Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2014

Κοινοποίηση εγκυκλίου Υπουργείου Εργασίας αναφορικά με τη διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες του άρθρου 16 παράγραφος 1 του ν. 1798/88 (ΦΕΚ166/Α') από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.Κοινοποίηση εγκυκλίου Υπουργείου Εργασίας αναφορικά με τη διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες του άρθρου 16 παράγραφος 1 του ν. 1798/88 (ΦΕΚ166/Α') από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: Δ18Α 5043593 ΕΞ 2013

 
1)         ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β' Τηλ.: 210-3644781, 210-3604308, 210-3647570
2)         ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 18-1 ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΣΥΤ/ΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' Τηλ.: 210-6987503-502
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ταχ. Κώδικας : 101 84 - Αθήνα Fax   : 210 6987506
E-mail  : ipr@otenet.gr
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση εγκυκλίου Υπουργείου Εργασίας αναφορικά με τη διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες του άρθρου 16 παράγραφος 1 του ν. 1798/88 (ΦΕΚ166/Α') από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Σχετ :
α) Η αριθμ. Δ18Α 5039906 ΕΞ2013/13-11-2013 ΕΔΥΟ
β)Η αριθμ.Δ18Α 5038263 ΕΞ2013/23-10-2013 ΚΥΑ
γ)Η αριθμ.Δ18Α 5038645 ΕΞ2013/29-10-2013 ΑΥΟ


Σε συνέχεια της ανωτέρω α) σχετικής με την οποία κοινοποιήθηκαν οι ανωτέρω β) και γ) όμοιες διαβιβάζεται συνημμένα η αριθμ. Φ80000/οικ.34658/2045/3-12-2013 εγκύκλιος της Δ/νσης Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με την οποία παρέχονται οδηγίες προς τα ΚΕ.Π.Α. για την εφαρμογή των διατάξεων της αριθμ. Δ18Α 5038263 ΕΞ2013/23-10-2013 ΚΥΑ και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

Στην ως άνω εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι στις εκδιδόμενες από τα ΚΕ.Π.Α. οριστικές γνωματεύσεις η εκάστοτε τριμελής επιτροπή συμπληρώνει σχετικά τη γνωμάτευσή της λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που ορίζονται στον πίνακα του Παραρτήματος II της εν λόγω ΚΥΑ για την αντιστοίχιση των παθήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/88 με τις παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.) και ως εκ τούτου δεν εκδίδεται η συμπληρωματική ιατρική βεβαίωση από τα ΚΕ.Π.Α. του παραρτήματος III της προαναφερόμενης ΚΥΑ.
Ωστόσο, στις εκδοθείσες μέχρι 3-12-2013 γνωματεύσεις η τριμελής υγειονομική επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. προβαίνει στην κατά τα ανωτέρω αντιστοίχιση των παθήσεων και συμπληρώνει σχετικά το Παράρτημα III της ΚΥΑ περί συμπληρωματικής ιατρικής βεβαίωσης.

Τέλος και δεδομένου ότι δεν είναι ακόμη εφικτή η ανάκτηση των Γνωματεύσεων μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας του ΟΠΣ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι ως άνω απαλλαγές θα χορηγούνται στα δικαιούχα πρόσωπα μετά τον έλεγχο των προϋποθέσεων για την απαλλαγή αυτών και συμπληρωματικά, μετά την απόδοση των απαιτούμενων κλειδαρίθμων, θα προβείτε σε εκ των υστέρων έλεγχο για τη γνησιότητα της Γνωμάτευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της ως άνω ΚΥΑ.

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