Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016

Καθορισμός προγραμμάτων Λογαριασμού Αγροτικής εστίας για το έτος 2016

Καθορισμός προγραμμάτων Λογαριασμού Αγρο-
τικής Εστίας έτους 2016.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος Β’ 1762/16.06.2016
(5)
Καθορισμός προγραμμάτων Λογαριασμού Αγρο-
τικής Εστίας έτους 2016.
  ΟΙ  ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  Έχοντας  υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του
Ν. 3050/2002 «Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 214 Α ́) όπως ισχύουν σήμερα.
2.  Το  Π.δ/γμα  113/2014  «Οργανισμός  Υπουργεί-
ου  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Πρόνοιας» 
(ΦΕΚ 180 Α ́).
4. Την αριθ. Φ 34/6565/1114/5-6-2003 κοινή απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης «Κανονισμός Οικονομικής
Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Λογαρια-
σμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ)» (ΦΕΚ 904 Β ́).
5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγί-
ας 2011/85/Ε.Ε.- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις
(ΦΕΚ Α ́ 143).
6. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 113/2010 «Ανάληψη υπο-
χρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194 Α ́).
11. Τις υπ' αριθ. 71, 72, 73, 74, 75, 76/2015 αποφάσεις
ανάληψης υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη για το
Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ.
12.  Το  αριθ.  14002/490/24-3-2016  Εισηγητικό  ση-
μείωμα  της  Γεν.  Δ/νσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών  του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, βάσει του άρθρου 24 παρ. 5ε του
Ν.  4270/2014 (Α ́ 143).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα
(κωδικόποιητικό Π.δ/γμα 63/2005, Α ́ 98) και το γεγο-
νός ότι από την απόφαση αυτή εκτιμάται ότι θα προ-
κληθεί δαπάνη ύψους 14.100.000 και θα καλυφθεί από
τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Προϋπολογισμό του
ΟΓΑ (Λογαριασμός Αγροτικής Εστίας ΚΑΕ 2000), εκ των
οποίων τα 10.000.000 Ευρώ προέρχονται από κρατική
επιχορήγηση (ΚΑΕ 2362), αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον αριθμό των δικαιούχων που θα εντα-
χθούν στα προγράμματα και τις παροχές του Λογαρια-
σμού Αγροτικής Εστίας έτους 2016, τις προϋποθέσεις και
τα κριτήρια επιλογής τους, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Ο αριθμός των δικαιούχων του Λογαριασμού Αγρο-
τικής Εστίας που εντάσσονται στα προγράμματα έτους
2016 καθορίζεται κατ' ανώτατο όριο ως εξής:
•  Στο  πρόγραμμα  επιδοτούμενου  κοινωνικού  του-
ρισμού πενήντα εννέα χιλιάδες (59.000) άτομα εκ των
οποίων:
α) πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000) άτομα να πραγμα-
τοποιήσουν έξι (6) ημέρες διακοπές (5 διανυκτερεύσεις),
β) τέσσερις χιλιάδες (4.000) συνταξιούχοι, να πραγμα-
τοποιήσουν έξι (6) ημέρες διακοπές (5 διανυκτερεύσεις)
και μέχρι πέντε (5) απλές λούσεις σε νομίμως λειτουρ-
γούσες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθερα-
πευτηρίων της χώρας, στο πλαίσιο του επιδοτούμενου
προγράμματος ιαματικού τουρισμού.
•  Στο  εκδρομικό  πρόγραμμα  τριάντα  επτά  χιλιάδες 
(37.000) άτομα εκ των οποίων δώδεκα χιλιάδες (12.000)
να πραγματοποιήσουν 3ήμερες εκδρομές, και εικοσιπέ-
ντε χιλιάδες( 25.000) μονοήμερες εκδρομές.
• Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεά-
τρων εξήντα έξι χιλιάδες (66.000) άτομα.
• Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων εκατόν
εβδομήντα πέντε χιλιάδες (175.000) άτομα να προμη-
θευτούν δωρεάν βιβλία της επιλογής τους, από τα συμ-
βεβλημένα με τον Λ.Α.Ε./ ΟΓΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτι-
κούς οίκους.
• Στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων
και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες χίλια τριακόσια
(1.300) άτομα.
• Επιμορφωτικά σεμινάρια νέων αγροτών είκοσι χιλιά-
δες (20.000) άτομα.
