Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017

Κοινή Υπουργική Απόφαση: Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις πανελλαδικές εξετάσεις

Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις πανελλαδικές εξετάσεις
Κοινή Υπουργική Απόφαση 221893/Β1/2016 - ΦΕΚ 4268/Β/30-12-2016
Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και γενικά των ασχολουμένων με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδικασιών επιλογής των εισαγομένων
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και των Αναβαθμολογητών των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ΓΕΛ.

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 221893/Β1/2016
ΦΕΚ 4268/Β/30-12-2016
Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και γενικά των ασχολουμένων με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδικασιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και των Αναβαθμολογητών των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ΓΕΛ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.Την παρ. 4 του άρθρου 21 του Κεφαλαίου Β' του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α'/16122015) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α' του ν. 3429/2005 (Α' 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4369/2016,
2.το άρθρο 1 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 τ.Α') «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις», όπως προστέθηκε παραγρ. 1 και 3 με τις διατάξεις της παρ. 1 των ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 τ.Α') όπου προστέθηκε με την παρ. 1, άρθρο 12 και ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 τ.Α'),
3.το ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α') «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις»,
4.το άρθρο 35 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α') «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού. ... τομέα και άλλες διατάξεις»,
5.το ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29 τ.Α') «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις»,
6.τις παραγρ. 4,5,6 του άρθρου 25 του ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63 τ.Α'),
7.το άρθρο 32 του ν. 4027/2011 «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 233 τ.Α),
8.το ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α') «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
9.την παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α') «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις»,
10.το π.δ. 60/2006 (ΦΕΚ 65 τ.Α') «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
11.το π.δ. 46/16 (ΦΕΚ 74 Α/22042016): Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου,
12.το π.δ. 56/2016 (ΦΕΚ 91 Α/19052016Διορθ. σφαλμ. Στο ΦΕΚ 98 Α/3152016): Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.),
13.την αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538 τ.Β') Υπουργική απόφαση «Ορισμός των τμημάτων και των σχολών των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων, των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας καθώς και αυτών του Πανεπιστημίου Κύπρου για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
14.την αριθμ. Φ.253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ 391 τ.Β') Υπουργική απόφαση «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
15.την αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ 272 τ.Β') υπουργική απόφαση «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
16.την αριθμ. Φ.151/24463/Β6/2009 (ΦΕΚ 422 τ.Β) κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση ατομικών και συλλογικών οργάνων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις κατόχων απολυτηρίου Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ.151/39470/Β6/2010 (ΦΕΚ 529 τ.Β') όμοια,
17.της αριθμ. Φ.253/155439/Β6/2009 (ΦΕΚ 2544 τ.Β') Υπουργική απόφαση «Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»,
18.την αριθμ. Φ.151/31559/Β6/2009 (ΦΕΚ 544 τ.Β') κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση επιτροπής επιλογής αθλητών για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»,
19.την αριθμ. Φ.253/143554/Β6/2010 (ΦΕΚ 1794 τ.Β')«Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. πασχόντων από σοβαρές ασθένειες κ.λπ.»,
20.την αριθμ. 84172/ΙΒ/2010 (ΦΕΚ 1180 τ.Β') απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων»,
21.την αριθμ. Φ 253/193309/Α5 (ΦΕΚ 2647 Β/2015) υπουργική απόφαση «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α'/2013)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
22.την αριθμ. Φ. 151/17557/Α5 (ΦΕΚ 290 Β72016) υπουργική απόφαση «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ)και Σχολές Αστυφυλάκων»,
23.την αριθμ. Φ 251/37802/Α5 (ΦΕΚ 698 Β72016) υπουργική απόφαση «Διαδικασίες σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θεσπίστηκε με το ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ.Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
24.την αριθμ. 75687/1152016/Α5(ΒΊ 353) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και συμπλήρωση με βάση το άρθρο 42 του ν. 4351/2015 της με αρ. Φ 151/24463/Β6/432009 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 422 Β'),
25.το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α'),
26.το άρθρου 20 περ. ιβ του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α'/28.06.2014) «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3γ του άρ.10 του ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 129/τ.Α'/ 17.10.2015),
27.το π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194 τ.Α'),
28.το π.δ. 73/2016 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Α'/23.09.2016),
29.το π.δ. 125/2016 «Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 τ.Α'/ 5.11.2016),
30.την αρίθμ. Υ29/08102015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/ τ.Β'/09102015),
31.τις με αριθμ. 2/33374/0022/2742012 (1393 τ.Β'), 2/41654/ΔΕΠ/ 2062016 (272 τ.ΥΟΔΔ) κοινή υπουργική απόφαση,
32.το γεγονός ότι η διοργάνωση και διενέργεια των πανελληνίων εξετάσεων, καθώς και η έκδοση των αποτελεσμάτων καλύπτει το διάστημα όλου του έτους, κατά τη διάρκεια του οποίου πολλές επιτροπές απασχολούνται τουλάχιστον επί τρίμηνο και κυρίως τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, ανάλογα με το αντικείμενό τους,
33.την με αρ. πρωτ. 216035/B1/16122016 Εισήγηση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.
