Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016

Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης

Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης
Ανεβάζω πρώτα το άρθρο 235 του νόμου 4389 και ακολούθως την κοινή υπουργική απόφαση σε εκτέλεση του άρθρου αυτού.
Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής της πρώτης φάσης του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.
ΝΟΜΟΣ 4389/ΦΕΚ Α 94/27.05.2016
Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 235
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης - Μεταβατικές διατάξεις για το ΕΚΑΣ
   1. Τίθεται σε βαθμιαία εθνική εφαρμογή Πρόγραμμα υπό τον τίτλο «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (εφεξής Πρόγραμμα) εντός του Ιουλίου 2016 σε τριάντα (30) μικρούς και μεσαίους Δήμους, οι οποίοι θα οριστούν, βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων και δεικτών φτώχειας και ανεργίας, με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Η πρώτη φάση του ως άνω Προγράμματος λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2016.
   Το Πρόγραμμα είναι αμιγώς προνοιακού χαρακτήρα, απευθύνεται σε νοικοκυριά, που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και λειτουργεί κατά τρόπο συμπληρωματικό στο πλαίσιο εφαρμογής δημόσιων πολιτικών καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
   Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις (3) πυλώνες: ήτοι (α) εισοδηματική ενίσχυση, (β) πρόσβαση και διασύνδεση σε συμπληρωματικές κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες, κατά περίπτωση και αναλόγως των αναγκών των δικαιούχων, και (γ) υπηρεσίες ενεργοποίησης και προώθησης των δικαιούχων του Προγράμματος σε δράσεις, όπως κάλυψη προτεινόμενης θέσης εργασίας, συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εμπειρίας και επιστροφή στο εκπαιδευτικό σύστημα.
   2. Ως Ωφελούμενες Μονάδες ορίζονται οι κάτωθι κατηγορίες: (α) Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: κάθε ενήλικο άτομο (άγαμος/η, χήρος/α, διαζευγμένος/η ή σε διάσταση), που υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές, σε σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, (β) Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: περιλαμβάνει όλα τα άτομα, που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη και απαρτίζεται από ένα άτομο και ένα ή περισσότερα τέκνα ή από έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι, το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με ή χωρίς τέκνα, καθώς και από φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια.
   Ως Ανήλικα μέλη ορίζονται τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας έως δεκαοκτώ (18) ετών.
   Αστεγοι, που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων της πρώτης φάσης ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων που λειτουργούν στους Δήμους της πρώτης φάσης, δύναται να είναι ωφελούμενοι του προγράμματος.
   Ως Εισοδηματική Ενίσχυση ορίζεται η διαφορά μεταξύ του Εγγυημένου Ποσού και του εισοδήματος, όπως αυτό υπολογίζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης για τους σκοπούς της επιλεξιμότητας, διαιρούμενου δια του αριθμού των μηνών που αυτό αφορά, δηλαδή δια του έξι (6).
   Ως Εγγυημένο Ποσό νοείται το ποσό, που καθορίζεται από τις αρμόδιες αρχές και προσαρμόζεται ανάλογα με τον αριθμό και την ηλικία των μελών της ωφελούμενης μονάδας.
   Ως Κατώφλι Εισοδήματος ορίζεται το εισοδηματικό κριτήριο για ένταξη στο Πρόγραμμα και ισούται με το Εγγυημένο Ποσό.
   Ως Δηλούμενο Εισόδημα ορίζεται το δηλούμενο από τους αιτούντες συνολικό εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης - προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση -που έλαβαν όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας τους τελευταίους έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο Πρόγραμμα του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης. Στο συνολικό δηλωθέν εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, καθώς και το απαλλασσόμενο εισόδημα ή το φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα, με τις εξαιρέσεις, όπως διαλαμβάνονται στο παρακάτω εδάφιο.
   Στο δηλούμενο εισόδημα δεν περιλαμβάνονται το επίδομα αναδοχής της διάταξης του άρθρου 9 του ν. 2082/1992 (Α' 158), το επίδομα των απροστάτευτων τέκνων, καθώς και τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας, που χορηγούνται από το κράτος.
   Ως μη δυνάμενοι για εργασία θεωρούνται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, που εμπίπτουν στις κάτωθι κατηγορίες: α. Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), τα οποία σύμφωνα με τη γνωμάτευση της Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας έχουν κριθεί «ανίκανα για εργασία». Σε περίπτωση που άτομο με αναπηρία δεν έχει την ως άνω γνωμάτευση, αλλά ισχυρίζεται ότι είναι ανίκανο για εργασία, προσκομίζει σχετική υπεύθυνη δήλωση και πιστοποιητικό του ποσοστού αναπηρίας από την Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας. β. Φοιτητές πλήρους απασχόλησης, μαθητευόμενοι των επαγγελματικών σχολών ή όσοι εξασκούνται πρακτικά στο πλαίσιο επαγγελματικού εκπαιδευτικού προγράμματος χωρίς εργασιακή σχέση. γ. Όσοι υπηρετούν τη θητεία τους στις ένοπλες δυνάμεις.
   Ως δυνάμενοι για εργασία νοούνται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως εξήντα πέντε (65) ετών, που δεν υπάγονται στις ως άνω κατηγορίες, όπως διαλαμβάνονται στο προηγούμενο εδάφιο.
   3. Αρμόδια όργανα για την υλοποίηση του Προγράμματος του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης είναι τα εξής: το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ), υπαγόμενη στον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας, της οποίας η συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (ΓΓΠΣ), η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΓΓΔΕ), η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) του ν. 3607/2007 (Α' 245), τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού (Δήμοι), το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) του άρθρου 88 του ν. 3996/2011 (Α' 170), ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).
   Η διαχείριση των δαπανών, που θα διατεθούν για την Τεχνική Συνδρομή της πρώτης φάσης υλοποίησης του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», δύναται να ανατεθεί από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε φορέα/ εις υλοποίησης, κατόπιν σύναψης προγραμματικής/ών σύμβασης/εων.
   4. Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
Οι άστεγοι, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του προβλεπόμενου από την κείμενη νομοθεσία προστίμου για εκπρόθεσμη υποβολή Ε1.
   5. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται ο καθορισμός των δικαιούχων, βάσει κριτηρίων εισοδήματος, περιουσίας και διαμονής, η βάση και ο τρόπος υπολογισμού, καθώς και το ύψος του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης για κάθε ωφελούμενη μονάδα, οι αρμοδιότητες των οργάνων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου για την υλοποίηση του Προγράμματος, οι εξαιρέσεις υπαγωγής στο Πρόγραμμα, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής της εισοδηματικής ενίσχυσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία ένταξης στο Πρόγραμμα, οι προϋποθέσεις αναστολής και διακοπής της καταβολής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και οι επιπτώσεις αυτών, η επιλογή των Δήμων εφαρμογής του Προγράμματος, οι όροι και οι προϋποθέσεις της διοικητικής διαδικασίας επίλυσης των σχετικών διαφορών, όπως η φύση της προσβαλλόμενης πράξης, οι προθεσμίες κατάθεσης και απόφανσης επί της ένστασης και το αρμόδιο όργανο εξέτασης, η συγκρότηση του οποίου θα γίνει με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα λεπτομερειακού ή τεχνικού χαρακτήρα του παρόντος άρθρου.
   6. Στο άρθρο 92 του ν. 4387/2016 (Α' 85) μετά την παράγραφο 7, προστίθενται δύο νέες παράγραφοι 8 και 9 ως εξής:
   «8. Η παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 1902/1990 (Α' 138) όπως ισχύει, εφαρμόζεται και σε όσους παύουν να είναι δικαιούχοι του Ε.Κ.Α.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος μέχρι την οριστική κατάργησή του.
   9. Η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος τμήματος ή συνόλου Ε.Κ.Α.Σ. γίνεται με συμψηφιστικό επανυπολογισμό της σύνταξης του δικαιούχου σε δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις. Σε περίπτωση που το ποσό της μηνιαίας δόσης υπερβαίνει τα τριάντα (30) ευρώ, το υπερβάλλον ποσό επιστρέφεται συμφηφιζόμενο με τη σύνταξη σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις μέχρι το Δεκέμβριο του 2018.»
   Οι παλαιές παράγραφοι 8 και 9 αναριθμούνται σε 10 και 11 αντίστοιχα.

Ακολουθεί η κοινή υπουργική απόφαση
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 2089/07.07.2016
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ23/οικ.30299/2377 (1)
Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής της πρώτης φάσης του προγράμμα- τος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 235 του Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ- μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 21).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε- τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 29).
4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι- κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του N. 4174/2013 «Φορολογικές διαδι- κασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170), όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4052/2012 «Νό- μος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατά- ξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσω- ση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41), όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3996/2011 «Ανα- μόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμί- σεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις (Α΄ 170), όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως ισχύει.
9. Τις διατάξεις του Ν. 3607/2007 «Σύσταση και Κατα- στατικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (Α΄ 245), όπως ισχύει.
10. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα- φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131), όπως ισχύει.
11. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 81), όπως ισχύει.
12. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως ισχύει.
17. Την υπ’ αριθμ. Δ23/οικ. 14435-1135 κοινή υπουργι- κή απόφαση «Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λει- τουργίας των Κέντρων Κοινότητας» (Β΄ 854/30-3-2016).
23. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 28366/199/21-6-2016 Εισή- γηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι- κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
24. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα- λείται συνολική δαπάνη Ευρώ πενήντα επτά εκατομμυρί- ων (€ 57.000.000)για το έτος 2016, που βαρύνει τον ΚΑΕ 2759 ΕΦ 33-220, για την οποία έχει εγγραφεί ισόποση πίστωση.
25. Το γεγονός ότι η ειδική εντολή πληρωμής του άρ- θρου 12 της παρούσας επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1 Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)
Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (εφεξής πρό- γραμμα ή Κ.Ε.Α.) είναι ένα νέο προνοιακό πρόγραμμα που απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθή- κες ακραίας φτώχειας και λειτουργεί συμπληρωματικά με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές αντιμετώπισης της φτώ- χειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Το πρόγραμμα μπορεί να συνδυάζει:
1. Εισοδηματική ενίσχυση: το χρηματικό ποσό ενί- σχυσης της ωφελούμενης μονάδας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσης.
2. Συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά: διασύνδεση των μελών της ωφελούμενης μο- νάδας, κατά περίπτωση και ανάλογα με τις ανάγκες τους, με συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά.
Ενδεικτικά αναφέρονται: -
Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφαλίστων. -
Παροχή σχολικών γευμάτων. -
Παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοι- νωνικής φροντίδας και υποστήριξης. - Ένταξη στα προγράμματα των Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας. -
Ένταξη σε προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους. -
Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. -
Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ύδρευσης. -
Κοινωνικό τιμολόγιο Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων.
3. Υπηρεσίες ενεργοποίησης: προώθηση των δικαι- ούχων, εφόσoν δύνανται να εργαστούν, σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη τους στην αγορά εργασίας και μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: - Την κάλυψη προτεινόμενης θέσης εργασίας. - Τη συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργα- σίας. - Τη συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κα- τάρτισης. - Τη συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης επαγγελ- ματικής εμπειρίας. - Την ένταξη ή την επιστροφή στο εκπαιδευτικό σύ- στημα και στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.
Άρθρο 2 Ορισμοί για την εφαρμογή του Κ.Ε.Α.
Ωφελούμενη μονάδα ορίζεται το νοικοκυριό όπως εξειδικεύεται παρακάτω:
α. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: κάθε ενήλικο άτομο (άγαμος/η, χήρος/α, διαζευγμένος/η ή σε διάσταση), που υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση, διαμένει μόνο του σε κατοικία ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν πα- ραχωρημένη και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
β. Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: όλα τα άτομα που δι- αμένουν κάτω από την ίδια στέγη. Δύναται να απαρ- τίζεται από ένα άτομο με ένα ή περισσότερα τέκνα, ή από έγγαμο ζευγάρι, ή ζευγάρι το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με ή χωρίς τέκνα, καθώς και από φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, με την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία είχε δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση.
Ανήλικα μέλη: τα μέλη του νοικοκυριού έως 18 ετών.
Δικαιούχος: το πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για λογαριασμό του νοικοκυριού, η οποία έχει κριθεί και πληροί τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα.
Άστεγοι: οι άστεγοι που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακα- τάλληλα καταλύματα, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων της πρώτης φάσης ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοι- κτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων που λειτουργούν στους Δήμους της πρώτης φάσης, δύναται να είναι δικαιούχοι του προγράμματος.
Εξαιρέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα:
από την ένταξη στο πρόγραμμα εξαιρούνται και δεν θεωρούνται μέλη του νοικοκυριού οι κάτωθι κατηγορίες:
Άτομα τα οποία φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζό- μενης Διαβίωσης ή σε Κοινωνικούς Ξενώνες Αστέγων. -
Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχο- κοινωνικής Αποκατάστασης (οικοτροφεία, ξενώνες κτλ), ή είναι δικαιούχοι του προγράμματος Προστατευμένων Διαμερισμάτων του αρ. 9 του Ν. 2716/1999. -
Άτομα ή οικογένειες που είναι δικαιούχοι του προ- γράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση του προγράμματος.
Εγγυημένο ποσό: το ποσό που εγγυάται το πρόγραμμα για κάθε νοικοκυριό, ανάλογα με τον αριθμό και την ηλι- κία των μελών του, μετά και την καταβολή της εισοδημα- τικής ενίσχυσης του Κ.Ε.Α.
Για την πρώτη φάση του προ- γράμματος, το εγγυημένο ποσό ορίζεται ως ακολούθως: -
Για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό: € 200 ανά μήνα. - Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος του νοικοκυριού: προσαύξηση του εγγυημένου ποσού κατά 100 € ανά μήνα. - Για κάθε ανήλικο μέλος του νοικοκυριού: προσαύξη- ση του εγγυημένου ποσού κατά 50 € ανά μήνα. -
Στη μονογονεϊκή οικογένεια, δηλαδή σε εκείνη στην οποία ένας μόνος γονέας (άγαμος, σε χηρεία ή διαζευγ- μένος) ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων, για τις ανάγκες υπολο- γισμού του εγγυημένου ποσού το μεγαλύτερο σε ηλικία ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας.
Δηλούμενο εισόδημα: το συνολικό εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης - προ φό- ρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση - που εισπράχθηκε από όλα τα μέλη του νοι- κοκυριού, κατά τους έξι (6) μήνες πριν από το μήνα υπο- βολής της αίτησης. Στο συνολικό δηλούμενο εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, καθώς και το εισόδημα που απαλ- λάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο, με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω. Το δηλούμενο εισόδημα δεν περιλαμβάνει το επίδομα αναδοχής της διάταξης του άρθρου 9 του Ν. 2082/1992, το επίδομα των απροστάτευτων τέκνων, καθώς και τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας που καταβάλλονται από το κράτος.
Υπολογισμός του εισοδήματος για ένταξη στο πρόγραμμα:
για την ένταξη στο πρόγραμμα και τον υπολο- γισμό της εισοδηματικής ενίσχυσης, αφαιρείται από το συνολικό δηλούμενο εισόδημα, το 20% του καθαρού εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, από υπηρεσίες που παρέχονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών ή ερ- γόσημο, καθώς και του ποσού από πηγές κατάρτισης, προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα εργασίας. Σε περίπτωση που μέλος του νοικοκυριού βρει εργα- σία (περιστασιακή, προσωρινή ή μόνιμη), στον υπολο- γισμό του εισοδήματος για την ένταξη στον πρόγραμμα δεν συνυπολογίζεται κατά τον πρώτο μήνα της εργασίας το 100% και κατά τους δύο επόμενους το 40%, του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος από την ανωτέρω εργασία. Εάν το μέλος του νοικοκυριού εξακολουθεί να εργάζεται για διάστημα άνω των τριών μηνών, το δικαίωμα στην εισοδηματική ενίσχυση διακόπτεται από την έναρξη του τέταρτου μήνα εργασίας, εφόσον δεν πληρούνται τα κριτήρια για ένταξη στο πρόγραμμα. Εάν τα κριτήρια εξακολουθούν να πληρούνται, το νοικοκυριό λαμβάνει το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης που του αναλογεί. Η ανωτέρω εξαίρεση από τον υπολογισμό του εισοδήμα- τος για ένταξη στο πρόγραμμα δύναται να εφαρμοστεί μια και μόνη φορά κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πρώτης φάσης του Κ.Ε.Α. Μηνιαίο ποσό εισοδηματικής ενίσχυσης:
η διαφορά μεταξύ του εξαμηνιαίου εγγυημένου ποσού και του εξα- μηνιαίου δηλούμενου εισοδήματος του νοικοκυριού, όπως αυτό υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα, διαιρούμενη δια έξι.
Μη δυνάμενοι για εργασία:
για τους σκοπούς του προ- γράμματος, μη δυνάμενοι για εργασία θεωρούνται οι δικαιούχοι, που ανήκουν στις κάτωθι κατηγορίες:
- ΑμεΑ, τα οποία σύμφωνα με την γνωμάτευση της Επι- τροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας έχουν κριθεί «ανίκανα για εργασία». Σε περίπτωση που άτομο με αναπηρία δεν διαθέτει την ανωτέρω γνωμάτευση, αλλά ισχυρίζεται ότι είναι ανίκανο για εργασία, προσκομίζει σχετική υπεύθυ- νη δήλωση και γνωμάτευση του ποσοστού αναπηρίας από την Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας. - Φοιτητές προγραμμάτων πλήρους φοίτησης, μαθητευόμενοι των επαγγελματικών σχολών ή όσοι εξασκού- νται πρακτικά στα πλαίσια επαγγελματικού εκπαιδευτι- κού προγράμματος χωρίς εργασιακή σχέση. - Όσοι υπηρετούν τη θητεία τους στις ένοπλες δυνά- μεις. Δυνάμενοι για εργασία: θεωρούνται οι δικαιούχοι, ηλι- κίας 18 έως 65 ετών, που δεν εργάζονται και δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες.
Άρθρο 3 Δήμοι εφαρμογής και διάρκεια του προγράμματος
Το πρόγραμμα στην πρώτη του φάση εφαρμόζεται στους κάτωθι τριάντα (30) Δήμους από την 14η Ιουλί- ου 2016, έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016 και αιτήσεις δύναται να υποβάλλονται έως την 30η Νοεμβρίου 2016:
Περιφέρεια Δήμοι
1. Αττική Νέα Ιωνία 2. Αττική Ασπρόπυργος 3. Αττική Ελευσίνα 4. Αττική Φυλή 5. Αττική Άγιοι Ανάργυροι - Καματερό 6. Αττική Αιγάλεω 7. Αττική Κερατσίνι - Δραπετσώνα 8. Αττική Νίκαια - Άγιος Ιωάννης Ρέντη 9. Αττική Πέραμα 10. Στερεά Ελλάδα Λαμία
11. Κεντρική Μακεδονία Βέροια 12. Κεντρική Μακεδονία Παύλος Μελάς 13. Κεντρική Μακεδονία Κιλκίς 14. Κεντρική Μακεδονία Κατερίνη 15. Κρήτη Ρέθυμνο 16. Κρήτη Γόρτυνα 17. Ανατολική Μακεδονία - Θράκη Ορεστιάδα 18. Ανατολική Μακεδονία - Θράκη Καβάλα 19. Ήπειρος Άρτα 20. Ιόνια Νησιά Ζάκυνθος 21. Βόρειο Αιγαίο Λέσβος 22. Πελοπόννησος Καλαμάτα 23. Πελοπόννησος Σικυώνα 24. Νότιο Αιγαίο Κάλυμνος 25. Νότιο Αιγαίο Λέρος 26. Θεσσαλία Τρίκαλα 27. Θεσσαλία Ελασσόνα 28. Δυτική Ελλάδα Πύργος 29. Δυτική Ελλάδα Αιγιαλεία 30. Δυτική Μακεδονία Καστοριά Άρθρο 4 Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα
Τα νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν αθροιστικά τα ακόλουθα εισοδηματικά, περιουσιακά και κριτήρια διαμονής:
1. Εισοδηματικά κριτήρια
Το δηλούμενο εισόδημα του νοικοκυριού, όπως υπο- λογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμ- μα, τους έξι (6) τελευταίους μήνες πριν την υποβολή της αίτησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος του εξαμη- νιαίου εγγυημένου ποσού για κάθε τύπο νοικοκυριού. Παρατίθενται, ενδεικτικά, οι ακόλουθες περιπτώσεις: Σύνθεση Νοικοκυριού Εξαμηνιαίο Εγγυημένο Ποσό Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 1.200€ Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 1.800€ Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 2.100€ Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 2.400€ Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη 2.700€ Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη 3.000€ Για κάθε επιπλέον μέλος προστίθεται το αντίστοιχο εγγυημένο ποσό, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της πα- ρούσης.
