Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

Τροποποίηση της 38/2-11-2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου για τη «Σύσταση και λειτουργία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π)».


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Ιανουαρίου 2017
ΤΕΥΧΟΣ  ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 8
ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1
Τροποποίηση της 38/2-11-2015 Πράξης Υπουργι-
κού  Συμβουλίου  για  τη  «Σύσταση  και  λειτουργία 
του  Κυβερνητικού  Συμβουλίου  Κοινωνικής  Πολι-
τικής (ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π)».
  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 Έχοντας  υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 2 και 90 του Κώ-
δικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98),
β. την 38/2-11-2015 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου
«Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολι-
τικής (ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π.)» (Α' 137),
γ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας πρά-
ξης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού,
δ. την πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζει:
Άρθρο 1
Η παρ. 1 της 38/2-11-2015 Πράξης Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Κοινωνι-
κής Πολιτικής» αντικαθίσταται ως εξής:
«Συνιστάται Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολι-
τικής (ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π.), στο οποίο μετέχουν ο Αντιπρόεδρος
της Κυβέρνησης, ως Πρόεδρος, οι Υπουργοί Εσωτερι-
κών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας,
Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης, 
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και ο Υπουργός Επι-
κρατείας, αρμόδιος για τη διασφάλιση της ενότητας της
Κυβέρνησης και της συνοχής του κυβερνητικού έργου,
ως μέλη. Τακτικά μέλη του ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π., χωρίς δικαίωμα
ψήφου, είναι επίσης ο Αναπληρωτής Υπουργός Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, αρμόδιος για θέματα εργασίας και ένταξης στην
απασχόληση και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρ-
μόδιος για θέματα κοινωνικής προστασίας, κοινωνικής
συνοχής και πρόνοιας.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον Πρόεδρο
του ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π. αναπληρώνει ο Υπουργός Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τους
δε υπουργούς οι οριζόμενοι απ' αυτούς αναπληρωτές
υπουργοί ή υφυπουργοί.
Εάν δεν έχει διοριστεί Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης,
ο Πρόεδρος του ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π. και ο αναπληρωτής του ορί-
ζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού από τα πρόσω-
πα του πρώτου εδαφίου.
Στις συνεδριάσεις παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας
της Κυβέρνησης. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
αναπληρώνεται από έναν εκ των Προϊσταμένων των Γρα-
φείων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.
Καθήκοντα Γραμματέα ασκεί ο Συντονιστής. Ως Συ-
ντονιστής ορίζεται με απόφαση του Προέδρου, η οποία
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμ-
βουλος ή ειδικός συνεργάτης ή μετακλητός υπάλληλος
ή υπάλληλος αποσπασμένος στο Πολιτικό Γραφείο του
Προέδρου του Συμβουλίου».
Άρθρο 2
Η παρ. 2 της 38/2-11-2015 Πράξης Υπουργικού Συμ-
βουλίου αντικαθίσταται ως εξής: Στις συνεδριάσεις του
ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π. προσκαλούνται, κατά περίπτωση και αναλό-
γως των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, προς ενημέρωση
του οργάνου και διατύπωση απόψεων ή εισηγήσεων, και
άλλα μέλη της Κυβέρνησης, καθώς και γενικοί ή ειδικοί
Γραμματείς υπουργείων και γενικών ή ειδικών γραμματει-
ών, πρόεδροι οργανισμών και εποπτευόμενων φορέων,
εμπειρογνώμονες, υπηρεσιακοί παράγοντες και άλλα
πρόσωπα, κατά την κρίση του Προέδρου του ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π».
Άρθρο 3
Η παρ. 3 της 38/2-11-2015 Πράξης Υπουργικού Συμβου-
λίου αντικαθίσταται ως εξής: «Το Κυβερνητικό Συμβούλιο
Κοινωνικής Πολιτικής συνεδριάζει τακτικά μια φορά το
μήνα και εκτάκτως, μετά από πρόσκληση του Προέδρου
του. Βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται πέντε (5) του-
λάχιστον μέλη του. Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου
τηρούνται πρακτικά. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου είναι
συλλογικές κυβερνητικές
αποφάσεις, οι οποίες υλοποιού-
νται από τον καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργό, με την επιφύλα-
ξη των άρθρων 2 περ. γ' και 16 παρ. 2 του π.δ. 63/2005».
Άρθρο 4
Η παρ. 4 της 38/2-11-2015 Πράξης Υπουργικού Συμ-
βουλίου, αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για:
α) την επεξεργασία και προώθηση του προγράμματος
κοινωνικής πολιτικής της Κυβέρνησης και των σχετικών
μεταρρυθμίσεων,  σε  συνεργασία  με  τα  συναρμόδια 
υπουργεία,
β) τη χάραξη πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοι-
νωνικής προστασίας, κατόπιν εισηγήσεως του Υπουρ-
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης,
γ) τη συστηματική παρακολούθηση και τον έλεγχο
υλοποίησης του προγράμματος κοινωνικής πολιτικής
της Κυβέρνησης και των σχετικών μεταρρυθμίσεων,
δ) την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των προωθού-
μενων πολιτικών στη βάση προκαθορισμένων στόχων,
δεικτών και χρονοδιαγραμμάτων,
ε) την ενίσχυση της συνοχής και συμπληρωματικότη-
τας των πολιτικών που εφαρμόζουν οι υπουργοί - μέλη
του ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π,
στ) την εξέταση των χρηματοδοτικών προβλέψεων
και δεδομένων των προωθούμενων πολιτικών και με-
ταρρυθμίσεων με στόχο τη διασφάλιση και την επάρκεια
πόρων για τη συνέχειά τους,
ζ) το σχεδιασμό διυπουργικών και διατομεακών δρά-
σεων κοινωνικής πολιτικής, με συναρμοδιότητα περισ-
σότερων υπουργείων, καθώς και τη συνεργασία με άλλα
κυβερνητικά όργανα,
η) τη συστηματική και συγκροτημένη ενημέρωση των
πολιτών για τις κυβερνητικές προτεραιότητες και μεταρ-
ρυθμίσεις στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής,
θ) την επεξεργασία και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων
κυβερνητικής πολιτικής που τυχόν παραπέμπονται στο
ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π από το Υπουργικό Συμβούλιο και τον Πρω-
θυπουργό».
Άρθρο 5
Η παράγραφος 5 της 37/2-11-2015 Πράξης Υπουρ-
γικού  Συμβουλίου  αντικαθίσταται  ως  εξής:  «Η  γραμ-
ματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου παρέχεται από
υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης».
Άρθρο 6
Η παράγραφος 6 της 38/2-11-2015 Πράξης Υπουργι-
κού Συμβουλίου αναριθμείται σε παράγραφο 7.
Άρθρο 7
Στην 38/2-11-2015 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου
προστίθεται παρ. 6, ως εξής:
«Ο Συντονιστής του ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π. έχει την ευθύνη συ-
ντονισμού και λειτουργίας του οργάνου και ασκεί ιδίως
τα εξής καθήκοντα:
α) επικοινωνεί και συνεργάζεται με τους υπουργούς -
μέλη του ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π. και με το πολιτικό προσωπικό της
Κυβέρνησης  για  θέματα  αρμοδιότητας  του  οργάνου, 
καθώς και με τους μετέχοντες και τους εκάστοτε παρι-
στάμενους στις συνεδριάσεις του οργάνου,
β) έχει την ευθύνη επίβλεψης των επιτροπών και των
ομάδων εργασίας,
γ) προετοιμάζει τις συνεδριάσεις του ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π.,
δ) καταρτίζει την ημερήσια διάταξη σε συνεργασία με
τον Πρόεδρο του ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π. και επιμελείται την έγκαιρη
αποστολή των προσκλήσεων στα μέλη του και σε όλα
τα πρόσωπα που μετέχουν ή και καλούνται κάθε φορά
στις συνεδριάσεις του.
ε) συνεργάζεται με τα αρμόδια Γραφεία της Γενικής
Γραμματείας της Κυβέρνησης,
στ) απευθύνεται για οποιεσδήποτε πληροφορίες και
στοιχεία κρίνει αναγκαία προς διευκόλυνση του έργου
του ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π. στους αρμόδιους φορείς, υπουργεία και
υπηρεσίες, που οφείλουν να τις παρέχουν χωρίς καθυ-
στέρηση,
ζ) παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων του
ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π., ενημερώνοντας σχετικά τον Πρόεδρο και τα
μέλη του οργάνου, καθώς και τους αρμόδιους υπουρ-
γούς και αναπληρωτές υπουργούς,
η) τηρεί αρχείο εισηγήσεων, καθώς και πρωτόκολλο
εισερχομένων - εξερχόμενων εγγράφων,
θ) προγραμματίζει την οργάνωση κάθε είδους εκδη-
λώσεων του ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π.,
ι) ασκεί τα καθήκοντα που τυχόν ανατίθενται σ' αυτόν
με άλλες διατάξεις ή με απόφαση του οργάνου.
Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
 Ο  Πρωθυπουργός
Τα Μέλη
του Υπουργικού Συμβουλίου
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης
ΜΙΧΑΗΛ  ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