Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014

ΙΚΑ Εγκύκλιος 46 / 2014 Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για σύνταξη από την 1η Ιουλίου
Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για σύνταξη από την 1η Ιουλίου

Ηλεκτρονικά θα γίνεται η υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση από τους ασφαλισμένους του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ - ΕΤΑΜ), από την 1η Ιουλίου του 2014.
Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιος του Ιδρύματος, από την ημερομηνία αυτή καθίσταται υποχρεωτική, η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας, για όλους τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ - τ. ΕΤΕΑΜ).
Η διαδικασία αφορά τόσο την κύρια όσο και την επικουρική σύνταξη, ενώ εξαιρούνται από αυτή, οι ασφαλισμένοι στα ταμεία που εντάχθηκαν στο ΙΚΑ, οι ασφαλισμένοι του ταμείου του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΤΑΠ-ΔΕΗ) και του Ταμείου Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών και Συνεταιριστικών Οργανώσεων (τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ)
Εκτός από αυτές τις κατηγορίες ασφαλισμένων, οι οποίοι θα συνεχίσουν να υποβάλλουν τις έντυπες αιτήσεις, λόγω της διατήρησης αυτόνομων μηχανογραφικών συστημάτων στα Ταμεία ασφάλισής τους, θα εξακολουθήσει να ισχύει και η δυνατότητα υποβολής της έντυπης αίτησης συνταξιοδότησης (Σ3) για τις περιπτώσεις απονομής ή μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου, δεδομένου ότι για τη μετάβαση στην ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης λόγω θανάτου προαπαιτείται η ολοκλήρωση της διαδικασίας απογραφής των έμμεσων μελών, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.
Μέσω του συστήματος αυτού, οι υποψήφιοι συνταξιούχοι θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθούν ηλεκτρονικά την πορεία της αίτησης συνταξιοδότησης και γενικά αποκτούν άμεση πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που παρέχει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σχετικά με τη συνταξιοδότησή τους. Έτσι περιορίζεται δραστικά η προσέλευση στα Υποκαταστήματα και βελτιώνεται η παραγωγικότητα των υπαλλήλων, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής σύνταξης.
Η διαδικασία για την υποβολή της αίτησης
Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες»/«Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς ασφαλισμένους/συνταξιούχους»/«Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης», με δύο τρόπους:
α) Με πιστοποίηση μέσω TAXISNET από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πιστοποίηση Ασφαλισμένου μέσω TAXISNET», διαδικασία που δεν απαιτεί προσέλευση σε Υποκατάστημα του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ για παραλαβή κλειδαρίθμου, παρά μόνο στην περίπτωση αδυναμίας πιστοποίησης.
β) Με πιστοποίηση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, διαδικασία που προϋποθέτει προσέλευση σε Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παραλαβή κλειδαρίθμου.
Παράλληλα, θα εξακολουθήσει να λειτουργεί η ηλεκτρονική υπηρεσία πιστοποίησης των ασφαλισμένων που ήδη διαθέτουν κλειδάριθμο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και επιθυμούν να τη χρησιμοποιήσουν.
Στην εγκύκλιο επισημαίνεται, ότι σε κάθε περίπτωση η ηλεκτρονική υπηρεσία της ιστοσελίδας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθοδηγεί τους ασφαλισμένους με συγκεκριμένες οδηγίες για τα βήματα της διαδικασίας πιστοποίησης, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες που απαιτούνται για την υποστήριξη του συστήματος ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης και από τα Κ.Ε.Π.
Online