2. Περιουσιακά κριτήρια
α. Ακίνητη περιουσία: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιου- σίας του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυ- ξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ.
β. Κινητή περιουσία:
1. Η αντικειμενική δαπάνη των επιβατικών αυτοκι- νήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), Μικτής Χρήσης (Μ.Χ.) ή και των δικύκλων του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της, το ποσό των 6.000 ευρώ.
2. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτε- ρικού, ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ, όπως προκύπτουν από την τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξα- πλάσιο του ύψους του εξαμηνιαίου εγγυημένου ποσού για κάθε τύπο νοικοκυριού.
Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα μέλη των οποίων έχουν στην ιδιοκτησία τους, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αεροσκάφη, ελικόπτερα, ανεμόπτερα, δεξα- μενές κολύμβησης (πισίνες) και ιδιωτικά σκάφη αναψυ- χής, άνω των 5 μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών.
3. Κριτήρια διαμονής
Τα νοικοκυριά διαμένουν νόμιμα στους τριάντα Δήμους του άρθρου 3 της παρούσης.
Άρθρο 5 Διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα
Η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα αποτελείται από τα κάτωθι στάδια:
1. Υποβολή της αίτησης: η αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Nόμου 1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, υποβάλλεται ηλεκτρονικά, είτε από τον αιτούντα απευθείας, είτε μέσω των αρμοδίων οργά- νων των Δήμων ή των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) των Δήμων του άρθρου 3 της παρούσης. Σε πε- ρίπτωση που το νοικοκυριό απαρτίζεται και από φιλο- ξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μόνο μέσω των Δήμων ή των Κ.Ε.Π. Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή της αίτησης αποτελεί η συμπλήρωση όλων των υποχρε- ωτικών πεδίων της.
1.1. Η αίτηση υποβάλλεται από τον/την υπόχρεο ή το/ τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλω- σης του νοικοκυριού. Σε περίπτωση νοικοκυριού που απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υπο- βάλλεται αποκλειστικά από τον/την υπόχρεο ή τον/ τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης της φιλοξενούσας μονάδας, για το σύνολο των μελών του νοικοκυριού.
1.1.α) Διαδικασία απευθείας υποβολής αίτησης από τον αιτούντα:
ο αιτών υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του προγράμματος, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρό- σβασης στη φορολογική βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.). Η εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης επέχει θέση δήλω- σης συναίνεσης διασταύρωσης των στοιχείων όλων των μελών του νοικοκυριού. Ο αιτών συμπληρώνει υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφά- λισης (Α.Μ.Κ.Α.). Όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων εμφανίζονται προσυ- μπληρωμένα στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης και ο αιτών συμπληρώνει αυτά που λείπουν. Μετά την ολοκλήρωση συμπλήρωσης της αίτησης και σε περίπτωση που δεν προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων, ο αιτών δύναται να υποβάλλει οριστικά την αίτηση. Σε περίπτωση που προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων, η αίτηση παραμένει σε εκκρεμό- τητα, σημαίνεται αυτομάτως «προς έλεγχο» και ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει αποκλειστικά στο Δήμο διαμονής του τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία αναγράφονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της αίτη- σης. Σε αυτή την περίπτωση, δεν παρέχεται η επιλογή οριστικής υποβολής της αίτησης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (βλ. περίπτωση 1.2. του παρόντος άρθρου). 1.1.β) Διαδικασία υποβολής μέσω των Δήμων ή των Κ.Ε.Π.:
ο αιτών προσκομίζει στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο των Δήμων ή των Κ.Ε.Π., υπογεγραμμένο, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, από όλα τα ενή- λικα μέλη του νοικοκυριού, το έντυπο συναίνεσης, που βρίσκεται αναρτημένο στον διαδικτυακό ιστότοπο του προγράμματος, με το οποίο τα μέλη του νοικοκυριού συναινούν στο σύνολο των διασταυρώσεων που θα πραγματοποιηθούν για την επιβεβαίωση των στοιχεί- ων τους. Εάν η αίτηση αφορά και φιλοξενούμενους, το έντυπο συναίνεσης υπογράφεται υποχρεωτικά από όλα τα ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη και στα αντίστοιχα πεδία συμπληρώνονται υποχρεωτικά ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) των φιλοξενούμενων μελών. Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος τυπώνει το έντυπο της αίτησης του Κ.Ε.Α., στο οποίο έχουν προσυμπληρω- θεί όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. Ο αιτών διαφοροποιεί τα στοιχεία που θεωρεί ανακριβή και συμπληρώνει αυτά που λεί- πουν. Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος, αφού τροποποιήσει ή/και συμπληρώσει τα στοιχεία της αίτησης στην ηλε- κτρονική πλατφόρμα, εκτυπώνει την πλήρη αίτηση με τα δηλωθέντα στοιχεία. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει αναντιστοιχία μετα- ξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων, η αίτηση δύναται να υποβληθεί οριστικά. Σε περίπτωση που προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων, η αίτηση παραμένει σε εκκρεμότητα, σημαίνεται αυτομάτως «προς έλεγχο» και ο αιτών υπο- χρεούται να προσκομίσει στο Δήμο τα απαιτούμενα δι- καιολογητικά (βλ. περίπτωση 1.2. του παρόντος άρθρου).
1.2. Προσκόμιση και έλεγχος δικαιολογητικών:
οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των Δήμων, ελέγχουν τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και βεβαιώνουν την αποδοχή ή την μη αποδοχή των δηλωθέντων στην αί- τηση, επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Εν συνεχεία, υποβάλλουν οριστικά την αί- τηση και τηρούν φυσικό αρχείο των δικαιολογητικών κάθε νοικοκυριού.