34.Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ποσού ύψους εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα ευρώ (9.478.140 €) περίπου σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, και για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη που θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπ. Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ειδ. φορέα 19170, ΚΑΕ 0515, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε αμοιβή κατ' αποκοπή ή κατά γραπτό δοκίμιο ή κατ' αποκοπή αποζημίωση για κάθε ημέρα απασχόλησης ή εξέτασης για τους Προέδρους, τα μέλη, τους γραμματείς, τους βοηθούς γραμματείς, τους επιτηρητές, τους βαθμολογητές, τους αναβαθμολογητές, το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό και τους νόμιμους αναπληρωτές τους που απασχολούνται στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και των υποψηφίων των ειδικών κατηγοριών, των Αναβαθμολογητών των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ΓΕΛ καθώς και εφάπαξ αποζημίωση για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών των προέδρων, μελών, γραμματέων των διαφόρων επιτροπών και του λοιπού εκπαιδευτικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, που συμμετέχει στις διαδικασίες συγκέντρωσης δικαιολογητικών και επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως ακολούθως:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
1.α. Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (KEE) Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων (παράγρ. 2 του άρθρου 13 και εδάφ. β παράγρ. 2 του άρθρου 25 του π.δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.Α', όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, με τα εδάφια β, γ και δ παράγρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 12/2009 ΦΕΚ 22 τ.Α' και παράγρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 21/2011 ΦΕΚ 72 τ.Α' και την παράγρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 41/2011 ΦΕΚ 107 τ.Α')
α) Πρόεδρος: 800,00 €
β) Αντιπρόεδρος: 700,00 €
γ) Τακτικά Μέλη: 600,00 €
δ) Έκτακτα μέλη, για κάθε μάθημα για το οποίο εισηγούνται θέματα: 200,00 €
ε) Γραμματέας: 600,00 €
στ) Βοηθοί Γραμματείς: 400,00 €
ζ) Δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμών του Δημοσίου ή εκπαιδευτικοί Δ.Ε. για την υποβοήθηση της ΚΕΕ στο έργο της για κάθε της για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι σαράντα (40) ημέρες για καθένα: 12,00 €
β. Κεντρική Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (άρθρο 6 της αριθμ. Φ. 151 /24463/Β6/2009, ΦΕΚ 422 τ.Β' κοινή υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ.151/39470/Β6/2010 ΦΕΚ 529 τ.Β' και Φ. 151/75687/ 1152016 κοινή υπουργική απόφαση(ΦΕΚ 1353 τ.Β')
α) Πρόεδρος: 800,00 €
β) Αντιπρόεδρος: 700,00 €
γ) Τακτικά Μέλη: 600,00 €
δ) Έκτακτα μέλη, για κάθε μάθημα για το οποίο εισηγούνται θέματα: 200,00 €
ε) Γραμματέας: 600,00 € στ) Βοηθοί Γραμματείς: 400,00 €
ζ) Εκπαιδευτικοί λειτουργοί ή υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. για την υποβοήθηση του έργου της Κεντρικής Επιτροπής για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι τριάντα (30) ημέρες για καθένα: 12,00 €
2.Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Μαθημάτων αποφοίτων Γεν. Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. (Κεφάλαιο Β' άρθρο 10 και παράγρ. 2 του άρθρου 13 της αριθμ. Φ.253/128314/ Β6/2002 ΦΕΚ 1538 τ.Β' υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παραγρ. 8, 9 και
11της αριθμ. Φ.253/27465/Β6/2009 ΦΕΚ 493 τ.Β' όμοιας)
α) Πρόεδρος: 800,00
β) Αντιπρόεδρος: 700,00 €
γ) Τακτικά Μέλη και Γραμματέας: 600,00 €
δ) Έκτακτα μέλη-εισηγητές θεμάτων για κάθε μάθημα για το οποίο εισηγούνται θέματα: 200,00 €
ε) Βοηθ. Γραμματέα: 400,00 €
στ) Γιατρός για την εξέταση των φυσικώς αδυνάτων, για κάθε ημέρα εξέτασης: 36,00 €
ζ) Υπάλληλοι του ΥΠΠΕΘ για την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής: 350,00 €
3.Κεντρική Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετάσεων ειδικών κατηγοριών (παράγρ. Α' του άρθρου 11 της αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ.Β' Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παραγράφους 27 και 29 της αριθμ. Φ.151/34623/Β6/2009 ΦΕΚ 636 τ.Β' και της Φ. 151/47149/Α5/2016/ΦΕΚ 820 Β'όμοιας)
α) Πρόεδρος: 800,00 €
β) Αντιπρόεδρος: 700,00 €
γ) Τακτικά Μέλη: 600,00 €
δ) Έκτακτα μέληεισηγητές, για κάθε μάθημα για το οποίο εισηγούνται θέματα: 200,00 €
ε) Γραμματέας: 400,00 €
στ) Βοηθοί Γραμματείς: 300,00 €
ζ) Διοικητικοί Υπάλληλοι του ΥΠΠΕΘ ή Εκπαιδευτικοί Δ.Ε. για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής:250,0€
