Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

Εξαιρούνται επιπλέον 43 νοσήματα από τον έλεγχο πιστοποίησης αναπηρίας


Εξαιρούνται επιπλέον 43 νοσήματα από τον έλεγχο πιστοποίησης αναπηρίας

Επιπλέον 43 νοσήματα πριμοδοτεί η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή, που έχει συστήσει το υπουργείο Εργασίας, τα οποία εξαιρούνται από το σταδιακό και περιοδικό
έλεγχο των ΚΕΠΑ, για την πιστοποίηση της αναπηρίας τους, εφ’ όσον είχαν αναπηρία 80%.

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία που αιτούνται πιστοποίηση βαθμού αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ (ασφαλισμένων και ανασφάλιστων), προκειμένου
να λάβουν είτε τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο παροχές αναπηρίας είτε προνοιακά επιδόματα ή λοιπές οικονομικές
ενισχύσεις ή διευκολύνσεις και κοινωνικές παροχές, που χορηγεί η πολιτεία στα άτομα με αναπηρία, έχουν ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής
Υπουργικής Απόφασης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ήτοι από 18.11.2013 και μετά.

Οπως προβλέπει σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας ως προς τη διαχείριση των οριστικών γνωματεύσεων Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ, αυτές που αφορούν
σε περιστατικά των οποίων οι παθήσεις περιλαμβάνονται στις σχετικές διατάξεις, φέρουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα ποσοστά αναπηρίας και πληρούν καθόλα
τα λοιπά κριτήρια του σχετικού πίνακα, χωρίς όμως η διάρκειά τους να έχει κριθεί επ’ αόριστον, θα πρέπει να αναθεωρηθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της
εν λόγω Υπουργικής Απόφασης, μόνο ως προς τη διάρκεια της αναπηρίας.

Για το σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στη γραμματεία ΚΕΠΑ όπου τηρείται ο ατομικός ιατρικός τους φάκελος, με επισυναπτόμενο
αντίγραφο της απόφασης «Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας» που τους έχει κοινοποιηθεί.

Στην προκειμένη περίπτωση δεν θα επανεξεταστούν οι αιτούντες από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ, αλλά θα επανεισαχθούν σε αυτές μόνο οι ιατρικοί τους φάκελοι,
προκειμένου τα αρμόδια υγειονομικά όργανα, αφού αποφανθούν για την κατά περίπτωση τυχόν υπαγωγή τους στις σχετικές διατάξεις, να προβούν στην αιτούμενη
αναθεώρηση των γνωματεύσεων, σύμφωνα με τα παραπάνω. Ευνόητο είναι ότι στις περιπτώσεις που δεν πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες από τις σχετικές διατάξεις
προϋποθέσεις οι Υγειονομικές Επιτροπές θα αποφαίνονται αιτιολογημένα για τη μη υπαγωγή τους σε αυτές.

Παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ΄ αόριστον

Αιματολογικές παθήσεις
• Αιμοσφαιρινοπάθειες
• Μεσογειακή αναιμία ή θαλασσαιμία ομόζυγη (νόσος Cooley)
• Δρεπανοκυπαρική αναιμία ομόζυγος με Π.Α. 67% και άνω

Παθήσεις αναπνευστικού συστήματος
• Σοβαρού βαθμού πνευμονική ίνωση με ΠΑ 67% και άνω
• Σαρκοείδωση πνευμόνων ακτινολογικού σταδίου IV με ΠΑ 67% και άνω
• Πνευμονική υπέρταση-πνευμονική καρδία 3ου επιπέδου
• Ολική πνευμονεκτομή για καλοήθεις (13) ή κακοήθεις (12) παθήσεις

Παθήσεις κυκλοφορικού συστήματος
• Καρδιακή ανεπάρκεια κατηγορία IV κατά ΝΥΗΑ με ΠΑ 80% και άνω
• Μεταμόσχευση καρδίας ή καρδίας/πνευμόνων

Παθήσεις πεπτικού συστήματος
• Μεταμόσχευση ήπατος

Μεταβολικές παθήσεις
• Νόσος Gaucher, με Π.Α. 67% και άνω

Δερματολογικά νοσήματα
• Μελαγχρωματική ξηροδερμία
• Συγγενής πομφολυγώδης επιδερμόλυση

Ψυχικές διαταραχές
• Κατηγορίες ανοιών (Alzheimer, Pick κ.λπ.) με Π.Α. 67% και άνω
• Νοητική υστέρηση
• Γενετικά σύνδρομα του χρωμοσώματος
• Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός, σύνδρομο Rett, σύνδρομο Asperger)

Νοσήματα του νευρικού συστήματος
• Προχωρημένο στάδιο νόσου του Parkinson
• Ν. Huntington με Π.Α. 67% και άνω
• Νωτιοπαρεγκεφαλιδικά νοσήματα
• Πλάγια μυατροφική σκλήρυνση
• Εγκατεστημένη ημιπληγία-ημιπάρεση όταν έχουν παρέλθει δύο έτη από την εγκατάστασή της και δεν αναμένεται πλέον βελτίωση, ανεξαρτήτως της αιτίας
• Τετραπληγία/ τετραπάρεση και παραπληγία/ παραπάρεση, διπληγία όταν έχουν παρέλθει δύο έτη από την εγκατάστασή τους και δεν αναμένεται πλέον βελτίωση,
ανεξαρτήτως της αιτίας
• Διαταραχές ΠΝΣ-κρανιακά νεύρα: όταν πρόκειται για εγκατεστημένες παραλύσεις (όπως ανωτέρω)
• Μυϊκές δυστροφίες και μυοτονικές νόσοι με Π.Α. 67% και άνω

Ορθοπεδικές παθήσεις
• Ακρωτηριασμοί και φωκομελίες άνω άκρων
• Παραλύσεις/διατομές νεύρων άνω άκρων μετά την ολοκλήρωση των προσπαθειών αποκατάστασης (συρραφές, τενοντομετα-θέσεις, απεγκλωβισμοί κ.λπ. επεμβάσεις)
και την πάροδο 2 ετών από την εγκατάστασή τους.
• Ακρωτηριασμοί και φωκομελίες κάτω άκρων
• Παραλύσεις/διατομές νεύρων κάτω άκρων (όπως και για τα άνω άκρα)
• Αρθρογρύπωση

Παθήσεις ώτων-ρινός-λάρυγγα
• Αλαλία εκ κωφώσεως
• Κωφά- βαρήκοα άτομα με μη αναστρέψιμη πάθηση
• Γλωσσεκτομή
• Δυσκινησία γλώσσας (σε μόνιμη βλάβη υπογλωσσίου νεύρου)
• Παράλυση γλωσσοφαρυγγικού νεύρου
• Ολική λαρυγγεκτομή, μόνιμη τραχειοστομία

Χειρουργικές παθήσεις
• Μόνιμη νηστιδοστομία ή ειλεοστομία
• Μόνιμη ειλεοστομία ή κολοστομία

Χειρουργικές παθήσεις ουροποιογεννητικού
• Μερική ή ριζική πεεκτομή με ή χωρίς ουρηθροστομία

Παθήσεις οφθαλμών
• Μείωση της οπτικής οξύτητας ή διαταραχές των οπτικών πεδίων που δεν επιδέχονται θεραπευτική αντιμετώπιση
• Αχρωματοψία- δυσχρωματοψία

Νεφρολογικές παθήσεις
• ΧΝΑΤΣ υπό εξωνεφρική αιμοκάθαρση
• Μεταμόσχευση νεφρού
• Κυστική ίνωση ή ινοκυστική νόσος επιπέδου 2

Ογκολογικές παθήσεις
• Κακόηθες νεόπλασμα τελικού σταδίου με απομακρυσμένες μεταστάσεις

Δ. ΜΑΛΤΗΣ
Απάντηση του υπουργού εργασίας σχετικά με τις παραλείψεις στον Πίνακα Παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια Αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ΄ αόριστον

Απάντηση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κυρίου Ιωάννη Βρούτση τής 17ης Ιανουαρίου 2014, στην από 27 Νοεμβρίου 2013 ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από ομάδα βουλευτών τού ΣΥΡΙΖΑ, με θέμα: «Παραλείψεις στον Πίνακα Παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια Αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ΄ αόριστον».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών
Τμήμα Α΄

Αριθμ. πρωτ.: Φ.90022/36370/2309

Ημερομηνία κατάθεσης: 17 Ιανουαρίου 2014

ΠΡΟΣ:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση επί Ερώτησης Βουλής, σχετικά με τις παθήσεις για τις οποίες προβλέπεται δυνατότητα για καθορισμό της διάρκειας της αναπηρίας εφάπαξ και επ ΄αόριστον.


Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 4307/27.11.2013 Ερώτησης, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους βουλευτές κ. Μαντά Χρήστο, Καραγιαννίδη Χρήστο, Μητρόπουλο Αλέξη, Βαμβακά Τζένη, Στρατούλη Δημήτρη, Μπάρκα Κώστα, Σταθά Γιάννη, Ζαχαρία Κώστα, Ζερδέλη Γιάννη, Κατριβάνου Βασιλική, Μιχαλάκη Νίκο και Ξάνθο Ανδρέα, σχετικά με τις παθήσεις για τις οποίες, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, προβλέπεται δυνατότητα για καθορισμό της διάρκειας της αναπηρίας, από τις αρμόδιες υγειονομικές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., εφάπαξ και επ΄ αόριστον, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

Με τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 1, του ν. 3846/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 66), προβλέπεται για τους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι οποίοι
α) πάσχουν από Σύνδρομο Down, αυτισμό, υψηλού βαθμού νοητική υστέρηση,
β) έχουν υποστεί ακρωτηριαστικές βλάβες άνω ή κάτω άκρων, γ) πάσχουν από φωκομέλειες,
δ) πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου,
ε) έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρών ή άλλων συμπαγών οργάνων,
στ) πάσχουν από τυφλότητα,
ζ) πάσχουν από παραπληγία - τετραπληγία και
η) πάσχουν από ινώδη κυστική νόσο, η δυνατότητα για καθορισμό της διάρκειας της αναπηρίας τους, εφάπαξ και επ΄ αόριστον από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές, εφόσον, για όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, τους πιστοποιείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%.
Με τις ίδιες, δε, διατάξεις προβλέπεται η δυνατότητα της διεύρυνσης των παθήσεων, για τις οποίες είναι δυνατή η εφάπαξ και επ’ αόριστον κρίση της διάρκειας της αναπηρίας, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, έπειτα, όμως, από σχετική πρόταση της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής, του άρθρου 7, του ν. 3863/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 115), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 28, του ν. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 14).

Στο πλαίσιο αυτό, με την με αριθμ. πρωτ. Φ. 11321 /οικ. 31102/1870/31.10.2013 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2906) επεκτάθηκαν, μετά από ιατρική εισήγηση, οι παθήσεις, για τις οποίες είναι δυνατός ο καθορισμός της διάρκειας της αναπηρίας των ασφαλισμένων, εφάπαξ και επ΄αόριστον. Ενδεχόμενη, δε, εξέταση της μελλοντικής συμπερίληψης σε αυτές και λοιπών παθήσεων, μέσω νεότερης Υπουργικής Απόφασης, προϋποθέτει και σχετική προηγούμενη πρόταση της ως άνω Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής, η οποία ερείδεται σε τεκμηριωμένα ιατρικά - επιστημονικά δεδομένα.

