Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014

Επιστροφή ή μη οφειλή τελών κυκλοφορίας έτους 2014 σε άτομα με αναπηρία
Θετικά απάντησε το υπουργείο Οικονομικών στο αίτημα της ΕΣΑμεΑ για την επιστροφή ή μη οφειλή τελών κυκλοφορίας έτους 2014, σε άτομα που δικαιούνται της απαλλαγής τους λόγω αναπηρίας, για το έτος αυτό, βάσει των διατάξεων του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄85).

Η ΕΣΑμεΑ είχε ζητήσει την επιστροφή τη στιγμή που οι δικαιούχοι της απαλλαγής των τελών κυκλοφορίας υποχρεώθηκαν να τα καταβάλλουν στις κατά τόπους εφορίες για δύο λόγους:

• Ο πρώτος λόγος ήταν η καθυστέρηση έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης με την οποία θα αντιστοιχίζονταν οι αναπηρίες του ν. 1798/88 με τις αναπηρίες όπως αυτές αναγράφονται στο νέο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας (ΦΕΚ1506/ΤΒ΄/2012).

• Ο δεύτερος λόγος ήταν η μεγάλη χρονική καθυστέρηση έκδοσης γνωματεύσεων σχετικών με τα αναπηρικά αυτοκίνητα από τα ΚΕΠΑ, λόγω και της πολύμηνης απεργίας των ιατρών.

Ακολουθεί  η απάντηση του υπουργείου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Αθήνα, 20 Μαΐου 2014
Αριθ. Πρωτ: Δ.ΤΕΦ Β’ 1079164 ΕΞ 2014

ΠΡΟΣ:
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ- ΕΣΑΜΕΑ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 236, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΤΚ 16341

ΚΟΙΝ.
1. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-εφαρμογές)
2. Όλες τις Δ.Ο.Υ.

ΘΕΜΑ: «Επιστροφή ή μη οφειλή τελών κυκλοφορίας έτους 2014, σε άτομα που δικαιούνται της απαλλαγής τους λόγω αναπηρίας, για το έτος αυτό, βάσει των διατάξεων του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄85) ».

Σχετ. Η από 15-4-2014 αίτησή σας

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής αίτησής σας που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας ότι, βάσει των διατάξεων της υποπαρ. Δ2, του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (85 Α77-4-2014), εξαιρετικά για το έτος 2014 απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας, οι έχοντες κάποια μορφή αναπηρίας που έχουν αιτηθεί την έκδοση από τα ΚΕΠΑ ιατρικής βεβαίωσης, κατ΄ εφαρμογή της αριθμ. Δ18 Α 5038263 ΕΞ 2013/24-10-2013 Κ.Υ Α., το έτος 2013 ή από την Α.Σ.Υ.Ε. το 2014, εφόσον οι εν λόγω βεβαιώσεις είναι θετικές και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική νομοθεσία περί απαλλαγών από τα τέλη κυκλοφορίας, ενώ στην περίπτωση που οι εν λόγω αιτούντες δεν δικαιούνται τη σχετική απαλλαγή τα τέλη κυκλοφορίας (του έτους 2014) καταβάλλονται από αυτούς χωρίς την επιβολή προστίμων ή προσαυξήσεων.

Κατ΄ εφαρμογή των προαναφερομένων νομοθετικών διατάξεων, εφόσον οι εν λόγω δικαιούχοι τύχουν της σχετικής απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2014, με την έκδοση της σχετικής απόφασης του αρμόδιου Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., αυτονόητο είναι ότι τυχόν καταβληθέντα από αυτούς τέλη κυκλοφορίας, για το έτος αυτό, τυγχάνουν επιστροφής ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, ενώ σε περίπτωση μη καταβολής τους, δεν οφείλονται.

Κατά ρητή διατύπωση επίσης των προαναφερομένων νομοθετικών διατάξεων σε περίπτωση που οι εν λόγω φορολογούμενοι δεν δικαιούνται της σχετικής απαλλαγής κατά τα ανωτέρω, τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2014 οφείλονται χωρίς προσαυξήσεις και πρόστιμα, σε περίπτωση που αυτά δεν έχουν ήδη καταβληθεί εμπροθέσμως (έως 3- 1-2013,καταληκτική ημερομηνία καταβολής των τελών κυκλοφορίας έτους 2014 βάσει της ΠΟΑ 1289/31-12-2013).

Τέλος επισημαίνεται ότι, οι χορηγούμενες από τα ΚΕΠΑ ή την ΑΣΥΕ ιατρικές βεβαιώσεις, πρέπει να προσκομίζονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός 30 ημερών από την έκδοσή τους και το αργότερο μέχρι 31.10.2014. Διευκρινίζεται ότι, για όσες ιατρικές βεβαιώσεις εκδόθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου, πρέπει να προσκομίζονται στις Δ.Ο.Υ εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία ισχύος του νόμου.


Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΧΑΡΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
- Γρ. Υπουργού (σχετ. 0003303/16-4-2014)
- Γρ. Γεν. Γραμ. Δημοσίων Εσόδων (0003367/15-4-2014)
- Γρ. Αναπλ. Προϊστ. Γεν. Δ/νσης Φορολογικής Διοίκησης
- Δ/νση Τελών και Ειδικών Φορολογιών


Πηγή: http://www.esamea.gr/