4.Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων των Ειδικών Κατηγοριών (παράγρ. Β' του άρθρου 11 της αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ.Β' υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγρ. 30 της αριθμ. Φ.151/34623/Β6/2009 ΦΕΚ 636 τ.Β' κοινή υπουργική απόφαση και της Φ. 151/ 47149/Α5/2016/ΦΕΚ 820 Β'όμοιας)
α) Πρόεδρος: 800,00 €
β) Αντιπρόεδρος: 700,00 €
γ) Μέλος: 600,00 €
δ) Γραμματέας: 400,00 €
δ) Βοηθοί Γραμματείς: 300,00 €
ε) 'Εκτακτα μέλη εισηγητές για κάθε μάθημα για το οποίο εισηγούνται θέματα: 200,00 €
στ) Γιατρός για κάθε ημέρα εξέτασης: 36,00 €
ζ) Διοικητικοί Υπάλληλοι του ΥΠΠΕΘ ή Εκπαιδευτικοί Δ.Ε. για την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής: 250,00 €
5.α. Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων (παράγρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.Α', όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το εδάφιο α παράγρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 12/2009 ΦΕΚ 22 τ.Α') Πρόεδρος, Μέλη, Γραμματέας, Προσωπικό από Υπαλλήλους της Κεντρικής Επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ή Εκπαιδευτικούς Λειτουργούς Δ.Ε. και το αναγκαίο προσωπικό από δημοσίους υπαλλήλους ή υπαλλήλους Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμών του Δημοσίου ή εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής και τη δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου υποψηφίων, για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι πενήντα (50) ημέρες για καθένα: 12,00 €
β. Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του άρθρου 1 της αριθμ.Φ.151/24463/ Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ.Β' κοινή υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την Φ151/64333/Α5/2015 ΦΕΚ 721 τ.Β' κοινή υπουργική απόφαση Πρόεδρος, Μέλη, Γραμματέας, Προσωπικό από Διοικητικούς Υπαλλήλους της Κ.Υ. του ΥΠΠΕΘ ή αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και για την επικουρία της επιτροπής εκπαιδευτικούς λειτουργούς ή διοικητικούς υπαλλήλους του ΥΠΠΕΘ ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. για α κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι σαράντα (40) ημέρες για καθένα:12,0€
6.α. Περιφερειακοί Επόπτες εξετάσεων Γενικών Λυκείων (παράγρ. 3 του άρθρου 13 και παράγρ. 2 του άρθρου 25 του π.δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.Α', όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το εδάφιο ε παράγρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 12/2009 (ΦΕΚ 22 τ.Α'), παράγρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 21/2011 (ΦΕΚ 72 τ.Α').
Περιφερειακός Επόπτης Εξετάσεων: 546,00 €
Βοηθός Επόπτη: 360,00 €
Διοικητικός ή εκπαιδευτικός (επικουρία): 300,00 € β. Επόπτες Εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. του άρθρου 3 της αριθμ. Φ.151/24463/Β6/2009 (ΦΕΚ 422 τ.Β') κοινή υπουργική απόφαση και Φ 151/75687/1152016 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1353 τ.Β') Επόπτης: 267,00 € Βοηθός Επόπτη: 245,00 €
7.α. Επιτροπές Εξετάσεων Διευθύνσεων Δ.Ε. Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων (παράγρ. 4 του άρθρου 13 και εδάφιο β παράγρ. 2 του άρθρου 25 του π.δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα εδάφια στ και ζ παράγρ. 3 του άρθρου 1του π.δ. 12/2009 ΦΕΚ 22 τ.Α' και παράγρ. 4 του άρθρου 1του π.δ. 21/2011 ΦΕΚ 72 τ.Α' και την παράγρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 41/2011 ΦΕΚ 107 τ.Α')
α) Πρόεδρος: 419,00 € β) Μέλη: 320,00 € γ) Γραμματέας: 296,00 € δ) Βοηθοί Γραμματείς: 246,00 € ε) Χειριστές συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης:344,0€
β. Επιτροπές Επαναληπτικών Εξετάσεων Διευθύνσεων Δ.Ε. Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων α) Πρόεδρος: 200,00 € β) Μέλη: 180,00 €
γ) Γραμματέας: 180,00 € δ) Βοηθοί Γραμματείς: 130,00 € ε) Χειριστές συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης:180,00 €
8.α. Λυκειακές Επιτροπές Εξετάσεων (Λ.Ε.Ε.) Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων (παραγρ. 5 του άρθρου 13 και τις διατάξεις της περίπτωσης β της παραγρ. 2 του άρθρου 25 του του π.δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.Α', όπως τροποποιήθηκε με την παραγρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 41/2011 ΦΕΚ 107 τ.Α')
α) Πρόεδρος: 344,00 €
β) Μέλη: 270,00 €
γ) Γραμματέας: 270,00 €
δ) Βοηθοί Γραμματείς: 222,00 €
ε) Χειριστές συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης:344.0€
στ) Βοηθητικό προσωπικό για κάθε ημέρα εξέτασης:12.0€
β. Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων ΕΠΑ.Λ του άρθρου 3 της αριθμ. Φ.151/24463/ Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ.Β' κοινή υπουργική απόφαση και Φ 151/75687/1152016 (ΦΕΚ 1353 τ.Β') κοινή υπουργική απόφαση.
α) Πρόεδρος: 344,00 €
β) Μέλη: 270,00 €
γ) Γραμματέας: 270,00 €
δ) Βοηθοί Γραμματείς: 222,00 €
ε) Χειριστές συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης:344.0€
στ) Βοηθητικό προσωπικό για κάθε ημέρα εξέτασης:12.0€
9.Ομάδες επιτηρητών (άρθρο 19 του π.δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.Α' και άρθρο 3 της αριθμ. Φ.151/24463/Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ.Β' κοινής υπουργικής απόφασης).
Επιτηρητής για κάθε μέρα εξετάσεων: 14,00 €
10.Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων για τις εξετάσεις Ειδικών Μαθημάτων (άρθρο 6, 7 και 8 της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 ΦΕΚ 1538 τ.Β' υπουργικής απόφασης σε συνδυασμό με την παραγρ. 5 του άρθρου 13 του π.δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.Α')
α) Ξένες γλώσσες και Αρμονία, για κάθε ημέρα εξέτασης
1)Επόπτης: 38,00 €
2)Πρόεδρος εξεταστικού κέντρου: 38,00 €
3)Μέλος, γραμματέας, χειριστές ηλεκτρονικής μετάδοσης των θεμάτων: 36,00 €
4)Βοηθοί Γραμματείς: 34,00 €
5)Επιτηρητές: 15,00 €
6)Συνοδοί εκπαιδευτικοί για τη διακίνηση των γραπτών δοκιμίων από τα εξεταστικά προς τα Βαθμολογικά κέντρα: 12,00 €
7)Βοηθητικό προσωπικό: 12,00 €
β) Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο, για κάθε ημέρα εξέτασης
1)Επόπτης: 56,00 €
2)Πρόεδρος: 56,00 €
3)Μέλος, γραμματέας: 48,00 €
4)Βοηθοί Γραμματείς, χειριστές συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης: 48,00 €
5)Επιτηρητές: 27,00 €
6)Βοηθητικό προσωπικό: 12,00 €
7)Συνοδοί εκπαιδευτικοί για τη διακίνηση των γραπτών δοκιμίων από τα εξεταστικά προς τα Βαθμολογικά κέντρα: 12,00 €
γ) Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων
1)Επόπτης: 40,00 €
2)Πρόεδρος: 40,00 €
3)Μέλος, γραμματέας, χειριστές συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης: 38,00 €
4)Βοηθοί Γραμματείς: 35,00 €
5)Ειδικός επόπτης ελέγχου μουσικών και ακουστικών ικανοτήτων: 51,00 €
6)Επιτηρητές: 15,00 €
7)Βοηθητικό Προσωπικό: 12,00 €
8)Συνοδοί εκπαιδευτικοί για τη διακίνηση των γραπτών δοκιμίων από τα εξεταστικά προς τα Βαθμολογικά κέντρα: 12,00 €
11.Επόπτες και Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων πανελλαδικών εξετάσεων ειδικών κατηγοριών του άρθρου 12της αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ.Β' υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
α) Επόπτης: 336,00 € β) Πρόεδρος: 310,00 €
γ) Αντιπρόεδρος: 270,00 €
δ) Μέλη: 270,00 €
ε) Γραμματέας: 270,00 €
στ) Σχολίατρος ή άλλος γιατρός, Βοηθοί Γραμματείς:232.0€
ζ) Χειριστές συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης:264.0€
η) Βοηθητικό προσωπικό για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι επτά (7) ημέρες για καθένα: 12,00 €.
θ) Επιτηρητές για κάθε ημέρα επιτήρησης: 15,00 €
12.α. Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων γραπτών ΓΕΛ (παράγρ. 2 και 3 του άρθρου 21 και εδάφιο β παράγρ. 2 του άρθρου 25 του π.δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.Α', όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα εδάφια α και β παράγρ. 7 του άρθρου 1 του π.δ. 12/2009 (ΦΕΚ 22 τ.Α').
