Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014

βελτίωση του Κοινωνικού Οικιακού τιμολογίου Κ.Ο.Τ. για τους δικαιούχους των Φορέων Πρόνοιας και τους ανέργους.
βελτίωση του Κοινωνικού Οικιακού τιμολογίου
Κ.Ο.Τ.
για τους δικαιούχους των Φορέων Πρόνοιας και τους ανέργους.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1657 / 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ. 10205 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/16027 Απόφασης Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου». Διεύρυνση και βελτίωση του Κ.Ο.Τ.
με ειδικές προβλέψεις για τους δικαιούχους των Φορέων Πρόνοιας και τους ανέργους.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
5.
Τις διατάξεις των άρθρων 52, 55, 56 και 140 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011).
6.
Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4067/ 2012 (ΦΕΚ Α’79/09.04.2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7.
Την υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/16027 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (ΦΕΚ Β΄
1403/ 06.09.2010), όπως τροποποιήθηκε από τις
υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/οικ. 26884 (ΦΕΚ Β΄ 1963/21.12.2010),
Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/οικ.2036 (ΦΕΚ Β΄ 302/22.02.2011), Δ5−ΗΛ/Β/
Φ29/ oικ.4541 (ΦΕΚ Β΄ 322/28.02.2011), Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/
οικ.6713 (ΦΕΚ Β΄ 475/28.3.2011), Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/οικ.29891
(ΦΕΚ Β΄ 3254/30.12.2011), Δ5−ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ.878 (ΦΕΚ Β΄
94/23.01.2013), Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.21235 (ΦΕΚ Β΄ 2957/21.11.2013)
αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής και την Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.23823 (ΦΕΚ
Β΄ 3274/23.12.2013) απόφαση των Υπουργού και Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
8.
Την υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ/28005 κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργει− ας και Κλιματικής Αλλαγής και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΦΕΚ Β΄ 2015/27.12.2010).
9.
Την υπ’ αριθμ. ΠΔ5/ΗΛ/Β/Φ1Β/12924 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Καθορισμός Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας» (ΦΕΚ Β΄ 1040/25.06.2007), όπως αυτή τροποποιήθηκε
– συμπληρώθηκε διαδοχικά από την υπ’ αριθ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/19046 Απόφαση του Υφυπουργού Περι− βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Έντα− ξη του Κοινωνικού
Οικιακού Τιμολογίου − Κ.Ο.Τ.− στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας» (ΦΕΚ Β΄ 1614/06.10.2010) και στη συνέχεια από την υπ’ αριθ. Δ5−ΗΛ/Β7Φ.1/οικ. 27547 Απόφαση
του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ορισμός Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)» (ΦΕΚ Β΄ 2783/02.12.2011).
10.
Τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β΄ 832/09.04.2013) και ιδίως τα άρθρα 33, 34 και 44.
11.
Την υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ.12112 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατηγορίες, κριτήρια και διαδικασία ένταξης
Πελατών στους Ευάλωτους Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας» (ΦΕΚ Β΄ 1521/ 21.06.2013).
12.
Την απόφαση της ΡΑΕ «Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει (ΦΕΚ Β΄82/27.01.2006) και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο.», (ΦΕΚ Β’1463/17.06.2013)
13.
Το υπ’ αριθμ. 6464/20.12.2013 έγγραφο του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με το οποίο ζητείται η γνώμη της ΡΑΕ για την ένταξη
στο Κ.Ο.Τ. νέων κατηγοριών ευπαθών καταναλωτών, οι οποίοι προσδιορίζονται στο ανωτέρω έγγραφό του και στα συνημμένα σε αυτό σχετικά ενημερωτικά σημειώματα της ΔΕΗ Α.Ε. και του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
14.
Τη Γνώμη της ΡΑΕ υπ’ αριθ.1/2014, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ΄ αριθμ. Ο57225/15.01.2014 Έγγραφο της Αρχής (Α.Π Δ5:41/20.01.2014)
15.
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Στην υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού
Τιμολογίου», (ΦΕΚ Β΄ 1403/06.09.2010), όπως ισχύει, προστίθεται άρθρο 2Α ως εξής:
«Άρθρο 2Α
Δημιουργία νέου ειδικού τιμολογίου στο πλαίσιο
του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου
Το "Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο III" (Κ.Ο.Τ. III), το οποίο
παρέχεται από όλους τους Προμηθευτές ηλεκτρικής
ενέργειας, εφαρμόζεται σε καταναλωτές οι οποίοι αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσχέρειες κάλυψης των ενεργειακών τους αναγκών και οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί
από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω
χρεών, να επανασυνδέονται άμεσα και να εντάσσονται
σε ειδικό μειωμένο τιμολόγιο για την κάλυψη βασικών
ενεργειακών τους αναγκών με την χρήση ηλεκτρικής
ενέργειας.
1.
Δικαιούχοι
Καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι ήσαν
εγγεγραμμένοι στα συσσίτια των ΟΤΑ, των Περιφερειών, της Εκκλησίας, των −κατά την παράγραφο 2 του
άρθρου 13 του Συντάγματος− γνωστών θρησκειών και
δογμάτων την 1η Νοεμβρίου 2013 και οι οποίοι έχουν
αποσυνδεθεί από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω
ληξιπρόθεσμων χρεών προς τους προμηθευτές τους.
2.
Διαδικασία
Συστήνονται στους δήμους όλης της χώρας Επιτροπές
αποτελούμενες από έναν (1) εκπρόσωπο της αντίστοιχης
Δημοτικής Αρχής, έναν (1) εκπρόσωπο του Διαχειριστή
του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) και έναν (1) εκπρόσωπο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να ελέγχουν τις
προϋποθέσεις και να δίνουν άμεσα την εντολή για την
επανασύνδεση των ευπαθών καταναλωτών. Με απόφαση του οικείου Δημάρχου συγκροτούνται οι Επιτροπές,
και ορίζονται τα μέλη, καθώς και ο συντονιστής αυτών.
Η διαδικασία που εφαρμόζεται για την ένταξη των
καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας στο ΚΟΤ ΙΙΙ έχει
ως εξής:
(α) Οι Επιτροπές που συγκροτούνται, ως ανωτέρω,
στους Δήμους όλης της χώρας, συγκεντρώνουν τα στοιχεία που τους διαβιβάζουν οι Δήμοι, οι Περιφέρειες και
οι Ιερές Μητροπόλεις και λοιποί θρησκευτικοί φορείς
σχετικά με καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι ήσαν εγγεγραμμένοι στα συσσίτια των ΟΤΑ, των
Περιφερειών, της Εκκλησίας, των −κατά την παράγραφο
2 του άρθρου 13 του Συντάγματος− γνωστών θρησκειών και δογμάτων την 1η Νοεμβρίου 2013 και είναι ήδη
αποσυνδεδεμένοι από το Δίκτυο.
(β) Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων των ως
άνω ευπαθών καταναλωτών, όσον αφορά στις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους για ηλεκτρική ενέργεια, γίνεται
από τον εκπρόσωπο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας,
ως μέλος της ανωτέρω Επιτροπής, ενώ ο έλεγχος των
τεχνικών στοιχείων που απαιτούνται για την επανασύνδεσή τους γίνεται από τον εκπρόσωπο του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.
(i)
Αν ο ανωτέρω καταναλωτής είναι αποσυνδεδεμένος λόγω χρέους και υπάρχει ενεργή σύμβαση Προμήθειας με κάποιον Προμηθευτή, τότε θα ενημερώνεται ο Προμηθευτής
αυτός για να εκδώσει εντολή επανασύνδεσης, η οποία θα προωθείται στο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για εκτέλεση. Ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ θα υλοποιεί την επανασύνδεση και δεν θα χρεώνει
τέλη επανασύνδεσης.
(ii)
Αν ο ανωτέρω καταναλωτής δεν έχει ενεργή σύμβαση Προμήθειας, τότε θα εκπροσωπείται από τον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας, με τη διαδικασία που ήδη
προβλέπεται στο άρθρο 9, παρ. 14, περ. γ της Απόφασης ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 182/2013 «Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής
Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ Β΄82/2006) και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο.», (ΦΕΚ Β’1463/17.06.2013), και
την τιμολόγηση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρο. Ο Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας ενημερώνει, σύμφωνα
με το άρθρο 44 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής
Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β΄ 832/09.04.2013), κατά την
ένταξή τους και εγκαίρως πριν την παρέλευση του τετραμήνου ένταξης στο Κ.Ο.Τ. ΙΙΙ με ατομική ειδοποίηση,
έγγραφη ή ηλεκτρονική, τους εν λόγω καταναλωτές:
α. για την υπαγωγή τους σε καθεστώς Καθολικής
Υπηρεσίας,
β. για τους όρους και τις χρεώσεις της εν λόγω παροχής,
γ. για το δικαίωμα του Πελάτη να αλλάξει Προμηθευτή
σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
Στην περίπτωση που απαιτείται η προσκόμιση νέας
Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη επανελέγχου, αυτή
δύναται να προσκομιστεί και μετά τη διαδικασία ένταξης του δικαιούχου στο νέο ειδικό τιμολόγιο, και σε
καμία περίπτωση δεν αποτελεί εμπόδιο για την ολοκλήρωσή της.
3.
Διάρκεια ισχύος του νέου ειδικού τιμολογίου
Η ένταξη στο ΚΟΤ ΙΙΙ ισχύει για ένα τετράμηνο. Μετά
το πέρας του τετραμήνου αυτού, ο καταναλωτής απεντάσσεται από το ΚΟΤ ΙΙΙ. Εφόσον ήταν ενταγμένος σε
κατηγορία δικαιούχων του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, παραμένει στην κατηγορία όπου ήταν δικαιούχος
προ της ένταξής του στο ΚΟΤ ΙΙΙ. Στις περιπτώσεις όπου
ο καταναλωτής δεν ήταν δικαιούχος του Κοινωνικού
Οικιακού Τιμολογίου, ενημερώνεται από την Επιτροπή
της παρ. 2 του παρόντος άρθρου για το δικαίωμά του
να υποβάλει άμεσα αίτημα ένταξης σε κάποια κατηγορία του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, για την οποία
πληροί τα ισχύοντα κριτήρια.
Το ΚΟΤ ΙΙΙ ισχύει έως 31.12.2015. Η ένταξη στο ΚΟΤ ΙΙΙ
για κάθε δικαιούχο ισχύει για ένα μόνο τετράμηνο για
κάθε ημερολογιακό έτος.
4.
Όρια ισχύος του ΚΟΤ ΙΙΙ – Χρεώσεις
Το ΚΟΤ ΙΙΙ εφαρμόζεται για το σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας έως και
1700kWh, και αφορά σε κατανάλωση (ημέρας ή/και νύκτας για τους καταναλωτές που διαθέτουν μετρητή
νυκτερινής κατανάλωσης) ηλεκτρικής ενέργειας για την
κάλυψη βασικών αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου.
Ως τιμές των ανταγωνιστικών και ρυθμιζόμενων χρεώσεων του Κ.Ο.Τ. ΙΙΙ ορίζονται οι τιμές που αναφέρονται
στον παρακάτω Πίνακα:
Πίνακας Τιμών Ειδικού Τιμολογίου – Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ΙΙΙ (ισχύς για ένα
τετράμηνο ανά έτος για κάθε δικαιούχο)
Ανταγωνιστικές Χρεώσεις
Συνολική κατανάλωση έως και 800kWh
Χρέωση παγίου
Χρέωση Ενέργειας
(€/τετράμηνο)
(€/kWh)
Μονοφασικές παροχές
0
0,00000
Τριφασικές παροχές
0
0,00000
Συνολική κατανάλωση έως και 1700kWh