1.3. Μετά την οριστική υποβολή, η ηλεκτρονική αίτη- ση εκτυπώνεται σε δύο αντίτυπα, τα οποία υπογράφο- νται από τον αιτούντα. Με την υπογραφή του ο αιτών δηλώνει ότι επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της αίτησης. Ένα αντίγραφο φυλάσσεται στο αρχείο από τον εξου- σιοδοτημένο υπάλληλο και έναν παραλαμβάνεται από τον αιτούντα.
2. Επεξεργασία της αίτησης:
η επεξεργασία της αίτη- σης και η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με βάση: α) τα δηλωθέντα από τον αιτούντα στοιχεία, β) τις ηλεκτρονι- κές διασταυρώσεις ως προς αυτά, γ) τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, όπου αυτά απαιτούνται. Σε περίπτωση που μετά την οριστική υποβολή και επε- ξεργασία της αίτησης υπάρχει ταύτιση των δηλωθέντων στοιχείων με αυτά που προκύπτουν από τις διασταυρώ- σεις, η αίτηση γίνεται δεκτή και σημαίνεται αυτομάτως «εγκριθείσα». Σε περίπτωση που μετά την οριστική υποβολή και επεξεργασία της αίτησης προκύπτει αναντιστοιχία με- ταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων, η αίτηση σημαίνεται αυτομάτως «απορριφθείσα». Οι λόγοι της απόρριψης αναγράφονται στο έντυπο ή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κ.Ε.Α., ανάλογα με τον τρόπο υποβολής. Οι ανωτέρω πράξεις έγκρισης και απόρριψης, φέρουν την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι- νωνικής Αλληλεγγύης. Ο αιτών, εφόσον αμφισβητεί την πράξη απόρριψης που εκδόθηκε σε βάρος του, δύναται να επανυποβάλλει αίτηση τον επόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο εξεδόθη η σχετική πράξη. Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, οι δικαιούχοι ενημερώνονται, είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρ- μας του προγράμματος, είτε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή μέσω γραπτού μηνύματος στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει, για το ποσό και
την επικείμενη καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης, καθώς και για οποιαδήποτε μεταβολή προκύπτει στα στοιχεία της αίτησης από τις μηνιαίες ηλεκτρονικές δι- ασταυρώσεις.
3. Πληρωμή:
η Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εκδίδει την πράξη έγκρισης σκοπιμότητας για την καταβολή της ει- σοδηματικής ενίσχυσης, βάσει του πίνακα δικαιούχων που συντάσσει η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πληρο- φοριακών Συστημάτων Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), η οποία και διαβιβάζεται στην Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών του ως άνω Υπουργείου. Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών, εκδίδει και απο- στέλλει την πράξη έγκρισης πίστωσης στην 24η Διεύθυν- ση Λογαριασμών του Δημοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η οποία εκδίδει, βάσει της πράξης έγκρισης πίστωσης, ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για πίστωση, μέσω των Διατραπεζικών Συστη- μάτων Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.), του ποσού, ως έχει οριστεί, στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. Τα ΔΙΑΣ Α.Ε. απο- στέλλουν τον κατάλογο των δικαιούχων, οι λογαριασμοί των οποίων πιστώθηκαν, στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών, στη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης και στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.. 4. Διασύνδεση με συμπληρωματικές κοινωνικές υπη- ρεσίες, παροχές και αγαθά: κατά το στάδιο υποβολής των αιτήσεων και προσκόμισης των δικαιολογητικών, οι υπάλληλοι των Δήμων ενημερώνουν τους αιτούντες για τη δυνατότητα πρόσβασης σε άλλες κοινωνικές υπη- ρεσίες, παροχές και αγαθά, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Επιπλέον, οι δικαιούχοι του Κ.Ε.Α., επισκέπτονται μια φορά το μήνα, σε προκαθορισμένη ημερομηνία, τα Κέ- ντρα Κοινότητας που εξυπηρετούν το Δήμο διαμονής τους. 5. Υπηρεσίες ενεργοποίησης: οι δικαιούχοι που δύνα- νται να εργαστούν και δεν διαθέτουν κάρτα ανεργίας, έχουν την δυνατότητα να εγγράφονται, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, στο μητρώο ανέργων του Ορ- γανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.). Επιπλέον, οι δικαιούχοι του Κ.Ε.Α., που είναι εγγεγραμ- μένοι στο Μητρώο Ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., επισκέπτονται όποτε κληθούν, σε προκαθορισμένη από τον Ο.Α.Ε.Δ. ημερομηνία, τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (Κ.Π.Α.2) που εξυπηρετούν το Δήμο διαμονής τους και συνεργάζονται με τους Εργασιακούς Συμβούλους για την παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης προσέγγισης. Σε περίπτωση που το επιθυμούν, οι δικαιούχοι που δύ- νανται να εργαστούν, μπορούν να παρέχουν εθελοντικές υπηρεσίες ανάλογα με τις δεξιότητες τους και τις ανάγκες των κοινωνικών δομών και προγραμμάτων έκαστου Δή- μου ή Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας.
Άρθρο 6 Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται, κατά περί- πτωση, στους Δήμους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσης, είναι:
1) Σε περίπτωση που η μόνιμη κατοικία διαμονής του νοικοκυριού είναι διαφορετική από αυτήν που έχει δηλω- θεί στο τελευταίο Ε1, απαιτείται η προσκόμιση οποιου- δήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (πχ μισθωτήριο συμβόλαιο, λογαριασμοί Δημοσίων Επιχει- ρήσεων και Οργανισμών/ΔΕΚΟ κτλ). Στην περίπτωση των αστέγων, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης χρήσης των υπηρεσιών από Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων ή βεβαίωση από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου.
2) Σε περίπτωση που η σύνθεση του νοικοκυριού είναι διαφορετική από αυτήν που έχει δηλωθεί στο τελευταίο Ε1, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολο- γητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (πχ πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου κτλ).
3) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε περιουσιακό στοι- χείο έχει μεταβληθεί σε σχέση με ότι έχει δηλωθεί στο τελευταίο Ε1 και στο τελευταίο εκκαθαριστικό του Ενιαί- ου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώ- νει τη μεταβολή (συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο).
4) Σε περίπτωση που δικαιούχος δεν δύναται να ερ- γαστεί λόγω αναπηρίας, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής γνωμάτευσης της Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας. Σε περίπτωση που ο ανωτέρω δε διαθέτει γνωμάτευση, αλλά δηλώνει ότι είναι ανίκανος για ερ- γασία, προσκομίζει σχετική υπεύθυνη δήλωση και γνω- μάτευση του ποσοστού αναπηρίας από την Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας.
