Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2016

Καθορισμός δικαιολογητικών και λοιπών αναγκαίων λεπτομερειών για την καταβολή του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων υπερηλίκων

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
3 Αυγούστου 2016
ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2401
         ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ.  Φ10034/24237/655
    Καθορισμός  δικαιολογητικών  και  λοιπών  ανα-
    Καθορισμός  δικαιολογητικών  και  λοιπών  ανα-
γκαίων λεπτομερειών για την καταβολή του επι-
δόματος  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  Ανασφαλί-
στων Υπερηλίκων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
      Έχοντας  υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 16, 91 και 93 του Ν. 4387/2016
«Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης - Μεταρρύθμιση
ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις
φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 85/12.5.2016).
2. Τις διατάξεις του Ν. 1296/1982 (Α 128 ) και του άρ-
θρου πρώτου της υποπαραγράφου ΙΑ6 της παραγράφου
5 του Ν. 4093/2012 (Α 222).
3. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 78/1998 (ΦΕΚ Α' 72/7.4.1998)
«Καταστατικό Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών».
4.  Το  Π.δ/γμα  113/2014  «Οργανισμός  Υπουργεί-
ου  Εργασίας  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Πρόνοιας» 
(ΦΕΚ 180/τ.Α).
5.  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  5  του  Π.δ/τος  24/2015 
«Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20/
τ.Α ́) και του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις
για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης
και των Κυβερνητικών Οργάνων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 29/τ.Α ́).
6. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Α ́).
7.  Τις  διατάξεις  της  υπ'  αριθ.  οικ.  44549/Δ9.12193/
8-10-2015  απόφασης  του  Πρωθυπουργού  και  του 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» (ΦΕΚ 2169/τ.Β ́).
8. Την αριθ Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αν. Υπουργό Οικονο-
μικών Γ. Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β' 2168/9-10-2015).
9. Την αρ. 1501/1/19-5-2016 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΟΓΑ.
10. Την αριθ. πρωτ. 28568/970/13-7-2016 Εισηγητική
Έκθεση της Γεν. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
Δ7-Δ/νση  Οικονομικής  Εποπτείας  και  Επιθεώρησης 
Ν.Π.Δ.Δ του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και την αρ.
Δ6/Α/Φ1/οικ.32777/1867/15-7-2016 συμπληρωματική
Εισηγητική Έκθεση της ανωτέρω Γενικής Δ/νσης, βάσει
του άρθρου 24 παρ. 5ε του Ν. 4270/2014 (Α 143).
12. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα
(κωδικοποιητικό Π.δ/γμα 63/2005, Α/98) και το γεγονός
ότι από την Απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βά-
ρος του προϋπολογισμού του ΟΓΑ η οποία εκτιμάται σε
περίπου 25.568.740 ευρώ για το έτος 2016, σε 80.896.457
ευρώ για το έτος 2017 και σε 93.856.457 ευρώ για το
έτος 2018, θα καλυφθεί δε από τις ήδη προβλεπόμενες
πιστώσεις επιχορήγησης του ΟΓΑ από τον Κρατικό Προϋ -
πολογισμό για την περίοδο 2016-2018.
Η προκαλούμενη επιβάρυνση πρόκειται να καλυφθεί
από τον ΚΑΕ 0692 του Προϋπολογισμού του ΟΓΑ,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Χρόνος υποβολής αίτησης.
1. Το δικαίωμα υποβολής της αίτησης αρχίζει το μήνα
συμπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας του αιτούντα
ή και αργότερα. Η ημερομηνία έναρξης καταβολής του
επιδόματος είναι η 1η του επόμενου μήνα, από την υπο-
βολή της αίτησης.
2. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισο-
δήματος.
Για την υποβολή αίτησης για χορήγηση επιδόματος
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων,
απαιτείται η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήμα-
τος φυσικών προσώπων. Αιτήσεις που δεν συνοδεύο-
νται από την απαιτούμενη φορολογική δήλωση και το
αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα δεν εξετάζονται.
3. Αρμόδια υπηρεσία του ΟΓΑ.
Αρμόδια υπηρεσία για την εξέταση των αιτήσεων για
χορήγηση του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανα-
σφάλιστων Υπερηλίκων, είναι το Τμήμα Α6 Συντάξεων
Επιζώντων και Ανασφάλιστων Υπερηλίκων της Κεντρικής
Υπηρεσίας και το Τμήμα Ασφάλισης και Παροχών των
Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του ΟΓΑ.
Άρθρο 2
Δικαιολογητικά.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδει-
ξη της συνδρομής των προϋποθέσεων χορήγησης του
επιδόματος  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  Ανασφάλιστων 
Υπερηλίκων για όσους υποβάλλουν αίτηση, μετά την
ισχύ των διατάξεων του άρθρου 93 του Ν. 4387/2016
(ΦΕΚ/Α' 85/12.5.2016), είναι τα ακόλουθα:
1) Αίτηση στο ειδικό έντυπο του ΟΓΑ «ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗ-
ΛΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛ-
ΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ», η οποία
υποβάλλεται, ηλεκτρονικά, στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ
του τόπου κατοικίας, εκτυπώνεται, υπογράφεται και απο-
στέλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ, μαζί με όλα
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
2) Ταυτότητα - οικογενειακή κατάσταση.
2.1 Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς ή Διαβατηρίου
του αιτούντα και του/της συζύγου σε περίπτωση εγγά-
μων ή του συντρόφου σε περίπτωση σύναψης συμφώ-
νου συμβίωσης.
2.2 Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστα-
σης. Οι αλλοδαποί, που δεν έχουν οικογενειακή μερίδα
στην  Ελλάδα,  υποβάλλουν  δημόσιο  έγγραφο  που  να 
αποδεικνύει την οικογενειακή τους κατάσταση ή ληξι-
αρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης στην αντίστοιχη
περίπτωση.
2.3  Διαζευκτήριο  ή  διαζύγιο  σε  περίπτωση  πολιτικού 
γάμου, εφόσον ο αιτών είναι διαζευγμένος ή τη λύση του
συμφώνου, για όσους είχαν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.
3) Ασφάλιση, συνταξιοδότηση, λήψη προνοιακών πα-
ροχών.
3.1 Η ασφάλιση, η συνταξιοδότηση σε φορέα (ελλη-
νικό ή ξένο) κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή η λήψη
προνοιακής παροχής από την Ελλάδα, αποδεικνύεται με
βεβαίωση του αρμόδιου φορέα. Ειδικότερα απαιτείται
η υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητικών ανά κα-
τηγορία.
α) Για όσους είναι συνταξιούχοι.
Βεβαίωση στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο χρόνος
έναρξης της συνταξιοδότησης και το μηνιαίο ποσό της
σύνταξης που λαμβάνει κατά το χρόνο υποβολής της
αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων.
Οι συνταξιούχοι ελληνικών Φορέων Κοινωνικής Ασφά-
λισης (ΦΚΑ) και του Δημοσίου, θα πρέπει να υποβάλλουν
βεβαίωση για το αν λαμβάνουν ή δικαιούνται επίδομα
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.).
Σε  περίπτωση  που  είναι  έγγαμος  και  ο/η  σύζυγος 
του/της είναι συνταξιούχος ασφαλιστικού φορέα ή του
Δημοσίου, της Ελλάδας ή του εξωτερικού, πρόσφατο
ενημερωτικό σημείωμα του φορέα από το οποίο να προ-
κύπτει το ποσό της μηνιαίας σύνταξης που λαμβάνει ο/η
σύζυγος. Επίσης βεβαίωση από τον αρμόδιο ελληνικό
ασφαλιστικό φορέα, από την οποία να προκύπτει αν λαμ-
βάνει επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
(Ε.Κ.Α.Σ.).
Σε περίπτωση χηρείας, υποβ
άλλει βεβαίωση του αρ-
μόδιου ασφαλιστικού φορέα, που ήταν ασφαλισμένος ή
συνταξιούχος ο θανών σύζυγος στην οποία αναφέρεται
αν ο χήρος δικαιούται σύνταξη θανάτου.
β) Για όσους είναι ασφαλισμένοι.
Όσοι έχουν χρόνο ασφάλισης σε χώρα του εξωτερι-
κού, απαιτείται η υποβολή πρόσφατης βεβαίωσης, του
αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα της αλλοδαπής, από την
οποία να προκύπτει ο χρόνος ασφάλισής τους, καθώς και
αν δικαιούνται ή λαμβάνουν σύνταξη από τη χώρα αυτή.
Οι βεβαιώσεις που εκδίδονται από αλλοδαπούς φο-
ρείς, πρέπει να είναι αρμοδίως επικυρωμένες και επίση-
μα μεταφρασμένες.
