Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017

Καθορισμός κανόνων και διαδικασιών περιοδικής δήλωσης και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016


    Καθορισμός  κανόνων  και  διαδικασιών  περιοδικής δήλωσης και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου
4 του ν. 4387/2016
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος Β’ 4421/30.12.2016
(2)
    Καθορισμός  κανόνων  και  διαδικασιών  περιοδι-
κής δήλωσης και καταβολής των ασφαλιστικών
εισφορών των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου
4 του ν. 4387/2016 (Α ́ 85).
 ΟΙ  ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  Έχοντας  υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 45 του
ν. 4387/2016 (Α ́ 85) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφά-
λειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού
συστήματος -Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005
(Α ́ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
3. Τις διατάξεις του π. δ/τος 113/2014 (Α ́ 180) «Οργα-
νισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π. δ/τος 24/2015
(Α ́ 20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφο-
ρά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»
και του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (Α ́ 29) «Ρυθμίσεις
για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης, και την οργάνωση της Κυβέρ-
νησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές δι-
ατάξεις».
5. Τις διατάξεις του π. δ/τος 73/2015 (Α ́ 116) «Διορι-
σμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ-
γών».
6. Την αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/09-10-2015 (Β ́ 2169)
υπουργική  απόφαση  «Ανάθεση  αρμοδιοτήτων  στον 
Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» όπως
έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. οικ. 54051/Δ9.14200/
22-11-2016 (Β ́ 3801) υπουργική απόφαση και ισχύει.
7. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφασης
του Πρωθυπουργού (Β ́ 2168) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χου-
λιαράκη».
8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού ούτε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), αποφασίζουμε:
1. Από 1/1/2017 οι ασφαλιστικές εισφορές των προσώ-
πων της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016
δηλώνονται από τον εργοδότη σε μηνιαία βάση στην
Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) και καταβάλλο-
νται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (Ε.Α.Π.).
2. Οι εργοδότες που απασχολούν πρόσωπο ή πρόσω-
πα της ανωτέρω παραγράφου εγγράφονται στο Μητρώο
Εργοδοτών του Ε.Φ.Κ.Α. με την έναρξη της απασχόλησης
των προσώπων αυτών εφόσον δεν είναι ήδη απογεγραμ-
μένοι εργοδότες από άλλη αιτία.
3.  Η  Α.Π.Δ.  υποβάλλεται  μέσω  Διαδικτύου  από  την 
πρώτη έως την τελευταία ημέρα του μεθεπόμενου της
μισθολογικής  περιόδου  απασχόλησης  μήνα.  Ως  ημε-
ρομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής
και επιτυχούς καταχώρισης στο διαδικτυακό τόπο του
Ε.Φ.Κ.Α. Στους εργοδότες
που έχουν υποβάλλει Α.Π.Δ.
μέσω Διαδικτύου παρέχεται η δυνατότητα να συμπλη-
ρώσουν το περιεχόμενο αυτής, υποβάλλοντας μέσω Δια-
δικτύου και εντός της ορισθείσας προθεσμίας νέα Α.Π.Δ.
συμπληρωματική με τα επιπλέον ασφαλιστικά στοιχεία.
Μετά  τη  λήξη  της  ανωτέρω  προθεσμίας,  η  υποβολή 
Α.Π.Δ. γίνεται αποκλειστικά στην αρμόδια υπηρεσία του
Ε.Φ.Κ.Α. της έδρας του εργοδότη.
4. Για τη συμπλήρωση των αναλυτικών στοιχείων της
Α.Π.Δ. από τον εργοδότη εφαρμόζονται αναλόγως οι
διατάξεις του ν. 2972/2001 (ΦΕΚ Α ́ 291) και της αριθμ.
Φ21/544/28-3-2002 (ΦΕΚ Β ́ 414) υπουργικής απόφασης,
όπως ισχύουν.
5.  Οι  ασφαλιστικές  εισφορές  καταβάλλονται  στον 
Ε.Φ.Κ.Α. μέσω Ε.Α.Π. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
αρ. 15 της αριθμ. 2/37345/0004/4-6-2010 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης (ΦΕΚ Β ́ 784) και σε κάθε περίπτωση όχι
αργότερα από την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες
υπηρεσίες ημέρα του μεθεπόμενου της μισθολογικής
περιόδου απασχόλησης μήνα. Στην περίπτωση που οι
αμοιβές των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 4 του
ν. 4387/2016 καταβάλλονται πέραν της τελευταίας εργά-
σιμης του μεθεπόμενου της μισθολογικής απασχόλησης
μήνα οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται μέχρι την
τελευταία εργάσιμη του μήνα καταβολής των αμοιβών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
  Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2016
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης
Αναπληρωτής Υπουργός
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Οικονομικών
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Τελειώνω με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 4387, για να καταλάβετε ποιούς αφορά η παράγραφος αυτή.
