Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014

Καταβολή επιδόματος αεροθεραπείας σε αναπήρους συνταξιούχους του Δημοσίου για τη θερινή περίοδο 2014
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1682

Αριθμ. 80582 (2)
συνταξιούχους του Δημοσίου για τη θερινή περίοδο 2014.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.− Τις διατάξεις: α) του άρθρου 6 του Ν.Δ. 4605/1966 «περί
αυξήσεως των συντάξεων και βοηθημάτων του Δημοσίου
κ.λπ.», β) του Ν.Δ. 1342/73 «περί συνταξιοδοτήσεως του μεταφερομένου εις τον ΟΣΕ προσωπικού των ΣΕΚ», γ) του
άρθρου 24 του Ν. 1043/1980, δ) το άρθρο 12 του Ν. 3036/2002
και ε) τις παραγ. 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν.3670/2008.
2.− Τις αποφάσεις ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ Φ 443.8/67 /159346/Σ.
884 Αριθμ. Εγκυκλίου: 1/23 Οκτ. 2013, αναφορικά με την
ρύθμιση της Λουτροθεραπείας και Αεροθεραπείας των
αναπήρων πολέμου έτους 2014.
4.− Το γεγονός ότι με την απόφαση μας αυτή προκαλείται δαπάνη για το τρέχον έτος σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού επτακόσιες δώδεκα χιλιάδες,
πεντακόσια ευρώ (712.500,00 €), η οποία θα καλυφθεί
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στους οικείους Κ. Α. Ε.
της υποκατηγορίας 0600 − του ειδικού φορέα 23/200
(Υπουργείο Οικονομικών − Γενικές Κρατικές Δαπάνες)
και Κ. Α. Ε. 0559 − φορέας 11110 προϋπολογισμός Κεντρικής Υπηρεσίας ΥΠΕΘΑ) για τους δικαιούχους Στρατιωτικούς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε:
1.− Χορηγούμε ως επίδομα αεροθεραπείας για τη θερινή περίοδο 2014 στους δικαιούμενους συνταξιούχους
του Δημοσίου το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ
(250,00 €).
2.− Το επίδομα αυτό θα καταβληθεί:
Α. Στους συνταξιούχους που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.Δ.4605/66.
Β. Στους συνταξιούχους της περιπτ. γ της παρ. 1 του
άρθρου 6 του ανωτέρω Ν. Δ/τος που σύμφωνα με γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής των
ετών 2011, 2012, 2013 και 2014, κρίθηκαν ότι έχουν ανάγκη του επιδόματος αυτού και ανήκουν στις κατωτέρω
κατηγορίες συνταξιούχων:
α) Αναπήρων Αξιωματικών του Ν. 2588/21 και Ν. 875/79
Πολεμικής Αποστρατείας.
β) Αναπήρων Αξιωματικών του Ν. 362/43.
γ) Αναπήρων Οπλιτών του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1044/71,
όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1043/80.
δ) Αναπήρων της πρώην Αστυνομίας Πόλεων, που
υπάχθηκαν στο Ν.Δ. 330/47.
ε) Αναπήρων των Σωμάτων Ασφαλείας του Ν. 1579/1950
και σε όσους εξομοιούνται με αυτούς από το Λιμενικό
και Πυροσβεστικό Σώμα και την Αγροφυλακή.
στ) Αναπήρων Εθνικής Αντίστασης του A.N. 1855/51,
Ν.Δ. 412/70 και Ν. 1543/85,
ζ) Αναπήρων του Ν. 1370/1944 (ειρηνικής περιόδου που
έπαθαν στην Υπηρεσία και εξ αιτίας αυτής και λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας).
η) Αναπήρων Αντιδικτατορικού αγώνα Ν.1543/85.
θ) Αναπήρων Αμάχου Πληθυσμού Ν. 812/43, όπως ισχύει μέχρι σήμερα.
ι) Αναπήρων Αμάχου Πληθυσμού Ν. 1863/89.
Γ. Στους πολιτικούς συνταξιούχους που έπαθαν εξ
αιτίας της υπηρεσίας τους (754.6/117/3912/24.3.69 από−
φαση Υ.Ε.Α.).
Δ. Στους συνταξιούχους του ΟΣΕ, α) που έχουν διατηρήσει σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν.Δ. 3395/55 τις
παροχές του άρθρου 3 του κανονισμού νοσηλείας και
περίθαλψης του, από φυματίωση πάσχοντα, προσωπικού
των Σιδηροδρομικών Δικτύων ΣΕΚ και ΣΠΑΠ (Ν. 1961/51),
β) που έχουν πάρει σύνταξη, σύμφωνα με το άρθρο
11 του Ν.Δ. 3395/55 και γ) που συνταξιοδοτήθηκαν για
φυματίωση πριν από την ισχύ του Ν.Δ. 3395/1955 και δεν
έχουν υπαχθεί στις διατάξεις αυτού.
Ε. Στους δικαιούχους αναπήρους Δημοτικούς και Κοινοτικούς συνταξιούχους που έχουν υπαχθεί στο Ν. 1518/1985.
3.− Δεν δικαιούνται το επίδομα αεροθεραπείας:
α) Οι ανάπηροι οι οποίοι έλαβαν ή δικαιούνται να
λάβουν επίδομα αεροθεραπείας και από άλλη πηγή
(Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, π.χ.
Ι.ΚΑ, Κοινωφελείς Οργανισμοί κ.λπ.).
β) Οι ανάπηροι που δικαιούνται λουτροθεραπεία το
έτος 2014 από ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ.
γ) Οι νέοι συνταξιούχοι που η σύνταξη τους είναι
πληρωτέα μετά την 30.9.2014 ή που η διαταγή εγγραφής
τους στα Μητρώα των συνταξιούχων θα εκδοθεί μετά
την 31.10.2014 (παρ. 2 άρθρο 6 Ν. 4605/66).
4.− Δικαιούχοι που μένουν στο Εξωτερικό, μπορούν να πάρουν το επίδομα αεροθεραπείας ύστερα από αίτηση τους,
στην αρμόδια Δ/νση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
5.− Το κατά την παρ. 1 επίδομα αεροθεραπείας θα καταβληθεί στους δικαιούχους ολόκληρο την 10η Ιουλίου
2014 και είναι απαλλαγμένο από κάθε κράτηση ή φόρο.
6.− Όσοι κρίθηκαν δικαιούχοι του επιδόματος αεροθεραπείας και για οποιοδήποτε λόγο το επίδομα αυτό
δεν καταβλήθηκε την ανωτέρω ημερομηνία, μπορούν να
ζητήσουν την καταβολή της παροχής αυτής με αίτηση που θα υποβληθεί στην αρμόδια Δ/νση Διενέργειας
Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων επί των
Πολιτικών, Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων του
Γ.Λ.Κ., το αργότερο μέχρι 31.10.2014.
Μετά τη χρονολογία αυτή παραγράφεται κάθε αξίωση
τους κατά του Δημοσίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιουνίου 2014
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