Η επόμενη δήλωση Ε1 πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες τις αλλαγές που αναφέρθηκαν κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Σε διαφορετική περίπτωση, προ- βλέπεται η διακοπή υπαγωγής στο πρόγραμμα, σύμφω- να με το άρθρο 10 της παρούσης και η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
Άρθρο 7 Υποχρεώσεις των δικαιούχων του Κ.Ε.Α.
Οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού: α) Υποβάλλουν Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος κάθε έτος. β) Δηλώνουν υποχρεωτικά στην αίτηση για την ένταξη στο πρόγραμμα τα στοιχεία επικοινωνίας τους και συγκε- κριμένα, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή/και αριθμό κινητού τηλεφώνου. γ) Συναινούν στη χρήση της βάσης δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ., καθώς και στο σύνολο των διασταυρώσεων που πραγματοποιεί η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., για την επιβεβαίωση των στοιχείων όλων των μελών του νοικοκυριού, συμπερι- λαμβανομένων των φιλοξενούμενων. δ) Συναινούν στη χρησιμοποίηση των στοιχείων τους, αποκλειστικά και μόνο, για το σκοπό της αξιολόγησης του προγράμματος. ε) Συναινούν στη διενέργεια κοινωνικής έρευνας και σε κατ’ οίκον επισκέψεις από αρμόδιους υπαλλήλους των Δήμων για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού. στ) Οι κηδεμόνες των ανήλικων μελών του νοικοκυ- ριού υποχρεούνται να εξασφαλίζουν την φοίτηση αυτών στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
ζ) Οι ενήλικες που δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση υποχρεούνται να εγγραφούν στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας του Δήμου τους ή στα παραρτήματα αυτών.
Ειδικά οι δικαιούχοι: α) Ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, για οποιαδήποτε μεταβολή του εισοδήματος, των πε- ριουσιακών στοιχείων, της σύνθεσης του νοικοκυριού ή του τόπου διαμονής τους και υποβάλλουν νέα αίτηση με τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Συγκεκριμένα, υπο- χρεούνται να ενημερώνουν για οποιαδήποτε μεταβολή στα ανωτέρω, εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της μεταβολής. β) Επισκέπτονται μια φορά το μήνα, σε προκαθορισμέ- νη ημερομηνία, τα Κέντρα Κοινότητας που εξυπηρετούν το Δήμο διαμονής τους. γ) Εφόσον δύνανται να εργαστούν και είναι εγγεγραμ- μένοι στο Μητρώο Ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., υποχρεούνται: - να ανανεώνουν την κατάσταση ανεργίας τους, σύμ- φωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του Ο.Α.Ε.Δ., - να επισκέπτονται όποτε κληθούν, σε προκαθορισμέ- νη από τον Ο.Α.Ε.Δ. ημερομηνία, τα Κ.Π.Α.2 που εξυπη- ρετούν το Δήμο διαμονής τους και να συνεργάζονται με τους εργασιακούς συμβούλους για την παροχή υπηρε- σιών εξατομικευμένης προσέγγισης, - να αποδέχονται κάθε προτεινόμενη κατάλληλη θέση εργασίας όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του Ο.Α.Ε.Δ., ή τη συμμετοχή σε κάθε δράση προώθησης στην εργασία, όπως δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής και επι- χειρηματικότητας. δ) Εφόσον εργάζονται οφείλουν να μην παραιτούνται εκούσια και αναιτιολόγητα από την εργασία τους.
Άρθρο 8 Χρόνος και τρόπος καταβολής της εισοδηματικής ενίσχυσης
Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται μηνιαίως με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ο οποίος τηρείται υποχρεωτικά σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα και συμμετέχει στο πρόγραμμα, εντός των πέντε (5) τελευταίων ημερολογιακών ημερών κάθε μήνα. Σε περίπτωση που το συνολικό καταβαλλόμε- νο ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 Ευρώ ανά μήνα, ποσοστό 50% δαπανάται αποκλειστικά μέσω χρήσης προπληρωμένης τραπεζικής κάρτας του δικαιούχου, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα περιο- ρισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών. Δεν υπάρχει δυνατότητα ανάληψης μετρητών από την προπληρωμένη τραπεζι- κή κάρτα. Για το υπόλοιπο 50% υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης μετρητών, μέσω τραπεζικού καταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος που ο δικαιούχος τηρεί λογα- ριασμό ή/και μέσω χρεωστικής κάρτας, από Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ΑΤΜ) των πιστωτικών ιδρυ- μάτων. Για τους σκοπούς του προγράμματος και μόνο, οι δικαιούχοι δεν επιβαρύνονται με κόστη συναλλαγών από τη χρήση των ανωτέρω καρτών, με την εξαίρεση των συναλλαγών αναλήψεων μετρητών από ΑΤΜ άλλης τράπεζας, από εκείνη στην οποία τηρεί λογαριασμό ο δικαιούχος. Το δικαίωμα στην καταβολή της εισοδηματικής ενί- σχυσης ισχύει από την 1η ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, ανε- ξαρτήτως της ημερομηνίας έγκρισής της και έως την 31η Δεκεμβρίου 2016. Σε περίπτωση που η αίτηση εγκριθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της 1ης ημέρας του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε, το ποσό καταβάλλεται στον δικαιούχο αναδρομικά. Το ελάχιστο ποσό που καταβάλλεται είναι 10 Ευρώ ανά μήνα.
Άρθρο 9 Αναστολή καταβολής της εισοδηματικής ενίσχυσης
Η καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης του Κ.Ε.Α. αναστέλλεται: 1. Σε περίπτωση που τα ανήλικα μέλη του νοικοκυριού δεν φοιτούν ή διακόπτουν την φοίτηση τους στην υπο- χρεωτική εκπαίδευση. Σε αυτή την περίπτωση, η παροχή επανακαταβάλλεται από τον επόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο ξεκίνησε η φοίτηση. 2. Σε περίπτωση που τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, τα οποία δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, δεν εγγράφονται στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας του Δήμου τους ή στα παραρτήματα αυτών. Σε αυτή την περίπτωση, η παροχή επανακατα- βάλλεται από τον επόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η εγγραφή. Η σχετική πράξη αναστολής, η οποία περιλαμβά- νει τους λόγους αναστολής της καταβολής του Κ.Ε.Α., αποστέλλεται στο δικαιούχο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυ- δρομείου (ή ο δικαιούχος ειδοποιείται μέσω γραπτού μηνύματος στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει, να μεταβεί στο Δήμο για να παραλάβει τη σχετική πράξη) και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχεί- ρισης και Υπηρεσιών, του Υπουργείου Εργασίας, Κοι- νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η ως άνω πράξη φέρει την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας.
