Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2016

Εγκύκλιος του ΙΚΑ με ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση περί των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 10 και της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 4387/2016 για τα οικογενειακά επιδόματα».

Εγκύκλιος του ΙΚΑ με ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση περί των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 10 και της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 4387/2016».

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 6.7. 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ    ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Σ62/29 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 21 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου  Αριθ. Τηλεφώνου : 2105215000 e-mail : diefpar@ika.grΠΡΟΣ:
Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α΄
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Δ/νση Λειτουργίας & Υποστήριξης Εφαρμογών Υποδ/νση Υποστήριξης Πελατών Τμήμα: ΙΚΑ Λαγουμιτζή 40, Τ.Κ. 11745 Αθήνα
Θ Ε Μ Α: «Ενημέρωση περί των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 10 και της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 4387/2016».
Σας κοινοποιούμε προς γνώση και εφαρμογή τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 και της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α), καθώς και το με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.26034/1064/30.6.2016 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: Ω3ΙΩ465Θ1Ω-3Δ5), που αναφέρεται στην ερμηνεία τους.
1. Με τις εν λόγω διατάξεις ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων (για σύζυγο και τέκνα) στους ασφαλισμένους οι οποίοι θα συνταξιοδοτηθούν με βάση τον νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης που θεσπίστηκε με τις οικείες διατάξεις του ανωτέρω νόμου. Για τα ανωτέρω πρόσωπα καταργείται κάθε καταστατική ή γενική ή ειδική διάταξη, όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε σχετικά με τη χορήγηση αυτών των παροχών.
Συγκεκριμένα, η μεν προσαύξηση της σύνταξης για σύζυγο (όπου προβλεπόταν1) καταργείται, η δε προσαύξηση για τέκνα διέπεται πλέον από τις διατάξεις (α) της υπ. ΙΑ2 της παρ. ΙΑ΄ του άρθρου Πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222) και (β) του αρ. 40 του Ν.4141/2013 (ΦΕΚ Α΄ 81), όπως ισχύουν.
1 Υπενθυμίζεται ότι στην παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 2084/92, όπως ισχύει, προβλέπονται οι προϋποθέσεις προσαύξησης του ποσού της βασικής σύνταξης λόγω γήρατος ή αναπηρίας μόνο για τέκνα (εγκύκλιος 9/2010, Γ.Ε. Σ86/3/23.2.2016).
Για τους ασφαλισμένους που είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί μέχρι και 12.5.2016, καθώς και για όσους εφαρμόζονται ως προς τον υπολογισμό της σύνταξης οι προγενέστερες του Ν. 4387/2016 διατάξεις, τα επιδόματα συζύγου και τέκνων εξακολουθούν να καταβάλλονταιως προσαύξηση της σύνταξης σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις των φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, όπως ίσχυαν πριν την ένταξη τους στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
Δεδομένου, λοιπόν, ότι οι κοινοποιούμενες διατάξεις περί κατάργησης της προσαύξησης της σύνταξης για σύζυγο και περί χορήγησης επιδομάτων για τέκνα από τον Ο.Γ.Α. κατά τις προαναφερθείσες διατάξεις [υπ. ΙΑ2 της παρ. ΙΑ΄ του άρθρου Πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222) και του αρ. 40 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α΄ 81)], όπως ισχύουν, καταλαμβάνουν τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του Ν. 4387/2016 ως προς τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης που τους απονέμεται, θα πρέπει να συμβουλευτείτε και την εγκύκλιο 20/2016, που αναφέρεται στα κριτήρια υπαγωγής των ασφαλισμένων στις διατάξεις του Ν. 4387/2016 ως προς τη βάση υπολογισμού της σύνταξής τους. Στις περιπτώσεις αυτές, δεδομένου ότι φορέας καταβολής του επιδόματος τέκνων σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις είναι ο Ο.Γ.Α., θα πρέπει να καθοριστούν οι σχετικές διαδικασίες από το φορέα αυτό. Ως εκ τούτου, επιφυλασσόμαστε ως προς την παροχή οδηγιών για το θέμα αυτό.

