναζητούμενων από την υπηρεσία, σύμφωνα με τις οικείες υπουργικές αποφάσεις), ενώ δεν
χρειάζεται να προσκομίσουν αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης.
Επιπλέον των όσων αναφέρονται στο με αρ. πρωτ. Γ32/7/14.3.2014 Γενικό Έγγραφο,
επισημαίνεται ότι θα πρέπει κατά την παραλαβή των δικαιολογητικών να ενημερώνονται οι υποψήφιοι
συνταξιούχοι ότι η δήλωση της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης θα διευκολύνει σημαντικά τη
συναλλαγή και κατ’ επέκταση την εξυπηρέτησή τους από την υπηρεσία, στο πλαίσιο των διατάξεων
του άρθρου 14 του Ν. 2672/1998 (σχετ. Γενικό Έγγραφο Γ41/13/31.3.2011 της Διεύθυνσης
Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών).
Τέλος, επειδή στον πίνακα 5 των αιτήσεων Σ1 και Σ2 έχει καθοριστεί ως υποχρεωτική και η
δήλωση του Αριθμού Μητρώου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των προσώπων που δηλώνονται ως
προστατευόμενα, στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί, οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν τις
ηλεκτρονικές αιτήσεις θα μπορούν μεν να τις υποβάλουν κανονικά μέσω διαδικτύου, αλλά θα πρέπει
να απευθύνονται σε εύλογο χρόνο στο Τμήμα Μητρώου προκειμένου να χορηγήσει Αριθμό
Μητρώου σε κάθε ένα από τα πρόσωπα αυτά, ώστε η υπηρεσία απονομής συντάξεων να
αποκτήσει πλέον οίκοθεν πρόσβαση στα στοιχεία αυτά, που είναι απαραίτητα για τη διεκπεραίωση
της αίτησης συνταξιοδότησης.
Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Διονύσης Πατσούρης
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γρ. Υποδ. κ. Δ. Πατσούρη
2. Γρ. Γεν. Διευθύντριας Ασφ/κών Υπηρεσιών
3. Γρ. Διευθυντή Παροχών
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Open parent document

