Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014

Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τη διανομή κοινωνικού μερίσματος.
Τροποποίηση της αριθμ. Δ12 1063601 ΕΞ 2014/16.4.2014
κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τη διανομή κοινωνικού μερίσματος.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1848
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ12 1100217 ΕΞ 2014 (1)
κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τη διανομή κοινωνικού μερίσματος.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

13.
Την υποπαράγραφο Α.1, της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής
του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις (Α΄ 85)».
14.
Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170).
17.
Την υπ’ αριθμ. Δ12 1063601 ΕΞ 2014/16.4.2014 (Β΄ 960/16.4.2014) κοινή υπουργική απόφαση για τη διανομή κοινωνικού μερίσματος, αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο Ως οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το
1.
Η περίπτωση Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της αριθμ. Δ12 1063601 ΕΞ/16.4.2014 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«Α) Το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, ατομικό ή
οικογενειακό, εισόδημα των δικαιούχων δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στην κατωτέρω κλίμακα.
Για τον προσδιορισμό του ορίου εισοδήματος, ορίζεται
ως βασικό όριο εισοδήματος το ποσό των επτά χιλιάδων
πενήντα ευρώ (7.050) ευρώ, με βάση το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από την εκκαθάριση των αρχικών ή τροποποιητικών Δηλώσεων Φορολογίας
Εισοδήματος του οικονομικού έτους 2013 που αφορούν
τόσο τον δικαιούχο όσο και τα προστατευόμενα τέκνα ή
τα πρόσωπα που φιλοξενεί. Το βασικό όριο εισοδήματος
προσαυξάνεται, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση
του δικαιούχου, υπολογιζόμενο ως το γινόμενο του βασικού
ορίου επί την οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας.
σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας. Ο
αιτών/η αιτούσα έχει στάθμιση ένα (1), ο/η σύζυγος καθώς και κάθε φιλοξενούμενος ενήλικας έχει στάθμιση
ένα τρίτο (1/3) και κάθε προστατευόμενο τέκνο ή φιλοξενούμενος ανήλικος έχει στάθμιση ένα έκτο (1/6).
Ειδικότερα:
i) Προκειμένου για μονογονεϊκές οικογένειες, η οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται για το πρώτο
προστατευόμενο τέκνο σε ένα τρίτο (1/3).
ii) Προκειμένου για δικαιούχο/οικογένεια με ένα τουλάχιστον πρόσωπο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, η
ανωτέρω οριζόμενη αντίστοιχη με την κατηγορία τους
οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας προσαυξάνεται κατά
ένα έκτο (1/6).
Για τον προσδιορισμό των προστατευόμενων τέκνων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 του
Ν. 2238/1994 (Α΄ 151).
Κλίμακα υπολογισμού του κοινωνικού μερίσματος:

Δικαιούχοι
Βασικό όριο εισοδήματος (€)
Καταβαλλόμενο ποσό (€)  
Αιτών/Αιτούσα
7.050
500,00  
Σύζυγος/φιλοξενούμενος ενήλικας (έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του έως 31.12.2013)
+ 2.350
+ 166,67  
Για κάθε προστατευόμενο τέκνο/φιλοξενούμενο ανήλικο
+ 1.175
+ 83,33  
Μονογονεϊκές οικογένειες (για το 1ο προστατευόμενο τέκνο)
+2.350
+ 166,67  
Για ένα (1) τουλάχιστον πρόσωπο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
+1.175
+83,33
table end

Για τις υποβληθείσες αιτήσεις οι οποίες έχουν απορριφθεί ή εκκρεμούν προς εξέταση ως βασικό όριο εισοδήματος λαμβάνεται το ποσό των επτά χιλιάδων πενήντα (7.050) ευρώ, με βάση το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα που προκύπτει από την εκκαθάριση των αρχικών ή τροποποιητικών Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος του οικονομικού έτους 2013 που αφορούν τόσο τον δικαιούχο όσο και τα προστατευόμενα τέκνα ή
τα πρόσωπα που φιλοξενεί.
Η εξέταση των κριτηρίων χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος θα γίνει από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, χωρίς να απαιτείται η εκ νέου υποβολή
δήλωσης από τους αιτούντες.
Μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων
οικονομικού έτους 2014, οι αιτήσεις που απορρίφθηκαν επανεξετάζονται αυτεπάγγελτα από τη Δ.ΗΛΕ.Δ. με βάση
τα εισοδήματα των εμπρόθεσμα υποβληθεισών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014, προς
το σκοπό χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις της παρούσας.».
2.
Στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Για τις αιτήσεις που έχουν απορριφθεί με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους
2013 και πληρούν τις προϋποθέσεις με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2014,
η καταβολή θα πραγματοποιηθεί 15 ημέρες μετά τη λήξη της εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος του οικονομικού έτους 2014. Για λοιπές αιτήσεις που εκκρεμούν λόγω ελέγχου των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ή έχουν παραπεμφθεί προς έλεγχο, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί από την 1/10/2014
έως και την 10/10/2014.».
3.
Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«5.
Η Δ.ΗΛΕ.Δ. δύναται σε κάθε περίπτωση να προβαίνει σε έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων,
με βάση τις υποβληθείσες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα οικονομικά έτη 2013 ή 2014. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά
εισπράττονται σύμφωνα με το άρθρο 6.».
4.
Στο άρθρο 6 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3.
Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης επιστροφής του κοινωνικού μερίσματος από φυσικό πρόσωπο το
οποίο εκ παραδρομής έκανε αίτηση χορήγησης κοινωνικού μερίσματος ενώ δεν πληρούσε τα τιθέμενα κριτήρια με τις διατάξεις της παρούσας. Για την επιστροφή
των
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στην περίπτωση
αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.».
Άρθρο Δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουλίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΦΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