table with 4 columns and 4 rows
Χρέωση Ενέργειας (€/ kWh) για τις πρώτες 800kWh
Χρέωση Ενέργειας (€/ kWh) για 801 έως και 1700kWh  
Μονοφασικές παροχές
0
0,00000
0,04101  
Τριφασικές παροχές
0
0,00000
0,04101  
Ρυθμιζόμενες χρεώσεις    
table end

Για τις χρεώσεις χρήσης συστήματος μεταφοράς, λοιπές χρεώσεις και χρεώσεις δικτύου διανομής, καθώς
και τις χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και ΕΤΜΕΑΡ ισχύουν οι τιμές των δικαιούχων Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.
Για συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση που υπερβαίνει τις 1700kWh το ΚΟΤ ΙΙΙ εφαρμόζεται για το τμήμα
της τετραμηνιαίας κατανάλωσης έως 1700KWh ενώ για
το τμήμα της τετραμηνιαίας κατανάλωσης από 1701
kWh και άνω ισχύουν για το ανταγωνιστικό σκέλος οι
τιμές του εκάστοτε ισχύοντος οικιακού τιμολογίου του
Προμηθευτή, που αντιστοιχούν στη συνολική κατανάλωση του.
5.
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου υπερισχύουν κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης εφαρμογής του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου που αφορά σε θέματα που
ρυθμίζονται από αυτό».
Άρθρο 2
Στην υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού
Τιμολογίου», (ΦΕΚ Β’ 1403/06.09.2010), όπως ισχύει, προστίθεται άρθρο 2Β ως εξής:
«Άρθρο 2Β
Δημιουργία νέας κατηγορίας δικαιούχων Κ.Ο.Τ.
Ορίζεται νέα κατηγορία δικαιούχων στο πλαίσιο
Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (Κ.Ο.Τ.), με σκοπό την
ένταξη ατόμων τα οποία βρίσκονται σε καθεστώς ανεργίας αλλά δεν μπορούν να επωφεληθούν των ευνοϊκών
ρυθμίσεων της ήδη υπάρχουσας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ’ (άρθρο 2, παρ. 1., περ. γ). Η νέα κατηγορία ονομάζεται «ΣΤ’
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ».
1.
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι της νέας αυτής κατηγορίας είναι όσοι είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και οι οποίοι
κατά την υποβολή του αιτήματος ένταξής τους στους
δικαιούχους του Κ.Ο.Τ. βρίσκονται σε συνεχή ανεργία
επί τουλάχιστον τρεις (3) μήνες. Ο δικαιούχος πρέπει
να έχει ετήσιο συνολικό οικογενειακό φορολογούμενο
πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα κατά το προηγούμενο
του έτους ένταξης οικονομικό έτος, και το οποίο δηλώνεται στην φορολογική δήλωση που υποβάλλεται, κατά
το τρέχον οικονομικό έτος, μικρότερο από 12.000 ευρώ,
χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος, προσαυξανόμενο κατά 6.000 ευρώ στις περιπτώσεις
όπου ο δικαιούχος κατοικεί μόνιμα σε νησί με πληθυσμό
κάτω από 3.100 κατοίκους. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα προστατευόμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται από
τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Στο παραπάνω
φορολογούμενο εισόδημα δεν λαμβάνεται υπόψη το
εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του ανέργου που
τυχόν συμπεριλαμβάνεται στην παραπάνω δήλωσή του,
και αφορά την περίοδο που προηγήθηκε της περιόδου
ανεργίας του. Στην περίπτωση κατά την οποία και οι
δύο σύζυγοι είναι άνεργοι για συνεχές χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, για τον υπολογισμό
του φορολογούμενου οικογενειακού εισοδήματος, η
τυχόν αφαίρεση εισοδημάτων από μισθωτές υπηρεσίες που συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω δήλωση
αφορά και στους δύο ανέργους.
Ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων για την κατηγορία αυτή πραγματοποιείται από τη Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων, μετά την εκκαθάριση των
φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλονται κατά το
έτος υποβολής της αίτησης.
Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1500kWh.
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι τιμές του Κ.Ο.Τ.
ΙI του Πίνακα του Παραρτήματος.
2.
Προϋποθέσεις
Οι ρυθμίσεις της ΣΤ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ του Κ.Ο.Τ. εφαρμόζονται για το σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης
και έως τo όριο κατανάλωσης της παρ. 1 εφόσον:
α. η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αφορά σε
κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου
β. η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη ή ίση με 200kWh
ανά τετράμηνο.
γ. Η συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση, σε ετήσια κυλιόμενη βάση, δεν υπερβαίνει τις 1500kWh. Εάν υπάρχει
υπέρβαση του τετραμηνιαίου αυτού ορίου κατανάλωσης
τότε για το συγκεκριμένο τετράμηνο δεν εφαρμόζεται
το Κ.Ο.Τ.
Για τον υπολογισμό του ορίου κατανάλωσης δεν λαμβάνεται υπόψη η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
βάσει νυκτερινού τιμολογίου.
Εάν η κατανάλωση είναι μικρότερη από την αναφερόμενη στο παραπάνω εδάφιο β, τότε για το συγκεκριμένο τετράμηνο δεν εφαρμόζεται το Κ.Ο.Τ., αλλά οι
τιμές του ισχύοντος κάθε φορά οικιακού τιμολογίου
του Προμηθευτή.
Η παροχή του Κ.Ο.Τ. γίνεται εάν η τετραμηνιαία κατανάλωση, δεν υπερβαίνει το όριο κατανάλωσης όπως
ορίζεται στην περίπτωση γ της παρούσας παραγράφου.
Εάν υπάρχει υπέρβαση των τετραμηνιαίων αυτών ορίων
κατανάλωσης τότε για το συγκεκριμένο τετράμηνο δεν
εφαρμόζεται το Κ.Ο.Τ., εφόσον η μέση τετραμηνιαία
κατανάλωση σε ετήσια κυλιόμενη βάση, βάσει καταμετρημένων ενδείξεων, υπερβαίνει το όριο κατανάλωσης
που προβλέπεται για την περίπτωση αυτή. Εφόσον η
μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια κυλιόμενη
βάση, βάσει καταμετρημένων ενδείξεων, δεν υπερβαίνει
τις 1500kWh για το τμήμα της υπερβάλλουσας τετραμηνιαίας κατανάλωσης σε σχέση με το όριο αυτό, ισχύουν
οι τιμές του εκάστοτε ισχύοντος οικιακού τιμολογίου
του Προμηθευτή που αντιστοιχούν στη συνολική κατανάλωση του.
3.
Διαδικασία
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, απευθείας ή
μέσω των Προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, στην
ιστοσελίδα του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.). Για την
υποβολή της αίτησης απαιτείται η δήλωση Α.Φ.Μ. του
αιτούντος. Με την αίτηση ο αιτών παρέχει εξουσιοδότηση για αναζήτηση των στοιχείων που δηλώνονται από
τους αρμόδιους φορείς (Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών και Ο.Α.Ε.Δ.) που πιστοποιούν την ένταξη στην
κατηγορία δικαιούχου. Η συγκατάθεση για τη συλλογή
και επεξεργασία των στοιχείων αυτών λογίζεται ότι
δίνεται με την ως άνω ηλεκτρονική αίτηση του αιτούντος και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται
στις διατάξεις της Υ.Α. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010
«Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (ΦΕΚ Β΄
1403/06.09.2010), όπως ισχύει. Οι αιτήσεις διαβιβάζονται