βελτίωση του Κοινωνικού Οικιακού τιμολογίου Κ.Ο.Τ. για τους δικαιούχους των Φορέων Πρόνοιας και τους ανέργους.
βελτίωση του Κοινωνικού Οικιακού τιμολογίου
Κ.Ο.Τ.
για τους δικαιούχους των Φορέων Πρόνοιας και τους ανέργους.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1657 / 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ. 10205 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/16027 Απόφασης Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου». Διεύρυνση και βελτίωση του Κ.Ο.Τ.
με ειδικές προβλέψεις για τους δικαιούχους των Φορέων Πρόνοιας και τους ανέργους.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
5.
Τις διατάξεις των άρθρων 52, 55, 56 και 140 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011).
6.
Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4067/ 2012 (ΦΕΚ Α’79/09.04.2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7.
Την υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/16027 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (ΦΕΚ Β΄
1403/ 06.09.2010), όπως τροποποιήθηκε από τις
υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/οικ. 26884 (ΦΕΚ Β΄ 1963/21.12.2010),
Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/οικ.2036 (ΦΕΚ Β΄ 302/22.02.2011), Δ5−ΗΛ/Β/
Φ29/ oικ.4541 (ΦΕΚ Β΄ 322/28.02.2011), Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/
οικ.6713 (ΦΕΚ Β΄ 475/28.3.2011), Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/οικ.29891
(ΦΕΚ Β΄ 3254/30.12.2011), Δ5−ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ.878 (ΦΕΚ Β΄
94/23.01.2013), Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.21235 (ΦΕΚ Β΄ 2957/21.11.2013)
αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής και την Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.23823 (ΦΕΚ
Β΄ 3274/23.12.2013) απόφαση των Υπουργού και Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
8.
Την υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ/28005 κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργει− ας και Κλιματικής Αλλαγής και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΦΕΚ Β΄ 2015/27.12.2010).
9.
Την υπ’ αριθμ. ΠΔ5/ΗΛ/Β/Φ1Β/12924 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Καθορισμός Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας» (ΦΕΚ Β΄ 1040/25.06.2007), όπως αυτή τροποποιήθηκε
– συμπληρώθηκε διαδοχικά από την υπ’ αριθ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/19046 Απόφαση του Υφυπουργού Περι− βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Έντα− ξη του Κοινωνικού
Οικιακού Τιμολογίου − Κ.Ο.Τ.− στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας» (ΦΕΚ Β΄ 1614/06.10.2010) και στη συνέχεια από την υπ’ αριθ. Δ5−ΗΛ/Β7Φ.1/οικ. 27547 Απόφαση
του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ορισμός Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)» (ΦΕΚ Β΄ 2783/02.12.2011).
10.
Τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β΄ 832/09.04.2013) και ιδίως τα άρθρα 33, 34 και 44.
11.
Την υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ.12112 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατηγορίες, κριτήρια και διαδικασία ένταξης
Πελατών στους Ευάλωτους Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας» (ΦΕΚ Β΄ 1521/ 21.06.2013).
12.
Την απόφαση της ΡΑΕ «Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει (ΦΕΚ Β΄82/27.01.2006) και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο.», (ΦΕΚ Β’1463/17.06.2013)
13.
Το υπ’ αριθμ. 6464/20.12.2013 έγγραφο του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με το οποίο ζητείται η γνώμη της ΡΑΕ για την ένταξη
στο Κ.Ο.Τ. νέων κατηγοριών ευπαθών καταναλωτών, οι οποίοι προσδιορίζονται στο ανωτέρω έγγραφό του και στα συνημμένα σε αυτό σχετικά ενημερωτικά σημειώματα της ΔΕΗ Α.Ε. και του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
14.
Τη Γνώμη της ΡΑΕ υπ’ αριθ.1/2014, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ΄ αριθμ. Ο57225/15.01.2014 Έγγραφο της Αρχής (Α.Π Δ5:41/20.01.2014)
15.
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Στην υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού
Τιμολογίου», (ΦΕΚ Β΄ 1403/06.09.2010), όπως ισχύει, προστίθεται άρθρο 2Α ως εξής:
«Άρθρο 2Α
Δημιουργία νέου ειδικού τιμολογίου στο πλαίσιο
του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου
Το "Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο III" (Κ.Ο.Τ. III), το οποίο
παρέχεται από όλους τους Προμηθευτές ηλεκτρικής
ενέργειας, εφαρμόζεται σε καταναλωτές οι οποίοι αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσχέρειες κάλυψης των ενεργειακών τους αναγκών και οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί
από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω
χρεών, να επανασυνδέονται άμεσα και να εντάσσονται
σε ειδικό μειωμένο τιμολόγιο για την κάλυψη βασικών
ενεργειακών τους αναγκών με την χρήση ηλεκτρικής
ενέργειας.
1.
Δικαιούχοι
Καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι ήσαν
εγγεγραμμένοι στα συσσίτια των ΟΤΑ, των Περιφερειών, της Εκκλησίας, των −κατά την παράγραφο 2 του
άρθρου 13 του Συντάγματος− γνωστών θρησκειών και
δογμάτων την 1η Νοεμβρίου 2013 και οι οποίοι έχουν
αποσυνδεθεί από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω
ληξιπρόθεσμων χρεών προς τους προμηθευτές τους.
2.
Διαδικασία
Συστήνονται στους δήμους όλης της χώρας Επιτροπές
αποτελούμενες από έναν (1) εκπρόσωπο της αντίστοιχης
Δημοτικής Αρχής, έναν (1) εκπρόσωπο του Διαχειριστή
του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) και έναν (1) εκπρόσωπο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να ελέγχουν τις
προϋποθέσεις και να δίνουν άμεσα την εντολή για την
επανασύνδεση των ευπαθών καταναλωτών. Με απόφαση του οικείου Δημάρχου συγκροτούνται οι Επιτροπές,
και ορίζονται τα μέλη, καθώς και ο συντονιστής αυτών.
Η διαδικασία που εφαρμόζεται για την ένταξη των
καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας στο ΚΟΤ ΙΙΙ έχει
ως εξής:
(α) Οι Επιτροπές που συγκροτούνται, ως ανωτέρω,
στους Δήμους όλης της χώρας, συγκεντρώνουν τα στοιχεία που τους διαβιβάζουν οι Δήμοι, οι Περιφέρειες και
οι Ιερές Μητροπόλεις και λοιποί θρησκευτικοί φορείς
σχετικά με καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι ήσαν εγγεγραμμένοι στα συσσίτια των ΟΤΑ, των
Περιφερειών, της Εκκλησίας, των −κατά την παράγραφο
2 του άρθρου 13 του Συντάγματος− γνωστών θρησκειών και δογμάτων την 1η Νοεμβρίου 2013 και είναι ήδη
αποσυνδεδεμένοι από το Δίκτυο.
(β) Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων των ως
άνω ευπαθών καταναλωτών, όσον αφορά στις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους για ηλεκτρική ενέργεια, γίνεται
από τον εκπρόσωπο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας,
ως μέλος της ανωτέρω Επιτροπής, ενώ ο έλεγχος των
τεχνικών στοιχείων που απαιτούνται για την επανασύνδεσή τους γίνεται από τον εκπρόσωπο του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.
(i)
Αν ο ανωτέρω καταναλωτής είναι αποσυνδεδεμένος λόγω χρέους και υπάρχει ενεργή σύμβαση Προμήθειας με κάποιον Προμηθευτή, τότε θα ενημερώνεται ο Προμηθευτής
αυτός για να εκδώσει εντολή επανασύνδεσης, η οποία θα προωθείται στο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για εκτέλεση. Ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ θα υλοποιεί την επανασύνδεση και δεν θα χρεώνει
τέλη επανασύνδεσης.
(ii)
Αν ο ανωτέρω καταναλωτής δεν έχει ενεργή σύμβαση Προμήθειας, τότε θα εκπροσωπείται από τον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας, με τη διαδικασία που ήδη
προβλέπεται στο άρθρο 9, παρ. 14, περ. γ της Απόφασης ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 182/2013 «Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής
Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ Β΄82/2006) και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο.», (ΦΕΚ Β’1463/17.06.2013), και
την τιμολόγηση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρο. Ο Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας ενημερώνει, σύμφωνα
με το άρθρο 44 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής
Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β΄ 832/09.04.2013), κατά την
ένταξή τους και εγκαίρως πριν την παρέλευση του τετραμήνου ένταξης στο Κ.Ο.Τ. ΙΙΙ με ατομική ειδοποίηση,
έγγραφη ή ηλεκτρονική, τους εν λόγω καταναλωτές:
α. για την υπαγωγή τους σε καθεστώς Καθολικής
Υπηρεσίας,
β. για τους όρους και τις χρεώσεις της εν λόγω παροχής,
γ. για το δικαίωμα του Πελάτη να αλλάξει Προμηθευτή
σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
Στην περίπτωση που απαιτείται η προσκόμιση νέας
Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη επανελέγχου, αυτή
δύναται να προσκομιστεί και μετά τη διαδικασία ένταξης του δικαιούχου στο νέο ειδικό τιμολόγιο, και σε
καμία περίπτωση δεν αποτελεί εμπόδιο για την ολοκλήρωσή της.
3.
Διάρκεια ισχύος του νέου ειδικού τιμολογίου
Η ένταξη στο ΚΟΤ ΙΙΙ ισχύει για ένα τετράμηνο. Μετά
το πέρας του τετραμήνου αυτού, ο καταναλωτής απεντάσσεται από το ΚΟΤ ΙΙΙ. Εφόσον ήταν ενταγμένος σε
κατηγορία δικαιούχων του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, παραμένει στην κατηγορία όπου ήταν δικαιούχος
προ της ένταξής του στο ΚΟΤ ΙΙΙ. Στις περιπτώσεις όπου
ο καταναλωτής δεν ήταν δικαιούχος του Κοινωνικού
Οικιακού Τιμολογίου, ενημερώνεται από την Επιτροπή
της παρ. 2 του παρόντος άρθρου για το δικαίωμά του
να υποβάλει άμεσα αίτημα ένταξης σε κάποια κατηγορία του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, για την οποία
πληροί τα ισχύοντα κριτήρια.
Το ΚΟΤ ΙΙΙ ισχύει έως 31.12.2015. Η ένταξη στο ΚΟΤ ΙΙΙ
για κάθε δικαιούχο ισχύει για ένα μόνο τετράμηνο για
κάθε ημερολογιακό έτος.
4.
Όρια ισχύος του ΚΟΤ ΙΙΙ – Χρεώσεις
Το ΚΟΤ ΙΙΙ εφαρμόζεται για το σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας έως και
1700kWh, και αφορά σε κατανάλωση (ημέρας ή/και νύκτας για τους καταναλωτές που διαθέτουν μετρητή
νυκτερινής κατανάλωσης) ηλεκτρικής ενέργειας για την
κάλυψη βασικών αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου.
Ως τιμές των ανταγωνιστικών και ρυθμιζόμενων χρεώσεων του Κ.Ο.Τ. ΙΙΙ ορίζονται οι τιμές που αναφέρονται
στον παρακάτω Πίνακα:
Πίνακας Τιμών Ειδικού Τιμολογίου – Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ΙΙΙ (ισχύς για ένα
τετράμηνο ανά έτος για κάθε δικαιούχο)
Ανταγωνιστικές Χρεώσεις
Συνολική κατανάλωση έως και 800kWh
Χρέωση παγίου
Χρέωση Ενέργειας
(€/τετράμηνο)
(€/kWh)
Μονοφασικές παροχές
0
0,00000
Τριφασικές παροχές
0
0,00000
Συνολική κατανάλωση έως και 1700kWh

