Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

Διευκρινιστική εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά με την παράταση του δικαιώματος συνταξιοδότησης στα άτομα με αναπηρία μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2014
 

Διευκρινιστική εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά με την παράταση του δικαιώματος συνταξιοδότησης στα άτομα με αναπηρία μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2014

Διευκρινιστική εγκύκλιο εξέδωσε η Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά με την παράταση του δικαιώματος συνταξιοδότησης στα άτομα με αναπηρία μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2014, όπως ψηφίστηκε στο νόμο 4224/2013, για όσους παραμένουν στις λίστες "ντροπής" των ΚΕΠΑ.
Υπενθυμίζουμε ότι η ΕΣΑμεΑ ζητά η παράταση να ισχύσει μέχρι τέλος του 2014, γιατί δεν είναι εφικτό να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στα ΚΕΠΑ μέχρι τον Μάρτιο, καθώς και να συνεχίσουν να δίνονται και τα επιδόματα και οι δικαιούχοι να έχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη.

Εγκύκλιος σε ηλεκτρονική μορφή: http://www.esaea.gr/files/documents/EGIKLIOS_ERGASIAS_09.01.14_.doc
Νόμος σε ηλεκτρονική μορφή: http://www.esaea.gr/files/documents/N.4224_KEPA_PARATASI_31.12.13.pdf
________________________________________

Αριθμ. πρωτ.: Φ. 80000/οικ.243/23/9.1.2014
Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρου 16, παρ. 1, του ν. 4224/2013
Αθήνα, 09/01/2014
Αριθμ. πρωτ. : Φ. 80000/οικ. 243/23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών
Τμήμα Α΄

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Τ.Κ. : 101 10
Πληροφ. : Μ. Οικονομοπούλου
Τηλ./FAX : 210 – 3368124

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρου 16, παρ. 1, του ν. 4224/2013.

Σας γνωρίζουμε ότι στο Φ.Ε.Κ. 288/τεύχος Α΄/31.12.2013, δημοσιεύτηκε ο ν. 4224/2013 « Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις ». Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 16, του εν λόγω νόμου, ορίζεται ότι « η ισχύς της διάταξης του άρθρου 66 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) παρατείνεται από τη λήξη της, μέχρι τις 28.02.2014 .».

Έτσι, στο πεδίο εφαρμογής της κοινοποιούμενης διάταξης, υπάγονται οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, εφόσον αθροιστικά πληρούν τα κατωτέρω :

α) το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας έχει λήξει ή λήγει κατά το χρονικό διάστημα από 1.11.2013 μέχρι και 28.2.2014 και εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση χωρίς υπαιτιότητά τους,

β) είχαν δικαιωθεί κατά το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα σύνταξη λόγω αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον.

Δεδομένου, δε, ότι η ισχύς του άρθρου 66, του ν. 4144/2013 παρατείνεται από τότε που έληξε (δηλαδή, από την 31.10.2013) μέχρι και 28.2.2014, διευκρινίζεται ότι για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, των οποίων το συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχει λήξει πριν την δημοσίευση της κοινοποιούμενης διάταξης (δηλαδή από 1.11.2013 μέχρι 31.12.2013), η εξάμηνη παράταση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος και, επομένως, τα οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν αναδρομικά από τότε που έχει λήξει.

Διευκρινίζουμε, επιπλέον, πως παρατείνεται από της λήξεως και μέχρι 28.2.2014 η καταβολή της σύνταξης, των συνταξιούχων λόγω αναπηρίας, οι οποίοι, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 66, του ν. 4144/2013, έχουν ήδη δικαιωθεί την εξάμηνη παράταση της σύνταξης λόγω αναπηρίας (συνταξιούχοι, δηλαδή, των οποίων το συνταξιοδοτικό δικαίωμα έληγε μέχρι 31.10.2013) και η εξάμηνη αυτή παράταση έχει ήδη λήξει ή πρόκειται να λήξει μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία (28.2.2014). Και τούτο, βέβαια, εφόσον εξακολουθεί να εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση χωρίς υπαιτιότητά τους.

Κατά τα λοιπά ζητήματα (υπαγόμενα στη διάταξη πρόσωπα, λήξη οικονομικών αποτελεσμάτων, κρατήσεις υπέρ ασθένειας, παροχή ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, αναζήτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθεισών συνταξιοδοτικών παροχών) ισχύουν αναλογικά οι οδηγίες που είχαν δοθεί με το με αριθμ. Φ.80000/οικ. 13423/809/26.4.2013 έγγραφό μας (ΑΔΑ: ΒΕ54Λ-Ν02).

Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες αρμοδιότητάς σας.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Δρ. ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΔΕΔΟΥΛΗ
________________________________________

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 288
31 Δεκεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4224

Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Άρθρο 16

Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης και θέματα άσκησης καθηκόντων

1. Η ισχύς της διάταξης του άρθρου 66 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) παρατείνεται από τη λήξη της, στις 31.10.2013, μέχρι τις 28.02.2014.