Τέλος, σας γνωρίζουμε πως με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου, θα παρασχεθούν οδηγίες αναφορικά με την εφαρμογή της με αριθμ. πρωτ. Φ.11321 /οικ. 31102/1870/31.10.2013 απόφαση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Πηγή: http://www.hellenicparliament.gr/
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 9-1-2014 Αριθ.Πρωτ.: Φ80000/οίκ.36201/2152
ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

 
: Α
: Μ. Πικραμένου, Ε. Αρώνη : Σταδίου 29, Αθήνα : Τ.Θ. 1141-10110 : 210-3368339 :2103368180
ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινήσεων για την εφαρμογή της
Φ. 11321/οικ.31102/1870/31-10-13 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»

Η υπ' αριθμ. Φ. 11321/οικ.31102/1870/31-10-13 (ΦΕΚ 2906 Β718-11- 13) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρία των ασφαλισμένων καθορίζεται επ'αόριστον» εκδόθηκε σε συνέχεια της από 18/9/13 απόφασης της 5ης Συνεδρίασης της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής, που προβλέπεται από το άρθρο 7 του ν. 3863/10 (ΦΕΚ ΑΊ15).
Στην εν λόγω υπουργική απόφαση περιλαμβάνεται πίνακας επέκτασης των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρία των ασφαλισμένων καθορίζεται επ'αόριστον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 3846/10 και πέραν αυτών που προσδιορίζονται με τις διατάξεις αυτές.
Η ανωτέρω υπουργική απόφαση αφορά όσους λαμβάνουν παροχές από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και το Δημόσιο ή είναι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων ή λοιπών οικονομικών και/ ή κοινωνικών παροχών.

Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι για τις περιπτώσεις γνωματεύσεων υγειονομικών επιτροπών του ΚΕ.Π.Α., οι οποίες εκδόθηκαν μετά την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της σχετικής
απόφασης, ήτοι έως 18/11/2013, και αφορούν παθήσεις που περιλαμβάνονται στον εν λόγω πίνακα, χωρίς ωστόσο τα κείμενα των γνωματεύσεων να είναι προσαρμοσμένα με βάση αυτόν, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μια απλή αίτηση προς τα κατά τόπους σημεία παροχής υπηρεσιών ΚΕ.Π.Α., με επισυναπτόμενο αντίγραφο γνωμάτευσης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.
Με την αίτηση αυτή θα ζητείται η προσαρμογή της γνωμάτευσής τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ως άνω υπουργική απόφαση.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι σε αυτή την περίπτωση δεν θα επανεξεταστούν οι αιτούντες, καθόσον η εν λόγω προσαρμογή θα πραγματοποιηθεί υπηρεσιακά από τριμελείς υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α., μέσω των ιατρικών φακέλων των ενδιαφερομένων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Εγκύκλιος του ΙΚΑ

ΘΕΜΑ: «Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον - Κοινοποίηση των διατάξεων της με αρ . Φ.1 1321/οικ.31102/1870/31.10.2013 (ΦΕΚ 2 906 /τ.Β ?/ 18 - 11 - 2013) απόφασης του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της»

Σας κοινοποιούμε την αναφερόμενη στο θέμα Υπουργική Απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ’εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 16 του ν.3846/2010 (ΦΕΚ Α ?66) μετά από απόφαση της 5 ης /18 - 9 - 2013 Συνεδρίασης της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής του άρθρου 7 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ Α ?115 ) και σας παρέχουμε, κατόπιν της ανωτέρω (σχετ.α ?) ερμηνευτικής Εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή εφαρμογή της:

Όπως γνωρίζετε, με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 3846 /201 0 (ΦΕΚ 66 /τ.Α ?/ 11 - 05 - 2010), που σας κοινοποιήσαμε με την Εγκύκλιο 46/2010 (σχετ.β ?), καθορίστηκε η επ’αόριστον διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που πάσχουν από τις παθήσεις που αναφέρονται ρητά σε αυτές και κρίνονται από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
Κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων εκδόθηκε η κοινοποιούμενη Υπουργική Απόφαση, με την οποία προσδιορίζονται και άλλες παθήσεις πλην αυτών του άρθρου 16 παρ.1 του ν.3846/2010, για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον, με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα ποσοστά αναπηρίας και είναι αυτές που περιέχονται αναλυτικά στον συνημμένο «Πίνακα Παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’αόριστον».
Επισημαίνεται ότι, οι σχετικές διατάξεις καταλαμβάνουν όλες τις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία που αιτούνται πιστοποίηση βαθμού αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. (ασφαλισμένων και ανασφάλιστων) , προκειμένου να λάβουν είτε τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο παροχές αναπηρίας, είτε προνοιακά επιδόματα ή λοιπές οικονομικές ενισχύσεις ή διευκολύνσεις και κοινωνικές παροχές που χορηγεί η πολιτεία στα άτομα με αναπηρία και έχουν ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής Υπουργικής Απόφασης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ήτοι από 18/11/2013 και μετά.

Κατά συνέπεια οι εν λόγω διατάξεις έχουν εφαρμογή για τα περιστατικά που θα κριθούν από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. από 18/11/2013 και μετά και σε καμία περίπτωση δεν έχουν αναδρομική ισχύ για γνωματεύσεις Υγειονομικών Επιτροπών Αναπηρίας που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή , δεδομένου ότι αυτό δεν προβλέπεται ρητά από τις σχετικές διατάξεις .

Με ευθύνη των Διευθυντών των Μ.Υ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των Υποκαταστημάτων ΙΚΑ - ΕΤΑΜ στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα κατά τόπους ΚΕ.Π.Α. να δοθεί από ένα αντίτυπο της παρούσας, με τον συνημμένο « Πίνακα Παθήσεων», σε όλους τους ιατρούς του Ειδικού Σώματος και στους γραμματείς των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α., οι οποίοι θα πρέπει σε κάθε συνεδρίαση των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. να την θέτουν υπόψη των ιατρών που συμμετέχουν σε αυτές .
Ως προς τη διαχείριση των οριστικών γνωματεύσεων Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. που εκδόθηκαν μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ ( 18/11/2013 ) και αφορούν σε περιστατικά των οποίων οι παθήσεις περιλαμβάνονται στις σχετικές διατάξεις, φέρουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα ποσοστά αναπηρίας και πληρούν καθόλα τα λοιπά κριτήρια του σχετικού Πίνακα , χωρίς όμως η διάρκειά τους να έχει κριθεί επ’αόριστον, σας γνωρίζουμε ότι αυτές θα πρέπει να αναθεωρηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης , μόνο ως προς τη διάρκεια της αναπηρίας.
Για το σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση (Υπόδειγμα 1) στη Γραμματεία Κ Ε.Π.Α. όπου τηρείται ο ατομικός ιατρικός τους φάκελος, με επισυναπτόμενο αντίγραφο της απόφασης «Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας» που τους έχει κοινοποιηθεί. Στην προκειμένη περίπτωση δεν θα επανεξεταστούν οι αιτούντες από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α., αλλά θα επανεισαχθούν σε αυτές μόνο οι ιατρικοί τους φάκελοι, προκειμένου τα αρμόδια υγειονομικά όργανα αφού αποφανθούν για την κατά περίπτωση τυχόν υπαγωγή τους στις σχετικές διατάξεις να προβούν στην αιτούμενη αναθεώρηση των γνωματεύσεων, σύμφωνα με τα παραπάνω .