table with 4 columns and 4 rows
Χρέωση Ενέργειας (€/ kWh) για τις πρώτες 800kWh
Χρέωση Ενέργειας (€/ kWh) για 801 έως και 1700kWh  
Μονοφασικές παροχές
0
0,00000
0,04101  
Τριφασικές παροχές
0
0,00000
0,04101  
Ρυθμιζόμενες χρεώσεις    
table end

Για τις χρεώσεις χρήσης συστήματος μεταφοράς, λοιπές χρεώσεις και χρεώσεις δικτύου διανομής, καθώς
και τις χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και ΕΤΜΕΑΡ ισχύουν οι τιμές των δικαιούχων Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.
Για συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση που υπερβαίνει τις 1700kWh το ΚΟΤ ΙΙΙ εφαρμόζεται για το τμήμα
της τετραμηνιαίας κατανάλωσης έως 1700KWh ενώ για
το τμήμα της τετραμηνιαίας κατανάλωσης από 1701
kWh και άνω ισχύουν για το ανταγωνιστικό σκέλος οι
τιμές του εκάστοτε ισχύοντος οικιακού τιμολογίου του
Προμηθευτή, που αντιστοιχούν στη συνολική κατανάλωση του.
5.
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου υπερισχύουν κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης εφαρμογής του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου που αφορά σε θέματα που
ρυθμίζονται από αυτό».
Άρθρο 2
Στην υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού
Τιμολογίου», (ΦΕΚ Β’ 1403/06.09.2010), όπως ισχύει, προστίθεται άρθρο 2Β ως εξής:
«Άρθρο 2Β
Δημιουργία νέας κατηγορίας δικαιούχων Κ.Ο.Τ.
Ορίζεται νέα κατηγορία δικαιούχων στο πλαίσιο
Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (Κ.Ο.Τ.), με σκοπό την
ένταξη ατόμων τα οποία βρίσκονται σε καθεστώς ανεργίας αλλά δεν μπορούν να επωφεληθούν των ευνοϊκών
ρυθμίσεων της ήδη υπάρχουσας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ’ (άρθρο 2, παρ. 1., περ. γ). Η νέα κατηγορία ονομάζεται «ΣΤ’
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ».
1.
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι της νέας αυτής κατηγορίας είναι όσοι είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και οι οποίοι
κατά την υποβολή του αιτήματος ένταξής τους στους
δικαιούχους του Κ.Ο.Τ. βρίσκονται σε συνεχή ανεργία
επί τουλάχιστον τρεις (3) μήνες. Ο δικαιούχος πρέπει
να έχει ετήσιο συνολικό οικογενειακό φορολογούμενο
πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα κατά το προηγούμενο
του έτους ένταξης οικονομικό έτος, και το οποίο δηλώνεται στην φορολογική δήλωση που υποβάλλεται, κατά
το τρέχον οικονομικό έτος, μικρότερο από 12.000 ευρώ,
χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος, προσαυξανόμενο κατά 6.000 ευρώ στις περιπτώσεις
όπου ο δικαιούχος κατοικεί μόνιμα σε νησί με πληθυσμό
κάτω από 3.100 κατοίκους. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα προστατευόμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται από
τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Στο παραπάνω
φορολογούμενο εισόδημα δεν λαμβάνεται υπόψη το
εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του ανέργου που
τυχόν συμπεριλαμβάνεται στην παραπάνω δήλωσή του,
και αφορά την περίοδο που προηγήθηκε της περιόδου
ανεργίας του. Στην περίπτωση κατά την οποία και οι
δύο σύζυγοι είναι άνεργοι για συνεχές χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, για τον υπολογισμό
του φορολογούμενου οικογενειακού εισοδήματος, η
τυχόν αφαίρεση εισοδημάτων από μισθωτές υπηρεσίες που συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω δήλωση
αφορά και στους δύο ανέργους.
Ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων για την κατηγορία αυτή πραγματοποιείται από τη Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων, μετά την εκκαθάριση των
φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλονται κατά το
έτος υποβολής της αίτησης.
Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1500kWh.
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι τιμές του Κ.Ο.Τ.
ΙI του Πίνακα του Παραρτήματος.
2.
Προϋποθέσεις
Οι ρυθμίσεις της ΣΤ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ του Κ.Ο.Τ. εφαρμόζονται για το σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης
και έως τo όριο κατανάλωσης της παρ. 1 εφόσον:
α. η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αφορά σε
κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου
β. η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη ή ίση με 200kWh
ανά τετράμηνο.
γ. Η συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση, σε ετήσια κυλιόμενη βάση, δεν υπερβαίνει τις 1500kWh. Εάν υπάρχει
υπέρβαση του τετραμηνιαίου αυτού ορίου κατανάλωσης
τότε για το συγκεκριμένο τετράμηνο δεν εφαρμόζεται
το Κ.Ο.Τ.
Για τον υπολογισμό του ορίου κατανάλωσης δεν λαμβάνεται υπόψη η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
βάσει νυκτερινού τιμολογίου.
Εάν η κατανάλωση είναι μικρότερη από την αναφερόμενη στο παραπάνω εδάφιο β, τότε για το συγκεκριμένο τετράμηνο δεν εφαρμόζεται το Κ.Ο.Τ., αλλά οι
τιμές του ισχύοντος κάθε φορά οικιακού τιμολογίου
του Προμηθευτή.
Η παροχή του Κ.Ο.Τ. γίνεται εάν η τετραμηνιαία κατανάλωση, δεν υπερβαίνει το όριο κατανάλωσης όπως
ορίζεται στην περίπτωση γ της παρούσας παραγράφου.
Εάν υπάρχει υπέρβαση των τετραμηνιαίων αυτών ορίων
κατανάλωσης τότε για το συγκεκριμένο τετράμηνο δεν
εφαρμόζεται το Κ.Ο.Τ., εφόσον η μέση τετραμηνιαία
κατανάλωση σε ετήσια κυλιόμενη βάση, βάσει καταμετρημένων ενδείξεων, υπερβαίνει το όριο κατανάλωσης
που προβλέπεται για την περίπτωση αυτή. Εφόσον η
μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια κυλιόμενη
βάση, βάσει καταμετρημένων ενδείξεων, δεν υπερβαίνει
τις 1500kWh για το τμήμα της υπερβάλλουσας τετραμηνιαίας κατανάλωσης σε σχέση με το όριο αυτό, ισχύουν
οι τιμές του εκάστοτε ισχύοντος οικιακού τιμολογίου
του Προμηθευτή που αντιστοιχούν στη συνολική κατανάλωση του.
3.
Διαδικασία
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, απευθείας ή
μέσω των Προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, στην
ιστοσελίδα του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.). Για την
υποβολή της αίτησης απαιτείται η δήλωση Α.Φ.Μ. του
αιτούντος. Με την αίτηση ο αιτών παρέχει εξουσιοδότηση για αναζήτηση των στοιχείων που δηλώνονται από
τους αρμόδιους φορείς (Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών και Ο.Α.Ε.Δ.) που πιστοποιούν την ένταξη στην
κατηγορία δικαιούχου. Η συγκατάθεση για τη συλλογή
και επεξεργασία των στοιχείων αυτών λογίζεται ότι
δίνεται με την ως άνω ηλεκτρονική αίτηση του αιτούντος και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται
στις διατάξεις της Υ.Α. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010
«Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (ΦΕΚ Β΄
1403/06.09.2010), όπως ισχύει. Οι αιτήσεις διαβιβάζονται
στον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για έλεγχο πληρότητας των προϋποθέσεων υπαγωγής στο Κ.Ο.Τ., σε συνεργασία με την
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του
Υπουργείου Οικονομικών και τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Για την υποβολή
των αιτήσεων οι αιτούντες οφείλουν να υποβάλλουν:
α. Τα στοιχεία της αστυνομικής τους ταυτότητας
β. Στοιχεία λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος στο
όνομά τους ή της /του συζύγου
γ. Τον αριθμό ΑΦΜ τους και αν είναι έγγαμοι και τον
αριθμό ΑΦΜ του/της συζύγου τους.
Τα στοιχεία των αιτουμένων καταναλωτών αποστέλλονται άμεσα από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στον ΟΑΕΔ προς
έλεγχο. Ως ημερομηνία ελέγχου των προϋποθέσεων
ένταξης ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Ο ΟΑΕΔ άμεσα, και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε
(5)
εργάσιμων ημερών από την υποβολή της Αίτησης ελέγχει εάν πληρούται η προϋπόθεση της συνεχούς ανεργίας για διάστημα μεγαλύτερο ή ίσο με τρεις (3) μήνες.
Μετά την επιβεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, γίνεται η ένταξη του καταναλωτή στους δικαιούχους του Κ.Ο.Τ. και ενημερώνεται ο Προμηθευτής του. Εν συνεχεία, αποστέλλονται
από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. τα στοιχεία προς έλεγχο στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, η οποία ελέγχει τα εισοδηματικά στοιχεία ως προς την ακρίβεια
και την ισχύ τους.
Για την υποβολή των αιτήσεων οι αιτούντες το Κ.Ο.Τ.
οφείλουν επιπλέον να δηλώνουν, με βάση τις διατάξεις
του ν. 1599/1986,
α. τον αριθμό της κάρτας ανεργίας εν ισχύει. Στην
περίπτωση δύο ανέργων/συζύγων δηλώνονται οι αριθμοί
κάρτας ανεργίας και για τους δύο συζύγους.
β. ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης
είναι άνεργος/άνεργοι για συνεχές χρονικό διάστημα
τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
γ. ότι το ετήσιο συνολικό οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα κατά το προηγούμενο του έτους υποβολής της αίτησης οικονομικό έτος,
και το οποίο δηλώνεται στην φορολογική δήλωση που
υποβάλλεται κατά το τρέχον οικονομικό έτος, χωρίς
τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος,
αφαιρουμένων τυχόν εισοδημάτων από μισθωτές υπηρεσίες του ανέργου ή των ανέργων συζύγων, είναι εντός
των ορίων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου.
δ. Σε περίπτωση όπου κατά τον έλεγχο των εισοδηματικών κριτηρίων (παρ. γ. ανωτέρω) διαπιστωθεί η μη
πλήρωση των προϋποθέσεων ένταξης επιβάλλονται οι
κυρώσεις της παρ. 4 του παρόντος άρθρου
ε. ότι αποδέχονται τον επανέλεγχο των Αιτήσεων τους
για την αυτόματη μετάβαση στη Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (άρθρο
2, παρ. 1 περ. γ’ της Υπουργικής Απόφασης Δ5−ΗΛ/Β/
Φ29/16027/06.08.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1403/06.09.2010), όπως ισχύει.
Η ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο γίνεται
από την επομένη της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του
ελέγχου από τον ΟΑΕΔ και ενημερώνεται σχετικά ο
αιτών και ο προμηθευτής του από τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.
Για τον πρώτο έλεγχο των στοιχείων, τα στοιχεία
που σχετίζονται με τις προϋποθέσεις ένταξης στην
κατηγορία δικαιούχων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, για την ΣΤ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, μετά την έναρξη
υποβολής φορολογικών δηλώσεων, διαβιβάζονται από
τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών για
διασταύρωση και επιβεβαίωση. Η Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων αποστέλλει κατάλογο με
τους δικαιούχους άνεργους, χωρίς καθυστέρηση, μετά
την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων, ώστε να
μπορούν να ελέγχονται το συντομότερο δυνατόν και να
επιβεβαιώνονται από το αρχείο Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας που τηρείται από
αυτήν, τα στοιχεία δήλωσης του εκάστοτε δικαιούχου.
Εάν προκύψει από τον έλεγχο αυτόν ότι δεν πληρούνται τα κριτήρια ένταξης του δικαιούχου στο Κ.Ο.Τ.
τότε ενημερώνεται για τους λόγους απένταξής του. Ο
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα και τον
προμηθευτή του. Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. τηρεί Μητρώο των
πελατών της ΣΤ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα απολογιστικού ελέγχου των στοιχείων,
καθώς και δυνατότητα αυτοματοποίησης του ελέγχου.
Η ένταξη στους δικαιούχους της ΣΤ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ,
ισχύει κατά μέγιστο για ένα (1) ημερολογιακό έτος. Μετά
την παρέλευση τριών (3) μηνών συνεχούς ανεργίας από
την υποβολή της Αίτησης, εφόσον έχει oλοκληρωθεί ο
έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων ή με την ολοκλήρωση του ελέγχου εισοδηματικών κριτηρίων σε κάθε
άλλη περίπτωση γίνεται μετάπτωση στη Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.
Μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την υποβολή της Αίτησης ελέγχεται η παραμονή σε καθεστώς
ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και εφόσον πληρούνται και τα
εισοδηματικά κριτήρια, ο αιτών μεταπίπτει αυτόματα
στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ του άρθρου 2 της παρούσας.
Επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο Κ.Ο.Τ.,
διενεργείται από τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ τον μήνα Δεκέμβριο
κάθε έτους. Εφόσον από τη διαδικασία αυτή προκύπτει
ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης για το
επόμενο ημερολογιακό έτος το Κ.Ο.Τ. παύει να ισχύει.
4.
Κυρώσεις
Σε περίπτωση που κατά τον πρώτο έλεγχο δεν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία που δήλωσε ο δικαιούχος από τα
τηρούμενα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων σύμφωνα με την διαδικασία της
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, τότε ο δικαιούχος
απεντάσσεται αναδρομικά από την ημέρα ένταξής του
στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και υποχρεούται να
καταβάλλει εντόκως, μέσω του λογαριασμού του Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, τα ποσά που απέφυγε
να πληρώσει με την καταχρηστική ένταξή του στο Κ.Ο.Τ.
Επιπλέον, επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις για ψευδή
δήλωση στοιχείων σύμφωνα με τον ν. 1599/1986.
5.
Λοιπές διατάξεις
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προβλέψεις της απόφασης
Υ.Α. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010 «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (ΦΕΚ Β΄ 1403/06.09.2010),
όπως ισχύει.
Άρθρο 3
1.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Ιουνίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