Άρθρο 2
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα κοι-
νωνικού τουρισμού, εκδρομών, εισιτηρίων θεάτρου και
δωρεάν παροχής βιβλίων έτους 2016:
- Να είναι οι συμμετέχοντες συνταξιούχοι του ΟΓΑ ή
συνταξιούχοι  του  Λογαριασμού  Ανασφάλιστων  Υπε-
ρηλίκων του άρθρου 1 του Ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128Α ́),
όπως ισχύει, ή να είναι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας
Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ και να έχουν εξοφλήσει τις
ασφαλιστικές τους εισφορές ή να έχουν υπαχθεί σε ρύθ-
μιση καταβολής των οφειλών και να τηρούν τους όρους
της ρύθμισης κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης ή
- Να είναι μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προσώ-
πων, έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ.
- Να είναι όλα τα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα
δικαιούχοι περίθαλψης ΟΓΑ με ενεργή ασφαλιστική ικα-
νότητα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμε-
τοχή στα προγράμματα, ή
- Να είναι υπάλληλοι ή/ και συνταξιούχοι πρώην υπάλ-
ληλοι του ΟΓΑ, που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής
στις παροχές του Λ.Α.Ε. και καταβάλλουν μηνιαία ατομι-
κή εισφορά, το ύψος της οποίας είναι ίσο με το άθροισμα
της ανώτατης μηνιαίας ατομικής εισφοράς των ασφα-
λισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών για
τον Λ.Α.Ε. και της αντίστοιχης κρατικής επιχορήγησης.
- Να είναι μέλη των οικογενειών των αμέσως παρα-
πάνω προσώπων, έμμεσα ασφαλισμένα, με δικαίωμα
περίθαλψης απορρέον από το δικαίωμα του υπαλλήλου
ή/ και συνταξιούχου πρώην υπαλλήλου ΟΓΑ.
2. Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ιαμα-
τικού τουρισμού:
- Να είναι οι συμμετέχοντες συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α.
ή συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπε-
ρηλίκων του άρθρου 1 του Ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128Α ́),
όπως ισχύει, ή
- Να είναι οι συμμετέχοντες συνταξιούχοι πρώην υπάλ-
ληλοι του ΟΓΑ που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής
στις παροχές του Λ.Α.Ε. και καταβάλλουν μηνιαία ατομι-
κή εισφορά, το ύψος της οποίας είναι ίσο με το άθροισμα
της ανώτατης μηνιαίας ατομικής εισφοράς των ασφα-
λισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών για
τον Λ.Α.Ε. και της αντίστοιχης κρατικής επιχορήγησης.
- Να είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα δικαι-
ούχοι περίθαλψης ΟΓΑ με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο
πρόγραμμα.
3. Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα παρο-
χής χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτε-
κνες μητέρες:
- Να είναι οι πολύτεκνες μητέρες συνταξιούχοι του ΟΓΑ
ή ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών
του ΟΓΑ και να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους
εισφορές ή να έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των
οφειλών και να τηρούν τους όρους της ρύθμισης κατά
το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρό-
γραμμα της παροχής.
- Να έχουν, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, γεν-
νήσει τουλάχιστον 4 τέκνα, τα οποία να είναι άγαμα, ηλι-
κίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών, εφόσον είναι άνεργα
ή σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη
εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης
(ΙΕΚ) ή να είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και
άνω ανεξαρτήτου ηλικίας. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης
του 24ου έτους ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του
έτους 2016.
- Να είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα δικαι-
ούχοι περίθαλψης ΟΓΑ με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο
πρόγραμμα.
- Το ποσό του χρηματικού βοηθήματος και βραβείου
καθορίζεται με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής
του Λ.Α.Ε.
4. Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ανά-
ληψης  δαπανών  για  επιμορφωτικά  σεμινάρια  νέων 
αγροτών:
-  Να  είναι  οι  συμμετέχοντες  ηλικίας  από  22  έως  45 
ετών, άμεσα ασφαλισμένοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλι-
σης Αγροτών του ΟΓΑ και να έχουν εξοφλήσει τις ασφα-
λιστικές τους εισφορές ή να έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση
καταβολής των οφειλών και να τηρούν τους όρους της
ρύθμισης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμε-
τοχής στο πρόγραμμα της παροχής.
- Να είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα δικαι-
ούχοι περίθαλψης ΟΓΑ με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο
πρόγραμμα.
Οι δικαιούχοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετο-
χής στα προγράμματα του έτους 2016 και κάνουν χρήση
μιας από τις προαναφερόμενες παροχές, δεν δικαιούνται
δεύτερη παροχή μέσα στο ίδιο έτος, εξαιρουμένων αυ-
τών της δωρεάν παροχής βιβλίων, εισιτηρίων θεάτρου,
επιμορφωτικών σεμιναρίων, χρηματικών βοηθημάτων
και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες.
