Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Παύση από 1-1-2017 της λειτουργίας των εντασσομένων στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών.


Παύση  από  1-1-2017  της  λειτουργίας  των  εντασσομένων στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης  Ε.Φ.Κ.Α.  φορέων,  κλάδων,  τομέων  και  λογαριασμών.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
5 Ιανουαρίου 2017
ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  Έχοντας  υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 51, 53 και της παραγράφου 1 και 2β
του άρθρου 100 του ν. 4387/2016 (Α'85) «Ενιαίο Σύστημα
Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού -
συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας
εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α'98).
γ)  Του  π.δ.  73/2015  «Διορισμός  Αντιπροέδρου  της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α ́ 116).
2. Την υπ' αριθμ. οικ.44549/Δ9.12193/8.10.2015 από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπ. Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης,  Αναστάσιο 
Πετρόπουλο» (Β'2169) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.  Το  γεγονός  ότι  από  τις  διατάξεις  της  απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, διαπιστώνεται:
1. Η παύση της λειτουργίας των παρακάτω εντασσομέ-
νων στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α.
φορέων με τους κλάδους, τομείς και λογαριασμούς τους
από 01.01.2017:
Α. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο
Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.)
α. Κλάδος κύριας σύνταξης,
αα. Κλάδος κύριας σύνταξης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
ββ. Τομέας Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ.
γγ. Λογαριασμός Ειδικού Κεφαλαίου ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (πρώ-
ην ΤΑΠ - ΟΤΕ).
β. Κλάδος ασθένειας.
αα. Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα.
γ. Τομέας Ασφαλισμένων Δημοσίου.
δ. Τομέας Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων.
ε. Ειδικός Λογαριασμός Δώρου Εργατοτεχνιτών Οικο-
δόμων (ΕΛΔΕΟ).
Β. Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μα-
ζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π. -Μ.Μ.Ε.).
α. Κλάδος κύριας ασφάλισης.
αα. Τομέας σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημε-
ρίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
ββ. Τομέας ασφάλισης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημε-
ρίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
γγ.  Τομέας  ασφάλισης  Ιδιοκτητών  Συντακτών  και 
Υπαλλήλων Τύπου.
δδ. Τομέας ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου.
εε. Τομέας ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικο-
νοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης.
στστ. Τομέας σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλή-
λων Πρακτορείου Αθηνών.
ζζ. Τομέας σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων
Πρακτορείου Θεσσαλονίκης.
ηη. Τομέας ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και
Θεσσαλονίκης.
θθ. Τομέας Ασφάλισης Τεχνικών Ραδιοφώνου και Τη-
λεόρασης (ΤΑΤΕ-ΡΤ).
β. Κλάδος ανεργίας και δώρου.
αα. Λογαριασμός Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων
Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
ββ. Λογαριασμός Ανεργίας Τεχνικών Τύπου Αθηνών
και Θεσσαλονίκης.
γγ. Λογαριασμός Δώρου Εορτών Εφημεριδοπωλών.
γ. Κλάδος Υγείας.
αα. Τομέας Υγείας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλ-
λήλων Τύπου.
ββ. Τομέας Υγείας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων
Πρακτορείων Αθηνών.
γγ. Τομέας Υγείας Τεχνικών Τύπου Αθηνών.
δδ. Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε..
Γ.    Ενιαίο    Ταμείο    Ανεξάρτητα    Απασχολουμένων   
(Ε.Τ.Α.Α.).
α. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης.
αα.  Τομέας  Σύνταξης  Μηχανικών  και  Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), και η Ειδική Προσαύξηση.
ββ.  Τομέας  Σύνταξης  και  Ασφάλισης  Υγειονομικών 
(ΤΣΑΥ) και ο Κλάδος Μονοσυνταξιούχων.
γγ. Τομέας Ασφάλισης Νομικών και ο ειδικός κλάδος
για τους δικαστικούς λειτουργούς και τους λειτουργούς
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έχει συσταθεί
με το άρθρο 39 του Ν. 4075/2012 (Α' 89).
β. Κλάδος Υγείας.
αα. Τομέας Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημο-
σίων Έργων.
ββ. Τομέας Υγείας Υγειονομικών.
γγ. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών.
δδ. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιά.
εε. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης.
στστ. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών.
ζζ. Τομέας Υγείας Συμβολαιογράφων.
ηη. Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα Ε.Τ.Α.Α..
Δ. Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
(ΟΑΕΕ).
α. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης.
αα. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης ΟΑΕΕ.
ββ.  Τομέας  Ασφάλισης  Ναυτικών  και  Τουριστικών 
Πρακτόρων.
β. Κλάδος Υγείας.
αα. Λογαριασμός Παροχών σε χρήμα.
Ε. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), εκτός
του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας.
α. Κλάδος Υποχρεωτικής Ασφάλισης του Ν. 4169/1961
(Α' 81).
β. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του Ν. 2458/1997
(Α' 15).
γ. Κλάδος Υγείας.
δ. Λογαριασμός Παροχών σε χρήμα.
ΣΤ. Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.), συμπεριλαμ-
βανομένου του Κεφαλαίου Δυτών και του Κεφαλαίου
Ανεργίας - Ασθενείας Ναυτικών (ΚΑΑΝ).
Ζ. Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχει-
ρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.).
α. Κλάδος Υγείας.
αα. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ (Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε.).
ββ.  Τομέας  Ασθένειας  Προσωπικού  ΗΣΑΠ  (Τ.Α.Π.- 
Η.Σ.Α.Π.).
γγ.  Τομέας  Ασθένειας  Προσωπικού  ΗΛΠΑΠ  (Τ.Α.Π.- 
ΗΛΠΑΠ).
δδ. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΔΕΗ (Τ.Α.Π.-ΔΕΗ).
εε. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΕΤΒΑ (Τ.Α.Π.- ΕΤΒΑ).
στστ. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Εμπορικής Τρά-
πεζας της Ελλάδος (Τ.Α.Π. - Ε.Τ.Ε.).
ζζ. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως,
Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές (Τ.Α.Α.Π.Τ.Π.Γ.Α.Ε.).
ηη. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Ασφαλιστικής Εται-
ρίας «ΕΘΝΙΚΗ» (Τ.Α.Π.Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ).
θθ. Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω..
Η.   Ενιαίο   Ταμείο   Ασφάλισης   Τραπεζοϋπαλλήλων  
(ETAT).
2. Η από 01.01.2017 κατάργηση των θέσεων των Διοι-
κητών, των Υποδιοικητών, των Προέδρων των Διοικητι-
κών Συμβουλίων, καθώς και των Διοικητικών Συμβου-
λίων των εντασσομένων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων,
κλάδων και λογαριασμών, πλην του NAT και του ΟΓΑ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
  Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2017
Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