Ευνόητο είναι ότι στις περιπτώσεις που δεν πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες από τις σχετικές διατάξεις προϋποθέσεις οι Υγειονομικές Επιτροπές θα αποφαίνονται αιτιολογημένα για τη μη υπαγωγή τους σε αυτές.
Όσον αφορά στην ακολουθούμενη διαδικασία από πλευράς των γραμματέων των Υγειονομικών Επιτροπών και των Γραμματειών ΚΕ.Π.Α., θα είναι αυτή που προβλέπεται στο Π51/ 14 / 22 - 5 - 2013 Γενικό Έγγραφό μας για τα «Υπηρεσιακά Σημειώματα», με την επισήμανση ότι τα συγκεκριμένα Υπηρεσιακά Σημειώματα , - στα οποία σημειωτέον θα επισυνάπτονται τα σχετικά αιτήματα των ενδιαφερομένων - , θα συντάσσονται από τους υπαλλήλους των Γραμματειών ΚΕ.Π.Α. σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα 2, ενώ η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και για την καταχώρηση των σχετικών στοιχείων στο σύστημα ΟΠΣ/ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Παρακαλούνται οι Δ/ντές των Υποκ/των στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα κατά τόπους ΚΕ.Π.Α. να εξασφαλίσουν την κατά προτεραιότητα διεκπεραίωση των σχετικών περιπτώσεων αναθεώρησης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙ ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗΠαροχή διευκρινήσεων για την εφαρμογή της Φ.11321/οικ.31102/1870/31-10-13 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Ανακοίνωση τής Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία τής 21ης Ιανουαρίου 2014: Η υπ? αριθμ. Φ.11321/οικ.31102/1870/31-10-13 (ΦΕΚ 2906 Β?/18-11- 13) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ? αόριστον»

εκδόθηκε σε συνέχεια της από 18/9/13 απόφασης της 5ης Συνεδρίασης της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής, που προβλέπεται από το άρθρο 7 του ν. 3863/10 (ΦΕΚ Α΄115).
Η υπ΄ αριθμ. Φ.11321/οικ.31102/1870/31-10-13 (ΦΕΚ 2906 Β΄/18-11- 13) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον»
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 3846/10 και πέραν αυτών που προσδιορίζονται με τις διατάξεις αυτές.
Η ανωτέρω υπουργική απόφαση αφορά όσους λαμβάνουν παροχές από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και το Δημόσιο ή είναι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων ή λοιπών οικονομικών και/ ή κοινωνικών παροχών.
Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι για τις περιπτώσεις γνωματεύσεων υγειονομικών επιτροπών του ΚΕ.Π.Α., οι οποίες εκδόθηκαν μετά την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της σχετικής απόφασης, ήτοι στις 18/11/2013, και αφορούν παθήσεις που περιλαμβάνονται στον εν λόγω πίνακα, χωρίς ωστόσο τα κείμενα των γνωματεύσεων να είναι προσαρμοσμένα με βάση αυτόν, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μια απλή αίτηση προς τα κατά τόπους σημεία παροχής υπηρεσιών ΚΕ.Π.Α., με επισυναπτόμενο αντίγραφο γνωμάτευσης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής. Με την αίτηση αυτή θα ζητείται η προσαρμογή της γνωμάτευσής τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ως άνω υπουργική απόφαση.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι σε αυτή την περίπτωση δεν θα επανεξεταστούν οι αιτούντες, καθόσον η εν λόγω προσαρμογή θα πραγματοποιηθεί υπηρεσιακά από τριμελείς υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α., μέσω των ιατρικών φακέλων των ενδιαφερομένων.

Πηγή: http://www.esaea.gr/

ΕΣΑμεΑ: Ας πάψει η ταλαιπωρία με τις μη αναστρέψιμες παθήσεις
Επιστολή τής Εθνικής Συνομοσπονδίας τής 24ης Ιανουαρίου 2014, προς τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κύριο Ιωάννη Βρούτση, με θέμα: «Επιτάχυνση διαδικασιών για να καθοριστεί η επ’ αόριστον ισχύ γνωματεύσεων που έχουν εκδοθεί πριν το Νοέμβριο του 2013 και αφορούν σε παθήσεις που συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα των 43 παθήσεων που κρίνονται επ’ αόριστον».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24.01.2014