στον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για έλεγχο πληρότητας των προϋποθέσεων υπαγωγής στο Κ.Ο.Τ., σε συνεργασία με την
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του
Υπουργείου Οικονομικών και τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Για την υποβολή
των αιτήσεων οι αιτούντες οφείλουν να υποβάλλουν:
α. Τα στοιχεία της αστυνομικής τους ταυτότητας
β. Στοιχεία λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος στο
όνομά τους ή της /του συζύγου
γ. Τον αριθμό ΑΦΜ τους και αν είναι έγγαμοι και τον
αριθμό ΑΦΜ του/της συζύγου τους.
Τα στοιχεία των αιτουμένων καταναλωτών αποστέλλονται άμεσα από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στον ΟΑΕΔ προς
έλεγχο. Ως ημερομηνία ελέγχου των προϋποθέσεων
ένταξης ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Ο ΟΑΕΔ άμεσα, και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε
(5)
εργάσιμων ημερών από την υποβολή της Αίτησης ελέγχει εάν πληρούται η προϋπόθεση της συνεχούς ανεργίας για διάστημα μεγαλύτερο ή ίσο με τρεις (3) μήνες.
Μετά την επιβεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, γίνεται η ένταξη του καταναλωτή στους δικαιούχους του Κ.Ο.Τ. και ενημερώνεται ο Προμηθευτής του. Εν συνεχεία, αποστέλλονται
από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. τα στοιχεία προς έλεγχο στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, η οποία ελέγχει τα εισοδηματικά στοιχεία ως προς την ακρίβεια
και την ισχύ τους.
Για την υποβολή των αιτήσεων οι αιτούντες το Κ.Ο.Τ.
οφείλουν επιπλέον να δηλώνουν, με βάση τις διατάξεις
του ν. 1599/1986,
α. τον αριθμό της κάρτας ανεργίας εν ισχύει. Στην
περίπτωση δύο ανέργων/συζύγων δηλώνονται οι αριθμοί
κάρτας ανεργίας και για τους δύο συζύγους.
β. ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης
είναι άνεργος/άνεργοι για συνεχές χρονικό διάστημα
τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
γ. ότι το ετήσιο συνολικό οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα κατά το προηγούμενο του έτους υποβολής της αίτησης οικονομικό έτος,
και το οποίο δηλώνεται στην φορολογική δήλωση που
υποβάλλεται κατά το τρέχον οικονομικό έτος, χωρίς
τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος,
αφαιρουμένων τυχόν εισοδημάτων από μισθωτές υπηρεσίες του ανέργου ή των ανέργων συζύγων, είναι εντός
των ορίων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου.
δ. Σε περίπτωση όπου κατά τον έλεγχο των εισοδηματικών κριτηρίων (παρ. γ. ανωτέρω) διαπιστωθεί η μη
πλήρωση των προϋποθέσεων ένταξης επιβάλλονται οι
κυρώσεις της παρ. 4 του παρόντος άρθρου
ε. ότι αποδέχονται τον επανέλεγχο των Αιτήσεων τους
για την αυτόματη μετάβαση στη Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (άρθρο
2, παρ. 1 περ. γ’ της Υπουργικής Απόφασης Δ5−ΗΛ/Β/
Φ29/16027/06.08.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1403/06.09.2010), όπως ισχύει.
Η ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο γίνεται
από την επομένη της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του
ελέγχου από τον ΟΑΕΔ και ενημερώνεται σχετικά ο
αιτών και ο προμηθευτής του από τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.
Για τον πρώτο έλεγχο των στοιχείων, τα στοιχεία
που σχετίζονται με τις προϋποθέσεις ένταξης στην
κατηγορία δικαιούχων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, για την ΣΤ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, μετά την έναρξη
υποβολής φορολογικών δηλώσεων, διαβιβάζονται από
τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών για
διασταύρωση και επιβεβαίωση. Η Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων αποστέλλει κατάλογο με
τους δικαιούχους άνεργους, χωρίς καθυστέρηση, μετά
την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων, ώστε να
μπορούν να ελέγχονται το συντομότερο δυνατόν και να
επιβεβαιώνονται από το αρχείο Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας που τηρείται από
αυτήν, τα στοιχεία δήλωσης του εκάστοτε δικαιούχου.
Εάν προκύψει από τον έλεγχο αυτόν ότι δεν πληρούνται τα κριτήρια ένταξης του δικαιούχου στο Κ.Ο.Τ.
τότε ενημερώνεται για τους λόγους απένταξής του. Ο
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα και τον
προμηθευτή του. Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. τηρεί Μητρώο των
πελατών της ΣΤ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα απολογιστικού ελέγχου των στοιχείων,
καθώς και δυνατότητα αυτοματοποίησης του ελέγχου.
Η ένταξη στους δικαιούχους της ΣΤ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ,
ισχύει κατά μέγιστο για ένα (1) ημερολογιακό έτος. Μετά
την παρέλευση τριών (3) μηνών συνεχούς ανεργίας από
την υποβολή της Αίτησης, εφόσον έχει oλοκληρωθεί ο
έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων ή με την ολοκλήρωση του ελέγχου εισοδηματικών κριτηρίων σε κάθε
άλλη περίπτωση γίνεται μετάπτωση στη Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.
Μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την υποβολή της Αίτησης ελέγχεται η παραμονή σε καθεστώς
ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και εφόσον πληρούνται και τα
εισοδηματικά κριτήρια, ο αιτών μεταπίπτει αυτόματα
στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ του άρθρου 2 της παρούσας.
Επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο Κ.Ο.Τ.,
διενεργείται από τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ τον μήνα Δεκέμβριο
κάθε έτους. Εφόσον από τη διαδικασία αυτή προκύπτει
ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης για το
επόμενο ημερολογιακό έτος το Κ.Ο.Τ. παύει να ισχύει.
4.
Κυρώσεις
Σε περίπτωση που κατά τον πρώτο έλεγχο δεν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία που δήλωσε ο δικαιούχος από τα
τηρούμενα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων σύμφωνα με την διαδικασία της
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, τότε ο δικαιούχος
απεντάσσεται αναδρομικά από την ημέρα ένταξής του
στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και υποχρεούται να
καταβάλλει εντόκως, μέσω του λογαριασμού του Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, τα ποσά που απέφυγε
να πληρώσει με την καταχρηστική ένταξή του στο Κ.Ο.Τ.
Επιπλέον, επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις για ψευδή
δήλωση στοιχείων σύμφωνα με τον ν. 1599/1986.
5.
Λοιπές διατάξεις
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προβλέψεις της απόφασης
Υ.Α. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010 «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (ΦΕΚ Β΄ 1403/06.09.2010),
όπως ισχύει.
Άρθρο 3
1.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Ιουνίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