Ακολούθως παραθέτουμε όλη την εγκύκλιο του ΙΚΑ

IKA 46-14.pdf
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 27 .6. 2014
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Γ32 /18 ΑΡ. 46
Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215185
e-mail : diefpar@ika.gr
ΠΡΟΣ:
1. Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α΄
2. Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Διεύθυνση Εκμετάλλευσης
Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών
Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 Αθήνα
2. Ο.Π.Σ.
Επιχειρησιακή Ομάδα Παροχών
Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 Αθήνα
3. Από ένα αντίτυπο σε κάθε υπάλληλο των υπηρεσιών
συντάξεων
Θ Ε Μ Α: «Υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος
ή αναπηρίας από 1 Ιουλίου 2014.»
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 095/185/15.10.2012 έγγραφο της Επιχειρησιακής Ομάδας Παροχών της
Διοίκησης Έργων Προγράμματος Εκσυγχρονισμού.
1. Με το Γενικό Έγγραφο Γ32/13/2.5.2014 καθορίστηκαν και αναλύθηκαν, μεταξύ άλλων, οι
βασικοί άξονες δράσης για την υλοποίηση του οργανωτικού σχεδιασμού που αποσκοπεί στην
επιτάχυνση των απονομών συντάξεων. Ο τρίτος βασικός άξονας συνίσταται στην οργάνωση της
εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων, ιδίως μέσω των δυνατοτήτων που
παρέχονται από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Σύμφωνα λοιπόν με το ανωτέρω οργανωτικό πλαίσιο, όπως είχε προαναγγελθεί, η υποβολή
ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας καθίσταται υποχρεωτική για
όλους τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ)1 από την 1η Ιουλίου 2014.
1 (με εξαίρεση τους ασφαλισμένους στα ενταχθέντα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμεία που αναφέρονται στον Πίνακα 2 της
Εγκυκλίου 1/2013, τους ασφαλισμένους στο ΤΑΠ-ΔΕΗ, καθώς και στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του τ.
ΤΣΕΑΠΓΣΟ)
ΑΔΑ: 673Π4691ΩΓ-ΞΔΛ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.06.27 14:45:25
EEST
Reason:
Location: Athens
Σελίδα 2 από 3