α) Πρόεδρος: 700,00 € β) Αντιπρόεδρος: 650,00 € γ) Μέλη: 500,00 € δ) Γραμματέας: 500,00 € ε) Βοηθοί Γραμματείς: 400,00 € στ) Υπάλληλοι από εκπαιδευτικούς, διοικητικούς ή από το βοηθητικό ή υπηρετικό προσωπικό για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής του Β.Κ., κατ' αποκοπή αποζημίωση για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι τριάντα πέντε (35) ημέρες για καθένα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη, ελλείψει προσωπικού, απασχόλησης ελάχιστου αριθμού ατόμων από το επικουρικό προσωπικό στο διπλάσιο του προβλεπομένου ωραρίου ημερησίως, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Παιδείας, έρευνας και Θρησκευμάτων.:16.0€
β. Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων γραπτών Επαναληπτικών Εξετάσεων Γενικού Λυκείου
α) Πρόεδρος: 520,00 €
β) Αντιπρόεδρος: 480,00 €
γ) Μέλη: 400,00 €
δ) Γραμματέας: 424,00 €
ε) Βοηθοί Γραμματείς: 336,00 €
στ) Υπάλληλοι από εκπαιδευτικούς, διοικητικούς ή από το βοηθητικό ή υπηρετικό προσωπικό για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής του Β.Κ., κατ' αποκοπή αποζημίωση για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι δώδεκα (12) ημέρες για καθένα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη, ελλείψει προσωπικού, απασχόλησης ελάχιστου αριθμού ατόμων από το επικουρικό προσωπικό στο διπλάσιο του προβλεπομένου ωραρίου ημερησίως, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: 16,00 € γ. Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων γραπτών ΕΠΑ.Λ του άρθρου 4 της αριθμ. Φ.151/24463/Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ.Β' κοινή υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ.151/39470/Β6/2010 ΦΕΚ 529 τ.Β' όμοια, και Φ 151/75687/Α5/2016 ΦΕΚ 1353 τ.Β' κοινή υπουργική απόφαση.
α) Πρόεδρος: 700,00 €
β) Αντιπρόεδρος: 650,00 €
γ) Μέλη 500,00 €
δ) Γραμματέας: 500,00 €
ε) Βοηθοί Γραμματείς: 400,00 €
στ) Υπάλληλοι από εκπαιδευτικούς, διοικητικούς ή από το βοηθητικό προσωπικό για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής του Β.Κ., κατ' αποκοπή αποζημίωση για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι τριάντα (30) ημέρες για καθένα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη, ελλείψει προσωπικού, απασχόλησης ελάχιστου αριθμού ατόμων από το επικουρικό προσωπικό στο διπλάσιο του προβλεπομένου ωραρίου ημερησίως, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: 16,00 €
13.Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων γραπτών ειδικών μαθημάτων και Ομάδες βαθμολογητών αναβαθμολογητών (άρθρο 12 της αριθμ. Φ.253/Β6/128314/2002 ΦΕΚ 1538 τ.Β' υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε με την παράγρ. 14 της αριθμ. Φ.253/27465/Β6/2009 ΦΕΚ493 τ.Β', άρθρο 14 της αριθμ. Φ.253/Β6/128314/2002 ΦΕΚ 1538 τ.Β' όμοιας.
α) Πρόεδρος: 490,00 €
β) Αντιπρόεδρος: 438,00 €
γ) Μέλος, Γραμματέας: 388,00 €
δ) Βοηθοί Γραμματείς: 361,00 €
ε) Προϊστάμενοι βαθμολόγησης: 335,00 €
στ) Βαθμολογητές Αναβαθμολογητές για κάθε βαθμολογούμενο (πρώτη ή δεύτερη βαθμολόγηση) αναβαθμολογούμενο γραπτό δοκίμιο: 2,10 €
ζ) Υπάλληλοι από διοικητικούς, εκπαιδευτικούς, βοηθητικό προσωπικό, υπηρετικό προσωπικό (καθαρίστριες) για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 25 ημέρες για καθένα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη, ελλείψει προσωπικού, απασχόλησης ελάχιστου αριθμού ατόμων από το επικουρικό προσωπικό στο διπλάσιο του προβλεπομένου ωραρίου ημερησίως, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: 16,00 €
14.Επιτροπή Βαθμολογικού Κέντρου γραπτών πανελλαδικών εξετάσεων και ειδικών μαθημάτων ειδικών κατηγοριών (άρθρ. 13 της αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ.Β' υπουργικής απόφασης.