Συν.: α) ΦΕΚ 85Α΄(σ. 2187, 2192, 2201, 2202)
β) Το με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.26034/1064/30.6.2016 έγγραφο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6-2016 Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: Ω3ΙΩ465Θ1Ω-3Δ5Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: 61744691ΩΓ-ΕΚΨ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αρ. Πρωτ. Φ80000/οικ.26034/1064
ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
& ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13)
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΡΟΣ: Όλους τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Σταδίου 29 αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας,
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 101 10 Κοιν.Ασφάλισης & Κοιν.Αλληλεγγυης
Πληρ.: Φ. Γκίκα
Τηλ. : 210-33.68.128
ΚΟΙΝ.: 1. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Κάνιγγος 29
Τ.Κ. 106 82 – Αθήνα

2. Τράπεζα της Ελλάδος
Σίνα 2-4
Τ.Κ. 106 79 - Αθήνα

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του αρ. 10 και της παρ. 3 του αρ. 27 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85)

Σας γνωστοποιούμε ότι με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 10 και της παρ. 3 του αρ. 27 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» ρυθμίζεται το θέμα της καταβολής οικογενειακής παροχής, επιδομάτων τέκνων και προσαύξησης της σύνταξης λόγω συζύγου.

1.Με τις διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 27 του ν. 4387/2016 ορίζεται ότι για τα πρόσωπα που θα συνταξιοδοτηθούν με τον νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης που θεσπίζεται με τον ανωτέρω νόμο δεν έχει εφαρμογή κάθε ειδική, γενική και καταστατική διάταξη των φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών που εντάσσονται, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 53 του εν λόγω νόμου, στον ΕΦΚΑ σχετικά με την καταβολή του επιδόματος συζύγου.

2(α) Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.4387/2016, και στο πλαίσιο της θέσπισης ενιαίων κανόνων υπολογισμού των συντάξεων, ρυθμίζεται κατά τρόπο ενιαίο για τους συνταξιούχους όλων των ασφαλιστικών φορέων και του Δημοσίου η καταβολή του επιδόματος τέκνων. Ειδικότερα ορίζεται ρητώς ότι για τα πρόσωπα που θα συνταξιοδοτηθούν με τον νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης που θεσπίζεται με τον ανωτέρω νόμο, η καταβολή του επιδόματος τέκνων διέπεται πλέον από τις διατάξεις (α) της υπ. ΙΑ2 της παρ. ΙΑ΄ του άρθρου Πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222) και (β) του αρ. 40 του Ν.4141/2013 (ΦΕΚ Α΄ 81), όπως ισχύουν. Επομένως, για τα ανωτέρω πρόσωπα καταργείται κάθε αντίθετη καταστατική ή γενική και ειδική διάταξη, όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε.

(β) Φορέας καταβολής του επιδόματος τέκνων (αρ. 10 παρ. 1 του ν.4387/2016) είναι ο Οργανισμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), ο οποίος αποτελεί ήδη τον αρμόδιο φορέα για την καταβολή των
επιδομάτων της υπ. ΙΑ2 της παρ. ΙΑ΄ του αρ. Πρώτου του Ν.4093/2012 (ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων) και αρ. 40 του Ν.4141/2013 (ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων), σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις του ν.4093/2012 και ν.4141/2013 και της κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. Δ27/οικ.15239/645(ΦΕΚ Β΄ 1227/21-5-2013). 
3.Τέλος, με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 10 του ν.4387/2016, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις της περ. α της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4393/2016, καθώς και του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του αρ. 27 του ν.4387/2016, ορίζεται ότι για τους ήδη μέχρι και 12/5/2016 συνταξιούχους, καθώς και για όσους εφαρμόζονται ως προς τον υπολογισμό της σύνταξης οι προγενέστερες του ν.4387/2016 διατάξεις, τα επιδόματα συζύγου και τέκνων εξακολουθούν να συγκαταβάλλονται με τη σύνταξη σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις των φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, όπως ίσχυαν πριν την ένταξη τους στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις ενέργειες αρμοδιότητας σας, σχετικά με την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ


Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