@@@

 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμός: Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027
Έτος: 2010
ΦΕΚ: Β 1403 2010 09 06
Τέθηκε σε ισχύ: 06.09.2010
Αρμόδιος Φορέας: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Τίτλος
Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα», (ΦΕΚ Α/98/2005).
2. Το π.δ. 381/89 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α/168/1989), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 191/96 (ΦΕΚ Α/154/1996), σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ Α/19/1996) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση Του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α/85/2004).
3. Το π.δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α/214/2009)
4. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α/221/2009).
5. Την υπ αριθμ. οικ. 52167/21.12.2009 Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Β/2514/22.12.2009).
6. Το άρθρο 29 του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α/286/1999), όπως ισχύει και ειδικότερα την παρ. 4, σύμφωνα με την οποία με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, οι κάτοχοι Αδειας μπορεί να υποχρεωθούν να διαφοροποιούν για ομάδες Καταναλωτών τα τιμολόγια τους, με την προϋπόθεση ότι: α) διασφαλίζεται η δυνατότητα κάλυψης των συνολικών δαπανών για κάθε κάτοχο άδειας και β) όσον αφορά τη ΔΕΗ, η μη ύπαρξη επιδοτήσεων μεταξύ Επιλεγόντων και Μη Επιλεγόντων Πελατών.
7. Την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (υπ αριθμ. Δ5/ΗΛ/ Β/Φ29/23860/30.11.2007, ΦΕΚ Β/2332/07.12.2007).
8. Το άρθρο 14, παράγραφος 3, εδάφιο β του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες (Υπουργική Απόφαση υπ αριθμ. 4524/06.02.2001, ΦΕΚ Β/270/15.3.2001) σύμφωνα με το οποίο γίνεται η έγκριση των τιμολογίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ Α.Ε. σε Επιλέγοντες Πελάτες όταν η ΔΕΗ Α.Ε. προμηθεύει ποσοστό μεγαλύτερο του 70% της συνολικής ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία καταναλώνουν οι Επιλέγοντες Πελάτες της χώρας.
9. Τα γενικά τιμολόγια της ΔΕΗ Α.Ε. όπως ισχύουν.
10. Την από 30.6.2008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (υπ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/16180, ΦΕΚ Β/1389/16.7.2008), σχετικά με τις Αυξήσεις τιμολογίων πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε.
11. Τη Γνωμοδότηση της ΡΑΕ υπ αριθμ. 237/2010, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ αριθμ. 0-41440/07.05.2010 Έγγραφο της Αρχής.
12. Τις απόψεις που διατυπώθηκαν κατά τη διαβούλευση του Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης «Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο».
13. Το έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Δ5/ΗΛ/Β/15069/23.07.2010) 14. Τη γνωμοδότηση της ΡΑΕ υπ αριθμ. 340/2010, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ αριθμ. 0-43875/05.08.2010 Έγγραφο της Αρχής.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

 Αρθρο: 1
Ημ/νία: 21.11.2013

Τίτλος Αρθρου
Ορισμοί - Προϋποθέσεις

Σχόλια
- Η παρ. 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της ΥΑ Δ5/ΗΑ/Β/Φ29/οικ. 212/2013 (ΦΕΚ Β' 2957/21.11.2013).

Κείμενο Αρθρου

1. Το «Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο» (Κ.Ο.Τ.), είναι νέο ειδικό τιμολόγιο, το οποίο εφαρμόζεται σε ευπαθείς ομάδες καταναλωτών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας και παρέχεται από όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Ως τιμές του «Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» ορίζονται οι τιμές που αναφέρονται στον Πίνακα του Παραρτήματος, το οποίο προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

«3. Το Κ.Ο.Τ. εφαρμόζεται για το σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης και έως τα αντίστοιχα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου στο άρθρο 2 της παρούσας (1500 ή 1700 kWh), εφόσον:

α. η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου.

β. η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη ή ίση με 200 kWh ανά τετράμηνο.

γ. η συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης όπως ορίζονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου στο άρθρο 2. Εάν υπάρχει υπέρβαση των τετραμηνιαίων αυτών ορίων κατανάλωσης τότε για το συγκεκριμένο τετράμηνο δεν εφαρμόζεται το Κ.Ο.Τ., εφόσον η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια κυλιόμενη βάση, βάσει καταμετρημένων ενδείξεων, υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου στο άρθρο 2.

