Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2017.


Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται
η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και
συλλογής αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2017.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
25 Ιανουαρίου 2017
ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 145
(2)
Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται
η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και
συλλογής αποδείξεων για το φορολογικό έτος
2017.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  Έχοντας  υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. στ' της παραγράφου 3 του
άρθρου 16 του ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15, των
άρθρων 16, 20, 29 και 34 του ν. 4172/2013.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4174/2013 (Α' 170).
4. Τις διατάξεις της περ. β ́ της παρ. 2 του άρθρου 41
του ν. 4389/2016 (Α ́ 94).
5. Το π.δ. 111/2014 (Α' 178/2014 και Α' 25/2015) «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
6.  Το  π.δ.  125/2016  (Α'  210)  «Διορισμός  Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 (Β'
3696/15.11.2016) απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων
στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».
8. Την ανάγκη καθορισμού των δαπανών για τις οποίες
απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και
συλλογής αποδείξεων, την ανάγκη κατανομής των δαπανών
μεταξύ των συζύγων ή των μερών του συμφώνου συμβίω-
σης, τις κατηγορίες των φορολογουμένων που εξαιρούνται
από την υποχρέωση αυτή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.
9. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Για να διατηρηθεί η μείωση φόρου σύμφωνα με το άρ-
θρο 16 του ν. 4172/2013, ο φορολογούμενος απαιτείται
να πραγματοποιήσει δαπάνες απόκτησης αγαθών και
λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., οι οποίες να έχουν εξο-
φληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, δηλαδή κάρτες
και μέσα πληρωμής με κάρτες, πληρωμή μέσω λογα-
ριασμού πληρωμών Παροχών Υπηρεσιών Πληρωμών
του ν. 3862/2010 (μεταφορά πίστωσης, εντολές άμεσης
χρέωσης, πάγιες εντολές), και διενεργούνται μέσω ηλε-
κτρονικής τραπεζικής (e-banking), ηλεκτρονικού πορ-
τοφολιού (e-wallet) κ.λπ., το ελάχιστο ποσό των οποίων
προσδιορίζεται ως ποσοστό του φορολογητέου εισοδή-
ματος του, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
Εισόδημα (σε ευρώ)
Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης
με ηλεκτρονική συναλλαγή
Και μέσα πληρωμής με κάρτα
(Προοδευτική εφαρμογή)
1-10.000
10%
10.000,01-30.000
15%
30.000,01 και άνω
20% και μέχρι 30.000 ευρώ
Η κλίμακα της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζε-
ται προοδευτικά, έτσι ώστε ο συντελεστής του επόμενου
κλιμακίου να υπολογίζεται μόνον στο υπερβάλλον ποσό
του εισοδήματος.
Άρθρο 2
Οι δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών λαμ-
βάνονται υπόψη, εφόσον περιλαμβάνονται στις ακόλου-
θες ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:
Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά).
Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και καπνός).
Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση).
Ομάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουμένων των ενοικίων.
Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπη-
ρεσίες).
Ομάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουμένης της δαπάνης για
τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των
ποδηλάτων.
Ομάδα 8 (Επικοινωνίες).
Ομάδα  9  (Αναψυχή,  πολιτιστικές  δραστηριότητες), 
εξαιρουμένης  της  αγοράς  σκαφών,  αεροπλάνων  και 
αεροσκαφών.
Ομάδα 10 (Εκπαίδευση).
Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια).
Ομάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες).
Άρθρο 3
1. Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονι-
κών μέσων πληρωμής, σύμφωνα με την περ. β' της παρ.
3 του άρθρου 16 του ν.4172/2013, οι φορολογούμενοι
εβδομήντα (70) ετών και άνω, άτομα με ποσοστό αναπη-
ρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, όσοι βρίσκονται
σε δικαστική συμπαράσταση, οι φορολογικοί κάτοικοι
της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου
20 του ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δή-
λωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα
από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
2. Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρο-
νικών μέσων πληρωμής και οι παρακάτω κατηγορίες
φορολογουμένων:
α. Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που
υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κά-
τοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλο-
δαπή, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 της παρούσας.
β. Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλί-
μακα των μισθωτών και συνταξιούχων.
γ. Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με
πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό
κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία
απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
δ. Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία
κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από
υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους ει-
σόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ, σύμφωνα
με την περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013.
ε. Οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο
μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύ-
πτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήμα-
τος τους, σύμφωνα με την περ.δ' της παρ. 1 του άρθρου
34 του ν.4172/2013.
στ. Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνι-
κού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
ζ. Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους
θητεία.
η. Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση
μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).
3. Οι φορολογούμενοι των παραγράφων 1 και 2 του
παρόντος άρθρου υποχρεούνται να προσκομίσουν απο-
δείξεις ίσης αξίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα
1 και 2 της παρούσας. Οι αποδείξεις φυλάσσονται για
μελλοντικό έλεγχο.
Άρθρο 4
Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονι-
κών μέσων πληρωμής και προσκόμισης αποδείξεων για
την πραγματοποίηση δαπανών, οι υπάλληλοι του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών, οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν
στην αλλοδαπή, οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσοι διαμέ-
νουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα και
οι φυλακισμένοι.
Άρθρο 5
Το ποσό των δαπανών δηλώνεται ατομικά από κάθε
σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης. Σε πε-
ρίπτωση που καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών
από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώ-
νου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά
την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή στο
άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του
ελάχιστα απαιτούμενου ποσού δαπανών.
Εάν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό
της κλίμακας του άρθρου 1 της παρούσας, τότε ο φό-
ρος προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από
τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του
δηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενης με συντελε-
στή είκοσι δύο τοις εκατό (22%).
Άρθρο 6
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
  Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2017
Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