Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014

Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και oικονομικά αδυνάτων πολιτών.


Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και
oικονομικά αδυνάτων πολιτών.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1465
Αριθμ. Υ4α/ΓΠ/οικ.48985 (3)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 139491/2006
ικονομικά αδυνάτων πολιτών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 44 του Ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158/τ.Α΄) «Ανα−
διοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση
νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας».
β) Του Ν. 4238/2013 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό
Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και
λοιπές διατάξεις».
γ) Του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 όπως ισχύει.
δ) Των άρθρων 13, 14 και 15 του υπ’ αριθμ. 95 Π.Δ. (ΦΕΚ
76/τ.Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρό−
νοιας», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί.
ε) Του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ/Α/194/2010).
ζ) Της υπ’ αριθμ. 139491/2006 κοινής υπουργικής από−
φασης (ΦΕΚ 1747/ τ.Β΄), «Καθορισμός προϋποθέσεων,
κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα
νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανα−
σφάλιστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών».
η) Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
Χρήστου Σταϊκούρα» (Β/2105).
2.
Η δαπάνη που θα προκληθεί από την εν λόγω από− φαση θα βαρύνει τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων.
3.
Την ανάγκη διεύρυνσης των κατηγοριών δικαιού− χων δωρεάν νοσοκομειακής περίθαλψης (πολυήμερης ή βραχείας) εξαιτίας των δυσμενών οικονομικών και κοινωνικών
συνθηκών της χώρας, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ.
139491/2006 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομίας και
Οικονομικών, ως ακολούθως:
Στο τέλος του Κεφαλαίου Α της απόφασης προστί−
θενται οι ακόλουθες παράγραφοι:
8.
Δικαιούχοι δωρεάν νοσοκομειακής περίθαλψης (πολυήμερης ή βραχείας) καθίστανται οι ακόλουθες κατηγορίες πολιτών:
α. Ανασφάλιστοι Έλληνες πολίτες ή πολίτες ελληνικής
καταγωγής (ομογενείς, κάτοχοι δελτίου ταυτότητας
ομογενούς) ή υπήκοοι κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών, νόμιμα και μόνιμα
διαμένοντες στην Ελλάδα, οι οποίοι στερούνται των
προϋποθέσεων έκδοσης βιβλιαρίου ανασφαλίστου και
δεν είναι ασφαλισμένοι σε κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό
φορέα και
β. Ασφαλισμένοι που έχουν απωλέσει την ασφαλιστική
τους ικανότητα λόγω οφειλών στα οικεία Ασφαλιστι−
κά Ταμεία, όπως επίσης και τα εξαρτώμενα μέλη της
οικογένειάς τους.
9.
Αρμόδια για την κρίση των δικαιούχων της παρα− γράφου 8 είναι τριμελής επιτροπή του Νοσοκομείου.
Σε κάθε Νοσοκομείο ορίζονται τριμελείς επιτροπές
από το Διοικητή κατά περίπτωση στο Παθολογικό, Χει−
ρουργικό και Ψυχιατρικό Τομέα.
Οι εν λόγω Επιτροπές συγκροτούνται από το Διευθυ−
ντή της Ιατρικής Υπηρεσίας ως Πρόεδρο, το Συντονι−
στή Διευθυντή του αντίστοιχου Τομέα και το Διευθυντή
της Διοικητικής−Οικονομικής Υπηρεσίας, ως μέλη. Με
την ίδια απόφαση ορίζεται γραμματέας της Επιτροπής
διοικητικός υπάλληλος του Νοσοκομείου. Οι συνεδριά−
σεις των επιτροπών πραγματοποιούνται εντός ωραρίου
εργασίας.
10.
Για τις οριζόμενες κατηγορίες δικαιούχων της πα− ραγράφου 8, ορίζεται:
α. Για τους έχοντες πρόβλημα υγείας, παρέχεται
δωρεάν νοσοκομειακή περίθαλψη μόνον εφόσον αυτοί
προσκομίσουν με αίτησή τους, ιατρική γνωμάτευση υπο−
γεγραμμένη από το θεράποντα ιατρό και τον προϊστά−
μενο του αντιστοίχου τμήματος στη τριμελή Επιτροπή
του Νοσοκομείου στο οποίο έχουν παραπεμφθεί.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Οι οριζόμενες στην παρούσα απόφαση επιτροπές συ−
νεδριάζουν άμεσα προκειμένου να λάβουν απόφαση επί
των υποβαλλομένων αιτημάτων και εισηγούνται στο Δι−
οικητικό Συμβούλιο για την τελική έγκριση της δαπάνης.
Η δωρεάν νοσοκομειακή περίθαλψη αυτών αφορά
εξολοκλήρου σε ότι έχει σχέση με τη πάθησή τους και
παρέχεται μόνο από το Νοσοκομείο που τους παρακο−
λουθεί και για όσο διάστημα χρειάζεται.
β. Για τους προσερχόμενους στα επείγοντα, ορίζεται
ως προϋπόθεση ο χαρακτηρισμός των περιστατικών ως
επειγόντων από τον υπεύθυνο των ΤΕΠ.
Για την εν λόγω κατηγορία παρέχεται δωρεάν νοσο−
κομειακή περίθαλψη μόνον εφόσον αυτοί προσκομίσουν
ιατρική γνωμάτευση από τον υπεύθυνο των ΤΕΠ στις
οριζόμενες Επιτροπές και ακολουθείται η ως άνω ορι−
ζόμενη διαδικασία.
Η δωρεάν νοσοκομειακή περίθαλψη αυτών αφορά στο
χρονικό διάστημα από την προσέλευση στα επείγοντα
μέχρι τη γραπτή διαβεβαίωση των υπευθύνων ιατρών ότι
διενεργήθηκαν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις ή επεμ−
βατικές πράξεις και δεν κινδυνεύει πλέον η υγεία τους.
11.
Οι οριζόμενοι στην περίπτωση α. δικαιούχοι νοσο− κομειακής περίθαλψης παραπέμπονται σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ από τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας του Π.Ε.ΔΥ. και τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσοκομείων.
12.
Για τις ως άνω περιπτώσεις η ασφαλιστική ικανό− τητα βεβαιώνεται από το οικείο Ασφαλιστικό Ταμείο ή οποιονδήποτε φορέα που νομιμοποιείται για τη βεβαί−
ωση ασφαλιστικής ικανότητας. Οι απαιτούμενες ενέρ− γειες για τη διαπίστωση της ασφαλιστικής ικανότητας διενεργούνται αυτεπάγγελτα από τα Νοσοκομεία.
13.
Οι αποφάσεις των ανωτέρω οριζομένων τριμελών Επιτροπών και των Διοικητικών Συμβουλίων των Νο− σοκομείων δύνανται να υπόκεινται σε έλεγχο από το Σ.Ε.Υ.Π.Π.

14.
Οι δικαιούχοι της παραγράφου 8 υποχρεούνται να έχουν ΑΜΚΑ, προκειμένου να υπαχθούν στις διατάξεις της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004