Για τον υπολογισμό των ορίων κατανάλωσης κάθε κατηγορίας δικαιούχου δεν λαμβάνεται υπόψη η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας βάσει νυκτερινού τιμολογίου.

Εάν η κατανάλωση είναι μικρότερη από την αναφερόμενη στο παραπάνω εδάφιο β, τότε για το συγκεκριμένο τετράμηνο δεν εφαρμόζεται το Κ.Ο.Τ., αλλά οι τιμές του ισχύοντος κάθε φορά οικιακού τιμολογίου του Προμηθευτή.»

 Αρθρο: 2
Ημ/νία: 21.11.2013

Τίτλος Αρθρου
Δικαιούχοι

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 της ΥΑ Δ5/ΗΑ/Β/Φ29/οικ. 212/2013 (ΦΕΚ Β' 2957/21.11.2013).

Κείμενο Αρθρου

1. Η ένταξη στο Κ.Ο.Τ. γίνεται για ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος (από 1/1 έως και 31/12), δηλαδή για όλους τους τετραμηνιαίους λογαριασμούς που εκδίδονται το έτος αυτό και για το σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης έως τα αντίστοιχα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου στο παρόν άρθρο. Ειδικά για τους δικαιούχους της περ. ε) η ένταξη στο Κ.Ο.Τ. γίνεται για όλους τους τετραμηνιαίους λογαριασμούς που εκδίδονται για ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος (από 1/1 έως 31/12), ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης. Οι τιμές του Κ.Ο.Τ. που προβλέπονται για την περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται για τετραμηνιαία κατανάλωση έως 2000 kWh.

Οι δικαιούχοι που εντάσσονται στο Κ.Ο.Τ. πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις για κάθε μια κατηγορία:

α) Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Έχουν ετήσιο συνολικό οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο από 12.000 ευρώ, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος, προσαυξανόμενο κατά 6.000 ευρώ στις περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος κατοικεί μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα προστατευόμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται από τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1500 kWh. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι τιμές του Κ.Ο.Τ. Ι του Πίνακα του Παραρτήματος.

β) Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Είναι γονείς με τρία προστατευόμενα τέκνα, όπως προκύπτει από την εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωσή τους κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης έτος και έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο από 23.500 ευρώ, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος, προσαυξανόμενο κατά 6.000 ευρώ στις περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος κατοικεί μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους.

Γονείς με περισσότερα από τρία προστατευόμενα τέκνα, όπως προκύπτει από την εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωσή τους κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης έτους, εντάσσονται κατόπιν αίτησής τους, στην κατηγορία αυτή, εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις ένταξης. Στην περίπτωση αυτή η έναρξη εφαρμογής του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, γίνεται αμέσως μετά την διακοπή χορήγησης τιμολογίου πολυτέκνου, εφόσον η αίτηση υποβληθεί δεκαπέντε (15) μέρες πριν από την ενηλικίωση του τέταρτου τέκνου. Ο Προμηθευτής ενημερώνει τους δικαιούχους της κατηγορίας αυτής για τη διακοπή παροχής τιμολογίου πολυτέκνων στον εκκαθαριστικό λογαριασμό που εκδίδεται τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την ενηλικίωση του τέταρτου τέκνου και τη διακοπή χορήγησης τιμολογίου πολυτέκνων.

Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1700 kWh. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι τιμές του Κ.Ο.Τ. Ι του Πίνακα του Παραρτήματος.

γ) Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Είναι άνεργοι την 30η Νοεμβρίου του προηγούμενου του έτους ένταξης έτους για συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών και έχουν ετήσιο συνολικό οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο από 12.000 ευρώ, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος, προσαυξανόμενο κατά 6.000 ευρώ στις περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος κατοικεί μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα προστατευόμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται από τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Στο παραπάνω φορολογούμενο εισόδημα δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του ανέργου που τυχόν συμπεριλαμβάνεται στην παραπάνω δήλωσή του και αφορά την περίοδο που προηγήθηκε της περιόδου ανεργίας του. Στην περίπτωση κατά την οποία και οι δύο σύζυγοι είναι άνεργοι για συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, για τον υπολογισμό του φορολογούμενου οικογενειακού εισοδήματος, η τυχόν αφαίρεση εισοδημάτων από μισθωτές υπηρεσίες που συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω δήλωση αφορά και στους δύο ανέργους.

Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1500 kWh.

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι τιμές του Κ.Ο.Τ. ΙΙ του Πίνακα του Παραρτήματος.

δ) Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Είναι άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ή τους βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, όπως προκύπτει από την εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωσή τους κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης έτος και έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο από το όριο της Κατηγορίας Β, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος.

Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1700 kWh.

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι τιμές του Κ.Ο.Τ. ΙΙ του Πίνακα του Παραρτήματος.

ε) Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Είναι άτομα, που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ' οίκον και η οποία είναι απαραίτητη για τη ζωή τους ή τους βαρύνουν προστατευόμενα μέλη, που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ' οίκον και η οποία είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, και έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο από 30.000 ευρώ, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος.

Στη περίπτωση αυτή, και για τετραμηνιαία κατανάλωση έως και 2000 kWh, εφαρμόζονται οι τιμές του Κ.Ο.Τ. ΙΙ του Πίνακα του Παραρτήματος.

2. Η παροχή του Κ.Ο.Τ. για τους ενταγμένους για ένα (1) έτος γίνεται εάν η τετραμηνιαία κατανάλωση, δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης όπως ορίζονται για τις κατηγορίες δικαιούχων α) έως και δ) στην παράγραφο 1. Εάν υπάρχει υπέρβαση των τετραμηνιαίων αυτών ορίων κατανάλωσης τότε για το συγκεκριμένο τετράμηνο δεν εφαρμόζεται το Κ.Ο.Τ., εφόσον η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια κυλιόμενη βάση, βάσει καταμετρημένων ενδείξεων, υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου στο άρθρο 2. Εφόσον η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια κυλιόμενη βάση, βάσει καταμετρημένων ενδείξεων, δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου στο άρθρο, για το τμήμα της υπερβάλλουσας τετραμηνιαίας κατανάλωσης σε σχέση με τα όρια της εκάστοτε κατηγορίας, ισχύουν οι τιμές του εκάστοτε ισχύοντος οικιακού τιμολογίου του Προμηθευτή που αντιστοιχούν στη συνολική κατανάλωσή του.