Μέσω του συστήματος αυτού οι υποψήφιοι συνταξιούχοι θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να
παρακολουθούν ηλεκτρονικά την πορεία της αίτησης συνταξιοδότησης και γενικά αποκτούν άμεση
πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που παρέχει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σχετικά με τη συνταξιοδότησή τους. Έτσι περιορίζεται δραστικά η προσέλευση στα
Υποκαταστήματα και βελτιώνεται η παραγωγικότητα των υπαλλήλων, απαραίτητη προϋπόθεση για
την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής σύνταξης.
Εκτός από τις ανωτέρω εξαιρούμενες κατηγορίες ασφαλισμένων, οι οποίοι θα συνεχίσουν να
υποβάλλουν τις έντυπες αιτήσεις, λόγω της διατήρησης αυτόνομων μηχανογραφικών συστημάτων
στα Ταμεία ασφάλισής τους, θα εξακολουθήσει να ισχύει και η δυνατότητα υποβολής της έντυπης
αίτησης συνταξιοδότησης (Σ3) για τις περιπτώσεις απονομής ή μεταβίβασης σύνταξης λόγω
θανάτου, δεδομένου ότι για τη μετάβαση στην ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης λόγω θανάτου
προαπαιτείται η ολοκλήρωση της διαδικασίας απογραφής των έμμεσων μελών, η οποία βρίσκεται σε
εξέλιξη.
Επίσης, τόσο για λόγους επιείκειας, προκειμένου οι ασφαλισμένοι να προσαρμοστούν στη νέα
διαδικασία κατά το μεταβατικό στάδιο, όσο και επειδή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διασύνδεση
όλων των μηχανογραφικών συστημάτων που θα επέτρεπαν την αυτόματη ενσωμάτωση των
πληροφοριών που αντλούνται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ώστε να καταργηθεί πλήρως η
κατάθεσή τους στο υποκατάστημα, θα πρέπει να γίνονται δεκτές και οι έντυπες αιτήσεις
συνταξιοδότησης (Σ1 ή Σ2).
2. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Από 1 Ιουλίου 2014 η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης από τους
ασφαλισμένους που επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας θα γίνεται μέσω
της ιστοσελίδας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή «Ηλεκτρονικές
υπηρεσίες»/«Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς ασφαλισμένους/συνταξιούχους»/«Ηλεκτρονική υποβολή
αίτησης συνταξιοδότησης», με δύο τρόπους:
α) Με πιστοποίηση μέσω TAXISNET από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πιστοποίηση
Ασφαλισμένου μέσω TAXISNET», διαδικασία που δεν απαιτεί προσέλευση σε Υποκατάστημα του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ για παραλαβή κλειδαρίθμου, παρά μόνο στην περίπτωση αδυναμίας πιστοποίησης.
β) Με πιστοποίηση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, διαδικασία που προϋποθέτει προσέλευση σε Υποκατάστημα
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παραλαβή κλειδαρίθμου.
Παράλληλα, θα εξακολουθήσει να λειτουργεί η ηλεκτρονική υπηρεσία πιστοποίησης των
ασφαλισμένων που ήδη διαθέτουν κλειδάριθμο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και επιθυμούν να τη
χρησιμοποιήσουν.
Σε κάθε περίπτωση η ανωτέρω ηλεκτρονική υπηρεσία της ιστοσελίδας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθοδηγεί
τους ασφαλισμένους με συγκεκριμένες οδηγίες για τα βήματα της διαδικασίας πιστοποίησης.
Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες που απαιτούνται για την υποστήριξη του συστήματος
ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης και από τα Κ.Ε.Π.
3. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Η ηλεκτρονική εφαρμογή για την ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης θα υποστηρίζει τους
ασφαλισμένους με οδηγίες για την ορθή συμπλήρωσή της.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις οδηγίες του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, οι ασφαλισμένοι,
μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, θα πρέπει εντός 30 ημερών να καταθέσουν τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά (εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην κατηγορία των αυτεπαγγέλτως
αναζητούμενων από την υπηρεσία, σύμφωνα με τις οικείες υπουργικές αποφάσεις), ενώ δεν
χρειάζεται να προσκομίσουν αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης.
Επιπλέον των όσων αναφέρονται στο με αρ. πρωτ. Γ32/7/14.3.2014 Γενικό Έγγραφο,
επισημαίνεται ότι θα πρέπει κατά την παραλαβή των δικαιολογητικών να ενημερώνονται οι υποψήφιοι
συνταξιούχοι ότι η δήλωση της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης θα διευκολύνει σημαντικά τη
συναλλαγή και κατ’ επέκταση την εξυπηρέτησή τους από την υπηρεσία, στο πλαίσιο των διατάξεων
του άρθρου 14 του Ν. 2672/1998 (σχετ. Γενικό Έγγραφο Γ41/13/31.3.2011 της Διεύθυνσης
Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών).
Τέλος, επειδή στον πίνακα 5 των αιτήσεων Σ1 και Σ2 έχει καθοριστεί ως υποχρεωτική και η
δήλωση του Αριθμού Μητρώου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των προσώπων που δηλώνονται ως
προστατευόμενα, στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί, οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν τις
ηλεκτρονικές αιτήσεις θα μπορούν μεν να τις υποβάλουν κανονικά μέσω διαδικτύου, αλλά θα πρέπει
να απευθύνονται σε εύλογο χρόνο στο Τμήμα Μητρώου προκειμένου να χορηγήσει Αριθμό
Μητρώου σε κάθε ένα από τα πρόσωπα αυτά, ώστε η υπηρεσία απονομής συντάξεων να
αποκτήσει πλέον οίκοθεν πρόσβαση στα στοιχεία αυτά, που είναι απαραίτητα για τη διεκπεραίωση
της αίτησης συνταξιοδότησης.
Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Διονύσης Πατσούρης
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γρ. Υποδ. κ. Δ. Πατσούρη
2. Γρ. Γεν. Διευθύντριας Ασφ/κών Υπηρεσιών
3. Γρ. Διευθυντή Παροχών
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Open parent document