Η βεβαίωση ασφάλισης σε ελληνικούς φορείς και το
Δημόσιο δύναται να αναζητείται αυτεπάγγελτα.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που η έκδοση βεβαιώσεων
ασφαλιστικών φορέων του εξωτερικού για την ασφάλιση
ή τη συνταξιοδότηση, είναι ιδιαίτερα δυσχερής, λόγω
έκτακτων γεγονότων ή ιδιαίτερων κοινωνικοπολιτικών
συνθηκών,  όπως  αυτά  πιστοποιούνται  με  βεβαίωση 
της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών,
τότε είναι δυνατόν να γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση
σχετικά με την ασφάλιση ή τη συνταξιοδότηση από το
εξωτερικό των αιτούντων και των συζύγων τους.
γ) Για όσους λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα.
Πρόσφατη βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία χο-
ρήγησης παροχών πρόνοιας, του οικείου Δήμου ή άλλου
αρμόδιου φορέα, από την οποία να προκύπτει το είδος
των επιδομάτων, το μηνιαίο ποσό και η χρονική διάρκεια
χορήγησης. Σε περίπτωση εγγάμων ή συμβιούντων, τη
βεβαίωση αυτή θα προσκομίζουν και οι δύο σύζυγοι.
Όσοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης προσκομί-
ζουν τα ίδια δικαιολογητικά με τους εγγάμους.
4) Απόδειξη χρόνου διαμονής στην Ελλάδα.
Για  τον  έλεγχο  της  μόνιμης  διαμονής  στην  Ελλάδα 
υποβάλλονται, αναλόγως, ένα ή περισσότερα από τα
ακόλουθα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τη νόμιμη
και μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα:
4.1.  Βεβαίωση  της  αρμόδιας  δημοτικής  αρχής,  για  τη 
μόνιμη  κατοικία,  σύμφωνα  με  τη  διάταξη  του  άρθρου 
279  του  Ν.  3463/2006  (Α ́  114),  το  άρθρο  4  παρ.  5  του 
Ν. 2647/1998 (Α ́ 237), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
13 παρ. 3 του Ν. 3242/2004 (Α ́ 102), όπως ισχύουν σήμερα.
4.2. Αντίγραφα των εντύπων Ε1 δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος ή θεωρημένα εκκαθαριστικά σημειώματα
ή των εντύπων Ε9.
4.3. Φωτοαντίγραφα όλων των σελίδων του/των δι-
αβατηρίου/ων, της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, εφόσον
πρόκειται για πολίτες και άλλων χωρών.
4.4. Πιστοποιητικό μετοικεσίας.
4.5. Βεβαίωση ελληνικού ασφαλιστικού φορέα από την
οποία να προκύπτει αναλυτικά ο χρόνος ασφάλισής του.
4.6. Αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.
4.7. Μισθωτήριο συμβόλαιο, με μισθωτή το δικαιούχο
ή τον/τη σύζυγό του, κατατεθειμένο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
ή σε περίπτωση που φιλοξενείται από συγγενείς α' ή β'
βαθμού, αντίγραφο αρχικής δήλωσης φορολογίας ει-
σοδήματος του φιλοξενούντος, που να το αποδεικνύει.
4.8. Βεβαίωση από την αρμόδια περιφερειακή διεύθυν-
ση του ΟΑΕΔ, από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία
κατάθεσης δικαιολογητικών για την καταβολή του εφ'
άπαξ επιδόματος ομογενών ή επιδόματος ανεργίας.
4.9. Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία καταβολής
παροχών πρόνοιας, του οικείου Δήμου, από την οποία
να προκύπτει το χρονικό διάστημα επιδότησης κατά το
οποίο ο αιτών τυχόν ελάμβανε ή λαμβάνει επίδομα στε-
γαστικής συνδρομής.
4.10. Λογαριασμοί ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευσης κλπ).
4.11.  Οποιοδήποτε  άλλο  έγγραφο  στοιχείο  από  το 
οποίο προκύπτει η μόνιμη διαμονή και εγκατάσταση
στην Ελλάδα.
5) Υπεύθυνες δηλώσεις.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να
δηλώνει ότι, σε περίπτωση μεταβολής του ποσού της
σύνταξης ή του επιδόματος που λαμβάνουν ή που θα
τους χορηγηθεί από άλλο ασφαλιστικό φορέα ή το Δη-
μόσιο, της Ελλάδας ή του εξωτερικού, θα το δηλώσουν
άμεσα στον ΟΓΑ.