@@@

 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμός: Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027
Έτος: 2010
ΦΕΚ: Β 1403 2010 09 06
Τέθηκε σε ισχύ: 06.09.2010
Αρμόδιος Φορέας: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Τίτλος
Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα», (ΦΕΚ Α/98/2005).
2. Το π.δ. 381/89 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α/168/1989), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 191/96 (ΦΕΚ Α/154/1996), σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ Α/19/1996) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση Του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α/85/2004).
3. Το π.δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α/214/2009)
4. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α/221/2009).
5. Την υπ αριθμ. οικ. 52167/21.12.2009 Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Β/2514/22.12.2009).
6. Το άρθρο 29 του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α/286/1999), όπως ισχύει και ειδικότερα την παρ. 4, σύμφωνα με την οποία με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, οι κάτοχοι Αδειας μπορεί να υποχρεωθούν να διαφοροποιούν για ομάδες Καταναλωτών τα τιμολόγια τους, με την προϋπόθεση ότι: α) διασφαλίζεται η δυνατότητα κάλυψης των συνολικών δαπανών για κάθε κάτοχο άδειας και β) όσον αφορά τη ΔΕΗ, η μη ύπαρξη επιδοτήσεων μεταξύ Επιλεγόντων και Μη Επιλεγόντων Πελατών.
7. Την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (υπ αριθμ. Δ5/ΗΛ/ Β/Φ29/23860/30.11.2007, ΦΕΚ Β/2332/07.12.2007).
8. Το άρθρο 14, παράγραφος 3, εδάφιο β του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες (Υπουργική Απόφαση υπ αριθμ. 4524/06.02.2001, ΦΕΚ Β/270/15.3.2001) σύμφωνα με το οποίο γίνεται η έγκριση των τιμολογίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ Α.Ε. σε Επιλέγοντες Πελάτες όταν η ΔΕΗ Α.Ε. προμηθεύει ποσοστό μεγαλύτερο του 70% της συνολικής ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία καταναλώνουν οι Επιλέγοντες Πελάτες της χώρας.
9. Τα γενικά τιμολόγια της ΔΕΗ Α.Ε. όπως ισχύουν.
10. Την από 30.6.2008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (υπ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/16180, ΦΕΚ Β/1389/16.7.2008), σχετικά με τις Αυξήσεις τιμολογίων πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε.
11. Τη Γνωμοδότηση της ΡΑΕ υπ αριθμ. 237/2010, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ αριθμ. 0-41440/07.05.2010 Έγγραφο της Αρχής.
12. Τις απόψεις που διατυπώθηκαν κατά τη διαβούλευση του Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης «Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο».
13. Το έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Δ5/ΗΛ/Β/15069/23.07.2010) 14. Τη γνωμοδότηση της ΡΑΕ υπ αριθμ. 340/2010, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ αριθμ. 0-43875/05.08.2010 Έγγραφο της Αρχής.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

 Αρθρο: 1
Ημ/νία: 21.11.2013

Τίτλος Αρθρου
Ορισμοί - Προϋποθέσεις

Σχόλια
- Η παρ. 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της ΥΑ Δ5/ΗΑ/Β/Φ29/οικ. 212/2013 (ΦΕΚ Β' 2957/21.11.2013).

Κείμενο Αρθρου

1. Το «Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο» (Κ.Ο.Τ.), είναι νέο ειδικό τιμολόγιο, το οποίο εφαρμόζεται σε ευπαθείς ομάδες καταναλωτών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας και παρέχεται από όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Ως τιμές του «Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» ορίζονται οι τιμές που αναφέρονται στον Πίνακα του Παραρτήματος, το οποίο προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

«3. Το Κ.Ο.Τ. εφαρμόζεται για το σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης και έως τα αντίστοιχα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου στο άρθρο 2 της παρούσας (1500 ή 1700 kWh), εφόσον:

α. η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου.

β. η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη ή ίση με 200 kWh ανά τετράμηνο.

γ. η συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης όπως ορίζονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου στο άρθρο 2. Εάν υπάρχει υπέρβαση των τετραμηνιαίων αυτών ορίων κατανάλωσης τότε για το συγκεκριμένο τετράμηνο δεν εφαρμόζεται το Κ.Ο.Τ., εφόσον η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια κυλιόμενη βάση, βάσει καταμετρημένων ενδείξεων, υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου στο άρθρο 2.

Για τον υπολογισμό των ορίων κατανάλωσης κάθε κατηγορίας δικαιούχου δεν λαμβάνεται υπόψη η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας βάσει νυκτερινού τιμολογίου.

Εάν η κατανάλωση είναι μικρότερη από την αναφερόμενη στο παραπάνω εδάφιο β, τότε για το συγκεκριμένο τετράμηνο δεν εφαρμόζεται το Κ.Ο.Τ., αλλά οι τιμές του ισχύοντος κάθε φορά οικιακού τιμολογίου του Προμηθευτή.»