Ειδικά για τους δικαιούχους της περίπτωσης ε) της παραγράφου 1, το Κ.Ο.Τ. εφαρμόζεται για το τμήμα της τετραμηνιαίας κατανάλωσης έως 2000 KWh ενώ για το τμήμα της τετραμηνιαίας κατανάλωσης από 2001 kWh και άνω ισχύουν οι τιμές του εκάστοτε ισχύοντος οικιακού τιμολογίου του Προμηθευτή, που αντιστοιχούν στη συνολική κατανάλωσή του. Η υπέρβαση του ορίου των 2000kWh για τους ως άνω δικαιούχους της περίπτωσης ε) δεν επιφέρει την απένταξή τους από το Κ.Ο.Τ.

Αρθρο: 3
Ημ/νία: 28.02.2011

Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία εφαρμογής Κ.Ο.Τ.

Σχόλια
-Η παρ. 1 που είχε αντικατασταθεί με την ΥΑ Δ5-ΗΛ/Β/Φ29 Υ.Α., Φ.Ε.Κ. Β΄1963/21/12/2010 και την ΥΑ Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ.2036 (ΦΕΚ Β΄ 302/22.2.2011), τίθεται όπως αντικαταστάθηκε και πάλι με το άρθρο 1 της ΥΑ ΑΠ Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ.4 (ΦΕΚ Β΄ 322/28.11.2011).

Κείμενο Αρθρου

1. «Οι αιτήσεις για την ένταξη στο Κ.Ο.Τ., κάθε ημερολογιακό έτος υποβάλλονται από 1/10 έως 15/12 του προηγούμενου έτους. Για την πρώτη εφαρμογή (ένταξη το 2011) οι αιτήσεις υποβάλλονται από 1/10/2010 έως και 31/03/2011. Για όσες από τις αιτήσεις αυτές ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί μετά την 01.01.2011 ή θα ολοκληρωθεί μετά την έναρξη ισχύος της παρούσης, η ένταξη θα γίνεται αναδρομικά από 01.01.2011.»

2. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και μετά την παρέλευση του παραπάνω χρονικού διαστήματος, η ένταξη όμως αυτών που πληρούν τα κριτήρια, σύμφωνα με το άρθρο 2, γίνεται για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα του έτους ένταξης μετά και την ολοκλήρωση του ελέγχου των στοιχείων. Ειδικά για αυτούς που υπάγονται στην κατηγορία Γ (άνεργοι), στην περίπτωση υποβολής της αίτησης μετά την παρέλευση του παραπάνω χρονικού διαστήματος, πρέπει να έχουν συμπληρώσει δώδεκα συνεχείς μήνες ανεργίας την τελευταία εργάσιμη μέρα του προηγούμενου της υποβολής της αίτησης μήνα και να πληρούν τα λοιπά κριτήρια σύμφωνα με το άρθρο 2.

3. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, απευθείας ή μέσω των προμηθευτών, στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή του Δικτύου ή Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η δήλωση Α.Φ.Μ. του αιτούντος. Με την αίτηση ο αιτών παρέχει εξουσιοδότηση για αναζήτηση των στοιχείων που δηλώνονται από τους αρμόδιους φορείς (Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών και Ο.Α.Ε.Δ.) που πιστοποιούν την ένταξη στην κατηγορία δικαιούχου. Η συγκατάθεση για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων αυτών λογίζεται ότι δίνεται με την ως άνω ηλεκτρονική αίτηση του αιτούντος.

4. Αφού εξεταστούν τα σχετικά στοιχεία, ο αιτών εντάσσεται στο Κ.Ο.Τ. και ενημερώνονται σχετικά, αυτός και ο προμηθευτής του, από το Διαχειριστή του Δικτύου ή Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Εάν προκύψει από τον έλεγχο ότι δεν πληρεί τα κριτήρια τότε ενημερώνεται για τους λόγους απόρριψης της αίτησης του. Ο Διαχειριστής του Δικτύου και ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών τηρούν Μητρώο των πελατών που εντάσσονται στο Κ.Ο.Τ., προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα απολογιστικού ελέγχου των στοιχείων, καθώς και δυνατότητα αυτοματοποίησης του ελέγχου.

5. Όσοι έχουν ενταχθεί στο Κ.Ο.Τ δεν απαιτείται να υποβάλουν αίτηση για το επόμενο έτος. Σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων που έχουν δηλωθεί απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης.

6. Επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο Κ.Ο.Τ., για όσους έχουν ήδη ενταχθεί σε αυτό, διενεργείται από τον Διαχειριστή του Δικτύου ή το Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, το μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους. Εφόσον από τη διενέργεια του ελέγχου αυτού προκύπτει ότι δεν πληρούνται τις προϋποθέσεις ένταξης για το επόμενο ημερολογιακό έτος το Κ.Ο.Τ. παύει να ισχύει.

7. Ο δικαιούχος πρέπει να έχει λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομά του. Σε περίπτωση που ο μετρητής δεν αντιστοιχεί στον δικαιούχο, πρέπει πριν την υποβολή της αίτησης για την ένταξη του στο Κ.Ο.Τ. αυτός να προχωρήσει στις απαιτούμενες κάθε φορά διαδικασίες, ώστε ο λογαριασμός να εκδίδεται στο όνομά του, στη διεύθυνση της κύριας κατοικίας του. Ο Διαχειριστής μη Διασυνδεδεμένων Νησιών ελέγχει ότι κάθε δικαιούχος λαμβάνει το Κ.Ο.Τ. για μια μόνο παροχή.

{Ακολουθεί παράρτημα, βλέπε οικείο ΦΕΚ.}

Αρθρο: 3Β
Ημ/νία: 23.12.2013

Σχόλια
- Το παρόν προστέθηκε με το άρθρο 1 της ΥΑ Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ23823/2013 (ΦΕΚ Β' 3274/23.12.2013).

Κείμενο Αρθρου

Σε περίπτωση έκδοσης ανακοίνωσης κήρυξης εφαρμογής βραχυπρόθεσμων μέτρων μείωσης των εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10) από εστίες καύσης - και συγκεκριμένα έκδοσης σύστασης για διακοπή της χρήσης τζακιών, θερμαστρών στερεών καυσίμων και θερμαστρών βιομάζας - από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για το χωρικό πεδίο της Περιφέρειας Αττικής ή τον αρμόδιο Περιφερειάρχη για το χωρικό πεδίο των λοιπών Περιφερειών της χώρας, ισχύουν τα κάτωθι για τους δικαιούχους του Κ.Ο.Τ. που κατοικούν στο χωρικό πεδίο εφαρμογής των προηγούμενων μέτρων και για το τετράμηνο εντός του οποίου έλαβε χώρα η εφαρμογή των εν λόγω μέτρων.