Σε περίπτωση μεταβολής του ποσού της σύνταξης ή
του επιδόματος που λαμβάνουν ή που θα τους χορη-
γηθεί οι επιδοματούχοι ανασφάλιστοι υπερήλικες από
άλλο ασφαλιστικό φορέα ή το Δημόσιο, της Ελλάδας ή
του εξωτερικού, οι βεβαιώσεις των αρμόδιων φορέων,
που θα αναφέρουν τη μεταβολή αυτή, αρμοδίως επι-
κυρωμένες και επίσημα μεταφρασμένες, θα πρέπει να
κατατίθενται, στο αρμόδιο Τμήμα της Κεντρικής Υπηρε-
σίας ή του Περιφερειακού Υποκαταστήματος του ΟΓΑ.
6. Καταθετικός λογαριασμός.
Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου κατα-
θετικού λογαριασμού Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ., με δικαιούχο ή
συνδικαιούχο τον/ην αιτούντα/ούσα, από την οποία να
προκύπτει ο αριθμός «ΙΒΑΝ».
7. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή δικαιολογητικό κρί-
νουν τα αρμόδια όργανα του ΟΓΑ ότι απαιτείται για την
απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων για τη χο-
ρήγηση της παροχής.
Η μη προσκόμιση δικαιολογητικών, με ευθύνη του αι-
τούντα, για χρόνο μεγαλύτερο του εξαμήνου αποτελεί
λόγο απόρριψης της αίτησης χορήγησης του επιδόμα-
τος.
Άρθρο 3
Έλεγχος εισοδηματικού κριτηρίου.
Ο έλεγχος του εισοδηματικού κριτηρίου πραγματο-
ποιείται με βάση τα εισοδήματα, όπως αυτά προκύπτουν
από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολο-
γικού έτους, που προηγείται εκείνου που υποβάλλεται η
αίτηση για χορήγηση επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων και το αντίστοιχο εκκα-
θαριστικό σημείωμα της αρμόδιας φορολογικής αρχής.
Απαιτείται η υποβολή φωτοαντίγραφου του εντύπου
Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώ-
πων και του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος
της  αρμόδιας  φορολογικής  αρχής,  του  φορολογικού 
έτους, που προηγείται εκείνου που υποβάλλεται η αίτη-
ση χορήγησης του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ανασφάλιστων Υπερηλίκων.
Στο ατομικό και στο οικογενειακό εισόδημα, συνυπο-
λογίζονται τα ποσά που έχει εισπράξει ή που δικαιούται
να εισπράξει ο ίδιος και ο/η σύζυγος του/της για έγγα-
μους και για όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίω-
σης, από βοηθήματα, οικονομικές ενισχύσεις ή άλλες
συντάξεις ή επιδόματα, εκτός των εξαιρέσεων που ρητά
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 93 του
Ν. 4387/2016. Ακόμα, συνυπολογίζεται κάθε άλλο ει-
σόδημα και έσοδο που δεν έχει δηλωθεί, ακόμα και αν
απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό
τρόπο ή δεν υπάρχει από το νόμο υποχρέωση δήλωσής
του.
Όταν ο/η σύζυγος λαμβάνει ήδη σύνταξη ανασφά-
λιστου υπερήλικα ή Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, οι ετήσιες συντάξεις του ή
το ετήσιο επίδομα συνυπολογίζονται στο οικογενειακό
εισόδημα, προκειμένου να κριθεί, αν ο άλλος σύζυγος
ή το άλλο μέρος του συμφώνου συμβίωσης, θα λάβει
την  παροχή,  δεδομένου  ότι  δεν  περιλαμβάνεται  στις 
εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 93 του Ν. 4387/2016.
Το ποσό του καταβαλλόμενου επιδόματος στους ανα-
σφάλιστους υπερήλικες από ίδιο δικαίωμα, δε λαμβάνε-
ται υπόψη κατά την εξέταση της συνδρομής των προϋ-
ποθέσεων για τη συνέχιση καταβολής του επιδόματος.
Ο έλεγχος του εισοδηματικού κριτηρίου δύναται να
γίνεται από τον ΟΓΑ και με ηλεκτρονική διασταύρωση
σε συνεργασία με την αρμόδια φορολογική αρχή.
Άρθρο 4
Έλεγχος ακίνητης περιουσίας.
Για τον έλεγχο της αξίας της ακίνητης περιουσίας απαι-
τείται η υποβολή του εντύπου «Δήλωση Ενιαίου Φόρου
Ιδιοκτησίας Ακινήτων - Πράξη διοικητικού προσδιορι-
σμού φόρου Ν. 4223/2013 (Α 287)» (εκτύπωση εκκα-
θαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης), στο οποίο κατα-
γράφεται η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας.