 Αρθρο: 2
Ημ/νία: 21.11.2013

Τίτλος Αρθρου
Δικαιούχοι

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 της ΥΑ Δ5/ΗΑ/Β/Φ29/οικ. 212/2013 (ΦΕΚ Β' 2957/21.11.2013).

Κείμενο Αρθρου

1. Η ένταξη στο Κ.Ο.Τ. γίνεται για ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος (από 1/1 έως και 31/12), δηλαδή για όλους τους τετραμηνιαίους λογαριασμούς που εκδίδονται το έτος αυτό και για το σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης έως τα αντίστοιχα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου στο παρόν άρθρο. Ειδικά για τους δικαιούχους της περ. ε) η ένταξη στο Κ.Ο.Τ. γίνεται για όλους τους τετραμηνιαίους λογαριασμούς που εκδίδονται για ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος (από 1/1 έως 31/12), ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης. Οι τιμές του Κ.Ο.Τ. που προβλέπονται για την περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται για τετραμηνιαία κατανάλωση έως 2000 kWh.

Οι δικαιούχοι που εντάσσονται στο Κ.Ο.Τ. πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις για κάθε μια κατηγορία:

α) Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Έχουν ετήσιο συνολικό οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο από 12.000 ευρώ, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος, προσαυξανόμενο κατά 6.000 ευρώ στις περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος κατοικεί μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα προστατευόμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται από τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1500 kWh. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι τιμές του Κ.Ο.Τ. Ι του Πίνακα του Παραρτήματος.

β) Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Είναι γονείς με τρία προστατευόμενα τέκνα, όπως προκύπτει από την εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωσή τους κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης έτος και έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο από 23.500 ευρώ, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος, προσαυξανόμενο κατά 6.000 ευρώ στις περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος κατοικεί μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους.

Γονείς με περισσότερα από τρία προστατευόμενα τέκνα, όπως προκύπτει από την εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωσή τους κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης έτους, εντάσσονται κατόπιν αίτησής τους, στην κατηγορία αυτή, εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις ένταξης. Στην περίπτωση αυτή η έναρξη εφαρμογής του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, γίνεται αμέσως μετά την διακοπή χορήγησης τιμολογίου πολυτέκνου, εφόσον η αίτηση υποβληθεί δεκαπέντε (15) μέρες πριν από την ενηλικίωση του τέταρτου τέκνου. Ο Προμηθευτής ενημερώνει τους δικαιούχους της κατηγορίας αυτής για τη διακοπή παροχής τιμολογίου πολυτέκνων στον εκκαθαριστικό λογαριασμό που εκδίδεται τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την ενηλικίωση του τέταρτου τέκνου και τη διακοπή χορήγησης τιμολογίου πολυτέκνων.

Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1700 kWh. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι τιμές του Κ.Ο.Τ. Ι του Πίνακα του Παραρτήματος.

γ) Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Είναι άνεργοι την 30η Νοεμβρίου του προηγούμενου του έτους ένταξης έτους για συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών και έχουν ετήσιο συνολικό οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο από 12.000 ευρώ, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος, προσαυξανόμενο κατά 6.000 ευρώ στις περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος κατοικεί μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα προστατευόμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται από τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Στο παραπάνω φορολογούμενο εισόδημα δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του ανέργου που τυχόν συμπεριλαμβάνεται στην παραπάνω δήλωσή του και αφορά την περίοδο που προηγήθηκε της περιόδου ανεργίας του. Στην περίπτωση κατά την οποία και οι δύο σύζυγοι είναι άνεργοι για συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, για τον υπολογισμό του φορολογούμενου οικογενειακού εισοδήματος, η τυχόν αφαίρεση εισοδημάτων από μισθωτές υπηρεσίες που συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω δήλωση αφορά και στους δύο ανέργους.

Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1500 kWh.

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι τιμές του Κ.Ο.Τ. ΙΙ του Πίνακα του Παραρτήματος.

δ) Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Είναι άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ή τους βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, όπως προκύπτει από την εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωσή τους κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης έτος και έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο από το όριο της Κατηγορίας Β, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος.

Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1700 kWh.

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι τιμές του Κ.Ο.Τ. ΙΙ του Πίνακα του Παραρτήματος.

ε) Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Είναι άτομα, που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ' οίκον και η οποία είναι απαραίτητη για τη ζωή τους ή τους βαρύνουν προστατευόμενα μέλη, που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ' οίκον και η οποία είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, και έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο από 30.000 ευρώ, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος.

Στη περίπτωση αυτή, και για τετραμηνιαία κατανάλωση έως και 2000 kWh, εφαρμόζονται οι τιμές του Κ.Ο.Τ. ΙΙ του Πίνακα του Παραρτήματος.

2. Η παροχή του Κ.Ο.Τ. για τους ενταγμένους για ένα (1) έτος γίνεται εάν η τετραμηνιαία κατανάλωση, δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης όπως ορίζονται για τις κατηγορίες δικαιούχων α) έως και δ) στην παράγραφο 1. Εάν υπάρχει υπέρβαση των τετραμηνιαίων αυτών ορίων κατανάλωσης τότε για το συγκεκριμένο τετράμηνο δεν εφαρμόζεται το Κ.Ο.Τ., εφόσον η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια κυλιόμενη βάση, βάσει καταμετρημένων ενδείξεων, υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου στο άρθρο 2. Εφόσον η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια κυλιόμενη βάση, βάσει καταμετρημένων ενδείξεων, δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου στο άρθρο, για το τμήμα της υπερβάλλουσας τετραμηνιαίας κατανάλωσης σε σχέση με τα όρια της εκάστοτε κατηγορίας, ισχύουν οι τιμές του εκάστοτε ισχύοντος οικιακού τιμολογίου του Προμηθευτή που αντιστοιχούν στη συνολική κατανάλωσή του.

Ειδικά για τους δικαιούχους της περίπτωσης ε) της παραγράφου 1, το Κ.Ο.Τ. εφαρμόζεται για το τμήμα της τετραμηνιαίας κατανάλωσης έως 2000 KWh ενώ για το τμήμα της τετραμηνιαίας κατανάλωσης από 2001 kWh και άνω ισχύουν οι τιμές του εκάστοτε ισχύοντος οικιακού τιμολογίου του Προμηθευτή, που αντιστοιχούν στη συνολική κατανάλωσή του. Η υπέρβαση του ορίου των 2000kWh για τους ως άνω δικαιούχους της περίπτωσης ε) δεν επιφέρει την απένταξή τους από το Κ.Ο.Τ.