α) Πρόεδρος: 490,00 €
β) Αντιπρόεδρος: 438,00 €
γ) Μέλη: 388,00 €
δ) Γραμματέας: 361,00 €
ε) Βοηθοί γραμματείς: 335,00 €
στ) Προσωπικό από εκπαιδευτικούς Δ.Ε, ή διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής του Β.Κ., βοηθητικό προσωπικό κατ' αποκοπή αποζημίωση για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι είκοσι (20) ημέρες για καθένα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη, ελλείψει προσωπικού, απασχόλησης ελάχιστου αριθμού ατόμων από το επικουρικό προσωπικό στο διπλάσιο του προβλεπομένου ωραρίου ημερησίως, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: 16,00 €
ζ) Βαθμολογητέςαναβαθμολογητές για κάθε γραπτό που βαθμολογούν ή αναβαθμολογούν: 2,10 €
15.Ομάδες Βαθμολογητών και Αναβαθμολογητών (Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ.) (του π.δ. 46/16 (ΦΕΚ 74 Α/2016) παράγρ. 2 του άρθρου 4 της αριθμ. Φ.151/24463/ Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ.Β' κοινής υπουργικής απόφασης, παράγρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 41/2011 ΦΕΚ 107 τ.Α' άρθρο 2 της αριθμ. Φ 151/75687/1152016 κοινής υπουργικής απόφασης ΦΕΚ 1353 τ.Β') βαθμολογητές ή αναβαθμολογητές, για κάθε γραπτό που βαθμολογούν ή αναβαθμολογούν: 2,10 €
Σε κάθε βαθμολογητή ή αναβαθμολογητή ορίζεται ποσό εφάπαξ αποζημίωσης εφόσον βαθμολογήσει συνολικά από ένα (1) μέχρι και είκοσι (20) γραπτά και μόνο για τα μαθήματα στα οποία ο συνολικός αριθμός των τετραδίων του Βαθμολογικού Κέντρου δεν υπερβαίνει τα (20): 50,00 €
16.Επιτροπές εξέτασης μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Γενικών Λυκείων, ΕΠΑ.Λ. και Ειδικών Κατηγοριών (αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ.Β') υπουργική απόφαση παράγρ. 3α και β του μόνου άρθρου της αριθμ. Φ.253/155439/Β6/2009 ΦΕΚ 2544 τ.Β' υπουργικής απόφασης παράγρ. 4 του άρθρου 3 και άρθρο 5 της αριθμ. Φ.151/24463/Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ.Β' κοινής υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ.151/39470/Β6/2010 ΦΕΚ 529 τ.Β' όμοια, άρθρο 2 της αριθμ. Φ 151/75687/1152016 κοινής υπουργικής απόφασης ΦΕΚ 1353 τ.Β').
α) Πρόεδρος, για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 11ημέρες για τα ΕΠΑ.Λ., 10 ημέρες για τα Γενικά Λύκεια και 5 ημέρες για τις Ειδικές Κατηγορίες: 40,00 €
β) Γ ια κάθε μέλοςεξεταστή (βαθμολογητή ή αναβαθμολογητή) και για κάθε ημέρα εξέτασης: 26,70 €
γ) Γραμματέας, για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 11ημέρες για τα ΕΠΑ.Λ., 10 ημέρες για τα Γενικά Λύκεια, και 5 ημέρες για τις Ειδικές Κατηγορίες: 21,00 €
δ) Σχολίατρος ή άλλος γιατρός, για κάθε ημέρα εξέτασης: 26,70 €
ε) 1. Βοηθοί γραμματείς για την υποβοήθηση της επιτροπής για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 10 ημέρες για τα Γενικά Λύκεια και 5 ημέρες για τις Ειδικές Κατηγορίες: 16,00 €
2.Επικουρικό Προσωπικό για την υποβοήθηση της επιτροπής των ΕΠΑ.Λ. για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 11 ημέρες: 16,00 €
3.Βοηθητικό Προσωπικό (επιστάτες καθαρίστριες) για την υποβοήθηση της επιτροπής των ΕΠΑ.Λ. για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 8 ημέρες: 16,00 €
στ) Επιτηρητές για κάθε ημέρα εξέτασης: 14,00 € ζ) Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για κάθε ημέρα εξέτασης: 26,70 €
17.Επιτροπές εξέτασης μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ειδικών μαθημάτων (άρθρο 13 της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 ΦΕΚ 1538 τ.Β' υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το εδάφιο β της παραγράφου 16 και την παράγραφο 17 της αριθμ. Φ.253/27465/Β6/2009 ΦΕΚ 493 τ.Β' όμοιας).
α) Πρόεδρος, για κάθε ημέρα εξέτασης: 40,00 €
β) Για κάθε μέλοςεξεταστή (βαθμολογητήαναβαθμολογητή) και για κάθε ημέρα εξέτασης: 26,70 €
γ) Γραμματέας, για κάθε ημέρα εξέτασης: 21,00 €
δ) Σχολίατρος ή άλλος γιατρός, για κάθε ημέρα εξέτασης: 26,70 €
ε) Επιτηρητής για κάθε ημέρα εξέτασης
Ξένες Γλώσσες: 15,00 €
Αρμονία, 'Ελεγχος Μουσικών και Ακουστικών Ικανοτήτων: 15,00 €
Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο: 26,70 €
στ) Βοηθοί γραμματείς για τη δημιουργία αρχείου καταχώρισης βαθμολογίας και γενικά την υποβοήθηση της επιτροπής για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 3ημέρες: 16,00 €
18.Εκπαιδευτικοί σύνδεσμοι για τη μεταφορά γραπτών δοκιμίων ή αποκομμάτων γραπτών δοκιμίων (παράγρ. 4 και 5 του άρθρου 13 και εδάφιο β παράγρ. 2 του άρθρου 25 του π.δ. 60/2006 (ΦΕΚ 65 τ.Α') παράγρ.4του άρθρου 1 του π.δ. 21/2011 (ΦΕΚ 72 τ.Α') και την παράγρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 41/2011 (ΦΕΚ 107 τ.Α') και των αριθμ. Φ.253/128314/Β6/02 ΦΕΚ 1538 τ.Β', Φ.151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ 272 τ.Β') υπουργικών αποφάσεων και Φ.151/24463/Β6/2009 (ΦΕΚ 422 τ.Β' κοινή υπουργική απόφαση) Εκπαιδευτικοί ή υπάλληλοι ή οδηγοί αυτοκινήτων του Υπ. Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ή άλλων Υπουργείων για τη μεταφορά γραπτών δοκιμίων ή αποκομμάτων των καταστάσεων υποψηφίων για κάθε ημέρα απασχόλησης:
α) από την Επιτροπή Εξετάσεων Διεύθυνσης Δ.Ε. ή τη Λυκειακή Επιτροπή προς τα Β.Κ. και αντίστροφα:40,00 €
β) από τις Λυκειακές Επιτροπές προς τις Επιτροπές/ Εξετάσεων Διεύθυνσης Δ.Ε. και αντίστροφα: 12,00 €
γ) από τα Β.Κ. προς τη Δ/νση Μηχανογράφησης του Υπ. Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων: 40,00 €
19.Επιτροπές Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας (άρθρο 11 της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/02 ΦΕΚ 1538 τ.Β' υπουργικής απόφασης και άρθρο 15 της αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ.Β' όμοιας)
α) Επόπτης, Πρόεδρος: 350,00 €
β) Μέλος, γιατρός, γραμματέας: 270,00 €
γ) Βοηθοί Γραμματείς: 215,00 €
δ) Υπάλληλοι από το διοικητικό ή βοηθητικό προσωπικό για την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής: 188,00 €
20.Επιτροπή αναβαθμολόγησης Γενικών Λυκείων, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. (παράγρ. 4 του άρθρου 24 του π.δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.Α' παράγρ. 4 του άρθρου 17 του π.δ. 56/2016 ΦΕΚ 91 Α/19052016)
Στον κάθε βαθμολογητή και στον αναβαθμολογητή ποσό εφάπαξ αποζημίωσης, εφόσον αναβαθμολογήσουν από ένα (1) μέχρι δέκα (10) γραπτά: 46,00 € και για κάθε επιπλέον γραπτό που αναβαθμολογεί: 1,60 €
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1.Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου αιτήσεων συμμετοχής και μηχανογραφικού δελτίου Ελλήνων του εξωτερικού (άρθρο 9 της αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ.Β' υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 της Φ.151/64998/ Β6/2011 ΦΕΚ 1307 τ.Β')
α) Πρόεδρος: 350,00 €
β) Μέλη: 300,00 €
γ) Γραμματέας: 300,00 €
δ) Βοηθοί Γραμματείς: 280,00 €
2.Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου μηχανογραφικών Αλλοδαπών Αλλογενών και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών μελών της Ε.Ε. μη Ελληνικής καταγωγής (άρθρο 10 της αριθμ. Φ.151/20049/ Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ.Β' υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 της Φ.151/64998/Β6/2011ΦΕΚ 1307 τ.Β')
α) Πρόεδρος: 350,00 € β) Μέλη: 300,00 € γ) Γραμματέας: 300,00 € δ) Βοηθοί Γραμματείς: 280,00 €
3.Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών των υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που υπάγονται στην κατηγορία «των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες». (άρθρο 7 της αριθμ. Φ.253/143554/Β6/2010, ΦΕΚ 1794 τ.Β' υπουργικής απόφασης)
α) Πρόεδρος: 500,00 € β) Μέλη: 400,00 € γ) Γραμματέας: 400,00 €
4.Επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής των υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που υπάγονται στην κατηγορία «των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες» του άρθρου 8 της αριθμ. Φ.253/143554/Β6/2010, ΦΕΚ 1794 τ.Β' υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
α) Πρόεδρος: 500,00 € β) Μέλη: 400,00 € γ) Γραμματέας: 400,00 €
5.α. Επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής υποψηφίων ΓΕΛ (άρθρο 11 του Κεφαλαίου Γ' της αριθμ. Φ.253/28934/Β6/2006 ΦΕΚ 391 τ.Β' υπουργικής απόφασης) Πρόεδρος, μέλη, γραμματέας, από διοικητικούς υπαλλήλους του ΥΠΠΕΘ ή εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δ.Ε. και για την πραγμάτωση των σκοπών της επιτροπής εκπαιδευτικούς λειτουργούς ή υπαλλήλους του ΥΠΠΕΘ ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι πενήντα (50) ημέρες για καθένα:12,0€
β. Επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής υποψηφίων ΕΠΑ.Λ. του άρθρου 7 της αριθμ. Φ.151/24463/ Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ.Β' κοινής υπουργικής απόφασης Πρόεδρος, μέλη, γραμματέας, από διοικητικούς υπαλλήλους του ΥΠΠΕΘ ή εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δ.Ε. και για την πραγμάτωση των σκοπών της επιτροπής εκπαιδευτικούς λειτουργούς ή υπαλλήλους του ΥΠΠΕΘ ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι σαράντα (40) ημέρες για καθένα: 12,00 €.