ΝΟΜΟΣ 4387 ΦΕΚ Α 85/12.05.2016
Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ Α'
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Άρθρο 1
Θεμελιώδεις αρχές του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας
1. Οι κοινωνικές παροχές της Πολιτείας χορηγούνται στο πλαίσιο Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας, με σκοπό την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και κοινωνικής προστασίας, με όρους ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης, αναδιανομής και αλληλεγγύης των γενεών. Το Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας περιλαμβάνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας για τις παροχές υγείας, το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις προνοιακές παροχές και το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης για τις ασφαλιστικές παροχές, όπως ρυθμίζεται από το νόμο αυτόν.
2. Η κοινωνική ασφάλιση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια αποτελούν δικαίωμα όλων των Ελλήνων Πολιτών και όσων διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα. Το Κράτος έχει υποχρέωση για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας και για την απονομή των σχετικών παροχών σε όλους όσοι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
3. Το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης λειτουργεί με ενιαίους κανόνες για όλους τους ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α..
Άρθρο 2
Εννοιολογικοί προσδιορισμοί
1. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, η κύρια σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος, ανικανότητας και εκ μεταβιβάσεως υπολογίζεται ως το άθροισμα δύο τμημάτων: της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 και της ανταποδοτικής σύνταξης του άρθρου 8 του παρόντος.
2. Η Εθνική Σύνταξη δεν χρηματοδοτείται από ασφαλιστικές εισφορές, αλλά απευθείας από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
3. Το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης υπολογίζεται βάσει των αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές και του ποσοστού αναπλήρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος. Το άθροισμα της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης αποσκοπεί στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, όσο το δυνατό εγγύτερα προς εκείνο που είχε ο ασφαλισμένος κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου.
4. Το ποσό της κατά τα ανωτέρω παραγράφου 1 σύνταξης καταβάλλεται ανά μήνα.
5. Το κράτος έχει πλήρη εγγυητική υποχρέωση για το σύνολο των ασφαλιστικών παροχών. Ειδικές διατάξεις σχετικές με την κρατική χρηματοδότηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης καταργούνται.
Άρθρο 3
Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας
1. Συνιστάται Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας (Ε.ΣΥ.Κ.Α.) ως συμβουλευτικό όργανο των Υπουργείων Υγείας, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη χάραξη των εθνικών πολιτικών, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας. Όργανα του Ε.ΣΥ.Κ.Α. είναι ο Πρόεδρος, η Ολομέλεια και το Εκτελεστικό Συμβούλιο.
2. Η Ολομέλεια του Ε.ΣΥ.Κ.Α. έχει ως αποστολή:
α. Τη διαρκή παρακολούθηση των θεμάτων κοινωνικής ασφάλειας, τη δημόσια ενημέρωση και την προώθηση της σχετικής με το πεδίο αυτό έρευνας
β. Την ανταλλαγή εμπειριών σε διεθνές επίπεδο διατηρώντας παράλληλα μόνιμη συνεργασία και επικοινωνία με διεθνείς οργανισμούς και παρεμφερή όργανα άλλων χωρών
γ. Την υποβολή συστάσεων, προτάσεων και εκπόνηση μελετών και εκθέσεων για τη λήψη νομοθετικών, διοικητικών ή άλλων μέτρων που συμβάλλουν στη βελτίωση της κοινωνικής ασφάλειας.
3. Το Ε.ΣΥ.ΚΑ. συγκροτείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Υγείας και αποτελείται από τα εξής μέλη:
α. Τον Πρόεδρο του Ε.ΣΥ.Κ.Α., ο οποίος είναι μέλος Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Πανεπιστημίου ή ομότιμος καθηγητής, ή προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους με ιδιαίτερη εμπειρία σε θέματα κοινωνικής Προστασίας και ορίζεται ύστερα από γνώμη της αρμόδιας κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπής.
β. Τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
γ. Τέσσερις (4) εκπροσώπους, ένας ανά Υπουργείο, ήτοι (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Οικονομικών, του Υγείας, του Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.
δ. Τον Διοικητή του ΟΑΕΔ, με τον αναπληρωτή του
ε. Τον Διοικητή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) με τον αναπληρωτή του.
στ. Τον Διοικητή του ΟΓΑ, με τον αναπληρωτή του.
ζ. Τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τον αναπληρωτή του.
η. Τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, με τον αναπληρωτή του
θ. Έναν (1) εκπρόσωπο από φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.
ι. Τον Συνήγορο του Πολίτη, με αναπληρωτή του τον Βοηθό Συνήγορο με αρμοδιότητα την Κοινωνική Προστασία.