Άρθρο 10 Διακοπή καταβολής της εισοδηματικής ενίσχυσης
Η καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης του Κ.Ε.Α. διακόπτεται: 1. Εάν περιέλθουν στο αρμόδιο όργανο του Δήμου έγγραφα στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι η καταβο- λή έγινε χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Τα στοιχεία διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης και εφόσον διαπιστωθεί ότι η καταβολή έγινε χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋ- ποθέσεις εκδίδεται πράξη διακοπής της καταβολής. Σε αυτή την περίπτωση, το νοικοκυριό δικαιούται να επα- νυποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα μετά την πάροδο ενός έτους, από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης διακοπής και με την προϋπόθεση ότι έχουν επιστραφεί τα αχρεωστήτως καταβληθέντα.
2. Εάν διαπιστωθεί, μέσω των μηνιαίων διασταυρώσεων ή της διεξαγωγής κοινωνικής έρευνας, αναντιστοιχία ανάμεσα σε όσα δηλώθηκαν στην αίτηση και στην τρέχουσα κατάσταση του νοικοκυριού ή εάν η επόμενη δήλωση Ε1 δεν αντανακλά τα στοιχεία που δηλώθηκαν κατά τη δια- δικασία υποβολής των αιτήσεων. Σε αυτή την περίπτωση, το νοικοκυριό δικαιούται να επανυποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα μετά την πάροδο ενός έτους, από την ημερο- μηνία έκδοσης της πράξης διακοπής και με την προϋπόθε- ση ότι έχουν επιστραφεί τα αχρεωστήτως καταβληθέντα.
3. Σε περίπτωση που δικαιούχος, ο οποίος δύναται να εργαστεί, δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις των περιπτώ- σεων β), γ) και δ), του άρθρου 7 της παρούσης που αφο- ρούν ειδικά τους δικαιούχους. Σε αυτή την περίπτωση το νοικοκυριό έχει δικαίωμα επανυποβολής αίτησης μετά την πάροδο ενός έτους.
4. Τον επόμενο μήνα από εκείνον του θανάτου του δι- καιούχου. Σε περίπτωση που άλλο μέλος της οικογένειας του θανόντος δύναται να καταστεί δικαιούχος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης, δηλώνει τη μεταβολή της σύνθεσης του νοικοκυριού στο αρμόδιο όργανο του Δή- μου διαμονής του και η καταβολή του Κ.Ε.Α. συνεχίζεται, αναπροσαρμοζόμενη αναλόγως.
5. Τον επόμενο μήνα εκείνου που ο δικαιούχος με- τακόμισε στο εξωτερικό. Δεν διακόπτεται η καταβολή του Κ.Ε.Α., εάν η απουσία του δικαιούχου οφείλεται σε λόγους νοσηλείας σε θεραπευτήρια του εξωτερικού, ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια αυτής. Η σχετική πράξη διακοπής, η οποία περιλαμβάνει τους λόγους διακοπής της καταβολής του Κ.Ε.Α., αποστέλλε- ται στο δικαιούχο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ή ο δικαιούχος ειδοποιείται μέσω γραπτού μηνύματος στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει, να μεταβεί στο Δήμο για να παραλάβει τη σχετική πράξη) και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπη- ρεσιών, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά- λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων του άρθρου 11 της παρούσης. Η ως άνω πράξη φέρει την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας.
Άρθρο 11 Αχρεωστήτως καταβληθέντα
1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπο- νται από άλλες διατάξεις, στα φυσικά πρόσωπα που δη- λώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το Νόμο 1599/1986 σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή ψευδών στοιχείων.
2. Με απόφαση που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οι- κονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών και υπογράφεται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καταλογίζονται αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά σε βάρος όσων έλαβαν την εισο- δηματική ενίσχυση του Κ.Ε.Α. χωρίς να τη δικαιούνται και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).
Άρθρο 12 Αρμόδια Όργανα και Υπηρεσίες
Αρμόδια όργανα για την υλοποίηση του Κ.Ε.Α. είναι η Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η Ομάδα Διοίκησης Έρ- γου (Ο.Δ.Ε.), υπαγόμενη στο Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας, σύμφωνα με το άρθρο 235, παράγραφος 3, του Νόμου 4389/2016. Τα όργανα αυτά συνεπικουρούνται στην εκτέλεση των καθηκόντων τους από: τη Γενική Γραμμα- τεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) και τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνι- κής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού (Δήμοι), τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.), τον Ορ- γανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).
Ο Γενικός Γραμματέας Πρόνοιας, του Υπουργείου Ερ- γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι αρμόδιος για την έκδοση των πράξεων έγκρι- σης, απόρριψης, αναστολής και διακοπής καταβολής της εισοδηματικής ενίσχυσης του Κ.Ε.Α.. Η αρμόδια Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλ- ληλεγγύης, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά- λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πέραν των αρμοδι- οτήτων της, ασκεί και τις κάτωθι αρμοδιότητες, όπως ενδεικτικά απαριθμούνται: α) Συντονίζει όλα τα στάδια του προγράμματος β) Εκδίδει πράξεις έγκρισης σκοπιμότητας για την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης, μετά τη διαβίβαση από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. των πινάκων δικαιούχων. γ) Έχει την κυριότητα των στοιχείων που τηρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.. δ) Εκδίδει εγκυκλίους για κάθε θέμα σχετικό με την υλοποίηση του προγράμματος. ε) Εποπτεύει, παρακολουθεί και ελέγχει το πρόγραμμα. Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσι- ών, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πέραν των αρμοδιοτήτων της, ασκεί και τις κάτωθι αρμοδιότητες, όπως ενδεικτικά απαριθμούνται: α) Παραλαμβάνει από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντί- ληψης και Αλληλεγγύης, την πράξη έγκρισης σκοπιμό- τητας για την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης στους δικαιούχους. β) Εκδίδει και αποστέλλει την πράξη έγκρισης πίστω- σης, στην 24η Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.). Η 24η Δι- εύθυνση εκδίδει ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Δημοσίου 200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών». γ) Εγγράφει τις απαραίτητες δαπάνες στον προϋπολο- γισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ειδικό φορέα Γενικής Γραμ- ματείας Πρόνοιας 33-220, ΚΑΕ 2759 «Λοιπές Εισοδημα- τικές Ενισχύσεις»). Για την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης, η ειδική εντολή πληρωμής της περίπτωσης (β) της παρούσης παραγράφου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