Ας πάψει η ταλαιπωρία με τις μη αναστρέψιμες παθήσεις

Προτάσεις απέστειλε η ΕΣΑμεΑ στο υπουργείο Εργασίας, σε μια προσπάθεια να επιταχυνθούν οι διαδικασίες που καθορίζουν την επ' αόριστον ισχύ των γνωματεύσεων που έχουν εκδοθεί πριν το Νοέμβριο του 2013 και αφορούν σε παθήσεις που συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα των 43 παθήσεων που κρίνονται επ? αόριστον. Οι προτάσεις κατατέθηκαν προκειμένου να αποφορτιστούν οι λίστες αναμονής των ΚΕΠΑ στις οποίες είναι και πάλι πολλές χιλιάδες αιτούντες εγκλωβισμένοι.

Η Συνομοσπονδία ζητά να προβλεφθεί και για τις γνωματεύσεις ΚΕΠΑ που έχουν εκδοθεί πριν την 18η Νοεμβρίου 2013 και αφορούν σε παθήσεις που συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα των 43 παθήσεων η κατάθεση αντιγράφου της γνωμάτευσης αναπηρίας εκ μέρους των ενδιαφερομένων, συνοδευόμενη από μία απλή αίτηση με την οποία θα ζητείται η προσαρμογή της γνωμάτευσής τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της υπουργικής απόφασης. Κατ' αυτό τον τρόπο θα διευκολυνθούν και τα ίδια τα άτομα με αναπηρία και θα επιλυθούν σημαντικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί ξανά στη λειτουργία των ΚΕΠΑ.

Επίσης ανάλογη μέριμνα να ληφθεί και για όσους έχουν γνωματεύσεις αναπηρίας με επ? αόριστον ισχύ, οι οποίες έχουν εκδοθεί προ ιδρύσεως ΚΕΠΑ από νομαρχιακές υγειονομικές επιτροπές, υγειονομικές επιτροπές ασφαλιστικών ταμείων, ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ κ.λπ. Δηλαδή να προβλεφθεί η κατάθεση ιατρικού φακέλου με πρόσφατα ιατρικά στοιχεία, από όσους έχουν γνωμάτευση αναπηρίας που έχει εκδοθεί από τις καταργηθείσες υγειονομικές επιτροπές νομαρχιών/ασφαλιστικών ταμείων πριν τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2011, σε τριμελείς υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι η αναπηρία/πάθησή στην οποία αναφέρεται η προηγούμενη Γνωμάτευση, συμπεριλαμβάνεται στις 43 παθήσεις της νέας υπουργικής απόφασης .

Η επιστολή

Αθήνα/Athens: 24.01.2014
Αρ. Πρωτ. / Ref. Nr: 427

Πληρ. Μπαρμπαλιά Ελένη

Προς:
κ. Ι. Βρούτση, Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρόνοιας

ΚΟΙΝ:
- κ. Β. Κεγκέρογλου, Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πρόνοιας
- κ. Π. Κοκκόρη, Γεν. Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
- κ. Ε. Νιαρχάκου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αναπηρίας ΙΚΑ
- κ. Ε. Μπέκου Γ.Γ. Πρόνοιας
- Φορείς - Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.

Θέμα: «Επιτάχυνση διαδικασιών για να καθοριστεί η επ’ αόριστον ισχύ γνωματεύσεων που έχουν εκδοθεί πριν το Νοέμβριο του 2013 και αφορούν σε παθήσεις που συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα των 43 παθήσεων που κρίνονται επ’ αόριστον»

