Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

Δημιουργείται ηλεκτρονικό μητρώο ιδιωτικών φορέων κοινωνικής φροντίδας


 Δημιουργείται ηλεκτρονικό μητρώο ιδιωτικών φορέων κοινωνικής φροντίδας
Παρατείνονται μέχρι τις 30/9/2017 οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που λήγουν κατά το χρονικό διάστημα από 9/2/2017 έως και 23/5/2017 και αφορούν εργαζόμενους στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ). Η δαπάνη από τη συγκεκριμένη παράταση φτάνει τα 163.000 ευρώ για το 2017.
Τη δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, αποφάσισε να προωθήσει άμεσα το υπουργείο Εργασίας.
Έτσι, υποχρεωτική θα είναι εφεξής, η ηλεκτρονική εγγραφή στο μητρώο ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, των εταιριών που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.
Το εν λόγω Εθνικό Μητρώο δημιουργείται και θα λειτουργεί από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ), με τη δαπάνη κατασκευής του να φτάνει στα 200.000 ευρώ για φέτος. Η συγκεκριμένη διάταξη συμπεριλήφθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, με τίτλο «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».
Επίσης, το υπουργείο Εργασίας κρίνει σκόπιμο να αναβαθμιστεί η λειτουργία της ΗΔΙΚΑ για να εποπτεύονται καλύτερα προγράμματα που εκπονούνται από τα υπουργεία Εργασίας και Υγείας. Έτσι, διευρύνονται οι αρμοδιότητές της, ώστε να υποστηρίζονται και να εξυπηρετούνται σε ζητήματα πληροφοριακών συστημάτων τα υπουργεία. Ενδεικτικά αναφέρεται η δημιουργία του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής.
Σε άλλη διάταξη, παρατείνονται μέχρι τις 30/9/2017 οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που λήγουν κατά το χρονικό διάστημα από 9/2/2017 έως και 23/5/2017 και αφορούν εργαζόμενους στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ). Η δαπάνη από τη συγκεκριμένη παράταση φτάνει τα 163.000 ευρώ για το 2017.

Πηγή: http://www.dikaiologitika.gr/

Παράταση χορήγησης Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας


 Παράταση χορήγησης Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας
Παρατείνεται η ημερομηνία λήξης, όπως ορίζεται στην ανωτέρω σχετική  Διευκρινιστική Εγκύκλιο, για την ανανέωση και την έκδοση των νέων Δελτίων και κουπονιών έως την 28η Φεβρουαρίου 2017 σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α.Μ.Ε.Α.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Ταχ. Δ/νση: Σολωμού 60
Ταχ. Κώδικας: 104 32
Πληροφορίες: Προβελεγγίου Β.
Τηλέφωνο: 210 5281106
FAX: 210 5281113
Αθήνα, 27-1-2017
Αρ. Πρωτ.: Δ24α/Γ.Π.οικ.3806/75
ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΘΕΜΑ: Παράταση χορήγησης Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.
ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ. Δ24α/ ΓΠοικ.56479/1308/6-12-2016 (ΑΔΑ: 7ΦΤΔ465Θ1Ω-ΦΨ1) Διευκρινιστική Εγκύκλιος

Παρατείνεται η ημερομηνία λήξης, όπως ορίζεται στην ανωτέρω σχετική  Διευκρινιστική Εγκύκλιο, για την ανανέωση και την έκδοση των νέων Δελτίων και κουπονιών έως την 28η Φεβρουαρίου 2017 σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Δ. Γ. ΚΑΡΕΛΛΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (αποστολή με e-mail)
1) Τις Περιφέρειες όλης της χώρας
2) Τις Περιφερειακές ενότητες όλης της Χώρας Δ/νσεις Κοινωνικής Μέριμνας
3) Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Γραμματεία Δημόσιας
Διοίκησης & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ
Βασιλ. Σοφίας 15 –
106 74 Αθήνα
dolkep@ydmed.gov.gr

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γρ. Αναπληρώτριας Υπουργού κ. Θ. Φωτίου
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας
3. Γραφείο Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Πρόνοιας
4. Διεύθυνση Προστασίας ΑμεΑ (Α’) 

Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017

Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.


Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Δ.5οικ.2961-10 ΦΕΚ Β 128/24.01.2017
Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
   Έχοντας υπόψη:
   1. Τις διατάξεις του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4445/2016 (Α' 236).
   2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α' 21).
   3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4445/2016 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη, εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α' 85) και άλλες διατάξεις» (Α' 236).
   4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α' 29).
   5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143), όπως ισχύει.
   6. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α' 170), όπως ισχύει.
   7. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (Α' 41), όπως ισχύει.
   8. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις (Α' 170), όπως ισχύει.
   9. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α'87), όπως ισχύει.
   10. Τις διατάξεις του ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (Α' 245), όπως ισχύει.
   11. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α' 131), όπως ισχύει.
   12. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α' 81), όπως ισχύει.
   13. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/ 2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 102), όπως ισχύει.
   14. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).
   15. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α' 210),
   16. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α' 180), όπως ισχύει.
   17. Τις διατάξεις του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178), όπως ισχύει.
   18. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
   19. Την υπ' αριθμ. Δ23/οικ. 14435-1135 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας» (Β' 854/30.3.2016).
   20. Την υπ' αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου» (Β' 3696).
   21. Την υπ' αριθμ. Υ28 (Β' 2168/9.10.2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου και την υπ' αριθμ. Υ70 (Β' 2441/13.11.2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου».
   22. Την υπ' αριθμ. Υ29 (Β' 2168/9.10.2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
   23. Την υπ' αριθμ. Υ56 (Β' 2281/22.10.2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ουρανία Αντωνοπούλου».
   24. Την υπ' αριθμ. 44528/Δ9.12187/8.10.2015 (ΥΟΔΔ 724/13.10.2015) απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
   25. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 1624/13/13.01.2017 «Εισηγητική Έκθεση οικονομικών επιπτώσεων σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 5 του ν.4270/2014 (Α'143)» της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
   26. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται συνολική δαπάνη εφτακοσίων δύο εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (ευρώ 702.600.000) για το έτος 2017, που βαρύνει τον ΚΑΕ 2764 ΕΦ 33-220, για την οποία έχει εγγραφεί ισόποση πίστωση.
   27. Το γεγονός ότι η ειδική εντολή πληρωμής του άρθρου 11 της παρούσας επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)
   Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (εφεξής πρόγραμμα ή Κ.Ε.Α.) είναι ένα νέο προνοιακό πρόγραμμα που συνδυάζει:
   1. Εισοδηματική ενίσχυση: το χρηματικό ποσό ενίσχυσης της ωφελούμενης μονάδας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσης.
   2. Συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά: διασύνδεση των μελών της ωφελούμενης μονάδας, εφόσον πληρούν τα κριτήρια ένταξης έκαστου προγράμματος, με:
- Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφαλίστων.
- Παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης.
- Ένταξη σε προγράμματα και κοινωνικές δομές για την αντιμετώπιση της φτώχειας.
- Ένταξη σε προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους.
- Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας.
- Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ύδρευσης.
- Κοινωνικό τιμολόγιο Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων.
   3. Υπηρεσίες ενεργοποίησης: προώθηση των δικαιούχων, εφόσον δύνανται να εργαστούν, σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:
- Την κάλυψη προτεινόμενης θέσης εργασίας.
- Τη συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.
- Τη συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.
- Τη συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.
- Την ένταξη ή την επιστροφή στο εκπαιδευτικό σύστημα και στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.
Άρθρο 2
Ορισμοί για την εφαρμογή του Κ.Ε.Α.
   Ως Ωφελούμενες μονάδες ορίζονται οι κάτωθι κατηγορίες:
   α. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: κάθε ενήλικο άτομο που διαμένει μόνο του σε κατοικία και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
   β. Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη. Δύναται να απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, με την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία είχε δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό εντάσσονται και τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους.
   γ. Αστεγοι: τα άτομα που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων ή/και Υπνωτηρίων που λειτουργούν στους Δήμους, δύναται να είναι δικαιούχοι του προγράμματος. Η διαπίστωση της έλλειψης στέγης δεν δύναται να τεκμηριωθεί μόνο μέσω του εντύπου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
   Δικαιούχος: το ενήλικο άτομο που υποβάλλει αίτηση για λογαριασμό του νοικοκυριού, η οποία έχει κριθεί και πληροί τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα.
   Ανήλικα μέλη: τα μέλη του νοικοκυριού έως 18 ετών.
   Απροστάτευτα τέκνα: τα ανήλικα μέλη του νοικοκυριού που είναι ορφανά και από τους δύο γονείς ή που κανείς γονέας δεν μπορεί να ασκήσει τη γονική τους μέριμνα, λόγω ασθενείας, αναπηρίας, κράτησης ή στρατιωτικής θητείας και που η επιμέλειά τους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση σε μέλος του νοικοκυριού.
   Εξαιρέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα: από την ένταξη στο πρόγραμμα εξαιρούνται και δεν θεωρούνται μέλη του νοικοκυριού οι κάτωθι κατηγορίες:
- Ατομα τα οποία φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ή σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων.
- Ατομα, τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχο-κοινωνικής Αποκατάστασης (οικοτροφεία, ξενώνες κτλ), ή είναι δικαιούχοι του προγράμματος Προστατευμένων Διαμερισμάτων του αρ. 9 του ν. 2716/1999.
- Όσοι υπηρετούν τη θητεία τους στις ένοπλες δυνάμεις.
- Όσοι κρατούνται σε σωφρονιστικά καταστήματα.
Εγγυημένο ποσό: το ποσό που εγγυάται το πρόγραμμα για κάθε νοικοκυριό, ανάλογα με τον αριθμό και την ηλικία των μελών του, μετά και την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης του Κ.Ε.Α. Το εγγυημένο ποσό ορίζεται ως ακολούθως:
- Για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό: €200 ανά μήνα.
- Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος του νοικοκυριού: προσαύξηση του εγγυημένου ποσού κατά 100 ευρώ ανά μήνα.
- Για κάθε ανήλικο μέλος του νοικοκυριού: προσαύξηση του εγγυημένου ποσού κατά 50 ευρώ ανά μήνα.
- Στη μονογονεϊκή οικογένεια, δηλαδή σε εκείνη στην οποία ένας μόνος γονέας (άγαμος, σε χηρεία ή διαζευγμένος, ή λόγω κράτησης του έτερου γονέα σε σωφρονιστικό κατάστημα) ασκεί κατ' αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων, για τις ανάγκες υπολογισμού του εγγυημένου ποσού το μεγαλύτερο σε ηλικία ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας.
- Σε νοικοκυριό με απροστάτευτο/α τέκνο/α, για τις ανάγκες υπολογισμού του εγγυημένου ποσού κάθε απροστάτευτο τέκνο λογίζεται ως ενήλικας.
   Ως ανώτατο όριο του εγγυημένου ποσού ορίζονται τα 900 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.
   Δηλούμενο εισόδημα: το συνολικό πραγματικό εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης - προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση - που εισπράχθηκε από όλα τα μέλη του νοικοκυριού, κατά τους έξι (6) μήνες πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης. Στο συνολικό δηλούμενο εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο, με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω.
   Το δηλούμενο εισόδημα δεν περιλαμβάνει το επίδομα αναδοχής της διάταξης του άρθρου 9 του ν. 2082/1992, καθώς και τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας που καταβάλλονται από το κράτος.
   Υπολογισμός του εισοδήματος για ένταξη στο πρόγραμμα: για την ένταξη στο πρόγραμμα και τον υπολογισμό της εισοδηματικής ενίσχυσης, αφαιρείται από το συνολικό δηλούμενο εισόδημα, το 20% του καθαρού εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, από υπηρεσίες που παρέχονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών ή εργόσημο, καθώς και το 20% του ποσού από πηγές κατάρτισης, προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ή από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα εργασίας.
   Σε περίπτωση που μέλος του νοικοκυριού βρει εργασία (περιστασιακή, προσωρινή ή μόνιμη), στον υπολογισμό του εισοδήματος για την ένταξη στο πρόγραμμα δεν συνυπολογίζεται κατά τον πρώτο μήνα της εργασίας το 100% και κατά τους δύο επόμενους το 40%, του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος από την ανωτέρω εργασία. Εάν το μέλος του νοικοκυριού εξακολουθεί να εργάζεται για διάστημα άνω των τριών μηνών, το δικαίωμα στην εισοδηματική ενίσχυση διακόπτεται από την έναρξη του τέταρτου μήνα εργασίας, εφόσον δεν πληρούνται τα κριτήρια για ένταξη στο πρόγραμμα. Εάν τα κριτήρια εξακολουθούν να πληρούνται, το νοικοκυριό λαμβάνει το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης που του αναλογεί.
   Η ανωτέρω εξαίρεση από τον υπολογισμό του εισοδήματος για ένταξη στο πρόγραμμα δύναται να εφαρμοστεί μια και μόνη φορά σε διάστημα ενός έτους από την έναρξη ισχύος της.
   Μηνιαίο ποσό εισοδηματικής ενίσχυσης: η διαφορά μεταξύ του εξαπλάσιου ύψους του εγγυημένου ποσού και του εξαμηνιαίου δηλούμενου εισοδήματος του νοικοκυριού, όπως αυτό υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα, διαιρούμενη διά έξι.
Μη δυνάμενοι για εργασία: για τους σκοπούς του προγράμματος, μη δυνάμενοι για εργασία θεωρούνται οι δικαιούχοι, που ανήκουν στις κάτωθι κατηγορίες:
- ΑμεΑ, τα οποία σύμφωνα με την γνωμάτευση της Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας έχουν κριθεί, ή που δηλώνουν στο σχετικό πεδίο της αίτησης για ένταξη στο Κ.Ε.Α., «ανίκανα για εργασία».
- Φοιτητές προγραμμάτων πλήρους φοίτησης, μαθητευόμενοι των επαγγελματικών σχολών ή όσοι εξασκούνται πρακτικά στα πλαίσια επαγγελματικού εκπαιδευτικού προγράμματος χωρίς εργασιακή σχέση.
   Δυνάμενοι για εργασία: θεωρούνται οι δικαιούχοι, ηλικίας 18 έως 65 ετών, που δεν εργάζονται και δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες.
Άρθρο 3
Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα
   Τα νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν αθροιστικά τα ακόλουθα εισοδηματικά, περιουσιακά και κριτήρια διαμονής:
   1. Εισοδηματικά κριτήρια
Το δηλούμενο εισόδημα του νοικοκυριού, όπως υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα, τους έξι (6) τελευταίους μήνες πριν την υποβολή της αίτησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξαπλάσιο του εγγυημένου ποσού για κάθε τύπο νοικοκυριού.
Παρατίθενται, ενδεικτικά, οι ακόλουθες περιπτώσεις:
Σύνθεση Νοικοκυριού
Εξαμηνιαίο Εισόδημα
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό
1.200 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος
1.800 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη
2.100 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη
2.400 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη
2.700 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη
3.000 ευρώ
   Για κάθε επιπλέον μέλος προστίθεται το εξαπλάσιο του αντίστοιχου εγγυημένου ποσού, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσης. Το δηλούμενο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.400 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.
   2. Περιουσιακά κριτήρια
   α. Ακίνητη περιουσία:
Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ.
   β. Κινητή περιουσία:
   1. Η αντικειμενική δαπάνη των επιβατικών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), Μικτής Χρήσης (Μ.Χ.) ή και των δικύκλων του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της, το ποσό των 6.000 ευρώ.
   2. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ, όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του κατωτέρω πίνακα για κάθε τύπο νοικοκυριού, μέχρι και το ποσό των 14.400 ευρώ.
Συγκεκριμένα:
Σύνθεση Νοικοκυριού
Όρια καταθέσεων/ μετοχών, ομολόγων κτλ.
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό
4.800
Νοικοκυριό που αποτελείται από δύο ενήλικες ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με ένα ανήλικο μέλος
7.200
Νοικοκυριό που αποτελείται από δύο ενήλικες και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με δύο ανήλικα μέλη
8.400
Νοικοκυριό που αποτελείται από τρεις ενήλικες ή δύο ενήλικες και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με τρία ανήλικα μέλη
9.600
Νοικοκυριό που αποτελείται από τρεις ενήλικες και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικες και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με τέσσερα ανήλικα μέλη
10.800
Νοικοκυριό που αποτελείται από τέσσερις ενήλικες ή δύο ενήλικες και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με πέντε ανήλικα μέλη
12.000
Νοικοκυριό που αποτελείται από τέσσερις ενήλικες και 1 ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικες και πέντε ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με έξι ανήλικα μέλη
13.200
Νοικοκυριό που αποτελείται από πέντε ενήλικες ή δύο ενήλικες και έξι ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με εφτά ανήλικα μέλη
14.400
   γ. Περιουσιακό τεκμήριο:
   Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο: Ετήσιος τόκος = όριο καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού * μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο /100
   Ως έτος υπολογισμού του μέσου καταθετικού επιτοκίου ορίζεται εκείνο στο οποίο αντιστοιχεί η τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:
- εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας,
- δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής,
- δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,
- δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτ/των, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.
   3. Κριτήρια διαμονής
   Τα νοικοκυριά διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια.
Άρθρο 4
Διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα
   Η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα αποτελείται από τα κάτωθι στάδια:
   1. Υποβολή της αίτησης: η αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, υποβάλλεται ηλεκτρονικά, είτε από τους αιτούντες απευθείας, είτε μέσω των αρμοδίων οργάνων των Δήμων στους οποίους διαμένουν οι αιτούντες ή των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) των Δήμων. Σε περίπτωση που το νοικοκυριό απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μόνο μέσω των Δήμων ή των Κ.Ε.Π. Οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στους Δήμους.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή της αίτησης αποτελεί η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της. Επιπλέον, οι αιτούντες δηλώνουν υποχρεωτικά στην αίτηση τα στοιχεία επικοινωνίας τους και συγκεκριμένα, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και αριθμό κινητού τηλεφώνου.
   1.1. Η αίτηση υποβάλλεται από τον/την υπόχρεο ή το/ τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του νοικοκυριού. Σε περίπτωση νοικοκυριού που απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη, η
αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τον/την υπόχρεο ή τον/ τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της φιλοξενούσας μονάδας, για το σύνολο των μελών του νοικοκυριού.
   1.1.α) Διαδικασία απευθείας υποβολής αίτησης από τον αιτούντα: ο αιτών υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του προγράμματος, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στη φορολογική βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.). Η εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης επέχει θέση δήλωσης συναίνεσης διασταύρωσης των στοιχείων όλων των μελών του νοικοκυριού.
   Ο αιτών συμπληρώνει υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.). Όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης και ο αιτών συμπληρώνει αυτά που λείπουν.
   Μετά την ολοκλήρωση συμπλήρωσης της αίτησης και σε περίπτωση που δεν προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων, ο αιτών δύναται να υποβάλλει οριστικά την αίτηση.
   Σε περίπτωση που προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων, η αίτηση παραμένει σε εκκρεμότητα και ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει αποκλειστικά στο Δήμο διαμονής του τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία αναγράφονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της αίτησης. Σε αυτή την περίπτωση, δεν παρέχεται η επιλογή οριστικής υποβολής της αίτησης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (βλ. περίπτωση 1.2. του παρόντος άρθρου).
   1.1.β) Διαδικασία υποβολής μέσω των Δήμων ή των Κ.Ε.Π.: ο αιτών προσκομίζει στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Δήμου διαμονής του ή των Κ.Ε.Π, υπογεγραμμένο, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, το έντυπο συναίνεσης, που βρίσκεται αναρτημένο στον διαδικτυακό ιστότοπο του προγράμματος, με το οποίο τα μέλη του νοικοκυριού συναινούν στο σύνολο των διασταυρώσεων που θα πραγματοποιηθούν για την επιβεβαίωση των στοιχείων τους. Εάν η αίτηση αφορά και φιλοξενούμενους, το έντυπο συναίνεσης υπογράφεται υποχρεωτικά και από όλα τα ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη και στα αντίστοιχα πεδία συμπληρώνονται υποχρεωτικά ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) των φιλοξενούμενων μελών.
   Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος τυπώνει το έντυπο της αίτησης του Κ.Ε.Α., στο οποίο έχουν προσυμπληρωθεί όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. Ο αιτών διαφοροποιεί τα στοιχεία που θεωρεί ανακριβή και συμπληρώνει αυτά που λείπουν.
   Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος, αφού τροποποιήσει ή/και συμπληρώσει τα στοιχεία της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, εκτυπώνει την πλήρη αίτηση με τα δηλωθέντα στοιχεία.
   Σε περίπτωση που δεν προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων, η αίτηση δύναται να υποβληθεί οριστικά.
   Σε περίπτωση που προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων, η αίτηση παραμένει σε εκκρεμότητα και ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει στο Δήμο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (βλ. περίπτωση 1.2. του παρόντος άρθρου).
   1.2. Προσκόμιση και έλεγχος δικαιολογητικών: οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των Δήμων, ελέγχουν τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και βεβαιώνουν την αποδοχή ή την μη αποδοχή των δηλωθέντων στην αίτηση, επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Εν συνεχεία, υποβάλλουν οριστικά την αίτηση και τηρούν φυσικό αρχείο των δικαιολογητικών κάθε νοικοκυριού.
   1.3. Μετά την οριστική υποβολή, η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται σε δύο αντίτυπα, τα οποία υπογράφονται από τον αιτούντα. Με την υπογραφή του ο αιτών δηλώνει ότι επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της αίτησης. Ένα αντίγραφο φυλάσσεται στο αρχείο από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο και ένα παραλαμβάνεται από τον αιτούντα.
   2. Επεξεργασία της αίτησης: η επεξεργασία της αίτησης και η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με βάση: α) τα δηλωθέντα από τον αιτούντα στοιχεία, β) τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ως προς αυτά, γ) τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, όπου αυτά απαιτούνται.
   Σε περίπτωση που μετά την οριστική υποβολή και επεξεργασία της αίτησης υπάρχει ταύτιση των δηλωθέντων στοιχείων με αυτά που προκύπτουν από τις διασταυρώσεις, η αίτηση γίνεται δεκτή και σημαίνεται αυτομάτως «εγκριθείσα».
   Σε περίπτωση που μετά την οριστική υποβολή και επεξεργασία της αίτησης προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων, η αίτηση σημαίνεται αυτομάτως «απορριφθείσα». Οι λόγοι της απόρριψης αναγράφονται στο έντυπο ή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κ.Ε.Α., ανάλογα με τον τρόπο υποβολής.
   Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, μέσω των μηνιαίων διασταυρώσεων, ότι μετά την οριστική υποβολή και επεξεργασία της, η αίτηση εκ παραδρομής ή τεχνικής αστοχίας έχει εγκριθεί χωρίς να πληρούνται κάποια από τα κριτήρια που ορίζονται στην παρούσα απόφαση, η πράξη έγκρισης ανακαλείται αυτομάτως. Οι λόγοι της ανάκλησης αναγράφονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κ.Ε.Α.
   Οι ανωτέρω πράξεις έγκρισης, απόρριψης και ανάκλησης, φέρουν την υπογραφή του/της Προϊσταμένου/ ης της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
   Ο αιτών, εφόσον αμφισβητεί την πράξη απόρριψης που εκδόθηκε σε βάρος του, δύναται να επανυποβάλλει αίτηση τον επόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο εξεδόθη η σχετική πράξη.
   Τα στοιχεία της εγκεκριμένης αίτησης δύναται να τροποποιηθούν καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος:
   α) από τον δικαιούχο απευθείας, σε περίπτωση προς τα άνω διόρθωσης των εισοδηματικών ή/και περιουσιακών του στοιχείων, ή διόρθωσης του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή οποιασδήποτε αλλαγής για την οποία δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών,
   β) από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Δήμων, σε περίπτωση προσκόμισης, από τον δικαιούχο, δικαιολογητικών που να τεκμηριώνουν την αλλαγή οποιουδήποτε στοιχείου.
   Η εγκεκριμένη αίτηση δύναται να ανακληθεί: α) από τον δικαιούχο απευθείας, ή μέσω του Δήμου που υποβλήθηκε η αρχική αίτηση, β) από οποιοδήποτε μέλος του νοικοκυριού, μέσω του Δήμου που υποβλήθηκε η αρχική αίτηση, γ) αυτομάτως, σε περίπτωση εκ παραδρομής έγκρισης ή τεχνικής αμέλειας, δ) αυτομάτως, σε περίπτωση διακοπής της εισοδηματικής ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσης, ε) αυτομάτως σε περίπτωση που μετά την παρέλευση διαστήματος τεσσάρων μηνών από την έγκριση της, δεν έχει καταστεί δυνατόν να πιστωθεί η εισοδηματική ενίσχυση από τη ΔΙΑΣ Α.Ε. στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, με υπαιτιότητα του δικαιούχου.
   3. Πληρωμή: H Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εκδίδει την πράξη έγκρισης σκοπιμότητας για την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης, βάσει του πίνακα δικαιούχων που συντάσσει η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πληροφοριακών Συστημάτων Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), η οποία και διαβιβάζεται στην Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών του ως άνω Υπουργείου. Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών, εκδίδει και αποστέλλει την πράξη έγκρισης πίστωσης, καθώς και το σχετικό διαβιβαστικό -αίτημα πίστωσης των δικαιούχων του Κ.Ε.Α., στο οποίο περιλαμβάνονται ποσά ανά τραπεζικό ίδρυμα, συνολικό ποσό πληρωμής, η ημερομηνία valeur (δηλαδή, η ημερομηνία χρέωσης του λογαριασμού Νο 200) και η ημερομηνία πίστωσης λογαριασμών των δικαιούχων, αρμοδίως υπογεγραμμένο, στην Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η οποία εκδίδει, βάσει των προαναφερθέντων εγγράφων, ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για πίστωση, μέσω της «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.), του ποσού, ως έχει οριστεί, στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. Η ΔΙΑΣ Α.Ε. αποστέλλει τον κατάλογο των δικαιούχων, οι λογαριασμοί των οποίων πιστώθηκαν, με το ποσό που καταβλήθηκε και την ημερομηνία της πίστωσης, στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών, στη Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας και στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε..
   4. Διασύνδεση με συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά: κατά το στάδιο υποβολής των αιτήσεων και προσκόμισης των δικαιολογητικών, οι υπάλληλοι των Δήμων ενημερώνουν τους αιτούντες για τη δυνατότητα πρόσβασης σε άλλες κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
   Επιπλέον, οι δικαιούχοι του Κ.Ε.Α., επισκέπτονται μια φορά το μήνα, σε προκαθορισμένη ημερομηνία, τα Κέντρα Κοινότητας που εξυπηρετούν το Δήμο διαμονής τους.
   5. Υπηρεσίες ενεργοποίησης: οι δικαιούχοι που δύνανται να εργαστούν και δεν διαθέτουν κάρτα ανεργίας, έχουν την δυνατότητα να εγγράφονται, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.). Επιπλέον, οι δικαιούχοι του Κ.Ε.Α., που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., επισκέπτονται όποτε κληθούν, σε προκαθορισμένη από τον Ο.Α.Ε.Δ. ημερομηνία, τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (Κ.Π.Α.2) που εξυπηρετούν το Δήμο διαμονής τους και συνεργάζονται με τους Εργασιακούς Συμβούλους για την παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης προσέγγισης.
   Σε περίπτωση που το επιθυμούν, οι δικαιούχοι που δύνανται να εργαστούν, μπορούν να παρέχουν εθελοντικές υπηρεσίες ανάλογα με τις δεξιότητές τους και τις ανάγκες των κοινωνικών δομών και προγραμμάτων έκαστου Δήμου ή Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της οικίας Περιφέρειας.
Άρθρο 5
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
   Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται, κατά περίπτωση, στους Δήμους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσης, είναι:
   1) Σε περίπτωση που η μόνιμη κατοικία διαμονής του νοικοκυριού είναι διαφορετική από αυτή που εμφανίζεται από τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, απαιτείται:
   α) για διαμονή σε ιδιόκτητη κατοικία, η προσκόμιση συμβολαίου που τεκμηριώνει την ιδιοκτησία και λογαριασμού ΔΕΚΟ,
   β) για διαμονή σε ενοικιαζόμενη κατοικία, η προσκόμιση αντιγράφου του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου,
   γ) για διαμονή σε δωρεάν παραχωρημένη κατοικία, η προσκόμιση ιδιωτικού συμφωνητικού παραχώρησης και λογαριασμού ΔΕΚΟ.
   Στην περίπτωση των αστέγων, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης χρήσης των υπηρεσιών από Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων ή/και Υπνωτήριο ή βεβαίωση από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου.
   2) Σε περίπτωση που η σύνθεση του νοικοκυριού είναι διαφορετική από αυτήν που εμφανίζεται από τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (πχ πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου κτλ).
   3) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, έχει μεταβληθεί σε σχέση με ότι εμφανίζεται από τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο). Δεν υπάρχει η δυνατότητα προσκόμισης δικαιολογητικών για τεκμηρίωση μεταβολής στις καταθέσεις και στους τόκους καταθέσεων του νοικοκυριού.
   4) Σε περίπτωση που ο αιτών ή ενήλικο μέλος του νοικοκυριού είναι αλλοδαπός, απαιτείται η προσκόμιση άδειας διαμονής σε ισχύ ή η βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσης της.
   Η επόμενη δήλωση Ε1 πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες τις αλλαγές που αναφέρθηκαν κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Σε διαφορετική περίπτωση, προβλέπεται η διακοπή υπαγωγής στο πρόγραμμα, σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσης και η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
Άρθρο 6
Υποχρεώσεις των δικαιούχων του Κ.Ε.Α.
   Οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού:
   α) Υποβάλλουν Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος κάθε έτος.
   β) Συναινούν στη χρήση της βάσης δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ., καθώς και στο σύνολο των διασταυρώσεων που πραγματοποιεί η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., για την επιβεβαίωση των στοιχείων όλων των μελών του νοικοκυριού, συμπεριλαμβανομένων των φιλοξενούμενων.
   γ) Συναινούν στη χρησιμοποίηση των στοιχείων τους, αποκλειστικά και μόνο, για το σκοπό της αξιολόγησης του προγράμματος.
   δ) Συναινούν στη διενέργεια κοινωνικής έρευνας και σε κατ' οίκον επισκέψεις από αρμόδιους υπαλλήλους των Δήμων για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού.
   ε) Οι κηδεμόνες των ανήλικων μελών του νοικοκυριού υποχρεούνται να εξασφαλίζουν την φοίτηση αυτών στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
   στ) Οι ενήλικες έως 45 ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση υποχρεούνται να εγγραφούν στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας του Δήμου τους ή στα παραρτήματα αυτών.
Ειδικά οι δικαιούχοι:
   α) Υπό την επιφύλαξη λόγων ανωτέρας βίας, εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία οποιασδήποτε μεταβολής του εισοδήματος, των περιουσιακών στοιχείων, της σύνθεσης του νοικοκυριού ή του τόπου διαμονής τους, υποβάλλουν υποχρεωτικά τροποποιητική αίτηση με τα επικαιροποιημένα στοιχεία.
   β) Υπό την επιφύλαξη λόγων ανωτέρας βίας, επισκέπτονται μια φορά το μήνα, σε προκαθορισμένη ημερομηνία, τα Κέντρα Κοινότητας που εξυπηρετούν το Δήμο διαμονής τους.
   γ) Εφόσον δύνανται να εργαστούν και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., υποχρεούνται:
- να ανανεώνουν την κατάσταση ανεργίας τους, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του Ο.Α.Ε.Δ.,
- υπό την επιφύλαξη λόγων ανωτέρας βίας, να επισκέπτονται όποτε κληθούν, σε προκαθορισμένη από τον Ο.Α.Ε.Δ. ημερομηνία, τα Κ.Π.Α.2 που εξυπηρετούν το Δήμο διαμονής τους και να συνεργάζονται με τους εργασιακούς συμβούλους για την παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης προσέγγισης,
- να αποδέχονται κάθε προτεινόμενη κατάλληλη θέση εργασίας όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του Ο.Α.Ε.Δ., ή τη συμμετοχή σε κάθε δράση προώθησης στην εργασία, όπως δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής και επιχειρηματικότητας.
   δ) Εφόσον εργάζονται οφείλουν να μην παραιτούνται εκούσια και αναιτιολόγητα από την εργασία τους.
Άρθρο 7
Χρόνος, τρόπος και διάρκεια καταβολής της εισοδηματικής ενίσχυσης
   Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται μηνιαίως με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ο οποίος τηρείται υποχρεωτικά σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα και συμμετέχει στο πρόγραμμα, εντός των πέντε (5) τελευταίων ημερολογιακών ημερών κάθε μήνα. Η ενίσχυση δεν καταβάλλεται εάν ο αιτών δεν έχει δηλώσει στην αίτηση για ένταξη στο Κ.Ε.Α. αριθμό τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.
   Σε περίπτωση που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 Ευρώ ανά μήνα, ποσοστό 50% δαπανάται αποκλειστικά μέσω χρήσης προπληρωμένης τραπεζικής κάρτας του δικαιούχου, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών. Δεν υπάρχει δυνατότητα ανάληψης μετρητών από την προπληρωμένη τραπεζική κάρτα. Για το υπόλοιπο 50% υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης μετρητών, μέσω τραπεζικού καταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος που ο δικαιούχος τηρεί λογαριασμό ή/ και μέσω χρεωστικής κάρτας, από Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ΑΤΜ) των πιστωτικών ιδρυμάτων. Για τους σκοπούς του προγράμματος και μόνο, οι δικαιούχοι δεν επιβαρύνονται με κόστη συναλλαγών από τη χρήση των ανωτέρω καρτών, με την εξαίρεση των συναλλαγών αναλήψεων μετρητών από ΑΤΜ άλλης τράπεζας, από εκείνη στην οποία τηρεί λογαριασμό ο δικαιούχος.
   Το δικαίωμα στην καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης ισχύει από την 1η ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έγκρισής της. Σε περίπτωση που η αίτηση εγκριθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της 1ης ημέρας του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε, το ποσό καταβάλλεται στον δικαιούχο αναδρομικά. Το ελάχιστο ποσό που καταβάλλεται είναι 10 Ευρώ ανά μήνα.
   Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα και δεν έχουν ενεργοποιηθεί οι διατάξεις του άρθρου 9 της παρούσης, για δώδεκα μήνες από την ημερομηνία της πρώτης καταβολής. Μετά την πάροδο του ανωτέρω διαστήματος, ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να επανυποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.
Άρθρο 8
Αναστολή καταβολής της εισοδηματικής ενίσχυσης
   Η καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης του Κ.Ε.Α. αναστέλλεται:
   1. Σε περίπτωση που τα ανήλικα μέλη του νοικοκυριού δεν φοιτούν ή διακόπτουν την φοίτησή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Σε αυτή την περίπτωση, η παροχή επανακαταβάλλεται από τον επόμενο μήνα από αυτόν
κατά τον οποίο ξεκίνησε η φοίτηση, μετά την υποβολή νέας αίτησης.
   2. Σε περίπτωση που τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, έως 45 ετών, τα οποία δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, δεν εγγράφονται στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας του Δήμου τους ή στα παραρτήματα αυτών. Σε αυτή την περίπτωση, η παροχή επανακαταβάλλεται από τον επόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η εγγραφή, μετά την υποβολή νέας αίτησης.
   Η σχετική πράξη αναστολής, η οποία περιλαμβάνει τους λόγους αναστολής της καταβολής του Κ.Ε.Α., αποστέλλεται στο δικαιούχο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ή ο δικαιούχος ειδοποιείται μέσω γραπτού μηνύματος στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει, να μεταβεί στο Δήμο για να παραλάβει τη σχετική πράξη) και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η ως άνω πράξη φέρει την υπογραφή του/της Προϊσταμένου/ης της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας.
Άρθρο 9
Διακοπή καταβολής της εισοδηματικής ενίσχυσης
   Η καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης του Κ.Ε.Α. διακόπτεται:
   1. Εάν περιέλθουν στο αρμόδιο όργανο του Δήμου έγγραφα στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι η καταβολή έγινε χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Τα στοιχεία διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας και εφόσον διαπιστωθεί ότι η καταβολή έγινε χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις εκδίδεται πράξη διακοπής της καταβολής. Σε αυτή την περίπτωση, το νοικοκυριό δικαιούται να επανυποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα μετά την πάροδο ενός έτους, από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης διακοπής και με την προϋπόθεση ότι έχουν επιστραφεί τα αχρεωστήτως καταβληθέντα.
   2. Εάν διαπιστωθεί, μέσω των μηνιαίων διασταυρώσεων ή της διεξαγωγής κοινωνικής έρευνας, αναντιστοιχία ανάμεσα σε όσα δηλώθηκαν στην αίτηση και στην τρέχουσα κατάσταση του νοικοκυριού ή εάν η επόμενη δήλωση Ε1 δεν αντανακλά τα στοιχεία που δηλώθηκαν κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. Σε αυτή την περίπτωση, το νοικοκυριό δικαιούται να επανυποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα μετά την πάροδο ενός έτους, από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης διακοπής και με την προϋπόθεση ότι έχουν επιστραφεί τα αχρεωστήτως καταβληθέντα.
   3. Σε περίπτωση που δικαιούχος, ο οποίος δύναται να εργαστεί, δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις των περιπτώσεων β), γ) και δ), του άρθρου 6 της παρούσης που αφορούν ειδικά τους δικαιούχους. Σε αυτή την περίπτωση το νοικοκυριό έχει δικαίωμα επανυποβολής αίτησης μετά την πάροδο ενός έτους.
   4. Τον επόμενο μήνα από εκείνον του θανάτου του δικαιούχου. Σε περίπτωση που άλλο μέλος της οικογένειας του θανόντος δύναται να καταστεί δικαιούχος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης, δηλώνει τη μεταβολή της σύνθεσης του νοικοκυριού στο αρμόδιο όργανο του Δήμου διαμονής του και η καταβολή του Κ.Ε.Α. συνεχίζεται, αναπροσαρμοζόμενη αναλόγως.
   5. Τον επόμενο μήνα εκείνου που ο δικαιούχος μετακόμισε στο εξωτερικό. Δεν διακόπτεται η καταβολή του Κ.Ε.Α., εάν η απουσία του δικαιούχου οφείλεται σε λόγους νοσηλείας σε θεραπευτήρια του εξωτερικού, ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια αυτής.
   6. Τον επόμενο μήνα από εκείνον κατά τον οποίο ο δικαιούχος ή άλλο μέλος του νοικοκυριού ανακάλεσε την αίτησή του.
   Η σχετική πράξη διακοπής, η οποία περιλαμβάνει τους λόγους διακοπής της καταβολής του Κ.Ε.Α., αποστέλλεται στο δικαιούχο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ή ο δικαιούχος ειδοποιείται μέσω γραπτού μηνύματος στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει, να μεταβεί στο Δήμο για να παραλάβει τη σχετική πράξη) και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων του άρθρου 10 της παρούσης. Η ως άνω πράξη φέρει την υπογραφή του/ της Προϊσταμένου/ης της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας.
Άρθρο 10
Αχρεωστήτως καταβληθέντα - Αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών
   1. Υπό την επιφύλαξη αυστηρότερων ποινών, που προβλέπονται στην κείμενη ποινική νομοθεσία, σε περίπτωση δήλωσης από τον αιτούντα ψευδών στοιχείων ή απόκρυψης αληθινών στην αίτηση ένταξης του στο Κ.Ε.Α., με σκοπό τον προσπορισμό περιουσιακού οφέλους στον ίδιο ή σε τρίτο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (Α' 75).
   Σε κάθε περίπτωση, μετά από αυτεπάγγελτη ή κατόπιν αναφοράς έρευνα, τα σχετικά στοιχεία παραπέμπονται στον αρμόδιο εισαγγελέα για την εξέταση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των υπευθύνων.
   2. Η Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας αποστέλλει, σε όσους έλαβαν την εισοδηματική ενίσχυση του Κ.Ε.Α. χωρίς να τη δικαιούνται, ατομική ειδοποίηση επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών εντός προθεσμίας ενός μηνός. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, με απόφαση που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών, υπογράφεται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αποστέλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ, καταλογίζονται αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά σε βάρος όσων έλαβαν την εισοδηματική ενίσχυση του Κ.Ε.Α. χωρίς να τη δικαιούνται και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).
   3. Σε περίπτωση που δικαιούχος έλαβε διαφορετικό ποσό εισοδηματικής ενίσχυσης από αυτό που του αναλογεί, αλλά εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα, το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά συμψηφίζεται αυτομάτως στην επόμενη καταβολή.
   4. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν έλαβε το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης που του αναλογεί εξαιτίας αμέλειας υπαλλήλου των Δήμων ή των Κ.Ε.Π. κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, το ποσό καταβάλλεται αναδρομικά, μετά από σχετικό αίτημα του αρμόδιου υπαλλήλου προς την Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας.
   5. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν έλαβε το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης εξαιτίας δήλωσης στην αίτηση για ένταξη στο Κ.Ε.Α. αριθμού τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο δεν είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος, το ποσό καταβάλλεται αναδρομικά, μετά από τη σχετική τροποποίηση της αίτησης.
Άρθρο 11
Αρμόδια Όργανα και Υπηρεσίες
   Αρμόδιες υπηρεσίες για την υλοποίηση του Κ.Ε.Α είναι οι εξής:
   α) Η Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως ορίζεται στο άρθρο 8,
   β) η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
   γ) η Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.),
   δ) η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών,
   ε) η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),
   στ) η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), του ν. 3607/2007 (Α' 245),
   ζ) οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού (Δήμοι),
   η) τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.),
   θ) το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) του άρθρου 88 του ν. 3996/2011 (Α' 170),
   ι) ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.),
   ια) το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)».
   Ο/Η Προϊστάμενος/η της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι αρμόδιος για την έκδοση των πράξεων έγκρισης, απόρριψης, ανάκλησης, αναστολής και διακοπής καταβολής της εισοδηματικής ενίσχυσης του Κ.Ε.Α.
   Η αρμόδια Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 8 του ν. 4445/2016 (Α' 236).
   Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πέραν των αρμοδιοτήτων της, ασκεί και τις κάτωθι αρμοδιότητες, όπως ενδεικτικά απαριθμούνται:
   α) Παραλαμβάνει από τη Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας, την πράξη έγκρισης σκοπιμότητας για την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης στους δικαιούχους.
   β) Εκδίδει και αποστέλλει την πράξη έγκρισης πίστωσης, καθώς και το σχετικό διαβιβαστικό - αίτημα πίστωσης των δικαιούχων του Κ.Ε.Α., στην Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.). Η Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου εκδίδει ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Δημοσίου 200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων -Πληρωμών».
   γ) Εγγράφει τις απαραίτητες δαπάνες στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ειδικό φορέα Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας 33-220, ΚΑΕ 2764). Για την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης, η ειδική εντολή πληρωμής της περίπτωσης (β) της παρούσης παραγράφου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
   δ) Εμφανίζει τις σχετικές πληρωμές στη δημόσια λη-ψοδοσία με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων.
   Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, του Υπουργείου Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, υποστηρίζουν τις μηχανογραφικές διαδικασίες που αναπτύσσονται για την ηλεκτρονική διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων της αίτησης με όλα τα στοιχεία που διαθέτει το Υπουργείο Οικονομικών.
   Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.:
   α) Αναπτύσσουν και διαχειρίζονται το πληροφοριακό σύστημα του Κ.Ε.Α. και πιστοποιούν τους χρήστες του πληροφοριακού συστήματος.
   β) Δημιουργούν τη βάση δεδομένων των δικαιούχων του προγράμματος, στην οποία έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των Δήμων και υπάλληλοι της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας.
   γ) Διασταυρώνουν ηλεκτρονικά τα δηλωθέντα στοιχεία με τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων, όπως: τις βάσεις δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ. - Α.Α.Δ.Ε., των πληροφοριακών συστημάτων του Ο.Α.Ε.Δ., των ασφαλιστικών ταμείων και άλλων φορέων ή Υπουργείων.
   δ) Ελέγχουν τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα και καταρτίζουν τους πίνακες δικαιούχων.
   ε) Προωθούν τους πίνακες δικαιούχων στην Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας, το αργότερο μέχρι τη 10η ημερολογιακή ημέρα εκάστου μήνα.
   στ) Αποστέλλουν στους δικαιούχους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών, τις πράξεις αναστολής και διακοπής της εισοδηματικής ενίσχυσης.
   ζ) Παρέχουν τακτική υποστήριξη σε δήμους και Κ.Ε.Π. (τηλεφωνική γραμμή και διαδικτυακό τόπο δημόσιας συζήτησης για την παροχή κατευθύνσεων, οδηγιών και πληροφόρησης για το πρόγραμμα).
Τα αρμόδια όργανα των κοινωνικών υπηρεσιών και των κέντρων κοινότητας των Δήμων:
   α) Ορίζουν το πρόσωπο-αναφοράς (σημείο επαφής) για το πρόγραμμα.
   β) Ορίζουν το προσωπικό που εργάζεται για την εφαρμογή του προγράμματος και τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους που έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος.
   γ) Εφαρμόζουν τη στρατηγική δημοσιότητας και ενημέρωσης του πληθυσμού, με ιδιαίτερη έμφαση στις ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες, πχ άστεγοι.
   δ) Υποστηρίζουν τις ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες και ιδίως τους άστεγους, κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης (υποστήριξη για υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1, συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, συμπλήρωση της αίτησης, υποστήριξη για την έκδοση χρεωστικής κάρτας κτλ).
   ε) Παραλαμβάνουν, επεξεργάζονται και καταχωρούν τις αιτήσεις στο πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος.
   στ) Ελέγχουν τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.
   ζ) Διεξάγουν κοινωνική έρευνα, όπου απαιτείται, ή μετά από υπόδειξη της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας, για την επαλήθευση του τόπου διαμονής, της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού.
   η) Ενημερώνουν τους δικαιούχους για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.
   θ) Διασυνδέουν τα μέλη των νοικοκυριών με συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά.
   ι) Παρακολουθούν την εφαρμογή σε τοπικό επίπεδο.
Τα αρμόδια όργανα των Κ.Ε.Π.:
   α) Εφαρμόζουν τη στρατηγική δημοσιότητας και ενημέρωσης του πληθυσμού, σε συνεργασία με τους Δήμους.
   β) Παραλαμβάνουν και καταχωρούν τις αιτήσεις στο πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος.
Τα αρμόδια όργανα του Ο.Α.Ε.Δ.:
   α) Παρέχουν πληροφόρηση για τα διαθέσιμα προγράμματα συμβουλευτικής, κατάρτισης και προώθησης στην εργασία.
   β) Υλοποιούν, διαχειρίζονται και συντονίζουν προγράμματα συμβουλευτικής, κατάρτισης και προώθησης στην εργασία, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των δικαιούχων του Κ.Ε.Α. ή/και τους εντάσσουν σε γενικά προγράμματα.
   γ) Παρακολουθούν την πορεία ένταξης ή επανένταξης των δικαιούχων, με παράλληλη ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος του Κ.Ε.Α.
   δ) Ενημερώνουν το πληροφοριακό σύστημα του Κ.Ε.Α. για τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες οι δικαιούχοι που δύνανται να εργαστούν, αδικαιολόγητα, είτε αρνούνται να απασχοληθούν σε κατάλληλη θέση που προτείνεται από τον Οργανισμό, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του Ο.Α.Ε.Δ., είτε αρνούνται να συνεργαστούν με τους εργασιακούς συμβούλους του Οργανισμού.
   Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. υποστηρίζει επιστημονικά και διαχειριστικά το πρόγραμμα σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ειδικότερα:
   α) Συμβάλλει στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος και την εξαγωγή συμπερασμάτων.
   β) Διαχειρίζεται τις δαπάνες που διατίθενται για την Τεχνική Συνδρομή της υλοποίησης του προγράμματος, βάσει προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
   Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης για τα στελέχη των αρμοδίων, για την υλοποίηση του προγράμματος, οργάνων και υπηρεσιών.
Άρθρο 12
Ωφελούμενοι του Προγράμματος Στέγαση κι Επανένταξη
   Οι ωφελούμενοι του προγράμματος Στέγαση και Επανένταξη που δεν έχουν ενταχθεί στον πυλώνα εργασιακής επανένταξης του προγράμματος εντάσσονται, κατόπιν υποβολής αίτησης, αυτομάτως στο Κ.Ε.Α.
Άρθρο 13
Αφορολόγητο - Ακατάσχετο
   Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, ιδιώτες ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
   Οι άστεγοι, όπως ορίστηκαν στο άρθρο 2 της παρούσης, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του προβλεπόμενου προστίμου για εκπρόθεσμη υποβολή Ε1.
Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος
   Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας: Υπερψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία η Γνωμοδότηση της Κ. Κούνεβα


 Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας: Υπερψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία η Γνωμοδότηση της Κ. Κούνεβα
Σημαντικές βελτιώσεις από την Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο σχέδιο Οδηγίας της Κομισιόν- Ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες προσβάσιμα στους ανθρώπους με αναπηρία κι άλλα εμποδιζόμενα πρόσωπα.
24/01/2017
Υπερψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία (18 υπέρ έναντι 1 κατά) στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Γνωμοδότηση της Κωνσταντίνας Κούνεβα για την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Πράξης Προσβασιμότητας. Η Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας είναι ένα νέο ευρωπαϊκό νομοθέτημα που θα υποχρεώσει ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και δημόσιες αρχές να σχεδιάζουν και να διαθέτουν στην αγορά ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες προσβάσιμα στους ανθρώπους με αναπηρία και σε άλλα εμποδιζόμενα πρόσωπα. Πρόκειται δηλαδή για την υποχρέωση δημιουργίας, ηλεκτρονικών κυρίως, προϊόντων που να είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν εύκολα από άτομα με αναπηρίες διαθέτοντας τις κατάλληλες εφαρμογές (π.χ. ακουστικά μηνύματα). Τα άτομα με αναπηρία επιπλέον θα πρέπει να διευκολύνονται να ‘φτάσουν’ στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες. Η Επιτροπή Αναφορών ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία τις προτάσεις που συμπεριλαμβάνονταν στη γνωμοδότηση της Κωνσταντίνας Κούνεβα. Συγκεκριμένα:
- Το δομημένο περιβάλλον συμπεριλαμβάνεται πλέον στις υποχρεώσεις συμμόρφωσης επιχειρήσεων και κρατικών αρχών που παρέχουν ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες (π.χ. προσβάσιμα ΑΤΜ τραπέζης αλλά και σε χώρο που εύκολα μπορούν να φτάσουν τα άτομα με αναπηρία). Η ρύθμιση αυτή αποτελούσε αίτημα σχεδόν όλων των αναπηρικών οργανώσεων κατά την διαδικασία της διαβούλευσης.
- Προτείνεται η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της Πράξης. Σε αυτή θα συμπεριληφθούν προϊόντα όπως μέσα ενημέρωσης, ειδησεογραφικοί ιστότοποι, διαδικτυακές πλατφόρμες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και υπηρεσίες παροχής καταλύματος.
- Εγκρίθηκε επίσης η πρόταση της Κ. Κούνεβα για σύσταση Εποπτικής Αρχής η οποία θα επιβλέπει την προσβασιμότητα των προϊόντων τόσο κατά την σχεδίαση όσο και κατά την παραγωγή των προϊόντων, και μάλιστα σε συνεργασία με φορείς που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία.
- Οι επιχειρήσεις που επικαλούνται δυσανάλογο βάρος στο κόστος παραγωγής προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών δεν μπορούν να εξαιρεθούν από τις υποχρεώσεις της Οδηγίας, αν δεν πάρουν την έγκριση της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής.
- Προβλέπεται επιπλέον θέσπιση μηχανισμού καταγγελιών ως συμπληρωματικό μέσο συμμόρφωσης και εποπτείας αλλά και υποχρεωτική διάθεση από τα κράτη των αναγκαίων πόρων για την είσπραξη προστίμων, τα έσοδα από τα οποία θα επενδύονται εκ νέου σε μέτρα σχετικά με την προσβασιμότητα.
- Προτείνεται περαιτέρω η ενδυνάμωση των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία και συμπερίληψη τους στην διαδικασία εποπτείας αλλά και λήψης αποφάσεων σχετικά με την αξιολόγηση των απαιτήσεων προσβασιμότητας.
- Τροποποιείται ο χρονικός ορίζοντας συμμόρφωσης για τις απαιτήσεις με ταυτόχρονη διευκόλυνση ων μικρομεσαίων επιχειρήσεων σχετικά με τον χρόνο προσαρμογής στις απαιτήσεις. Έτσι έχουμε συνολική μετατόπιση από την γενική απαίτηση της 6ετίας που πρότεινε η Επιτροπή σε 3, 4 και 5 χρόνια αντίστοιχα ανάλογα με τα προϊόντα.
Συντηρητικοί Ευρωβουλευτές καταψήφισαν την πρόταση της Κ. Κούνεβα να αναγνωριστεί ο υψηλός βαθμός μονοπώλησης της ψηφιακής οικονομίας  από τις πολυεθνικές ως ανασταλτικός παράγοντας στην προσβασιμότητα των προϊόντων και υπηρεσιών του τομέα. Από την αναγνώριση αυτή θα προέκυπταν αντιμονοπωλιακές πολιτικές υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα.
Η γνωμοδότηση της Κ. Κούνεβα στην Επιτροπή Αναφορών, μαζί με τις παράλληλες γνωμοδοτήσεις που συζητούνται και ψηφίζονται σε άλλες συναρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απευθύνονται στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας  των Καταναλωτών η οποία θα υιοθετήσει το τελικό κείμενο επί του οποίου θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους εκπροσώπους των κρατών-μελών δηλαδή για την υιοθέτηση της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Πηγή: http://www.syriza.gr/

Επίκαιρη Ερώτηση Νίκου Νικολόπουλου για τη μείωση των δαπανών στην Ειδική Αγωγή


 Επίκαιρη Ερώτηση Νίκου Νικολόπουλου για τη μείωση των δαπανών στην Ειδική Αγωγή
Επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Αχαΐας κυρίου Νίκου Νικολόπουλου της 24ης Ιανουαρίου 2017 προς τον υπουργό Υγείας, σχετικά με την μείωση των δαπανών στην Ειδική Αγωγή για την εξειδικευμένη εκπαίδευση - «θεραπεία».
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ I. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
Ημερομηνία: 24/01/2017
Αριθμός: 390

Θέμα: «Μετά την μείωση δαπανών στην ειδική αγωγή για την εξειδικευμένη εκπαίδευση - «θεραπεία», θα ξαναζήσουμε “Κωσταλέξι” ή “Καιάδα”
Η σύμβαση ΕΟΠΥΥ που προτείνει το υπουργείο έγινε αφορμή για πληθώρα έντονων διαμαρτυριών τόσο εκ μέρους των επαγγελματιών ειδικής αγωγής όσο και των γονέων και φορέων αυτών. Δεδομένου ότι ο αυτισμός, η νοητική στέρηση, οι σύνοδες αναπηρίες αλλά και τα ελαφρότερα περιστατικά μαθησιακών διαταραχών και διαταραχών λόγου βρίσκονται σε έξαρση τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως.
Δεδομένου ότι η μόνη μορφή «θεραπείας» είναι η εξειδικευμένη εκπαίδευση .
Δεδομένου ότι στην χώρα μας δεν υπάρχουν παντού κέντρα ειδικής αγωγής.
Δεδομένου ότι ο χρόνος συνεδρίας δεν μπορεί να είναι μόνο 30 λεπτά όταν 10 λεπτά τουλάχιστον χρειάζονται για να προσαρμοστεί ένα τέτοιο παιδί στο διδακτικό κλίμα.
Δεδομένου ότι οι τιμές συνεδρίας κοστολογούνται από τον ΕΟΠΥΥ 1,23€ όταν γνωρίζουμε όλοι ότι οι τιμές αγοράς είναι από 25 έως και 40 ευρώ.
Δεδομένου ότι τα ΚΕΔ δεν μπορούν να περιμένουν τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα για την αποζημίωση του.
Δεδομένου ότι με αυτόν τον τρόπο οι γονείς θα επιβαρυνθούν αυτές τις τεράστιες αποκλίσεις.
Δεδομένου ότι αυτοί οι γονείς ζουν στην μνημονιακή Ελλάδα του 2017 με τα πενιχρά εισοδήματα (αν υπάρχουν) και τα πετσοκομμένα επιδόματα.
Επειδή μετά ταύτα δημιουργούνται πολλά ερωτηματικά και προβληματισμοί καλείστε να απαντήσετε.
1. Γνωρίζοντας ότι οι «τιμές αγοράς» είναι 35 ή και 40 ευρώ η συνεδρία, θεωρείτε πως είναι ρεαλιστική η αμοιβή 1,23 και όταν μάλιστα ο χρόνος συνεδρίας μειώνεται στα 30 όταν τα παιδιά με αυτισμό, νοητική στέρηση και γενικότερα μαθησιακά προβλήματα χρειάζονται τουλάχιστον 10 λεπτά για ένταξη στη διδακτική διαδικασία ο ωφέλιμος χρόνος που απομένει στην καλύτερη περίπτωση είναι 20 λεπτά τότε πόσο ωφέλιμος πραγματικά είναι;
2. Γνωρίζετε ότι δεν υπάρχουν σε όλες τις περιοχές και ειδικά στην επαρχία, κέντρα Ειδικής Αγωγής, ειδικά σχολεία, δομές και γενικά κρατική πρόνοια, ώστε να αντιμετωπίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτά τα παιδιά, τα οποία έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση και που πολλάκις αποτελεί και το μοναδικό μέσο θεραπείας, με απώτερο στόχο των αξιοπρεπή διαβίωσή τους εάν ναι τότε ειλικρινά πιστεύετε ότι στην μνημονιακή Ελλάδα του 2017 οι οικογένειες θα μπορέσουν να προσφέρουν στα παιδιά τους όσα η ανάλγητη οργανωμένη πολιτεία τους αφαιρεί ή μήπως θα ξαναζήσουμε το φαινόμενο «ΚΩΣΤΑΛΕΞΗ» δηλαδή των κλειδωμένων στο σπίτι παιδιών και του «Καιάδα»;

Ο ερωτών βουλευτής Νίκος I. Νικολόπουλος
Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

Πηγή: http://www.hellenicparliament.gr/
 

Τροποποίηση της 38/2-11-2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου για τη «Σύσταση και λειτουργία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π)».


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Ιανουαρίου 2017
ΤΕΥΧΟΣ  ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 8
ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1
Τροποποίηση της 38/2-11-2015 Πράξης Υπουργι-
κού  Συμβουλίου  για  τη  «Σύσταση  και  λειτουργία 
του  Κυβερνητικού  Συμβουλίου  Κοινωνικής  Πολι-
τικής (ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π)».
  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 Έχοντας  υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 2 και 90 του Κώ-
δικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98),
β. την 38/2-11-2015 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου
«Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολι-
τικής (ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π.)» (Α' 137),
γ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας πρά-
ξης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού,
δ. την πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζει:
Άρθρο 1
Η παρ. 1 της 38/2-11-2015 Πράξης Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Κοινωνι-
κής Πολιτικής» αντικαθίσταται ως εξής:
«Συνιστάται Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολι-
τικής (ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π.), στο οποίο μετέχουν ο Αντιπρόεδρος
της Κυβέρνησης, ως Πρόεδρος, οι Υπουργοί Εσωτερι-
κών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας,
Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης, 
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και ο Υπουργός Επι-
κρατείας, αρμόδιος για τη διασφάλιση της ενότητας της
Κυβέρνησης και της συνοχής του κυβερνητικού έργου,
ως μέλη. Τακτικά μέλη του ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π., χωρίς δικαίωμα
ψήφου, είναι επίσης ο Αναπληρωτής Υπουργός Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, αρμόδιος για θέματα εργασίας και ένταξης στην
απασχόληση και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρ-
μόδιος για θέματα κοινωνικής προστασίας, κοινωνικής
συνοχής και πρόνοιας.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον Πρόεδρο
του ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π. αναπληρώνει ο Υπουργός Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τους
δε υπουργούς οι οριζόμενοι απ' αυτούς αναπληρωτές
υπουργοί ή υφυπουργοί.
Εάν δεν έχει διοριστεί Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης,
ο Πρόεδρος του ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π. και ο αναπληρωτής του ορί-
ζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού από τα πρόσω-
πα του πρώτου εδαφίου.
Στις συνεδριάσεις παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας
της Κυβέρνησης. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
αναπληρώνεται από έναν εκ των Προϊσταμένων των Γρα-
φείων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.
Καθήκοντα Γραμματέα ασκεί ο Συντονιστής. Ως Συ-
ντονιστής ορίζεται με απόφαση του Προέδρου, η οποία
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμ-
βουλος ή ειδικός συνεργάτης ή μετακλητός υπάλληλος
ή υπάλληλος αποσπασμένος στο Πολιτικό Γραφείο του
Προέδρου του Συμβουλίου».
Άρθρο 2
Η παρ. 2 της 38/2-11-2015 Πράξης Υπουργικού Συμ-
βουλίου αντικαθίσταται ως εξής: Στις συνεδριάσεις του
ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π. προσκαλούνται, κατά περίπτωση και αναλό-
γως των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, προς ενημέρωση
του οργάνου και διατύπωση απόψεων ή εισηγήσεων, και
άλλα μέλη της Κυβέρνησης, καθώς και γενικοί ή ειδικοί
Γραμματείς υπουργείων και γενικών ή ειδικών γραμματει-
ών, πρόεδροι οργανισμών και εποπτευόμενων φορέων,
εμπειρογνώμονες, υπηρεσιακοί παράγοντες και άλλα
πρόσωπα, κατά την κρίση του Προέδρου του ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π».
Άρθρο 3
Η παρ. 3 της 38/2-11-2015 Πράξης Υπουργικού Συμβου-
λίου αντικαθίσταται ως εξής: «Το Κυβερνητικό Συμβούλιο
Κοινωνικής Πολιτικής συνεδριάζει τακτικά μια φορά το
μήνα και εκτάκτως, μετά από πρόσκληση του Προέδρου
του. Βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται πέντε (5) του-
λάχιστον μέλη του. Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου
τηρούνται πρακτικά. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου είναι
συλλογικές κυβερνητικές
αποφάσεις, οι οποίες υλοποιού-
νται από τον καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργό, με την επιφύλα-
ξη των άρθρων 2 περ. γ' και 16 παρ. 2 του π.δ. 63/2005».
Άρθρο 4
Η παρ. 4 της 38/2-11-2015 Πράξης Υπουργικού Συμ-
βουλίου, αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για:
α) την επεξεργασία και προώθηση του προγράμματος
κοινωνικής πολιτικής της Κυβέρνησης και των σχετικών
μεταρρυθμίσεων,  σε  συνεργασία  με  τα  συναρμόδια 
υπουργεία,
β) τη χάραξη πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοι-
νωνικής προστασίας, κατόπιν εισηγήσεως του Υπουρ-
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης,
γ) τη συστηματική παρακολούθηση και τον έλεγχο
υλοποίησης του προγράμματος κοινωνικής πολιτικής
της Κυβέρνησης και των σχετικών μεταρρυθμίσεων,
δ) την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των προωθού-
μενων πολιτικών στη βάση προκαθορισμένων στόχων,
δεικτών και χρονοδιαγραμμάτων,
ε) την ενίσχυση της συνοχής και συμπληρωματικότη-
τας των πολιτικών που εφαρμόζουν οι υπουργοί - μέλη
του ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π,
στ) την εξέταση των χρηματοδοτικών προβλέψεων
και δεδομένων των προωθούμενων πολιτικών και με-
ταρρυθμίσεων με στόχο τη διασφάλιση και την επάρκεια
πόρων για τη συνέχειά τους,
ζ) το σχεδιασμό διυπουργικών και διατομεακών δρά-
σεων κοινωνικής πολιτικής, με συναρμοδιότητα περισ-
σότερων υπουργείων, καθώς και τη συνεργασία με άλλα
κυβερνητικά όργανα,
η) τη συστηματική και συγκροτημένη ενημέρωση των
πολιτών για τις κυβερνητικές προτεραιότητες και μεταρ-
ρυθμίσεις στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής,
θ) την επεξεργασία και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων
κυβερνητικής πολιτικής που τυχόν παραπέμπονται στο
ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π από το Υπουργικό Συμβούλιο και τον Πρω-
θυπουργό».
Άρθρο 5
Η παράγραφος 5 της 37/2-11-2015 Πράξης Υπουρ-
γικού  Συμβουλίου  αντικαθίσταται  ως  εξής:  «Η  γραμ-
ματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου παρέχεται από
υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης».
Άρθρο 6
Η παράγραφος 6 της 38/2-11-2015 Πράξης Υπουργι-
κού Συμβουλίου αναριθμείται σε παράγραφο 7.
Άρθρο 7
Στην 38/2-11-2015 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου
προστίθεται παρ. 6, ως εξής:
«Ο Συντονιστής του ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π. έχει την ευθύνη συ-
ντονισμού και λειτουργίας του οργάνου και ασκεί ιδίως
τα εξής καθήκοντα:
α) επικοινωνεί και συνεργάζεται με τους υπουργούς -
μέλη του ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π. και με το πολιτικό προσωπικό της
Κυβέρνησης  για  θέματα  αρμοδιότητας  του  οργάνου, 
καθώς και με τους μετέχοντες και τους εκάστοτε παρι-
στάμενους στις συνεδριάσεις του οργάνου,
β) έχει την ευθύνη επίβλεψης των επιτροπών και των
ομάδων εργασίας,
γ) προετοιμάζει τις συνεδριάσεις του ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π.,
δ) καταρτίζει την ημερήσια διάταξη σε συνεργασία με
τον Πρόεδρο του ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π. και επιμελείται την έγκαιρη
αποστολή των προσκλήσεων στα μέλη του και σε όλα
τα πρόσωπα που μετέχουν ή και καλούνται κάθε φορά
στις συνεδριάσεις του.
ε) συνεργάζεται με τα αρμόδια Γραφεία της Γενικής
Γραμματείας της Κυβέρνησης,
στ) απευθύνεται για οποιεσδήποτε πληροφορίες και
στοιχεία κρίνει αναγκαία προς διευκόλυνση του έργου
του ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π. στους αρμόδιους φορείς, υπουργεία και
υπηρεσίες, που οφείλουν να τις παρέχουν χωρίς καθυ-
στέρηση,
ζ) παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων του
ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π., ενημερώνοντας σχετικά τον Πρόεδρο και τα
μέλη του οργάνου, καθώς και τους αρμόδιους υπουρ-
γούς και αναπληρωτές υπουργούς,
η) τηρεί αρχείο εισηγήσεων, καθώς και πρωτόκολλο
εισερχομένων - εξερχόμενων εγγράφων,
θ) προγραμματίζει την οργάνωση κάθε είδους εκδη-
λώσεων του ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π.,
ι) ασκεί τα καθήκοντα που τυχόν ανατίθενται σ' αυτόν
με άλλες διατάξεις ή με απόφαση του οργάνου.
Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
 Ο  Πρωθυπουργός
Τα Μέλη
του Υπουργικού Συμβουλίου
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης
ΜΙΧΑΗΛ  ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ  

Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2017.


Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται
η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και
συλλογής αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2017.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
25 Ιανουαρίου 2017
ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 145
(2)
Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται
η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και
συλλογής αποδείξεων για το φορολογικό έτος
2017.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  Έχοντας  υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. στ' της παραγράφου 3 του
άρθρου 16 του ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15, των
άρθρων 16, 20, 29 και 34 του ν. 4172/2013.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4174/2013 (Α' 170).
4. Τις διατάξεις της περ. β ́ της παρ. 2 του άρθρου 41
του ν. 4389/2016 (Α ́ 94).
5. Το π.δ. 111/2014 (Α' 178/2014 και Α' 25/2015) «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
6.  Το  π.δ.  125/2016  (Α'  210)  «Διορισμός  Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 (Β'
3696/15.11.2016) απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων
στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».
8. Την ανάγκη καθορισμού των δαπανών για τις οποίες
απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και
συλλογής αποδείξεων, την ανάγκη κατανομής των δαπανών
μεταξύ των συζύγων ή των μερών του συμφώνου συμβίω-
σης, τις κατηγορίες των φορολογουμένων που εξαιρούνται
από την υποχρέωση αυτή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.
9. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Για να διατηρηθεί η μείωση φόρου σύμφωνα με το άρ-
θρο 16 του ν. 4172/2013, ο φορολογούμενος απαιτείται
να πραγματοποιήσει δαπάνες απόκτησης αγαθών και
λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., οι οποίες να έχουν εξο-
φληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, δηλαδή κάρτες
και μέσα πληρωμής με κάρτες, πληρωμή μέσω λογα-
ριασμού πληρωμών Παροχών Υπηρεσιών Πληρωμών
του ν. 3862/2010 (μεταφορά πίστωσης, εντολές άμεσης
χρέωσης, πάγιες εντολές), και διενεργούνται μέσω ηλε-
κτρονικής τραπεζικής (e-banking), ηλεκτρονικού πορ-
τοφολιού (e-wallet) κ.λπ., το ελάχιστο ποσό των οποίων
προσδιορίζεται ως ποσοστό του φορολογητέου εισοδή-
ματος του, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
Εισόδημα (σε ευρώ)
Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης
με ηλεκτρονική συναλλαγή
Και μέσα πληρωμής με κάρτα
(Προοδευτική εφαρμογή)
1-10.000
10%
10.000,01-30.000
15%
30.000,01 και άνω
20% και μέχρι 30.000 ευρώ
Η κλίμακα της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζε-
ται προοδευτικά, έτσι ώστε ο συντελεστής του επόμενου
κλιμακίου να υπολογίζεται μόνον στο υπερβάλλον ποσό
του εισοδήματος.
Άρθρο 2
Οι δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών λαμ-
βάνονται υπόψη, εφόσον περιλαμβάνονται στις ακόλου-
θες ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:
Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά).
Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και καπνός).
Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση).
Ομάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουμένων των ενοικίων.
Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπη-
ρεσίες).
Ομάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουμένης της δαπάνης για
τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των
ποδηλάτων.
Ομάδα 8 (Επικοινωνίες).
Ομάδα  9  (Αναψυχή,  πολιτιστικές  δραστηριότητες), 
εξαιρουμένης  της  αγοράς  σκαφών,  αεροπλάνων  και 
αεροσκαφών.
Ομάδα 10 (Εκπαίδευση).
Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια).
Ομάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες).
Άρθρο 3
1. Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονι-
κών μέσων πληρωμής, σύμφωνα με την περ. β' της παρ.
3 του άρθρου 16 του ν.4172/2013, οι φορολογούμενοι
εβδομήντα (70) ετών και άνω, άτομα με ποσοστό αναπη-
ρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, όσοι βρίσκονται
σε δικαστική συμπαράσταση, οι φορολογικοί κάτοικοι
της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου
20 του ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δή-
λωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα
από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
2. Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρο-
νικών μέσων πληρωμής και οι παρακάτω κατηγορίες
φορολογουμένων:
α. Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που
υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κά-
τοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλο-
δαπή, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 της παρούσας.
β. Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλί-
μακα των μισθωτών και συνταξιούχων.
γ. Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με
πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό
κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία
απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
δ. Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία
κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από
υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους ει-
σόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ, σύμφωνα
με την περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013.
ε. Οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο
μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύ-
πτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήμα-
τος τους, σύμφωνα με την περ.δ' της παρ. 1 του άρθρου
34 του ν.4172/2013.
στ. Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνι-
κού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
ζ. Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους
θητεία.
η. Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση
μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).
3. Οι φορολογούμενοι των παραγράφων 1 και 2 του
παρόντος άρθρου υποχρεούνται να προσκομίσουν απο-
δείξεις ίσης αξίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα
1 και 2 της παρούσας. Οι αποδείξεις φυλάσσονται για
μελλοντικό έλεγχο.
Άρθρο 4
Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονι-
κών μέσων πληρωμής και προσκόμισης αποδείξεων για
την πραγματοποίηση δαπανών, οι υπάλληλοι του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών, οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν
στην αλλοδαπή, οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσοι διαμέ-
νουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα και
οι φυλακισμένοι.
Άρθρο 5
Το ποσό των δαπανών δηλώνεται ατομικά από κάθε
σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης. Σε πε-
ρίπτωση που καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών
από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώ-
νου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά
την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή στο
άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του
ελάχιστα απαιτούμενου ποσού δαπανών.
Εάν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό
της κλίμακας του άρθρου 1 της παρούσας, τότε ο φό-
ρος προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από
τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του
δηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενης με συντελε-
στή είκοσι δύο τοις εκατό (22%).
Άρθρο 6
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
  Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2017
Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017

Πώς θα υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές

Πώς θα υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, από 01/01/2017, θεσπίζονται ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων που υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, βάσει των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων των φορέων ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΤΑΝΤΠ, όπως αυτές ίσχυαν, έως την έναρξη ισχύος του νέου ασφαλιστικού νόμου (ν. 4387/2016). Με το νέο θεσμικό πλαίσιο καταργείται το υφιστάμενο σύστημα ασφαλιστικών κλάσεων, κατηγοριών ή τεκμαρτών ποσών και ορίζεται το πραγματικό εισόδημα από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας ως βάση υπολογισμού της εισφοράς.
Μεταξύ άλλων, στην εγκύκλιο περιλαμβάνονται οι καταργούμενες διατάξεις, ενώ προβλέπεται ότι η πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ των μη μισθωτών ασφαλισμένων, μετά την 01.01.2017, θα γίνεται, μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος (ΔΙΑΣ), με εντολές πληρωμής ή με άμεση χρέωση λογαριασμού.
Ως μη μισθωτοί ασφαλισμένοι (ελεύθεροι επαγγελματίες–αυτοαπασχολούμενοι), που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων, νοούνται:
α. Οι αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες, που, μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου ασφαλιστικού νόμου, είχαν υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, και ΤΑΝΤΠ.
β. Οι υγειονομικοί που αμείβονται κατά πράξη και περίπτωση, καθώς και οι δικηγόροι που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας.
γ. Μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, κοινοπραξιών ή κάθε μορφής εταιρειών που, μέχρι σήμερα, υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.
Ειδικότερα:
1. Τα μέλη ΔΣ ΑΕ σε όλη την επικράτεια με ποσοστό συμμετοχής 3% τουλάχιστον.
2. Οι μέτοχοι των ΑΕ, με σκοπό τη μεταφορά προσώπων/πραγμάτων με αυτοκίνητα δημοσίας χρήσης, εφόσον είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών.
3. Διαχειριστές ΙΚΕ που έχουν οριστεί με καταστατικό η απόφαση εταίρων.
4. Ο μοναδικός εταίρος μονοπρόσωπης ΙΚΕ
δ. Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων.
Στο πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνονται νέοι και παλαιοί ασφαλισμένοι (προ και μετά την 01/01/1993) που έχουν ενταχθεί στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων ή πρόκειται να ενταχθούν, μετά την ημερομηνία αυτή.
Βάση υπολογισμού εισφορών
- Ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων διατάξεων είναι η 01/01/2017. Από την ημερομηνία αυτή και για κάθε επόμενο έτος, ως βάση υπολογισμού των εισφορών καθορίζεται το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα (ΚΦΑ) από την άσκηση δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.
- Το ΚΦΑ προσδιορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα φορολογίας εισοδήματος και για τη δημιουργία του λαμβάνονται υπόψη εισοδήματα από δραστηριότητες ή ιδιότητες που δημιουργούν υποχρέωση ασφάλισης. Για το 2017, λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος (2015). Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει εκκαθαριστική διαδικασία και οριστικοποίηση των ετήσιων ασφαλιστικών εισφορών, όταν καταστεί ευχερής η χρήση των εισοδημάτων του έτους 2016 (Β΄ εξάμηνο 2017).
Θεσπίζεται κατώτατη και ανώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών, δηλαδή το κατώτερο και το ανώτερο μηνιαίο ποσό εισοδήματος, επί του οποίου υπολογίζονται εισφορές. Ως κατώτατη μηνιαία βάση καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 586,08 ευρώ (ετήσιο 586,08*12 = 7.032,96 ευρώ). Σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων, η κατώτατη βάση λαμβάνεται μειωμένη και ορίζεται ως ποσοστό 70% της κατώτατης βάσης: 586,08 *70% =410,26 ευρώ (ετήσιο 410,26*12 = 4923,12 ευρώ).
Ως ανώτατη μηνιαία βάση καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο δεκαπλάσιο του κατώτατου βασικού μισθού άνω των 25 ετών, όπως ισχύει κάθε φορά. Το ποσό αυτό σήμερα ανέρχεται σε 5.860,80 ευρώ (ετήσιο 5860,80*12=70.329,60 ευρώ).
Η μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών καθορίζεται ως μηνιαίο εισόδημα που προκύπτει από τη διαίρεση του ετήσιου ΚΦΑ δια του 12.
- Επί μελών εταιρειών, βάση υπολογισμού εισφορών αποτελεί το ετήσιο εισόδημα που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην εταιρεία.
- Στις περιπτώσεις ζημιογόνων χρήσεων και μηδενικών κερδών, ως βάση υπολογισμού των εισφορών λαμβάνεται η κατώτατη μηνιαία βάση.
- Επί μη εκκαθαρισμένων και μη υποβληθεισών δηλώσεων, ως βάση υπολογισμού εισφορών θα λαμβάνεται το ΚΦΑ από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο έτος.
Προσδιορισμός ύψους ασφαλιστικών εισφορών
- Θεσπίζονται ενιαία ποσοστά εισφορών κύριας ασφάλισης:
Κλάδος σύνταξης 20%
Κλάδος υγειονομικής περίθαλψης 6,95% (επιμεριζόμενο 6,45% για παροχές σε είδος και 0,50% για παροχές σε χρήμα)
Επιπλέον, συνεισπράττεται εισφορά ειδικού λογαριασμού ανεργίας (ΟΑΕΔ).
Ειδικότερα, για ασφαλισμένους (παλαιούς και νέους) που υπάγονται στην ασφάλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, προβλέπεται συνείσπραξη ποσού 2,00 ευρώ υπέρ της Στέγης Υγειονομικών.
- Πρόσωπα που, για πρώτη φορά, από την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016 (01/01/2017) και εφεξής, αποκτούν ιδιότητα ή προβαίνουν σε έναρξη εργασιών ή δραστηριοτήτων, καταβάλλουν, από το μήνα έναρξης εργασιών έως τον τελευταίο μήνα του ιδίου έτους, εισφορές επί της κατώτατης βάσης.
- Στις περιπτώσεις μοναδικής δραστηριότητας, προσδιορίζεται η βάση υπολογισμού εισφορών από τα εισοδήματα της δραστηριότητας αυτής.
Ειδικές ρυθμίσεις για ασφαλισμένους ΟΑΕΕ ΚΑΙ ΕΤΑΑ κάτω πενταετίας
Εμπίπτουν πρόσωπα τα οποία υπάγονται ή θα υπάγονταν, σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/16, στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ, καθώς και αυτοαπασχολούμενοι απόφοιτοι σχολών ανώτατης εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια που έχουν τη μορφή ΝΠΔΔ (ΟΑΕΕ, οικονομολόγοι).
Για τα πρόσωπα αυτά προβλέπεται καταβολή ασφαλιστικών εισφορών του κλάδου σύνταξης, ως εξής:
-Για τα δύο πρώτα έτη ασφάλισης, ποσοστό 14%.
- Για τα επόμενα τρία έτη ασφάλισης, ποσοστό 17%.
- Μετά το 5ο έτος της υπαγωγής τους στην ασφάλιση, ποσοστό 20%.
Στις περιπτώσεις αυτές, ως ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών λαμβάνεται η μειωμένη (ποσοστό 70% επί της κατώτατης).
Οι διαφορές που προκύπτουν α) από τη μειωμένη καταβολή ασφαλίστρου και β) από τη μειωμένη κατώτατη βάση αποτελούν ασφαλιστική οφειλή, η οποία προσαυξάνεται κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, όπως αυτή θα καθοριστεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Εξοφλείται δε από τον ασφαλισμένο κατά 1/5 κατ΄ έτος, για τα έτη κατά τα οποία το ΚΦΑ από την άσκηση δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος υπερβαίνει το ποσό των 18.000,00 ευρώ και, σε κάθε περίπτωση, μέχρι την συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης.
Εισφορά δικηγόρων επί του γραμματίου προείσπραξης
Οι δικηγόροι καταβάλλουν υπέρ του ΕΦΚΑ εισφορά ύψους 20% επί της ελάχιστης αμοιβής ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση για την οποία προβλέπεται η έκδοση γραμματίου προείσπραξης.
Τα ποσά που καταβάλλονται, μέσω αυτής της διαδικασίας, αφαιρούνται από την ασφαλιστική εισφορά που οφείλει ο δικηγόρος.
Σε περίπτωση που τα ποσά που καταβλήθηκαν, μέσω γραμματίων, υπερβαίνουν την προβλεπόμενη μηνιαία εισφορά, δεν επιστρέφονται, αλλά συμψηφίζονται με την ετήσια οφειλή του αντίστοιχου έτους.
Για την υλοποίηση της διαδικασίας, ο οικείος δικηγορικός σύλλογος παρέχει τα απαιτούμενα στοιχεία και ποσά στον ΕΦΚΑ, προκειμένου να διενεργηθεί ο συμψηφισμός με τη μηνιαία εισφορά που οφείλει ο δικηγόρος.
Δικηγόροι σε αναστολή άσκησης δραστηριότητας
Από 01/01/2017, οι δικηγόροι που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης δραστηριότητας, καταβάλλουν στον ΕΦΚΑ εισφορές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του ν. 4387/2016.
Ειδικότερα, η μηνιαία εισφορά των δικηγόρων σε αναστολή υπολογίζεται κατ΄ ελάχιστο επί της κατώτατης μηνιαίας βάσης 586,08 ευρώ, δεδομένου ότι δεν προκύπτει εισόδημα από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας.
Σημειώνεται ότι, για την εν λόγω κατηγορία, δεν έχει εφαρμογή η μειωμένη κατώτατη βάση για ασφαλισμένους κάτω πενταετίας.
Καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών-ασφάλιση άνω των 40 ετών
Ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης, δύνανται, μετά από αίτησή τους, να καταβάλουν μειωμένη ασφαλιστική εισφορά κλάδου σύνταξης κατά 50%, παραιτούμενοι από την προσαύξηση της σύνταξής τους για τα επόμενα έτη ασφάλισης.
Καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών-μητέρες
Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 141 του ν. 3655/2008 περί μείωσης κατά 50% των ασφαλιστικών εισφορών του κλάδου σύνταξης, για τους πρώτους 12 μήνες μετά τον τοκετό, εξακολουθούν να ισχύουν.
Η μείωση υπολογίζεται επί της μηνιαίας εισφοράς που θα διαμορφωθεί με βάση τις νέες διατάξεις.
Μεταβατικές ρυθμίσεις από 01/01/2017 ως 31/12/2020
Οι εισφορές κλάδων σύνταξης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής και εφάπαξ παροχής των αυτοαπασχολούμενων, προερχόμενων από το ΕΤΑΑ, καταβάλλονται με ποσοστιαία μείωση από 01/01/2017 έως και 31/12/2020.
Η μείωση επέρχεται στην καταβαλλόμενη εισφορά, μετά τον υπολογισμό της ανά κλάδο, σύμφωνα με ποσοστιαία κλίμακα επί του εισοδήματος.
Ειδικότερα:
- Από 7033,00 ευρώ – 13.000,00 ευρώ σε ποσοστό 50%.
- Από 13.000,01 ευρώ – 58.000,00 ευρώ σε ποσοστό 49% έως 5%, μειούμενη κλιμακωτά ανά 1.000,00 ευρώ.
Για αυτοαπασχολούμενους με χρόνο ασφάλισης κάτω των πέντε ετών, η μείωση 50% εφαρμόζεται επί εισοδήματος από 4.922,00 ευρώ - 13.000,00 ευρώ.
Η μείωση αυτή δεν αποτελεί ασφαλιστική οφειλή.
Επισημαίνεται ότι:
- Το κατώτερο όριο εισοδήματος για τη χορήγηση έκπτωσης (7.033,00 ευρώ και 4.922,00 ευρώ) αντιστοιχεί στο ετήσιο, κατά περίπτωση, κατώτατο ΚΦΑ. Ως εκ τούτου, για το εισόδημα, μέχρι τα όρια αυτά, δεν παρέχεται μείωση.
- Για εισόδημα από 58.000,01 ευρώ έως 70.329,60 ευρώ, δεν παρέχεται μείωση.
Διατραπεζικό σύστημα
Η πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ των μη μισθωτών ασφαλισμένων, μετά την 01.01.2017, θα γίνεται, μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος (ΔΙΑΣ), με εντολές πληρωμής ή με άμεση χρέωση λογαριασμού.
Για την εκτέλεση των πληρωμών, οι ασφαλισμένοι μπορούν να χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα από κάθε τραπεζικό ίδρυμα, προϊόντα.
Για το σκοπό αυτό, υιοθετείται διακριτός κωδικός εντολής, που αποτελείται από 25 ψηφία.
Ο νέος κωδικός αποτελεί το πιο σύγχρονο πρότυπο κωδικοποίησης, έχει αποκτήσει διεθνείς τυποποιήσεις και έχει εγκριθεί από τον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα.
Στο μεταβλητό μέρος του κωδικού θα περιλαμβάνεται ο ΑΜΚΑ και το είδος εσόδου που εισπράττεται με τη χρήση του.
Εισφορές που έχουν δημιουργηθεί έως 31/12/16 θα εξακολουθήσουν να εισπράττονται, μέσω των υφιστάμενων συμβάσεων-συστημάτων που τηρούν, μέχρι σήμερα οι ΦΚΑ, μέχρι νεωτέρας.
Κοινοποίηση οφειλών
Κατά την πρώτη εφαρμογή, θα σταλεί ειδοποιητήριο πληρωμής εισφορών, που θα πληροφορεί τον ασφαλισμένο για τον τρόπο υπολογισμού, το ύψος της εισφοράς και τον επιμερισμό της κατά κλάδο.
Άμεσα θα παρέχεται δυνατότητα άντλησης των πληροφοριών αυτών από ηλεκτρονική υπηρεσία www.efka.gov.gr, στην οποία οι ασφαλισμένοι θα έχουν πρόσβαση, μετά από πιστοποίησή τους με χρήση των κωδικών taxis-net και του ΑΜΚΑ.
Από 01/01/2017, καταργούνται διατάξεις που προβλέπονταν στα καταστατικά λειτουργίας των υφιστάμενων φορέων μη μισθωτών, ως εξής:
OAEE
Η εφάπαξ εισφορά απογραφής των υπό ασφάλιση προσώπων που προβλέπονται στο άρθρο 14 του π.δ. 258/2005.
ΤΑΝΤΠ
Η εισφορά εγγραφής και η εισφορά αναγνώρισης γάμου (περ. αα και ββ της παρ.δ του άρθρ. 7 καταστατικού του ΤΑΝΤΠ). Επιπλέον, παύει να ισχύει η 13η και 14η εισφορά και πλέον καταβάλλονται εισφορές σε 12μηνη βάση.
ΕΤΑΑ
Η μειωμένη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για την πρώτη πενταετία υπαγωγής στην ασφάλιση κατά:
- 50% για τους ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ και του Τομέα Ασφάλισης Νομικών (άρθρ. 4 του ν. 3518/2006 και άρθρο 10 παρ. 1 γ περίπτωση 3 του ΝΔ 4114/1960, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1090/1980, σε συνδυασμό με το άρθρο 19 παρ. 4 του ν. 2150/1993) και
- 40% για τους ασφαλισμένους του ΤΣΑΥ (άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 982/1979, σε συνδυασμό με το άρθρο 19 παρ. 4 του ν. 2150/1993).
 