Άρθρο 3
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016
Για την επιλογή των δικαιούχων των προγραμμάτων
του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2016 ορίζο-
νται τα παρακάτω κριτήρια:
1. Στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού και εκ-
δρομών, καθορίζεται να περιληφθούν οι δικαιούχοι της
παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσης οι οποίοι
θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σε αυτά και
σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αριθμό
δικαιούχων πέραν του οριζομένου οτο άρθρο 1 της πα-
ρούσης, ως κριτήριο επιλογής καθορίζεται η κλήρωση,
με διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του
ΟΓΑ. Προτεραιότητα στην
κλήρωση έχουν οι δικαιούχοι
οι οποίοι δεν κληρώθηκαν τα τρία τελευταία έτη στα
ανωτέρω προγράμματα.
2. Στο πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού καθορίζεται
να περιληφθούν οι δικαιούχοι της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 2 της παρούσης και οι συνταξιούχοι σύζυγοι αυτών,
που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν οτο πρόγραμμα,
δικαιούχοι του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, εφόσον
έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής. Σε περίπτωση που
εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αριθμό δικαιούχων μεγα-
λύτερο του οριζομένου οτο άρθρο 1 της παρούσης, ως
κριτήριο επιλογής καθορίζεται η κλήρωση, με διαδικα-
σία που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΓΑ.
Εξαιρούνται της κλήρωσης και δικαιούνται να συμ-
μετάσχουν στα προγράμματα κοινωνικού - ιαματικού
τουρισμού,  ή  εκδρομών  οι  δικαιούχοι  του  Λ.Α.Ε.  που 
θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σε ένα από
τα προγράμματα, με την προϋπόθεση ότι λαμβάνουν
προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους λόγω από-
λυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν επίδομα
παραπληγίας - τετραπληγίας ή πάσχουν από νοητική
αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση. Τα
ανωτέρω πρόσωπα, εφόσον δεν έχουν μέλη οικογένειας
δικαιούχους του Λ.Α.Ε., μπορούν να συνοδεύονται από
τρίτο πρόσωπο, στο οποίο θα χορηγείται σχετικό δελ-
τίο του Λ.Α.Ε., χωρίς κλήρωση,
με την προϋπόθεση ότι
έχει δηλωθεί από τον αιτούντα ως συνοδός στην αίτηση
συμμετοχής του.
3.  Στα  προγράμματα  δωρεάν  παροχής  εισιτηρίων 
θεάτρου και δωρεάν παροχής βιβλίων, καθορίζεται να
περιληφθούν οι δικαιούχοι της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 2 της παρούσης, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον
συμμετοχής σε αυτά και σε περίπτωση που εκδηλωθεί
ενδιαφέρον από αριθμό δικαιούχων μεγαλύτερο του
οριζομένου οτο άρθρο 1 της παρούσης, ως κριτήριο
επιλογής καθορίζεται η κλήρωση, με διαδικασία που
ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΓΑ.
Ειδικότερα για τα προγράμματα κοινωνικού - ιαματι-
κού τουρισμού, εκδρομών (τριήμερων και μονοήμερων)
και δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου, προτείνεται
ότι  οι  κληρωθέντες  δικαιούχοι  των  προγραμμάτων 
θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα δελτία τους μέχρι
29/7/2016. Μετά την ημερομηνία αυτή τυχόν αδιάθετα
δελτία και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των δικαι-
ούχων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 της παρούσης,
θα διανέμονται, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης
στα ΚΕΠ, στους δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση συμ-
μετοχής στα προγράμματα έτους 2016 συμπεριλαμβανο-
μένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν μέχρι
τότε τα δελτία τους.
4. Στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων
και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες καθορίζεται να
περιληφθούν οι δικαιούχοι της παραγράφου 3 του άρ-
θρου 2 της παρούσης, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον
συμμετοχής σε αυτό και σε περίπτωση που εκδηλωθεί
ενδιαφέρον από αριθμό δικαιούχων μεγαλύτερο του
οριζομένου στο άρθρο 1 της παρούσης, ως κριτήριο
επιλογής καθορίζεται η κλήρωση, με διαδικασία που
ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΓΑ.
5.  Στο  πρόγραμμα  για  τα  επιμορφωτικά  σεμινάρια 
νέων αγροτών καθορίζεται να περιληφθούν οι δικαι-
ούχοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 της παρούσης,
οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σε
αυτό και σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από
αριθμό δικαιούχων μεγαλύτερο του οριζομένου στο άρ-
θρο 1 της παρούσης, ως κριτήριο καθορίζεται η σειρά
προτεραιότητας.
Άρθρο 4
Η δαπάνη των παροχών θα βαρύνει τον προϋπολογι-
σμό του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
  Αθήνα, 3 Ιουνίου 2016
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης
Αναπληρωτής Υπουργός
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Οικονομικών
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