Κύριε Υπουργέ, 

Στην πρόσφατη υπουργική απόφαση με αρ. Φ. 31102/1870 (ΦΕΚ 2906 Β΄/18-11-13) που περιλαμβάνονται οι 43 μη αναστρέψιμες παθήσεις οι οποίες κρίνονται επ’ αόριστον από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ, διευκρινίζεται επίσης ότι  για τις περιπτώσεις γνωματεύσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α., οι οποίες εκδόθηκαν μετά την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της σχετικής απόφασης, ήτοι στις 18/11/2013, και αφορούν σε παθήσεις που περιλαμβάνονται στον εν λόγω πίνακα, χωρίς ωστόσο τα κείμενα των γνωματεύσεων να είναι προσαρμοσμένα με βάση αυτόν, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μια απλή αίτηση προς τα κατά τόπους σημεία παροχής υπηρεσιών ΚΕ.Π.Α., με επισυναπτόμενο αντίγραφο γνωμάτευσης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής. Με την αίτηση αυτή θα ζητείται η προσαρμογή της γνωμάτευσής τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ως άνω υπουργική απόφαση.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ., προκειμένου να αποφορτιστούν οι λίστες αναμονής των ΚΕΠΑ στις οποίες είναι και πάλι πολλές χιλιάδες αιτούντες εγκλωβισμένοι, προτείνει τα ακόλουθα:

1. Να προβλεφθεί  και για τις γνωματεύσεις ΚΕΠΑ που έχουν εκδοθεί πριν την 18η Νοεμβρίου 2013 και αφορούν σε παθήσεις που συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα των 43 παθήσεων η κατάθεση αντιγράφου της γνωμάτευσης αναπηρίας εκ μέρους των ενδιαφερομένων συνοδευόμενη από μία απλή αίτηση με την οποία θα ζητείται η προσαρμογή της γνωμάτευσής τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της ως άνω υπουργικής απόφασης. Κατ’ αυτό τον τρόπο θα διευκολυνθούν και τα ίδια τα άτομα με αναπηρία και θα επιλυθούν σημαντικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί ξανά στη λειτουργία των ΚΕΠΑ.

2. Επίσης θα ήταν εύλογο για να αποφευχθεί η άσκοπη ταλαιπωρία των ατόμων με αναπηρία και για να εξομαλυνθούν τα χρόνια προβλήματα των ΚΕΠΑ ανάλογη μέριμνα να ληφθεί και για όσους έχουν γνωματεύσεις αναπηρίας με επ’ αόριστον ισχύ, οι οποίες έχουν εκδοθεί προ ιδρύσεως ΚΕΠΑ από νομαρχιακές υγειονομικές επιτροπές, υγειονομικές επιτροπές ασφαλιστικών ταμείων, ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ κ.λπ. Δηλαδή να προβλεφθεί η κατάθεση ιατρικού φακέλου με πρόσφατα ιατρικά στοιχεία, από όσους έχουν γνωμάτευση αναπηρίας που έχει εκδοθεί από τις καταργηθείσες υγειονομικές επιτροπές νομαρχιών/ασφαλιστικών ταμείων πριν τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2011, σε τριμελείς υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ,  υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι η αναπηρία/πάθησή στην οποία αναφέρεται η προηγούμενη Γνωμάτευση, συμπεριλαμβάνεται στις 43 παθήσεις της νέας υπουργικής απόφασης .

Επισημαίνουμε ότι με αυτή την πρότασή μας που αφορά στην επέκταση των αιτούντων των οποίων οι ιατρικοί τους φάκελοι θα εξεταστούν υπηρεσιακά, θα αποφευχθεί άσκοπη ταλαιπωρία των ιδίων των ατόμων με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις όπως και καθημερινή αύξηση των χιλιάδων αιτούντων στις λίστες αναμονής των ΚΕΠΑ.

Κύριε Υπουργέ,

Προσδοκούμε ότι αυτή τουλάχιστον τη φορά θα εξετάσετε με τη δέουσα προσοχή το θέμα, διότι στις λίστες αναμονής των ΚΕΠΑ φυλακίζονται κάθε μέρα αναίτια χιλιάδες άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.


Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ


Πηγή: http://www.esaea.gr/