Τι ισχύει πλέον στις συντάξεις χηρείας - Για ποιους αποτελούν παρελθόν


 Τι ισχύει πλέον στις συντάξεις χηρείας - Για ποιους αποτελούν παρελθόν
Αν ο επιζών σύζυγος κατά το χρόνο του θανάτου, είναι ανάπηρος σωματικά ή πνευματικά σε ποσοστό 67% και άνω, λαμβάνει ολόκληρη τη σύνταξη, όπως αυτή προβλέπεται στην ως άνω περίπτωση α) του παραδείγματος για όσο χρόνο διαρκεί η αναπηρία του, ανεξαρτήτως άλλων προϋποθέσεων. Και στην περίπτωση αυτή, όπως και για τη συνταξιοδότηση των ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων, η αναπηρία πρέπει να συντρέχει κατά την ημερομηνία του θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου και όχι μεταγενέστερα.
Μειώνονται οι συντάξεις χηρείας με τις πιο αυστηρές προϋποθέσεις στην περίπτωση των διαζευγμένων, ενώ και οι συντάξεις άγαμων θυγατέρων ανήκουν πλέον στο παρελθόν
Όλες οι αλλαγές, αφορούν θανάτους που επήλθαν μετά την 13η Μαίου του 2016. Αποκλείονται ωστόσο, οι αιτούντες στις περιπτώσεις που ο θανών δεν έχει τις προϋποθέσεις για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη.
Συγκεκριμένα με εγκύκλιο που ήδη έχει εκδώσει το υπουργείο Εργασίας οι προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου στα δικαιοδόχα μέλη συνταξιούχου ή ασφαλισμένου, εφόσον ο θάνατος επήλθε από 13.05.2016 και μετά άλλαξαν και εισάγονται ρυθμίσεις με ενιαίες αρχές και κανόνες, για όλους τους ασφαλισμένους, ανεξαρτήτως ασφαλιστικού φορέα προέλευσης.
Επίσης ορίζεται ότι προκειμένου να χορηγηθεί σύνταξη λόγω χηρείας στα δικαιοδόχα μέλη σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου, ο θανών θα πρέπει κατά τον θάνατο να έχει συμπληρώσει τις χρονικές προϋποθέσεις για τη λήψη σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας, πλήρους ή μειωμένης, όπως διαμορφώνονται ανά ασφαλιστικό οργανισμό και ανά κατηγορία ασφαλισμένων (παλαιοί - νέοι).
Ειδικότερα ώς δικαιοδόχα μέλη που υπό προϋποθέσεις λαμβάνουν τη σύνταξη λόγω θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για κάθε κατηγορία, ο επιζών σύζυγος, τα νόμιμα τέκνα, τα νομιμοποιηθέντα, τα αναγνωρισθέντα, τα υιοθετημένα και όσα εξομοιώνονται με αυτά καθώς και ο/η διαζευγμένος/η σύζυγος
Οι προϋποθέσεις σύμφωνα με την εγκύκλιο είναι οι εξής:
Για τον επιζώντα σύζυγο, θεσπίζεται όριο ηλικίας για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης λόγω θανάτου και συγκεκριμένα το 55ο έτος, το οποίο πρέπει να έχει συμπληρωθεί κατά το χρόνο θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, οπότε και η σύνταξη χορηγείται εφ΄ όρου ζωής, αν δεν συντρέξουν οι - περιοριστικά προϋποθέσεις παύσης της.
Εάν ο θάνατος επέλθει προτού συμπληρωθεί το ως άνω όριο ηλικίας, η σύνταξη καταβάλλεται στον επιζώντα σύζυγο για μία τριετία. Μετά την πάροδο της τριετίας ελέγχεται εάν ο επιζών σύζυγος συμπλήρωσε ή όχι το 55ο έτος της ηλικίας.
Εάν κατά τη διάρκεια της τριετίας ο επιζών σύζυγος συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας η καταβολή της σύνταξης διακόπτεται μόλις συμπληρωθεί η τριετία και άρχεται εκ νέου με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας.
Εάν κατά τη διάρκεια της τριετίας δεν έχει συμπληρωθεί το 55ο έτος , διακόπτεται η καταβολή της σύνταξης με τη λήξη της τριετίας και δεν επαναχορηγείται. Σε περίπτωση όμως που ο επιζών σύζυγος έχει τέκνα που υπάγονται στην περίπτωση 1Β του κοινοποιούμενου άρθρου (δηλαδή κατά το χρόνο του θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 24ο έτος εφόσον σπουδάζουν ή είναι άγαμα και ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, εφόσον η ανικανότητα τους επήλθε πριν από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας) ή ο ίδιος είναι ανίκανος για την άσκηση κάθε βιοποριστικής εργασίας με ποσοστό 67% και άνω, και για όσο χρόνο πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, η σύνταξη λόγω θανάτου συνεχίζει να καταβάλλεται, ανεξάρτητα εάν βάσει των ανωτέρω προκύπτει είτε οριστική διακοπή της, είτε διακοπή και επαναχορήγησή της με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας.
Επίσης, ότι αν ο επιζών σύζυγος δεν συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά τη διάρκεια της τριετίας, αλλά εξακολουθεί να λαμβάνει τη σύνταξη θανάτου και πέραν της τριετίας λόγω ύπαρξης ανήλικων ή τέκνων που σπουδάζουν ή ανίκανων για εργασία τέκνων, εφόσον έως τη λήξη της ανηλικότητας ή των σπουδών ή της ανικανότητας συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του, τότε ναι μεν η σύνταξη θα διακοπεί με την παύση ισχύος των ως άνω προϋποθέσεων (ανηλικότητα, σπουδές, ανικανότητα), θα επαναχορηγηθεί, ωστόσο, όταν ο επιζών συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του.

Παράδειγμα 1
Ασφαλισμένος με 40 έτη ασφάλισης, αποβιώνει την 13/5/2016, καταλείποντας σύζυγο ηλικίας 53 ετών (χωρίς τέκνα). Η σύζυγος δικαιούται σύνταξης λόγω θανάτου, δεδομένου ότι ο θανών κατά την ημερομηνία θανάτου είχε συμπληρώσει τις χρονικές προϋποθέσεις για τη λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος.
Η επιζώσα σύζυγος κατά την ημερομηνία θανάτου του ασφαλισμένου δεν έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας, οπότε λαμβάνει σύνταξη λόγω θανάτου για μία τριετία. Κατά τη διάρκεια της τριετίας, όμως, συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας, οπότε η σύνταξη λόγω θανάτου διακόπτεται μετά τη συμπλήρωση της τριετίας και επαναχορηγείται με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας της.
Εάν, όμως, μετά τη λήξη της τριετίας υπάρχει τέκνο το οποίο δικαιούται σύνταξης λόγω θανάτου, η επιζώσα σύζυγος συνεχίζει να λαμβάνει τη σύνταξη και μετά την τριετία και μέχρι να διακοπεί η συνταξιοδότηση του τέκνου (λόγω συμπλήρωσης του 18ου ή του 24ου έτους της ηλικίας, εφόσον στη δεύτερη περίπτωση σπουδάζει), οπότε και διακόπτεται η καταβολή της σύνταξης, η οποία επαναχορηγείται στο 67ο έτος της ηλικίας της. β) Στο ως άνω παράδειγμα, έστω ότι η επιζώσα σύζυγος είναι 49 ετών κατά το χρόνο του θανάτου και έχει ανήλικο τέκνο 8 ετών. Θα λάβει τη σύνταξη θανάτου την πρώτη τριετία και - παρά το γεγονός ότι δεν συμπληρώνει το 55ο έτος κατά τη διάρκεια της τριετίας αυτής - δεδομένου ότι έχει ανήλικο τέκνο, θα εξακολουθήσει να λαμβάνει τη σύνταξη θανάτου για όσο χρόνο υφίσταται η ανηλικότητα (ή μέχρι το πέρας των σπουδών, εφόσον το τέκνο σπουδάζει). Μετά το πέρας αυτών, θα διακοπεί η καταβολή της σύνταξης, δεδομένου όμως ότι κατά τη διάρκεια λήψης της σύνταξης και έως την ενηλικίωση του τέκνου ή την παύση των σπουδών του, η σύζυγος συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας της, η σύνταξη θανάτου θα της επαναχορηγηθεί με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας της.
Τα νόμιμα τέκνα, τα νομιμοποιηθέντα, τα αναγνωρισθέντα, τα υιοθετημένα και όσα εξομοιώνονται με αυτά, δικαιούνται της σύνταξης λόγω θανάτου, εφόσον:
Είτε είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εκτός κι αν φοιτούν σε ανώτερες σχολές ή ανώτατες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού (ακόμη και αν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή σε μεταπτυχιακά προγράμματα ή εκπονούν διδακτορική διατριβή) ή σε ΙΕΚ ή σε Κέντρα/Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης, οπότε και η χορήγηση της σύνταξης παρατείνεται έως τη λήξη της φοίτησής τους σε αυτές και σε κάθε περίπτωση έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους. Ως εκ τούτου το δικαίωμα συνταξιοδότησης ενηλίκων άγαμων θυγατέρων καταργείται.
Είτε κατά το χρόνο θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου είναι άγαμα και ανίκανα προς κάθε βιοποριστική εργασία, εφόσον η ανικανότητα επήλθε πριν από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους, οπότε η σύνταξη συνεχίζει να καταβάλλεται και μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας και για όσο διαρκεί η ανικανότητα προς κάθε βιοποριστική εργασία.
Η ανικανότητα του τέκνου θα εξετάζεται κατά το χρόνο του θανάτου και όχι μεταγενέστερα. Για παράδειγμα ο θάνατος του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου επέρχεται την 8/1/2017 και καταλείπει τέκνο ηλικίας 15 ετών. Το εν λόγω τέκνο καθίσταται ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία την 16/5/2019, δηλαδή πριν τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του. Δεδομένου όμως ότι δεν ήταν ανίκανο κατά την ημερομηνία θανάτου, θα λάβει σύνταξη μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας ή του 24ου έτους της ηλικίας εφόσον σπουδάζει.
Για τον διαζευγμένο σύζυγο ισχύουν οι ίδιες ηλικιακές προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης με αυτές του επιζώντος συζύγου αλλά με πρόσθετες προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται αθροιστικά:
- ο πρώην σύζυγος, κατά τη στιγμή του θανάτου να κατέβαλλε ή να υποχρεούτο να καταβάλει στον/στην διαζευγμένο/η σύζυγο διατροφή που είχε καθοριστεί είτε με δικαστική απόφαση είτε με μεταξύ τους σύμβαση,
-  να είχαν συμπληρωθεί 10 χρόνια έγγαμου βίου, μέχρι τη λύση με αμετάκλητη δικαστική απόφαση του γάμου,
- το διαζύγιο να μην οφείλεται σε ισχυρό κλονισμό της έγγαμης συμβίωσης με υπαιτιότητα του αιτούντος τη σύνταξη,
- το μέσο μηνιαίο ατομικό φορολογητέο εισόδημα του διαζευγμένου συζύγου να μην υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (αρ. 93 παρ. 4 του νόμου), ήτοι τα 720 ευρώ, και να μην έχει τελεστεί άλλος γάμος ή να έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης.
Συνεπώς, στους διαζευγμένους συζύγους που πληρούν τα πρόσθετα κριτήρια εφαρμόζονται κατ΄ αντιστοιχία οι ρυθμίσεις που προβλέπονται για τους επιζώντες συζύγους (χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου εφόσον έχει συμπληρωθεί το 55ο έτος της ηλικίας, συνταξιοδότηση για μία τριετία, διακοπή και επαναχορήγηση με τη συμπλήρωση του 67ου έτους ή οριστική διακοπή συνταξιοδότησης).
Ως πρόσθετη προϋπόθεση για τη χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου στον επιζώντα σύζυγο, είναι ο θάνατος του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου να έχει επέλθει μετά την πάροδο 5 ετών από την τέλεση του γάμου, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, όπως αυτές περιοριστικά αναφέρονται στην κοινοποιούμενη διάταξη (θάνατος που να οφείλεται σε ατύχημα, γέννηση τέκνου κατά τη διάρκεια του γάμου κλπ).
Συνεπώς, είτε πρόκειται για θάνατο ασφαλισμένου είτε συνταξιούχου, η απαιτούμενη διάρκεια του γάμου είναι ενιαία (5ετία), και επομένως καταργούνται οι ρυθμίσεις του άρθρου 12 του ν. 3863/2010 που προέβλεπε μικρότερη διάρκεια του έγγαμου βίου (3ετία) για τη χορήγηση σύνταξης στον επιζώντα σύζυγο σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου. Επισημαίνουμε ότι ρυθμίζεται ρητά το καθεστώς χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου στον επιζώντα σύζυγο σε περίπτωση ανασύστασης γάμου, οπότε η διάρκεια των δύο γάμων αθροιστικά πρέπει να είναι τουλάχιστον 5ετής, ενώ, επιπλέον, ο εξ ανασυστάσεως να έχει διαρκέσει τουλάχιστον 6 μήνες.
Παύση δικαιώματος σύνταξης λόγω θανάτου
Το δικαίωμα στη σύνταξη λόγω θανάτου των δικαιούχων προσώπων παύει
- με το θάνατο του δικαιούχου
- με την τέλεση από αυτόν γάμου ή σύναψης συμφώνου συμβίωσης,
- με τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του τέκνου ή αντίστοιχα του 24ου έτους εφόσον σπουδάζει.
Σημειώνουμε ότι από τις νέες ρυθμίσεις δεν προβλέπεται η διακοπή της συνταξιοδότησης των τέκνων σε περίπτωση που αυτά αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν ή λάβουν σύνταξη από ίδιο δικαίωμα ενώ με νεότερη κρίση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής πάψει να υφίσταται η ανικανότητα για εργασία (ανικανότητα επιζώντα συζύγου για την άσκηση κάθε βιοποριστικής εργασίας κατά 67% και άνω, ανικανότητα τέκνου για την άσκηση κάθε βιοποριστικής εργασίας αντίστοιχα).
Ποσό σύνταξης
Το ποσό της σύνταξης των δικαιούχων, υπολογίζεται επί του ποσού της σύνταξης που δικαιούται ή που έχει δικαιωθεί ο θανών σύζυγος, επιμεριζόμενο ως εξής:
Ο επιζών σύζυγος λαμβάνει ποσοστό 50%.
Στο σημείο αυτό, ωστόσο, γίνεται η εξής διαφοροποίηση:
Στην περίπτωση που ο γάμος έλαβε χώρα μετά την απονομή της σύνταξης γήρατος του θανόντος, περιορίζεται το ποσοστό του επιζώντος συζύγου επί της σύνταξης, καθώς και του διαζευγμένου συζύγου, σε περίπτωση που υπάρχει σχετικό δικαίωμα και συνεπώς και το ποσό της σύνταξης, συναρτώμενο πλέον από τη διάρκεια του γάμου και τη διαφορά ηλικίας των συζύγων, αρχόμενης από τα 10 έτη και πλέον.
Τα ανωτέρω δεν ισχύουν στην περίπτωση που ο θανών ελάμβανε σύνταξη αναπηρίας όταν τελέστηκε ο γάμος και ως εκ τούτου ο επιζών σύζυγος εξακολουθεί να λαμβάνει το ως άνω ποσοστό 50% της σύνταξης λόγω θανάτου.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
α) Θανών σύζυγος ηλικίας 70 ετών και επιζών σύζυγος ηλικίας 40 ετών, με επταετή γάμο, ο οποίος έλαβε χώρα μετά την απονομή της σύνταξης γήρατος του θανόντος. Η διαφορά ηλικίας μεταξύ των δυο, αφαιρουμένου του χρονικού διαστήματος του γάμου τους, είναι 23 έτη (70 - 40 - 7 = 23). Συνεπώς το ποσό της σύνταξης του επιζώντος συζύγου θα μειωθεί κατά 16% ως εξής:
Από το 10ο έως το 20ο έτος: 10% (10 έτη x 1%).
Από το 21ο έως το 23ο έτος : 6% (3 έτη x 2%).
Συνεπώς, ο επιζών σύζυγος θα λάβει το 42% της σύνταξης λόγω θανάτου (50 x 16%=8, άρα 50-8=42%).
Για παράδειγμα, εάν η σύνταξη λόγω θανάτου ανέρχεται σε €1.000, ο επιζών σύζυγος δικαιούται το 50%, δηλαδή €500. Λόγω της ηλικιακής διαφοράς των δύο συζύγων, η σύνταξη του επιζώντα μειώνεται περαιτέρω κατά 16%, δηλαδή ο επιζών σύζυγος θα λάβει ως σύνταξη λόγω θανάτου το ποσό των €420 (€500 - 16% x €500), δηλαδή το 42% της σύνταξης (42% x €1000).
β) στο ανωτέρω παράδειγμα, αν ο θανών είναι συνταξιούχος λόγω αναπηρίας, η χήρα θα λάβει το 50% της σύνταξης λόγω θανάτου, χωρίς τη μείωση λόγω της διαφοράς ηλικίας.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3
Θανών σύζυγος ηλικίας 70 ετών και επιζών σύζυγος ηλικίας 30 ετών, με πενταετή γάμο, ο οποίος έλαβε χώρα μετά την απονομή της σύνταξης γήρατος του θανόντος. Η διαφορά ηλικίας μεταξύ των δυο, αφαιρουμένου του χρονικού διαστήματος του γάμου τους, είναι 35 έτη (70 - 30 - 5). Συνεπώς η σύνταξη του επιζώντος συζύγου θα μειωθεί κατά 55% ως εξής:
Από το 10ο έως το 20ο έτος: 10% (10 έτη x 1%) Από το 21ο έως το 25ο έτος : 10% (5 έτη x 2%) Από το 26ο έως το 30ο έτος : 15% (5 έτη x 3%) Από το 31ο έως το 35ο έτος : 20% (5 έτη x 4%)
Συνεπώς, ο επιζών σύζυγος θα λάβει το 22,5% της σύνταξης λόγω θανάτου (50Χ55%=27,5, άρα 50-27,5=22,5%).
Για παράδειγμα, εάν η σύνταξη λόγω θανάτου, ανέρχεται σε €1.000, ο επιζών σύζυγος δικαιούται το 50%, δηλαδή €500. Λόγω της ηλικιακής διαφοράς των δύο συζύγων, η σύνταξη του επιζώντα μειώνεται περαιτέρω κατά 55%, δηλαδή ο επιζών σύζυγος θα λάβει ως σύνταξη λόγω θανάτου το ποσό των €225 [€500 - (55% x €500)], δηλαδή το 22,5% της σύνταξης (22,5% x €1000).
ii) Για τον διαζευγμένο σύζυγο με τουλάχιστον 10ετή γάμο και εφόσον ο θανών καταλείπει και χήρο σύζυγο, το ποσό της σύνταξης που δικαιούται ο χήρος επιζών σύζυγος, επιμερίζεται σε ποσοστό 75% για τον χήρο και 25% για τον διαζευγμένο. Για κάθε επιπλέον έτος έγγαμου βίου του διαζευγμένου, πέραν του δεκάτου μέχρι και του 35ου έτους, η σύνταξη του διαζευγμένου αυξάνεται κατά 1%, μειούμενης αναλόγως κατά 1% της σύνταξης του χήρου. Σε περίπτωση διάρκειας έγγαμου βίου του διαζευγμένου πέραν των 35 ετών έως τη λύση του, τα ποσοστά χήρου και διαζευγμένου επιμερίζονται κατά 50% και στους δύο.
Σημειώνουμε ότι το προκύπτον ποσοστό που δικαιούται ο χήρος επιζών σύζυγος περιορίζεται περαιτέρω σύμφωνα με τα ανωτέρω, όπως αναλύθηκαν στην ως άνω περ. i της παρ. 4 της κοινοποιούμενης διάταξης, χωρίς να επέρχεται μεταβολή στο δικαιούμενο ποσοστό που προκύπτει για τον διαζευγμένο σύζυγο, εκτός και εάν προκύπτει μείωση και για τον διαζευγμένο σύζυγο βάσει της ανωτέρω ρύθμισης.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στην περίπτωση που δεν υπάρχει χήρος, αλλά μόνο διαζευγμένος, οπότε ο διαζευγμένος σύζυγος δικαιούται το 25% της σύνταξης λόγω θανάτου εάν η διάρκεια του γάμου είναι 10ετής, προσαυξανόμενο κατά 1% για κάθε περαιτέρω έτος έγγαμου βίου μέχρι τα 35 έτη, οπότε το ποσοστό διαμορφώνεται σε 50%. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός διαζευγμένοι, το ποσοστό της σύνταξης θανάτου του διαζευγμένου συζύγου υπολογίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω και επιμερίζεται ισόποσα μεταξύ αυτών.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4
Εάν ο έγγαμος βίος του διαζευγμένου έχει διαρκέσει 28 έτη, ο επιζών σύζυγος λαμβάνει το 57% της σύνταξης θανάτου του επιζώντα συζύγου (75% - 18%, όπου 18 είναι τα έτη του έγγαμου βίου πάνω στα οποία υπολογίζεται η μείωση του 1%) και ο διαζευγμένος το 43% (25% + 18%, όπου 18 είναι τα έτη του έγγαμου βίου πάνω στα οποία υπολογίζεται η αύξηση του 1%) αυτής.
Συνεπώς, στο ανωτέρω παράδειγμα εάν το ποσό της σύνταξης του θανόντος είναι €1000, ο επιζών σύζυγος δικαιούται το 50% της σύνταξης, δηλαδή €500. Ο επιζών σύζυγος θα λάβει τελικά το 57% των €500, δηλαδή €285, και ο/η διαζευγμένος/η σύζυγος το 43% των €500, δηλαδή €215.
Εάν δεν υπάρχει επιζών σύζυγος, ο/η διαζευγμένος σύζυγος θα λάβει και στην περίπτωση το ίδιο ποσό, δηλαδή €215 (43% x €500).
Εάν υπάρχει επιζών σύζυγος και δύο διαζευγμένοι σύζυγοι με 12 και 25 έτη έγγαμου βίου αντίστοιχα, το δικαιούμενο ποσοστό σύνταξης καθορίζεται με βάση τον μεγαλύτερο χρόνο εγγάμου βίου, δηλαδή την 25ετία. Συνεπώς, ο επιζών σύζυγος θα λάβει το 60% της σύνταξης που δικαιούται ο επιζών σύζυγος και το υπόλοιπο 40% θα επιμεριστεί μεταξύ των δύο διαζευγμένων. Συνεπώς, για ποσό σύνταξης του θανόντος ύψους €1000, ο επιζών σύζυγος δικαιούται €500. Ο επιζών σύζυγος θα λάβει τελικά το 60% των €500, δηλαδή €300, και κάθε διαζευγμένος σύζυγος το 20% των €500, δηλαδή €100.
iii) Στην περίπτωση ύπαρξης τέκνων, το ποσό της σύνταξης του θανόντος επιμερίζεται σε ποσοστό 25% για κάθε παιδί. Το ποσοστό αυτό διπλασιάζεται, αν πρόκειται για παιδί ορφανό και από τους δύο γονείς, δηλαδή διαμορφώνεται σε 50% για κάθε ορφανό τέκνο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν δικαιούται σύνταξη και από τους δύο γονείς.
Β) Το συνολικό ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντος συζύγου, του/των διαζευγμένου/νων συζύγου/ων και των τέκνων, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης που ελάμβανε ο θανών. Στην περίπτωση, δε, που το άθροισμα των ποσοστών των δικαιούχων υπερβαίνει το ποσό αυτό, περιορίζεται ισόποσα το ποσοστό των τέκνων. Για παράδειγμα, εάν υπάρχει επιζών σύζυγος με τρία τέκνα, ο επιζών σύζυγος δικαιούται το 50% της σύνταξης λόγω θανάτου (περιοριζόμενο σύμφωνα με τα ανωτέρω σε περίπτωση που ο γάμος έλαβε χώρα μετά την απονομή της σύνταξης γήρατος του θανόντος και υφίσταται ηλικιακή διαφορά άνω της 10ετίας και ύπαρξης διαζευγμένου συζύγου), ενώ το υπόλοιπο 50% της σύνταξης λόγω θανάτου επιμερίζεται ισόποσα στα τρία τέκνα (δηλαδή κάθε τέκνο θα λάβει το 16,66% της σύνταξης). Εάν όμως είναι ορφανά τέκνα και από τους δύο γονείς που δεν δικαιούνται σύνταξης και από τους δύο γονείς, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει διαζευγμένος σύζυγος, κάθε τέκνο δικαιούται το διπλάσιο του ανωτέρω ποσοστού, δηλαδή το 33,33% της σύνταξης λόγω θανάτου. Συνεπώς, θα λάβουν το 100% της σύνταξης λόγω θανάτου. Εάν όμως υπάρχει διαζευγμένος σύζυγος με 15 έτη γάμου που δικαιούται σύνταξης λόγω θανάτου, ο διαζευγμένος δικαιούται το 30% της σύνταξης του επιζώντα συζύγου, δηλαδή το 15% της σύνταξης. Συνεπώς, το υπόλοιπο μέρος της σύνταξης λόγω θανάτου, δηλαδή το 85%, θα επιμεριστεί μεταξύ των τριών ορφανών τέκνων, και κάθε τέκνο θα λάβει το 28,33% της σύνταξης λόγω θανάτου. Αθροιστικά ο/η διαζευγμένος/η σύζυγος και τα τρία ορφανά τέκνα θα λάβουν το 100% της σύνταξης λόγω θανάτου.
Γ) Στην περίπτωση που η σύνταξη λόγω θανάτου καταβάλλεται στον επιζώντα ή στο διαζευγμένο σύζυγο μειωμένη, σύμφωνα με την παρ. 4Α και 5 του κοινοποιούμενου άρθρου (μειώσεις λόγω διαφοράς ηλικίας συζύγων πέραν των δέκα ετών, ανάληψη εργασίας από επιζώντα σύζυγο κλπ) και υφίστανται δικαιούχα τέκνα, το ποσό της σύνταξης που περικόπτεται επιμερίζεται στα τέκνα.
Εφόσον, ωστόσο, εκλείψουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης στα τέκνα, λόγω συμπλήρωσης των ορίων ηλικίας της παρ. 1 περ. Β της κοινοποιούμενης διάταξης, το ως άνω ποσό που περικόπτεται δεν καταβάλλεται στον επιζώντα σύζυγο ή στον διαζευγμένο σύζυγο.
Συνεπώς, στα Παραδείγματα 2 και 3 προκύπτει μείωση της σύνταξης που λαμβάνει ο επιζών σύζυγος λόγω ηλικιακής διαφοράς με τον θανόντα, το ποσό της σύνταξης που μειώνεται (€80 στο Παράδειγμα 2 και €275 στο Παράδειγμα 3) μεταβιβάζεται στα τέκνα που δικαιούνται σύνταξης λόγω θανάτου (ακόμη και εάν δεν πρόκειται για τέκνα του επιζώντος συζύγου αλλά τέκνα από προηγούμενο γάμο ή από αναγνώριση). Όταν λήξει το δικαίωμα συνταξιοδότησης των τέκνων το ποσό αυτό δεν επαναχορηγείται στον επιζώντα σύζυγο.
Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που κάποιο από τα δικαιοδόχα πρόσωπα απωλέσει το δικαίωμα συνταξιοδότησης, τα δικαιούμενα ποσοστά σύνταξης επαναπροσδιορίζονται. Για παράδειγμα, σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου με σύζυγο και 3 ανήλικα τέκνα, ο επιζών σύζυγος λαμβάνει το 50% της σύνταξης και κάθε τέκνο το 16,66% αυτής (50%/3).
Σε περίπτωση που ένα εκ των τέκνων λ.χ. συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και παύσει το δικαίωμα συνταξιοδότησής του θα γίνει επαναπροσδιορισμός των ποσοστών των δικαιοδόχων. Συνεπώς, ο επιζών σύζυγος θα εξακολουθήσει να λαμβάνει το 50% της σύνταξης και κάθε τέκνο το 25% αυτής. Συνολικά, τα δικαιοδόχα λαμβάνουν το 100% της σύνταξης λόγω θανάτου. Σε κάθε περίπτωση, ο επαναπροσδιορισμός των ποσοστών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% που έχει οριστεί από το νόμο ως ποσοστό των τέκνων.

Ποσό σύνταξης
α) Στον επιζώντα σύζυγο καταβάλλεται ολόκληρη η σύνταξη για μία τριετία, με τα ποσοστά όπως προβλέπονται στην παράγραφο 4 του κοινοποιούμενου άρθρου, δηλαδή ποσοστό 50% ή το ποσοστό το οποίο αντιστοιχεί σε αυτόν μετά τις τυχόν μειώσεις, εάν ο γάμος έλαβε χώρα μετά την απονομή της σύνταξης γήρατος του θανόντος ή την ύπαρξη διαζευγμένου συζύγου (παρ. 4 Α).
β) Μετά την πάροδο της τριετίας και εφόσον συντρέχουν οι ηλικιακές προϋποθέσεις της παρ. 1 Α του κοινοποιούμενου άρθρου (το εδάφιο προστέθηκε με το αρ. 234 παρ. 1 του ν. 4389/2016 - ΦΕΚ Α 94/2016), εάν ο επιζών σύζυγος εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε άλλη πηγή, προβλέπεται μείωση κατά 50% του ποσού της σύνταξης που λαμβάνει ο επιζών σύζυγος. Όπως προαναφέρθηκε, το ποσό της σύνταξης που περικόπτεται από τον επιζώντα σύζυγο μεταβιβάζεται στα δικαιοδόχα τέκνα (παρ. 4 Γ).
γ) Αν ο επιζών σύζυγος κατά το χρόνο του θανάτου, είναι ανάπηρος σωματικά ή πνευματικά σε ποσοστό 67% και άνω, λαμβάνει ολόκληρη τη σύνταξη, όπως αυτή προβλέπεται στην ως άνω περίπτωση α) του παραδείγματος για όσο χρόνο διαρκεί η αναπηρία του, ανεξαρτήτως άλλων προϋποθέσεων. Και στην περίπτωση αυτή, όπως και για τη συνταξιοδότηση των ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων, η αναπηρία πρέπει να συντρέχει κατά την ημερομηνία του θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου και όχι μεταγενέστερα.
Όσον αφορά στους/στις διαζευγμένους/ες συζύγους, μετά την τριετία ελέγχεται εάν εργάζονται ή λαμβάνουν σύνταξη από ίδιο δικαίωμα σύμφωνα με τα ανωτέρω, και το ποσό της περικοπής που προκύπτει μεταβιβάζεται στα δικαιοδόχα τέκνα (εφόσον υπάρχουν και ανεξάρτητα εάν πρόκειται για τέκνα από προηγούμενο γάμο ή από αναγνώριση).
Στο σημείο αυτό διευκρινίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 2, από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 (13.05.2016), η κύρια σύνταξη λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, αποτελείται από δύο τμήματα: την εθνική και την ανταποδοτική σύνταξη. Συνεπώς, σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου η σύνταξη υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του ν.4387/2016 και στα δικαιοδόχα μεταβιβάζεται το ποσό της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης που προκύπτει με βάση το χρόνο ασφάλισης του θανόντα. Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου που δεν είχε συμπληρώσει τις χρονικές προϋποθέσεις για τη λήψη σύνταξης λόγω γήρατος, αλλά συμπλήρωσε τις χρονικές προϋποθέσεις για τη λήψη σύνταξης λόγω αναπηρίας, για τον υπολογισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξης θεωρείται ότι ο ασφαλισμένος θα δικαιούτο πλήρη σύνταξη με βαθμό αναπηρίας άνω του 80%.
Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου για τον υπολογισμό της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης λαμβάνεται ο χρόνος ασφάλισης (πραγματικής και προαιρετικής ασφάλισης ή αναγνωριζόμενος χρόνος ασφάλισης) που είχε ο θανών συνταξιούχος κατά την συνταξιοδότησή του.
Για παράδειγμα, εάν συνταξιούχος του ΕΤΑΑ - Τομέας Ασφάλισης Νομικών κατά τη συνταξιοδότησή του είχε πραγματοποιήσει 45 έτη ασφάλισης αλλά με βάση το ισχύον κατά τη συνταξιοδότησή του, νομοθετικό πλαίσιο, η σύνταξή του υπολογίστηκε 40 έτη ασφάλισης, η σύνταξη λόγω θανάτου θα υπολογιστεί για 45 έτη ασφάλισης. Αντίστοιχα, εάν ο ανωτέρω συνταξιούχος κατά τη συνταξιοδότησή του είχε πραγματοποιήσει 15 έτη ασφάλισης, αλλά η σύνταξή του υπολογίστηκε σύμφωνα με το ισχύον τότε νομοθετικό πλαίσιο για 23 έτη ασφάλισης η σύνταξη λόγω θανάτου θα υπολογιστεί για 15 έτη ασφάλισης.
Για τον υπολογισμό της εθνικής σύνταξης σε όσους είχαν καταστεί συνταξιούχοι λόγω γήρατος πριν το ν.4387/2016, θεωρείται ότι είχαν συμπληρώσει 40 χρόνια διαμονής στην Ελλάδα μέχρι τη συνταξιοδότησή τους.
Για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνονται οι οριζόμενες στα άρθρα 14 και 33 του ν. 4387/2016 για την αναπροσαρμογή των συντάξεων - προστασία των καταβαλλόμενων συντάξεων.
Ειδικά για αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου που κατατίθενται από την ισχύ του ν.4387/2016 μέχρι 31/12/2018 και πρόκειται να υπολογιστούν βάσει του ν.4387/2016 (βλέπε ενότητα «Έκταση Εφαρμογής») εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ. 94 παρ. 2, εδ. β΄ και γ΄ και αρ. 6 παρ. 1γ΄ του ν. 4387/2016.
Ειδικότερα, για τις συγκεκριμένες αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου θα ελέγχεται εάν το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης με βάση το νέο καθεστώς (καθαρό ποσό προ φόρου, δηλαδή αφαιρουμένων της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 όπως ισχύει, της εισφοράς του αρ. 44 παρ. 11 του ν. 3986/2011 και της εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη, όπως αυτή υπολογίζεται με τις ρυθμίσεις του ν. 4387/2016) υπολείπεται άνω του 20% της καταβαλλόμενης σύνταξης με βάση το προγενέστερο καθεστώς. Στην περίπτωση αυτή μέρος της διαφοράς, όπως καθορίζεται ανά έτος, καταβάλλεται στα δικαιοδόχα ως προσωπική διαφορά.
Ως καταβαλλόμενη σύνταξη λόγω θανάτου με βάση το προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο θεωρείται το καθαρό προ φόρου ποσό της σύνταξης (ακαθάριστο ποσό σύνταξης αφαιρουμένων της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 όπως ισχύει, της εισφοράς του αρ. 44 παρ. 11 του ν. 3986/2011 , της εισφοράς του ν. 4024/2011 (άρθρο 2 παρ. 1 και 2), του ν. 4051/2012 (άρθρο 6 παρ. 1), της ΥΑ 476/2012 (ΦΕΚ 499, Β΄) και του ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ5 περ. 1 και παρ. Β υποπαρ. Β3 περ. α) και της εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη, όπως αυτή υπολογίζεται με τις ρυθμίσεις του ν. 4387/2016).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ συνταξιοδοτήσεων λόγω θανάτου