Για διπλάσιο αριθμό ημερών σε σχέση με τις ημέρες εφαρμογής των ανωτέρω βραχυπρόθεσμων μέτρων η χρέωση της κατανάλωσης ενέργειας όσον αφορά στο ανταγωνιστικό σκέλος του Κ.Ο.Τ. είναι μηδενική.

Τα όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης όπως ορίζονται για κάθε κατηγορία δικαιούχων στο άρθρο 2 της υπ' αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010 (ΦΕΚ Β' 1403/06.09.2010) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, διευρύνονται σύμφωνα με τον τύπο:
Δ.Ο.Τ.Κ.i = Ο.Τ.Κ.i * (1+ 2*A.H.E.M./120) όπου

Δ.Ο.Τ.Κ.i : Διευρυμένα όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης για κάθε κατηγορία δικαιούχων Ο.Τ.Κ.i : Υφιστάμενα όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης για κάθε κατηγορία δικαιούχων A.H.E.M. : Αριθμός ημερών εφαρμογής μέτρων Οι προμηθευτές οφείλουν να ενημερώνουν τους δικαιούχους ΚΟΤ που εκπροσωπούν μέσω των λογαριασμών που εκδίδουν για την εφαρμογή των ανωτέρω προβλέψεων.

Αρθρο: 4
Ημ/νία: 06.09.2010

Κείμενο Αρθρου

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


--------------------------------------------------------------------------------Είδος: ΝΟΜΟΣ
Αριθμός: 4067
Έτος: 2012
ΦΕΚ: Α 79 20120409
Τέθηκε σε ισχύ: 09.04.2012
Ημ.Υπογραφής: 09.04.2012


Τίτλος
Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.


Προοίμιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:--------------------------------------------------------------------------------

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ


--------------------------------------------------------------------------------

 Αρθρο: 36
Ημ/νία: 31.12.2013
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Τίτλος Αρθρου
Διασφάλιση παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας


Σχόλια
- Η παρ. 7 προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4123/2013 (Α΄ 43/19.2.2013) και σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου ισχύει ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ από την έναρξη ισχύος του παρόντος (από 9.4.2012). - Η παρ. 8 προστέθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 55 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287/31.12.2013).


Κείμενο Αρθρου

1. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης της παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) κατά τις διατάξεις των άρθρων 55 επόμενα του ν. 4001/2011 (Α' 179) και τη θέσπιση του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών κατά το άρθρο 130 του ίδιου νόμου, για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας που έχει επιβληθεί στις επιχειρήσεις του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας, οφείλεται από την 1.1.2012 αντάλλαγμα Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (αντάλλαγμα ΥΚΩ), το οποίο με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011, υπολογίζεται ως εξής:

2. Υπόχρεοι καταβολής του ανταλλάγματος ΥΚΩ είναι οι εκάστοτε χρήστες κάθε παροχής ηλεκτροδότησης, οι οποίοι το συγκαταβάλλουν προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας με διακριτή χρέωση στους λογαριασμούς κατανάλωσης που λαμβάνουν, όπως η κατανάλωση αυτή προσδιορίζεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου. Το αντάλλαγμα ΥΚΩ αποδίδεται από τους προμηθευτές εντός του επόμενου της έκδοσης των λογαριασμών μήνα, σε ειδικό λογαριασμό που τηρείται από την εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε.) Α.Ε.» του άρθρου 97 του ν. 4001/2011. Από τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού καταβάλλεται εξ ολοκλήρου αντιστάθμιση στους κατόχους άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχουν Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας.

3. Το αντάλλαγμα που αντιστοιχεί στο κόστος εκπλήρωσης υποχρεώσεων παροχής ΥΚΩ, όπως αυτό έχει θεσπισθεί για τον τομέα της ηλεκτρικής ενεργείας για την περίοδο από το έτος 2008 έως και το έτος 2011, επιμερίζεται στους εκάστοτε χρήστες παροχής ηλεκτροδότησης αντί στους κατόχους αδειών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ως εξής:

Κατά τον επιμερισμό σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια λαμβάνονται υπόψη τα όρια ετήσιας επιβάρυνσης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 2773/1999 (Α' 286), όπως εκάστοτε ίσχυαν. 4. Τα ποσά που βαρύνουν τους εκάστοτε χρήστες παροχής ηλεκτροδότησης δυνάμει της προηγούμενης παραγράφου συμψηφίζονται οίκοθεν με τα ποσά που αντιστοίχως έχουν καταβληθεί από τους χρήστες αυτούς προς τους κατόχους αδείας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να ανακτηθεί το κόστος χρεώσεων ΥΚΩ, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν. 3426/2005, κατά τη χρονική περίοδο από το έτος 2008 έως και το έτος 2011. Αν από το συμψηφισμό προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο σε βάρος των εκάστοτε χρηστών, το χρεωστικό υπόλοιπο δεν αναζητείται από τους χρήστες και διαγράφεται.

5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται η υπουργική απόφαση ΠΕΚΑ ΗΛ/Β/ Φ.1.17/2123/ 2857/2010 και η απόφαση ΡΑΕ 1527/2011.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζεται κάθε αναγκαία τεχνική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

«7. Απαλλάσσεται από τη χρέωση ΥΚΩ το σύνολο των καταναλώσεων ημέρας των δικαιούχων των τιμολογίων Πολυτέκνων και Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (Κ.Ο.Τ.).»

«8. Το οφειλόμενο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος, αντάλλαγμα ΥΚΩ ειδικά για καταναλωτές βιομηχανικής χρήσης ΜΤ με ετήσια συνολική κατανάλωση ανά παροχή μεγαλύτερη των 13 GWH υπολογίζεται από 1.10.2013 ως εξής:

Μοναδιαία χρέωση σε Ευρώ/MWh = 4,14.

Για τον προσδιορισμό της ετήσιας συνολικής κατανάλωσης ανά παροχή λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της συνολικής κατανάλωσης δύο ετών προ του έτους τιμολόγησης του ηλεκτρικού ρεύματος.»
--------------------------------------------------------------------------------