δ) Εμφανίζει τις σχετικές πληρωμές στη δημόσια λη- ψοδοσία με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγ- χου στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επί γραφείου συμψηφισμών του Γ.Λ.Κ.. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ- γείου Οικονομικών, υποστηρίζουν τις μηχανογραφικές διαδικασίες που αναπτύσσονται για την ηλεκτρονική διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων της αίτησης με όλα τα στοιχεία που διαθέτει το Υπουργείο Οικονομικών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.: α) Αναπτύσσουν και διαχειρίζονται το πληροφοριακό σύστημα του Κ.Ε.Α. και πιστοποιούν τους χρήστες του πληροφοριακού συστήματος. β) Δημιουργούν τη βάση δεδομένων των δικαιούχων του προγράμματος, στην οποία έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των Δήμων, υπάλληλοι της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης και υπάλληλοι της Ο.Δ.Ε. του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης. γ) Διασταυρώνουν ηλεκτρονικά τα δηλωθέντα στοι- χεία με τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων, όπως: τις βά- σεις δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ. - Γ.Γ.Δ.Ε., των πληροφοριακών συστημάτων του Ο.Α.Ε.Δ., των ασφαλιστικών ταμείων και άλλων φορέων ή Υπουργείων. δ) Ελέγχουν τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα και καταρτίζουν τους πίνακες δικαιούχων. ε) Προωθούν τους πίνακες δικαιούχων στην Διεύθυν- ση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, το αργότερο μέχρι την 10η ημερολογιακή ημέρα εκάστου μήνα. στ) Ενημερώνουν τους αιτούντες, μέσω της ηλεκτρονι- κής διεύθυνσης ή μέσω γραπτού μηνύματος στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει, για την κατά- σταση της αίτησής τους, μέχρι και την οριστική απόφαση έγκρισης ή απόρριψης, για την επικείμενη καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης και για οποιαδήποτε μεταβο- λή προκύπτει στα στοιχεία της αίτησης από τις μηνιαίες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις. ζ) Αποστέλλουν στους δικαιούχους, μέσω ηλεκτρο- νικού ταχυδρομείου, και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών, τις πράξεις αναστολής και διακοπής της εισοδηματικής ενίσχυσης. η) Παρέχουν τακτική υποστήριξη σε δήμους και Κ.Ε.Π. (help desk με τηλεφωνική γραμμή και διαδικτυακό τόπο δημόσιας συζήτησης - forum - για την παροχή κατευθύν- σεων, οδηγιών και πληροφόρησης για το πρόγραμμα).
Τα αρμόδια όργανα των κοινωνικών υπηρεσιών και των κέντρων κοινότητας των Δήμων: α) Ορίζουν το πρόσωπο-αναφοράς (σημείο επαφής) για το πρόγραμμα. β) Ορίζουν το προσωπικό που εργάζεται για την εφαρ- μογή του προγράμματος και τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους που έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος. γ) Εφαρμόζουν τη στρατηγική δημοσιότητας και ενη- μέρωσης του πληθυσμού, με ιδιαίτερη έμφαση στις ιδι- αίτερα ευάλωτες ομάδες, πχ άστεγοι. δ) Υποστηρίζουν τις ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες και ιδίως τους άστεγους, κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης (υποστήριξη για υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1, συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαι- ολογητικών, συμπλήρωση της αίτησης, υποστήριξη για την έκδοση χρεωστικής κάρτας κτλ). ε) Παραλαμβάνουν, επεξεργάζονται και καταχωρούν τις αιτήσεις στο πληροφοριακό σύστημα του προγράμ- ματος. στ) Ελέγχουν τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. ζ) Διεξάγουν κοινωνική έρευνα, όπου απαιτείται, για την επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών δια- βίωσης του νοικοκυριού. η) Ενημερώνουν τους δικαιούχους για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. θ) Διασυνδέουν τα μέλη των νοικοκυριών με συμπλη- ρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά. ι) Παρακολουθούν την εφαρμογή σε τοπικό επίπεδο.
Τα αρμόδια όργανα των Κ.Ε.Π.: α) Εφαρμόζουν τη στρατηγική δημοσιότητας και ενημέρωσης του πληθυσμού, σε συνεργασία με τους Δήμους. β) Παραλαμβάνουν και καταχωρούν τις αιτήσεις στο πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος.
Τα αρμόδια όργανα του Ο.Α.Ε.Δ.: α) Παρέχουν πληροφόρηση για τα διαθέσιμα προ- γράμματα συμβουλευτικής, κατάρτισης και προώθησης στην εργασία. β) Υλοποιούν, διαχειρίζονται και συντονίζουν προ- γράμματα συμβουλευτικής, κατάρτισης και προώθη- σης στην εργασία, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των δικαιούχων του Κ.Ε.Α. ή/και τους εντάσσουν σε γενικά προγράμματα. γ) Παρακολουθούν την πορεία ένταξης ή επανένταξης των δικαιούχων, με παράλληλη ενημέρωση του πληρο- φοριακού συστήματος του Κ.Ε.Α. δ) Ενημερώνουν το πληροφοριακό σύστημα του Κ.Ε.Α. για τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες οι δικαιού- χοι που δύνανται να εργαστούν, αδικαιολόγητα, είτε αρνούνται να απασχοληθούν σε κατάλληλη θέση που προτείνεται από τον Οργανισμό, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του Ο.Α.Ε.Δ., είτε αρνούνται να συνεργαστούν με τους εργασιακούς συμβούλους του Οργανισμού.
Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. υποστηρίζει επιστημονικά και διαχειριστι- κά το πρόγραμμα σε συνεργασία με τα αρμόδια όργα- να και υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Ειδικότερα: α) Συμβάλλει στη διαδικασία αξιολόγησης του προ- γράμματος και την εξαγωγή συμπερασμάτων. β) Διαχειρίζεται τις δαπάνες που διατίθενται για την Τεχνική Συνδρομή της πρώτης φάσης υλοποίησης του προγράμματος, βάσει προγραμματικής σύμβασης μετα- ξύ του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνι- κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκη- σης σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης για τα στελέχη των αρμοδίων, για την υλοποίηση του προγράμματος, οργάνων και υπηρεσιών.
Άρθρο 13 Αφορολόγητο - Ακατάσχετο
Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, είναι αφορο- λόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, ιδιώτες ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Οι άστεγοι, όπως ορίστηκαν στο άρθρο 2 της παρού- σης, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του προβλεπόμενου προστίμου για εκπρόθεσμη υποβολή Ε1.
Άρθρο 14 Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Ιουλίου 2016
Οι Υπουργοί Εσωτερικών Εργασίας, Κοινωνικής και Διοικητικής Ασφάλισης και Ανασυγκρότησης Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ Αναπληρώτρια Υπουργός Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Οικονομικών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