Αρθρο: 3
Ημ/νία: 28.02.2011

Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία εφαρμογής Κ.Ο.Τ.

Σχόλια
-Η παρ. 1 που είχε αντικατασταθεί με την ΥΑ Δ5-ΗΛ/Β/Φ29 Υ.Α., Φ.Ε.Κ. Β΄1963/21/12/2010 και την ΥΑ Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ.2036 (ΦΕΚ Β΄ 302/22.2.2011), τίθεται όπως αντικαταστάθηκε και πάλι με το άρθρο 1 της ΥΑ ΑΠ Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ.4 (ΦΕΚ Β΄ 322/28.11.2011).

Κείμενο Αρθρου

1. «Οι αιτήσεις για την ένταξη στο Κ.Ο.Τ., κάθε ημερολογιακό έτος υποβάλλονται από 1/10 έως 15/12 του προηγούμενου έτους. Για την πρώτη εφαρμογή (ένταξη το 2011) οι αιτήσεις υποβάλλονται από 1/10/2010 έως και 31/03/2011. Για όσες από τις αιτήσεις αυτές ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί μετά την 01.01.2011 ή θα ολοκληρωθεί μετά την έναρξη ισχύος της παρούσης, η ένταξη θα γίνεται αναδρομικά από 01.01.2011.»

2. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και μετά την παρέλευση του παραπάνω χρονικού διαστήματος, η ένταξη όμως αυτών που πληρούν τα κριτήρια, σύμφωνα με το άρθρο 2, γίνεται για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα του έτους ένταξης μετά και την ολοκλήρωση του ελέγχου των στοιχείων. Ειδικά για αυτούς που υπάγονται στην κατηγορία Γ (άνεργοι), στην περίπτωση υποβολής της αίτησης μετά την παρέλευση του παραπάνω χρονικού διαστήματος, πρέπει να έχουν συμπληρώσει δώδεκα συνεχείς μήνες ανεργίας την τελευταία εργάσιμη μέρα του προηγούμενου της υποβολής της αίτησης μήνα και να πληρούν τα λοιπά κριτήρια σύμφωνα με το άρθρο 2.

3. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, απευθείας ή μέσω των προμηθευτών, στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή του Δικτύου ή Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η δήλωση Α.Φ.Μ. του αιτούντος. Με την αίτηση ο αιτών παρέχει εξουσιοδότηση για αναζήτηση των στοιχείων που δηλώνονται από τους αρμόδιους φορείς (Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών και Ο.Α.Ε.Δ.) που πιστοποιούν την ένταξη στην κατηγορία δικαιούχου. Η συγκατάθεση για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων αυτών λογίζεται ότι δίνεται με την ως άνω ηλεκτρονική αίτηση του αιτούντος.

4. Αφού εξεταστούν τα σχετικά στοιχεία, ο αιτών εντάσσεται στο Κ.Ο.Τ. και ενημερώνονται σχετικά, αυτός και ο προμηθευτής του, από το Διαχειριστή του Δικτύου ή Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Εάν προκύψει από τον έλεγχο ότι δεν πληρεί τα κριτήρια τότε ενημερώνεται για τους λόγους απόρριψης της αίτησης του. Ο Διαχειριστής του Δικτύου και ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών τηρούν Μητρώο των πελατών που εντάσσονται στο Κ.Ο.Τ., προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα απολογιστικού ελέγχου των στοιχείων, καθώς και δυνατότητα αυτοματοποίησης του ελέγχου.

5. Όσοι έχουν ενταχθεί στο Κ.Ο.Τ δεν απαιτείται να υποβάλουν αίτηση για το επόμενο έτος. Σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων που έχουν δηλωθεί απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης.

6. Επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο Κ.Ο.Τ., για όσους έχουν ήδη ενταχθεί σε αυτό, διενεργείται από τον Διαχειριστή του Δικτύου ή το Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, το μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους. Εφόσον από τη διενέργεια του ελέγχου αυτού προκύπτει ότι δεν πληρούνται τις προϋποθέσεις ένταξης για το επόμενο ημερολογιακό έτος το Κ.Ο.Τ. παύει να ισχύει.

7. Ο δικαιούχος πρέπει να έχει λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομά του. Σε περίπτωση που ο μετρητής δεν αντιστοιχεί στον δικαιούχο, πρέπει πριν την υποβολή της αίτησης για την ένταξη του στο Κ.Ο.Τ. αυτός να προχωρήσει στις απαιτούμενες κάθε φορά διαδικασίες, ώστε ο λογαριασμός να εκδίδεται στο όνομά του, στη διεύθυνση της κύριας κατοικίας του. Ο Διαχειριστής μη Διασυνδεδεμένων Νησιών ελέγχει ότι κάθε δικαιούχος λαμβάνει το Κ.Ο.Τ. για μια μόνο παροχή.

{Ακολουθεί παράρτημα, βλέπε οικείο ΦΕΚ.}

Αρθρο: 3Β
Ημ/νία: 23.12.2013

Σχόλια
- Το παρόν προστέθηκε με το άρθρο 1 της ΥΑ Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ23823/2013 (ΦΕΚ Β' 3274/23.12.2013).

Κείμενο Αρθρου

Σε περίπτωση έκδοσης ανακοίνωσης κήρυξης εφαρμογής βραχυπρόθεσμων μέτρων μείωσης των εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10) από εστίες καύσης - και συγκεκριμένα έκδοσης σύστασης για διακοπή της χρήσης τζακιών, θερμαστρών στερεών καυσίμων και θερμαστρών βιομάζας - από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για το χωρικό πεδίο της Περιφέρειας Αττικής ή τον αρμόδιο Περιφερειάρχη για το χωρικό πεδίο των λοιπών Περιφερειών της χώρας, ισχύουν τα κάτωθι για τους δικαιούχους του Κ.Ο.Τ. που κατοικούν στο χωρικό πεδίο εφαρμογής των προηγούμενων μέτρων και για το τετράμηνο εντός του οποίου έλαβε χώρα η εφαρμογή των εν λόγω μέτρων.