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
Άνδρας έγγαμος, χωρίς τέκνα, με 35 έτη ασφάλισης και 40 έτη διαμονής στην Ελλάδα, συνταξιοδοτήθηκε με πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ την 1/2/2011 με ποσό σύνταξης 1.000 ευρώ, και ο οποίος πεθαίνει την 20/9/2019.  Μετά την αναπροσαρμογή, η σύνταξή του θα αποτελείται πλέον από το τμήμα   της εθνικής σύνταξης, δηλαδή €384, και από το ανταποδοτικό τμήμα, το οποίο υπολογιζόμενο βάσει των συντάξιμων αποδοχών, του χρόνου ασφάλισης και του ποσοστού αναπλήρωσης, είναι €516. Άρα, η σύνταξη μετά την αναπροσαρμογή ανέρχεται στο ποσό των €900.
Η επιζώσα σύζυγος επομένως για την πρώτη τριετία θα λάβει το 50% της σύνταξης του θανόντος, όπως έχει διαμορφωθεί μετά την αναπροσαρμογή της (€900X50%=€450).
Αναλύεται σε:
Εθνική σύνταξη : €192
Ανταποδοτική σύνταξη: €258

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
Άνδρας έγγαμος με δύο ανήλικα τέκνα, με 35 έτη ασφάλισης και 40 έτη διαμονής στην Ελλάδα, συνταξιοδοτείται λόγω γήρατος με πλήρη σύνταξη από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ την 1/9/2019 με ποσό σύνταξης €900 (Εθνική Σύνταξη (Ε.Σ.) €384 και Ανταποδοτική Σύνταξη (Α.Σ) €516). Ο άνδρας αυτός αποβιώνει την 1/01/2020.
Η επιζώσα σύζυγος, ηλικίας 49 ετών κατά το χρόνο του θανάτου, θα λάβει το 50% της σύνταξης λόγω θανάτου (Ε.Σ. €192, Α.Σ. €258 = €450) και τα δύο τέκνα θα λάβουν επιπλέον ποσοστό 25% το καθένα (δηλαδή Ε.Σ. €96 και Α.Σ. €129 έκαστο). Επομένως, η σύνταξη λόγω θανάτου, χήρας και τέκνων, στην περίπτωση αυτή είναι €900, όση και η σύνταξη γήρατος του θανόντος.
Η χήρα λαμβάνει το ανωτέρω ποσό για μία τριετία και δεδομένου ότι μετά τη λήξη της τριετίας δεν έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας, συνεχίζει να λαμβάνει σύνταξη λόγω θανάτου, εφόσον τα τέκνα είναι ανήλικα ή σπουδάζουν και δεν έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας.
Στο παράδειγμά μας: έστω ότι το πρώτο σε ηλικία τέκνο τελειώνει τις σπουδές του σε ΑΕΙ το 2024 και το δεύτερο το 2027. Η ίδια συμπληρώνει τα 3 πρώτα έτη συνταξιοδότησης λόγω χηρείας την 31/1/2023.
Τότε:
α) Αν μετά την πάροδο της τριετίας αυτής η επιζώσα σύζυγος εργάζεται ή λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου που λαμβάνει θα μειωθεί κατά 50%, και συνεπώς θα λαμβάνει σύνταξη ύψους €225 (Ε.Σ. €96, Α.Σ. €129). Το ποσό των €225 που περικόπτεται επιμερίζεται στα τέκνα (το κάθε τέκνο επομένως θα λάβει επιπλέον ποσό €112,5 στη σύνταξη λόγω θανάτου).
Το έτος 2024 παύει το δικαίωμα συνταξιοδότησης του πρώτου τέκνου και το επιπλέον ποσό των 112,5 ευρώ, που έλαβε, όταν μειώθηκε το ποσό της χήρας, θα μεταβιβαστεί στο έτερο τέκνο. Συνεπώς το δεύτερο τέκνο θα λάβει 225 ευρώ επιπλέον ποσό από την περικοπή του ποσού της σύνταξης της χήρας. Το 2027 παύει το δικαίωμα και του δεύτερου τέκνου. Συνεπώς, το 2027 διακόπτεται η συνταξιοδότηση της επιζώσας συζύγου, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν πλέον δικαιοδόχα τέκνα. Δεδομένου ωστόσο, ότι το 2027, η χήρα έχει συμπληρωμένο ήδη το 55ο έτος της ηλικίας της, το ποσό της σύνταξης θανάτου που δικαιούται, εφόσον εξακολουθεί να εργάζεται ή να λαμβάνει σύνταξη, δηλαδή τα €225 ευρώ, θα της επαναχορηγηθεί στο 67ο έτος της ηλικίας. β) Αν μετά την πάροδο της πρώτης τριετίας συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, η χήρα δεν εργάζεται και δεν λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, θα συνεχίσει να λαμβάνει το 50% της σύνταξης λόγω θανάτου (Ε.Σ. €192, Α.Σ. €258 = €450). Το 2024 παύει το δικαίωμα συνταξιοδότησης του πρώτου τέκνου και το 2027 του δεύτερου τέκνου. Συνεπώς, το 2027 διακόπτεται η συνταξιοδότηση της επιζώσας συζύγου, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν πλέον δικαιοδόχα τέκνα. Και στην περίπτωση αυτή, δεδομένου ότι το 2027 η χήρα έχει συμπληρωμένο ήδη το 55ο έτος της ηλικίας της, το ποσό της σύνταξης θανάτου που δικαιούται εφόσον εξακολουθεί να μην εργάζεται ή να μην λαμβάνει σύνταξη, δηλαδή τα €450, θα της επαναχορηγηθεί στο 67ο έτος της ηλικίας.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3
Έστω ότι στο ανωτέρω παράδειγμα κατά το χρόνο θανάτου (δηλαδή την 1/01/2020) το δεύτερο εκ των ανωτέρω δύο τέκνων είναι άγαμο και ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία (στο παράδειγμά μας κατά την ημερομηνία θανάτου του πατρός ήταν μικρότερο του 24ου έτους της ηλικίας). Στην περίπτωση αυτή η σύνταξη λόγω θανάτου της χήρας και του τέκνου αυτού συνεχίζει να καταβάλλεται και μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του τέκνου. Η ίδια συμπληρώνει τα 3 πρώτα έτη συνταξιοδότησης λόγω χηρείας την 31/1/2023.
Τότε:
α) Αν μετά την πάροδο της τριετίας αυτής, εργάζεται ή λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, το ποσό της θα μειωθεί κατά 50%, δηλαδή θα περιοριστεί σε €225 (Ε.Σ. €96 + Α.Σ. €129 = €225). Το ποσό που περικόπτεται επιμερίζεται στα τέκνα. Το έτος 2024 παύει το δικαίωμα συνταξιοδότησης του πρώτου τέκνου. και το επιπλέον ποσό των 112,5 ευρώ που ελάμβανε από την περικοπή του ποσού της χήρας θα μεταβιβαστεί στο έτερο τέκνο. Το ποσό σύνταξης λόγω θανάτου της χήρας όσο και εκείνο του δεύτερου τέκνου θα συνεχίσει να καταβάλλεται και μετά το 2027 (οπότε το ανίκανο τέκνο συμπληρώνει το 24ο έτος της ηλικίας), όπως έχει διαμορφωθεί μετά τον επιμερισμό των ποσών.
β) Αν μετά την πάροδο της τριετίας αυτής, δεν εργάζεται και δεν λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, η επιζώσα σύζυγος θα συνεχίσει να λαμβάνει το 50% της σύνταξης του θανόντος. Το 2024 παύει το δικαίωμα συνταξιοδότησης του πρώτου τέκνου ενώ το δεύτερο ανίκανο τέκνο και η επιζώσα σύζυγος θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το ποσό της σύνταξης που τους αντιστοιχεί και μετά το 2027, δηλαδή €450 για τη χήρα (Ε.Σ. € 192 + Α.Σ. €258 = €450) και για το δεύτερο τέκνο €225 (Ε.Σ.€96 + Α.Σ. €129 = €225 + €112,5 επιπλέον ποσό που μεταβιβάστηκε από το πρώτο τέκνο, σύνολο €337,5).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4
Άνδρας έγγαμος, χωρίς τέκνα, με 35 έτη ασφάλισης και 40 έτη διαμονής στην Ελλάδα συνταξιοδοτείται λόγω γήρατος από το ΙΚΑ την 1/9/2016 με ποσό σύνταξης 900 ευρώ (Ε.Σ. €384 και Α.Σ. €516, χωρίς να δικαιούται προσωπική διαφορά), ο οποίος πεθαίνει 20/10/2019. Η επιζώσα σύζυγος, ετών 56 κατά το χρόνο θανάτου, θα λάβει το 50% της σύνταξης του θανόντος (50% x €900) για τρία έτη (1/11/2019 έως 31/10/2022). Η σύνταξη της αναλύεται σε: Ε.Σ. €192 Α.Σ. €258
Μετά την τριετία:
α) αν δεν εργάζεται και δεν λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, συνεχίζει η καταβολή της ως άνω σύνταξης (€450) εφ΄ όρου ζωής, αν δεν συντρέξουν λόγοι παύσης του δικαιώματος ή μείωσης του ποσού.
β) αν εργάζεται ή λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, η σύνταξη θα περιοριστεί κατά 50% ήτοι:
Ε.Σ.: €96
Α.Σ.: €129

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5
Γυναίκα λαμβάνει αναπηρική σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος, με βαθμό αναπηρίας 70%, ύψους €600 (Ε.Σ. €288 + Α.Σ €312). Ο ασφαλισμένος σύζυγος πεθαίνει την 15.02.2020 και δικαιούτο σύνταξης ύψους €900 (Ε.Σ. €384 + Α.Σ. €516)
Την πρώτη τριετία, η επιζώσα σύζυγος λαμβάνει κανονικά την σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος και η σύνταξη λόγω θανάτου που θα λάβει αντιστοιχεί στο 50% της σύνταξης που δικαιούτο ο θανών (50% x €900 = €450 και αναλύεται σε Ε.Σ. €192 + Α.Σ. €258). Σύνολο συντάξεων εξ ιδίου δικαιώματος και θανάτου: €1050 (Ε.Σ. 288+192 και Α.Σ. 312+258).
Μετά την τριετία η σύνταξη λόγω θανάτου θα παραμείνει στο ίδιο ποσό, δεδομένου ότι η επιζώσα είναι ανάπηρη με ποσοστό 67% και άνω και συνεπώς λαμβάνει ολόκληρη τη σύνταξη για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναπηρία, ανεξαρτήτως άλλων προϋποθέσεων.
Σύνολο συντάξεων εξ ιδίου δικαιώματος και θανάτου: €1050.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 6
Άνδρας έγγαμος, με 2 ανήλικα τέκνα και συνταξιούχος με πλήρη σύνταξη γήρατος ήδη από το έτος 2010 και με ποσό σύνταξης 900 ευρώ. Αποβιώνει στις 26.10.2016. Η επιζώσα σύζυγος, υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης το Νοέμβριο του 2016. Για να βρεθεί το ποσό της απονεμόμενης στα δικαιοδόχα μέλη σύνταξης, ούτως ώστε να επακολουθήσει ο επιμερισμός των ποσοστών σε αυτά με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου, υπολογίζουμε ως εξής:
Ποσό σύνταξης θανάτου πριν το ν. 4387/2016 (καθαρό προ φόρου) : €900 Ποσό σύνταξης θανάτου με βάση το ν. 4387/2016 (καθαρό προ φόρου): €700 ευρώ Διαφορά σύνταξης μεταξύ προγενέστερου και νέου καθεστώτος υπολογισμού της σύνταξης : €900 - €700 = €200
Η ποσοστιαία διαφορά μεταξύ των δύο καθεστώτων είναι 22,22% (€200:€900Χ100=22,22%)
Δεδομένου ότι το ποσό της απονεμόμενης σύνταξης υπολείπεται του ποσού της σύνταξης που θα απονέμονταν σε ποσοστό άνω του 20%, το ήμισυ της διαφοράς καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά.
Συνεπώς στο παράδειγμά μας: το ήμισυ του ποσού της προσωπικής διαφοράς που προκύπτει σε ποσοστό άνω του 20%: €200:2 = €100 η προσωπική διαφορά
Επομένως, ποσό απονεμόμενης σύνταξης στα δικαιοδόχα μέλη πριν τον επιμερισμό των ποσοστών: €700 + €100 (Π.Δ.) = €800 ευρώ.

Λήψη σύνταξης λόγω θανάτου από τον ΟΓΑ
Οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4387/2016 έχουν εφαρμογή και σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του ΟΓΑ.
Συνεπώς, για θανάτους από 13/5/2016 έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις του κοινοποιούμενου άρθρου σχετικά με τους όρους χορήγησης της σύνταξης λόγω θανάτου, τα δικαιοδόχα πρόσωπα, το δικαιούμενο ποσοστό, τη λήξη του δικαιώματος, τον περιορισμό του καταβαλλόμενου ποσού στον επιζώντα μετά την τριετία κ.λ.π.
Εξυπακούεται ότι για θανάτους μέχρι 31/12/2016 τα δικαιοδόχα θα λάβουν το ποσοστό της σύνταξης λόγω θανάτου που προκύπτει σύμφωνα με την κοινοποιούμενη διάταξη, υπολογιζόμενο επί του ποσού της σύνταξης που δικαιούται ή έχει δικαιωθεί ο θανών σύζυγος σύμφωνα με τις διατάξεις όπως ισχύουν στον ΟΓΑ έως 31/12/2016. Για θανάτους από 1/1/2017 και μετά το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου που επιμερίζεται στα δικαιοδόχα προκύπτει .
Επίσής προβλέπεται η χορήγησης της βασικής σύνταξης σε κάθε ορφανό παιδί θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου ΟΓΑ υπό προϋποθέσεις αλλά η χορήγηση της βασικής σύνταξης σε χήρες άνω των 67 ετών όταν ο θανών σύζυγος λάμβανε τη βασική σύνταξη του ΟΓΑ, δεν θα ισχύει πλέον. Οι περιπτώσεις αυτές αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Επίσης προβλέπεται η ασφαλιστική τακτοποίηση του άνεργου επιζώντος συζύγου ή διαζευγμένου, στην περίπτωση που προσληφθεί ως μισθωτός ή προβεί σε έναρξη οικονομικής δραστηριότητας, με την καταβολή από το Δημόσιο για χρονικό διάστημα 2 ετών των ασφαλιστικών εισφορών του, εφόσον βέβαια αυτό συμβεί εντός πέντε ετών από την πρώτη καταβολή της σύνταξης λόγω θανάτου. Κατά τα λοιπά, το ποσοστό της σύνταξης λόγω θανάτου εξακολουθεί να είναι αυτό όπως έχει οριστεί στην παράγραφο 5β της κοινοποιούμενης διάταξης. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα ρυθμιστεί κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της πρόβλεψης της παραγράφου αυτής.
Οι παραπάνω ρυθμίσεις εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που ο θάνατος επήλθε μετά την έναρξη του νέου ασφαλιστικού ήτοι από 13.05.2016 και εφεξής.
Για θανάτους που επήλθαν έως και την 12.05.2016, διακρίνονται δύο περιπτώσεις:
- Εάν η έναρξη καταβολής της σύνταξης λόγω θανάτου ανατρέχει σε χρόνο πριν την 13.05.2016, τότε τόσο τα ποσοστά των δικαιοδόχων μελών, όσο και ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης λόγω θανάτου, θα γίνει με το προγενέστερο του ν. 4387/2016 -ανά φορέα ασφάλισης- καθεστώς.
- Εάν η έναρξη καταβολής πραγματοποιείται σε χρόνο από την 13.05.2016 και εφεξής (στις περιπτώσεις δηλαδή που έχει παρέλθει η προβλεπόμενη ανά φορέα ασφάλισης προθεσμία), τα ποσοστά των δικαιοδόχων μελών θα υπολογιστούν με βάση το προγενέστερο ανά φορέα ασφάλισης καθεστώς, αλλά ο υπολογισμός της σύνταξης λόγω θανάτου θα γίνει με βάση τις νέες ρυθμίσεις.

Δικαιώματα αντισυμβαλλομένου συμφώνου συμβίωσης
Επίσης με το νέο ασφαλιστικό προβλέπεται ότι τα πρόσωπα που συνάπτουν σύμφωνο συμβίωσης εξομοιώνονται, ανεξάρτητα από το φύλο τους, πλήρως με τους εγγάμους, ως προς κάθε κοινωνικοασφαλιστικό δικαίωμα, παροχή, υποχρέωση ή περιορισμό ή της εν γένει κοινωνικοασφαλιστικής και προνοιακής νομοθεσίας.
Έτσι, για παράδειγμα, τα πρόσωπα που συνάπτουν σύμφωνο συμβίωσης με βάση τις νέες διατάξεις του εξομοιώνονται με τους εγγάμους ως προς την εφαρμογή των διατάξεων της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας που αφορούν την ασφαλιστική και συνταξιοδοτική αντιμετώπιση των επιζώντων συζύγων.
Παράλληλα, όσο αφορά την υγειονομική περίθαλψη προστατευόμενων μελών οικογένειας ασφαλισμένου ή συνταξιούχου εφαρμόζεται αναλόγως και στα προστατευόμενα μέλη ασφαλισμένων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Πηγή: http://www.dikaiologitika.gr/