Άρθρο 5
Οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 93 του
Ν. 4387/2016, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά. Εφό-
σον ο αιτών ή ο επιδοματούχος δεν πληροί μία από τις
προϋποθέσεις  που  τίθενται  από  τον  ανωτέρω  νόμο, 
αποκλείεται από τη λήψη ή τη συνέχιση της καταβολής
της παροχής, παρέλκει δε η αναζήτηση των λοιπών δι-
καιολογητικών.
Από  το  μηνιαίο  ποσό  του  επιδόματος  Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, αφαιρού-
νται,  σύμφωνα  με  την  παρ.  1β  του  άρθρου  93  του 
Ν. 4387/2016, και τα προνοιακά επιδόματα που δεν
υπολογίζονται στο εισόδημα, σύμφωνα με την παρ. 2
του ίδιου άρθρου, δηλαδή οι οικονομικές ενισχύσεις
που  χορηγούνται  σε  άτομα  με  αναπηρίες  λόγω  της 
αναπηρίας τους, το διατροφικό επίδομα που χορηγεί-
ται στους πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
τελικού σταδίου και στους μεταμοσχευμένους καθώς
και το επίδομα ανεργίας.
Η διενέργεια επανελέγχου, προαναγγελίας διακοπής,
αναστολής καταβολής του επιδόματος πραγματοποιεί-
ται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 και 56 του
Π.δ/τος 78/1998 (Α ́ 72).
Η νομισματική ισοτιμία που λαμβάνεται υπόψη, για
τον υπολογισμό του ποσού του Επιδόματος Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, είναι αυτή που
ισχύει, σύμφωνα με το Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος και
Ξένων Τραπεζογραμματίων ελληνικών τραπεζών, κατά
την 1η εργάσιμη μέρα του έτους απονομής, επανελέγχου
ή τροποποίησης του ποσού της σύνταξης αυτής.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΓΑ, δύνανται να προβαί-
νουν σε ηλεκτρονικούς ελέγχους και διασταυρώσεις στοι-
χείων σε όλα τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά αρχεία, που τη-
ρούν δεδομένα τα οποία σχετίζονται ειδικά με το επίδομα.
Η διαδικασία υποβολής της αίτησης και εξέτασης αυ-
τής, δύναται να γίνεται ηλεκτρονικά.
Για την υλοποίηση των διατάξεων δίνεται άδεια απευ-
θείας διασύνδεσης των υπηρεσιών του ΟΓΑ με τα πλη-
ροφοριακά συστήματα «ΑΤΛΑΣ» «ΗΛΙΟΣ» και «ΕΣΕΠΣ»
που τηρεί η ΗΔΙΚΑ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
  Αθήνα, 29 Ιουλίου 2016
Ο Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης
Ο Αναπληρωτής
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Υπουργός Οικονομικών
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ 

ΝΟΜΟΣ 4387 2016
ΦΕΚ: Α 85 20160512
Τέθηκε σε ισχύ: 12.05.2016
Τίτλος
Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις
Αρθρο: 91
Τίτλος Αρθρου
Προνοιακά Επιδόματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης ηλικιωμένων και υπερηλίκων
Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ
Στους ανασφάλιστους υπερήλικες και στους συνταξιούχους σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου που πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 92 και 93 καταβάλλονται τα προβλεπόμενα στις ρυθμίσεις αυτών ειδικά προνοιακά επιδόματα, η δαπάνη για την καταβολή των οποίων βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αρθρο: 93
Τίτλος Αρθρου
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερήλικων
Κείμενο Αρθρου
1. Στους ανασφάλιστους υπερήλικες και σε αυτούς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, καταβάλλεται από τον ΟΓΑ, επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: α. Έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.
β. Δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται να λάβουν σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα, μεγαλύτερη από το κατωτέρω στην παράγραφο 3 πλήρες ποσό του επιδόματος. Σε περίπτωση που η κατά τα ανωτέρω σύνταξη ή παροχή από δημόσιο φορέα που λαμβάνουν είναι μικρότερη από το επίδομα, δικαιούνται το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού της σύνταξης ή παροχής που λαμβάνουν από το επίδομα. Αν το ποσό που προκύπτει είναι μικρότερο από είκοσι (20) ευρώ δεν καταβάλλεται το επίδομα. Σε περίπτωση μεταβολής του ποσού της σύνταξης ή της παροχής που λαμβάνουν από το εξωτερικό ή την Ελλάδα, αντίστοιχα, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να το δηλώσουν αμέσως, προκειμένου να τροποποιηθεί αναλόγως το ποσό του επιδόματος. Για όσους λαμβάνουν σύνταξη ή άλλη παροχή από οποιοδήποτε φορέα του εξωτερικού, η νομισματική ισοτιμία λαμβάνεται υπόψη την 1η εργάσιμη ημέρα του έτους κατά τη χορήγηση, την επαναχορήγηση ή την τροποποίηση του ποσού της παροχής που λαμβάνουν από τον αρμόδιο για την καταβολή αυτής φορέα, λόγω αλλαγής του ποσού της σύνταξης που λαμβάνουν από τον φορέα του εξωτερικού. γ. Διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα δεκαπέντε (15) συνεχόμενα έτη πριν από την υποβολή της αίτησης για τη λήψη του επιδόματος ή δεκαπέντε (15) έτη μεταξύ του 17ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους, εκ των οποίων τα δέκα (10) συνεχόμενα πριν από την υποβολή της αίτησης και εξακολουθούν να διαμένουν στην Ελλάδα και μετά τη λήψη της παροχής. δ. Το ποσό του επιδόματος καταβάλλεται πλήρες ή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση β' της παρ. 1 για όσους πληρούν αθροιστικά τα ανωτέρω κριτήρια και έχουν συμπληρώσει στη χώρα τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) πλήρη έτη διαμονής και μειώνεται κατά 1/35 για κάθε ένα (1) έτος που υπολείπεται των τριάντα πέντε (35) ετών διαμονής στη χώρα. ε. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (4.320) ευρώ ή, στη περίπτωση εγγάμων, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (8.640) ευρώ. στ. Εξαιρούνται της παροχής οι μοναχοί/ες, οι οποίοι διαμένουν σε Ιερές Μονές και συντηρούνται από αυτές και όσοι εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας. ζ. Εξαιρούνται επίσης οι ανασφάλιστοι υπερήλικες και αυτοί που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, εφόσον ο/η σύζυγος λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή μεγαλύτερη από την παροχή.
2. Στο εισόδημα δεν υπολογίζονται:
α. Οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρίες λόγω της αναπηρίας τους. β. Το διατροφικό επίδομα που χορηγείται στους πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και στους μεταμοσχευμένους. γ. Το επίδομα ανεργίας.
δ. Η διατροφή που καταβάλλεται σε ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο.
3. Περιουσιακά κριτήρια.
α. Ακίνητη περιουσία:
Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του αιτούντος, σύμφωνα με τα ανωτέρω το επίδομα δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των ενενήντα χιλιάδων (90.000) ευρώ. β. Κινητή περιουσία:
Το τεκμήριο αντικειμενικής δαπάνης της κινητής περιουσίας του αιτούντος (επιβατικά ΙΧ, ΜΧ αυτοκίνητα ή και δίκυκλα) δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της, το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.
4. Το πλήρες ποσό του μηνιαίου επιδόματος ανέρχεται σε τριακόσια εξήντα (360) ευρώ και αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του παρόντος.
5. Η ως άνω παροχή καταβάλλεται σε μηνιαία βάση για όσους δικαιούχους κάνουν αίτηση από την 1η του επόμενου της υποβολής της αίτησης μήνα. Εκκρεμείς αιτήσεις σε οποιοδήποτε στάδιο διοικητικής διαδικασίας, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, εξετάζονται με τις προϋποθέσεις του παρόντος.
6. Ποσά συντάξεων που εισπράχθηκαν μέχρι τη διακοπή της παροχής του ανασφάλιστου υπερήλικα, όπως προβλέπονταν από τις διατάξεις της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου ΙΑ.6. της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 δεν αναζητούνται.
7. Οι ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαμβάνουν ήδη, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, παροχή από τον ΟΓΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1296/1982, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4093/2012, εξακολουθούν να λαμβάνουν την παροχή, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση διατάξεις του τελευταίου.
8. Κατά της απόφασης περί απονομής ή μη του παρόντος επιδόματος επιτρέπεται ένσταση ενώπιον του οργάνου εξέτασης ενστάσεων του άρθρου 40 του Π.δ. 78/1998 (Α' 72), εντός προθεσμίας τριών μηνών, που αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης στον αιτούντα. Το ως άνω όργανο εξετάζει την ένσταση και κατά νόμο και κατ' ουσίαν και υποχρεούται να αποφανθεί μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της.
9. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται τα δικαιολογητικά, η διαδικασία καταβολής της παροχής, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
10. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 69 του Ν. 4144/2013 (Α' 88) εφαρμόζονται και στην παρούσα ρύθμιση.

ΝΟΜΟΣ 1296: 1982
ΦΕΚ: Α 128 19821012
Τέθηκε σε ισχύ: 12.10.1982
Τίτλος
"Για την ασφάλιση ανασφαλίστων ομάδων".
Θέματα
Ανασφάλιστοι υπερήλικες, Σύνταξη από ΟΓΑ, Ηθοποιοί - Συγγραφείς κλπ ασφάλιση ΙΚΑ
Σχόλια
- Σχετικά με τον παρόντα νόμο, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου υποπαράγραφος ΙΑ.6. περίπτωση 5 του ν. 4093/2012 (Α' 222), βλέπε άρθρο 31 Ν. 4331/2015 (Α' 69/02.07.2015).

Αρθρο: 1
Κείμενο Αρθρου
1. Στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), δημιουργείται ειδικός λογαριασμός με τον τίτλο "ειδικός λογαριασμός συνταξιοδότησης ανασφάλιστων υπερήλικων" οικονομικά ανεξάρτητος από τους άλλους κλάδους ασφάλισης.
"2. Από το λογαριασμό αυτόν χορηγείται κάθε μήνα σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη σε Ελληνες υπήκοους και ομογενείς, που μένουν στην Ελλάδα με τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
α. Να έχουν συμπληρώσει το 68ο έτος της ηλικίας τους.
β. Να μη παίρνουν αυτοί και οι σύζυγοι τους στις περιπτώσεις ανδρογύνων, σύνταξη ή άλλο περιοδικό βοήθημα από οποιαδήποτε πηγή. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής η χορήγηση σύνταξης από τον ΟΓΑ στον ένα των συζύγων, στις περιπτώσεις ανδρογύνων, δεν αποτελεί εμπόδιο για τη συνταξιοδότηση του άλλου συζύγου ως υπερήλικα και
γ. Το ετήσιο ατομικό εισόδημα, στις περιπτώσεις ανδρογύνων, από εργασία τους ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή δεν ξεπερνά το ύψος των ετήσιων παροχών συντάξεων, δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδόματος αδείας που χορηγεί ο ΟΓΑ στον αγρότη ή το αγροτικό ζευγάρι. Οταν ο ένας από τους συζύγους παίρνει σύνταξη από τον ΟΓΑ, οι ετήσιες συντάξεις τους, όπως αυτές ορίζονται πιο πάνω, συμπεριλαμβάνονται στο οικογενειακό εισόδημα που θα συγκριθεί με τις ετήσιες συντάξεις που χορηγεί ο ΟΓΑ σε αγροτικό ζευγάρι, προκειμένου να κριθεί αν θα συνταξιοδοτηθεί ο άλλος των συζύγων, ως ανασφάλιστος υπερήλικας". "Κατ' εξαίρεση, δικαιούνται τη σύνταξη του παρόντος άρθρου τα πρόσωπα που παίρνουν τα ίδια ή και οι σύζυγοί τους, σε περίπτωση εγγάμων, σύνταξη ή άλλο περιοδικό βοήθημα από οποιαδήποτε πηγή μικρότερη από τη σύνταξη που χορηγεί ο Ο.Γ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4169/1961, υπό την προϋπόθεση ότι το ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό τους εισόδημα, από οποιαδήποτε πηγή, των συντάξεων συμπεριλαμβανομένων, δεν υπερβαίνει τις ετήσιες συντάξεις που χορηγεί ο Ο.Γ.Α. στον αγρότη ή το αγροτικό ζεύγος".
"Στην έννοια του περιοδικού βοηθήματος που αναφέρεται πιο πάνω δεν περιλαμβάνονται τα βοηθήματα ή άλλης μορφής οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε αναξιοπαθούντα πρόσωπα από τα ειδικά προγράμματα του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας ή οποιουδήποτε άλλου φορέα, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά".
3. Για τη συνταξιοδότηση και υγειονομική περίθαλψη των προσώπων αυτών επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός.
4. Η διοίκηση και η διαχείριση του Λογαριασμού ασκείται από το Δ.Σ. και τα αρμόδια όργανα του ΟΓΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του Οργανισμού αυτού και του

Αρθρο: 2
Σχόλια
- Το όριο ηλικίας των 70 ετών της παρ. 1, έγινε 68ο με την παρ. 1 άρθρου 17 Ν. 1442/1984 και 65ο με την παρ. 8 άρθρου 48 Ν. 2084/1992. =========================================================== - Σχετικά με τον ΠΑΡΟΝΤΑ ΝΟΜΟ, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου υποπαράγραφος ΙΑ.6. περίπτωση 5 του ν. 4093/2012 (Α' 222), βλέπε άρθρο 31 Ν. 4331/2015 (Α' 69/02.07.2015).