6.Επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής Ειδικών Κατηγοριών(άρθρο 14 της αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ.Β' υπουργικής απόφασης) Πρόεδρος, μέλη, γραμματέας, υπάλληλοι για δημιουργία αρχείου υποψηφίων, ελέγχου ορθής καταχώρισης προτιμήσεων των υποψηφίων και γενικά την υποβοήθηση της επιτροπής για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι τριάντα (30) ημέρες για καθένα: 12,00 €
7.Επιτροπή επιλογής αθλητών (αριθμ. Φ.151/31559/ Β6/2009 ΦΕΚ 544 τ.Β' κοινή υπουργική απόφαση)
α) Πρόεδρος: 350,00 € β) Μέλη: 300,00 € γ) Γραμματέας: 300,00 € δ) Βοηθοί Γραμματείς: 250,00 €
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.Οι αποζημιώσεις που προβλέπονται στα Κεφάλαια Α', Β' καταβάλλονται στους δικαιούχους μετά το πέρας των εξετάσεων ή εργασιών με έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής ή ενταλμάτων προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) και σε βάρος των εξής πιστώσεων:
α) για όσους εμπίπτουν στις περιπτώσεις 1 5 του Κεφαλαίου Α' και σε όλες τις περιπτώσεις του Κεφαλαίου Β', του ΚΑΕ 0515 του Ειδικού Φορέα 19 170 «Εισιτήριες εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση»,
β) για όσους εμπίπτουν στις υπόλοιπες περιπτώσεις του Κεφαλαίου Α', του προϋπολογισμού των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του ΚΑΕ 0515 του Ειδικού Φορέα 182 «Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»,
γ) για τις δαπάνες που προβλέπονται στην πρώτη περίπτωση του Κεφαλαίου Γ' και αφορούν απασχόληση Σάββατα και Κυριακές στις Επιτροπές των περιπτώσεων 1 5 του κεφαλαίου Α' και των περιπτώσεων 4, 5, 6 και 7 του κεφαλαίου Β', του ΚΑΕ 0512 του Ειδικού Φορέα 19 170 «Εισιτήριες εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση»,
δ) για τις δαπάνες που προβλέπονται στην πρώτη περίπτωση του Κεφαλαίου Γ' και αφορούν απασχόληση Σάββατα και Κυριακές στις Επιτροπές των περιπτώσεων 6 20 του κεφαλαίου Α', του ΚΑΕ 0512 του Ειδικού Φορέα 182 «Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» και πραγματοποιούνται από τους εκκαθαριστές των τακτικών αποδοχών,
ε) για τις δαπάνες που προβλέπονται στη πρώτη περίπτωση του Κεφαλαίου Γ' και αφορούν απασχόληση εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετά το πέρας του διδακτικού έτους στις Επιτροπές 6 20 του κεφαλαίου Α', του ΚΑΕ 0563 του Ειδικού Φορέα 182 «Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» και πραγματοποιούνται από τους εκκαθαριστές των τακτικών αποδοχών.
2.Η πληρωμή των αποζημιώσεων που προβλέπονται στα ΚΕΦ. Α, Β και στην περίπτωση 1 του Κεφαλαίου Γ' γίνεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Καταστάσεις πληρωμής σε τέσσερα (4) αντίγραφα, θεωρημένα από τον Πρόεδρο της οικείας Επιτροπής ή ελλείψει Προέδρου από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
β) Πρόσφατη βεβαίωση μηνιαίων αποδοχών των δικαιούχων, ή για όσους απασχολούνται με σύμβαση μίσθωσης έργου, αντίγραφο σύμβασης ή βεβαίωση πρόσληψης.
γ) Αντίγραφο απόφασης σύστασης Επιτροπής ή ορισμού προσωπικού απασχόλησης.
δ) Αντίγραφο απόφασης καθορισμού του προγράμματος των πανελλαδικών εξετάσεων. ε) Αντίγραφο της παρούσας απόφασης.
3.Ειδικά για την πληρωμή των αποζημιώσεων που προβλέπονται στις υποπεριπτώσεις γ), δ) και ε) της περίπτωσης 1 του παρόντος Κεφαλαίου, πέραν των δικαιολογητικών της περίπτωσης 2, απαιτείται και βεβαίωση του Προέδρου της οικείας Επιτροπής ή του Προϊσταμένου της οικείας Υπηρεσίας για την προσφορά της παρεχόμενης εργασίας τις συγκεκριμένες ημερομηνίες.».
Οι με αρ. αριθμ. 2/33374/0022/27.4.2012 (1393 τ.Β') και 2/41654/ΔΕΠ/20.6.2016 (272 τ.ΥΟΔΔ) κοινές υπουργικές αποφάσεις καταργούνται.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1.1.2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 27 Δεκεμβρίου 2016