Σάββατο, 5 Απριλίου 2014

Δικαιολογητικά για κάρτα πολιτισμού


Τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομίσουν όσοι ενδιαφέρονται για τη χορήγηση της κάρτας πολιτισμού: Εκτός των άλλων, για τα ΑμεΑ χρειάζεται βεβαίωση αναπηρίας (κάρτα του Υπουργείου Υγείας ή Ιατρική Γνωμάτευση δημοσίου Φορέα όπου θα αναγράφεται με σαφήνεια η αναπηρία και το ποσοστό πάνω από 67%).
Όσοι ενδιαφέρονται για τη χορήγηση κάρτας πολιτισμού, χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Δικαιολογητικά:

01. Βεβαίωση σπουδών (Για τα τέκνα των τρίτεκνων οικογενειών που σπουδάζουν (18-24 ετών) απαιτείται βεβαίωση σπουδών)

02. Ανανεωμένη Κάρτα μέλους των Κ.Α.Π.Η. ή βεβαίωση ενεργού και τακτοποιημένου οικονομικά μέλους Κ.Α.Π.Η. (ή φωτοτυπία της κάρτας μέλους στη Λέσχη ΦΙΛΙΑΣ ανανεωμένη ή Βεβαίωση από το(ν)/τη(ν) Σωματείο/Σύλλογο/Λέσχη «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ή «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» της Αναγέννησης Σερρών ή «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» του Δ. Μεσσήνης, ή «ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΩΝΑ», αντίστοιχα)

03. Θεωρημένο πάσο πολύτεκνων (Ελλείψει του πάσου προσκομίζεται βεβαίωση από τον Σύλλογο Πολύτεκνων ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από τον Δήμο)

04. Βεβαίωση του φορέα (για ειδικές κοινωνικές ομάδες)

05. Πρόσφατη φωτογραφία του αιτούντα

06. Πιστοποιητικό παλιννόστησης (για παλιννοστούντες)/ Εναλλακτικά προσκομίζεται βεβαίωση αρμόδιας αρχής για την παραχώρηση της Ελληνικής Ιθαγένειας. Στην κατηγορία αυτή ως δικαιούχοι θεωρούνται 1) οι Βορειοηπειρώτες με Αλβανική υπηκοότητα, ελληνικής εθνικής καταγωγής, 2) Όλοι οι παλιννοστούντες ομογενείς ανεξαρτήτως ηλικίας, 3) Οι παλιννοστήσαντες Έλληνες από την Ελληνική Ομογένεια.

07. Βεβαίωση του συλλόγου στον οποίο ανήκει ο αιτών (για ειδικές κοινωνικές ομάδες)

08. Βεβαίωση του Συλλόγου στον οποίο ανήκει ο αιτών (για αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης)

09. Φωτοτυπία της κάρτας ανεργίας ανανεωμένη για ένα έτος συνεχώς (για μακροχρόνιους άνεργους ΟΑΕΔ)

10. Βεβαίωση αναπηρίας (κάρτα του Υπουργείου Υγείας ή Ιατρική Γνωμάτευση δημοσίου Φορέα όπου θα αναγράφεται με σαφήνεια η αναπηρία και το ποσοστό πάνω από 67%)/Για Α.Μ.Ε.Α.

11. Απόφαση επιμέλειας τέκνων (Για την περίπτωση διαζυγίου)/(Για διαζευγμένους, χήρες και χήρους)

12. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας/ Για τα μέλη των Κ.Α.Π.Η.,των «Λεσχών Φιλίας» του Δήμου Αθηναίων, του φιλανθρωπικού Σωματείου «Κορινθιακή Αλληλεγγύη» και των συζύγων μελών Κ.Α.Π.Η το όριο ηλικίας είναι το 58ο έτος. Κατ’ εξαίρεση οι σύζυγοι των μελών των Κ.Α.Π.Η., μπορούν να εντάσσονται και σε μικρότερη ηλικία, με την προϋπόθεση ότι είναι και αυτοί μέλη των Κ.Α.Π.Η. Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

13. Αίτηση για χορήγηση κάρτας πολιτισμού/ Η αίτηση μπορεί να παραλαμβάνεται από τα ΚΕΠ και να αποστέλλεται στην παραπάνω διεύθυνση. Η Κάρτα θα αποστέλλεται όμως στον ενδιαφερόμενο απ΄ ευθείας από τον Οργανισμό Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού, χωρίς περαιτέρω μεσολάβηση των ΚΕΠ, σε 10-15 μέρες το πολύ/(Απαραίτητο έγγραφο)

14. Πιστοποιητικό ή ταυτότητα που αποδεικνύει την Ελληνική Εθνική καταγωγή/ Για Παλιννοστούντες


Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά:

01. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για Mονογονεϊκές οικογένειες, (Διαζευγμένοι, χήρες και χήροι)/ Αναζητείται υπηρεσιακά: Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης

02. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Για γονείς και παιδιά τρίτεκνων οικογενειών έως 18 ή εάν σπουδάζουν μέχρι 24 και εάν έχουν αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας)/ Αναζητείται υπηρεσιακά: Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης

03. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου για Mονογονεϊκές οικογένειες, (Διαζευγμένοι, χήρες και χήροι)

Αναζητείται υπηρεσιακά: Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου (Ειδικό Ληξιαρχείο)


Διαδικασία:

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί τη χορήγηση κάρτας πολιτισμού, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Βήμα 1: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει κάποιο ή είναι ελλιπές , ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.

Βήμα 2: Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Ο πολίτης παραλαμβάνει την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος.

Βήμα 3: O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).

Ο Πολίτης παραλαμβάνει ταχυδρομικά την κάρτα από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, χωρίς περαιτέρω μεσολάβηση των ΚΕΠ, σε 10-15 μέρες το πολύ.


Σημειώσεις και επεξηγήσεις

1) Τα δικαιολογητικά για την έκδοση της Κάρτας Πολιτισμού θα αποστέλλονται την εξής διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 57, ΤΚ: 105 64, Αθήνα.

2) Η Κάρτα Πολιτισμού δεν ανανεώνεται πλέον αυτόματα. Μετά τη λήξη της γίνεται, εκ νέου, αίτηση από τον πολίτη στα ΚΕΠ με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εκδίδεται καινούργια κάρτα με ισχύ 3 ετών.


Πηγή: http://www.dikaiologitika.gr/