ια. Έναν (1) εκπρόσωπο της ΓΣΕΕ, με τον αναπληρωτή του.
ιβ. Έναν (1) εκπρόσωπο της ΑΔΕΔΥ, με τον αναπληρωτή του.
ιγ. Έναν (1) εκπρόσωπο του ΣΕΒ και του ΣΕΤΕ, που υποδεικνύεται από κοινού από τις δύο οργανώσεις, με τον αναπληρωτή του.
ιδ. Έναν (1) εκπρόσωπο της ΓΣΕΒΕΕ και της ΕΣΕΕ που υποδεικνύεται από κοινού από τις δύο οργανώσεις, με τον αναπληρωτή του.
ιε. Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων που υποδεικνύεται από την Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (ΑΓΣΕΕ), την Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΟΑΕΕ (ΠΟΣ ΟΑΕΕ) και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ), εκ περιτροπής ανά θητεία, με τον αναπληρωτή του.
ιστ. Έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), με τον αναπληρωτή του.
ιζ. Έναν (1) εκπρόσωπο της ΚΕΔΕ και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας που υποδεικνύεται από κοινού από τις δύο οργανώσεις, με τον αναπληρωτή του.
ιη. Δύο (2) ειδικούς επιστήμονες επί θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
ιθ. Έναν (1) ειδικό επιστήμονα επί θεμάτων υγείας και κοινωνικής προστασίας που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.
κ. Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και του Οικονομικού Επιμελητηρίου που υποδεικνύεται από κοινού από τις οργανώσεις αυτές, με τον αναπληρωτή του.
κα. Τον Διοικητή του Ε.Τ.ΕΑ. με τον αναπληρωτή του.
4. Σε περίπτωση, κατά την οποία οι αρμόδιοι φορείς των περιπτώσεων ια' έως ιζ' και κ' της προηγούμενης παραγράφου δεν υποδείξουν εντός δύο μηνών από σχετική πρόσκληση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τους εκπροσώπους τους, η Ολομέλεια του Ε.ΣΥ.Κ.Α. λειτουργεί νόμιμα και χωρίς τη συμμετοχή τους.
5.α. Η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.ΣΥ.Κ.Α. αποτελείται από τον Πρόεδρό του και τα μέλη των περιπτώσεων ιη' και ιθ' της παραγράφου 3 και συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Υγείας.
β. Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί όσες αρμοδιότητες της ανατίθενται από την Ολομέλεια και, παράλληλα, λειτουργεί ως παρατηρητήριο της εφαρμογής της νομοθεσίας κοινωνικής προστασίας, εισηγούμενη προς τον αρμόδιο Υπουργό επί θεμάτων επιχειρησιακού σχεδιασμού, οργανωτικού και λειτουργικού εκσυγχρονισμού των φορέων του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας.
6.α. Η θητεία των μελών του Ε.ΣΥ.Κ.Α. είναι τριετής και δύναται να παρατείνεται μετά τη λήξη της αυτοδικαίως, όχι όμως πέρα από ένα εξάμηνο. Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους κατά τη διάρκεια της θητείας του, το νέο μέλος ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του.
β. Με την απόφαση της συγκρότησης της Ολομέλειας ορίζεται ως Αντιπρόεδρος ένα από τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής των περιπτώσεων ιη' ή ιθ', της παραγράφου 3 με σκοπό την αναπλήρωση του Προέδρου όταν αυτός κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του στην Ολομέλεια ή την Εκτελεστική Επιτροπή.
γ. Χρέη γραμματέα της Ολομέλειας και της Εκτελεστικής Επιτροπής ασκεί υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο οποίος ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του στην απόφαση συγκρότησης.
7. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του συντάσσει την ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας και της Εκτελεστικής Επιτροπής, εισηγείται τα θέματα προς συζήτηση ή ορίζει εισηγητές, διευθύνει τις εργασίες τους και φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία τους.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας και Οικονομικών ορίζεται η αποζημίωση των προσώπων των περιπτώσεων ιη' και ιθ' της παρ. 3 ανά συνεδρίαση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Άρθρο 4
Υπαγωγή στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης των υπαλλήλων - λειτουργών του Δημοσίου, καθώς και των στρατιωτικών
1.α. Από 1.1.2017 οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α' και β' βαθμίδας, οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) που συνιστάται με τις διατάξεις του άρθρου 51 και οι συντάξεις τους κανονίζονται και καταβάλλονται με βάση τις ρυθμίσεις του παρόντος.
β. Για τις προϋποθέσεις θεμελίωσης σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος, καθώς και για τα όρια ηλικίας καταβολής της σύνταξης των ανωτέρω προσώπων, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή οι οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως αυτές ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.