Για διπλάσιο αριθμό ημερών σε σχέση με τις ημέρες εφαρμογής των ανωτέρω βραχυπρόθεσμων μέτρων η χρέωση της κατανάλωσης ενέργειας όσον αφορά στο ανταγωνιστικό σκέλος του Κ.Ο.Τ. είναι μηδενική.

Τα όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης όπως ορίζονται για κάθε κατηγορία δικαιούχων στο άρθρο 2 της υπ' αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010 (ΦΕΚ Β' 1403/06.09.2010) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, διευρύνονται σύμφωνα με τον τύπο:
Δ.Ο.Τ.Κ.i = Ο.Τ.Κ.i * (1+ 2*A.H.E.M./120) όπου

Δ.Ο.Τ.Κ.i : Διευρυμένα όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης για κάθε κατηγορία δικαιούχων Ο.Τ.Κ.i : Υφιστάμενα όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης για κάθε κατηγορία δικαιούχων A.H.E.M. : Αριθμός ημερών εφαρμογής μέτρων Οι προμηθευτές οφείλουν να ενημερώνουν τους δικαιούχους ΚΟΤ που εκπροσωπούν μέσω των λογαριασμών που εκδίδουν για την εφαρμογή των ανωτέρω προβλέψεων.

Αρθρο: 4
Ημ/νία: 06.09.2010

Κείμενο Αρθρου

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


--------------------------------------------------------------------------------Είδος: ΝΟΜΟΣ
Αριθμός: 4067
Έτος: 2012
ΦΕΚ: Α 79 20120409
Τέθηκε σε ισχύ: 09.04.2012
Ημ.Υπογραφής: 09.04.2012


Τίτλος
Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.


Προοίμιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:--------------------------------------------------------------------------------

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ


--------------------------------------------------------------------------------

 Αρθρο: 36
Ημ/νία: 31.12.2013
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Τίτλος Αρθρου
Διασφάλιση παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας


Σχόλια
- Η παρ. 7 προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4123/2013 (Α΄ 43/19.2.2013) και σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου ισχύει ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ από την έναρξη ισχύος του παρόντος (από 9.4.2012). - Η παρ. 8 προστέθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 55 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287/31.12.2013).


Κείμενο Αρθρου

1. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης της παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) κατά τις διατάξεις των άρθρων 55 επόμενα του ν. 4001/2011 (Α' 179) και τη θέσπιση του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών κατά το άρθρο 130 του ίδιου νόμου, για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας που έχει επιβληθεί στις επιχειρήσεις του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας, οφείλεται από την 1.1.2012 αντάλλαγμα Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (αντάλλαγμα ΥΚΩ), το οποίο με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011, υπολογίζεται ως εξής:

2. Υπόχρεοι καταβολής του ανταλλάγματος ΥΚΩ είναι οι εκάστοτε χρήστες κάθε παροχής ηλεκτροδότησης, οι οποίοι το συγκαταβάλλουν προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας με διακριτή χρέωση στους λογαριασμούς κατανάλωσης που λαμβάνουν, όπως η κατανάλωση αυτή προσδιορίζεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου. Το αντάλλαγμα ΥΚΩ αποδίδεται από τους προμηθευτές εντός του επόμενου της έκδοσης των λογαριασμών μήνα, σε ειδικό λογαριασμό που τηρείται από την εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε.) Α.Ε.» του άρθρου 97 του ν. 4001/2011. Από τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού καταβάλλεται εξ ολοκλήρου αντιστάθμιση στους κατόχους άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχουν Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας.

3. Το αντάλλαγμα που αντιστοιχεί στο κόστος εκπλήρωσης υποχρεώσεων παροχής ΥΚΩ, όπως αυτό έχει θεσπισθεί για τον τομέα της ηλεκτρικής ενεργείας για την περίοδο από το έτος 2008 έως και το έτος 2011, επιμερίζεται στους εκάστοτε χρήστες παροχής ηλεκτροδότησης αντί στους κατόχους αδειών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ως εξής:

Κατά τον επιμερισμό σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια λαμβάνονται υπόψη τα όρια ετήσιας επιβάρυνσης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 2773/1999 (Α' 286), όπως εκάστοτε ίσχυαν. 4. Τα ποσά που βαρύνουν τους εκάστοτε χρήστες παροχής ηλεκτροδότησης δυνάμει της προηγούμενης παραγράφου συμψηφίζονται οίκοθεν με τα ποσά που αντιστοίχως έχουν καταβληθεί από τους χρήστες αυτούς προς τους κατόχους αδείας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να ανακτηθεί το κόστος χρεώσεων ΥΚΩ, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν. 3426/2005, κατά τη χρονική περίοδο από το έτος 2008 έως και το έτος 2011. Αν από το συμψηφισμό προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο σε βάρος των εκάστοτε χρηστών, το χρεωστικό υπόλοιπο δεν αναζητείται από τους χρήστες και διαγράφεται.

5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται η υπουργική απόφαση ΠΕΚΑ ΗΛ/Β/ Φ.1.17/2123/ 2857/2010 και η απόφαση ΡΑΕ 1527/2011.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζεται κάθε αναγκαία τεχνική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

«7. Απαλλάσσεται από τη χρέωση ΥΚΩ το σύνολο των καταναλώσεων ημέρας των δικαιούχων των τιμολογίων Πολυτέκνων και Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (Κ.Ο.Τ.).»

«8. Το οφειλόμενο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος, αντάλλαγμα ΥΚΩ ειδικά για καταναλωτές βιομηχανικής χρήσης ΜΤ με ετήσια συνολική κατανάλωση ανά παροχή μεγαλύτερη των 13 GWH υπολογίζεται από 1.10.2013 ως εξής:

Μοναδιαία χρέωση σε Ευρώ/MWh = 4,14.

Για τον προσδιορισμό της ετήσιας συνολικής κατανάλωσης ανά παροχή λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της συνολικής κατανάλωσης δύο ετών προ του έτους τιμολόγησης του ηλεκτρικού ρεύματος.»
--------------------------------------------------------------------------------