Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας με θέμα συμμετοχή γιατρών των μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Θέμα: Συμμετοχή γιατρών των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Γραφείο Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα
Πληροφορίες: Αντ. Σακελλάρης
Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 10433
Τηλέφωνο: 213 216 1407
Fax: 2105222711
Ε-mail: depsecgen@moh.gov.gr
Αθήνα, 30/06/2016
Αρ. Πρωτ.: Οικ.49056/30-6-16


Προς:
Τις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών
(με την ευθύνη άμεσης κοινοποίησης στις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητάς τους)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Θέμα: Συμμετοχή γιατρών των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ

Σχετ: 1. Το υπ. αριθ. Φ37/15/15-5-2016 της Διεύθυνσης Αναπηρίας & Ιατρικής Εργασίας της Διοίκησης του ΙΚΑ.
Σε συνέχεια των σχετικών συναντήσεων της πολιτικής ηγεσίας των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο πλαίσιο του σκοπούμενου εξορθολογισμού της λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ και διεύρυνσης του Ειδικού Σώματος των ιατρών που τις στελεχώνουν, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
Προτεραιότητα του Υπουργείου Υγείας είναι η αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών και η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τόσο των υγειονομικών επιτροπών ΚΕΠΑ όσο και των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, γιατροί των οποίων τις στελεχώνουν. Σε αυτό το πλαίσιο, και σύμφωνα με όσα αναφέρει και το ανωτέρω (σχετ. 1) έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Αναπηρίας & Ιατρικής Εργασίας της Διοίκησης του ΙΚΑ, οι Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα τις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας αρμοδιότητάς τους πως οι γιατροί της ΠΦΥ πλέον θα έχουν το δικαίωμα να απουσιάζουν έως 4 ημέρες για κάθε ημερολογιακό μήνα προκειμένου να συμμετέχουν σε συνεδριάσεις των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ. Στις 4 ημέρες δικαιολογημένης απουσίας συμπεριλαμβάνονται και οι ημέρες που απαιτούνται για μετακίνηση των γιατρών για συμμετοχή σε Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ εκτός νομού.
Για τις προαναφερθείσες ημέρες συμμετοχής στις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ, οι γιατροί θα δικαιούνται απουσίας από την τακτική εργασία τους στις Δομές της ΠΦΥ. Τυχόν υπέρβαση του αριθμού των 4 ημερών θα θεωρηθεί αδικαιολόγητη απουσία από την εργασία τους. Οι γιατροί θα δικαιούνται να απουσιάζουν από την εργασία τους στις Μονάδες της ΠΦΥ, μόνο εφόσον έχει προηγηθεί επίσημη ενημέρωση της Διοίκησης της ΥΠΕ, του υπεύθυνου της Μονάδας στην οποία υπηρετούν και της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., προκειμένου οι προγραμματισμένες απουσίες να συμπεριληφθούν κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων επισκέψεων των Μονάδων. Η ενημέρωση αυτή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί δύο μήνες πριν από την προγραμματισμένη συμμετοχή τους στις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ.
Το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, θα τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή με την οποία θα ενημερώνονται αυτόματα τα προγράμματα λειτουργίας των Μονάδων ΠΦΥ, στα οποία θα συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες απουσίας των γιατρών που στελεχώνουν τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ. Μέχρι την έναρξη της λειτουργίας της εφαρμογής, οι διοικητικά υπεύθυνοι των Δομών της ΠΦΥ οφείλουν να ενημερώνουν τα ημερήσια προγράμματα λειτουργίας των Μονάδων καθώς και να ενημερώνουν έγκαιρα, μέσω της γραμματείας, τους πολίτες των οποίων οι επισκέψεις αναβάλλονται λόγω απουσίας των γιατρών, καθώς και για τον τρόπο άμεσου επαναπροσδιορισμού της επίσκεψης που αναβλήθηκε.
Οι Υπεύθυνοι των Μονάδων και των Κέντρων Υγείας ΠΕΔΥ στου οποίους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούμε να φροντίσουν για την πιστή τήρηση του αναφερόμενου πλαισίου και την υπεύθυνη ενημέρωση των γιατρών του Ειδικού Σώματος.
Ως έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται η 1/8/2016.
Η μη εφαρμογή της ανωτέρω εγκυκλίου από τους αρμόδιους θα συνεπάγεται πειθαρχικές ευθύνες, όπως ορίζει ο νόμος.


Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας


Σταμάτης Βαρδαρός


Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, κου Ι. Δραγασάκη
2. Γραφείο Υπουργού Εργασίας, κου Γ. Κατρούγκαλου
3. Γραφείο Αναπλ. Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κας Θ. Φωτίου
4. Γραφείο Υφυπουργού Εργασίας, κου. Α. Πετρόπουλου
5. Γραφείο Διοικητή ΙΚΑ, κου Δ. Καλαματιανού
6. Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών ΙΚΑ, Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας,
Aγ. Κωνσταντίνου 8 / 102 41 Αθήνα
7. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ)
Λεωφ. Συγγρού 101 και Λαγουμιτζή 40, Τ.Κ. 11745 Νέος Κόσμος, Αθήνα

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφεία Γενικών Γραμματέων
4. Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας