Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας περιόδου 2014-2015.


Aριθμ. ΔΜΕΟ/οικ-2903/στ΄- οικ. 0621/Φ.911/14 (ΦΕΚ – 2052 Β/29-7-2014): 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ


Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 69/1988 περί Οργανισμού της Κεντρικής Υπηρε­σίας Γ.Γ.Δ.Ε. όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 340/1990 περί Συστάσεως Γεν. Δ/νσεων, το Π.Δ. 293/1991 περί Συστάσεως Οργανικής Μονάδας στη Γ.Γ.Δ.Ε. και το Π.Δ. 167/1992 περί τροποποιήσεως του Οργανισμού της Γ.Γ.Δ.Ε.
5. Τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ., που κυρώθηκε με το Νόμο 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α΄/23-3-1999), περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυ­κλοφορίας, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50 Α΄/2-3-2007) και ισχύει, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3904/2010 (ΦΕΚ 218 Α΄) και με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, το οποίο επιβάλλει την αποσυμφόρηση του κέντρου της Αθήνας.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249 Α΄/25-11-2011).
7.  Τις διατάξεις της αριθμ. 16229/2012 (ΦΕΚ 1467 Β΄/ 3.5.2012), απόφασης των Υπουργών: α) Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, β) Υποδομών, Με­ταφορών και Δικτύων και γ) Προστασίας του Πολίτη, που αφορά στα «Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας επι­βατηγών αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων στο μικρό και μεγάλο δακτύλιο της Αθήνας».
8.  Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο­λογισμού, αποφασίζουμε:
1.  Στο κέντρο της Αθήνας που περικλείεται από το δακτύλιο που σχηματίζουν οι λεωφόροι και οδοί: «Λ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ - Λ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου - Σπύρου Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού - Ηλ. Ηλιού – Ανδρ. Φραντζή - Λ. Ανδρ. Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς - Ιερά Οδός – Λ. Κωνσταντι­νουπόλεως – Αχιλλέως - Πλατεία Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λ. Αλεξάνδρας», ισχύουν οι εξής περιορισμοί της κυκλοφορίας:
Από 15 Σεπτεμβρίου 2014 έως και 10 Ιουλίου 2015 για τις ημέρες Δευτέρα έως Πέμπτη κατά τις ώρες 07.00 έως 20.00 και για την Παρασκευή από 07.00 έως 15.00, επιτρέπεται μόνο η εκ περιτροπής κυκλοφορία των επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης και των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μέχρι 2,2 τόνους, με βάση το τε­λευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους, ως εξής:
Τις άρτιες (ζυγές) ημερομηνίες κυκλοφορούν τα επι­βατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μέχρι 2,2 τόνους, που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 0, 2, 4, 6 και 8 (δηλαδή σε ζυγό αριθμό) και τις περιττές (μονές) ημερομηνίες κυκλο­φορούν τα επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μέχρι 2,2 τόνους, που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 1, 3, 5, 7 και 9 (δηλαδή σε μονό αριθμό).
Στις οριακές λεωφόρους και οδούς του δακτυλίου δεν ισχύουν τα παραπάνω μέτρα περιορισμού της κυ­κλοφορίας.
Τα μέτρα δεν ισχύουν τις επίσημες αργίες, καθώς και τις ημέρες που πραγματοποιείται απεργία των εργαζο­μένων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
Εφ’ όσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, τα μέτρα μπορούν να αρθούν με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
2.  Από τους περιορισμούς της προηγούμενης παρα­γράφου εξαιρούνται:
α. Τα οχήματα που αναφέρονται στην παρ. 1 εδ. α΄
και β΄ της αριθμ. 16229/2012 (1467 Β΄/3-5-2012) κοινής υπουργικής απόφασης.
β. Τα αυτοκίνητα υβριδικής τεχνολογίας.
γ. Αυτοκίνητα Κρατικών Υπηρεσιών, Ο.Τ.Α, Οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας με ειδικούς αριθμούς κυκλοφορίας ή με εμφανή σήματα των Υπηρεσιών αυ­τών.
δ. Το αυτοκίνητο του επικεφαλής κάθε ξένης απο­στολής, καθώς και τα αυτοκίνητα των Προξένων, εφ’ όσον αυτοί εκπροσωπούν τη χώρα τους στην Ελλάδα.
ε. Αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες Ελλήνων του εξωτε­ρικού και ξένων επισκεπτών της Xώρας για τις πρώτες σαράντα (40) ημέρες της παραμονής τους στην Ελλάδα.
Επίσης αυτοκίνητα μισθωμένα από ξένους επισκέπτες της Xώρας και Έλληνες μόνιμους κατοίκους του εξωτε­ρικού για το ίδιο χρονικό διάστημα, τα οποία δύνανται να μεταφέρονται με μέριμνα της επιχείρησης στον τόπο παράδοσης ή παραλαβής (αεροδρόμια, λιμάνια, ξενο­δοχεία κ.λπ.) υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει στο αυτοκίνητο αντίγραφο του αντίστοιχου μισθωτηρίου συμβολαίου.
στ. Αυτοκίνητα ιατρών με μόνο επιβάτη τον ίδιο, για εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών.
ζ. Αυτοκίνητα αναπήρων πολέμου, τα οποία φέρουν ειδικές κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, εφ’ όσον οδη­γούνται από τους ίδιους τους ανάπηρους ή τους με­ταφέρουν.
η. Επιβατηγά αυτοκίνητα, τα οποία είναι ειδικά δια­σκευασμένα ή αυτόματα για τη μεταφορά πολιτικών αναπήρων εφ’ όσον οδηγούνται από τους ίδιους τους ανάπηρους ή τους μεταφέρουν, με την προϋπόθεση ότι ο ανάπηρος θα είναι εφοδιασμένος με σχετική βεβαίω­ση των αρμόδιων Διευθύνσεων των Ο.Τ.Α. της Χώρας, στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.
θ. Αυτοκίνητα που μεταφέρουν ασθενείς που χρειάζο­νται συχνή θεραπεία (π.χ. νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς, άτομα με πολιομυελίτιδα ή Άτομα με Αναπηρίες), εφ’ όσον μεταφέρουν τα ανωτέρω άτομα, με την προϋπό­θεση ότι οι ασθενείς θα έχουν εφοδιαστεί με σχετική βεβαίωση των αρμοδίων Διευθύνσεων των Περιφερειών της Χώρας.
Η βεβαίωση θα χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας των Περιφερειών, κατόπιν ανάλογης βεβαίωσης του Νοσηλευτικού Ιδρύματος στο οποίο υποβάλλεται σε θεραπεία ο ασθενής και όπου θα αναγράφεται η διάρκεια και η συχνότητα της απαιτούμενης θεραπείας, και ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.
ι. Αυτοκίνητα μεταφοράς φαρμάκων, ή αγγειοκαρ-διοχειρουργικών υλικών, ή υλικών οστεοσυνθέσεως, ή ανταλλακτικών τεχνητών νεφρών, ή βιολογικών υγρών ασθενών, με μόνιμα εμφανή σήματα της επιχείρησης και εφ’ όσον μεταφέρουν τα πιο πάνω υλικά.
Η παραπάνω χρήση πρέπει να αποδεικνύεται από σχετική ένδειξη στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
….