Κείμενο Αρθρου
1. Το ποσό της παραπάνω σύνταξης είναι το ίδιο με το ποσό που χορηγείται από τον ΟΓΑ στις διάφορες κατηγορίες συνταξιούχων σύμφωνα με τις διακρίσεις του άρθρου 5 του ν. 1469/1961 "Περί Γεωργικών, Κοινωνικών Ασφαλίσεων", όπως ισχύουν κάθε φορά. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής νοείται ως όριο ηλικίας το 70ό έτος.
Οι γυναίκες, σύζυγοι συνταξιούχων ανασφάλιστων υπερηλίκων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, δικαιούνται οι ίδιες και οι σύζυγοί τους, από 1.1.1983 το μηνιαίο ποσό της σύνταξης, που προβλέπεται κάθε φορά από την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Ν. 4169/1961, χωρίς να χρειάζεται η έκδοση απόφασης απονομής της σύνταξης για τις γυναίκες που συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν μέχρι 31.12.1982 το 70ό έτος της ηλικίας τους, οι οποίες θεωρούνται αυτοδικαίως συνταξιούχοι.
Σε περίπτωση που ο σύζυγος συνταξιούχου ανασφάλιστης υπερήλικης συνταξιοδοτηθεί από τον ΟΓΑ, το ποσό της σύνταξης της συζύγου του, που της χορηγήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 416/1961, καθορίζεται στο ύψος που ορίζεται κάθε φορά από την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ίδιου Ν. 4169/1961.
2. Σε όσους χορηγείται σύνταξη σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο καθώς και στα μέλη της οικογένειάς τους, παρέχεται επιπλέον και υγειονομική περίθαλψη, που είναι ίδια με αυτή που παρέχεται στους ασφαλισμένους του Ο.Γ.Α. και με την ίδια διαδικασία.

Αρθρο: 3
Σχόλια
- Η παρ. 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 άρθρου 69 Ν. 4144/2013 (Α' 88/18.04.2013), με έναρξη ισχύος από 01.01.2013 σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου και νόμου. =========================================================== - Σχετικά με τον ΠΑΡΟΝΤΑ ΝΟΜΟ, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου υποπαράγραφος ΙΑ.6. περίπτωση 5 του ν. 4093/2012 (Α' 222), βλέπε άρθρο 31 Ν. 4331/2015 (Α' 69/02.07.2015).
Κείμενο Αρθρου
1. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για την απονομή της σύνταξης καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για τη λειτουργία του Λογαριασμού, θα οριστούν με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Γ.Α..
2. Για την απόδειξη της ηλικίας, την έναρξη καταβολής και διακοπής της σύνταξης, τη διαδικασία και τα όργανα απονομής αυτής, τις κυρώσεις και τα μέσα θεραπείας καθώς και για κάθε περίπτωση, που επηρεάζει τα δικαιώματα, που θεσπίζονται από τον παρόντα νόμο, εφαρμόζεται η νομοθεσία του Ο.Γ.Α..
3. Κατεξαίρεση, αν κατά την κρίση του οργάνου απονομής της σύνταξης, είναι δυσχερής η υποβολή από γυναίκες ή αλλοδαπούς ή ακαθόριστης υπηκοότητας πρόσωπα των αποδεικτικών στοιχείων της ηλικίας που ορίζονται από την νομοθεσία του Ο.Γ.Α., η ηλικία των πιο πάνω προσώπων καθορίζεται από το όργανο απονομής της σύνταξης, με την ίδια απόφαση που χορηγείται η σύνταξη, βάσει στοιχείων, που προκύπτουν από την αστυνομική ταυτότητα, παλαιά δημοτολόγια, διαβατήριο, πιστοποιητικό γέννησης ή βάπτισης ή από οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό μέσο.
«4. Αν ο/η σύζυγος του ανασφάλιστου υπερήλικα έχει κηρυχθεί σε αφάνεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ., δικαιούται σύνταξη, εφόσον έχει και τις λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση διάστασης, εφόσον η λύση του γάμου δεν έχει καταστεί οριστική, ο αιτών την παροχή κρίνεται με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους έγγαμους.»